טוען...

האם יש תרופה למחלות?

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.02.2015, שעה: 08:52

הורדת MP4 הורדת MP3


"את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף".

בספר ראשית חכמה מובא כמה פעמים בענין גיהינום, ישנם כיתות כיתות וכל אחד ממונה לתפקיד מיוחד, ואלה הם ענינים מעולם הבא, אבל כשמתבוננים מעט רואים מעין זה גם בעולמנו כאן, תמיד חושבים שהמחלות באות מצד האדם, מתהווה איזה קלקול בטבעים שלו, וזה גורם למחלתו, אבל צריך לדעת כי מחלה באה אל האדם שלוחה בתפקידה, רואים באמת דברים נפלאים במחלות, יש להן טבעים וחוקים במהלכן, יש להם זמנים קבועים שהמחלה יודעת מראש בכמה טבעים תיעשה, ומתי יתחילו להיחלש ולסור מן האדם, שבעה ימים עם כדורים שבוע בלי כדורים, וישנם כאלה אשר לפני תום זמנם המיועד להם לא תועלנה להם שום רפואות להסירם, ויש גם כאלה שלא תוכל להירפא מהם כלל, ולכל מחלה ומחלה כבר נתנו שמות, כל אחד ואחת טבעיה וחוקותיה שונים מחברותיה.

רואים אנו מכל זה כי מחלות אינם מקרים בעלמא, אלא כולם הם נאמנים בשליחותם, כיתות כיתות של שלוחים, גדודים גדודים בתפקידים מיוחדים, עושים באימה רצון שולחם. וטעות גדולה היא שרואים שהמחלה נמשכת להאשים את הרופא שלא כיוון נכון לריפוי המחלה, המחלות לא תזוזנה משום אופן טרם ישלמו מעשיהם, כי הלא על זה הן נאמנות בשליחותם. נכון שרופא יכול לטעות, נכון שהוא יכול להתרשל, אבל גם זה מכוון מאת ה' כיון שיש קצבה לכל חולי ומחלה. ואפשר לתבוע את הרופא על רשלנות.

זהו דיוק לשון התורה, כמו אני שולח את כל מגיפותי אל ליבך, שלוחים הם, וכן כתוב "והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת" אז לשון אחד שולח, לשון שני מפקיד, מופקדות ומצוות הן לתכליתן. והאבן עזרא כתב, את אימתי אשלח לפניך, זה פחד הנשמה, היום קוראים לזה חרדות, והנה תבוא לגוף חולשה מיד, הנה זה מין של מחלה, ואיך מופיע בכתוב אשלח? אז רואים שזה לא בא מעצמו, זה שליחות מאת ה'. אבל אדם אם ידע מה צריך לתקן יוכל לתקן ולהסיר מעליו את האימה ושאר הדברים. והנה על הפסוק "ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החיוי מלפניך" כתב רש"י, הצרעה מין שרץ העוף, והיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים, והצרעה לא עברה את הירדן, ז"א היתה משגרת אליהם ארס והיו מתים, עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם מרה, והיתה מחלישה את הגוף עד שממיתה אותם, אז רואים "ושלחתי", ורואים שכתוב "וגרשה", אז רואים שזה גזרת הבורא. וכן מה שהזכירו חכמים ענין מרה בעיניהם, חכמי הרופאים היום ודאי אומרים שזה חידקים, והיו נותנים לזה שם לפי טבעיהם ומהלכיהם, אבל על כל פנים גם מכות בגוף גם כל המחלות למיניהם שלוחים הם, ששלח אותם הקב"ה, והם נאמנים גדולים בשליחותם.

יתכן שמחלות גם תהיינה להן גבולות, עד פה תעבורנה ולא יותר. החכמים ה יום ודאי היו מבארים את זה בסיבת האקלים, אבל איך שיהיה זהו מהעיקרים הגדולים שצריכים להאמין להכיר בחוש, כי כולם הם נאמנים בשליחותם עושים באימה רצון קונם, אז ז"א אדם צריך לדעת שאם נשלחה אליו מחלה אז ה' רוצה לעורר אותו, להסבר לו, להגיד לו, שים לב, תבחן ותבדוק, הרוצה לעמוד על דברים ישמע את הדרשה האחרונה שהיתה ביד בנימין שם הרחבנו בענין זה.

כשמבינים כן את ענין המחלות שהם לא מקרים בעלמא אלא שלוחי המקום, גדודים רבים עם מדים מיוחדים לכל גדוד וגדוד, והם עומדים על משמרתם ללא כל החלפה, לא סרים מהמשמרת עד שכילו מלאכתם, לפי זה מובן כבר היטב כי צריכים באמת היתר על מעשה הרופואות, כי מה שייך רפואות ועצות נגד שלוחים הנאמנים בשליחותם. ועל הפסוק "ורפא ירפא" כתב האבן עזרא, "ורפא ירפא" לאות שניתנה רשות לרופאים לרפא המחכות והפצעים שיראו מבחוץ, רק כל חולי שהוא בפנים בגוף ביד ה' לרפאותו, וכן כתוב כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפאנה" הקב"ה בשעה שהוא מכאיב הוא גם חובש, אבל רק הוא יחבש למה שהוא הכאיב, הוא ימחץ אבל רק ידיו תרפאנה, אי אפשר לרפאות את האדם רק מי שמחץ, אני מחצתי ואני ארפא אני אמית ואחיה ואין מידי מציל, ועל אסא נאמר "וגם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים" וזה היתה עליו טענה, במקום לבקש את ה' להבין את סיבת החולי, הוא חיפש שהרופאים יפתרו לו את הבעיה.

הנה, כי על חולי שהוא בפנים אין היתר לרפאות לדברי האבן עזרא זללה"ה, כי מה שייך רפואות נגד שלוחי המקום, יבוא המשלח הקב"ה והוא יכאיב ויחבש, אז כל המחלות הפנימיות, כל ההקרנות וכל מה שעושים בעצם זה קשקשתה לעומת מה שצריך לחזור בתשובה לפני ה' ולתקן את הסיבות לנגעים. ואם אדם יזכה לעמוד על הדברים ולהבין לאשורם על מה ולמה הוא נענש, או נשלח לו התעוררות, יוכל להירפא בלי תרופות, ואנחנו נקא לזה נס, אבל זה טבע הדברים, שמי ששומע בקול ה' תוסר המחלה, כי המחלה באה רק לעורר, ואם התעוררת אז השעון מפסיק לצלצל, אתה נותן לו מכה הוא מפסיק לצלצל, התעוררת כבר, כל זמן שלא התעוררת הוא ימשיך לצלצל.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

 • 24.02 11:16

  כבוד הרב שליט"א ההרצאה בחדרה כמו כמעט כל הרצאה בגדר המושלם ,אוכל רוחני לנשמה . ההרצאה בחדרה זו הרצאה  שהכי תקרב את הגאולה האחדות!   מאחלת שההרצאה הזו תהיה לרפואתם של כל בני ישראל שנפצעו בפיגועים שהשם ישלח להם רפואת הגוף והנפש ושהשם ינחם את משפחות השכולים , הרצאה שעושה נחת לשם ייתברך ,הרצאה נגד עמלק ממש ככה שהקפיד על עם ישראל שאין אחדות ואתה שוב ושוב מלמד אותנו על האחדות ..

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים