טוען...

המעשה קודם ללימוד

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 24.01.2014, שעה: 08:49

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". הורנו חכמינו שלימוד תורה עולה על הכול ושכרו מרובה מאד, וכדבריהם במשנה: "ותלמוד תורה כנגד כולם". וכשם שלימוד תורה חשוב מהכל- כך ביטול תורה חמור מהכל ובאים בעוונו העונשים הקשים ביותר; וכבר אמרו חכמים (ירושלמי חגיגה א'): "ויתר הקב"ה על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר על עוון ביטול תורה". ונראה שהדברים אמורים בלימוד התורה בלבד ואין זה קשור בקיום התורה, תלמוד תורה לחוד ומעשה לחוד, שני ערכים אלה מושגים נפרדים הם. אז נראה שהדברים אמורים כך.

אמנם חז"ל אומרים: "ולא עם הארץ חסיד" (אבות פרק ב'(, שמי שאינו חכם בתורה אינו יכול להיות חסיד במעשה, אבל להיפך יתכן- שאף מי שהוא חכם גדול בתורה אינו מדקדק בקיומה למעשה. כך היא העובדה לגבי חכמות העולם, ישנם אנשי מדע שהשתלמו במקצועות מסוימים, אבל למעשה אינם עוסקים בהם ואין זה פוגע כלל בידע שלהם. אבל לא כן הדבר לגבי תורת ה', תורת ה' אחוזה ודבוקה בקיום מצוותיה, כל ערכה הוא במעשה ואין להפריד ביניהם- בין הלימוד למעשה. ולא עוד אלא שיש להקדים עם מעשה ללימוד, כמו שהכריזו אבותינו בהר סיני "נעשה" ואחר כך "נשמע", התנאי קודם ללימוד התורה- הוא המעשה. וזהו המושג 'תורה' מלשון 'הוראה', שהיא מורה לנו ומלמדת אותנו מה לעשות, בה במידה שחסר במעשה -חסר בתורה, כי בלי מעשה חסרה כל המשמעות שבתורה, ולפי זה מה שאמרו חז"ל: "לא המדרש עיקר אלא המעשה", אין הפירוש שבלי המעשה אין המדרש עיקר, אלא בלי המעשה אין לו ערך כלל.

והנה דואג ואחיתופל יוכיחו, כתוב על דואג: "נעצר לפני ה' אביר הרועים אשר לשאול", כלומר עוצר עצמו לעסוק בתורה ואב בית דין, אומר רש"י. וחז"ל דרשו עליו את הפסוק: "איה סופר איה שוקל", שהיה סופר כל אותיות שבתורה ושוקל כל קלים וחמורים שבתורה. וכן כתוב על אחיתופל שדוד קראו: "רבי אלופי ומיודעי". וכמו כן, שאלו דואג ואחיתופל ארבע מאות שאלות במגדל הפורח באוויר ובכל זאת 'לא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהילכתא'- לא היו יכולים  לכוון את השמועה להלכה, לא היה להם סייעתא דשמיא.

הרי שאף שהיו גדולי עולם בתורה, אבל מאחר שנמצאו לקויים במעשה, מסיבת פגם במידות, כפי שמסופר בנביאים ובחז"ל, ואם כי זה כל שהוא.. כל שהוא.. כל מה שהם היו פגומים במידות וכו' מה שאמרו: "טינה היתה בליבם", כל זה כל שהוא, כי אחרת לא היו נותנים להם לעמוד בראש העם, אם זה היה בולט כל כך.. ובכל זאת גרם הפגם הזה בתורתם עד כדי כך שלא יכלו לכוון שמועה להלכה! ומתוך כל ארבע מאות שאלות במגדל הפורח באוויר לא פתרו אפילו אחת מהם!

לימוד התורה והמעשה חד הוא ואם חסר במעשה- פגום גם הלימוד וחסר בהבנת התורה. ואין בזה אלא מה שיש בזה. ולא רק התורה אלא כל חכמת ה' בבריאה לא נתגלתה אלא במעשה בראשית. ולכן דורשים חז"ל: "שלא נברא העולם אלא בשביל התורה שנקראת ראשית, כי מטרת התורה ללכת בדרכי ה' ובמידותיו- מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום וחנון". ואין מכירים את רחמי ה' וחסד ה' אלא מתוך מעשי הבריאה כמו שלמד אברהם אבינו. ואם חסר בהליכה בדרכיו- חסר בהכרת חכמתו בבריאה ואם חסר בהכרת חכמת הבריאה- חסר בהליכה בדרכיו, "דהא בהא תליא" - וכולא חד הוא".

גם קדושת האדם שנראית לנו כמעלה מופשטת גם היא תלויה במעשה. כתוב בתורה: "זאת החיה אשר תאכלו... אך את זה לא תאכלו...והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני". רואים שכל הקדושה תלויה במעשה, שבזה שלא יאכלו מהבהמות הטמאות ושקצים ורמשים- יתקדשו לפני ה' ולא עוד, אלא שמדמים בזה להקב"ה שהוא קדוש.

ואין הקדושה באה למי שפורש מהמאכלות האסורות מטעם שנפשו קצה בהם בגלל אצילות ועדינות, כי עם כל הערך שבדבר, אינו אלא בבחינת 'יורש נחלת אבותיו' כי הוריו נגעלו לאכול את זה, גם הוא נגעל, אז זה כמו יורש- והריהו דומה לבנו של נסיך היורש את התואר של אביו, שאם כי הוא גם ממשיך בנימוסיו ובדרך אצילותו של אביו, אבל הוא לא משיג אותם מזכויות עצמו אלא מכוח הירושה ויחוס האבות- התורה לא מסתפקת בכך, אלא חייבים אנו לעצב את עצמותנו על ידי מעשינו, להפוך את מציאותנו לחטיבה של קדושה על ידי קיום המצוות.

וזה מה שאמרו חז"ל: "לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר, אבל אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר על כך שאסור לי לאכול". אמנם באופן טבעי צריכה נפשו של אדם שמקורה מגנזי מרומים לקוץ בשקצים וברמשים ובכל מאכלות אסורות ובפרט שאדם עולה במדרגה רוחנית ונפשו מתעדנת, אבל אין זו עוד ההתעלות והקדושה שה' דורש מן האדם, אלא חובה עליו להינזר ממאכלות אלה כדי לקיים גזירותיו ורק אז הוא בא לידי קדושה.

ולכן אף שאמר הקב"ה ליוצאי מצרים: "אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש", שעל ידי קבלת התורה יהפכו ל-'גוי קדוש' ובוודאי יגיעו בזה למדרגה כזו שנפשם תקוץ במאכלות האסורות מפאת עדינות נפשם, בכל זאת עדיין לא ישיגו בזה מדרגת הקדושה, אלא לאחר שיפרשו ממאכלות האסורות לשם קיום גזירותיו של הקב"ה! כדברי הכתוב: "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" רק ע"י ההתקדשות למעשה! משום שאתם חייבים להידמות למידותיו של הקב"ה- "מה הוא קדוש- אף אתה קדוש" רק אז תהיו קדושים.

משום כך אנו מוצאים בקורח שאמר: "כי כל העדה כולם קדושים", משה רבינו לא חלק עליו בזה ובכל זאת הוא ירד לגיהינום, ירד חיים שאולה. כי לא מספיקה המדרגה של קדושה מכוח המדרגה הטבעית של כל ישראל בזה שהם קיבלו את התורה, כי כולם שמעו דברים בהר סיני מפי הגבורה, אלא יש לקנותה- את הקדושה-  על ידי קיום מצוות השי"ת! וזוהי תשובתם של ישראל לאחר מתן תורה, "כל הדברים אשר דבר ה' נעשה" "ונשמע" אחר כך. כלל זה אנו למדים גם מברייתא דרבי פנחס בן יאיר שמתחילה מתורה ורק לאחר מעשים רבים המביאים לידי מעלות אחר מעלות מגיעים לידי קדושה שזו המדרגה האחרונה.

אז זאת אומרת תורה- זה נפלא, לימוד תורה- זכות הכי גדולה, ביטול תורה- חמורה שבעברות, אבל תורה בלי מעשה ושמעשה יקדם לתורה- זה לא תורה, זה לימוד ידיעות. לכן צריך לדעת שמה שאמרו ישראל "נעשה ונשמע" הם כיוונו לעיקר העיקרים שהכול תלוי במעשה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אם זה לא מביא לידי מעשה אפילו בגדר לימוד אין פה, ואין פה את מעלת התורה יש פה לימוד 'ידיעות' בתורה כמו שלומדים באוניברסיטה או בעוניברסיטה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת מעשה זה הפועל היוצא מן התורה וזה הפועל המתחיל לפני התורה.

אתמול בין המספידים שהספידו את הרב יעקב גלינסקי זצ"ל, היו שאמרו שמה שהעמיד אותו זה היה לימוד המוסר כל הזמן! והוא היה מזכה הרבים גדול שהיה רץ ממקום למקום בכל רחבי הארץ בשביל ללמד שיעורי תורה, מוסר, דרך ארץ וכו' לההביל את העולם הזה. ואתמול שמעתי מפי אברך שלמד אצלו בישיבה לפני ארבעים וחמש שנה, אז הוא אומר שכל השיחות שהוא היה נותן להם במוסר- היו מכבים את האור, כל השיחות היו בחושך, כמו שהיו לומדים מוסר בנובהרדוק, וזה כדי שהריכוז יהיה יותר בשמיעה מאשר במבט, כשאדם מסתכל הוא מאבד חלק מהשמיעה וכשמגבילים אדם באיבר אחד אז האיברים האחרים מתגברים יותר, ידוע שמי משהוא סומא חוש השמיע שלו הוא יותר מאדם רגיל, אז לכן היו מכבים את האור. והוא אומר: אני הגעתי לשמה מבית 'מזרחי' ולמדתי בישיבה שלו בחדרה, וכשאתה יושב בשיחה ואתה שומע אותו עם הלהט כשהוא מדבר.. בחושך.. שמאירים לך את האור אחר כך אתה נמצא בעולם אחר לגמרי, הוא אומר אני לא יכול לשכוח את השיחות האלה שהיו בזה. והוא אומר לא היה חתונה שהיה מגיע רבי יענקל'ה גלינסקי זצ"ל שלא היה עולה על השולחן ונותן דרשה באמצע החתונה, באמצע ההתלהבות עם כל המוזיקה וכל הגישמעק של הבני הישיבה, וכולם מקשיבים רבע שעה-עשרים דקות, אין דבר כזה שרבי יענקל' יגיע ולא יגיד דברי תורה. הוא היה משמיע להם את דברותיו ואמרותיו השנונות. איי... איי.. איי.. אז אצלו היה ה-'למעשה' הוא לא רק למד תורה- הוא הוציא אותה לפועל, הוציא אותה למעשה ומכל מקום ניכר ה- 'למעשה' היוצא מן התורה שלו לאחרים. יהי זכרו ברוך.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

 

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.09 13:08

  לצוות שופר ולרב אמנון יצחק שליט"א היקרים. רק רציתי להגיד לכם תודה. תודה על הסבלנות, ההדרכה, הלימוד, הנתינה, החיזוקים והזמינות. תודה על הרצאה מדהימה שייחלתי לה כ"כ, תודה על הזמן והמחשבה באירגונה, תודה על הנושא המרתק והברכה בכוונה, תודה על ההזדמנות והושטת היד להשתתף בזיכוי הרבים ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. הייתה הרצאה יפהפיה, מרתקת ומרגשת. תודה לכולכם, שכוונתם אותי בתחילת דרכי בתשובה ממש כמו הורה האוחז ביד בנו/בתו בצעדיהם הראשונים, שהרבה בזכותכם אני מחזיקה מעמד בניסיונות והרבה מאד בזכותכם אני לומדת ומתחזקת באמונה. תודה רבה לכם שוב.  בעזרת השם, תמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל. שיהיה לכם, למשפחותיכם ולעם ישראל חתימה טובה לשנה הזו, כתיבה טובה לשנה הבאה.

 • 08.09 00:33

  חזק וברוך כבוד הרב , הרצאה יפה מאוד מחזקת ומרוממת יישר כח גדול אוהבים את הרב , ה' ייתן לרב בריאות שלימה ואיתנה, כח גדול בזיכוי הרבים עד 120 נסיעה טובה

 • 08.09 00:33

  תודה תודה תודה מורנו ורבנו הקדוש על שאתה מחייה אותנו כל יום מחדש מחזק ומרפא ומשמח מלאא תודה לזכותך אנחנו עומדים איתנים כנגד כל הניסיונות ,הידיעות ,המראות ועוד...תודה שהכנת את נפשו לבאות

 • 08.09 00:33

  *כבוד הרב תודה על ההרצאה המדהימה ✨️* אני מאוד מחזק את דברי הבחורה שדברה באומץ רב נגד המכפישים את כבוד הרב!!! יתרה מכך הייתה הרצאה מדהימה ומחזקת! נ.ב אם הרב זוכר את ההודעה ששלחתי לו שנפלתי על הראש אם ללכת לקופח שיבדקו וכו.. אז לא אמרתי לכבודו אבל על הרצפה שוכב מהנפילה אמרתי מזמור לתודה הריעו וכו.. אין כמו לחיות באמונה כבוד הרב, והכל בזכותך כבוד הרב 🤲 תודה רבה אריכות ימים ועוד הרצאות מחזקות ומרוממות את הלב 💫 תודה רבה כבוד הרב ❤️

 • 07.09 19:07

  כבוד הרב שלום וברכה ראיתי את ההרצאה בירושלים,מדהימה כמו תמיד ברוך השם לגבי הבחור שלא מאמין,פחד פחדים,אני מקווה שהוא לא עשה את מה שהרב אמר לו לעשות. אני השתמשתי בעצה הזו של הרב,לפני הרבה שנים גיסתי אמרה לי שהיא לא מצליחה להיות עקבית באמונה וצריכה איזה סימן,משהו.. אמרתי לה לעשות את אותו דבר רק בלילה לפני השינה באותו לילה היא מספרת שהיא יצאה מהגוף,ראתה את הגוף מלמעלה,לצד התינוק שישן בעריסה וקול קורא לה לבוא למעלה,היא נבעתה וצעקה לחזור ולתת לה עוד צאנס,ושהיא צריכה לגדל את הילד.. והחזירו אותה לגוף.. היא התחזקה לפרק זמן מה מאוד. לא כדאי לדרוש בקשות כאלו כמו שהרב אמר,שכל אחד הקדוש ברוך הוא יראה מה יעשה איתו ובעוונותינו הרבים,מי ראוי לעמוד לפניו במבחן השם יצילנו מהספק עד 120 תודה כבוד הרב

 • 06.09 14:24

  *כבוד הרב, שליח השם הנאמן!!* רצינו להגיד לך תודה רבה!! אין מילים שיכולות לתאר כמה אנחנו מודים לך רבנו!!! אתמול ביקשנו ברכה להצלחה בהכנות החתונה, שהחתונה יוצאת השבוע ואנחנו לא סגורים על כלום, מלבד על היום.. חצי שעה אחרי שבירכת "בהצלחה רבה" השם שלח שליחים נאמנים ודאגו שיהיה *אולם לחתונה בבני ברק, סעודה למספר המוזמנים ואף הרבנית דאגה לי למלבוש יפה לחתונה* כבוד הרב !!!! וואי וואי😊 מה הכח של הבן של הקדוש ברוך הוא שנדבק בו לגמרי!!!! כל פעם מחדש אנחנו בהלם שהברכות שלכם שמתקיימות בכזה מהירות!! צדיק גוזר הקב"ה מקיים!! אין עוד מלבדו! זכינו 💖

 • 02.09 14:13

  רבי תודה רבה לכם השיעורים המעצימים בנתניה ורמלה השם יברך את כבודו ואת המלווים אותו יהי רצון שתזכו להמשיך במלאכת הקודש בהצלחה מרובה ולזכות את ישראל בתשובה אמיתית בעזרת השם יתברך תתברכו בכל טוב מאת השם לטובה ובריאות איתנה לכל בני ביתכם ובאי ביתכם בפרט לרבנית יהי רצון שתהיה שבת של שלום והשגה רוחנית בכל ברכות התורה כתיבה וחתימה טובה

 • 22.08 13:07

  שלום וברכה כבוד הרב שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות . רציתי לשתף את כבוד הרב במקרה שקרה לי השבת היית בבית כנסת בבאר שבע ונתבקשתי לומר דיברי תורה בין הדברים שאמרתי סיפרתי לציבור על הסגולה של הביסים שכבוד הרב לימד אותנו וכבר במוצאי שבת פרצו לי לאוטו ולא לקחו כלום לא הזיקו מלבד זה שפתחו את תא הכפפות ועשו בלגאן . זה יכל להיגמר אחרת וממש אני רואה את הפלא של הסגולה . ואספר לכבוד הרב עוד מקרה שחברה של אישתי שמעה על הסגולה והיא אומרת שעבדה עשרה ימים וקיבלה משכורת יותר גבוהה מעשרה ימים . תודה רבה לכבוד הרב על הסגולה ובכלל על הכול אנחנו אוהבים אותך בשורות טובות ❤🙌🏾

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת