טוען...

חמשת מיני ערב רב - א' | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 05.03.2015, שעה: 23:58

הורדת MP4 הורדת MP3


ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

אנחנו לומדים פרק חמישי, פרק שישי בספר הדור האחרון מנהיגי הערב רב והסתרא אחרא.

בזוהר בבראשית כ"ה מובא חמישה מיני ערב רב וסימנם נגע רע, והעמלקים הם הראשים בגלות וחומסין את ישראל הגיבורים הם הבונים בתי כנסת ובתי מדרשות לא לשם שמים רק להגדיל את שמם וגוזלים את ישראל. אז בואו נקח את הזוהר הקדוש ונתבונן בפנים. חמש מיני ערב רב יש, חמש קליפות המעורבות בערב רב, רוצה לומר שמלבד קליפת עמלק יש עוד ארבעה מיני ערב רב והם סימן נגע רע, נפילים גיבורים ענקים רפאים עמלקים, זה ראשי תיבות נגע רע, נפילים גיבורים ענקים רפאים עמלקים. ובסיבתם נפלה השכינה שיסוד ה' אחרונה של הויה וירדה ממקומה בגלות. ואמר, בלעם ובלק הם מצד של עמלק היו, משורש קליפת עמלק, סימן לדבר, טול את הע' מ' מבלעם, את הל' ק' מבלק, שהם אותיות עמלק שנרמזות בשמם, לומר כי קליפת עמלק שהיא ראשית גויים שבאו להלחם עם ישראל בצאתם ממצרים נמשכה על בלק ובלעם ולכן הם רצו  להכחיד את שם ישראל. מה נשאר מבלעם ובלק אם הוצאנו להם את האותיות של עמלק? אותיות בל מבלעם ואות בל מבלק שזה בבל, עמלק - בבל, זה מרכיב את השם בלעם בלק.

מה היה בבבל? שם בנו דור הפלגה את המגדל, ורצו להלחם עם יוצרם, שם המקום נקרא בבל כי שם בלל ה' שם הארץ, רוצה לומר, שורש טומאת בלק ובלעם היה גם מבני דור הפלגה שהיו בבבל ששורש כולם הוא מקליפת עמלק, ואלה הנשמות של דור הפלגה הם שנשארו מהנשמות של דור המבול, שנאמר בהם "וימח את כל היקום" על ידי שנתגלגלו הניצוצות של אדם הראשון בדור המבול ונמחו במבול, על ידי זה נתבררו ונזדככו קצת, ונפרדו מהם קצת הסיגים אשר הם נמחו לגמרי, וחלק הקדושה שנשאר נתגלגל עוד פעם בדור הפלגה כדי להזדכך יותר. דור הפלגה זה אחרי המבול ו-350 שנה.

ומאלו הערב רב שנתערבו בישראל ששורשם מקליפת עמלק, והם עדיין נשארו בגלות הרביעי הזאת שהיא נקראת גלות אדום, ומי הם? אלה הראשים המתמנים על הציבור ורודים בהם בפרך וקיומם וממשלתם הוא בחוזק גדול, והם מושלים על ישראל על ידי כלי חמס, שחומסים את ממונם, ועליהם נאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם", זה נאמר בדור המבול, ושורש נשמתם הוא מדור המבול שלא נזדככו ומהם נעשה הערב רב ולכן אינם מנהיגים את ישראל ברחמים, אלה העמלקים. זה מין הראשון מחמישה מיני ערב רב.

אז ז"א אלה ששולטים בכח, חומסים את ישראל, אלה הם עמלקים נקראים, והם מנהיגים את ישראל שלא ברחמים, ומי שמרגיש שחומסים אותו ושולטים עליו בכח ורודים בו בכח, אז מבין במי מדובר. נפילים זה מין שני מחמישה מיני ערב רב שנתערבו בישראל, והם נקראים נפילים, עליהם נאמר, על המין הזה של הערב רב, "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה" שהם חטאו בזנות, ואלה הם מין שני מחמישה מיני ערב רב, שורש נשמתם מאלה הנפילים מלמעלה שנפלו בדור אנוש מן השמים מקדושתם וחטאו בזנות. כשרצה הקב"ה לעשות את אדם, ורצה לברוא אותו, אמר נעשה אדם בצלמנו, רש"י פירש, לפי שאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו, אז לפיכך הוא נמלך בהם, נתייעץ איתם. ורצה הקב"ה לעשותו ראש, את אדם הראשון על מלאכי מעלה, כדי שיהיה ממונה על כל  צבא השמים, ושהם יהיו מתמנים על ידו, כמו שמצינו אצל יוסף הצדיק שהיה מושל בכל ארץ מצרים כרצונו, והמלכים האלה שהם הנפילים רצו לקטרג על בריאתו של אדם הראשון, ואמרו מה אנוש כי תזכרנו, וטענו ואמרו הלא הוא עתיד לחטוא לפניך ולמה נהיה נתונים תחת ידו? אמר להם הקב"ה, אילו הייתם אתם למטה בעולם התחתון כמו האדם, הייתם חוטאים יותר ממנו, לכן הפיל אותם הקב"ה מקדושתם למטה בימי דור אנוש. מיד כתוב "ויראו בני האלהים את בנות האדם" חשקו בהם וזנו אחריהם, והקב"ה העניש אותם והשליך אותם למטה אחורי הרי חושך וקשר אותם בשלשלאות של ברזל כדי שלא יטעו בהם העולם, אלה הם המלאכים הנקראים עוזה ועזאל, שמהם נמשכו הנשמות של הערב רב שהם הנואפים הנמצאים בישראל, ואלה הנפילים, הם נקראים נפילים, הם הפילו את עצמם מקדושתם לזנות כאבותיהם, ובגלל זאת הקב"ה טרדם מהעולם הבא שלא יהיה להם חלק לעולם הבא אפילו אם יעשו איזו מצוה. והקב"ה נותן להם שכרם בעולם הזה, ככתוב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו מהעולם הבא. בחייו משלם לו גמולו הטוב בעולם הזה כדי להאבידו בעולם הבא. אז זה הסוג השני שנקראים נפילים.

השלישי של הערב רב נקראים גיבורים, הם הסוג השלישי מהחמישה מיני ערב רב שנתערבו בישראל נקראים גיבורים אשר מעולם אנשי ה', המה הגיבורים אנשי ה', לפי שהם גיבורים ומורדים במקום. ואלה הערב רב שנקראו גיבורים הם אנשי לפי שורש נשמתם נמצאו מהצד של דור הפלגה, שנאמר בהם "הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם", רוצה לומר, כמו שתכלית בניית המגדל היתה לעשות להם שם שהוא עבודה זרה, בראש המגדל להיות להם לכבוד ולתפארת, כמו כן הערב רב עושים כמעשיהם, בונים בתי כנסיות ובתי מדרש ושמים בהם ספר תורה ועטרה על ראשו דוגמת המגדל שבנו בני דור הפלגה, אבל לא לשם ה', אלא כל כוונתם לעשות לעצמם שם, כדי שיהיה להם חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם. איך עושים? נותנים להם כסף לבנות מוסדות, אומרים להם נבנה לכם מוסדות, נשקיע בכם, אבל מתי שהם רוצים יכולים לבטל את התקציב או לקחת מהם או נתנו להם זמני או כל מיני דברים כאלה, וזה בשביל לקנות לעצמם שם. זה מה שכתוב "ונעשה לנו שם, דוגמת בוני המגדל. לכן הם נקראים אנשי ה', והם מסטרא אחרא ומתגברים על ישראל שהם כמו עפר הארץ, על מי הם מתגברים? על ישראל העניים המרודים בגלות שהם שפלים כעפר הארץ והם גוזלים אותם וחומסים את ממונם, לא משלמים משכורות, והעבודה שלהם מתבטלת, עבודת ה' מתבטלת אצל ישראל מרוב הצרות שמצערים אותם, ובזה נקראים הערב רב מורדים במקום, ועליהם נאמר אלו הגיבורים והמים גברו מאד מאד על הארץ דהיינו המים הזידונים והטומאה מתגברים על הארץ לפי שנמנעת עבודת ה' מן העולם, לכן נקראים גיבורים לפי שהם גורמים להתגברות הטומאה, לא הגיבורים אלא מגבירים טומאה בארץ.

הסוג הרביעי נקראים רפאים, והם נתערבו בישראל והחטא שלהם הוא שאם הם רואים את ישראל בדוחק ויש עליהם צרות, מתרפים הם, עוזבים אותם ולא משתתפים בצערם, אתה לא תראה אותם אחרי הבחירות, נגמר, ואית לן דשולי שזבן לו ולא בעם, יש להם יכולת להציל אותם, אבל הם לא רוצים, ונמנעים לעמוד על נפשם, זה סימן שאינם מבני ישראל המוסרים נפשם על צרות הציבור, ועוד הם עוזבים את התורה, ואת אלה שעוסקים בה אמנם תומכים בהם לכן הם נקראים רפאים, שהם מתרפים מלעזור בישראל וכל רצונם הוא לעשות טוב עם אומות העולם. מה זה אוסלו למשל, לעשות טובות עם אומות העולם אבל לא לעשות טובות עם לומדי התורה. עליהם נאמר רפאים בל יקומו, ענשם של אלה שלא יקומו בתחיית המתים, בשעה שיגיע עת הפקידה לישראל ובעת פקודתם של ישראל כשייגאלו נאמר בהם "ותאבד כל זכר למו" שאז יאבדו כולם לא יישאר מהם שום זכרון.

החמישי, זה ענקים, המין החמישי מהחמישה מיני ערב רב שנתערבו בישראל נקראים ענקים, אלה מזלזלים לאלה, מזלזלים ומבזים תלמידי חכמים ולומדי תורה, שעליהם נאמר "וענקים לגרגרותיך" זה נאמר על תלמידי חכמים לפי שהתורה היא להם כענק של עדי זהב ותכשיט לצוואר, ולפי שהערב רב עושים את עצמם כענקים, ומבזים את כבוד התלמידי חכמים שנאמר בהם ענקים, לכן הם נקראו ענקים, ועליהם נאמר, על שני מיני ערב רב הנקראים רפאים וענקים, רפאים יחשבו אף הם כענקים, אחד שמרפים אותם מעבודת שמים, ופירוש שני - שהם ענקים מבזים את כבוד התלמידי חכמים והם שקולים בחטאם ובעונשם שני הסוגים האלה. אלה החמישה מיני ערב רב, הם שהחזירו את העולם לתוהו ובוהו בעוונותיהם, ככתוב "והארץ היתה תוהו ובוהו" וסוד הפסוק הוא, חרב בית המקדש ע"י הערב רב והארץ היתה תוהו ובוהו, ע"י זה חזר העולם לתוהו ובוהו, שבית המקדש הוא עיקר וישוב העולם שמשם נמשך שפע חיים וקיום לעולם, לכן כשנחרב בית המקדש חזר העולם לתוהו ובוהו, לכן הם גם לא אכפת להם שיש זמרים פסולים כי מבחינתם חרב לא חרב מה זה מעניין אותם, אין אצלם גזרת החורבן בכלל.

מיד כשיבוא אור שהוא הקב"ה, כשיתגלה אורו בזמן הגאולה ע"י הקב"ה הנקרא אור, ככתוב "קומי אורי כי בא אורך" ונרמז בפסוק "ויאמר אלהים יהי אור", אז הם יימחו מן העולם ויאבדו כל החמישה מיני ערב רב. אבל גאולת ישראל אינה תלויה אלא במחיית עמלק ולא במחיית שאר מיני ערב רב, לפי שרק בהם נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה את שמו של עמלק, לפי שהוא ראשית גויים שמצרים לישראל, לכן לא ייגאלו ישראל עד שיימחה, אבל שאר מיני ערב רב אפשר שיימחו רק אחר הגאולה. ז"א, כשיתקיים הפסוק "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

אז למדנו בקצרה מי אלה חמישה מיני ערב רב.

עכשיו נחזור ונבין, אז מתוך החמישה יש את העמלקים זה הראשים בגלות והם חומסים את ישראל, גיבורים זה הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות לא לשם שמים רק להגדיל שמם וגוזלין את ישראל, והמבין יבין כל מה שאמרתי.

עכשיו ביאור על הזוהר, וכך כתוב: המתמנה על הציבור ומנהיג אותם ברחמים, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, אבל המתמנה בכלי חמס שהוא שולט ורודה בכח הציבור נמשתו משורש נחש, הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם ולהתגבר בזה על העם למשול עליהם ביד חזקה, הם הנקראים גיבורים מערב רב.

מובא בכתם פז, של הגאון המקובל האלהי עיר וקדיש, כבוד מורנו הרב רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר הזמר בר יוחאי נמשכת אשריך המקובל האלוקי, ושמה מובא בדף פה. אני אגיד את התרגום של הזוהר כבר, יש ערבוב מצד הנחש ויש ערבוב מצד שבעים הממונים על האומות שהם דומים לחיות לנחשים ולבהמות. ויש ערבוב של שדים ורוחין ולילין וכולם מעורבבים בישראל, הם הם הנקראים ערב רב, הם החריבו את מקדשנו ועד היום רבים מהם בישראל הם המראים טומאה ותחתיה תעמוד הבהרת, כאשר יתבאר בחמשת מלכי הקליפה שנזכור, ומאלה שיישארו בגלות הרביעית זו עכשיו, הם הראשים בקיום רב, דהיינו זמן ארוך, והם קיימים על ישראל בכלי חמס, אלה הרודים בעם ישראל בפרך לא מבני ישראל המה, וזה לך האות, כל המתמנה על הציבור ומנהיג אותם ברחמים ונותן נפשו עליהם, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, כי מרחמם ינהגם. אמנם המתמנים על ישראל בכלי חמס נפשותיהם באה משורש הנחש. אלה שרודים בציבור בכח אם אתה לא תתן לי את הכל אתה תפוטר אתה תעוף אתה לא אתה לא אתה לא, זה כלי חמס, זה משורש הנחש.

המין השלישי נקראים גיבורים, וביאר מי המה אלה, ואמר עליהם נאמר, הם הגיבורים מעולם אנשי הש"ס / ה' הם דור הפלגה שבאו מנמרוד, ומי ששמע את הגימטריא נמרוד זה ש,ס, נמרוד זה גימטריא ש"ס, נמרוד זה 300, 300 זה ש' ש' כותבים במילוי שין, זה 360 ש"ס, ונגד מי נלחם נמרוד? נגד אברהם אבינו שהחזיר בתשובה. אז נשמע מזה עוד מעט עוד פעם, והוא היה גיבור ציד, נמרוד, לצוד את האנשים בפיו, אבא מה עשו לך. ולהמריד את העולם על הקב"ה כמו שהיה בדור הפלגה אנשי ה', שאמרו הבה נבנה לנו מגדל וכו' ונעשה לנו שם להפריד מאלוף.

ואמר שהם אותם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות, איך אמר הרב שלום כהן, אז מה אם הוא גנב ורשע, אבל הוא בונה בתי כנסת ותלמודי תורה, זה בדיוק מה שכתוב כאן. ואמר שמהם הם אותם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות השמים בהם ספר תורה ועטרת על ראשו, ואין כוונתם רק לקנות להם שם ולא לשם שמים, כי כן עשו בוני המגדל, כי לא יבנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם. המה הגיבורים המתגברים על ישראל העניים, והם רודים עליהם, ועליהם נאמר "והמים גבר מאד מאד על הארץ" והם מיוחסים אל המים הזידונים מהמבול, לא אל מי התורה הנקראים מים חיים. הם שייכים למי המבול ולא למים חיים.

 

עוד דבר אחד, בספר השל"ה הקדוש במסכת יומא הלכות תשובה, אומר ככה, מביא מהתיקונים של רבי שמעון בר יוחאי, וי לו לבני נשיו דקודשא בריך הוא אסיר עמהון בגלותא ושכינתא אסירת עמהון, אוי להם לבני אדם שהקב"ה אסור עמהם בגלות, אתם שומעים - הקב"ה נמצא איתנו במאסר בגלות. למה אנחנו לא משתחררים עדיין מהגלות? כי הקב"ה אסור איתנו עדיין בגלות, ושכינתא אסירת עמהון, והשכינה אסורה עמנו במאסר בגלות, ואיתמר בה אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ומי שחבוש בתוך המאסר הוא לא יכול להתיר את עצמו, צריך שמישהו יבוא מן החוץ ויתירו, אז מה הפורקן? מה השחרור שלו? איך הוא ישתחרר? ופורקנא דילי דאיהי תשובה עמה עילאה איהי תלויה בידהון, רק התשובה יכולה להתיר את השכינה ממאסרה וה' אומר, אם תתירו אותי ממאסר ע"י התשובה שאתם תעשו אני אוכל לשחרר אתכם ולגאול אתכם, אבל כל זמן שאני אסור בגלל המעשים שלכם ואתם לא עושים תשובה, אז מה אני יכול לעשות, אני לא יכול לשחרר אתכם, אני אסור עמכם. שחררו אותי איך? ע"י התשובה, כמו מרדכי ואסתר, כשהבינו שהם בצרות מה עשו? צום, ועשו צום ארבעים יום זה שלשה ימים 72 שעות, ועשו תשובה, והקב"ה הפך את הגזרה מיד, על המקום הפך את הכל, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, על המקום עם התשובה. עם התשובה.

אז הוא אומר, תשחררו אותי אני אשחרר, ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, אם יהיו שבי פשע ביעקב יבוא לציון גואל, אבל עכשיו הפילו הערב רב את כל עולם התשובה, זה העצה של הסטרא אחרא שלא יתקיים. "ויפן כה וכה", אם אית מאן דאיתער בתיובתא לתברא בית איסורין דילהון, וה' מסתכל כה וכה מחפש, האם יש מישהו שיתעורר בתשובה לשבור את בית האסורים שלהם? הדא הוא דכתיב לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך הגלו, אלה שקשורים לחושך, הוא אומר, מי יגיד לאסורים צאו, מי יתיר אותם ממאסרם, שהם לא חייבים להשמע לערב רב, ולאשר בחושך הגלו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, הקב"ה מחפש את איש, אמנון יצחק שופר, איפה? ויפן וירא כי אין איש, אלא איש לדרכו פנו בעיסקין דלהון, כל אחד פונה לעסקיו, בורחים דלהון, כל אחד הולך בדרכיו שלו, איש לבצעו מקצהו, כל אחד רק הכסף מעניין אותו, אם מבטיחים לו למפלגה כסף, אז הוא אומר אפילו מזועבי אני לוקח. אתם שומעים דבר כזה? לוקחים כסף ומוכרים את התורה. זהו. אין עקרונות, אין השקפה, אין כלום, גם אלה שיוצאים נגדך הכל מותרים לכם יש כסף, כסף מטהר ממזרים. לא יאומן כי יסופר, אלא איש לדרכו פנו בעיסקין דלהלון ואורחים בלהון איש לבצעו מקצהו יש ביצעא בעי עלמא, כדי לירש את העולם הזה והם לא מהצד שנאמר עליו "אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע", אלא לוקחים בצע בחירות ומוכרים את הכל ברגע אחד. לא נשארים נאמנים לה', רק לכסף. כסף. מוסדות ה' בונה, הכל זה ה' בונה, אם אדם פונה לרשעים מתחבר לרשעים לקחת מהם כסף והוא חושב שככה הוא יבנה, אז קודם כל הרשעים שקרנים אף פעם לא נותנים כסף והוא רק מתבזה לדראון עולם.

אלא "וירא כי אין איש", אלא כולם צווחים בתפילה ביום הכיפורים ככלבים, הב הב לנא מזונא וסליחה וכפרה וחיי, כתבנו לחיים, זה יודעים לבקש, והם כמו הכלבים של אומות העולם עובדי עבודה זרה שגם צווחים לגבי הקב"ה ואין להם בושת פנים, ואין מי שיקרא בתיובתא להחזיר את השכינה לקב"ה, כדי שהוא יחזיר ויחזור לעם ישראל ויגאל אותם. והם דומים לכלבים, שנאמר בהם "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם", ואלה הם ערב רב שכל חסד שהם עושים לעצמם הם עושים. עד כאן הם הדברים רבותי והמבין יבין.

עכשיו אני בירושלים רציתי להקרין את תגובתי לרב שלום כהן, בבחירות הקודמות שיצא עלי בשצף קצף, עכשיו ייבחנו הדברים לאור הדברים שאמרנו ולאור התגובה שאני אומר, ויובנו היטב היטב. 

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת