טוען...

בלי יראה אין חכמה | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית הכנסת "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 23.01.2014, שעה: 17:31

הורדת MP4 הורדת MP3


"ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו". אמרו חז"ל (משנה באבות פרק ג'): "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת" לא כמו שאנו מורגלים ללמוד שהתנא מדבר כאן אודות מהו התכלית- אם יראה או חכמה והוא אומר שכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת- לא זאת הכוונה, אלא כפשוטו או כפשוט'ו שיראה קודמת לחכמה. כל משהו חכמה צריך שיקדים לה יראה. עד שאין כלל מקום של חכמה לבדה, כי בכל רגע שמוסיף חכמה צריך להקדים לה יראה וכל מה שמוסיף עוד חכמה צריך להוסיף עוד יראה. חכמה בלא יראה אינה רשאית להיות כלל, שחכמה בלא יראה אינה ולא כלום. זאת אומרת אם ניקח נגיד את החכם הכי גדול שמבין בכל ויודע הכול ואין לו יראה שקודמת לחכמתו- אין זו חכמה בכלל. זה רק ידיעות. צבר ידיעות. אבל זה לא חכמה וודאי שלא חכמת התורה. איך קונים יראה? מוסר! לומדים מוסר, מוסר, מוסר, מוסר, מוסר.. וכך לאט לאט מקלפים את הקליפות וקונים יראה.

סוד נפלא כזה אנחנו רואים כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, היא מתעסקת בעניין טיהור וזיכוך, תורה מביאה עד טהרה שזה תכלית הזיכוך, שלא יהיה אפילו אבק כל שהוא. והנה אנו רואים דבר מבהיל, שחכמה עליונה גם במצבים הכי גבוהים שלה עדיין אינה בסוד הטהרה. עדיין אפשר להתקבל בה איזה זיכוך, עדיין יש מקום לזכך, עד שמצינו בפסוק טענה של- "ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו", מי שרואה שכינה באותה שעה הוא יכול לאכול ולשתות?! איך כתוב: "ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו"? וכי מה היה יכול להיות שמה, הרי אי אפשר לומר אחרת אלא הם נהנו מזיו השכינה? זה נקרא שהם "ויאכלו וישתו" כמו מי שאוכל ושותה הוא נהנה מהאכילה, אז הייתה בחינה שהם "ויאכלו וישתו" אבל זה לא לשבח נאמר ועל זה כתוב "ויאכלו וישתו" כאילו אכלו וכאילו שתו.

ובאמת זוהי פליאה עצומה, איך אפשר להתערב בחכמה אי זיכוך? עכשיו נשאלת שאלה הפוכה- איך אפשר שחכמה תלך בלי זיכוך? חכמה הלא המציאות שלה זה אור ואיך מגיע חושך במקום האור? איך נכנס מתערב בתוך האור חושך? הרי חושך דוחה את האור, איך נכנס? אז איך יכול להיות חכמה בלתי מזוככת? חכמה מציאותה ועצמיותה הוא צח ומצוחצח. ומה גם חכמתם של נדב ואביהוא- בני אהרון, שזה עד מדרגה של נבואה מצב של אצילי בני ישראל "בקרוביי אקדש", איך זה אפשר להתאחז שם דבר מה?! אמנם כך הוא סודו של דבר, גם במצבם עדיין יתכן שחכמה שלהם אינה טהורה לגמרי, אפשר עוד להיאחז בה אי זיכוך קל מ-"ויחזו את האלוקים" יתהווה כאילו אכלו וכאילו שתו וזה מבהיל מאד!

ידוע מה שסיפרו חז"ל (ירושלמי חגיגה ב' א') על מעשה ד'אחר'- אלישע האחר, שכל הקלקול שלו יצא מפני מחשבה בלתי מזוככה של אביו בשעת הברית מילה שלו, שהקדישו לשמים בכוונה בלתי רצויה כל כך, כשהוא ראה את התלמידי חכמים שלומדים ומכוח תורתם אש מלחחת סביבותם כמו במעמד הר סיני אמר אם זה כבודה של התורה אני מקדיש את הילד הזה לתורה. בשביל המחשבה הלא רצויה הזאת שהיתה לא לשם שמים, אז כל תורתו של אלישע בן אבויה היתה בלתי טהורה. יכולה לקבל עדיין אי זיכוך. והרי אמרו חז"ל אבל באומות העולם קם ומנו בלעם, אז איך אנחנו נבין את הדבר הזה? הנה יש לנו דוגמא מבלעם, כתוב שבאומות העולם קם כמו משה רבנו. מי קם? בלעם! ואחרי כל זה הרי היה מה שהיה, אנחנו יודעים מי זה בלעם עם האתון.. וכל הסיפורים שלו.. ואחרי כל זה למדים אנו מכל זה סוד גדול מאד, עד כמה יתכן להיות חכמה בלתי טהורה! ועד כמה אפשר לחכמה גם במדרגה היותר גבוהה לקבל עדיין עפרורית ואבק.

 לעומת זה מוצאים אנחנו את סוד הטהרה. איפה? דוד המלך ע"ה מונה בפסוק את מעלות התורה- "תורת ה' תמימה משיבת נפש", "עדות ה' נאמנה מחכימת פתי", "פקודי ה' ישרים משמחי לב", "מצוות ה' ברה מאירת עיניים" וכן הלאה. בכל חלק של תורה יש את המעלות המיוחדות שלו, אנחנו לא יודעים מה זה 'תמימה', 'נאמנה'.. 'ישרים'.. אבל רואים שהפסוק מחשב כאן המעלות של כל ענין וענין בדרגה הכי גבוהה ובכל אלה שהוא מונה אין עליהם השם 'טהורה'. טהרה עדיין אין בכל זה. היכן הוא סוד הטהרה?-  "יראת ה' טהורה"! בכל מעלות התורה עוד לא מצאנו טהורה.. טהרה אלא ב- 'יראת שמים', יראת ה' טהורה סוד זה של טהרה שאינו נתפס שם בשום אופן שום אבק ואי זיכוך, יראת ה' טהורה, יראה היא טהורה, האל"ף של יראה מיד טהרה, איך שמתחילים עם יראה צריך להיות שם טהרה. נמצא שחכמה גם באופן היותר גדול שלה עד "ויחזו את האלוקים", חכמה באופן היותר גדול שהגיעו למדרגה של נביאים "ויחזו את האלוקים", עדיין אינו בסוד הטהרה, עדיין ישנו איזה מקום להאחז בה כאילו אכלו וכאילו שתו, שזה דבר גשמי, שבחינת גשמיות עדיין הייתה בתוך המדרגה שלהם, אבל ביראה בהאל"ף שלה ממש מיד טהרה, באופן שאין שום מקום התאחזות למה שהוא. בתורה אפשר להיות מציאות של תורה שלא לשמה אבל ביראה שלא לשמה אי אפשר להיות בשום אופן! אין דבר כזה יראה שלא לשמה או יראה או אין יראה. מפני שסוד היראה הוא טהרה, יראה היא מציאות של טהרה וטהרה היא יראה. "יראת ה' טהורה עומדת לעד"! בדרגת הטהרה זה עומד לעד. יראה זה המקיים את הכול מפני סוד הטהרה שבה, למה יראה היא מקיימת הכול? משום שיש לה סוד הטהרה שבה שהוא מכלה, הטהרה מכלה את הכול, את כל אי זיכוך, ומה נפלא לפי זה מה שאמרו חז"ל (שבת ל"א):  "והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמה ודעת יראת ה' היא אוצרו",אז מסבירים שזה כנגד שישה סדרי משנה "אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת"- זה שישה סדרי משנה. אבל כתוב בסוף "והיה אמונת... יראת ה' היא אוצרו", מה הפירוש? יראת ה' היא אוצרו. ואפילו הכי אם יש לך את כל ה-ש"ס ולמדת אותו כולו ואתה גם מקיים אותו ואפילו 'הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לאו- לאו'. אם האוצר שבו אתה מאחסן את כל התורה שאתה לומד זה ה-יראת שמים זה האוצר.. זה המחסן שבו מתקיימים כל הדברים- אז כן, אבל אם לא- לא.

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חטים, העלה לו. אמר לו עירבת לי קב חומטין? אמר לו לא. אמר לו מוטב אם לא העלית. היה לו כמות גדולה של חיטים בעלייה, הוא שואל אותו אבל שמת שמה קב חומטין? קב חומטין זה חומר שמשמר מפני התולעים, חומר שמשמר שלא יירקב התבואה, אז הוא אומר לו לא העליתי, לא עירבתי בתוך זה, אז הוא אומר חבל שהעלתה כל ירקיב הכול יסריח.. לא יישאר.. לא יתקיים כלום... חבל על כל המאמץ, חבל על כל המאמץ לא ייצא מזה שום דבר. וזה משל שאדם לומד תורה אם הוא לא מערב בזה מוסר שמביא ליראה לא יתקיים כל התורה שלו, כל התורה שלו לא שווה שום דבר.. שום דבר לא שווה.. ככה אומר רבי חיים מוולוז'ין זכר צדיק לברכה.

הרי מבהיל לומר על אדם שלמד כל התורה "מוטב שלא העלית", אם העלית ולא עירבת קב חומטין מוטב שלא העלית. שכן הוא סוד הדבר באמת, שגם בלימוד כל התורה אפשר ויש אופן שסוף סוף אין זה טהרה, הרי מ- "ויחזו את האלוקים" אפשר להתהוות "ויאכלו וישתו". ורק בקב חומטין שהוא היראה שהיא סוד הטהרה, בה אי אפשר שתחול שום אבק. מזוכך בתכלית הזיכוך ועל כן אם "יראת ה' היא אוצרו" מוטב שזהו הסוד המקיים את הכול!

הרי נתבאר לנו כמו חי 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו- חכמתו מתקיימת', 'כל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו- אין חכמתו מתקיימת'. כי לסוד הקיום מוכרח להיות טהרה וטהרה אי אפשר להיות כשילמד חכמה רק על דרך חכמה, רק להבין, ללמוד, לפלפל וכו'... בלי טהרה. אלא דווקא כשילמד החכמה על דרך של יראת חטא, ללמוד על מנת לקיים, ללמוד על מנת להתנקות, ללמוד ע"י להזדכך, ללמוד ביראת שמים. וזה הסוד של יראת חטאו קודמת לחכמתו, שכל מהלך החכמה יהיה על דרך של יראת חטא. כל המעלה של החכמה שלומדים יהיה על דרך של יראת חטא. 'בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין לו', איזה תורה זאת? תורת המוסר! כך אומר ה- 'חפץ חיים' ב- 'משנה ברורה'. אז זאת אומרת שאם אין יראה אין בכלל חכמה, זה לא נקרא חכמה, זה נקרא 'ידיעות', ידיעות אתה.. אלוף בידיעות.. אתה 'ידיעות אחרונות' אבל בלי טהרה שזה היראה אין כלום אז רק מי שיראת חטאו קודמת לחכמתו, תמיד לפני החכמה צריך שיהיה יראת שמים. ה-'חתם סופר' לפני שהיו לומדים אצלו שיעור היו לומדים קטע מתוך 'חובת הלבבות' 'רבנו בחיי', קודם כל יראת שמים, קודם כל מוסר, קודם כל להתחיל בדבר שנותן יראת שמים.

אם כן, רואים שזה אפילו בדרגה הגבוהה ביותר ולא יאמר אדם בטח אם הוא כזה חכם וודאי שהוא טהור וודאי שהוא ירא-שמים.. איזה וודאי ואיזה בטיח.. אפילו נדב ואביהו "ויחזו את האלוקים" הפסוק אומר: "ויאכלו וישתו" מדרגה גשמית, עדיין נגיעה גשמית.. במובן שלהם בדק מן הדק, אבל עדיין.. גם בשעה שהם רואים פני שכינה. אז מה היום..? מה היום בכלל..? שבכלל יראת שמים לא מעניין אף אחד, אלא יראת הכסף והכבוד.. אז מה אנחנו מדברים בכלל..? על איזה חכמה ..? על איזה תורה..? על מה מדברים בכלל..? בכל אופן אלה שחפצים להיות כמו שהתורה רוצה ולא כמו שאנשים מנחים אותם אז שילמדו את המוסר ויבינו מה כתוב פה, אפילו 'אלישע האחר' שהיה ריבו של רבי מאיר נתקלקל בגלל מחשבה לא טובה של אביו, אז זה דברים שמובן?! אפילו מחשבה לא טהורה אחת! יכולה לגרום כזה היזק לאדם גדול כזה לאין שיעור. שגם אחרי שהוא התקלקל עוד רבי מאיר הבין שאין לו עוד ממי ללמוד יותר ממנו. רק הוא ידע לברור היחידי! היחידי ואין דומה לו! לברור! "רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק", יחידי! אין ללמוד מזה לעולם! אבל רואים שצריך לעבוד חזק מאד 'הן יראת ה' היא חכמה', צריך לעבוד על היראה, אז ב-'מסילת ישרים' מביא אותנו מהתורה עד לטהרה. בתורה ראינו במעלות שמנה דוד המלך עדיין אין טהרה רק "יראת ה' טהורה עומדת לעד" אז זה עבודה בפני עצמה.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות..."

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת