טוען...

השקר של הדור | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.01.2014, שעה: 17:24

הורדת MP4 הורדת MP3


"מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע". מה קרוי שקר? ועד כמה להתרחק ממנו? לכאורה שקר זה מי שאומר דבר שאינו. אבל נראה בדברי חכמים זיכרונם לברכה ונבין כמה אנחנו רחוקים מהאמת שאנחנו לא יודעים שקר מהו. הגמרא (מסכת שבועות ל"א(: 'מניין לשנים הבאים לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק'. ופירש"י: 'לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא פנים לך'. באים לדין עשיר ועני, זה לבוש סמרטוטים זה לבוש חליפה יקרה מאד. אומרים לו לעשיר-תלבש כמותו כמו העני או שתלביש אותו כמותך לפני שנדון. למה? אם לא, נעבור על "מדבר שקר תרחק". ורש"י מפרש 'לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא פנים'. זאת אומרת, אין מצב שהדיינים לא יושפעו מהחליפה! אין מצב!! התורה קוראה להם: "מדבר שקר תרחק". אם תקיים את הדין במצב זה- ייצא ממנו שקר! היינו שהדיינים יש להם לומר כן, מפני שיוכל להיות שיישאו לו פנים בדין מפני חשיבות איצטליתו. לא חשיבותו. חשיבות של החליפה!! נגד השני שלובש סמרטוטים. וסתמא בכל דיין אתמר, נמצא שאפילו דיין מובהק ומומחה ועניו כמשה רבינו, ובקדושתו וחסידותו מתעטף לדון דין אמת לאמיתו שזה כבריאת שמים וארץ. וכמו שאומרת הגמרא (יבמות ק"ט): 'לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכתיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו'. הרי יושב דיין זה באימה ויראה כי "ה' ניצב בעדת אל", עוד דבר- הקב"ה ניצב בעדת אל! וכל מחשבתו נתונה להוציא פסק דין אמת ונכון. הנה כשבאים לפניו שני בעלי דין אלו, ויודע שבעל האיצטלית עשיר גדול והשני עני ומדוכא המחזר על הפתחים, ועל מצב כזה כתוב: "לא תגורו מפני איש"! לא תפחדו ולא תחששו מפני איש שיהיה הכי עשיר והכי חשוב בעולם! אם כן ודאי שהכין והכשיר הדיין את עצמו שלא ירגיש הדרת הכבוד ודרך ארץ לזה יותר מזה. וראה זה פלא שלאחרי זאת כשעומדים לפניו העשיר באיצטליתו והעני בסמרטוטיו הכריזו חכמים זיכרונם לברכה באזני דיין זה: אסור לך להתחיל הדין כך. כי הנך מתקרב אל השקר בראותך השניים במלבושיהם ויש חשש שתישא פנים לאותו הלבוש איצטלית ותזכה אותו שלא כדין. הרי זה מבהיל שצדיק זה על אף ידיעתו ממילא כי הוא עשיר והשני עני, וזה אינו משפיע עליו בכלום כמו שאמרנו שהוא הכין את עצמו והוא יודע שגיהנום פעורה תחתיו וחרב בין ירכתיו והוא יודע ש"ה' ניצב בעדת אל" והכל.. ועם כל זה מרעישים עליו חז"ל ומראים לו עוד חרב מונח על בין ירכתיך, תזוזה לא נכונה אתה תידקר! גיהינום פתוחה לך מתחת! וזועקים אליו תיזהר שלא תרד לבאר שחת, כי עומד אתה על עברי פי שחת. ברח לך מזה ולא תדון אותם כך שנאמר "מדבר שקר תרחק"!! כל כך למה? מה הרעש? הוי אומר כי חז"ל ירדו לתוך עומק כוחות נפשו של אדם וגילו מצפוני לבו. שכל אדם יהיה מי שיהיה אף החסיד והקדוש ביותר, אם רק הוא אדם ועיני בשר לו מכיוון שרואה לפניו איצטלית וסמרטוטין, לא יועיל לו כל צדקותיו וטהרת לבו ובעל כורחו תרהיב בעיניו האיצטלית בברק יופיה ותסיתהו לישא פנים לבעליה ולהטות הדין! ולא עוד אלא שאין לדיין הקדוש הזה שום מזור ותרופה לשרש אחר משוא הפנים! לא בהתעוררות והבנת הלב שלא לישא פנים בדין ולא בהתעמקות בעונש הנורא של הטיית הדין. גם החרב המונחת לו וגיהינום הפתוחה לו מתחתיו, כל אלו לא יועילו להשפיע על העיניים להניאם מהסתה זו, נגד ברק האיצטלית והשפעתו עליהם. יש רק עצה אחת ויחידה לומר לבעל האיצטלית- הלבישהו כמותך או לבוש כמותו. ואם לא עשה כן הרי הוא עובר על מדבר שקר תרחק וזה נורא למאד! 

פעם נתתי עצה.. יש אנשים שנכשלים בראייה אסורה. למה? כי העין משקרת והוא נהנה לראות בבואה נאה. אז העין שלו הולכת אחרי זה. והוא אומר: 'קשה לי אני לא יכול.. קשה לי.. העין'. אבל הוא יודע שיש בזה איסורים של גילוי עריות וכולי וכולי.. והעונש על זה חמור ביותר. ואחר כך נותנים לו מכות בעיניים בחיבוט הקבר. והסיפור הוא לא פשוט למי שקרא. נו.. מה עושים, איך יוצאים מזה? אז נתתי עצה- חיילים שנמצאים בקו והם תצפיתנים. ממול יושבים החיזבאללה ויש להם צלפים והם מחכים שהחיילים ירימו את הראש ותזז... הם יורים! אבל החיילים הם לא כל כך טיפשים.. הם מבינים שמחפשים להם את הראש. אז הם משתדלים להציץ עם משקפת ככה.. שעולה למעלה בצורה כזאת.. כמו שבצוללות יש... נו.. אז מה עושים החיזבאללה? מפעילים מוזיקה. מעל המוזיקה הם נותנים לבחורות שיעמדו ממול ככה וירקדו... וזה לא רואים טוב מהמשקפת. ואז הבן- אדם רוצה לראות.. מרים את הראש.. תזז מורידים אותו!! חה.. חה.. אז אתה צריך להבין שיצר הרע זה לפחות חיזבאללה?! והוא מחפש שאתה תרים את הראש.. ואז הוא עושה תזז! אבל כשרואים בחורה נאה.. ואתה רואה בחורה נאה.. ואתה לא יודע שהיא חיזבאללה! ויצר הרע משתמש איתה... תזז! אז זאת אומרת העיניים, כמה שתסביר להם, כמה שתדבר איתם זה לא יעזור שום דבר. עיניים זה עיניים. סרסורי החטא! תרי סרסורי החטא! עינא ולבא תרי סרסורי החטא! ולא תתורו! אז זאת אומרת -קשה לאדם העיניים משקרות. אם נכנס לבית הכנסת אדם מרופט ככה נראה צ'לה בלה... נו.. אומרים לו:'כבודו יישב.. כבודו יישב.. יש מקום ברוך ה'.. יש מקום.. כבודו יישב'. אבל אם יגיע אדם שנראה ככה הדור בלבושו, עונה ברב כוחו.. רואים אותו ככה.. וככה.. 'הו כבוד הרב.. בכבוד...' איזה רב? מאיפה אתה יודע שהוא רב?? קנה חליפה.. שם המבורג... המבורגר...שם על הראש וזהו...!! מאיפה אתה יודע שהוא רב? מה אתה יודע מה יש בו? אולי הוא ריק מתוכן? אולי כלום? אולי הוא עם המרופט- צדיק, גדול, תלמיד חכם הכול.. עניו, פשוט.. למה אתה עושה ככה? כי העיניים רצות לחליפה!! אם אחד רואה אחד שיש לו איזה שעון זהב או איזה טבעת עם יהלומים וזה.. פשש.. איזה כבוד.. אולי ייצא ממנו משהו. אבל אם הוא רואה אחד...אתה מבין שאין לו כלום.. ככה וככה.. אהה לא מאריך אתו בדיבור '.. כן...כן.. תהיה בריא כן...כן...תהיה בריא..' אהה..וזהו גמר הסיפור.. מה יש?...אפשר מה לעשות אתו? אבל אם רואים חליפה, רואים תיק, רואים כובע רואים זה... פששש... יחס אחר לגמרי. העיניים שקרניות! והתורה צועקת -"מדבר שקר תרחק". על מי היא מדברת? על משה רבנו- חסיד וקדוש ועניו. אומרת תזהר אם נכנסים ככה שתיים בדין פשש.. אמור לו כך.. וכך.. וכך.

והנה פושט העשיר את האיצטלית או משאיל לבעל הדין איצטלית. טוב.. הם שמעו ככה.. העשיר הלך פשט תאצטלית לבש סמרטוטים או שלח מישהו לקנות לו חליפה לעני ונכנסו עוד פעם לדין. כעת מותר לדיין לישא וליתן בדין. עכשיו האמת הינה נר לפניו והשכינה עמו. ואנחנו תמהים מאיפה פרח כל משוא פנים? מה פתאום הם נהיו שווים לפניו? הרי עדיין עומד לעיניו מראה העני בסמרטוטיו מתחת לאיצטלית השאולה לו לזמן קט, והעשיר באיצטליתו שהיה לבוש בה והוא ילבש אותה לאחר גמר הדין. האם נתעשר זה או ירד מנכסיו משום כך? כל זה יודע הדיין יפה מאד. היינו אומרים זה השקר הגדול! כי זה העשיר הוא ענק וזה העני הוא קטן וצנום והם החליפו בגדים או שינו או השוו או עשו ככה וככה.. ופתאום מה? שכח הדיין והוא כבר לא זוכר שזה העשיר וזה העני?? עכשיו אומרים לו-'אתה יכול לדון' .

אבל כך גזרה התורה הקדושה. התורה היא מן השמים! הקדוש ברוך הוא, הוא היוצר. הוא הבורא.הוא הודיע לנו את זה לאלף אותנו בינה. מהו כוחו של עפר מן האדמה! מה כוחו של עפר מן האדמה! שאפילו בעל מוח גדול ולב קדוש יכול כל כפתור מתנוצץ לשחד אותו ולהפיל אותו ברשתו על ידי הבטה בעלמא עליו. ושוב בהיפך אם סר ממנו המראה הזה, מיד מתאושש ושב לדעתו וברח ממנו השטן, כי עיניו אינן רואות לפניהן כעת אלא שני איצטליתות או שני סמרטוטין, ושוב אין משוא פנים לאחד יותר מחברו. שמעתם מה זה שקר?! שמעתם מה זה שקר?!

לומדים אנו מכל זה שהאזהרה האמורה בתורה הקדושה: "מדבר שקר תרחק", אינה רק משקר גס ועכור הרובץ לפניו ומביא לידי תיעוב. אלא אפילו עיניים קדושות של גדול הדור!! וצדיק יסוד עולם! אשר כל ימי חייו מיום עמדו על דעתו לא הסתכל מחוץ לד' אמותיו ורק בתורה הקדושה ישים לבו ופניו, גם עיניים האלה שקרניות הן!! מסיתות ומדיחות לדיין המובהק ולחסיד להטות את הדין ולישא פנים לאיזה סמרטוט הנקרא איצטלית! אכן כל מי שיש לו מח בקדקודו ולבו יזדעזע מצד אחד ויפחד לנפשו על גודל פחיתותו ועוצם סכנתו ומצד שני יתמלא שמחה גדולה ועצומה ויודה להש"ית שבחר בנו מכל העמים, להורות לנו את הדרך להתרחק מכל סכנת מכשול וללכת בדרך החיים האמיתיים חיי הנצח עד אין סוף. 

הרבה אנשים יודעים.. תלמידי חכמים ואברכים וצורבים.. יודעים את הגמרא הזו. אבל בפועל מי מיישם אותה?! הרי 'השוחד יעוור עיני חכמים' זה כל החכמים! שוחד יעוור! ושוחד בחירות, על אחת כמה וכמה!! הרי כל החיות של הבן- אדם זה הבחירות! לא "הבוחר בדוד עבדו". לא "הבוחר בישראל עמו". לא "הבוחר בתורה". הבוחר בבחירות !! זה לעילא ולעילא מכל התורה ומצוותיה כי שמה אפשר לקחת את השוחד חופשי ולדבר "לשם שמים". איך אפשר?! הרי זה שוחד! התורה צועקת שוחד! שוחד! שוחד! איך אתה יכול לדון בכלל?! לא נאמר שלא דנים בכלל, אבל גם אם דנים, מי נתן לכם היתר לדון? הרי אתם המשוחדים לעצמכם, הרי אתם דואגים לעצמכם. למי אתם דואגים? לכם ולמשפחותיכם! אז איך אפשר שידונו בכלל ויביעו דעה? היו צריכים להתבייש להביע דעה! הרי הוא נוגע בדבר! הרי מדובר עליו ועל משפחתו! הרי אם אדם מסיר נוצה לדיין, אומר לו -'פסילנא לך לדינא'! אני פסול לדון אותך. למה? יש שוחד. הוא עשה לו איזה טובה.. עשה לו ככה.. הוריד לו איזה נוצה.. מה זה.. זה מאמץ? כן זה שוחד.. שוחד! אז אדם כשמדברים על מה שהוא הולך להפסיד אולי בבחירות, אז מה רצית שהוא יגיד את האמת?! שהוא יגיד לשם שמים?! איך אנשים טיפשים! חיים בשקר! הרי "מדבר שקר תרחק" כתוב. ואנחנו רואים עד איפה זה מגיע. אז בפרט במצבים כאלה איך דנים בכלל דברים כאלה? עמי ארצות!! שקרנים!! רמאים!! התורה קוראה להם: "שקרנים"! "רמאים"! "מדבר שקר תרחק"! אפילו אתה דיין מובהק כמשה רבנו אסור לך לדון במצב שאתה רואה שיש פה איצטלית-סמרטוט יפה וסמרטוט לא יפה. נו...ודור שלם נכשל בזה. אז על מה אתם חושבים שבאים אסונות וכל הצרות וכל הבעיות וכל המחלוקות והכל?? הכל זה בגלל השקר הברור שכולם צועקים עליו "אמת" !! "אמת"!! אנחנו לא אומרים את זה בגלל זה ..וזה.. זה אמת! אמת! היום קוראים לשקר אמת! אין שקר בכלל בעולם! הכול אמת! כולם לשם שמים! אין בן- אדם אחד שיודה שהוא חי בשקר. חס ושלום! מה פתאום?! כולם לשם שמים! .. "השמים כסאי"- הכסא שלו זה הלשם שמים שלו!! יו.. אז הנה הפרק בפרשה לדעת מה זה שקר. מדבר שקר תרחק. אם לא תרחק "ונקי וצדיק אל תהרוג" יא.. בא.. באיי.. אתה יכול להרוג גם צדיק ונקי! אתה יכול להרוג צדיק ונקי! "כי לא אצדיק רשע".

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא...".

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

היום!

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.03 21:03

  *ערב טוב ומבורך, שוב כותב לך כבוד הרב שליט"א💫 רק עכשיו התפניתי לשיעור בוקר המדהים!!! כמה מצוות בהליכה, ובשליחות, ובסידור דברים בבית, ועוד המון !!! זה פשוט מאוד נקרא לחיות חיים של מצוות וגמ"ח יחד ✨️ תודה כבוד הרב🤲

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים