טוען...

השקר של הדור | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.01.2014, שעה: 17:24

הורדת MP4 הורדת MP3


"מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע". מה קרוי שקר? ועד כמה להתרחק ממנו? לכאורה שקר זה מי שאומר דבר שאינו. אבל נראה בדברי חכמים זיכרונם לברכה ונבין כמה אנחנו רחוקים מהאמת שאנחנו לא יודעים שקר מהו. הגמרא (מסכת שבועות ל"א(: 'מניין לשנים הבאים לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק'. ופירש"י: 'לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא פנים לך'. באים לדין עשיר ועני, זה לבוש סמרטוטים זה לבוש חליפה יקרה מאד. אומרים לו לעשיר-תלבש כמותו כמו העני או שתלביש אותו כמותך לפני שנדון. למה? אם לא, נעבור על "מדבר שקר תרחק". ורש"י מפרש 'לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא פנים'. זאת אומרת, אין מצב שהדיינים לא יושפעו מהחליפה! אין מצב!! התורה קוראה להם: "מדבר שקר תרחק". אם תקיים את הדין במצב זה- ייצא ממנו שקר! היינו שהדיינים יש להם לומר כן, מפני שיוכל להיות שיישאו לו פנים בדין מפני חשיבות איצטליתו. לא חשיבותו. חשיבות של החליפה!! נגד השני שלובש סמרטוטים. וסתמא בכל דיין אתמר, נמצא שאפילו דיין מובהק ומומחה ועניו כמשה רבינו, ובקדושתו וחסידותו מתעטף לדון דין אמת לאמיתו שזה כבריאת שמים וארץ. וכמו שאומרת הגמרא (יבמות ק"ט): 'לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכתיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו'. הרי יושב דיין זה באימה ויראה כי "ה' ניצב בעדת אל", עוד דבר- הקב"ה ניצב בעדת אל! וכל מחשבתו נתונה להוציא פסק דין אמת ונכון. הנה כשבאים לפניו שני בעלי דין אלו, ויודע שבעל האיצטלית עשיר גדול והשני עני ומדוכא המחזר על הפתחים, ועל מצב כזה כתוב: "לא תגורו מפני איש"! לא תפחדו ולא תחששו מפני איש שיהיה הכי עשיר והכי חשוב בעולם! אם כן ודאי שהכין והכשיר הדיין את עצמו שלא ירגיש הדרת הכבוד ודרך ארץ לזה יותר מזה. וראה זה פלא שלאחרי זאת כשעומדים לפניו העשיר באיצטליתו והעני בסמרטוטיו הכריזו חכמים זיכרונם לברכה באזני דיין זה: אסור לך להתחיל הדין כך. כי הנך מתקרב אל השקר בראותך השניים במלבושיהם ויש חשש שתישא פנים לאותו הלבוש איצטלית ותזכה אותו שלא כדין. הרי זה מבהיל שצדיק זה על אף ידיעתו ממילא כי הוא עשיר והשני עני, וזה אינו משפיע עליו בכלום כמו שאמרנו שהוא הכין את עצמו והוא יודע שגיהנום פעורה תחתיו וחרב בין ירכתיו והוא יודע ש"ה' ניצב בעדת אל" והכל.. ועם כל זה מרעישים עליו חז"ל ומראים לו עוד חרב מונח על בין ירכתיך, תזוזה לא נכונה אתה תידקר! גיהינום פתוחה לך מתחת! וזועקים אליו תיזהר שלא תרד לבאר שחת, כי עומד אתה על עברי פי שחת. ברח לך מזה ולא תדון אותם כך שנאמר "מדבר שקר תרחק"!! כל כך למה? מה הרעש? הוי אומר כי חז"ל ירדו לתוך עומק כוחות נפשו של אדם וגילו מצפוני לבו. שכל אדם יהיה מי שיהיה אף החסיד והקדוש ביותר, אם רק הוא אדם ועיני בשר לו מכיוון שרואה לפניו איצטלית וסמרטוטין, לא יועיל לו כל צדקותיו וטהרת לבו ובעל כורחו תרהיב בעיניו האיצטלית בברק יופיה ותסיתהו לישא פנים לבעליה ולהטות הדין! ולא עוד אלא שאין לדיין הקדוש הזה שום מזור ותרופה לשרש אחר משוא הפנים! לא בהתעוררות והבנת הלב שלא לישא פנים בדין ולא בהתעמקות בעונש הנורא של הטיית הדין. גם החרב המונחת לו וגיהינום הפתוחה לו מתחתיו, כל אלו לא יועילו להשפיע על העיניים להניאם מהסתה זו, נגד ברק האיצטלית והשפעתו עליהם. יש רק עצה אחת ויחידה לומר לבעל האיצטלית- הלבישהו כמותך או לבוש כמותו. ואם לא עשה כן הרי הוא עובר על מדבר שקר תרחק וזה נורא למאד! 

פעם נתתי עצה.. יש אנשים שנכשלים בראייה אסורה. למה? כי העין משקרת והוא נהנה לראות בבואה נאה. אז העין שלו הולכת אחרי זה. והוא אומר: 'קשה לי אני לא יכול.. קשה לי.. העין'. אבל הוא יודע שיש בזה איסורים של גילוי עריות וכולי וכולי.. והעונש על זה חמור ביותר. ואחר כך נותנים לו מכות בעיניים בחיבוט הקבר. והסיפור הוא לא פשוט למי שקרא. נו.. מה עושים, איך יוצאים מזה? אז נתתי עצה- חיילים שנמצאים בקו והם תצפיתנים. ממול יושבים החיזבאללה ויש להם צלפים והם מחכים שהחיילים ירימו את הראש ותזז... הם יורים! אבל החיילים הם לא כל כך טיפשים.. הם מבינים שמחפשים להם את הראש. אז הם משתדלים להציץ עם משקפת ככה.. שעולה למעלה בצורה כזאת.. כמו שבצוללות יש... נו.. אז מה עושים החיזבאללה? מפעילים מוזיקה. מעל המוזיקה הם נותנים לבחורות שיעמדו ממול ככה וירקדו... וזה לא רואים טוב מהמשקפת. ואז הבן- אדם רוצה לראות.. מרים את הראש.. תזז מורידים אותו!! חה.. חה.. אז אתה צריך להבין שיצר הרע זה לפחות חיזבאללה?! והוא מחפש שאתה תרים את הראש.. ואז הוא עושה תזז! אבל כשרואים בחורה נאה.. ואתה רואה בחורה נאה.. ואתה לא יודע שהיא חיזבאללה! ויצר הרע משתמש איתה... תזז! אז זאת אומרת העיניים, כמה שתסביר להם, כמה שתדבר איתם זה לא יעזור שום דבר. עיניים זה עיניים. סרסורי החטא! תרי סרסורי החטא! עינא ולבא תרי סרסורי החטא! ולא תתורו! אז זאת אומרת -קשה לאדם העיניים משקרות. אם נכנס לבית הכנסת אדם מרופט ככה נראה צ'לה בלה... נו.. אומרים לו:'כבודו יישב.. כבודו יישב.. יש מקום ברוך ה'.. יש מקום.. כבודו יישב'. אבל אם יגיע אדם שנראה ככה הדור בלבושו, עונה ברב כוחו.. רואים אותו ככה.. וככה.. 'הו כבוד הרב.. בכבוד...' איזה רב? מאיפה אתה יודע שהוא רב?? קנה חליפה.. שם המבורג... המבורגר...שם על הראש וזהו...!! מאיפה אתה יודע שהוא רב? מה אתה יודע מה יש בו? אולי הוא ריק מתוכן? אולי כלום? אולי הוא עם המרופט- צדיק, גדול, תלמיד חכם הכול.. עניו, פשוט.. למה אתה עושה ככה? כי העיניים רצות לחליפה!! אם אחד רואה אחד שיש לו איזה שעון זהב או איזה טבעת עם יהלומים וזה.. פשש.. איזה כבוד.. אולי ייצא ממנו משהו. אבל אם הוא רואה אחד...אתה מבין שאין לו כלום.. ככה וככה.. אהה לא מאריך אתו בדיבור '.. כן...כן.. תהיה בריא כן...כן...תהיה בריא..' אהה..וזהו גמר הסיפור.. מה יש?...אפשר מה לעשות אתו? אבל אם רואים חליפה, רואים תיק, רואים כובע רואים זה... פששש... יחס אחר לגמרי. העיניים שקרניות! והתורה צועקת -"מדבר שקר תרחק". על מי היא מדברת? על משה רבנו- חסיד וקדוש ועניו. אומרת תזהר אם נכנסים ככה שתיים בדין פשש.. אמור לו כך.. וכך.. וכך.

והנה פושט העשיר את האיצטלית או משאיל לבעל הדין איצטלית. טוב.. הם שמעו ככה.. העשיר הלך פשט תאצטלית לבש סמרטוטים או שלח מישהו לקנות לו חליפה לעני ונכנסו עוד פעם לדין. כעת מותר לדיין לישא וליתן בדין. עכשיו האמת הינה נר לפניו והשכינה עמו. ואנחנו תמהים מאיפה פרח כל משוא פנים? מה פתאום הם נהיו שווים לפניו? הרי עדיין עומד לעיניו מראה העני בסמרטוטיו מתחת לאיצטלית השאולה לו לזמן קט, והעשיר באיצטליתו שהיה לבוש בה והוא ילבש אותה לאחר גמר הדין. האם נתעשר זה או ירד מנכסיו משום כך? כל זה יודע הדיין יפה מאד. היינו אומרים זה השקר הגדול! כי זה העשיר הוא ענק וזה העני הוא קטן וצנום והם החליפו בגדים או שינו או השוו או עשו ככה וככה.. ופתאום מה? שכח הדיין והוא כבר לא זוכר שזה העשיר וזה העני?? עכשיו אומרים לו-'אתה יכול לדון' .

אבל כך גזרה התורה הקדושה. התורה היא מן השמים! הקדוש ברוך הוא, הוא היוצר. הוא הבורא.הוא הודיע לנו את זה לאלף אותנו בינה. מהו כוחו של עפר מן האדמה! מה כוחו של עפר מן האדמה! שאפילו בעל מוח גדול ולב קדוש יכול כל כפתור מתנוצץ לשחד אותו ולהפיל אותו ברשתו על ידי הבטה בעלמא עליו. ושוב בהיפך אם סר ממנו המראה הזה, מיד מתאושש ושב לדעתו וברח ממנו השטן, כי עיניו אינן רואות לפניהן כעת אלא שני איצטליתות או שני סמרטוטין, ושוב אין משוא פנים לאחד יותר מחברו. שמעתם מה זה שקר?! שמעתם מה זה שקר?!

לומדים אנו מכל זה שהאזהרה האמורה בתורה הקדושה: "מדבר שקר תרחק", אינה רק משקר גס ועכור הרובץ לפניו ומביא לידי תיעוב. אלא אפילו עיניים קדושות של גדול הדור!! וצדיק יסוד עולם! אשר כל ימי חייו מיום עמדו על דעתו לא הסתכל מחוץ לד' אמותיו ורק בתורה הקדושה ישים לבו ופניו, גם עיניים האלה שקרניות הן!! מסיתות ומדיחות לדיין המובהק ולחסיד להטות את הדין ולישא פנים לאיזה סמרטוט הנקרא איצטלית! אכן כל מי שיש לו מח בקדקודו ולבו יזדעזע מצד אחד ויפחד לנפשו על גודל פחיתותו ועוצם סכנתו ומצד שני יתמלא שמחה גדולה ועצומה ויודה להש"ית שבחר בנו מכל העמים, להורות לנו את הדרך להתרחק מכל סכנת מכשול וללכת בדרך החיים האמיתיים חיי הנצח עד אין סוף. 

הרבה אנשים יודעים.. תלמידי חכמים ואברכים וצורבים.. יודעים את הגמרא הזו. אבל בפועל מי מיישם אותה?! הרי 'השוחד יעוור עיני חכמים' זה כל החכמים! שוחד יעוור! ושוחד בחירות, על אחת כמה וכמה!! הרי כל החיות של הבן- אדם זה הבחירות! לא "הבוחר בדוד עבדו". לא "הבוחר בישראל עמו". לא "הבוחר בתורה". הבוחר בבחירות !! זה לעילא ולעילא מכל התורה ומצוותיה כי שמה אפשר לקחת את השוחד חופשי ולדבר "לשם שמים". איך אפשר?! הרי זה שוחד! התורה צועקת שוחד! שוחד! שוחד! איך אתה יכול לדון בכלל?! לא נאמר שלא דנים בכלל, אבל גם אם דנים, מי נתן לכם היתר לדון? הרי אתם המשוחדים לעצמכם, הרי אתם דואגים לעצמכם. למי אתם דואגים? לכם ולמשפחותיכם! אז איך אפשר שידונו בכלל ויביעו דעה? היו צריכים להתבייש להביע דעה! הרי הוא נוגע בדבר! הרי מדובר עליו ועל משפחתו! הרי אם אדם מסיר נוצה לדיין, אומר לו -'פסילנא לך לדינא'! אני פסול לדון אותך. למה? יש שוחד. הוא עשה לו איזה טובה.. עשה לו ככה.. הוריד לו איזה נוצה.. מה זה.. זה מאמץ? כן זה שוחד.. שוחד! אז אדם כשמדברים על מה שהוא הולך להפסיד אולי בבחירות, אז מה רצית שהוא יגיד את האמת?! שהוא יגיד לשם שמים?! איך אנשים טיפשים! חיים בשקר! הרי "מדבר שקר תרחק" כתוב. ואנחנו רואים עד איפה זה מגיע. אז בפרט במצבים כאלה איך דנים בכלל דברים כאלה? עמי ארצות!! שקרנים!! רמאים!! התורה קוראה להם: "שקרנים"! "רמאים"! "מדבר שקר תרחק"! אפילו אתה דיין מובהק כמשה רבנו אסור לך לדון במצב שאתה רואה שיש פה איצטלית-סמרטוט יפה וסמרטוט לא יפה. נו...ודור שלם נכשל בזה. אז על מה אתם חושבים שבאים אסונות וכל הצרות וכל הבעיות וכל המחלוקות והכל?? הכל זה בגלל השקר הברור שכולם צועקים עליו "אמת" !! "אמת"!! אנחנו לא אומרים את זה בגלל זה ..וזה.. זה אמת! אמת! היום קוראים לשקר אמת! אין שקר בכלל בעולם! הכול אמת! כולם לשם שמים! אין בן- אדם אחד שיודה שהוא חי בשקר. חס ושלום! מה פתאום?! כולם לשם שמים! .. "השמים כסאי"- הכסא שלו זה הלשם שמים שלו!! יו.. אז הנה הפרק בפרשה לדעת מה זה שקר. מדבר שקר תרחק. אם לא תרחק "ונקי וצדיק אל תהרוג" יא.. בא.. באיי.. אתה יכול להרוג גם צדיק ונקי! אתה יכול להרוג צדיק ונקי! "כי לא אצדיק רשע".

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא...".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת