טוען...

אינפלציה ברבנים גאונים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 26.02.2017, שעה: 08:05

הורדת MP4 הורדת MP3


התורה מצוה: "מכשפה לא תחיה".

רש"י אומר: אלא תמות בבית דין".

רבנו הרמב"ן, זצ"ל, עומד על כך שהכתוב החמיר בדינה יותר מבכל עושי התועבות ואפילו יותר מעובד עבודה זרה. שכן בהם אין ציווי ישיר עלינו "לא תחיה". בהם לא נכתב אלא שעונשם במיתה. ובית הדין מחויבים להוציא עונש זה אל הפועל ואילו כאן נצטווינו ישירות ובלשון קודשו. אבל בכאן לא אמר "מכשפה מות תמות", כי החמיר בה. להזהיר אותנו בלאו שלא נחיה אותה. והטעם: אומר רבנו הרמב"ן: מפני שהיא טמאת ה' רבת המהומה והשוטים ניפטים אחריה.

נסביר את דברי קודשו, יש לזה השלכות לגבינו, בימינו אנו, תופעה מדאיגה שצברה תאוצה ברבדים נרחבים, אבל לפני כן נספר סיפור מפעים מן התלמוד הירושלמי ונעמוד על משמעותו:

הגמרא מספרת בירושלמי סנהדרין פרק ו', הלכה ו': שני תלמידי חכמים היו באשקלון רעים אהובים שלמדו והתעלו יחדיו בתורה, עד שאחד מהם נפטר ולא גמלו עמו חסד של אמת כראוי ונקבר בלא כבוד. חברו היה בוכה ומצטער. נראה לו הנפטר בחלומו ואמר לו: "בני אל תהרהר אחר ברואיך שהכל בצדק ובמשפט, דע לך שלא עברתי עבריה מימי חוץ מפעם אחת שהקדמתי תפילין של ראש לתפילין של יד. והואיל ורצו לזכותני במלוא שכרי לעולם הבא, קיבלתי עונשי בביזיון זה".

 על שגגה, חוסר שימת לב, הנחת תפילין של ראש קודם לשל יד ונקבר בלא כבוד. למרות שלא עבר מימיו שום עבירה. כל זה בשביל שיזכה במלוא שכרו לעולם הבא.

ולהוכחת דבריו לקח אותו להראותו את מקומו בגן עדן בשיא העידון והשכר המופלג, מוקף גינות מטעים ומבועי מים, והואיל ואין בין בן גן עדן לגהנום אלא כחוט השערה, ראה בחלומו גם את הפתח של הגהנום. השער הענק סבב באמצעות ציר הקבוע בארץ והציר נקב אוזנו של אדם ששכב למרגלות השער פרקדן והציר בתנוך אוזנו. מצמרר לחשוב על כך בכל פעם שנפתח השער שמביאים אסיר חדש לגהנום מסובבים את השער סיבוב חדש באוזן.

שאל אותו: "עד מתי יתענה כך?" מזועזע.

הרגיע אותו: "עד שיבוא לכאן נשיא ישראל ויתפוס את מקומו. רבי שמעון בן שטח, הנערץ, נשיא ישראל. על מה ולמה? נרעש האיש. "משום שהתחייב בשעתו בנדר כשהוא עלה על כיס הנשיאות: שהוא יכרת את נגע הזה של המכשפים ויתמנה לנשיא ולא עמד בדברו. שהרי יש 80 מכשפות במערה באשקלון שמטעות את העולם. לך ואמור לו מה שראית שיזדרז ויקיים נדרו.

אמר: "נשיא ישראל הוא ואיך יאמין לדברי?".

אמר לו: "אינותן גדול הוא ויאמין".

קם האיש ורוחו מתפעמת, עלה לירושלים, פנה לנשיא ישראל ושח לו את חלומו.

אמר לו רבי שמעון: "יודע אני שאמת הוא כי לא מפי נדרתי, אלא בליבי החלטתי ורק במרום יודעים על כך". לכן הוא ידע שהוא שליח אמת. מה עשה? נטל 80 בחורים הביאם סמוך למערה ואמר שאצפור לכם תכנסו כולכם. כל אחד יקח אחת מהן ויגבהנה מהארץ. שאז מאבדות הן את כוחן. אם תולשים את המכשפה מן הארץ, בטל כוחה.

התדפק על הדלת ואמר: "פיתחו לי, מכשף אני כמותכן".

פתחו לו ושאלו: "מה אתה יודע לחולל?".

אמר להן: "הנה אשרוק שריקה ויבואו 80 בחורים".

אמרו לו: "הבה נראה".

שרק ובאו. והתקבלו בשמחה. הגביה כל אחד מהן מכשפה אחת וסר כוכן וקיימו בהן דין תורה, תלו אותן כולם. ועד כאן הסיפור בקצרה.

בתימן היו תופסים מכשפה מכניסים את הראש שלה לדוד עם זפת רותח.

מה הוא העונש הזה? עונש ייחודי ומזוויע. לנעוץ את ציר הדלת הגהנום באוזן של הנידון? מה זה? והלא משפטי ה' אמת ובאים במידה כנגד מידה על חטאים שנעשים בתעברת תאוה, שבוערת באדם תאוה, מה עונשו? דנים אותו באש רותחת. מידה כנגד מידה.

על חטאים שבעצלות וקרירות ותפילה באדישות יש גהנום של שלג, רחמנא ליצלן! והעונש יש לנו להשיג את מהות העבירה. אלא שעלינו להבין שכאשר רבי שמעון נשיא ישראל לא עשה דין במכשפות, מן הסתם לא נבע הדבר מעצלות חלילה, טרוד היה בלימוד תורה, בהרבצת תורה, בדיוני הסנהדרין, בהכוונת העם, עניין של סדרי קדמיות. אבל הראו לו מן השמים שאם יש מכשפים ולאו דוקא מכשפים, הוא הדין בבעלי אוב וידוענים מגדי עתידות וקוסמי קסומים, קוראים בקפה ובקלפים ובכף היד, ואפילו "מקובלים" שעוטים אצטלה שאינה הולמתם. שלא נדבר על "באבות" וכו'. מטעים ומטעים. בטי"ת ובת"ו. מאחזי עיניים ומוליכי שולל וההמון נוהה אחריהם. עכשיו יש אפילו הפרשות חלות והדלקת נרות וכל מיני גימיקים. ההמון נוטה אחריהם, כמו שאומר הרמב"ן: השוטים אבל נפטים אחריהם", כלשון הרמב"ן. והרי זה פתחה של גהנום. זה פתח להידרדרות. פתח לכל רעה. כי הם משתמשים באיסורים כהיתרים. מביאים זמרים, מביאים זמרות, כל הפסולים מביאים בשביל להכשיר מעשיהם. הרי זה מורה שזה הכל בבחינת כישופים. כמו אדם מכושף, הולך אחרים שבי למרות שיש איסורים ברורים בזה.

ויש לבאר רעה חולה זו וללחום כנגדה בכל עוז כי יש לנו עדיין את התורה ויש גדולי תורה, אומנם מועטים יחידים אבל עדיין יש, שניחנו בדעת תורה ובפועלים בכח התורה, ולמה לפנות לבורות נשברים שבמקרה הטוב אינם מועילים, ובמקרה הרע מזיקים ומשחיתים.

אבל הבעיה היא שאנחנו חיים בעדין של יריקת הדורות, שחכת התורה גברה. על הדור שלנו, עקבתא דמשיחא, אמרו חכמים: עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואין מבין אם היא טהורה היא ואם טמאה היא. שלא יצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה, כמו שכתוב בשבת קלט.

יש לנו לדעת שגדולות בתורה, ידיעת התורה זה לא תארים זולים. כל הרוצה להתעטר בהם או יכתיר בהם אחרים. זה שכל אברך קוראים לו רב, ניחא, למרות שהגמרא הקדושה מספרת ששמואל האמורא האלוקי, תלמידו של רבנו הקדוש, שרבי יוחנן ביקש לקבל את מרותו ולנסוע אליו מארץ ישראל לבבל לעת זקנותו, זכה להתעטר בתואר "חכם" ולא זכה להקרא בשם "רב". שמואל תלמידו של רבנו הקדוש. רבי יוחנן רצה לקבל אותו ואת מרותו ולנסוע אליו לבבל, לא קראו לו רב. לא זכה לתואר רב. והיום? הפך לתואר שגור. אין חבר כנסת שהוא לא רב. אפילו מהליכוד כבר.

אבל מכאן ואל להכתרת כל צור בא מרבנן בתואר "הרב הגאון", הדרך קצרה. והרי זה דומה כמאמר הגמרא לסכר יין כיוון שנביע בו סדק עלולה החומה כולה להתערער והשכר כולו להפרץ, והשיטפון ישטוף בלא מעצור. שכן אם סתם צורב מכתירים כ"הרב הגאון", הרי מרביץ תורה הוא הגאון רבי. וראש ישיבה נכתיר בשם "הגאון הגדול", והרי יש לו אינפלציה בתארים ששוחקת את אמת המידה, את ההערכה הנכונה ואת מושג הגדלות האמיתית בתורה.

 יש בידנו הגדרות מחכמים זכרונם לברכה מה זה תלמיד חכם:

התוספות בסוטה כ"א, דיבור המתחיל "זה". איזהו תלמיד חכם? כל ששואלים אותו הלכה בכל מקום ואומרה". זה בשבת קיד ובתענית י. הקטע הבא זה מה שאמרתי.

ועוד: סתם תלמיד חכם תורתו אומנותו ועוסק בה ומהרהר בה כל שעה ואינו הולך ארבע אמות בלא תורה. זה סתם תלמדי חכם.  

ומעשה שהיה עם רבי עזרא עטיה, זצ"ל: בא לפניו חכם אחד ביקש לכתוב כתב המלצה חיוני בעבור תלמדי חכם פלוני, בתוך הדברים הוא הציין: שהלא בקיא בכל ששת הסדרים של מסכתות הש"ס. נתן לו רבי עזרא את ההמלצה המבוקשת, החכם הלך לדרכו. אבל לאחר לכתו אמר: בוא אראה מה כתב הריב"ש, זצ"ל, בתשובותיו, בסימן שעה, על הרב שלו. הרב שלו היה הרן, זצ"ל, מרבותינו הראשונים.

וכך כותב הריב"ש: "לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד, דבר אחד לדור, מנהיג אחד לדור, הוא מורנו הרב הגדול רבנו ניסים, ניסים רבנו היה כאחד מהם (מרבותינו הראשונים זכרונם לברכה) לדעת טוב חכמה ודעת, בקיא בשלושה סדרים, ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסתא".

דומים היו שלושת הסדרים כמונחים בכיסו. מתוך שישה סדרים של המשנה, שישה סדרי משנה, שלושה הוא היה בקיא מהם ומונחים כמו בכיסו.

"ודעתו רחבה מנים ושכלו זך וישר. אין ערוך אליו  בכל חכמי ישראל". ככה כותב הרב הריב"ש.

הריב"ש מספר מה השבח של הרן שהוא בקיא בשלושה סדרים. והיום כולם בקיאים סדרים.

המשיך ואמר בספר "צמח דוד" מובא הספד על מרן הבית יוסף זצ"ל, ובו הוא מעיד שמרן סיים את הש"ס.. כמה? מרן סיים את הש"ס, כמה? נו... תנסו. כמה?

(תשובה מהקהל: עשרה)

עשרה פעמים. כמה?

(תשובה מהקהל: 80 פעם)

80 פעם. יש מי שיוסיף.

(תשובה מהקהל: 101)

101. ובכן, בספר "צמח דוד" מובא הספד! הספד על מרן הבית יוסף, זצ"ל, ובו הוא מעיד שמרן סיים את הש"ס פעם וחצי! וכיום כולם בקיאים בש"ס ומספרים עליהם שסיימו אותם פעמים אין ספור, ותבחן אותם מבחן סיכה. זה נקרא תוכים. הם יודעים, כן, קראו, עברו על הש"ס כמה פעמים, מה ההבנה של הם בזה? הוא למד פעם וחצי, זה אומרים בהספד, לא משקרים בהספד, פעם וחצי וסומכים עליו כל ישראל! יש אנשים גמרו 60,70,80, ואף אחד לא סומך עליהם. זה לא הכמות, זה האיכות, זה העיון, זה השקידה, זה ההתמדה, זה ההבנה, זה העמקה, זה עוד הרבה הרבה הרבה דברים.

אז יש לפחד שמכתירים משיהו בתור בקיא בש"ס, סיים רבי עזרא את דבריו.

בעניין הזה כתב הגאון רבי אברהם הכהן, זצ"ל, מתוניסיה: שאחד בא לפניו, רב, לקבל ממנו כתב סמיכה לרבנות. בחן אותו הרב. מצא אותו כלי ריק! ידיעותיו שטחיות ורדודות, אינו ראוי לפסוק הלכות, והשיב פניו ריקם. אמר לו הלה: "אבל אלו הם פני הדור. הכל שטחי ורדוד. וכבר נאמר 'כי יבטח בדורו כשמואל בדורו'".

אומר מה אתה רוצה? אני צריך להיות גאון כזה שאני אדע הכל?1 אני רדוד כיון שהדור רדוד, כבר כתוב "יבטח בדורו כשמואל בדורו". זה הולך לפי הדור, מה לעשות?! הדור על הפנים אז גם אני על הפנים. מה הבעיה. ככה הוא אומר לו.

ענה לו הרב: "התשובה שלך נמצאת במפרשת משפטים". פשפש ולא מצא. אמרנו רדוד כבר. אמר לו הרב: מקרא מפורש הוא, וכי יפתח איש בור, וכי יפתח איש בור, כלומר, עולה בדעתך שבאמת יפתח היה בור ועם הארץ? ודאי שלא! תלמיד חכם היה! אלא שהוא לא הגיע למדרגתו של שמואל הרמתי שהיה שקול כנגד משה ואהרון. אבל מי שאינו יודע כמוך אינו יודע ומאומה לא יהפוך אותו לרב. רק לימוד אינטנסיבי יכול להפוך בור ועם הארץ לרב.

בוא וראה מה שאמרו מנוח אבי שמשון עם הארץ היה. כתב רבנו האר"י הקדוש, זצ"ל שכינוהו כך הואיל ואכילתו הייתה בכוונה פלונית שנתערה שם. ולא בכוונה מרוממת יותר. הוא היה אוכל, לא כמו שאנחנו רק אוכלים, הוא היה אוכל עם כוונות, אבל הכוונה שלו לא הייתה מספיק מרוממת, לכן הוא נקרא עם הארץ.

וכתב מרן החיד"א, זצ"ל, ב"צוארי שלל", שבדורו כוונת האכילה שביער הרב שם אשר בעבורה אמרו שמנוח עם הארץ היה, אין אחד בריבו מכוונה.

החיד"א מעיד שבדורו אין אחד מעשרת אלפיים  שהיה מכוון את הכוונה שכתב האר"י הקדוש. ונמצא שאין אנחנו אפילו בגדר עמי הארץ! אוי לאותה בושה!

והיום? אינפלציה של גאונים, רבנים, רבנים גאונים. אינפלציה! כבר יש משה רבנו ויש... לא נשאר להם במי לתלות. עוד מעט יגידו זה אלוקים!

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת