טוען...

מתי תהיה מלחמת גוג ומגוג לפי החפץ חיים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.04.2015, שעה: 08:26

הורדת MP4 הורדת MP3


ליקוט מדברים שאמר החפץ חיים  זיע"א שהתקיימו לאחר זמן, וכן דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה. אז דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה.

לפני בערך מאה שנים החלה מלחמת העולם הראשונה, בהסתיימה חשבו כולם, מעתה יהיה שקט, אבל מרן החפץ חיים התחיל לדבר על כך שעומדת להיות מלחמה נוראה יותר שתהיה כעבור עשרות שנים, ובמשך שנים עד פטירתו, שהוא נפטר כמה שנים לפני השואה, התריע בפני תלמידיו ומקורביו על משהו נורא ביותר שמתקרב על עם ישראל ולפעמים דבריו היו מלווים בבכי מר ותלמידיו שאלו אותו איפה יהיה מקום בטוח? וענה להם על פי הפסוק בנביא, "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש", ובארץ ישראל לא יקרה כלום.

כן המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, המשגיח דפוניבז', סיפר ששמע מהחפץ חיים שמתקרבת מלחמה שניה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה היתה משחק ילדים, ואח"כ תהיה מלחמה שלישית שכנגדה המלחמה השניה, דהיינו השואה, תהיה משחק ילדים, ואז תבוא הגאולה. זה עדות של המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. וכן סיפר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שנסע ל חו"ל לפני השואה, והגיע לחפץ חיים ואמר לו החפץ חיים, עוד מעט תתלקח אש נוראה בעולם שהמלחמה העולמית הראשונה תהיה נחשבת משחק ילדים לעומתה, מי שרוצה לראות את הדברים זה על פי הספר שאל אביך ויגדך חלק ב' עמודים ס"ז וע"א, על פי הדרשות של המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל.

וכן עוד עדות, סיפר המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, ששמע מרבי אלחנן וסרמן הי"ד, שהחפץ חיים אמר לו שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, שכתוב בחכמים ז"ל שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלש פעמים, איפה זה כתוב? במדרש שוחר טוב על תהילים סימן קי"ח באות ל"ב, וכן כותב המלבי"ם ביחזקאל פרק ל"ב פסוק כ"ט, והמלחמה העולמית הראשונה זה היה החלק הראשון של גוג ומגוג, והמשיך החפץ חיים ואמר, שבעוד בערך 25 שנה יהיה החלק השני של גוג ומגוג, והדברים יתקיימו כמו שאמר בצורה מדהימה כעבור 25 שנה מגמר מלחמת העולם הראשונה היתה השואה בעיצומה, והוסיף החפץ חיים שיעבור עוד זמן ואז יהיה החלק האחרון של גוג ומגוג ותבוא הגאולה, וזה מובא בספר לב אליהו בסוף פרשת יתרו.

מרן החפץ חיים נפטר בערך כשבע שנים לפני השואה, והמתבונן יראה איך שהדברים התקיימו כאחד הנביאים. דבר ראשון, בין שתי המלחמות של העולם הראשונה והשניה היו 25 שנה כפי שאמר, על פי עדותו של רבי אליהו לאפיאן, שסיפר שרבי אלחנן אמר לו כך בשם החפץ חיים. דבר שני, שהמלחמה העולמית הראשונה היתה משחק ילדים לעומת השואה כמו שאמר במדויק, וזה על פי עדותו של רבי יחזקאל לוינשטיין ששמע על כך מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך. דבר שלישי זה שהמלחמה נעצרה בשערי ארץ ישראל, מלחמת העולם השניה, בדיוק כמו הפסוק שהוא הביא החפץ חיים, "ובהר ציון תהיה פליטה" כדי לומר שבארץ ישראל לא יקרה כלום. וכך מעידים תלמידים ששמעו מפיו של החפץ חיים, וזה על פי הספר על החפץ חיים והרב ישר, וכן שמע רבי איסר זלמן מלצר מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך.

ולפי כל הנזכר לעיל, אם נשמע שהחפץ חיים אמר דברים לגבי התקופה בה אנו חיים, אז צריכים לקחת את הדברים ברצינות רבה מאד. והרב הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א בשיחת חיזוק שנשא לרגל תחילת זמן חורף השנה, אמר בתוך דבריו כך וזה לשונו: שמעתי מאנשים זקנים, הכוונה היתה מרבי אברהם פאם זצ"ל שזכיתי להיות אצלו בביתו בגיל 104, ויש סרטון על זה באתר, הרב פאם, קראו לו הרב החפץ חיים של אמריקה. אז הוא שמע מפיו שזוכרים שרבי אלחנן וסרמן היה באמריקה בשנת תרצ"ט, ואמר כך כמובן שצריך לחכות כל רגע לביאת המשיח, כי כמובן יש את המצב של אחישנה, אבל הוסיף רבי אלחנן וסרמן, מה שקיבל מרוח הקודש מהחפץ חיים, שיש בחינה של עשר שמיטות אחרי המלחמה הקשה, דהיינו השואה שהיתה מסוף תרצ"ט עד אמצע תש"ע, זה היה משך המלחמה שש שנים, מאז יעברו עשר שמיטות האלה שהם שבעים שנה של הכנה למשיח, ואח"כ זה הזמן של בעיתה, שזה זמן אחרון שצריך לבוא המשיח.

השואה נגמרה באמצע תש"ה וזו היתה שנת שמיטה, ומשנת תש"ו עד סוף שנה זו תשע"ה יש בדיוק עשר שמיטות, שהם שבעים שנה, וכן סיפר רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ששמע סיפור זה בשם הרב פאם בצעירותו, וכן הגאון רבי אליהו שווי זצ"ל סיפר בשם הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ששמע מרבי אלחנן בשם החפץ חיים שיש שבעים שנה בין החלק השני של גוג ומגוג, דהיינו השואה, לחלק השלישי של גוג ומגוג ואז תהיה הגאולה.

אחרי כל זה נראה לנו לומר שחייבים לחשוש מאד בהמשך לדברים שאמרתי אתמול בהרצאה, ולקחת את הדברים ברצינות רבה מאד, אחרי כל מה שראינו שדברי החפץ חיים שנאמרו לתלמידיו ומקורביו התקיימו בצורה מדהימה לאחר זמן, ולפי מה שהבאנו מכמה מקורות נאמנים ביותר נמצא שבתקופה הקרובה לפי דברי החפץ חיים אמורה להיות מלחמה נוראה שהשואה תיחשב כמשחק ילדים לעומתה, והדברים האלה באים לעורר אותנו מאד מאד, כדי שנתחזק ונתקן את עצמנו וננצל ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו.

וברד"ק, רבינו דוד קמחי המפרש בספר יואל פרק ג' פסוק ה', כתוב לגבי מלחמת גוג ומגוג, שרבים מישראל יכלו והקדושים מיראי ה' ימלטו, ויש קבלה מהגאון מוילנא, שאם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות, מה שאנחנו מנסים לעשות כבר הרבה שנים, אם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות תקויים נבואת ישעיה, "וברחמים גדולים אקבצך" ללא מלחמות, ורק אם לא נשוב בתשובה יתקיימו הנבואות הרעות חס ושלום שחלקם כבר התקיימו בשואה רח"ל. וזה הבאנו דרשות שלמות במשך השנים, שכשתבוא בתוקף הדין המלחמה הנוראה, אז יגידו להרים נפלו עלינו, ולגבעות כסונו, מרוב הפחד והאימה שיהיה. דעש זה קדימון חרטה ברטה לעומת מה שיהיה, חרטה, זה קדימון.

והתורה אומרת לגבי יציאת מצרים, "וחמושות עלו בני ישראל מארץ מצרים" רש"י אומר אחד מחמש יצאו, וארבעה חלקים מתו במכת חושך, מה היה חטאם של אלה שלא זכו לצאת ממצרים? כתב מרן החפץ חיים במאמר "ציפית לישועה", שגלוי וידוע לפניו יתברך שנטייתם היתה למצרים ולעולם הזה, וגברה על רצונם לצאת ממצרים, ובלי רצון לא תתכן עליה. ובהכרח היו צריכים להשאר במצרים לכן מתו במכת חושך, לפחות 12 מיליון מתו. ולמרות שראו את הניסים הגדולים, שמונה מכות שהם ראו שמצרים קיבלו, עם כל זה מי שלא רצה לצאת, כיון שהיה שקוע בהבלי העולם הזה אז אפילו שראה את כל הניסים לא גרמו לו הניסים שיהיה לו רצון לצאת ממצרים. ותגידו לי, זה לא דומה מה שאנחנו חיים היום ורואים את הניסים שעשרות אלפי טילים שוגרו על ישראל והכל כמעט בשטחים פתוחים, זה לא כמו עשרת המכות, שרואים שה' מבדיל בין לבין? מה, זה לא דבר מוחש, גלוי, נו, ואנשים משתנים? מתהפכים. אומרים אנחנו מושגחים? אפילו הפלשתינים הקראנו מהעיתון שהם אמרו שהאלהים שלהם שומר עליהם שהם לא ייפגעו, נו, אומות העולם מודים שיש לנו אלקים, ופה יש יהודים ישראלים שלא מזהים אותו אפילו, ולא מתעוררים, אז לכן אלה שהיו במצרים רצו לחיות את חיי השעה, את החומר, מתו במכת חושך. ולמרות שראו את כל הניסים לא היה להם רצון לצאת ממצרים.

אדם צריך לעמול ביגיעה ולהכין את עצמו שיהיה לו רצון, אז רק עשרים אחוז יצאו והפכו להיות העם הנבחר.

כתב הסמ"ק במצוה ראשונה, "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" שמיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה לגאולה העתידה שתהיה במתכונת ובמידת יציאת מצרים. ואם כן כמו במצרים, מי שלא ציפה לצאת ונמשך להבלי העולם הזה מת במכת חושך, כך בגאולה העתידה, מי שלא יחכה ויצפה באמת, לא יזכה חס ושלום לראותה. וזה על פי הספר אור יחזקאל חלק ג' ע'.

ובזוהר מובא שבזמן הגאולה העתידה יהיו 15 ימי חושך, בהם ימותו רשעי ישראל שלא ירצו להגאל, ולא יספיקו שלשה ימי חושך, כמו במצרים שבהם מתו רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו בגאולה, אלא יהיה צורך בחצי חודש רח"ל, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה ומגשמיות העולם הזה ומכל ספק של בשר נבלה וטרפה ועוף, וחרקים ושקצים ורמשים ועכברים שנמצאים במאכל, כמה שהוא יהיה רחוק מזה כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, אבל אם הוא נמשך לחומר אפילו בספק נבלות וטרפות, הוא לא ייגאל, כי הוא לא מעניין אותו בכלל מצוות ה', מעניין אותו הבטן שלו, או מעניין אותה הבטן שלה. איך יש אומץ לנשים להאכיל את הילדים ספק עכברים? איך אפשר? הרי ספק נבלות וטרפות וחרקים ושקצים וכל הדברים האלה זה כמו להאכיל עכברים חזירים פילים וסוסים, רק בכמויות יותר גדולות, איך אפשר, ועוד מתקוטטות נשים עם הבעלים כאילו מה אתה מגזים, אם היו אומרים לה אלה שיש להם אינטרס להפיץ נסיובים בשביל לחסן את העולם, חברות התרופות היו אומרים שיש שפעת עופות ואסור לאכול עופות כי בסין התגלה שפעת עופות וזה עלול להגיע לפה, כולם כבר הולכים עם כיסוי לבן על האף, כי הם פוחדים, כמה אנשים בסין הודיעו שיש מגיפה שפעת העופות, אבל אם ה' אומר שהעופות יש בהם נבלות וטרפות, אומרים מה זה, אתה קנאי, אתה מה אתה, אתה מגזים, מה אתה רוצה שלא נאכל, תאכלי גברת, תאכלי עכברים בתאבון, אבל כשתבוא הגאולה תהיי איתם.

לכן רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו באולה יהיה צורך חצי חודש רח"ל להיות ימי חושך, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה, כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, ואז הוא יהיה מהזוכים לראות בשוב ה' לציון ברחמים.

וצריכים להבין שהסימנים שמובאים בגמרא בסנהדרין שבמוצאי שביעית בן דוד בא, אנחנו עכשיו נהיה במוצאי שביעית, ויהיו סימנים שיתקיימו אז צריך לדעת יהודים יקרים שזה אפשרי שיכול להיות בתוך הזמן הקצר שנותר, כמו שאמרנו אתמול וגם בשם הרב קניבסקי, שאמר לתקוע ברמקולים ולהודיע ולהכריז להכין בגדים. כמו שהרב חזי מישקובסקי אמר בשמו.

וכן בתיקונים בזוהר חדש, גם שמה מובא ביעקב בגין תחזא דוחקא בגלותא בסוף ימיא, ופליג עמא קדישא בגלות לתלת סיטרין, מסביר הגאון מוילנא זי"ע, שבסוף הימים שאומר הזוהר הקדוש זה בזמן חבלי משיח. ובכמה מקומות בזוהר כתוב שחבלי משיח והגלות האחרונה תהיה שבעים שנה, שאז הערב רב מעם ישראל, דהיינו הרשעים הם יהיו ראשי העם פה בגלות האחרונה, ואחרי זה מיד תבוא הגאולה, שנאמר "והיו צריה לראש", ואם כן רשעי עם ישראל הם רשעי העם פה בארץ כבר שישים ושמונה שנה, ונותרו שנתיים, ז"א נותרו עוד שנתיים ממתי שנגמרה השואה, וכבר היו ראשי העם והמצב הזה שהרשעים נהיו ראשי העם וזה התחיל פה בארץ אחרי השואה, כי עד השואה עם ישראל היה בגלות בין האומות, ורק אחרי השואה חלק מעם ישראל התחיל לעלות לארץ ונכנסנו לגלות האחרונה תחת הערב רב שהם רשעי עם ישראל והם שולטים עלינו. אם כן, שבעים שנה מסוף שנת תש"ה עד שנת תשע"ה אז אנחנו לכאורה בסיום הגלות האחרונה ומשיח צדקנו בפתח. עד כאן זה מדברי החפץ חיים כפי שנאמרו בעדויות מגאוני ישראל שהוזכרו.

הדברים נראים מוכרחים, אבל מכל מקום פעמים תתכן סיבה שלא תבוא הגאולה בזמן הנ"ל, וזה לא יגרע כהוא זה מאמונתנו הברורה כשמש בביאת המשיח, ואנו מאמינים בביאתו ומחכים לו, והמאמר הזה בא לעורר כדי שנוכל לחשוש ולהתכונן ולדעת שהזמן מסוגל מאד מאד מאד מאד.

אז לכן כל אחד יכין עצמו עד כמה שאפשר, וכבר אמרנו הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, וזיכוי הרבים זה עצה גדולה מאד מאד מאד להנצל כי זה גם אדם שהופך להיות שרבים זקוקים לו, ויש עליו שמירה מיוחדת יותר, ולכן רבותי, הנה הדברים לפניכם מפיו של החפץ חיים בעדותם של גדולי ישראל.

אז הכל מתאים למי שקולט את התמונה, ומה שרואים מסביב, וכמו שאמרתי, שלמעשה נשפך כבר הדלק, צריך רק מישהו שיבוא ויזרוק את הגפרור וכל המזה"ת יידלק, ומשמה חביבי זה כבר מלחמת העולם וכנחג'ורי בסטרי גמבו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת