טוען...

השכנות עם גויים

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.02.2015, שעה: 10:05

הורדת MP4 הורדת MP3


"לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי".

הנה תיכף אחרי מתן תורה, הוזהרו ישראל "לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי", שלא ליהנות מהם בדבר מה ואכלת מזבחו. רש"י אומר, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו, שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. נסביר, אחרי מתן תורה הוזהרו עם ישראל לא לכרות ברית לגויים, לא תכרות להם ולאיהם ברית, ועוד שלא ישבו בארצך, למה פן יחטיאו אותך לי, איך זה קורה? שלא ליהנות מהם בדבר מה, ואכלת מזבחו, אם תיהנה ממנו מדבר מה תבוא איתו לבית ותאכל מזבחו, רש"י אומר, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, אתה חושב מה יש, אני אוכל אוכל שלי הוא אוכל אוכל שלו, אנחנו אוכלים ביחד, אז מה יש אם אוכלים ביחד? ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו, וזה נחשב כבר כאילו אתה מודה בעבודה זרה שלו. למה? שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. אל תאכל פיתם שלא תקח בתם.

ודאי שאין מדובר כאן אודות אכילת איסור, דעל זה לא היה אמור כסבור אתה שאין עונש באכילתו, רק שמדבר כאן מעניני ההתרחקות מן הגויים משום חתנות, לבלי לשתות שכר עם הגויים וכדומה, ועל ענין זה כבר כתב רש"י, שהוא מודה בעבודתו, שמזה כבר יוצא ומתגלגל כל המשא ומתן עד עבודה זרה. זהו. זה מתחיל ככה, בסעודה קלה, בשתיה קלה, והם מתחילים לדבר, נקשרים מתחברים ובסוף יגיע איתו גם לעבודה זרה.

ובאמת הרי קורות יהודי אשכנז מורים לנו על דבר זה, איך שעל ידי התקרבות ירדו מטה מטה עד כדי התבוללות כל כך נוראה שלא ידעו ולא הכירו בכלל שהם יהודים, וזה מפליא מאד, שתי עיירות סמוכות זו לזו, רק הגבול מפסיק ביניהם, האחת עיר שאנשיה לומדי תורה ויראי ה', עם מנהגי ישראל מקדמת דנא, בעבר השני הגיעו לידי דרגה שפלה כזו עד שנתבוללו כליל, כל זה התחיל מהפסוק "וקרא לך ואכלת מזבחו", מההתקרבות הזאת יצא הכל שנתבוללו עד כדי כך.

ישעיה הנביא אומר, על מה תוכו עוד תוסיפו סרה, מה מועיל שה' מכה אתכם מכות על מכות, כדי לעורר אתכם אם אתם תוסיפו סרה, אתם עוד ממשיכים להיות סוררים ולסור מן הדרך, אז תקבלו מכות על מכות ללא טעם, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, המתבונן בהתפתחות של שנאת אומות העולם לישראל בדורנו יבהל וישתומם, היום בקופנהגן יריות בתי כנסת, בארה"ב עשרים צלבים על בתי יהודים, בכל העולם האנטישמיות מתפתחת ושנאת האומות לישראל מבהיל. לפני מלחמת העולם השניה לא היו מדברים אנטישמיות, היה בושה להוציא מילה של אנטישמיות, זה היה כינוי של גנאי, והיום זה מן הדברים הכי פופולאריים, וזה רק מהסוד הזה, שכל זה בא מהענין של "נהנו" שנהנים מסעודה עם הגוי, החיבור הזה גורם, וכל מה שגדול ה"נהנו" הרי זה מביא ליותר ויותר נשאה עולה ומשטין. ה"נהנו" הזה מחייב שיוצאת הנהגה של יורד ונוטל נשמה, וזה מהחסדים של ה' יתברך כדי שיכירו את השונא הגדול, נתן בליבם לשנוא עמו, כשמתקרבים ישראל יותר מידי לגויים, ה' נותן בליבם של הגויים לשנוא עמו. אז מה שרואים שהם פוגעים ביהודים ה בשביל להכיר לנו את השונא הגדול שמתחת לכסות של דיפלומטיה, של דיבורים נאים, מתחת לכל זה יש שנאה רקובה שהיא מפעפעת והיא יוצאת בקטע מסויים.

ז"א אין לנו לשהות בקרבם ולא הם ישהו בקרבנו, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".

אם כן כל מה שגדול ה"נהנו" כמו שנהנו מסעודתו של אחשוורוש הגדול זה להשמיד להרוג ולאבד, עד כדי כך, מסעודה אחת שישבו עם אחשוורוש, זה הוציא את הגזרה הנוראה להשמיד להרוג ולאבד, בכדי שתצא ההכרה מהשונא הגדול בנהנו שבימי אחשוורוש, הוצרכו לקבוע שלשה ימי תענית, 72 שעות צום רצוף כולם, שזה כנגד ארבעים יום תענית. ה"נהנו" חייב הנהגה של להשמיד להרוג ולאבד, כדי שידעו  ישראל שאין ליהנות עם הגויים ובמחיצתם, אפילו יהיה לך חבר הכי טוב לא ליהנות מהם, זה יגרום שמן השמים יביאו למצב שהשנאה תפעפע וזה יכול לעלות ביוקר, בחיים ממש.

לכן האזהרה הזאת קיימת ושרירה, לא תכרות להם ולאהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו א ותך לי, אז מה לך לשבת בארצם, למה אתה יושב בגולה וחושב ששמה אוהבים אותך? בגלל קצת נהנו? שהם נותנים לך קצת כסף וקצת משאבים כדי שתוכל לחיות בקלות, אבל זה עלול לעלות בדמים.

לכן היו צריכים ישראל לכל התענית בכדי לשרשר את ה"נהנו" ולהכיר את השונא הגדול. אם אדם היה יודע שאחרי סעודה קלה שהוא סעד עם גוי יצטרך להתענות 72 שעות, כנראה שזה לא היה משתלם, ועוד עם גזרה להשמיד להרוג ולאבד, ה' ירחם. אז כשחזרו ישראל בתשובה בזמן אחשוורוש יצאה מיד הישועה והגאולה.

ז"א רואים שזה הולך באופן הזה, אתה מתקרב – ה' ידאג שהם ירחיקו אותך. וכבר הסברנו פעם "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים" שכמו שיש הבדל בין אור לחושך, הוא תמיד קבוע בין הערביים לא ישתנה, בין בקיץ בין בחורף, אותו זמן, כך צריך להיות הבדל בין ישראל לעמים, צריך להיות מרחק קבוע, אסור לנו להתקרב, אם מערבים את התחומים אז הקב"ה דואג לתת שנאה בליבם וזה מגיע עד כדי פיקוח נפש. זה לא רק בגוי ממש, זה גם בתרבות שלהם, כמו הטמבלויזיה וכו' וכו', כל המדיה שקושרת את היהודים אל הגויים זה התוצאה, התוצאה היא זו, התורה אומרת את זה במפורש, ואני חוזר על רש"י, כסבור אתה שאין עונש באכילתו, אם אתה אוכל איתו, לא אוכל איסור, אבל אוכל איתו, ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו. הקב"ה אומר, מבחינתי זה כבר כאילו אתה מודה בעבודה זרה, למה? מתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. היום אנחנו רואים את ההתבוללות בקרב היהודיות והיהודים אפילו בארץ ישראל, כל שכן בחו"ל ששמה זה שבעים אחוז ומעלה, של התבוללות רח"ל, אבל יום הדין מתקרב ובא ואז יראו שלא ישתלם כל החיבור הזה לאומות העולם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת