טוען...

הבא להורגך השכם להורגו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 22.02.2017, שעה: 07:55

הורדת MP4 הורדת MP3


התורה מלמדת אותנו משפטים, אבל החוק הישראלי נאמר עליו: "משפטים באל ידעו", כי זה על פי משפטי הגוים והסברה השכלית שלא על פי התורה. חייל מצטיין הרג מחבל, העונש שנה וחצי בכלא פלוס עשרה חודשים במעצר, פלוס משמחה שבורה, מרוסקת וחולה. לעומת זאת חבר כנסת ערבי ששימש כגיס חמישי והעביר טלפונים וכספים למחבלים, העונש: מסתובב חופשי פלוס משכורת חודשית של 40,525 שקלים, פלוס רכב, פלוס עוזרים, פלוס טלפון, פלוס לשכה, פלוס הוצאות. נו, האויבים שלנו נפעמים מהטיפשות שלנו.

התורה אומרת :"אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים". אם גנב חותר מחתרת ונכנס בלילה על מנת לגנוב והוכה על ידי בעל הבית ומת, אין לו דמים. אומר רש"י: אם במחתרת, שהיה חותר את הבית, אין לו דמים אין זו רציחה. הרי הוא כמת מעיקרו. הגנב הזה שא לחתור במחתרת, הרי הוא כמת מעיקרו, מהתחלה הוא כבר נחשב כמת. שהוא יצא לדרך הוא כבר נחשב כמת. אין זו רציחה. כך לימדתך התורה. מדגיש: התור המלמדת כך.

אם בא להרגך השכם להורגו. וזה להורגך בך. איך להורגך בא? הרי זה גנב זה לא רוצח. איך זה בא להורגך? בגנב מדברים, לא בטרוריסט, מחבל, עם נשק חם. מדברים על גנב. וזה להורגך בא. למה? שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו בפניו ושותק. לפי כך על מנת כן בא שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו.

הגנב לוקח בחשבון שאף אחד לא רואה שגונבים לו את הממון שלו והוא שותק, הוא יקום עליו להרוג אותו. הוא לקח את זה בחשבון ויצא לדרך על מנת כן. אז האדם הזה הרי הוא כמת מעיקרו. ואין לו דמים. וההורג אותו אינו חייב. מאומה! מדובר בגנב שבא במחתרת.

אז תארו לכם מי שבא על מנת לצרוח, ודאי שהוא יודע שהוא בא על מנת שיהרגו אותו. יש מישהו מהם שחשוב שהוא ישאר בחיים? היום זה כבר סוגיה אחרת, כי הם יודעים שהמשטרה והפרקליטות והצבא והרמטכ"ל ושר הבטחון וראש הממשלה לא מרשים להרוג מחבל. לא. אבל הדין בתורה הוא כזה.

אז לא רק גנב יש פה לפנינו, יש פה גנב ורוצח. "הבא להורגך השכם להורגו". למה כי גם הגנב יעמוד על נפשו בשביל שלא יהרגו אותו. הרי הוא לא בא "בוא תהרוג אותי", הוא יבוא ואם הוא יראה שהוא הולך להיתפס, הוא יהרוג את הבעלים ויברח. אז לכן אפילו שהוא בא בכוונה לגנוב, אם הוא לא יתקל בבן אדם אז ודאי שהוא יברח והוא לא יכה אף אחד, אבל אם הוא יראה את הבעל הבית הוא יודע שהוא יקום עליו, אז הוא יהרוג אותו קודם. דהיינו, הגנב הרוצח. ולכן מותר לבעל הבית להכותו דמים ואין עליו שום חיוב.

והנה אמרו בברכות ס"ג: "גנבה איפה מחברתה רחמנא קריא". כשהגנב עומד על פתח המחתרת, הוא קורא להקב"ה שיצליח אותו בגנבתו. "רחמנא קרא, רחמנא, תעזור לי". אולי הוא תיקן גם נוסח תפילה, על פי הבקשה הכתובה בסידורים ב"שמע קולנו" ונתקנה  על ידי האר"י הקדוש. אולי. אולי גם כסגולה כתב את זה על קלף בכתב אשורי מתויג על תגים, ונוסח התפילה "אתה הוא ה' האלוהים הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד בצי כינים, הטרפני לחם חוקי והצליחני בגנבתי זו שאני עומד לגנוב כדי שאוכל לעשות רצונך ולעסוק בתורתך ולקיים מצוותיך ויקוים בי מקרא שכתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", וכתוב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", ומסיים: "ויהיה נועם ה' עלינו ויהיה נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו". איך זה? נשמע מופקע, לא? נשמע מופקע. אבל זה האדם. יצור מלא סתירות. ואנחנו הלא גם כן בזעיר אנפין כמוהו, לא?

 אנחנו יודעים מה שכתוב ביומא לח: "בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחרתה אלא כמלוא נימה". יודעים ועסוקים כל כך בביצור שמנו ומקום פרנסתנו בכוחנו ועוצם ידינו ובפציעתנו.

הרי כתוב "בשמך יקראוך", איך שקוראים לך זה לפי מה שראוי לך. "במקומך יושיבוך". זה המקום שלך, הם הושיבו אותך שמה, זה המקור שלך.

"ומשלך יתנו לך"- רק ממה שנקצב לך במרום. ומשלך, שנקצב לך יתנו לך.

"ואין אדם נוגע במוכן לחברו", אז למה תגנוב? ולמה תגזול? ולמה תעשה... אתה רואה, אתה הרי לא יכול לגעת בשל חברך, אתה לוקח שלא ברשות, אתה גורם להקב"ה להטריח אותו להחזיר לו את מה שאתה גנבת ממנו. אתה מטריח את הקב"ה. אבל אתה לא תקבל יותר ממה שנקצב לך. אתה פשוט לקחת ממקום אחר את מה שמגיע לך. ולקחת את זה בגנבה או בגזל או בחמס.

"ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה", אתה לא צריך לדחוף במרפקים ולא להתאמץ ולא כלום, מה שמגיע לך יגיע אליך, יזמינו אותך, הכל יהיה בסדר. "ויריצוהו מן הבור". אל תדאג! אם אתה צריך מלכות, היא תגיע.

אבל אנחנו עסוקים בביצור שמנו, מקומנו, ופרנסתנו ,וכוחנו ועוצם ידינו. ההפך ממה שלמדנו עכשיו. למה הדבר דומה למה שסיפרנו בעבר בשמו של הרב יעקב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא:

אותו גוי שעבד בפרך בחטיבת עצים והרויח כמה פרוטות כדי חייו. ופנה לשכן היהודי, אמר לו:

"אתה לא עובד, אז מאיפה אתה מתפרנס?". ענה לו: יהודי טובי לב, בבוקר יש בית כנסת מנינים הרבה, שטיבל, אני מסתובב ומקושש נדבות ושיראל קדושים נבעים ונותנים".

הגוי קינא. "תלמד אותי בבקשה".

אומר לו:" אין בעיה. תפשוט את ידך, תרעיד אותה ותתחנן 'צדקה, צדקה'".

שינן הגוי "צדקה, צדקה", למחרת הסתיר את הרעמה שלו בכובע, פרע את הזקן שלו והסתובב בבית הכנסת. חינן בקולו והתחילו הפרוטות לזרום. ספר, הרויח כפליים מהחטיבה. חטיבת עצים. אבל עושרו הועב, הוא הבחין בעני נוסף שמקבל פי כמה ממנו. והוא מקבל פרוטות וההוא דינרים. לא התבייש, שאל אותו: "מה הסוד?".

אמר לו: "תשמע, אני גר צדק והיהודים מקיימים בי מצות אהבת הגר ומעניקים לי ביד רחבה".

שמע, הפנים, למחרת סובב והרעיד בקולו: "צדקה לגר צדק, צדקה לגר צדק". זה עבד! כפו התמלאה דינרים. אה! שמחתו  הייתה כמעט יכולה להיות מושלמת, אבל הוא הבחין באדם הדור צורה שממלמל דבר מה ואנשים שולפים שטרות! ומעניקים לו. אמר אני חייב לברר מה הלחש הקסמים הזה. המתין לו בחוץ וחקר, אמר לו :"תשמע, אני נכד של הבעש"ט הקדוש, ואנשים שרואים אותי אז מבינים שזה זכות לתמוך בי".

נו, אז מהיום הוא לא הנכד היחיד. למחרת סובב הגוי וביקש: "תנו נדבה וצדקה לגר צדק, נכד של הבעש"ט הקדוש". מה לא עושים בשביל פרנסה! מה לא עושים!

אדם הלך בדרך, הרעב הציק לו, הוציא מצקלונו אפרסק, פריו אכל גרעינו זרק. כעבור שלוש שמנים, עבר שוב באותו הדרך, והנה עץ אפרסק עושה פרי למינו. טעון פירות לרוב, כל זה צמח מאותו גרעין. כעבור שנים עבר שם שוב, ראה מטע אפרסקים שצמח פרא מפירות אותו העץ שצמח מאותו גלעין שהוא זרק.

נו, מלכותא עד דרקיע, מעין מלכות דארעא, כל העניינים הרוחניים הם מעיין העניינים הגשמיים. אדם אומר אמרה, משמיע רעיון, אינו משער אילו פירות ופרי פירות יצמיח. הדברים נטעים בליבות אנשים וכל אחד לומד מזה משהו ומיישם והמטעים האלה יפרחו וישגשגו.

אומר הרב יעקב גלינסקי: בי היה מעשה. הוזמנתי להרצות בפני אסירים בבית כלא רמלה. הזהירו אותי להביא תעודת זהות, אם לא, לא תוכל לצאת. התברר שגם להיכנס עם זה לא קל. תשאול, בידוק, תחקור, אימות, משער א' לשער ב', ג', ד'... בסוף הודיעו הדרך פתוחה. צא לחצר בסוף המסדרון, הביתן הראשון מימין.

אני רוצה לפני כן לשוחח עם מנהל הכלא. התקשרו והודיעו אינו פנוי כרגע. אמרתי גם אני לא פנוי, זמני יקר לא פחות מזמנו. פניתי לאחורי "אפשר לצאת?".

"חכה רגע, חכה". התקשרו שוב שאלו "באיזה עניין?".

- "בעניין השיחה שאני אמרו למסור בפני האסירים". התקשרו בשלישית והאישור ניתן. המנהל הואיל לפנות לי מזמנו היקר. העלוני ללשכתו. שאל: "מה ברצון הרב לדעת?".

אמרתי: "קוראים לרופא לביקור בית, הוא מגיע ואומרים לו 'כתוב מרשם'. ודאי הוא יתמה: היכן החולה, מה מחושיו, מה מחלתו, מה מצבו, ואז אדע אילו תרופות לרשום. עוצרים מונית, מתיישבים, מתרווחים ואומרים סע! לאן אסע? מה מחוז חפצך? וכאן אתה מזמין מרצה, רב, שימסור שיחה, תגדיר לי מה רצונך? מה אתה מקווה להפיק מהשיחה? לאן אתה רוצה לנווט אותה? לאיזה תועלת אתה מצפה? ואז אדע מה לומר". זה היה דבר חדש עבורו.

תמה, מנהל הכלא לשמוע, חשב מעט ואמר: "האמת, איני מצפה לשום דבר".

עכשיו הגיע תורי לתמוה. מה פירוש הדבר? מדוע הטרחתם אותי לחינם?

הסביר: "ראה, המדובר בעבריינים המשלמים את חובם לחברה, הם לא משתפרים פה ולא משתקמים פה, אולי להפך. שיצאו ישובו ברובם לחיי פשע. אבל בינתיים הם פה? ואנו דואגים להם להווי ובידור. מישהו הגה את הרעיון להזמין אותך כי שמענו שאתה מצחיק בדרשותייך".

נו, שם טוב הולך למרחוק. ושם רע עוד יותר. אמרתי: "אני מעביר מסרים בדרשותיי, תובע תביעות, דורש דרישות, ממתיק את הגלולה בסיפור ושנינה. ואתה הופך את הטפל לעיקר? אין בפיך מסרים עבורם? רצונך רק לבדרם? טוב, אני כבר אמצא את המסר בעבורם".

קמתי לצאת וקם ללוותני. אמר לי :"חיפשתי במקורות אין ביהדות עונשי מאסר. רק עונשי מלקות ומיתה". לאמר אנו המתקדמים ביטלנו את עונד הגוף ועבריינים משלמים את חובם לחברה בעונשי מאסר.  

התיישבתי, הגמרא בשבת ל' אומרת שבדברי תורה "ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו". יש לו קושיות על התורה. נו, זה כסיל כבר, צריך לענות לו.

אמרתי לו, למנהל הכלא: "אדם גנב והוא גנב ואין לו כסף לשלם,מה דינו?

אמר: "גוזרים עליו מאסר". מנהל הכלא, הרי הם מהמתקדמים.

שאלתי: "מה יצא מזה לנגנב? האם הוא יקבל את כספו הגנוב?".

השיב: "לא".

המשכתי ושאלתי: "ואשתו ובניו ממה יתפרנסו בתקופת המאסר?"

משך בכתפיו. "מה זה העסק של בית המשפט?"

- "והגנב עצמו יגמל בתקופת המאסר?".

 כאן הוא כבר צחק: "איפה !בית הכלא זה חממה לפשיעה. הוא יצא מכאן גנב מדופלם! לומדים כאן שיטות חדשות, מתעדכנים בכל החידושים".

אמרתי: "וכעת אספר לך מה עונשת התורה: התורה אומרת: הגנב משלם כפל ולפעמים פי ארבעה וחמישה. כדי להשריש שהפשע אינו משתלם. ואם אין לו כסף? בזבז את הכסף, אין כסף. התור האומרת :'ונמכר בגנבתו'. ומי מוכן לקנות גנב לעבד? להניח לגנב להתגורר בביתו?! רק מי שחדור ברצון עז להדריך, לחנך ולשקם, הוא משלם עבור העבד והכסף נמסר לנגנב. בנוסף הוא מכלכל את אשתו ובניו של הגנב. ובמשך שש שנים מצוי הגנב תחת חסותו ומקבל יחס כשווה בין שווים. יתר על כן, אם יש לאדון כר אחד נותנו לעבד. יש לו פת נקייה ופת כבר, יתן העבד את הפת הנקייה. קנה עבד קנה לו אדון. בכך יהיה העבד אסיר תודה לבעל הבית. ויציית להדרכתו, יעסוק במלאכת כפיים שתעזור בשיקומו ויצא משם לדרך חיים חדשה בהחלטה נחשוב שלעולם לא עוד! זה משפט התורה בגנב".

במשך הזמן הוא חושב: תאר לך שהייתי פורץ לבית של אדם כזה יהודי יקר כזה שמוכן לקחת גנב כזה ומכלכל אותו ואת אשתו ואת בניו ולשקם אותו ולתת לו קודם הכל, מה זה? איך אפשר להיות גנב אם יש אנשים כאלה? לאיזה בית אתה נכנס? זה השיקום של התורה. זה משפט התורה.

אמר לו הרב גלינסקי למנהל הכלא: "נתנו בידך אסירים, לא כדאי שתבדר אותם עד שיחזור לפשע. אלא שתשקם אותם במהלך הכליאה. לכן באתי לעזור בכך". וקמתי.

והוא אמר: "אני בא איתך! אני רוצה לראות איך אתה עושה את זה".

כתוצאה מאותה פגישה יזם המנהל ערוץ שיקום תורני בבית הסוהר שיעורי תורה והרצאות  ומלבד הרווח שבעצם לימוד התורה, הוכיח המעקב שבוגרי שיקום זה אינם שבים לסורם.

הנה, מה שאפשר לפעול באמרה אחת! זורקים גלעין של אפרסק ונהיה מזה אח"כ מטע אפרסקים.  משעור אחד נהיה שיעורים והרצאות ושיקום, ולא חוזרים לסורם.

זכרוני שיום אחד הוזמנתי למסיבת סיום של תלמידי י"ב, בעיר אשדוד בבית ספר. והיו שם הורים והתלמידים וההנהלה, וביקשו ממני לדבר. ואחרי השיחה אנשים חזרו בתשובה. חלק מהתלמידים קיבלו עליהם תשובה.

ואז המנהל ניגש אליי בצד אחרי זה, ואמר לי: "אתה יודע מה, אני לא מאמין למה שקורה פה! אנחנו מחנכים אותם 12 שנה לא מצלחים להזיז אותם ואתה באת לפה בדרשה אחת הפכת אותם שיהיו מוכנים לחזור בתשובה! לשמוע הם לא שומעים! תשבו, לא יושבים, תעמדו לא עומדים. כלום! ואתה בא והפכת אותם ככה".

שאדם רוצה לחנך באמת, לנטוע באנשים אמונה וזה בא מלב אמיתי, זה עובד! אבל שיש תקן של משרד החינוך שצריך להגיד את המילים האלה שביעור ולסיים את השיעור אחרי שלושת רבע שעה ולצאת להפסקה, כולם מבינים את התפקיד, זה בא ללמד, זה בא לשחק, ביי! נגמרו השנים ואחרי זה הולכים לצבא, שמה נלחמים ונכנסים לכלא.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת