טוען...

מי לא חשוד

 בית המדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 26.01.2014, שעה: 09:56

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/3517 26-1-14
"ושוחד לא תקח כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים". הטעם של פסול זה של שוחד מפורש בתורה, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. הגמרא בכתובות ק"ה שואלת, מאי טעמא דשוחדא? כיון דקבילי שוחדא מיני איקרבא ליה דעתי והוי כגופי ואין אדם רואה חובה לעצמו. מה הטעם של שוחד, מה הפסול שבזה? כיון שהוא מקבל ממנו שוחד מתקרבת דעתו אליו והרי הוא כגופו, הם הופכים להיות שניהם כאחד, ואין אדם רואה חובה לעצמו, כיון שאם הוא כבר נחשב כמוהו אז זה כאילו הוא, ואם זה הוא אין אדם רואה חובה לעצמו. מאי שוחד - שהוא חד, שוחד - שהוא חד, ז"א שהפסול של השוחד יסודו בכח פסיכולוגי הטבוע בנפש האדם. כאשר הוא מקבל מחברו איזהו טובת הנאה שהיא, מתקרבת דעתו אליו כל כך, עד שהנותן והמקבל נעשים לב אחד. עין שכלו של המקבל לוקה בעיוורון, ואי אפשר לה לראות שום חובה לנותן, כח השיפוט שבו מתבלבל ודבריו יוצאים מסולפים.
לכאורה חושבים שהדברים אמורים באנשים רגילים, אולם מדברי חכמים ז"ל אנו למדים שזה פוגם גם בגדולי עולם, ואין איש אשר יכול לומר שהוא נקי מזה. נציין דוגמאות אחדות, בין המצוות שנצטוו בהם בני ישראל בכניסתם לארץ ישנה מצוה למנות להם מלך, הרמב"ם מפרט את כל הסגולות הדרושות למלך בישראל והתנהגות העליונה שהוא חייב בה. והנה, נקבעה הלכה שאין מושיבין מלך בעיבור שנה, פסול הוא להיות דיין בעיבור שנה, מפני שהוא נוגע בדבר ונוגע פסול לדין, כל מי שיש לו נגיעה בנושא שהולכים לדון, הוא פסול לדין. ומהי הנגיעה שבשבילה הוא פסול? מהי הנגיעה שבשבילה הוא פסול? משום אפסניה, הגמרא בסנהדרין י"ח. מלך מחלק ממון לחילותיו כך וכך לשנה, נח שיהיה לו כל השנים מעוברות, כיון שהוא נותן סך מסויים לחילותיו לכל השנה, נגיד מאה אלף שקל לכל השנה, אז נח לו שיהיה שנה מעוברת, כי אז הוא משלם לשנה כשתים עשרה חודש ומרויח חודש שהוא לא משלם, או מפני שנותן לחילותיו חודש בחודש, לא נותן לשנה מראש אלא חודש בחודש, ואז הוא נוטל את המס בשנה מהעם ומפזר להם לחילותיו חודש בחודש, עכשיו אם יוסיפו חודש מעוברת צריך ליתן משלו כי הוא כבר גבה מהעם לשנה את כל המיסים, לפיכך הוא ידחה את העיבור. לא סומכים על המלך בעיבור כי הוא נוגע, מה הוא נוגע? כאילו הכסף של אבא שלו? הכסף של העם, ירויח חודש, שמעתם? קופת המדינה מה שקוראים לזה היום, קופת המדינה, אז היא תתרוקן בהפסד של חודש.
מעתה צא ולמד, עמוד והסתכל כוחות נפש האדם ומידותיו עד כמה הם מגיעים, מלך ישראל שהועמד ע"י סנהדרין של 71 אנשים, חכמים נבונים מופלגים בחכמת התורה, בעלי דעה מרובה, יודעים שבעים לשון, אתם יודעים מה זה לזכור שבעים לשון, לא לדעת, לזכור, מעמידים אותו בהסכמת הנביא או בהסכמת מלך מלכי ה מלכים בכבודו ובעצמו כביכול, ומחליטים עליו שהוא ירא שמים באמת, בעל מידות טובות, וענווה יתרה, ומרוחק מכל הנאות העולם, שהן מסירות את ליבו מתורת ה', ספר תורה פתוח לפניו תמיד, אינו מסיח דעתו אפילו רגע אחד מכל הכתוב בו ומן המחשבה שליבו הוא לב כל ישראל ואחריות כל העם כולו עליו, איש כזה פסול לדין בעיבור השנים, מפני שהוא חשוד לעוות את הדין. ולמה יעוות את הדין? משום שע"י זה ירויח חודש אחד ממשכורת חילותיו, והלכה זאת הרי היא קבועה לדורות בלי שימצא אפילו מלך אחד שיוכל לעמוד לפני כח הנטיה הזאת, אין מלך שהתירו לו לדון בעיבור שנה, ולהוציא את עצמו מן הפסול הזה אין אחד שיכול.
אמור מעתה שכוחות נפש האדם ומידותיו כל כך חזקים וקשים עד שאין כל כח בעולם שיעמוד נגדם, ואין כל עצה אחרת רק להתרחק מכל נגיעה והשפעה שלהם, גילוי יותר עמוק ומפליא בטיב תכונת כוחות נפש האדם יוצא לנו מדברי תורתנו הקדושה ודברי חכמים ז"ל. מלבד זה ששבט הכהנים בכללו נקדש בקדושה מיוחדת ומצות עשה היא להבדיל את הכהנים ולקדשם שנאמר "וקידשתו" יש לכהן גדול שהוא ראש לכל הכהנים חשיבות מיוחדת בזה, הכהן הגדול אינו מחוייב לעמוד לפני המלך, אלא המלך עומד לפני כהן גדול, מעלות יתרות צריכות להמצא בכהן הגדול, צריך הוא להיות בעל רוח הקודש, והשכינה שורה עליו, וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו אין שואלין בו, וגם מסתלק מן הכהונה הגדולה, כמו שכתוב ביומא ע"ג וברמב"ם כלי מקדש סוף פרק י'. והנה גם הכהן הגדול הזה, האיש הקדוש מרחם אמו ושכינה מדברת מתוך גרונו, האיש אשר גם המלך צריך לעמוד לפניו, ויש בו מעלות יתרות על מלכי יהודה, גם הכהן הגדול הזה אין מושיבין אותו בעיבור השנה, מדוע? מפני הנגיעה. מה הנגיעה? לא נגיעה של משכורת של חודש לחילות של המלך, אלא נגיעה עצמית פעוטה משום צינה, כמו שכתוב בסנהדרין י"ח. כלומר, שמא לא תהא דעתו נוטה לעבר את השנה, לא תהא דעתו נוטה לעבר את השנה, למה? כדי שלא יבוא התשרי בימי הקור והוא טובל בכל יום הכיפורים חמש טבילות. הרי הקור לא כל כך בארץ ישראל אפילו בחודש מר חשון, ובשעת הצורך גם היו מטילים מים חמים לתוך המקווה כדי להפיג צינת מי המקוה כמו שאומרים התוס' שם, בכל זאת יש חשש שגם הנגיעה הפעוטה הזאת תעוור את עיני הכהן הגדול, ותטה את דעתו לעשות היפך האמת לבלי לעבר השנה אף במקום שיש צורך בזה.
אמור מעתה שאין עצה ואין תבונה נגד הנגיעה, וכי כל אדם אפילו החכם והצדיק ביותר, אי אפשר לו להשתחרר מעוורון השכל וסילוף האמת אם הוא נוגע בדבר. שמעתם?
והנה באו בגמרא שתי עובדות שארעו אצל שניים מגדולי התנאים, אשר הביא אותם לידי הכרה ברורה שהחששות האלה אינם רק חששות מדומים ופחד שוא, אלא מציאות חיה וקיימת, ואלו הן העובדות: רבי ישמעאל ברבי יוסי היה רגיל אריסי דהו המייתי ליה כל מעלי שבתא קנתא דפירי, רבי ישמעאל ברבי יוסי, האריס שלו היה רגיל להביא לו סלסלה בערב שבת של פירות, יום אחד הייתה ליה בהא בשבתא, פעם אחת הביא לו הקדים ליום חמישי, אמר ליה מאי שנא דעמא, מה השתנה עתה? אמר ליה דינא אית לי אמינא אגב אורחא אייתי ליה למר, אמר לו יש לי דין לדון אצל כבודו ואמרתי דרך אגב אני כבר אביא את מה שאני רגיל להביא לכם ביום שישי - היום, לא קביל מיניה, לא הסכים לקבל ממנו את הפירות, ואמר ליה פסילנא לך לדינא - אני פסול לדון אותך, אותיב זוגא דרבנן וקא דיינן ליה, הושיב זוג דיינים על מנת שידונו אותו, בהדי דקא אזיל ואתי אמר, אי בעי תא הן הכי, בשעה שהיה הדיון בפנים היה הולך מחוץ לדלת רבי ישמעאל ברבי יוסי והיה שומע ומקשיב מה קורה בבית הדין בפנים, והיה אומר בליבו, שיטען ככה, שיגיד ככה, מצדד באריס שלו, אמר, כששמע את עצמו ככה מהרהר אמר - תיפח נפשם של מקבלי שוחד, ומה אני שלא נטלתי, לא נטלתי את הפירות, אפילו שזה שלי לא נטלתי, ואם נטלתי שלי נטלתי, כך שאני מלמד עליו זכות ואומר שיטען כך ויטען כך, מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה תיפח רוחם. רבי ישמעאל בן אלישע, אייתא ליה ההוא גברא ראשית הגז, רבי ישמעאל בן אלישע היה כהן, והיה אדם אחד שהביא לו את ראשית הגז, מה שנותנים לכהנים במתנות, אמר ליה מהיכא את? מהיכן אתה? אמר ליה מדוך פלאן - ממקום פלוני, שואל אותו מהתם להכא לא הוה כהן למיתבא ליה? לא היה איזה כהן בדרך שהיית יכול לתת לו את הראשית הגז, היית צריך להגיע עד לכאן? אמר ליה דינא אית לי ואימא אגב אורחא אייתי למר, יש לי דין לדון כבר ורציתי לדון אצל כבודו, אבל אמרתי כבר על הדרך אני אביא את ראשית הגז, כבודו כהן. אמר ליה פסילנא לך לדינא - אני פסול לדון אותך, לא קיבל מיני, וגם לא קיבל את ראשית הגז, אותיב לה זוגא דרבנן וכדהיינא ליה, וגם חזר הסיפור אותו דבר בהדי דקא אזיל דאיתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי,
 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

 • 24.02 11:16

  כבוד הרב שליט"א ההרצאה בחדרה כמו כמעט כל הרצאה בגדר המושלם ,אוכל רוחני לנשמה . ההרצאה בחדרה זו הרצאה  שהכי תקרב את הגאולה האחדות!   מאחלת שההרצאה הזו תהיה לרפואתם של כל בני ישראל שנפצעו בפיגועים שהשם ישלח להם רפואת הגוף והנפש ושהשם ינחם את משפחות השכולים , הרצאה שעושה נחת לשם ייתברך ,הרצאה נגד עמלק ממש ככה שהקפיד על עם ישראל שאין אחדות ואתה שוב ושוב מלמד אותנו על האחדות ..

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים