טוען...

חמשת מיני ערב רב - ב' | הרב אמנון יצחק

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 06.03.2015, שעה: 08:15


אנחנו ממשיכים בפרק ו', מנהיגי הערב רב בספר דור האחרון. אוי להם לישראל כאשר הערב רב הם הראשים, מובא בתיקוני הזוהר תיקונא חד ועשרים דף נ"ב ע"א, וי לישראל כד איתבלעו בערב רב, אוי להם לישראל שהם מעורבים ונבלעים בערב רב, דעלי הוא איתמר, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהם רע כאשר בתחילה. וזימנא דגלותא כל ממונן דאומים דעלמא, וערב רב איתמר בהון היו צריה לראש אויביה שלו, צריה ודאי אינון ערב רב, עלי הוא איתמר, שרייך שוררים, אתם יודעים את הראשי תיבות, וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, אויביה שלו הילל עשיו וישמעאל ושבעים ממונים, דאינון כולהו בשלוה בעוטרא בעושר, וישראל בדוחקא בעניותא, ז"א הראשים לוקחים את כל הכסף והם עשירים, ומשאירים את ישראל בעוניים.

ובגין דא וי לעלמא כד איתבלעו בעירובביא בישא, לכן אוי להם לעולם שהם מתערבבים ונבלעים בערבוב רע, ומאן גרם דאיתבלעו במעיהו ולא נודע כי באו אל קרבנה, מה גרם להם להתערב בתוך הערב רב כל העם מעורב איתם מאמין בהם ואוחז מהם, מה קרה? בגין דעובדהון בישין בידהון, בגלל שהמעשים שלהם גם לא טובים, אז לכן מתערב מין במינו. הדא הוא דכתיב "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם", שאדם אפילו שהוא ישראל קדוש, יכול להתערב בגויים, בזועבי, ז"א ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם.

בספר אבן שלמה מהגאון מוילנא, הוא מבאר שהערב רב דבוקים בישראל לא יהיה הגאולה עד שיתבררו מישראל ע"י קושי הגלות וביאור חמשת מיני הערב רב המה ראשי ישראל בגלות וגורמים כל הצרות.

אומר הגאון, כמו שבתבואה יש שלשה מיני פסולת, מוץ ותבן וסובין, כן בישראל שנמשלו לתבואה ככתוב בירמיה א', "ראשית תבואתו" עם ישראל נקראו ראשית תבואתו, אז הם נמשלו לתבואה, גם בהם נמצאו שלשה מיני פסולת, שהם ישמעאל ועשיו וערב רב. ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו ישמעאל ועשיו, יבואו שני משיחים, שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אז משיח בן יוסף הוא כנגד ישמעאל, משיח בן דוד הוא כנגד עשיו. והם לפי תיקוני זוהר חדש ל"ו א' והם נגד מצות עשה ולא תעשה, והם יבררו את ישראל ממוץ ותבן, אמרנו שיש שלשה סוגי פסולת, מוץ ותבן  וסובין, אז מה יבררו שני המשיחים, יבררו את ישראל מהמוץ והתבן, ויהיו כמוץ לפני רוח ובית עשיו לקש, אבל עדיין לא יהיה בירור גמור, עד שיבררו ויתבררו מן הערב רב, שהם נגד הסובין שהם דבקים בחיטה מאד, הם הכי קרובים והכי דבוקים, והם הפסולת שכנגד יעקב. הם נגד ביטול התורה ופריקת עול מלכות שמים, אצלם זה הבחינה של ביטול תורה ופריקת עול מלכות שמים, ולא צריך להסביר למי שמבין כמה ביטול תורה הם עושים וכמה הם פורקים עול מלכות שמים. והם דבוקים מאד בישראל, ישראל זה אנשים המשובחים, כן. וישראל לומדים ממעשיהם, והם העשירים עליזי גאוותך, ועליהם אמרו בסנהדרין צ"ח, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל, וגם זה מובן למי שמבין. וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח עד שתטחון התבואה היטב, כן אי אפשר להפריד הערב רב רק ע"י קושי הגלות.

וזה שאמר עמוס הנביא פרק ט', "והניעותי את בית ישראל כאשר ינוע בכברה, בחרב ימותו כל חטאי עמי, ביום ההוא אקים את סוכת דוד. על זה נאמר בהושע ב', הנה אנכי מפתה והולכתיה המדבר ושם יתבררו כל רשעי ישראל בשלשת ימי אפילה, ושם יסבלו צרות גדולות שיאכלו מלוחים ושאר צרות, תיקוני זוהר חדש כ"ז ג'.

ועיין עוד מה שכתבתי בזה באריכות בספר אמונה והשגחה דף י"ט, והם גורמים כל ביטול תורה ואריכת הגלות, ונקראים נגע רע, ראשי תיבות נפילים גיבורים עמלקים רפאים ענקים, נפילים הם הרודפים אחרי התאווה, כמו שכתוב "והנפילים היו בארץ ואל בנות האדם" כמו שלמדנו בשיעור הקודם, גיבורים הם אנשי ה' שבונים בתי כנסיות ומתנדבים תכשיטים לספר תורה לעשות להם שם, עמלקים הם ראשי ישראל בגלות, כלי חמס וגוזלים לעניי ישראל, ועליהם נאמר "היו צריה לראש", רפאים הם שמתרפים לעשות גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה, דהיינו הם לא עושים גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה, וענקים זה הסוג החמישי מהערב רב, אלה המזלזלים בתלמידי חכמים, כל מי שלא הולך ולא נשמע למרותם מזלזלים בו. וכל עזי פנים ורשעים שבדור הם מגלגול נשמתם של ערב רב ובני קין, וכל הגלות והצרות וחורבן בית המקדש, הכל על ידי מה שקיבל משה לערב רב שהוא סבור שהם גרי צדק מצד הטוב, שעליהם אמרו בפסחים פ"ז: לא הגלה הקב"ה את ישראל אלא שיתוספו עליהם גרים, אז הוא סבר משה רבינו שהם יהיו גרי צדק מצד הטוב, אבל הערב רב הם מצד הרע, שהוא הראשי תיבות של ערב רב, ערב רב ראשי תיבות רע. וזהו שאמר הפסוק, אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב, ערב זה הערב רב, הם הערב רב שעשו העגל, בזמן הערב, כמו שכתוב כי בושש משה - בושש באו שש, התחיל להערב, כמו שכתוב בשבת פ"ט, וכמו שכתוב ערב זעירא, זה שאמר בין הערביים, שני ערבים שהם ערב רב וזעיר, כנגד זה התקינו מנחה גדולה וקטנה, להתיש כח הרע של שני הערביים. תיקוני זוהר חדש ל"ד א'. ונקראים ערב רב מפני שהם ראשי העם בגלות ולכן הם נקראים רב, רב החובל, לכן לי לא קראו רב, כי אני לא שייך לערב רב.

וכמו שכתוב בזכריה י"א, לאחת קראתי נועם ולאחת קראתי חובלים, וזה מרומז במה שנאמר "וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה" הם הערב רב שהם ראשי העם. מאיפה הם? "וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה" הם הערב רב שהם ראשי העם, כי מי הולכים להיות במפלגות למעלה? מי הולכים להיות?

ואחרי זה נאמר "ואת לאה וילדיה" אחרונים, אלה הערב רב הטובים שהם כפופים תחת הערב רב, אלה שבוחרים בהם, שמאמינים בהם, "ואת רחל ואת יוסף אחרונים, הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם. והם נקראים על שם רחל שהיא עקרת הבית, והם נקראים ישראל על שם יוסף. תיקוני זוהר חדש כ"ז ג'. אני לא מרחיב בכוונה, אבל מי שמבין מבין.

עוד ליקוטים מהגאון מוילנא זי"ע. יראי חטא ימאסו בעיני הערב רב שהם יהיו הראשים בגלות, אתם שומעים? אומר הגאון, חכמת המסכן בזויה, כך אומר שלמה המלך בקהלת ט', חכמת המסכן בזויה ובפרט בגלותא, והיא אצל העניים והאביונים, והיא בזויה בגלותא, כמו שכתוב בסוטה מ"ט, וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא יימאסו והוא בעיני הערב רב שהם ראשים בגלותא, ז"א יראי חטא ימאסו - יקראו להם פלוני, סתרא אחרא, שילך הוא והתורה שלו לעזאזל, וכן יהיו הערב רב לפני התלמידי חכמים לעתיד לבוא, כמו שיראי חטא יימאסו בעיני הערב רב בשעה שהם ראשים בגלות, כך הערב רב האלה יהיו לפני התלמידי חכמים לעתיד לבוא, על זה נאמר בשמואל א' ב', "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו".

הערב רב קופצים להורות, על פי התורה אשר יורוך, אע"פ שלא הגיעו להוראה לעשות להם שם גדול, אדם הראשון חטא בשביל הנשמות שהיו כלולים בו מערב רב, אלה שגרמו לו לחטוא, וכן משה רבינו ע"ה היה כל אותו הדור שישים ריבוא, ורוחו מתפשט עליהם גם על הערב רב, ועל ידי כן בא לכלל טעות, והן ערב רב שרוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים להורות, אע"פ שלא הגיעו להוראה, וכעס עליהם משה ובא לכלל כעס בא לכלל טעות, והכה סלע וגרם שלא ימצאו הלכה פסוקה במקום אחד, ויצאו המים טיפין טיפין בקושיות ופירוקין, יהל אור בראשית ח' עמ' כ"ב, דיבור המתחיל ומשה בגינייהו.

עוד מביא הגאון, כל עזי פנים ורשעים שבדור הן מהערב רב, כל הגלות וחורבן בית המקדש וכל הצרות, הכל על ידי קיבול משה רבינו ע"ה לערב רב. וכל עזי פנים ורשעים שבדור הם מנהון - מהם, רוצה לומר מנשמתין דלהון שהם גלגול דלהון, מהנשמות שלהם שהם גלגול שלהם, וזה מה שאומרת הגמרא בביצה ל"ב, הני מערב רב קאתי, אלה מערב רב באו.

רוב מתתקעד דורות הם עכשיו בעקבתא דמשיחא, אתם שומעים? רוב מאותם תתקעה דורות שבהן היה בונה הקב"ה עולמות ומחריבן, הוא עכשיו בסוף הימים בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה, ואמרו בחגיגה י"ד, שהן עזי פנים שבדור והם הערב רב. תיקוני זוהר חדש כ"ז ע"א, דיבור המתחיל ודם אמלל.

הביאור, אומר הגאון  מוילנא זיע"א של חמשת מיני הערב רב, הוא אומר, לא יהיה הגאולה עד שהם יעברו מן העולם, חמישה מיני ערב רב, אחד: זה בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, הם חולקים על כל מי שלא נשמע להם ויוצאים כנגדו, והם בעלי לשון הרע ושופכי דמים, 2, המין השני של הערב רב זה הרודפים אחרי התאוה כמו זנות וכדומה, שלש זה הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין ליבם שלם, כמו שאנחנו חושפים כל פעם, ארבע זה הרודפים אחרי הכבוד ובונים חרבות לעשות להם שם, דהיינו חורבות, הכוונה בתי כנסת ובתי מדרשות אבל זה להחריב איתם, כדי לעשות איתם שם. חמש זה הרודפים אחרי הממון, וזה ברור מי רודף אחרי הממון, הכסף, הכסף. והמחלוקת תחילה כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים עמלקים ואין בן דוד בא עד שיעבור מן העולם ועליהם נאמר "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר" כך מובא באדרת אליהו פרשת דברים.

עוד מביא הגאון, העמלקים ראשין לבני ישראל בגלותא וגוזלים לעניי ישראל, את הכסף שהיה צריך להגיע לעניי ישראל הם גוזלים לעצמם, והן מסתרא דדור המבול ונשמתין דלהון, ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בערב רב, וכשקיבל אותם משה ע"ה נתערבו נשמתם בישראל, והוא הגלות הזה גלות הרביעי, והם מהצד של דור הפלגה והנפילים גיבורים הן אנשי ה' שכל מעשיהם בשביל לעשות שם, רפאים הם שאינם רוצים לעשות גמ"ח וצדקה עם בעלי תורה, וענקים זה המזלזלים בתלמידי החכמים.

עוד הוא מביא, אותן העומדים כלי חמס על ישראל המה משורש עמלק, וזה גמר הבירור להפריד בין הטוב מן הרע. אבל זה מובא עכשיו בבני יששכר, מאמרי חודש אדר מאמר ג' מלחמה לה'.

ומעתה תתבונן גם כן מה שכתב בזוהר בשלח דף ס"ז עמוד א', אמר רבי יהודה, בכל דרא ודרא, בכל דרין דאתיאן לעלמא, לית לך דר, דלית בהו מההוא זרעא בישא, רבי יהודה אומר שבכל דור ודור ובכל הדורות שיבואו לעולם אין לך דור שאין בהם מאותו זרע רע, וקודשא בריך הוא אגח באי קרביו, הקב"ה נלחם בהם, עד כאן לשונו. כי כל היועצים עצות רעות על ישראל בכל דור ודור, ובכל אומה במלכותם הנה העצה באה מהדעת, והוא מהדעת דסתרין אחד, שהוא שורש עמלק, וכן גזרו אומר בזוהר בראשית, אשר גם כל העומדים כלי חמס על ישראל בדורות האחרונים כיתות הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים מינים מוסרים אפיקורסים, הקראנו את הרב עובדיה יוסף מה הוא אומר על אלו שיוצאים נגד תלמידי חכמים בבחירות, המה משורש עמלק, הדעת דסתרא אחרא ערב רב בגימטריא דעת, והמה אשר אמרו בדור המדבר כי זה משה האיש לא ידענו, דהיינו דעת דקדושה, כי זה משה האיש דעת דקדושה לא ידענו, יש לי על זה רמז אבל לא נגיד אותו פה.

והנה ידיד הקורא כאשר תראה בדורות הללו בעקבתא דמשיחא אשר בעוונות הרבים נתרבה האפיקורסות וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות, בחוקים לא טובים, ודי למבין, הנה תצפה לרגלי משיחה דהנה זה גמר הביעור נפריד הטוב מן הרע אשר בעוונות הרבים ע"י עץ הדעת טוב ורע נתהווה מה שנתהווה, וכאשר יוגמר הבירור במהרה בימינו הנה בוא יבוא משיח צדקנו ולא יאחר.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת