טוען...

הבא להורגך השכם להורגו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 22.02.2017, שעה: 07:55

הורדת MP4 הורדת MP3


התורה מלמדת אותנו משפטים, אבל החוק הישראלי נאמר עליו: "משפטים באל ידעו", כי זה על פי משפטי הגוים והסברה השכלית שלא על פי התורה. חייל מצטיין הרג מחבל, העונש שנה וחצי בכלא פלוס עשרה חודשים במעצר, פלוס משמחה שבורה, מרוסקת וחולה. לעומת זאת חבר כנסת ערבי ששימש כגיס חמישי והעביר טלפונים וכספים למחבלים, העונש: מסתובב חופשי פלוס משכורת חודשית של 40,525 שקלים, פלוס רכב, פלוס עוזרים, פלוס טלפון, פלוס לשכה, פלוס הוצאות. נו, האויבים שלנו נפעמים מהטיפשות שלנו.

התורה אומרת :"אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים". אם גנב חותר מחתרת ונכנס בלילה על מנת לגנוב והוכה על ידי בעל הבית ומת, אין לו דמים. אומר רש"י: אם במחתרת, שהיה חותר את הבית, אין לו דמים אין זו רציחה. הרי הוא כמת מעיקרו. הגנב הזה שא לחתור במחתרת, הרי הוא כמת מעיקרו, מהתחלה הוא כבר נחשב כמת. שהוא יצא לדרך הוא כבר נחשב כמת. אין זו רציחה. כך לימדתך התורה. מדגיש: התור המלמדת כך.

אם בא להרגך השכם להורגו. וזה להורגך בך. איך להורגך בא? הרי זה גנב זה לא רוצח. איך זה בא להורגך? בגנב מדברים, לא בטרוריסט, מחבל, עם נשק חם. מדברים על גנב. וזה להורגך בא. למה? שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו בפניו ושותק. לפי כך על מנת כן בא שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו.

הגנב לוקח בחשבון שאף אחד לא רואה שגונבים לו את הממון שלו והוא שותק, הוא יקום עליו להרוג אותו. הוא לקח את זה בחשבון ויצא לדרך על מנת כן. אז האדם הזה הרי הוא כמת מעיקרו. ואין לו דמים. וההורג אותו אינו חייב. מאומה! מדובר בגנב שבא במחתרת.

אז תארו לכם מי שבא על מנת לצרוח, ודאי שהוא יודע שהוא בא על מנת שיהרגו אותו. יש מישהו מהם שחשוב שהוא ישאר בחיים? היום זה כבר סוגיה אחרת, כי הם יודעים שהמשטרה והפרקליטות והצבא והרמטכ"ל ושר הבטחון וראש הממשלה לא מרשים להרוג מחבל. לא. אבל הדין בתורה הוא כזה.

אז לא רק גנב יש פה לפנינו, יש פה גנב ורוצח. "הבא להורגך השכם להורגו". למה כי גם הגנב יעמוד על נפשו בשביל שלא יהרגו אותו. הרי הוא לא בא "בוא תהרוג אותי", הוא יבוא ואם הוא יראה שהוא הולך להיתפס, הוא יהרוג את הבעלים ויברח. אז לכן אפילו שהוא בא בכוונה לגנוב, אם הוא לא יתקל בבן אדם אז ודאי שהוא יברח והוא לא יכה אף אחד, אבל אם הוא יראה את הבעל הבית הוא יודע שהוא יקום עליו, אז הוא יהרוג אותו קודם. דהיינו, הגנב הרוצח. ולכן מותר לבעל הבית להכותו דמים ואין עליו שום חיוב.

והנה אמרו בברכות ס"ג: "גנבה איפה מחברתה רחמנא קריא". כשהגנב עומד על פתח המחתרת, הוא קורא להקב"ה שיצליח אותו בגנבתו. "רחמנא קרא, רחמנא, תעזור לי". אולי הוא תיקן גם נוסח תפילה, על פי הבקשה הכתובה בסידורים ב"שמע קולנו" ונתקנה  על ידי האר"י הקדוש. אולי. אולי גם כסגולה כתב את זה על קלף בכתב אשורי מתויג על תגים, ונוסח התפילה "אתה הוא ה' האלוהים הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד בצי כינים, הטרפני לחם חוקי והצליחני בגנבתי זו שאני עומד לגנוב כדי שאוכל לעשות רצונך ולעסוק בתורתך ולקיים מצוותיך ויקוים בי מקרא שכתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", וכתוב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", ומסיים: "ויהיה נועם ה' עלינו ויהיה נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו". איך זה? נשמע מופקע, לא? נשמע מופקע. אבל זה האדם. יצור מלא סתירות. ואנחנו הלא גם כן בזעיר אנפין כמוהו, לא?

 אנחנו יודעים מה שכתוב ביומא לח: "בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחרתה אלא כמלוא נימה". יודעים ועסוקים כל כך בביצור שמנו ומקום פרנסתנו בכוחנו ועוצם ידינו ובפציעתנו.

הרי כתוב "בשמך יקראוך", איך שקוראים לך זה לפי מה שראוי לך. "במקומך יושיבוך". זה המקום שלך, הם הושיבו אותך שמה, זה המקור שלך.

"ומשלך יתנו לך"- רק ממה שנקצב לך במרום. ומשלך, שנקצב לך יתנו לך.

"ואין אדם נוגע במוכן לחברו", אז למה תגנוב? ולמה תגזול? ולמה תעשה... אתה רואה, אתה הרי לא יכול לגעת בשל חברך, אתה לוקח שלא ברשות, אתה גורם להקב"ה להטריח אותו להחזיר לו את מה שאתה גנבת ממנו. אתה מטריח את הקב"ה. אבל אתה לא תקבל יותר ממה שנקצב לך. אתה פשוט לקחת ממקום אחר את מה שמגיע לך. ולקחת את זה בגנבה או בגזל או בחמס.

"ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה", אתה לא צריך לדחוף במרפקים ולא להתאמץ ולא כלום, מה שמגיע לך יגיע אליך, יזמינו אותך, הכל יהיה בסדר. "ויריצוהו מן הבור". אל תדאג! אם אתה צריך מלכות, היא תגיע.

אבל אנחנו עסוקים בביצור שמנו, מקומנו, ופרנסתנו ,וכוחנו ועוצם ידינו. ההפך ממה שלמדנו עכשיו. למה הדבר דומה למה שסיפרנו בעבר בשמו של הרב יעקב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא:

אותו גוי שעבד בפרך בחטיבת עצים והרויח כמה פרוטות כדי חייו. ופנה לשכן היהודי, אמר לו:

"אתה לא עובד, אז מאיפה אתה מתפרנס?". ענה לו: יהודי טובי לב, בבוקר יש בית כנסת מנינים הרבה, שטיבל, אני מסתובב ומקושש נדבות ושיראל קדושים נבעים ונותנים".

הגוי קינא. "תלמד אותי בבקשה".

אומר לו:" אין בעיה. תפשוט את ידך, תרעיד אותה ותתחנן 'צדקה, צדקה'".

שינן הגוי "צדקה, צדקה", למחרת הסתיר את הרעמה שלו בכובע, פרע את הזקן שלו והסתובב בבית הכנסת. חינן בקולו והתחילו הפרוטות לזרום. ספר, הרויח כפליים מהחטיבה. חטיבת עצים. אבל עושרו הועב, הוא הבחין בעני נוסף שמקבל פי כמה ממנו. והוא מקבל פרוטות וההוא דינרים. לא התבייש, שאל אותו: "מה הסוד?".

אמר לו: "תשמע, אני גר צדק והיהודים מקיימים בי מצות אהבת הגר ומעניקים לי ביד רחבה".

שמע, הפנים, למחרת סובב והרעיד בקולו: "צדקה לגר צדק, צדקה לגר צדק". זה עבד! כפו התמלאה דינרים. אה! שמחתו  הייתה כמעט יכולה להיות מושלמת, אבל הוא הבחין באדם הדור צורה שממלמל דבר מה ואנשים שולפים שטרות! ומעניקים לו. אמר אני חייב לברר מה הלחש הקסמים הזה. המתין לו בחוץ וחקר, אמר לו :"תשמע, אני נכד של הבעש"ט הקדוש, ואנשים שרואים אותי אז מבינים שזה זכות לתמוך בי".

נו, אז מהיום הוא לא הנכד היחיד. למחרת סובב הגוי וביקש: "תנו נדבה וצדקה לגר צדק, נכד של הבעש"ט הקדוש". מה לא עושים בשביל פרנסה! מה לא עושים!

אדם הלך בדרך, הרעב הציק לו, הוציא מצקלונו אפרסק, פריו אכל גרעינו זרק. כעבור שלוש שמנים, עבר שוב באותו הדרך, והנה עץ אפרסק עושה פרי למינו. טעון פירות לרוב, כל זה צמח מאותו גרעין. כעבור שנים עבר שם שוב, ראה מטע אפרסקים שצמח פרא מפירות אותו העץ שצמח מאותו גלעין שהוא זרק.

נו, מלכותא עד דרקיע, מעין מלכות דארעא, כל העניינים הרוחניים הם מעיין העניינים הגשמיים. אדם אומר אמרה, משמיע רעיון, אינו משער אילו פירות ופרי פירות יצמיח. הדברים נטעים בליבות אנשים וכל אחד לומד מזה משהו ומיישם והמטעים האלה יפרחו וישגשגו.

אומר הרב יעקב גלינסקי: בי היה מעשה. הוזמנתי להרצות בפני אסירים בבית כלא רמלה. הזהירו אותי להביא תעודת זהות, אם לא, לא תוכל לצאת. התברר שגם להיכנס עם זה לא קל. תשאול, בידוק, תחקור, אימות, משער א' לשער ב', ג', ד'... בסוף הודיעו הדרך פתוחה. צא לחצר בסוף המסדרון, הביתן הראשון מימין.

אני רוצה לפני כן לשוחח עם מנהל הכלא. התקשרו והודיעו אינו פנוי כרגע. אמרתי גם אני לא פנוי, זמני יקר לא פחות מזמנו. פניתי לאחורי "אפשר לצאת?".

"חכה רגע, חכה". התקשרו שוב שאלו "באיזה עניין?".

- "בעניין השיחה שאני אמרו למסור בפני האסירים". התקשרו בשלישית והאישור ניתן. המנהל הואיל לפנות לי מזמנו היקר. העלוני ללשכתו. שאל: "מה ברצון הרב לדעת?".

אמרתי: "קוראים לרופא לביקור בית, הוא מגיע ואומרים לו 'כתוב מרשם'. ודאי הוא יתמה: היכן החולה, מה מחושיו, מה מחלתו, מה מצבו, ואז אדע אילו תרופות לרשום. עוצרים מונית, מתיישבים, מתרווחים ואומרים סע! לאן אסע? מה מחוז חפצך? וכאן אתה מזמין מרצה, רב, שימסור שיחה, תגדיר לי מה רצונך? מה אתה מקווה להפיק מהשיחה? לאן אתה רוצה לנווט אותה? לאיזה תועלת אתה מצפה? ואז אדע מה לומר". זה היה דבר חדש עבורו.

תמה, מנהל הכלא לשמוע, חשב מעט ואמר: "האמת, איני מצפה לשום דבר".

עכשיו הגיע תורי לתמוה. מה פירוש הדבר? מדוע הטרחתם אותי לחינם?

הסביר: "ראה, המדובר בעבריינים המשלמים את חובם לחברה, הם לא משתפרים פה ולא משתקמים פה, אולי להפך. שיצאו ישובו ברובם לחיי פשע. אבל בינתיים הם פה? ואנו דואגים להם להווי ובידור. מישהו הגה את הרעיון להזמין אותך כי שמענו שאתה מצחיק בדרשותייך".

נו, שם טוב הולך למרחוק. ושם רע עוד יותר. אמרתי: "אני מעביר מסרים בדרשותיי, תובע תביעות, דורש דרישות, ממתיק את הגלולה בסיפור ושנינה. ואתה הופך את הטפל לעיקר? אין בפיך מסרים עבורם? רצונך רק לבדרם? טוב, אני כבר אמצא את המסר בעבורם".

קמתי לצאת וקם ללוותני. אמר לי :"חיפשתי במקורות אין ביהדות עונשי מאסר. רק עונשי מלקות ומיתה". לאמר אנו המתקדמים ביטלנו את עונד הגוף ועבריינים משלמים את חובם לחברה בעונשי מאסר.  

התיישבתי, הגמרא בשבת ל' אומרת שבדברי תורה "ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו". יש לו קושיות על התורה. נו, זה כסיל כבר, צריך לענות לו.

אמרתי לו, למנהל הכלא: "אדם גנב והוא גנב ואין לו כסף לשלם,מה דינו?

אמר: "גוזרים עליו מאסר". מנהל הכלא, הרי הם מהמתקדמים.

שאלתי: "מה יצא מזה לנגנב? האם הוא יקבל את כספו הגנוב?".

השיב: "לא".

המשכתי ושאלתי: "ואשתו ובניו ממה יתפרנסו בתקופת המאסר?"

משך בכתפיו. "מה זה העסק של בית המשפט?"

- "והגנב עצמו יגמל בתקופת המאסר?".

 כאן הוא כבר צחק: "איפה !בית הכלא זה חממה לפשיעה. הוא יצא מכאן גנב מדופלם! לומדים כאן שיטות חדשות, מתעדכנים בכל החידושים".

אמרתי: "וכעת אספר לך מה עונשת התורה: התורה אומרת: הגנב משלם כפל ולפעמים פי ארבעה וחמישה. כדי להשריש שהפשע אינו משתלם. ואם אין לו כסף? בזבז את הכסף, אין כסף. התור האומרת :'ונמכר בגנבתו'. ומי מוכן לקנות גנב לעבד? להניח לגנב להתגורר בביתו?! רק מי שחדור ברצון עז להדריך, לחנך ולשקם, הוא משלם עבור העבד והכסף נמסר לנגנב. בנוסף הוא מכלכל את אשתו ובניו של הגנב. ובמשך שש שנים מצוי הגנב תחת חסותו ומקבל יחס כשווה בין שווים. יתר על כן, אם יש לאדון כר אחד נותנו לעבד. יש לו פת נקייה ופת כבר, יתן העבד את הפת הנקייה. קנה עבד קנה לו אדון. בכך יהיה העבד אסיר תודה לבעל הבית. ויציית להדרכתו, יעסוק במלאכת כפיים שתעזור בשיקומו ויצא משם לדרך חיים חדשה בהחלטה נחשוב שלעולם לא עוד! זה משפט התורה בגנב".

במשך הזמן הוא חושב: תאר לך שהייתי פורץ לבית של אדם כזה יהודי יקר כזה שמוכן לקחת גנב כזה ומכלכל אותו ואת אשתו ואת בניו ולשקם אותו ולתת לו קודם הכל, מה זה? איך אפשר להיות גנב אם יש אנשים כאלה? לאיזה בית אתה נכנס? זה השיקום של התורה. זה משפט התורה.

אמר לו הרב גלינסקי למנהל הכלא: "נתנו בידך אסירים, לא כדאי שתבדר אותם עד שיחזור לפשע. אלא שתשקם אותם במהלך הכליאה. לכן באתי לעזור בכך". וקמתי.

והוא אמר: "אני בא איתך! אני רוצה לראות איך אתה עושה את זה".

כתוצאה מאותה פגישה יזם המנהל ערוץ שיקום תורני בבית הסוהר שיעורי תורה והרצאות  ומלבד הרווח שבעצם לימוד התורה, הוכיח המעקב שבוגרי שיקום זה אינם שבים לסורם.

הנה, מה שאפשר לפעול באמרה אחת! זורקים גלעין של אפרסק ונהיה מזה אח"כ מטע אפרסקים.  משעור אחד נהיה שיעורים והרצאות ושיקום, ולא חוזרים לסורם.

זכרוני שיום אחד הוזמנתי למסיבת סיום של תלמידי י"ב, בעיר אשדוד בבית ספר. והיו שם הורים והתלמידים וההנהלה, וביקשו ממני לדבר. ואחרי השיחה אנשים חזרו בתשובה. חלק מהתלמידים קיבלו עליהם תשובה.

ואז המנהל ניגש אליי בצד אחרי זה, ואמר לי: "אתה יודע מה, אני לא מאמין למה שקורה פה! אנחנו מחנכים אותם 12 שנה לא מצלחים להזיז אותם ואתה באת לפה בדרשה אחת הפכת אותם שיהיו מוכנים לחזור בתשובה! לשמוע הם לא שומעים! תשבו, לא יושבים, תעמדו לא עומדים. כלום! ואתה בא והפכת אותם ככה".

שאדם רוצה לחנך באמת, לנטוע באנשים אמונה וזה בא מלב אמיתי, זה עובד! אבל שיש תקן של משרד החינוך שצריך להגיד את המילים האלה שביעור ולסיים את השיעור אחרי שלושת רבע שעה ולצאת להפסקה, כולם מבינים את התפקיד, זה בא ללמד, זה בא לשחק, ביי! נגמרו השנים ואחרי זה הולכים לצבא, שמה נלחמים ונכנסים לכלא.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת