טוען...

ההבדל בין תלמידי רבן יוחנן בן זכאי לגנבים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.02.2015, שעה: 19:07

הורדת MP4 הורדת MP3


"חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה", שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מן הגזלן? שזה משלם כפל וזה משלם ארבעה וחמישה. אמר להם, זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו, רש"י אומר לא ירא מבני אדם כדרך שלא ירא מהקב"ה, זה הגזלן, הוא לוקח בפנים אין לו בעיה, הוא לא ירא מבני אדם והוא גם לא ירא מהקב"ה בשווה, וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, שהוא ירא מבני אדם ומעין של מעלה לא נזהר. הגנב הוא גרוע ובא במחתרת ובא בסתר הוא פוחד מהאדם יותר מהקב"ה, להכנס לגנוב הוא לא חושש, הוא חושש שלא יתפס מאדם, אבל להכנס הוא מסכים, הקב"ה רואה אותך אבל, רואה זה לא מפריע לו, זה אין בעיה, אז הוא לא השווה אפילו את כבוד העבד, את האדם שהולך לגנוב ממנו, לכבוד קונו. זה נקרא שהוא ירא מבני אדם ומעין של מעלה לא נזהר. גמרא בבבא קמא ע"ט.

רואים מזה שלא כמו שאנחנו חושבים שהחיוב של ארבעה וחמישה, ארבעה כנגד השה וחמישה כנגד השור, לא עונש בשביל החטא בין אדם לחברו, לא כמו שאנחנו חושבים, אלא העונש הוא מפני שחסרה לו יראת שמ ים.

הרי שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי למה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן, זה משלם כפל וזה ארבעה וחמישה, מה הוא ענה להם, לפי גודל הגניבה, כמה הוא גנב, כמה הוא הבהיל את הבן אדם, מה הוא עשה, לא מה פתאום, אומר בגלל שזה השווה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, ז"א פה זה הזלזול, חוסר יראת שמים שאתה, אתה האדם יותר מפחיד אותך ממה שהקב"ה, אז אין לך יראת שמים בגרוש, כמו שאומרים, מגיע לך עונש יותר. אז העונש מפני שחסרה לו יראת שמים.

ויש להעיר הערה נפלאה על המאמר הזה, כי אותו רבן יוחנן בן זכאי בברכות כ"ח. קודם זה היה בבא קמא ע"ט. עכשיו זה ברכות כ"ח. כשתלמידיו אמרו לו, רבינו, ברכנו, אמר להם יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. לא יראני. ותלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, בודאי היו קדושי עליון, והם צריכים ברכה מרבן יוחנן בן זכאי שיהיה להם מורא שמים כמורא בשר ודם. אני חוזר לבאר, התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי גדול הדור, ביקשו ברכה ברכנו, מה אמר להם, יהי רצון, זה תפילה, יהי רצון שיהיה לכם  מורא שמים ויהיה עליכם מ ורא שמים כמורא בשר ודם, כמו שאתם מפחדים מאדם ככה תפחדו מהקב"ה. זה ברכה זה? זה אומרים לקדושי עליון כאלה? תנאים קדושים זה מה שאומרים להם? שיהיה להם דרגה של פחד ויראה מהקב"ה כמו שהם פוחדים מאדם. והוא מסביר להם, תדעו, כשאדם עובר עיברה מה הוא אומר? שלא יראני אדם, ממי הוא מפחד? הוא מפחד שאדם לא יתפוס אותו, לא יראה אותו, הרי הוא הולך לעשות עבירה, אם הוא הולך לעשות עבירה הוא השלים בדעתו שהוא עובר עבירה נגד רצון הבורא הצופה בו, הצופ הבו, בשעת העבירה ונותן לו כח, כח באותו רגע לבצע את העבירה, כי בלי כח מאת ה' יתברך הוא לא יכול לזוז, והוא יזוז מכוחו של ה' בחוצפה מול פניו הוא יעשה את העבירה, והוא לא פוחד ממנו, ממי כן? שלא יראני אדם, אדם שנכנס לעשות עבירה סוגר את הדלת, סוגר את הדלת זהו. עכשיו הוא רגוע, הוא יכול לעשות את העבירה, אין אף אחד סגר הגיף את התריסים שלום, פתאום הוא שומע מפתח מקשקש במנעול פררם פותח את החלון פח קופץ החוצה, בשעת העבירה מה לא ידעת שה' מצלם אותך רואה אותך הכל, אצלו כחשכה כאורה, אתה מוסרט, יראו לך את זה אח"כ, זה לא מעניין אותך, הא? אבל זה הקשקוש של הדלת זה זהו, קופץ שתי קומות.

והלא תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי בודאי היו קדושי עליון, והם צריכים ברכה מרבן  יוחנן בן זכאי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, זה מה שהוא מברך אותם, אתם שומעים? לא יאומן כי יסופר. היינו מאמינים שיזכו שיהיו שקדנים בתורה, שיזכו להאיר את העולם בתורה, שיזכו לזכור את כל התורה, שיזכו לתקן את כל המידות שלהם, משהו, דברים בומבסטיים רציניים, מה אומר להם? אליעזר בבקשה לשבת. וכאן רבן יוחנן בן זכאי אומר, שהתורה הענישה ומענישה את הגנב, שהגנב זה איש פשוט, ודורשת ממנו למה לא הגעת למדרגה, שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם. השווה עבד לקונו, למה לא הגעת לדרגה הזאת, של גנב, לא יאומן כי יסופר, אתם שומעי םדברים כאלה?

לפי חומר הענין רואים מזה לימוד גדול והתחייבות גדולה על כל אחד ואחד, מאחר שאפילו מהגנב דורשת התורה מדוע לא הגעת למדרגה של תלמידי רבן  יוחנן בן זכאי, שיהיה מורא בשר ודם, שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, למה לא הגעת לזה כי באת במחתרת בגניבה ולא ראית עין של מעלה, היית צריך להגיע לפחות לזה שיהיה מורא שמים עליך כמורא בשר ודם, היא דורשת את זה מהגנב הכי פשוט, מהתלמידים, שהוא יהיה כמו התלמידים ונתברכו, שנתברכו מרבן יוחנן בן זכאי שיהיה להם מורא שמים כמורא בשר ודם. אז התורה דורשת את זה מגנב, הכי גנב שיש, והוא לא יכול לפטור את עצמו ולומר, איך אפשר לדרוש ממני מדרגה גבוהה כזו, הרי אני גנב, אני במדרגה הכי פחותה שיש, כי כל אדם בכל מצב שהוא נמצא יכול להגיע למדרגות גדולות, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה בפרק ה' וזה לשונו: כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו ע"ה, או רשע כירבעם בן נבט, כל אדם, מה אתה רוצה  להיות? משה רבינו, יאלה תתחיל לצעוד, מה אתה רוצה להיות? ירבעם בן נבט, גדול מחטיאי הרבים, דורעי, אין בעיה, אתה יכול לצעוד. אין יראת שמים.

לא יאומן כי יסופר, יש פרשה מדהימה שאחד מהחכמים נדרש לעשות מעשה שלא יעשה, לפגוע בדין תורה ולסלף מכתב, והערימו עליו בסילוף המכתב ונודע לו, וכיון שהמבקש יש אפשרות שעוד יהנו ממנו משהו, אז כדי שלא ידע שהוא חוזר בו מסילוף המכתב שהוא נתבקש, אז הוא לא רוצה שהוא ידע שזה הוא עושה את המעשה, כי אפשר עוד אולי להשתמש בו, אז הוא מבקש ממישהו אחר שיכתוב שהם חוזרים בהם מהסילוף שהם הוכרחו בערמה לעשות, ואז ההוא יכתוב ויכתוב שגם הוא יצטרף לדבר הזה, ושישלח את זה, ואני משתומם, קודם כל מה אתה מפחד מבשר ודם? אם אומרים לך לעבור על הדין ואתה יודע שזה פשע נורא, מה אתה פוחד להגיד את האמת בפנים של מי שלא יהיה? דבר שני, למה אתה מטי לאת זה על מישהו אחר שהוא יכתוב ויכתוב שגם אתה מצטרף, למה שיצאו כנגדו ויגידו שהוא יזם את המכתב נגד מה שאנסו אותם את שניהם? ומה זה אני הייתי  יוצא כנגדו, אבל יש עדיין אפשרות שנצטרך אותו, אז אפשר לסלף את האמת והעולם יחיה בשקר ומישהו ייפגע בדינו ויעשקו אותו וכו', וכי אתה בינתיים עוד יכול להשתמש בו, לא יאומן כי יסופר. כרגע אני לא יכול לפתוח את הדברים, אבל בהמשך שמוע תשמעו.

אין יראת שמים. יראים מבשר ודם ולא יראים את הקב"ה. והגנב נדרש לזה, ואם מגנב דורשת התורה מעלות גדולות, אם כן כמה דורשת התורה מעלות עליונות באנשים ישרים שהם לא גנבים, שיהיה להם רגש של יראת שמים, כי כל הרעות והצרות שרואים בעולם שאחד עושה לחברו, זה רק מפני שחסר להם רגש של יראת שמים.

כשרואים תלמידים גנבים פשוטים כמו בבית מדרש זה שנכנסים גנבים ולוקחים ספרים ללמוד בהם תורה, בלי רשות, וכתוב אין מקום שאפשר לעבור ולראות שאין אזהרה, וגונבים ספר על מנת ללמוד, מחזירים או לא מחזירים אני לא יודע, ולמרות שכתבנו והודענו והכל זה ממשיך. לא אשמים בזה ההורים והמורים שלא השגיחו עליהם כראוי, לא היו איתם כלח היום בייבסיטר, לא, אשמים אבל ההורים והמורים שלא חינכו אותם ברגש של יראת שמים, שזאת הסיבה לכל העבירות.

מהמאמרים של רבן יוחנן בן זכאי בבבא קמא ע"ט ובברכות כ"ח לומדים שני דברים, כי האדם הכי פשוט יכול להגיע למדרגות העליונות, והאדם הכי חשוב ואפילו תלמידי רבן  יוחנן בן זכאי צריכים ברכה מצדיק הדור האמיתי והשלם שתהיה להם יראת שמים, ושלא יהיו דומים במדרגה לגנב. תנאים צריכים ברכה שלא יהיו כמו הגנב, כי אין דרך ממוצע, אם אין יראת שמים הופכים להיות פושעים. ומה שרואים אנו בעינינו זה המצב, אין יראת שמים. פושעים.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת