טוען...

השכנות עם גויים

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.02.2015, שעה: 10:05

הורדת MP4 הורדת MP3


"לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי".

הנה תיכף אחרי מתן תורה, הוזהרו ישראל "לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי", שלא ליהנות מהם בדבר מה ואכלת מזבחו. רש"י אומר, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו, שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. נסביר, אחרי מתן תורה הוזהרו עם ישראל לא לכרות ברית לגויים, לא תכרות להם ולאיהם ברית, ועוד שלא ישבו בארצך, למה פן יחטיאו אותך לי, איך זה קורה? שלא ליהנות מהם בדבר מה, ואכלת מזבחו, אם תיהנה ממנו מדבר מה תבוא איתו לבית ותאכל מזבחו, רש"י אומר, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, אתה חושב מה יש, אני אוכל אוכל שלי הוא אוכל אוכל שלו, אנחנו אוכלים ביחד, אז מה יש אם אוכלים ביחד? ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו, וזה נחשב כבר כאילו אתה מודה בעבודה זרה שלו. למה? שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. אל תאכל פיתם שלא תקח בתם.

ודאי שאין מדובר כאן אודות אכילת איסור, דעל זה לא היה אמור כסבור אתה שאין עונש באכילתו, רק שמדבר כאן מעניני ההתרחקות מן הגויים משום חתנות, לבלי לשתות שכר עם הגויים וכדומה, ועל ענין זה כבר כתב רש"י, שהוא מודה בעבודתו, שמזה כבר יוצא ומתגלגל כל המשא ומתן עד עבודה זרה. זהו. זה מתחיל ככה, בסעודה קלה, בשתיה קלה, והם מתחילים לדבר, נקשרים מתחברים ובסוף יגיע איתו גם לעבודה זרה.

ובאמת הרי קורות יהודי אשכנז מורים לנו על דבר זה, איך שעל ידי התקרבות ירדו מטה מטה עד כדי התבוללות כל כך נוראה שלא ידעו ולא הכירו בכלל שהם יהודים, וזה מפליא מאד, שתי עיירות סמוכות זו לזו, רק הגבול מפסיק ביניהם, האחת עיר שאנשיה לומדי תורה ויראי ה', עם מנהגי ישראל מקדמת דנא, בעבר השני הגיעו לידי דרגה שפלה כזו עד שנתבוללו כליל, כל זה התחיל מהפסוק "וקרא לך ואכלת מזבחו", מההתקרבות הזאת יצא הכל שנתבוללו עד כדי כך.

ישעיה הנביא אומר, על מה תוכו עוד תוסיפו סרה, מה מועיל שה' מכה אתכם מכות על מכות, כדי לעורר אתכם אם אתם תוסיפו סרה, אתם עוד ממשיכים להיות סוררים ולסור מן הדרך, אז תקבלו מכות על מכות ללא טעם, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, המתבונן בהתפתחות של שנאת אומות העולם לישראל בדורנו יבהל וישתומם, היום בקופנהגן יריות בתי כנסת, בארה"ב עשרים צלבים על בתי יהודים, בכל העולם האנטישמיות מתפתחת ושנאת האומות לישראל מבהיל. לפני מלחמת העולם השניה לא היו מדברים אנטישמיות, היה בושה להוציא מילה של אנטישמיות, זה היה כינוי של גנאי, והיום זה מן הדברים הכי פופולאריים, וזה רק מהסוד הזה, שכל זה בא מהענין של "נהנו" שנהנים מסעודה עם הגוי, החיבור הזה גורם, וכל מה שגדול ה"נהנו" הרי זה מביא ליותר ויותר נשאה עולה ומשטין. ה"נהנו" הזה מחייב שיוצאת הנהגה של יורד ונוטל נשמה, וזה מהחסדים של ה' יתברך כדי שיכירו את השונא הגדול, נתן בליבם לשנוא עמו, כשמתקרבים ישראל יותר מידי לגויים, ה' נותן בליבם של הגויים לשנוא עמו. אז מה שרואים שהם פוגעים ביהודים ה בשביל להכיר לנו את השונא הגדול שמתחת לכסות של דיפלומטיה, של דיבורים נאים, מתחת לכל זה יש שנאה רקובה שהיא מפעפעת והיא יוצאת בקטע מסויים.

ז"א אין לנו לשהות בקרבם ולא הם ישהו בקרבנו, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".

אם כן כל מה שגדול ה"נהנו" כמו שנהנו מסעודתו של אחשוורוש הגדול זה להשמיד להרוג ולאבד, עד כדי כך, מסעודה אחת שישבו עם אחשוורוש, זה הוציא את הגזרה הנוראה להשמיד להרוג ולאבד, בכדי שתצא ההכרה מהשונא הגדול בנהנו שבימי אחשוורוש, הוצרכו לקבוע שלשה ימי תענית, 72 שעות צום רצוף כולם, שזה כנגד ארבעים יום תענית. ה"נהנו" חייב הנהגה של להשמיד להרוג ולאבד, כדי שידעו  ישראל שאין ליהנות עם הגויים ובמחיצתם, אפילו יהיה לך חבר הכי טוב לא ליהנות מהם, זה יגרום שמן השמים יביאו למצב שהשנאה תפעפע וזה יכול לעלות ביוקר, בחיים ממש.

לכן האזהרה הזאת קיימת ושרירה, לא תכרות להם ולאהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו א ותך לי, אז מה לך לשבת בארצם, למה אתה יושב בגולה וחושב ששמה אוהבים אותך? בגלל קצת נהנו? שהם נותנים לך קצת כסף וקצת משאבים כדי שתוכל לחיות בקלות, אבל זה עלול לעלות בדמים.

לכן היו צריכים ישראל לכל התענית בכדי לשרשר את ה"נהנו" ולהכיר את השונא הגדול. אם אדם היה יודע שאחרי סעודה קלה שהוא סעד עם גוי יצטרך להתענות 72 שעות, כנראה שזה לא היה משתלם, ועוד עם גזרה להשמיד להרוג ולאבד, ה' ירחם. אז כשחזרו ישראל בתשובה בזמן אחשוורוש יצאה מיד הישועה והגאולה.

ז"א רואים שזה הולך באופן הזה, אתה מתקרב – ה' ידאג שהם ירחיקו אותך. וכבר הסברנו פעם "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים" שכמו שיש הבדל בין אור לחושך, הוא תמיד קבוע בין הערביים לא ישתנה, בין בקיץ בין בחורף, אותו זמן, כך צריך להיות הבדל בין ישראל לעמים, צריך להיות מרחק קבוע, אסור לנו להתקרב, אם מערבים את התחומים אז הקב"ה דואג לתת שנאה בליבם וזה מגיע עד כדי פיקוח נפש. זה לא רק בגוי ממש, זה גם בתרבות שלהם, כמו הטמבלויזיה וכו' וכו', כל המדיה שקושרת את היהודים אל הגויים זה התוצאה, התוצאה היא זו, התורה אומרת את זה במפורש, ואני חוזר על רש"י, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, אם אתה אוכל איתו, לא אוכל איסור, אבל אוכל איתו, ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו. הקב"ה אומר, מבחינתי זה כבר כאילו אתה מודה בעבודה זרה, למה? מתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. היום אנחנו רואים את ההתבוללות בקרב היהודיות והיהודים אפילו בארץ ישראל, כל שכן בחו"ל ששמה זה שבעים אחוז ומעלה, של התבוללות רח"ל, אבל יום הדין מתקרב ובא ואז יראו שלא ישתלם כל החיבור הזה לאומות העולם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 04.03 08:08

  יישר כח לרב היקר על דרשה משכילה ואפקטיבית!!! (לונג איילנד 3.3.24) בהצלחה רבה בהמשך המסע החשוב!!! (אמן)

 • 03.03 14:41

  שלום רב! שמי שׁ. ד. כ. מצפת ואני מקשיב לרב אמנון יצחק כבר שנתיים. מהרגע ששמעתי על הבעיות בכשרות הבשר באותה שניה הפסקתי לגעת בבשר ב"ה. אבל המשפחה פחות... ועכשיו בס"ד תודה לה' יתברך ותודה ענקית לרב אמנון יצחק הצלחתי לשכנע את משפחתי לעבור לשחיטה פרטית. אז אני גר באזור צפת, ורציתי לשאול איפה אוכל לקנות בשר כשר באזורי. אשריכם אשריכם אשריכם!!! הארתם לי את דרך האמת. אין סוף זכויות אתם יוצרים. כל כך מאושר שהכרתי את הרב ואת הקהילה.

 • 29.02 16:42

  כבוד הרב, ילדי התלמוד תורה הולכים לגינה עם שירים (הכל יודוך shofar.tv/videos/15560) כמו שהרב בשבת.

 • 29.02 12:01

  כתבה, ערבי מוסלמי התגייר בזכות הרב אמנון יצחק! ערבי מוסלמי מספר: 'שהתחיל לשמוע את הרב!' ולא האמין שבסוף יכנס ליהדות חזק (תימור דוד עקלין).

 • 28.02 15:32

  רציתי לומר יישר כחכם על הספר הנפלא 'קיום מצוות כהלכתן' (shofar.tv/videos/16254) ב"ה קיבלתי אותו השבוע מאחד המפיצים שלכם פה בראשון לציון (ל. ס. הי"ו), קראתי לאבי שאינו שומר תורה ומצוות (לע"ע) מאחת ההרצאות - והוא נהנה מאוד! ולמדתי בהרצאה אחרת ו.. - מתוק מדבש!! גם למדתי בפרק של 'ברכות השחר עם הכוונות'... ונחרדתי להבין: כמה אני חסר! בקיצור, נראה שזה ממש אוצר של חכמה! אבל הסיבה שאני כותב אכן היא כדי לציין את העריכה דווקא; ההרצאות מודפסות בכתב מאיר עיניים, עם ראשי נושאים, הערות שוליים והפניות, הבלטות של מילים ואפילו הגופן שבחרתם נעים לקריאה - פשוט מושלם! השילוב של התוכן המרתק וההנגשה שלו לקריאה - תענוג גדול. חזקו ואמצו ותבורכו מפי עליון. (אמן וכן למר).

 • 27.02 08:22

  שלום לכבוד הרב! הרופאים אומרים: 'שצריך נס! כדי שסבא שלי יחיה' אתמול קרה לו 'ארוע' (ל"ע) וסבתא שלי קרה לה דבר דומה ב"ה באתי לבית כנסת של הרב והרב בירך - והיא הבריאה ברוך השם! אז תודה ענקית להשי"ת וגם לרב ואם הרב יכול לברך גם את סבא שלי: 'שיבריא בעזרת השם!' אני יודה לרב מאוד.

 • 26.02 17:09

  רבנו הקדוש בוקר טוב! מיד אחרי ששלחתי את הילדים למסגרות, הכנתי נס קפה והתחלתי לשמוע את שיעור הבוקר: 'וגם חרבונה זכור לטוב' (shofar.tv/videos/16879) הייתי מרותק לשיעור! כל מילה הקפדתי לשמוע היטב, עד שאפילו את ה'נס' לא שתיתי... ואוו! איזה שיעור עוצר נשימה. וכשלימדת על ה-12 טעמים שאסתר הזמינה את המן לסעודה, פשוט חידוש מהממם!! וכל כך הצחיק אותי כשתארת את אחשוורוש מתעצבן על המן שביקש את בגדי המלכות ועצר את עצמו מלבקש את הכתר! כשראה את המבט של אחשוורוש ועצר את הבקשה. - ממש צחקתי מלחשוב את זה. אלפי מכתבים על תודה על עוד שיעור והרצאה מושלמים ופשוט לא יכול שלא לכתוב על עוד שיעור מדהים! "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף" זה פסוק (תהלים קיט, עב) שרק בזכות רבנו הקדוש והיקר זכיתי להבין, כי דברי תורתך משעשעים וגורמים נחת ושמחה! מתיקות התורה ממש ככה הרגשתי. תודה רבה על הזכות הזאת.

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים