טוען...

האם יש תרופה למחלות?

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.02.2015, שעה: 08:52

הורדת MP4 הורדת MP3


"את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף".

בספר ראשית חכמה מובא כמה פעמים בענין גיהינום, ישנם כיתות כיתות וכל אחד ממונה לתפקיד מיוחד, ואלה הם ענינים מעולם הבא, אבל כשמתבוננים מעט רואים מעין זה גם בעולמנו כאן, תמיד חושבים שהמחלות באות מצד האדם, מתהווה איזה קלקול בטבעים שלו, וזה גורם למחלתו, אבל צריך לדעת כי מחלה באה אל האדם שלוחה בתפקידה, רואים באמת דברים נפלאים במחלות, יש להן טבעים וחוקים במהלכן, יש להם זמנים קבועים שהמחלה יודעת מראש בכמה טבעים תיעשה, ומתי יתחילו להיחלש ולסור מן האדם, שבעה ימים עם כדורים שבוע בלי כדורים, וישנם כאלה אשר לפני תום זמנם המיועד להם לא תועלנה להם שום רפואות להסירם, ויש גם כאלה שלא תוכל להירפא מהם כלל, ולכל מחלה ומחלה כבר נתנו שמות, כל אחד ואחת טבעיה וחוקותיה שונים מחברותיה.

רואים אנו מכל זה כי מחלות אינם מקרים בעלמא, אלא כולם הם נאמנים בשליחותם, כיתות כיתות של שלוחים, גדודים גדודים בתפקידים מיוחדים, עושים באימה רצון שולחם. וטעות גדולה היא שרואים שהמחלה נמשכת להאשים את הרופא שלא כיוון נכון לריפוי המחלה, המחלות לא תזוזנה משום אופן טרם ישלמו מעשיהם, כי הלא על זה הן נאמנות בשליחותם. נכון שרופא יכול לטעות, נכון שהוא יכול להתרשל, אבל גם זה מכוון מאת ה' כיון שיש קצבה לכל חולי ומחלה. ואפשר לתבוע את הרופא על רשלנות.

זהו דיוק לשון התורה, כמו אני שולח את כל מגיפותי אל ליבך, שלוחים הם, וכן כתוב "והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת" אז לשון אחד שולח, לשון שני מפקיד, מופקדות ומצוות הן לתכליתן. והאבן עזרא כתב, את אימתי אשלח לפניך, זה פחד הנשמה, היום קוראים לזה חרדות, והנה תבוא לגוף חולשה מיד, הנה זה מין של מחלה, ואיך מופיע בכתוב אשלח? אז רואים שזה לא בא מעצמו, זה שליחות מאת ה'. אבל אדם אם ידע מה צריך לתקן יוכל לתקן ולהסיר מעליו את האימה ושאר הדברים. והנה על הפסוק "ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החיוי מלפניך" כתב רש"י, הצרעה מין שרץ העוף, והיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים, והצרעה לא עברה את הירדן, ז"א היתה משגרת אליהם ארס והיו מתים, עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם מרה, והיתה מחלישה את הגוף עד שממיתה אותם, אז רואים "ושלחתי", ורואים שכתוב "וגרשה", אז רואים שזה גזרת הבורא. וכן מה שהזכירו חכמים ענין מרה בעיניהם, חכמי הרופאים היום ודאי אומרים שזה חידקים, והיו נותנים לזה שם לפי טבעיהם ומהלכיהם, אבל על כל פנים גם מכות בגוף גם כל המחלות למיניהם שלוחים הם, ששלח אותם הקב"ה, והם נאמנים גדולים בשליחותם.

יתכן שמחלות גם תהיינה להן גבולות, עד פה תעבורנה ולא יותר. החכמים ה יום ודאי היו מבארים את זה בסיבת האקלים, אבל איך שיהיה זהו מהעיקרים הגדולים שצריכים להאמין להכיר בחוש, כי כולם הם נאמנים בשליחותם עושים באימה רצון קונם, אז ז"א אדם צריך לדעת שאם נשלחה אליו מחלה אז ה' רוצה לעורר אותו, להסבר לו, להגיד לו, שים לב, תבחן ותבדוק, הרוצה לעמוד על דברים ישמע את הדרשה האחרונה שהיתה ביד בנימין שם הרחבנו בענין זה.

כשמבינים כן את ענין המחלות שהם לא מקרים בעלמא אלא שלוחי המקום, גדודים רבים עם מדים מיוחדים לכל גדוד וגדוד, והם עומדים על משמרתם ללא כל החלפה, לא סרים מהמשמרת עד שכילו מלאכתם, לפי זה מובן כבר היטב כי צריכים באמת היתר על מעשה הרופואות, כי מה שייך רפואות ועצות נגד שלוחים הנאמנים בשליחותם. ועל הפסוק "ורפא ירפא" כתב האבן עזרא, "ורפא ירפא" לאות שניתנה רשות לרופאים לרפא המחכות והפצעים שיראו מבחוץ, רק כל חולי שהוא בפנים בגוף ביד ה' לרפאותו, וכן כתוב כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפאנה" הקב"ה בשעה שהוא מכאיב הוא גם חובש, אבל רק הוא יחבש למה שהוא הכאיב, הוא ימחץ אבל רק ידיו תרפאנה, אי אפשר לרפאות את האדם רק מי שמחץ, אני מחצתי ואני ארפא אני אמית ואחיה ואין מידי מציל, ועל אסא נאמר "וגם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים" וזה היתה עליו טענה, במקום לבקש את ה' להבין את סיבת החולי, הוא חיפש שהרופאים יפתרו לו את הבעיה.

הנה, כי על חולי שהוא בפנים אין היתר לרפאות לדברי האבן עזרא זללה"ה, כי מה שייך רפואות נגד שלוחי המקום, יבוא המשלח הקב"ה והוא יכאיב ויחבש, אז כל המחלות הפנימיות, כל ההקרנות וכל מה שעושים בעצם זה קשקשתה לעומת מה שצריך לחזור בתשובה לפני ה' ולתקן את הסיבות לנגעים. ואם אדם יזכה לעמוד על הדברים ולהבין לאשורם על מה ולמה הוא נענש, או נשלח לו התעוררות, יוכל להירפא בלי תרופות, ואנחנו נקא לזה נס, אבל זה טבע הדברים, שמי ששומע בקול ה' תוסר המחלה, כי המחלה באה רק לעורר, ואם התעוררת אז השעון מפסיק לצלצל, אתה נותן לו מכה הוא מפסיק לצלצל, התעוררת כבר, כל זמן שלא התעוררת הוא ימשיך לצלצל.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 29.05 16:04

  הנה הקטע [פרסמו צילום מסך] מהספר ילקוט מעם לועז שכבוד הרב שליט"א ישר עורר על השקצים ורמשים בסיעתא דשמיא (חומש ויקרא, עמוד קיד, ציטוט: ... 'כך מוכיח הקב"ה את הבריות ואומר להם: 'ראו והתבוננו בעוה"ב ותיווכחו שעונש האנשים האלה שלא שמרו פיהם ואכלו מאכלות אסורות יהיה גדול מן התולעת שאכלו שכן "תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת" (ישעיה סו, כד) שלא בדקו בתולעים המצויים בירקות ובשאר הדברים...' וכו') [לכתבה על הספר בכור ההיתוך shofar.tv/articles/14830. ולכתבה: בדיקת חרקים ותולעים במאכלים shofar.tv/articles/12056].

 • 29.05 14:01

  רבי היקר בדיוק משמים קניתי את הנענע מקפז' הרגשתי היום כאב מסוים בבטן (ל"ע) והגיע בזמן. עשיתי מה שכתוב בכשרות של הנענע; הפרדתי את העלים מהגבעול ו-3 דקות בקערה עם סבון במים, שמתי בכוס וה' יתברך האיר את עיני: היה חרק בתוך! הוצאתי אותו [זה בסדר זה לא פוסל מנקים ואז משתמשים...] זה דרך התורה. ישר כח!

 • 29.05 12:37

  כבוד הרב היקר שלנו. נס שקרה לנו בזכות השמחה שהרב שליט"א מלמדנו להיות תמיד בשמחה (shofar.tv/videos/17195) ולשיר: "עבדו את ה' בשמחה". שבוע שעבר הלכנו לשכור שמלות לחתונה של ביתי שתחי', היה את כל המידות חוץ מהמידה שלי (אמא של הכלה). יצאנו קצת מאוכזבות והמשכנו לחפש בירושלים, בני ברק וכל מיני מקומות. אתמול בבוקר התחלתי לשיר בבית בשקט ומכל הלב: "עבדו את ה' בשמחה!" כמו שכבוד הרב מלמדנו והייתי בשמחה וחשבתי: 'אלך שוב לחנות שהיינו ורצינו מאוד את השמלות' ביקשתי מהמוכרת שתקבע תור דחוף להיום כי עוד פחות מחודש החתונה! הסכימה. הגענו לשם ואנו שרות בלב כמובן...: "עבדו את ה'...!" שאלנו: 'יש את המידות?' המוכרת אמרה: 'יש מידה אחת פחות ממה שהאמא צריכה'. יש לציין: שלפני שבוע מדדתי שמלה ולא התאים. היום מדדתי ופתאום היה מתאים מצויין. בזכות השמחה שמושכת שפע ברכה והצלחה! יצאנו והתחלנו לומר: "מזמור לתודה" צרחנו משמחה. אמנם היתה עוד אשה שהיתה צריכה את אותה מידה אבל... ב"ה זכיתי ראשונה. תודה לכבוד הרב היקר שליט"א תודה להשי"ת שזכינו בגדול הדור.

 • 28.05 16:55

  כבוד הרב מאז 'שירת הים' ב"ה נפתחו לי דברים טובים מאת השי"ת והעסק של הבגדים בבית וטיפוח... בנוסף גיליתי בזכות חברה מהקהילה (קפז') שיש לי זכות כספית בלשכת התעסוקה בגלל שעבדתי בהתמדה בגנים. והיום כשחיכיתי לאוטובוס, לא הסתדר בטיחות האוטובוס והנהג הוריד את כל הנוסעים בתחנה מרכזית. ותוך כדי אמרתי בשקט: "עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והגיע אוטובוס... יום נפלא מאת השי"ת ויה"ר שימשיך השי"ת לחייך לנו תמיד (אמן) והייתי היום עם הבן החמוד שלי ב"ה!

 • 28.05 12:38

  שלום לרב היקר והאהוב שלנו! מעשה שהיה ממש לפני חצי שעה... בזכות שיעורי השמחה! (shofar.tv/videos/17195) יצאנו מנתיבות לרמלה... וראיתי שמד הדלק כמעט נגמר...! מביט ימינה - אין תחנות דלק בכללל! החלטתי להתחיל לשיר: "עבדו את השם בשמחה!" כ-18 דקות רצופות ואז ראיתי תחנת דלק ישתבח שמו! בזכות הרב הקדוש שלנו! בשורות טובות! (אמן)

 • 27.05 18:02

  וואוו כבוד הרב בדיוק ככה אני עושה עם הילדה שלי שהיא בת חצי שנה מחבקת אותה ושרה לה: "עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" וב"ה היא נירדמת מהר מאוד, זה ממש עובד 😇

 • 27.05 17:59

  שלום הרב, תודה רבה! אבי ברוך ה' יצא מבית החולים אחרי שגילו שהיה לו דלקת קרום המוח, הוא היה במצב קשה ממש (ל"ע), ב"ה אחרי התפילות וברכת הרב אנחנו כבר אחרי, הוא השתקם וב''ה מרגיש טוב יותר. יש לאבי את המחלה גם בערמונית (ל"ע), אשמח שהרב יברך שוב והמחלה תעלם לגמרי (אמן) נחום בן פנינה תודה רבה הרב.

 • 27.05 17:36

  שלום כבוד הרב, ישנה תינוקת מתוקה (אחייניתי) שנולדה בראש חודש אייר בלידה ביתית ברוך ה' בקהילת קפ"ז. וכשהיתה אצלינו, מצאתי שיטה בזכות כבוד הרב איך להרגיע אותה כשהיא בוכה... הרמתי אותה ופשוט שרתי לה: "עבדו-עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" בשילוב אותיות שם הויה כמו שהרב שר בהרצאות, וראה זה פלא התינוקת נרגעת ונרדמת! וזה עבד בכל פעם שעשיתי זאת!!! מדהים!!! ישר כוח על החיזוקים בשמחה, ותודה לה' יתברך ששלח לנו אותך בדורנו.

 • 27.05 10:48

  נס בצרפת התינוק שוחרר מבית החולים מהצהבת לברית מילה הרב: מה השם של האמא? – לאה, התינוק שנולד ללאה בת מוריאל תזכה להכניס את הבן מחר בבריתו של אברהם אבינו בריא ושלם אמן! - אמן! ושרים: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" ההודעה המשמחת: 'מה נשמע צדיק רציתי להגיד לכם תודה על כל הברכות שהשם יברך אותכם – אמן! התינוק יצא ואנחנו עושים את הברית כמו שאמרתם, שהשם ישמח אותכם. תמסור לרב שאני חייבת לו המון-המון תודות גם על כל התשובה שלי שהשם יברך אותו – אמן!' (לצפיה בסרטון הברכה, בכתבה: סיכום סבב הרצאות צרפת קיץ תשפד - מאי 2024 shofar.tv/articles/15070).

 • 27.05 10:30

  כבוד הרב! שלום עליכם, צהרים טובים. אני מעדכן את הרב: יום שלישי שלחתי לרב הודעה על דודה שלי אילנה שפונתה במצב קריטי מאוד-מאוד לבית חולים! (ל"ע) היא לא אכלה, היא לא הגיבה, הרופאים התייאשו ממנה! אמרו: 'שאין מה לעשות איתה! ופשוט לחכות לבשורה... לחכות למשהו' (רח"ל) הרב בירך ביום שלישי. יום רביעי בבוקר... וכשהיא הגיעה, היא לא היתה מצליחה לאכול כלום! שום דבר היא לא הצליחה לאכול כמה ימים, הזריקו כל מיני נוזלים, כל מיני דברים... יום למחורת כשהרב בירך - היא התחילה לאכול! היום... הרב - בבוקר היא השתחררה! אחרי שאמרו לה: 'שאין מה לעשות! כאילו היא צריכה להישאר בבית חולים עד ש... עד שהיא מוסרת נשמתה לשמים' הרב בירך וב"ה היא חזרה לבית במצב הרבה-הרבה יותר טוב! היא הצליחה לאכול והיא מצליחה ללכת, הברכה של הרב השפיע עליה במאה אחוז (100%) אחרי שהרופאים כבר אמרו: 'אין מה לעשות! אין, זה לתת לה להיות מורדמת במיטה וזהו כאילו אין. אין מה לעשות נחדיר לה נוזלים בשביל שהיא תחיה כמה שאפשר וזהו.' אבל תרופה או משהו וזה - לא נתנו לה! הרב בירך והשתחררה הביתה במצב הרבה יותר טוב אז אנחנו מוסרים לרב מכל המשפחה: תודה רבה לרב! הברכה של הרב שינתה אותה ברמה לא יאומנת.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים