טוען...

מתי תהיה מלחמת גוג ומגוג לפי החפץ חיים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.04.2015, שעה: 08:26

הורדת MP4 הורדת MP3


ליקוט מדברים שאמר החפץ חיים  זיע"א שהתקיימו לאחר זמן, וכן דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה. אז דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה.

לפני בערך מאה שנים החלה מלחמת העולם הראשונה, בהסתיימה חשבו כולם, מעתה יהיה שקט, אבל מרן החפץ חיים התחיל לדבר על כך שעומדת להיות מלחמה נוראה יותר שתהיה כעבור עשרות שנים, ובמשך שנים עד פטירתו, שהוא נפטר כמה שנים לפני השואה, התריע בפני תלמידיו ומקורביו על משהו נורא ביותר שמתקרב על עם ישראל ולפעמים דבריו היו מלווים בבכי מר ותלמידיו שאלו אותו איפה יהיה מקום בטוח? וענה להם על פי הפסוק בנביא, "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש", ובארץ ישראל לא יקרה כלום.

כן המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, המשגיח דפוניבז', סיפר ששמע מהחפץ חיים שמתקרבת מלחמה שניה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה היתה משחק ילדים, ואח"כ תהיה מלחמה שלישית שכנגדה המלחמה השניה, דהיינו השואה, תהיה משחק ילדים, ואז תבוא הגאולה. זה עדות של המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. וכן סיפר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שנסע ל חו"ל לפני השואה, והגיע לחפץ חיים ואמר לו החפץ חיים, עוד מעט תתלקח אש נוראה בעולם שהמלחמה העולמית הראשונה תהיה נחשבת משחק ילדים לעומתה, מי שרוצה לראות את הדברים זה על פי הספר שאל אביך ויגדך חלק ב' עמודים ס"ז וע"א, על פי הדרשות של המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל.

וכן עוד עדות, סיפר המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, ששמע מרבי אלחנן וסרמן הי"ד, שהחפץ חיים אמר לו שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, שכתוב בחכמים ז"ל שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלש פעמים, איפה זה כתוב? במדרש שוחר טוב על תהילים סימן קי"ח באות ל"ב, וכן כותב המלבי"ם ביחזקאל פרק ל"ב פסוק כ"ט, והמלחמה העולמית הראשונה זה היה החלק הראשון של גוג ומגוג, והמשיך החפץ חיים ואמר, שבעוד בערך 25 שנה יהיה החלק השני של גוג ומגוג, והדברים יתקיימו כמו שאמר בצורה מדהימה כעבור 25 שנה מגמר מלחמת העולם הראשונה היתה השואה בעיצומה, והוסיף החפץ חיים שיעבור עוד זמן ואז יהיה החלק האחרון של גוג ומגוג ותבוא הגאולה, וזה מובא בספר לב אליהו בסוף פרשת יתרו.

מרן החפץ חיים נפטר בערך כשבע שנים לפני השואה, והמתבונן יראה איך שהדברים התקיימו כאחד הנביאים. דבר ראשון, בין שתי המלחמות של העולם הראשונה והשניה היו 25 שנה כפי שאמר, על פי עדותו של רבי אליהו לאפיאן, שסיפר שרבי אלחנן אמר לו כך בשם החפץ חיים. דבר שני, שהמלחמה העולמית הראשונה היתה משחק ילדים לעומת השואה כמו שאמר במדויק, וזה על פי עדותו של רבי יחזקאל לוינשטיין ששמע על כך מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך. דבר שלישי זה שהמלחמה נעצרה בשערי ארץ ישראל, מלחמת העולם השניה, בדיוק כמו הפסוק שהוא הביא החפץ חיים, "ובהר ציון תהיה פליטה" כדי לומר שבארץ ישראל לא יקרה כלום. וכך מעידים תלמידים ששמעו מפיו של החפץ חיים, וזה על פי הספר על החפץ חיים והרב ישר, וכן שמע רבי איסר זלמן מלצר מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך.

ולפי כל הנזכר לעיל, אם נשמע שהחפץ חיים אמר דברים לגבי התקופה בה אנו חיים, אז צריכים לקחת את הדברים ברצינות רבה מאד. והרב הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א בשיחת חיזוק שנשא לרגל תחילת זמן חורף השנה, אמר בתוך דבריו כך וזה לשונו: שמעתי מאנשים זקנים, הכוונה היתה מרבי אברהם פאם זצ"ל שזכיתי להיות אצלו בביתו בגיל 104, ויש סרטון על זה באתר, הרב פאם, קראו לו הרב החפץ חיים של אמריקה. אז הוא שמע מפיו שזוכרים שרבי אלחנן וסרמן היה באמריקה בשנת תרצ"ט, ואמר כך כמובן שצריך לחכות כל רגע לביאת המשיח, כי כמובן יש את המצב של אחישנה, אבל הוסיף רבי אלחנן וסרמן, מה שקיבל מרוח הקודש מהחפץ חיים, שיש בחינה של עשר שמיטות אחרי המלחמה הקשה, דהיינו השואה שהיתה מסוף תרצ"ט עד אמצע תש"ע, זה היה משך המלחמה שש שנים, מאז יעברו עשר שמיטות האלה שהם שבעים שנה של הכנה למשיח, ואח"כ זה הזמן של בעיתה, שזה זמן אחרון שצריך לבוא המשיח.

השואה נגמרה באמצע תש"ה וזו היתה שנת שמיטה, ומשנת תש"ו עד סוף שנה זו תשע"ה יש בדיוק עשר שמיטות, שהם שבעים שנה, וכן סיפר רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ששמע סיפור זה בשם הרב פאם בצעירותו, וכן הגאון רבי אליהו שווי זצ"ל סיפר בשם הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ששמע מרבי אלחנן בשם החפץ חיים שיש שבעים שנה בין החלק השני של גוג ומגוג, דהיינו השואה, לחלק השלישי של גוג ומגוג ואז תהיה הגאולה.

אחרי כל זה נראה לנו לומר שחייבים לחשוש מאד בהמשך לדברים שאמרתי אתמול בהרצאה, ולקחת את הדברים ברצינות רבה מאד, אחרי כל מה שראינו שדברי החפץ חיים שנאמרו לתלמידיו ומקורביו התקיימו בצורה מדהימה לאחר זמן, ולפי מה שהבאנו מכמה מקורות נאמנים ביותר נמצא שבתקופה הקרובה לפי דברי החפץ חיים אמורה להיות מלחמה נוראה שהשואה תיחשב כמשחק ילדים לעומתה, והדברים האלה באים לעורר אותנו מאד מאד, כדי שנתחזק ונתקן את עצמנו וננצל ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו.

וברד"ק, רבינו דוד קמחי המפרש בספר יואל פרק ג' פסוק ה', כתוב לגבי מלחמת גוג ומגוג, שרבים מישראל יכלו והקדושים מיראי ה' ימלטו, ויש קבלה מהגאון מוילנא, שאם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות, מה שאנחנו מנסים לעשות כבר הרבה שנים, אם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות תקויים נבואת ישעיה, "וברחמים גדולים אקבצך" ללא מלחמות, ורק אם לא נשוב בתשובה יתקיימו הנבואות הרעות חס ושלום שחלקם כבר התקיימו בשואה רח"ל. וזה הבאנו דרשות שלמות במשך השנים, שכשתבוא בתוקף הדין המלחמה הנוראה, אז יגידו להרים נפלו עלינו, ולגבעות כסונו, מרוב הפחד והאימה שיהיה. דעש זה קדימון חרטה ברטה לעומת מה שיהיה, חרטה, זה קדימון.

והתורה אומרת לגבי יציאת מצרים, "וחמושות עלו בני ישראל מארץ מצרים" רש"י אומר אחד מחמש יצאו, וארבעה חלקים מתו במכת חושך, מה היה חטאם של אלה שלא זכו לצאת ממצרים? כתב מרן החפץ חיים במאמר "ציפית לישועה", שגלוי וידוע לפניו יתברך שנטייתם היתה למצרים ולעולם הזה, וגברה על רצונם לצאת ממצרים, ובלי רצון לא תתכן עליה. ובהכרח היו צריכים להשאר במצרים לכן מתו במכת חושך, לפחות 12 מיליון מתו. ולמרות שראו את הניסים הגדולים, שמונה מכות שהם ראו שמצרים קיבלו, עם כל זה מי שלא רצה לצאת, כיון שהיה שקוע בהבלי העולם הזה אז אפילו שראה את כל הניסים לא גרמו לו הניסים שיהיה לו רצון לצאת ממצרים. ותגידו לי, זה לא דומה מה שאנחנו חיים היום ורואים את הניסים שעשרות אלפי טילים שוגרו על ישראל והכל כמעט בשטחים פתוחים, זה לא כמו עשרת המכות, שרואים שה' מבדיל בין לבין? מה, זה לא דבר מוחש, גלוי, נו, ואנשים משתנים? מתהפכים. אומרים אנחנו מושגחים? אפילו הפלשתינים הקראנו מהעיתון שהם אמרו שהאלהים שלהם שומר עליהם שהם לא ייפגעו, נו, אומות העולם מודים שיש לנו אלקים, ופה יש יהודים ישראלים שלא מזהים אותו אפילו, ולא מתעוררים, אז לכן אלה שהיו במצרים רצו לחיות את חיי השעה, את החומר, מתו במכת חושך. ולמרות שראו את כל הניסים לא היה להם רצון לצאת ממצרים.

אדם צריך לעמול ביגיעה ולהכין את עצמו שיהיה לו רצון, אז רק עשרים אחוז יצאו והפכו להיות העם הנבחר.

כתב הסמ"ק במצוה ראשונה, "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" שמיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה לגאולה העתידה שתהיה במתכונת ובמידת יציאת מצרים. ואם כן כמו במצרים, מי שלא ציפה לצאת ונמשך להבלי העולם הזה מת במכת חושך, כך בגאולה העתידה, מי שלא יחכה ויצפה באמת, לא יזכה חס ושלום לראותה. וזה על פי הספר אור יחזקאל חלק ג' ע'.

ובזוהר מובא שבזמן הגאולה העתידה יהיו 15 ימי חושך, בהם ימותו רשעי ישראל שלא ירצו להגאל, ולא יספיקו שלשה ימי חושך, כמו במצרים שבהם מתו רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו בגאולה, אלא יהיה צורך בחצי חודש רח"ל, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה ומגשמיות העולם הזה ומכל ספק של בשר נבלה וטרפה ועוף, וחרקים ושקצים ורמשים ועכברים שנמצאים במאכל, כמה שהוא יהיה רחוק מזה כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, אבל אם הוא נמשך לחומר אפילו בספק נבלות וטרפות, הוא לא ייגאל, כי הוא לא מעניין אותו בכלל מצוות ה', מעניין אותו הבטן שלו, או מעניין אותה הבטן שלה. איך יש אומץ לנשים להאכיל את הילדים ספק עכברים? איך אפשר? הרי ספק נבלות וטרפות וחרקים ושקצים וכל הדברים האלה זה כמו להאכיל עכברים חזירים פילים וסוסים, רק בכמויות יותר גדולות, איך אפשר, ועוד מתקוטטות נשים עם הבעלים כאילו מה אתה מגזים, אם היו אומרים לה אלה שיש להם אינטרס להפיץ נסיובים בשביל לחסן את העולם, חברות התרופות היו אומרים שיש שפעת עופות ואסור לאכול עופות כי בסין התגלה שפעת עופות וזה עלול להגיע לפה, כולם כבר הולכים עם כיסוי לבן על האף, כי הם פוחדים, כמה אנשים בסין הודיעו שיש מגיפה שפעת העופות, אבל אם ה' אומר שהעופות יש בהם נבלות וטרפות, אומרים מה זה, אתה קנאי, אתה מה אתה, אתה מגזים, מה אתה רוצה שלא נאכל, תאכלי גברת, תאכלי עכברים בתאבון, אבל כשתבוא הגאולה תהיי איתם.

לכן רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו באולה יהיה צורך חצי חודש רח"ל להיות ימי חושך, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה, כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, ואז הוא יהיה מהזוכים לראות בשוב ה' לציון ברחמים.

וצריכים להבין שהסימנים שמובאים בגמרא בסנהדרין שבמוצאי שביעית בן דוד בא, אנחנו עכשיו נהיה במוצאי שביעית, ויהיו סימנים שיתקיימו אז צריך לדעת יהודים יקרים שזה אפשרי שיכול להיות בתוך הזמן הקצר שנותר, כמו שאמרנו אתמול וגם בשם הרב קניבסקי, שאמר לתקוע ברמקולים ולהודיע ולהכריז להכין בגדים. כמו שהרב חזי מישקובסקי אמר בשמו.

וכן בתיקונים בזוהר חדש, גם שמה מובא ביעקב בגין תחזא דוחקא בגלותא בסוף ימיא, ופליג עמא קדישא בגלות לתלת סיטרין, מסביר הגאון מוילנא זי"ע, שבסוף הימים שאומר הזוהר הקדוש זה בזמן חבלי משיח. ובכמה מקומות בזוהר כתוב שחבלי משיח והגלות האחרונה תהיה שבעים שנה, שאז הערב רב מעם ישראל, דהיינו הרשעים הם יהיו ראשי העם פה בגלות האחרונה, ואחרי זה מיד תבוא הגאולה, שנאמר "והיו צריה לראש", ואם כן רשעי עם ישראל הם רשעי העם פה בארץ כבר שישים ושמונה שנה, ונותרו שנתיים, ז"א נותרו עוד שנתיים ממתי שנגמרה השואה, וכבר היו ראשי העם והמצב הזה שהרשעים נהיו ראשי העם וזה התחיל פה בארץ אחרי השואה, כי עד השואה עם ישראל היה בגלות בין האומות, ורק אחרי השואה חלק מעם ישראל התחיל לעלות לארץ ונכנסנו לגלות האחרונה תחת הערב רב שהם רשעי עם ישראל והם שולטים עלינו. אם כן, שבעים שנה מסוף שנת תש"ה עד שנת תשע"ה אז אנחנו לכאורה בסיום הגלות האחרונה ומשיח צדקנו בפתח. עד כאן זה מדברי החפץ חיים כפי שנאמרו בעדויות מגאוני ישראל שהוזכרו.

הדברים נראים מוכרחים, אבל מכל מקום פעמים תתכן סיבה שלא תבוא הגאולה בזמן הנ"ל, וזה לא יגרע כהוא זה מאמונתנו הברורה כשמש בביאת המשיח, ואנו מאמינים בביאתו ומחכים לו, והמאמר הזה בא לעורר כדי שנוכל לחשוש ולהתכונן ולדעת שהזמן מסוגל מאד מאד מאד מאד.

אז לכן כל אחד יכין עצמו עד כמה שאפשר, וכבר אמרנו הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, וזיכוי הרבים זה עצה גדולה מאד מאד מאד להנצל כי זה גם אדם שהופך להיות שרבים זקוקים לו, ויש עליו שמירה מיוחדת יותר, ולכן רבותי, הנה הדברים לפניכם מפיו של החפץ חיים בעדותם של גדולי ישראל.

אז הכל מתאים למי שקולט את התמונה, ומה שרואים מסביב, וכמו שאמרתי, שלמעשה נשפך כבר הדלק, צריך רק מישהו שיבוא ויזרוק את הגפרור וכל המזה"ת יידלק, ומשמה חביבי זה כבר מלחמת העולם וכנחג'ורי בסטרי גמבו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 17.04 17:44

  ישר כחכם על כל עבודת הקודש יה"ר: שנזכה לעלות לארץ הקודש, לזכות לתשובה שלמה, גאולה שלמה ברחמים, רפואה שלמה לכלל ישראל, יראת שמים, חכמת התורה, קיום המצוות לכל יוצאי חלצינו לשמחות לכל בית ישראל חג כשר ושמח (אמן).

 • 17.04 17:43

  כבוד הרב ברוך השם כנגד כל הסיכויים על פי הטבע. הרב אמר לי: 'אל תדאג אתה תקבל!' ב"ה היום קיבלתי אישור רשיון לנשק בהודעה. ואפילו לא עשו לי ראיון לפני... תודה רבה.

 • 17.04 16:04

  שלום כבוד הרב! בדיוק לפני חודש מהיום כבוד הרב בירך אותנו: 'לעבור דירה' אחרי שבדירה שלנו היתה בעיית עובש (ל"ע). ב"ה בזכות ברכת הרב חתמנו היום על דירה נאה, גדולה ונוחה יותר! ועם כל זה גם חדשה לגמרי! מטבח, צבע וכל הריהוט הנחוץ הכל חדש לגמרי ואנחנו הראשונים שמשתמשים! וב"ה נקייה ומוכנה לגמרי לפסח. תודה לקב"ה שזכינו להסתופף בצילו של כבוד הרב ולזכות בהרבה שפע וברכה בזכות הרב!

 • 17.04 15:53

  דוד ביטון: ודבר נוסף כבוד הרב, ב"ה זכינו בזכות הברכה של כבוד הרב להתחתן ורצינו להודות לרב ולהוקיר תודה בעזרת השי"ת בהרצאה היום בירושלים נשמח אם כבוד הרב יתן לנו הזדמנות לעשות קידוש השם!

 • 17.04 15:19

  כבוד הרב תודה רבה על הברכה! זה היה פשוט פלא!! אשתי היתה עם שפעת (ל"ע) מכוסה עם 2 פוכים ורועדת. איך שאני כותב לכבוד הרב הודעה בבקשה לברכה. פשוט בדרך פלא ונס ב"ה היא מורידה את הפוך ומפסיק לה החום. ומפסיק הרעידות בגוף. ב"ה אשתי מרגישה יותר טוב וחזרה לתפקד בבית לקראת חג הפסח הבעל"ט. תודה רבה לכבוד הרב אשרינו שזכינו להדבק בצדיק האמת. ויהי רצון שהקב"ה יברך את הרב בכל ברכות התורה אכי"ר!

 • 17.04 13:21

  שלום כבוד הרב רציתי לשמח את כבוד הרב ולספר לו על מקרה שקרה בתלמוד תורה של בני ני"ו. היה להם פעילות בתלמוד תורה ושמו להם שירים. הבן שלי אמר לחברים שלו לכיתה: 'שאסור לשמוע שירים רק במועדים!' וכולם התחילו לצחוק עליו. כמה רגעים לאחר מכן נכנס המלמד והילדים אמרו: 'המלמד! אוריאן אמר: 'שאסור לשמוע שירים' (ושוב צחקו עליו) המלמד השיב להם: 'שזה נכון!' - "ומאיפה אתה (אוריאן) יודע?' הוא ענה לו: 'אמא הסבירה לי וזה נפסק במרן השולחן ערוך זיע"א!' המלמד ענה לו: 'נכון! אבל זו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה...' והוא ענה לו: 'אבל אני עושה את זה! (ילד בן 9) אז הוא ענה לו: 'כל הכבוד שאתה יכול! אבל יש אנשים שקשה להם...' ואוריאן ענה לו: 'אז אם קשה לי אני יכול לעבור על דברי חכמים ??!!' והמלמד העביר נושא והתחיל את השיעור. ב"ה אני כל כך שמחה וגאה בבן שלי והכל בזכות כבוד הרב שליט"א תודה רבה 🙏.

 • 17.04 10:49

  איזה מוסר מדהים לומדים מהמשנה הנ"ל והרב מסביר אותה בצורה הטובה ביותר!!! (ואל תאמר לכשאפנה אשנה... shofar.tv/videos/15830) שיהיה לכבוד הרב שליט"א ערב טוב ומבורך בכל הברכות כולם🙏 (אמן).

 • 16.04 17:40

  אני רוצה לומר תודה כבוד הרב לך על הקהילה והחנות שדואגים לנו לכשרות מהודרת כיף להכנס לחנות שאפשר ולקחת מהמדפים בלי חשש ודאגות ובדיקות! תודה לכל מי שטורח עומל ועוסק בשחיטה שדאגו לבשר ועופות לחג הפסח ובכלל. ברוך ה' הצלחתי לקנות הכל אפילו גם לאמא שלי… תודה על התבלינים ולטורחים /ת. אתמול גם זכינו ברוך ה' להיות בבדיקת תבלינים! מרגישה שם תמיד מוקפת במשפחה אמיתית כשאני בבני ברק. תודה למי שאפה את המצות המהודרות! תודה על הבשר הכשר שזוכים לשים על שולחננו שחיטה הכי מפוארת כמו שאמרו על שחיטתך🙌🏽 (הרב מרדכי גלאי - "השחיטה של הרב אמנון יצחק מפוארת, הכי טובה שאני מכיר!" shofar.tv/videos/11139) ישר כוחכם עד 120 פלוס - אמן תודה על הכל🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 15.04 10:35

  בוקר אור לרב היקר! ישר כח עצום על העשייה המבורכת. ב"ה הדרשה אמש ממש היתה נפלאה ממש! (קרית עקרון - אפיקומן וגלות מצרים 14.04.2024 shofar.tv/lectures/1598)

 • 15.04 10:34

  כבוד הרב, איזו התעלות לראות פני הצדיק ולשמוע דבר ה', ב"ה הרצאה יפה ומרגשת (קרית עקרון - אפיקומן וגלות מצרים 14.04.2024 shofar.tv/lectures/1598) זלגו הדמעות לשמוע את בעל התשובה של הרב מזה שנים שמודה לרב על ההחזרה בתשובה שלו ושל צאצאיו אחריו ומברכו לחיים טובים (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים