טוען...

האם יש תרופה למחלות?

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.02.2015, שעה: 08:52

הורדת MP4 הורדת MP3


"את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף".

בספר ראשית חכמה מובא כמה פעמים בענין גיהינום, ישנם כיתות כיתות וכל אחד ממונה לתפקיד מיוחד, ואלה הם ענינים מעולם הבא, אבל כשמתבוננים מעט רואים מעין זה גם בעולמנו כאן, תמיד חושבים שהמחלות באות מצד האדם, מתהווה איזה קלקול בטבעים שלו, וזה גורם למחלתו, אבל צריך לדעת כי מחלה באה אל האדם שלוחה בתפקידה, רואים באמת דברים נפלאים במחלות, יש להן טבעים וחוקים במהלכן, יש להם זמנים קבועים שהמחלה יודעת מראש בכמה טבעים תיעשה, ומתי יתחילו להיחלש ולסור מן האדם, שבעה ימים עם כדורים שבוע בלי כדורים, וישנם כאלה אשר לפני תום זמנם המיועד להם לא תועלנה להם שום רפואות להסירם, ויש גם כאלה שלא תוכל להירפא מהם כלל, ולכל מחלה ומחלה כבר נתנו שמות, כל אחד ואחת טבעיה וחוקותיה שונים מחברותיה.

רואים אנו מכל זה כי מחלות אינם מקרים בעלמא, אלא כולם הם נאמנים בשליחותם, כיתות כיתות של שלוחים, גדודים גדודים בתפקידים מיוחדים, עושים באימה רצון שולחם. וטעות גדולה היא שרואים שהמחלה נמשכת להאשים את הרופא שלא כיוון נכון לריפוי המחלה, המחלות לא תזוזנה משום אופן טרם ישלמו מעשיהם, כי הלא על זה הן נאמנות בשליחותם. נכון שרופא יכול לטעות, נכון שהוא יכול להתרשל, אבל גם זה מכוון מאת ה' כיון שיש קצבה לכל חולי ומחלה. ואפשר לתבוע את הרופא על רשלנות.

זהו דיוק לשון התורה, כמו אני שולח את כל מגיפותי אל ליבך, שלוחים הם, וכן כתוב "והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת" אז לשון אחד שולח, לשון שני מפקיד, מופקדות ומצוות הן לתכליתן. והאבן עזרא כתב, את אימתי אשלח לפניך, זה פחד הנשמה, היום קוראים לזה חרדות, והנה תבוא לגוף חולשה מיד, הנה זה מין של מחלה, ואיך מופיע בכתוב אשלח? אז רואים שזה לא בא מעצמו, זה שליחות מאת ה'. אבל אדם אם ידע מה צריך לתקן יוכל לתקן ולהסיר מעליו את האימה ושאר הדברים. והנה על הפסוק "ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החיוי מלפניך" כתב רש"י, הצרעה מין שרץ העוף, והיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים, והצרעה לא עברה את הירדן, ז"א היתה משגרת אליהם ארס והיו מתים, עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם מרה, והיתה מחלישה את הגוף עד שממיתה אותם, אז רואים "ושלחתי", ורואים שכתוב "וגרשה", אז רואים שזה גזרת הבורא. וכן מה שהזכירו חכמים ענין מרה בעיניהם, חכמי הרופאים היום ודאי אומרים שזה חידקים, והיו נותנים לזה שם לפי טבעיהם ומהלכיהם, אבל על כל פנים גם מכות בגוף גם כל המחלות למיניהם שלוחים הם, ששלח אותם הקב"ה, והם נאמנים גדולים בשליחותם.

יתכן שמחלות גם תהיינה להן גבולות, עד פה תעבורנה ולא יותר. החכמים ה יום ודאי היו מבארים את זה בסיבת האקלים, אבל איך שיהיה זהו מהעיקרים הגדולים שצריכים להאמין להכיר בחוש, כי כולם הם נאמנים בשליחותם עושים באימה רצון קונם, אז ז"א אדם צריך לדעת שאם נשלחה אליו מחלה אז ה' רוצה לעורר אותו, להסבר לו, להגיד לו, שים לב, תבחן ותבדוק, הרוצה לעמוד על דברים ישמע את הדרשה האחרונה שהיתה ביד בנימין שם הרחבנו בענין זה.

כשמבינים כן את ענין המחלות שהם לא מקרים בעלמא אלא שלוחי המקום, גדודים רבים עם מדים מיוחדים לכל גדוד וגדוד, והם עומדים על משמרתם ללא כל החלפה, לא סרים מהמשמרת עד שכילו מלאכתם, לפי זה מובן כבר היטב כי צריכים באמת היתר על מעשה הרופואות, כי מה שייך רפואות ועצות נגד שלוחים הנאמנים בשליחותם. ועל הפסוק "ורפא ירפא" כתב האבן עזרא, "ורפא ירפא" לאות שניתנה רשות לרופאים לרפא המחכות והפצעים שיראו מבחוץ, רק כל חולי שהוא בפנים בגוף ביד ה' לרפאותו, וכן כתוב כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפאנה" הקב"ה בשעה שהוא מכאיב הוא גם חובש, אבל רק הוא יחבש למה שהוא הכאיב, הוא ימחץ אבל רק ידיו תרפאנה, אי אפשר לרפאות את האדם רק מי שמחץ, אני מחצתי ואני ארפא אני אמית ואחיה ואין מידי מציל, ועל אסא נאמר "וגם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים" וזה היתה עליו טענה, במקום לבקש את ה' להבין את סיבת החולי, הוא חיפש שהרופאים יפתרו לו את הבעיה.

הנה, כי על חולי שהוא בפנים אין היתר לרפאות לדברי האבן עזרא זללה"ה, כי מה שייך רפואות נגד שלוחי המקום, יבוא המשלח הקב"ה והוא יכאיב ויחבש, אז כל המחלות הפנימיות, כל ההקרנות וכל מה שעושים בעצם זה קשקשתה לעומת מה שצריך לחזור בתשובה לפני ה' ולתקן את הסיבות לנגעים. ואם אדם יזכה לעמוד על הדברים ולהבין לאשורם על מה ולמה הוא נענש, או נשלח לו התעוררות, יוכל להירפא בלי תרופות, ואנחנו נקא לזה נס, אבל זה טבע הדברים, שמי ששומע בקול ה' תוסר המחלה, כי המחלה באה רק לעורר, ואם התעוררת אז השעון מפסיק לצלצל, אתה נותן לו מכה הוא מפסיק לצלצל, התעוררת כבר, כל זמן שלא התעוררת הוא ימשיך לצלצל.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 26.09 20:54

  כבוד הרב! ה' איתך בכל דרכך! אנחנו אוהבים אותך! וכל אותם הליצנים... רק מראים לנו עד כמה אנחנו ב א מ ת והם חיים בשקר!! אז תודה לך כבוד הרב שבזכותך! אנחנו רואים: עד כמה אנחנו בעלמא דשקרא.

 • 26.09 10:31

  שלום עליכם רבנו הקדוש! אני כ"כ מתרגשת לבשר לרבנו: שזכיתי ללדת בן בליל כיפור! והלידה הזו היתה מופלאה!! עם מינימום צירים סבילים וצירי לחץ בודדים שחששתי שיקח זמן ואסבול... אבל הפלא ופלא! ילדתי בערך תוך דקה וחצי בקלות ובמהירות ואין לי ספק שזכות הברכות של כבודו ועל כן אני מכוונת לקיים מצוות 'הכרת הטוב' - 'כאשר ציווה השם!' ולהודות לכם על כל הברכות המרגשות גם ב: 'נציב יום' וגם בהרצאה בראש העין. ואני מברכת: שכמו שהלידה היתה במינימום צירים ובקלות ומהירות - כך גאולת עם ישראל תהיה אף בלי חבל וצירים קלה ומהירה ב: "אחישנה" - אמן! ונשמח מאוד שכבוד הרב יהיה סנדק, הברית אמורה להיות בי"ז תשרי.

 • 25.09 20:04

  כבוד מורנו הרב היקר מ"פז". מעבר לעובדה שאת ההערכה והתודה שאני מוקיר לך, לא ניתן לתאר בהודעה, בין שורות אלו חבויות מנות גדושות של רגש ואהדה למי שהוא עבורנו חבל הצלה. שנים של התעלות ללא לאות וללא הפוגה חדור מטרה להחזיר את עם ישראל כולו בתשובה. לעולם הבא - אתה עמל שנגיע! ובכל יהודי את חייך משקיע. "שייך לציבור" - מקיים את דברי רבך הגדול, כשאת חיי משפחתך אתה מפקיר, כדי שעוד יהודי את ה' יזכה להכיר. אנחנו אוהבים אותך מעומקא דליבא, אהבת אמת. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים: שיתן לך כח להרבות חיילים לתורה, ושתיהיה משכורתך שלימה. מאת הבורא יחולו ברכות על ראשך ותמשיך להנהיג את עם ישראל לתורה ויראה. מורנו ורבינו שתיהיה לך גמר חתימה טובה (אמן).

 • 23.09 20:32

  'גמר חתימה טובה' ושבת מבורכת! הרב הצדיק - כל היום שומע אותך ולא מפסיק לצחוק! מהחכמה שקבלת מהבורא לתקן את העולם - הרב, מלאך של הבורא❤️!

 • 23.09 20:31

  שלום כבוד הרב! רציתי להודות לכבוד הרב; מאז שהיינו אצל כבוד הרב - אני רואה שיפור אצל הבן שלי! הוא יותר רגוע, פחות עצוב. יום אחרי, בבוקר הוא אמר לי: 'שהוא מרגיש יותר טוב! אחרי שהוא דיבר עם כבודו' אז תודה כבוד הרב שאתה תמיד כאן בשבילנו לעזור בכל דבר. שבת שלום!

 • 23.09 20:30

  בוקר טוב לרב הקדוש והחשוב! רציתי רק להודות לבורא עולם ולרב הקדוש. לבעלי היה 'אלרגיה' - לא יודעים למה והמצב היה לא טוב ל"ע ברוך ה'! הודות לבורא עולם ולרב - קיבל טיפול ואנחנו בבית ברוך ה'!

 • 21.09 19:16

  צהרים טובים! רק רציתי להודות לרב אמנון יצחק על הברכה שבקשתי בקשר לחוב שהיה לי לביטוח לאומי הרב ברך - וברוך ה' תודה לאל! שהחוב בוטל!! ותודה רבה לכבוד הרב אמנון יצחק.

 • 21.09 11:29

  כבוד הרב, שיעור בוקר מדהים! ('רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד' חלק ב' 21.09.2023) "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ!" (הושע יד, ב) מחזק מאוד!!!! לחזור בתשובה בכל עת, ולהתקרב אל ה' ולהגיע עד אליו ושמתחילים תשובה מיד לאחר תפילת הנעילה! כי תשובה - זה כל הזמן! וכל החיים שלנו. ולמהר לעשות תשובה - תכף ומיד כשח"ו עושים עברה, לא לחכות לפורענות ח"ו אלא לפני הפורענות! - ממש מחזק!! יה"ר שנזכה לסור מן הרע ולעשות רק טוב כמו שהרב מלמד אותנו, 'תשובה ומעשים טובים' וגם אמונה שהקב"ה בכבודו בעצמו מליץ יושר על האדם שמאמין בו - מדהים!!!!

 • 20.09 18:43

  כבוד הרב! יש לי כל כך הרבה מה לומר לכבודו; על ההרצאות האחרונות בפרט ההרצאה מאתמול ראשון לציון ('האם תשובה חלקית נחשבת תשובה' 19.09.2023), שמשמה אנחנו שואבים את הכוחות! ורואים: שיש עוד תקווה לתשובתינו!! ולמרות כל המפריעים לכבוד הרב ובפרט בתחילת השנה החדשה... - אנחנו לא נירא ולא נחת!!!

 • 19.09 12:52

  כבוד הרב! בהמשך להרצאת רבינו אתמול (שדרות 18-09-2023 'תקון המידות חובה') על תיקון המידות - ממה שהספקנו לשמוע, גם חשבתי על זה: שזוהי זכות משמים שהקב"ה שיודע עלינו הכל על כל פרט ופרט, שהוא בכבודו ובעצמו מתקן אותנו! ע"י הנסיונות, הבזיונות, והיסורים, ושע"י כל התגברות על היצר - אנחנו מקדשים שם שמים ממש בנסתר ובגלוי! ובכך מוכיח להשי"ת ואם ברבים - אז גם לכלל; שהוא ורק הוא - 'מגביה שפלים עד מרום!' "סומך נופלים וזוקף כפופים" וכמה עלינו לשמוח! אפילו שקשה - על ההזדמנות שנתנה לנו; לתקן ולשוב בתשובה, ע"י ההתגברות ותיקון המידות - ישתבח שמו לעד!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים