טוען...

כח ההרגל | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.01.2014, שעה: 08:29

הורדת MP4 הורדת MP3


"ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני..." איך יתכן שתתפתח אצל העבד אהבה כזו עד שימאן לצאת בבוא עת החופש, ועוד יצהיר גלויות לא אצא חפשי! האדון הזה השולל מן המשועבד הזה את כל ערכו וגאוותו, כל רגש האנוכיות העצמית שלו, איך עוד יתגעגע אליו עד כדי קבלת שעבוד ושפלות? הלא רואה איך שמתייחסים אליו האנשים שמסביבו, מביטים עליו בבוז ובשאט נפש, דיניו משתנים לזילותא ולריעותא בכל עניני התורה וקיום המצוות והוא ניתן לשרירות לבו של האדון. איך נבין בן אדם כזה שאומר לא אצא חופשי? עוד נשתדל להבין את קושי נפשו של האדון בבואו לשלח את השילוח ההכרחי כשמגיע העת לשלח. בבוא היובל מזהירה התורה את האדון: "לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך". הכי יש עוד צורך באזהרה על האדון שניצל את האומלל הרבה שנים שלא ישהה ולא יעכב את חופשתו,שייצא לחופשי? הכי לא די בכל השנים שעבדו חנם עד היובל? וכי זהו יושרו של האדון שהתורה צריכה לבקשו שלא יקשה בעיניו לשלחו חופשי? ברם יש ללמוד מזה בהערכת כוח ההרגל וההתמדה. שההרגל בפעולה ידועה שמתמדת ונמשכת כמה וכמה שנים נהפך לקנין טבעי נפשי שקשה לנתקו ולהפסיקו. כוח ההרגל נעשה לחלק נטוע בתוך מערכי לב האדם, עד שקשה מאד להתגבר עליו וכוח כזה עלול להעביר את האדון על דעתו ועל דעת קונו. ויש שההרגל יכול לטמטם אפילו את הרגש האנושי הפשוט ביותר שנטע הקדוש ברוך הוא בתכונת האדם והרגל זה הוא הפועל שהעבדות נעשתה לדבר שבטבעו והוא אינו סובל יותר מהנחיתות והשפלות הכרוכה בעקב העבדות, הוא כבר לא סובל מזה הוא לא מרגיש את זה בכלל ואינו מתבייש ואינו דואג כבר. ויש והתנאים האלה מתחבבים עליו וקשה עליו פרידתם. ועל כל החושך שבעבדות תכסה אהבת ההרגל, כהגדרת הכתוב: "כי אהבך ואת ביתך". אוהב הוא את האדון את משפחתו וגם את מקום שעבודו. 

כמו שאתה רואה אנשים מעשנים וכוח ההרגל לא נותן להם לצאת לחופשי מהסיגריות והם יושבים מסכנים ואומללים בתוך עשן ועוד סיגריה ועוד עשן.. ועוד עשן.. ועוד עשן.. חנוקים בעשן והם מאושרים ושמחים מרוב ההרגל.

אמרו חכמים זיכרונם לברכה: 'חן המקום על יושביו'. במדרש כתוב: 'חד תלמיד דר' יוסי הוה יתיב קדמוי, הוה מסביר ליה ולא סבר ליה, א"ל למה לית את סבר, א"ל דאנא גלי מאתראי, א"ל מהיכן אתר א"ל מן גובת שמאי, א"ל ומה אינון אווירא דתמן, א"ל כד ינוקא מתיליד אנן גבלין ליה אדמדמני, וטושין מוחיה דלא יכולני יתושא'. שלא יוכלו היתושים וינקרו את מוחו כי האוויר המעופש שם שהיה שם מגדל יתושים מזיקין. זאת אומרת אחד התלמידים שהיה שם לפני ר' יוסי לא היה יכול לסבור, לא היה יכול להבין. שואל אותו למה אתה לא מבין? אומר מה אני... אני לא נמצא במקום שלי.. אני לא רגיל פה למזג האוויר פה.. זה אני לא.. לא קולט... אני רגיל לשוויץ. איזה שוויץ? מקום מלא יתושים שיש סכנה שהילד התינוק ימות מרוב היתושים.. שצריכים לכסות לו את המוח כשהוא עוד קטן בשביל שלא יבואו היתושים וחס ושלום ינקרו לו את המוח... הוא נמצא במקום כזה.. שמה הוא קולט! אבל כשהוא עבר למקום שיש אוויר צח הוא לא קולט.. הוא רגיל לריח של הג'יפה.. אתה מבין?! זה כמו אדם שעובד בזבל הוא נכנס לפרפומריה.. הוא מתעטש! מה קרה אתה מתעטש? לא יכול הריח הזה חונק אותי. אתה מבין?! כשהוא נמצא בזבל הוא מריח טוב! למה? הוא התרגל! 

הרי נראה שהקב"ה הטביע בנפש האדם את כוח ההרגל שעושה עליו רושם נפשי עמוק עד שאפילו דבר ומקום הקשה והמגונה מתחבב אצלו והוא עוד מתענג ונהנה מחינו וקשה עליו פרידתו כמו שקרה לתלמיד הזה. אמנם גדול הוא כוח ההרגל ו'עבדא בעבדותו ניחא ליה' וקשה לו להאדם לפרוש מנוחיותיו וכשהוא מסתדר אפילו על גל של סחי ומאוס בקרב הימים יתרגל ואף הסחי והמיאוס יתחבב לו. זאת אומרת תלוי איפה בן אדם גדל, מה עשה במשך הזמן כשהוא עשה, הוא עלול להתרגל. אז רואים שכח ההרגל בקיצוניות הזאת הוא חד! זה טוב! ואם תתרגל לכיוון השני גם כן לא תוכל בלי זה! אדם שהיה רגיל לעבוד.. ולעבוד... ולעבוד.. ואומרים לו בוא תשב תלמד, הוא אומר לא יכול.. לא יכול.. אני לא רגיל.. אני לא רגיל.. אני לא יכול. הוא בעצמו אומר את התשובה- אני לא רגיל. מה הבעיה? תתרגל! כמו שהתרגלת לעבודה הזו- עבודת העבדות ופעם בשנה נותנים לך חופשה.. חופשה.. לצאת לחופש.. חופש.. אתה אדם חופשי.. יכול ללכת לאן שאתה רוצה.. לא מוגבל בשעות ובזמן ואחר כך אתה חוזר לעבדות עוד פעם. כמו שהתרגלת שמה.. תתרגל פה. שמה אתה עובד על טרקטור פה אתה על סטנדר. לא יותר טוב?! שמה אתה עובד בג'יפה, פה אתה עם ריח טוב, לא טוב?! בעבודה אתה יכול כל הזמן לשתות.. קפה.. תה.. נס קפה כל הדברים האלה? אתה לא יכול. יש לך מיזוג בעבודה? לא! פה יש לך גם מיזוג יש לך גם קפה יש לך גם זה.. גם חברים טובים גם יושבים מדברים.. גם תלמיד חכם.. גם באים אנשים שמדברים אתך על קומפוט.. ועל כל מיני דברים.. יש לך פה אקשן. כדאי לך לבוא.

אז מתרגלים... אדם יכול להתרגל גם לרע וגם לטוב. כוחו של ההרגל הוא עצום. עד כדי כך שהעבד, כבר מגיע זמן השחרור, כבר התורה קובעת יובל חייבים לשחרר! נגמר!! אומר 'אני לא רוצה לצאת'!! "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי.." לא רוצה חופש.. לא רוצה.. רוצה להיות עבד... רוצה להיות עבד. רוב האנשים עבדים 'עבדי התאוות' קורא להם האבן עזרא. רוב העולם עבדי התאוות מתוך הרגל, הרגל רע, אבל הרגל אפשר לשנות בהרגל אחר. אדם שלא היה רגיל לקום מוקדם, יתרגל שבוע. הוא יוכל לקום מוקדם ולא יוכל לקום מאוחר, אם יקום מאוחר יזדעזע!! איך הוא איחר.. ואיך קרה.. ומה קרה?! אז הכול תלוי בהרגל וזה טוב.. זה טוב. כי הרגל הופך להיות טבע, וטבע הופך להיות שלטון וככה אפשר לנהל את החיים. אבל צריך להחליט על כיוון. מה אתה רוצה להיות עבד או חופשי? תחליט מה אתה רוצה?! התורה נותנת לך חירות, 'חירות על הלוחות', חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות, חירות מן התאוות ואז אתה מתרגל. אתה יושב כמו צדיקי עולם ולומד תורה וזוכה בכל רגע לתרי"ג מצוות. תרי"ג.. תרי"ג... כל מילה תרי"ג...תרי"ג... תרי"ג. במקום דקה ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. עשר דקות! ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. עשרים דקות! ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. שלושים דקות! ועוד דקה ועוד דקה.. ועוד דקה ועוד דקה.. שישים דקות! עכשיו מגיע לך 25 שקל!! עבד עבדים!!! עבד! שישים דקות שלמות אתה מקבל 25 שקל! יא.. בא.. באיי... בדקה אתה יודע כמה אתה לומד תורה כמה תרי"ג מצוות אתה עושה?! ומה נותנים לך על זה?! אה..? 35 אגורות! כל דקה 35 אגורות! כמו שמים בקופה.. 35 אגורות.. דקה.. דקה אתה קונה עולם הבא!! דקה אתה יכול להספיק לחזור בתשובה, לתקן הכול!! דקה אתה יודע מה זה דקה?? והוא הולך.. דקה ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. ועוד דקה.. דיכאון!! דקה ועוד דקה ועוד דקה.. והקדוש ברוך הוא אומר "תשב אנוש עד דכא". חה.. חה.. חה...חה.. אפשר לשוב בתשובה גם מהדקה הזו. אל תהיו בדיכאון אפשר להתרגל לדברים טובים.

'רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא.... '

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 19.05 17:27

  מה ששמחה יכולה לעשות 🙂 סוכנות ידיעות טורקית מדווחת כי המסוק עליו היה ראיסי התרסק.

 • 19.05 17:27

  כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי נראה לי ברוך השם בזכות סדרת שיעורי השמחה שהכנסת בעם ישראל (shofar.tv/videos/17172) חיסלת את נשיא אירן 😁 ("כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" אמן (שופטים ה, לא).

 • 19.05 11:36

  מרגש לצפות כל פעם איך הרב שליט"א במשך השנים ב"ה מגיע אל האנשים הפשוטים כמו הבעל שם טוב הקדוש (זיע"א) להאיר עיניהם ולהתקרב לאבינו שבשמים צריך להיות עיוורים לתופעה המדהימה הזו!

 • 19.05 05:25

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים!!!!! התעלות 'בנבל עשור זמרו לו' (shofar.tv/videos/17172) מרגש כל קטע! השירה כמה היא גבוהה ממש נותן מוסר השכל רק לזמר ולשיר לה' וחס ושלום לא לדבר לשון הרע ולהיות במחלוקת שזוהי השנאת החינם עכשיו מובן למה השירה הצילה את דוד המלך ומצילה מהאויבים ומקרבת אותנו לה' יתברך ביותר אני כל כך מודה לרב עוד פעם שזכיתי להגיע לכותל ולשיר לה' 3 ימים רצוף מתוך ספר התהילים שיותר מכל ישועה זו התעלות רוחנית ועכשיו אחרי השיעור הזה מובן הערך והמשמעות הגדולה לנו ולעם ישראל חזק וברוך💪

 • 18.05 21:56

  תודה כבוד הרב על השיעורים והדברי תורה ב"ה מתחילים להרגיש את עונג שבת כבר מלשמוע את הרב שבת שלום כבוד הרב.

 • 18.05 21:55

  כבוד הרב ב"ה שיעורים מהממים מרגישים רוחניים✈️ אתה שר ואנחנו שרים איתך אנו מסדרים שולחן ותוך כדי השיעור איתך יחד... בזריזות ושמחה. נהנים כל פעם מחדש... שמחה אמיתית ואת פניתך לצבא: 'גלנט - תבקש שישירו 'שירת הים' 😂😂😂!' ואי הרב איזה מצחיק וכיף לשמוע אותך שיהיה שבת שלום ומבורך (אמן) אין עליך☀️✨🌸🌻💐.

 • 18.05 21:54

  כבוד הרב שיעור חזק ביותר💪 'לך אכול בשמחה לחמך' (shofar.tv/videos/17171) החידושים על עניין האכילה בשמחה והסיפור על רפואת אימו ז"ל בזכות הברכה שבזכותו גם זכיתי ללמד הורי לברך על השתיה מדהים שבת שלום ומבורך🌹

 • 17.05 11:15

  לרבינו הקדוש שלום וברכה. אני אשת נ. א. הי"ו מודה לה' יתברך ששלח לנו אותך שליח נאמן ועבד נאמן של בורא עולם. על העצה ששלחת לנו "לשמוח לשמוח לשמוח" בזמן הכי קריטי עם הבן שלנו בבית חולים בזמן ניתוח בעין ואחרי ניתוח (לתפ"ץ). מאז ב"ה אנחנו משתדלים יותר להתחזק באמונה בטחון ובשמחה ולא מפסיקים לשיר את השיר: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". מאז המקרה אני לא מפסיקה לספר את העצה של רבינו לעוד הרבה אנשים במושב וכל מי שסובב אותנו אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית של ה' יתברך הטוב ואב הרחמן ששומע תפילה וברכה של צדיק כמו רבינו הקדוש אנחנו משפחת אברהם מברכים את רבינו ומשפחתו והמורחבת לו: יה"ר שכל השפע הטוב ירד עליכם מעולמות עליונים ושהאור הגנוז יאיר בביתכם כל הברכות יחולו על ראשכם תבורכו בחזרה מפי עליון (אמן) שמחים ומאושרים בכל מה שאנחנו יונקים מההרצאות המחזקות תודה אלפי פעמים ויה"ר שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל (אמן).

 • 17.05 10:10

  בוקר אור לרב היקר! תודה רבה על הכל בדגש על כיווץ ההרצאות 2022-2023 האחרון שהופץ (shofar.tv/videos/17157). באופן אישי, אני מאוד רגיש ללקטי ההרצאות וברוך השם יתברך שמו לעד זכיתי לשמוע את כלל הלקטים במעלה הדרך שמופיעים באתר ׳שופר׳, וללא ספק יש לכולם ערך עצום בקבלת מנה עשירה - על אף שהיא מצומצמת יחסית לתכנים המלאים (קיימת נגישות ואפשרות לכל אדם שמעוניין להעמיק)!!! יישר כח עצום ושוב תודה מעמקי ליבי לרב היקר ולכל העוסקים בעשייה הנפלאה והקדושה הזו!!! שבת שלום ומבורך לרב היקר!!!

 • 17.05 10:09

  שלום כבוד הרב. בזכות הדרשות של הרב על השמחה, ברוך השם התחלתי להיות בשמחה, משתדל מאד! הלכתי לקניות לכבוד שבת בשמחה, רואה אותי אחד המוכרים שאני הולך וחוזר ואני שמח - הוא כל כך שמח לראות אותי שמח, אז הוא שבח אותי שאני שמח, ואז הוא שאל אותי: 'איך שאתה כזה שמח?' אמרתי לו: 'זה בזכות הרב אמנון יצחק שבשעורים של עכשיו מדבר על השמחה!' (shofar.tv/videos/17167) אז הוא לקח את המספר (02-3724787) והתחיל להקשיב. תודה רבה לרב על השמחה!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים