טוען...

מתי תהיה מלחמת גוג ומגוג לפי החפץ חיים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.04.2015, שעה: 08:26

הורדת MP4 הורדת MP3


ליקוט מדברים שאמר החפץ חיים  זיע"א שהתקיימו לאחר זמן, וכן דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה. אז דברים שאמר על פי מקורות נאמנים ביותר לגבי התקופה הקרובה.

לפני בערך מאה שנים החלה מלחמת העולם הראשונה, בהסתיימה חשבו כולם, מעתה יהיה שקט, אבל מרן החפץ חיים התחיל לדבר על כך שעומדת להיות מלחמה נוראה יותר שתהיה כעבור עשרות שנים, ובמשך שנים עד פטירתו, שהוא נפטר כמה שנים לפני השואה, התריע בפני תלמידיו ומקורביו על משהו נורא ביותר שמתקרב על עם ישראל ולפעמים דבריו היו מלווים בבכי מר ותלמידיו שאלו אותו איפה יהיה מקום בטוח? וענה להם על פי הפסוק בנביא, "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש", ובארץ ישראל לא יקרה כלום.

כן המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, המשגיח דפוניבז', סיפר ששמע מהחפץ חיים שמתקרבת מלחמה שניה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה היתה משחק ילדים, ואח"כ תהיה מלחמה שלישית שכנגדה המלחמה השניה, דהיינו השואה, תהיה משחק ילדים, ואז תבוא הגאולה. זה עדות של המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. וכן סיפר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שנסע ל חו"ל לפני השואה, והגיע לחפץ חיים ואמר לו החפץ חיים, עוד מעט תתלקח אש נוראה בעולם שהמלחמה העולמית הראשונה תהיה נחשבת משחק ילדים לעומתה, מי שרוצה לראות את הדברים זה על פי הספר שאל אביך ויגדך חלק ב' עמודים ס"ז וע"א, על פי הדרשות של המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל.

וכן עוד עדות, סיפר המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, ששמע מרבי אלחנן וסרמן הי"ד, שהחפץ חיים אמר לו שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, שכתוב בחכמים ז"ל שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלש פעמים, איפה זה כתוב? במדרש שוחר טוב על תהילים סימן קי"ח באות ל"ב, וכן כותב המלבי"ם ביחזקאל פרק ל"ב פסוק כ"ט, והמלחמה העולמית הראשונה זה היה החלק הראשון של גוג ומגוג, והמשיך החפץ חיים ואמר, שבעוד בערך 25 שנה יהיה החלק השני של גוג ומגוג, והדברים יתקיימו כמו שאמר בצורה מדהימה כעבור 25 שנה מגמר מלחמת העולם הראשונה היתה השואה בעיצומה, והוסיף החפץ חיים שיעבור עוד זמן ואז יהיה החלק האחרון של גוג ומגוג ותבוא הגאולה, וזה מובא בספר לב אליהו בסוף פרשת יתרו.

מרן החפץ חיים נפטר בערך כשבע שנים לפני השואה, והמתבונן יראה איך שהדברים התקיימו כאחד הנביאים. דבר ראשון, בין שתי המלחמות של העולם הראשונה והשניה היו 25 שנה כפי שאמר, על פי עדותו של רבי אליהו לאפיאן, שסיפר שרבי אלחנן אמר לו כך בשם החפץ חיים. דבר שני, שהמלחמה העולמית הראשונה היתה משחק ילדים לעומת השואה כמו שאמר במדויק, וזה על פי עדותו של רבי יחזקאל לוינשטיין ששמע על כך מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך. דבר שלישי זה שהמלחמה נעצרה בשערי ארץ ישראל, מלחמת העולם השניה, בדיוק כמו הפסוק שהוא הביא החפץ חיים, "ובהר ציון תהיה פליטה" כדי לומר שבארץ ישראל לא יקרה כלום. וכך מעידים תלמידים ששמעו מפיו של החפץ חיים, וזה על פי הספר על החפץ חיים והרב ישר, וכן שמע רבי איסר זלמן מלצר מהחפץ חיים על פי הספר שאל אביך ויגדך.

ולפי כל הנזכר לעיל, אם נשמע שהחפץ חיים אמר דברים לגבי התקופה בה אנו חיים, אז צריכים לקחת את הדברים ברצינות רבה מאד. והרב הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א בשיחת חיזוק שנשא לרגל תחילת זמן חורף השנה, אמר בתוך דבריו כך וזה לשונו: שמעתי מאנשים זקנים, הכוונה היתה מרבי אברהם פאם זצ"ל שזכיתי להיות אצלו בביתו בגיל 104, ויש סרטון על זה באתר, הרב פאם, קראו לו הרב החפץ חיים של אמריקה. אז הוא שמע מפיו שזוכרים שרבי אלחנן וסרמן היה באמריקה בשנת תרצ"ט, ואמר כך כמובן שצריך לחכות כל רגע לביאת המשיח, כי כמובן יש את המצב של אחישנה, אבל הוסיף רבי אלחנן וסרמן, מה שקיבל מרוח הקודש מהחפץ חיים, שיש בחינה של עשר שמיטות אחרי המלחמה הקשה, דהיינו השואה שהיתה מסוף תרצ"ט עד אמצע תש"ע, זה היה משך המלחמה שש שנים, מאז יעברו עשר שמיטות האלה שהם שבעים שנה של הכנה למשיח, ואח"כ זה הזמן של בעיתה, שזה זמן אחרון שצריך לבוא המשיח.

השואה נגמרה באמצע תש"ה וזו היתה שנת שמיטה, ומשנת תש"ו עד סוף שנה זו תשע"ה יש בדיוק עשר שמיטות, שהם שבעים שנה, וכן סיפר רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ששמע סיפור זה בשם הרב פאם בצעירותו, וכן הגאון רבי אליהו שווי זצ"ל סיפר בשם הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ששמע מרבי אלחנן בשם החפץ חיים שיש שבעים שנה בין החלק השני של גוג ומגוג, דהיינו השואה, לחלק השלישי של גוג ומגוג ואז תהיה הגאולה.

אחרי כל זה נראה לנו לומר שחייבים לחשוש מאד בהמשך לדברים שאמרתי אתמול בהרצאה, ולקחת את הדברים ברצינות רבה מאד, אחרי כל מה שראינו שדברי החפץ חיים שנאמרו לתלמידיו ומקורביו התקיימו בצורה מדהימה לאחר זמן, ולפי מה שהבאנו מכמה מקורות נאמנים ביותר נמצא שבתקופה הקרובה לפי דברי החפץ חיים אמורה להיות מלחמה נוראה שהשואה תיחשב כמשחק ילדים לעומתה, והדברים האלה באים לעורר אותנו מאד מאד, כדי שנתחזק ונתקן את עצמנו וננצל ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו.

וברד"ק, רבינו דוד קמחי המפרש בספר יואל פרק ג' פסוק ה', כתוב לגבי מלחמת גוג ומגוג, שרבים מישראל יכלו והקדושים מיראי ה' ימלטו, ויש קבלה מהגאון מוילנא, שאם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות, מה שאנחנו מנסים לעשות כבר הרבה שנים, אם נשוב בתשובה לפני קיבוץ גלויות תקויים נבואת ישעיה, "וברחמים גדולים אקבצך" ללא מלחמות, ורק אם לא נשוב בתשובה יתקיימו הנבואות הרעות חס ושלום שחלקם כבר התקיימו בשואה רח"ל. וזה הבאנו דרשות שלמות במשך השנים, שכשתבוא בתוקף הדין המלחמה הנוראה, אז יגידו להרים נפלו עלינו, ולגבעות כסונו, מרוב הפחד והאימה שיהיה. דעש זה קדימון חרטה ברטה לעומת מה שיהיה, חרטה, זה קדימון.

והתורה אומרת לגבי יציאת מצרים, "וחמושות עלו בני ישראל מארץ מצרים" רש"י אומר אחד מחמש יצאו, וארבעה חלקים מתו במכת חושך, מה היה חטאם של אלה שלא זכו לצאת ממצרים? כתב מרן החפץ חיים במאמר "ציפית לישועה", שגלוי וידוע לפניו יתברך שנטייתם היתה למצרים ולעולם הזה, וגברה על רצונם לצאת ממצרים, ובלי רצון לא תתכן עליה. ובהכרח היו צריכים להשאר במצרים לכן מתו במכת חושך, לפחות 12 מיליון מתו. ולמרות שראו את הניסים הגדולים, שמונה מכות שהם ראו שמצרים קיבלו, עם כל זה מי שלא רצה לצאת, כיון שהיה שקוע בהבלי העולם הזה אז אפילו שראה את כל הניסים לא גרמו לו הניסים שיהיה לו רצון לצאת ממצרים. ותגידו לי, זה לא דומה מה שאנחנו חיים היום ורואים את הניסים שעשרות אלפי טילים שוגרו על ישראל והכל כמעט בשטחים פתוחים, זה לא כמו עשרת המכות, שרואים שה' מבדיל בין לבין? מה, זה לא דבר מוחש, גלוי, נו, ואנשים משתנים? מתהפכים. אומרים אנחנו מושגחים? אפילו הפלשתינים הקראנו מהעיתון שהם אמרו שהאלהים שלהם שומר עליהם שהם לא ייפגעו, נו, אומות העולם מודים שיש לנו אלקים, ופה יש יהודים ישראלים שלא מזהים אותו אפילו, ולא מתעוררים, אז לכן אלה שהיו במצרים רצו לחיות את חיי השעה, את החומר, מתו במכת חושך. ולמרות שראו את כל הניסים לא היה להם רצון לצאת ממצרים.

אדם צריך לעמול ביגיעה ולהכין את עצמו שיהיה לו רצון, אז רק עשרים אחוז יצאו והפכו להיות העם הנבחר.

כתב הסמ"ק במצוה ראשונה, "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" שמיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה לגאולה העתידה שתהיה במתכונת ובמידת יציאת מצרים. ואם כן כמו במצרים, מי שלא ציפה לצאת ונמשך להבלי העולם הזה מת במכת חושך, כך בגאולה העתידה, מי שלא יחכה ויצפה באמת, לא יזכה חס ושלום לראותה. וזה על פי הספר אור יחזקאל חלק ג' ע'.

ובזוהר מובא שבזמן הגאולה העתידה יהיו 15 ימי חושך, בהם ימותו רשעי ישראל שלא ירצו להגאל, ולא יספיקו שלשה ימי חושך, כמו במצרים שבהם מתו רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו בגאולה, אלא יהיה צורך בחצי חודש רח"ל, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה ומגשמיות העולם הזה ומכל ספק של בשר נבלה וטרפה ועוף, וחרקים ושקצים ורמשים ועכברים שנמצאים במאכל, כמה שהוא יהיה רחוק מזה כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, אבל אם הוא נמשך לחומר אפילו בספק נבלות וטרפות, הוא לא ייגאל, כי הוא לא מעניין אותו בכלל מצוות ה', מעניין אותו הבטן שלו, או מעניין אותה הבטן שלה. איך יש אומץ לנשים להאכיל את הילדים ספק עכברים? איך אפשר? הרי ספק נבלות וטרפות וחרקים ושקצים וכל הדברים האלה זה כמו להאכיל עכברים חזירים פילים וסוסים, רק בכמויות יותר גדולות, איך אפשר, ועוד מתקוטטות נשים עם הבעלים כאילו מה אתה מגזים, אם היו אומרים לה אלה שיש להם אינטרס להפיץ נסיובים בשביל לחסן את העולם, חברות התרופות היו אומרים שיש שפעת עופות ואסור לאכול עופות כי בסין התגלה שפעת עופות וזה עלול להגיע לפה, כולם כבר הולכים עם כיסוי לבן על האף, כי הם פוחדים, כמה אנשים בסין הודיעו שיש מגיפה שפעת העופות, אבל אם ה' אומר שהעופות יש בהם נבלות וטרפות, אומרים מה זה, אתה קנאי, אתה מה אתה, אתה מגזים, מה אתה רוצה שלא נאכל, תאכלי גברת, תאכלי עכברים בתאבון, אבל כשתבוא הגאולה תהיי איתם.

לכן רשעי ישראל שלא האמינו וחפצו באולה יהיה צורך חצי חודש רח"ל להיות ימי חושך, וכמה שאדם יותר קרוב לקב"ה ומה שמעניין אותו זה קיום התורה והמצוות והוא רחוק מהבלי העולם הזה, כך יותר ירצה ויחפוץ להגאל, ואז הוא יהיה מהזוכים לראות בשוב ה' לציון ברחמים.

וצריכים להבין שהסימנים שמובאים בגמרא בסנהדרין שבמוצאי שביעית בן דוד בא, אנחנו עכשיו נהיה במוצאי שביעית, ויהיו סימנים שיתקיימו אז צריך לדעת יהודים יקרים שזה אפשרי שיכול להיות בתוך הזמן הקצר שנותר, כמו שאמרנו אתמול וגם בשם הרב קניבסקי, שאמר לתקוע ברמקולים ולהודיע ולהכריז להכין בגדים. כמו שהרב חזי מישקובסקי אמר בשמו.

וכן בתיקונים בזוהר חדש, גם שמה מובא ביעקב בגין תחזא דוחקא בגלותא בסוף ימיא, ופליג עמא קדישא בגלות לתלת סיטרין, מסביר הגאון מוילנא זי"ע, שבסוף הימים שאומר הזוהר הקדוש זה בזמן חבלי משיח. ובכמה מקומות בזוהר כתוב שחבלי משיח והגלות האחרונה תהיה שבעים שנה, שאז הערב רב מעם ישראל, דהיינו הרשעים הם יהיו ראשי העם פה בגלות האחרונה, ואחרי זה מיד תבוא הגאולה, שנאמר "והיו צריה לראש", ואם כן רשעי עם ישראל הם רשעי העם פה בארץ כבר שישים ושמונה שנה, ונותרו שנתיים, ז"א נותרו עוד שנתיים ממתי שנגמרה השואה, וכבר היו ראשי העם והמצב הזה שהרשעים נהיו ראשי העם וזה התחיל פה בארץ אחרי השואה, כי עד השואה עם ישראל היה בגלות בין האומות, ורק אחרי השואה חלק מעם ישראל התחיל לעלות לארץ ונכנסנו לגלות האחרונה תחת הערב רב שהם רשעי עם ישראל והם שולטים עלינו. אם כן, שבעים שנה מסוף שנת תש"ה עד שנת תשע"ה אז אנחנו לכאורה בסיום הגלות האחרונה ומשיח צדקנו בפתח. עד כאן זה מדברי החפץ חיים כפי שנאמרו בעדויות מגאוני ישראל שהוזכרו.

הדברים נראים מוכרחים, אבל מכל מקום פעמים תתכן סיבה שלא תבוא הגאולה בזמן הנ"ל, וזה לא יגרע כהוא זה מאמונתנו הברורה כשמש בביאת המשיח, ואנו מאמינים בביאתו ומחכים לו, והמאמר הזה בא לעורר כדי שנוכל לחשוש ולהתכונן ולדעת שהזמן מסוגל מאד מאד מאד מאד.

אז לכן כל אחד יכין עצמו עד כמה שאפשר, וכבר אמרנו הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, וזיכוי הרבים זה עצה גדולה מאד מאד מאד להנצל כי זה גם אדם שהופך להיות שרבים זקוקים לו, ויש עליו שמירה מיוחדת יותר, ולכן רבותי, הנה הדברים לפניכם מפיו של החפץ חיים בעדותם של גדולי ישראל.

אז הכל מתאים למי שקולט את התמונה, ומה שרואים מסביב, וכמו שאמרתי, שלמעשה נשפך כבר הדלק, צריך רק מישהו שיבוא ויזרוק את הגפרור וכל המזה"ת יידלק, ומשמה חביבי זה כבר מלחמת העולם וכנחג'ורי בסטרי גמבו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.09 20:32

  'גמר חתימה טובה' ושבת מבורכת! הרב הצדיק - כל היום שומע אותך ולא מפסיק לצחוק! מהחכמה שקבלת מהבורא לתקן את העולם - הרב, מלאך של הבורא❤️!

 • 23.09 20:31

  שלום כבוד הרב! רציתי להודות לכבוד הרב; מאז שהיינו אצל כבוד הרב - אני רואה שיפור אצל הבן שלי! הוא יותר רגוע, פחות עצוב. יום אחרי, בבוקר הוא אמר לי: 'שהוא מרגיש יותר טוב! אחרי שהוא דיבר עם כבודו' אז תודה כבוד הרב שאתה תמיד כאן בשבילנו לעזור בכל דבר. שבת שלום!

 • 23.09 20:30

  בוקר טוב לרב הקדוש והחשוב! רציתי רק להודות לבורא עולם ולרב הקדוש. לבעלי היה 'אלרגיה' - לא יודעים למה והמצב היה לא טוב ל"ע ברוך ה'! הודות לבורא עולם ולרב - קיבל טיפול ואנחנו בבית ברוך ה'!

 • 21.09 19:16

  צהרים טובים! רק רציתי להודות לרב אמנון יצחק על הברכה שבקשתי בקשר לחוב שהיה לי לביטוח לאומי הרב ברך - וברוך ה' תודה לאל! שהחוב בוטל!! ותודה רבה לכבוד הרב אמנון יצחק.

 • 21.09 11:29

  כבוד הרב, שיעור בוקר מדהים! ('רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד' חלק ב' 21.09.2023) "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ!" (הושע יד, ב) מחזק מאוד!!!! לחזור בתשובה בכל עת, ולהתקרב אל ה' ולהגיע עד אליו ושמתחילים תשובה מיד לאחר תפילת הנעילה! כי תשובה - זה כל הזמן! וכל החיים שלנו. ולמהר לעשות תשובה - תכף ומיד כשח"ו עושים עברה, לא לחכות לפורענות ח"ו אלא לפני הפורענות! - ממש מחזק!! יה"ר שנזכה לסור מן הרע ולעשות רק טוב כמו שהרב מלמד אותנו, 'תשובה ומעשים טובים' וגם אמונה שהקב"ה בכבודו בעצמו מליץ יושר על האדם שמאמין בו - מדהים!!!!

 • 20.09 18:43

  כבוד הרב! יש לי כל כך הרבה מה לומר לכבודו; על ההרצאות האחרונות בפרט ההרצאה מאתמול ראשון לציון ('האם תשובה חלקית נחשבת תשובה' 19.09.2023), שמשמה אנחנו שואבים את הכוחות! ורואים: שיש עוד תקווה לתשובתינו!! ולמרות כל המפריעים לכבוד הרב ובפרט בתחילת השנה החדשה... - אנחנו לא נירא ולא נחת!!!

 • 19.09 12:52

  כבוד הרב! בהמשך להרצאת רבינו אתמול (שדרות 18-09-2023 'תקון המידות חובה') על תיקון המידות - ממה שהספקנו לשמוע, גם חשבתי על זה: שזוהי זכות משמים שהקב"ה שיודע עלינו הכל על כל פרט ופרט, שהוא בכבודו ובעצמו מתקן אותנו! ע"י הנסיונות, הבזיונות, והיסורים, ושע"י כל התגברות על היצר - אנחנו מקדשים שם שמים ממש בנסתר ובגלוי! ובכך מוכיח להשי"ת ואם ברבים - אז גם לכלל; שהוא ורק הוא - 'מגביה שפלים עד מרום!' "סומך נופלים וזוקף כפופים" וכמה עלינו לשמוח! אפילו שקשה - על ההזדמנות שנתנה לנו; לתקן ולשוב בתשובה, ע"י ההתגברות ותיקון המידות - ישתבח שמו לעד!

 • 19.09 11:52

  בוקר אור לרב היקר! גם לאחר עשרות רבות של צפייה בדברי הרב היקר, לא מותירות את העיניים יבשות מדמעה. לכל מי שהטיל ספק בהיבט ההומני והאמפתיה לאחר, קיבל בהספד זה (shofar.tv/videos/14673) תשובה (בהנחה שהוא אובייקטיבי). שיהיה יום נפלא! (ראה גם הכנסת ס"ת לע"נ ר' חיים נגר ז"ל shofar.tv/articles/14693).

 • 19.09 11:51

  אשריך כבוד הרב! כמה הכרת הטוב יש לך (shofar.tv/videos/14673) יה"ר שנזכה כולנו ללמוד ממידותיך - אמן! (וראה גם הכנסת ס"ת לע"נ ר' חיים נגר ז"ל shofar.tv/articles/14693).

 • 19.09 00:30

  הברכות שמתקיימות! הרב אמנון יצחק היקר! ברכת אותנו ב: 'שלום בית ופרנסה!' - ומשהו נפתח אצלנו; יום למחרת - מישהו שם לי 1,200 שקל בארנק! ועד היום לא הבנתי מי. ואף אחד לא ידע שברכת בפרנסה. ובשלום בית - הולך יותר טוב. אנחנו יותר רגועים ומכילים אחד את השני. (ברוך ה'!) הרב - תודה רבה! גם חמי הביא לנו רכב חדש - ב"ה! ואחותי הביאה 500 שקל - שזה נדיר! תודה ענקית ♡.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים