טוען...

10 מאמרים נפלאים! על שבת קודש מהספר 'פורים דיליה'

  פורסם בתאריך: 24.06.2024, 18:00 • מערכת שופר

ב"ה ניתן להשיג במשרדי 'שופר' ארגון להפצת יהדות את הספרים הקשורים למצוות השבת:

 1. כאשר ציוה ה' (לכתבה על הספר לחץ כאן).

 2. שמירת שבת כהלכתה.

3. ישמחו במלכותך (לכתבה על הספר לחץ כאן).

4. לכתחילה - שבת הנהגת היום.

 

ב"ה ה-10 המאמרים שהתפרסמו מרוכזים כאן במקום 1

באדיבות הרב אברהם חנונו שליט"א מלייקווד - ישר כוחו!

(מחבר הספרים: אל תדיחנו, הראנו בבנינו, מידות דיליה, מצוות דיליה, תורה דיליה, פורים דיליה, תפילה דיליה, תשובה דיליה ועוד...)

 

1. חשיבות ההכנה לקראת יום שבת קודש

המצוה של "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו" (שמות טז, ה) - ההכנה והטירחה לקראת בואה של שבת המלכה, היא גדולה וחשובה עד למאוד. ועלינו להתבונן בפרטיה ודקדוקיה ובהבנת הדברים לעומק , ונביא על כך מפי רבותינו ז"ל וכן עובדות מאלפות מגדולי הדורות בנושא זה. כמדומני שרוב בני האדם אינם שמים את לבם כראוי למצוה מיוחדת זו. על כן ראינו לנכון להרחיב ולבאר כפי שידינו מגעת, על מנת שנוכל להתחזק בזה ביתר שאת. 

2. ההכנות לקראת שבת קודש

כבר עסקנו בעבר בחשיבות הגדולה של הכנותיו של כל בר ישראל לקראת בואה של שבת קודש, וידוע כי כל ההשפעה הנמשכת מהשבת - מקור הברכה , תלויה בהכנות שעושים לכבודה ומקדמים את בואה . כך גם הנשמה היתירה לה זוכה האדם בכל שבת ושבת היא בזכות ה: "והכינו את אשר יביאו" - הטרחה בגוף וההשקעה בממון. במאמר הבא נרד לפרטיה ודקדוקיה של ההכנה הנדרשת, וכך יתבארו כמה יסודות חשובים מעיקרי היהדות!

3. הרגיל בנר - הווין ליה בנים תלמידי חכמים

איתא בגמרא שבת (דף כג:): "אמר רב הונא הרגיל בנר - הויין לו בנים תלמידי חכמים ופירש רש"י זצ"ל וזה לשונו: הרגיל בנר - נר של שבת ונר של חנוכה, דכתיב: "כי נר מצוה ותורה אור" - על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה' עד כאן לשונו. ואכן בדברי הראשונים מצינו שדברי רב הונא נסובים על הדלקת נרות ל הטור"שבת, וז ח סימן רסג)"(או : "ויהא זהיר לעשות נר יפה, דאמר רב הונא: הרגיל בנר שבת להשתדל בו לעשותו יפה הויין ליה בנים תלמידי חכמים ." ל שם"ן זצ"וכן כתב הר ף)"(י . מדפי הרי , שהרגיל בנר של שבת - זוכה על ידי זה לבנים תלמידי חכמים. וכן פירש גם רבינו בחיי זצ"ל בפירושו על התורה (שמות יט, ג).

4. "שבת קודש" - חשיבות התפילות והקידוש

במאמר הבא נעסוק בשתיים מן העבודות המיוחדות לשבת קודש - בתפילות השבת, ובמצות קידוש השבת על הכוס בעת התקדש היום. ישנם אנשים המזלזלים בהם למרות שעניינים אלו עומדים ברומו של עולם. ומלבד החובה להתפלל בכוונה ולקדש על הכוס כדין, טמון בהם סגולות גדולות ונצורות, ואשרי מי שמנצל זאת ומקיים אותם כראוי. 

5. אמירת דברי תורה על השולחן

"סעודות השבת" הם חלק בלתי נפרד מעבודת השם המוטלת עלינו בשבת קודש, מדובר ללא ספק בזמן ועיתוי גדול ויקר. לכל איש ישראל בעל בעמיו ראוי לדעת ששעה זו בה כל בני המשפחה מסובים מסביב לשולחן השבת - היא הזדמנות פז להשפיע עליהם בדרכי נועם ובדברים המושכים את הלב ללכת בדרכי התורה על אדני המוסר ויראת שמים. זהו הזמן בו ניתן לתאר מעט מקורות חייהם של גדולי הדורות, ובכך לבנות בלבם חומה בצורה מפני כל אותם השקפות זרות והשפעות שליליות של הרחוב. על כן , חובה עלינו לנצל את אותן שעות של קורת רוח כדבעי על מנת שנוכל להפיק מהן את התועלת המקסימלית. ועל כן התעוררתי לעסוק בנושא חשוב זה ולהרחיב בו מעט את היריעה.

6. "מנוחת שבת" - מנוחת הנפש

יום השבת נקרא בפי כל " "יום המנוחה , וכך אנו אומרים בתפילת מנחה של שבת "יום מנוחה וקדושה לעמך נתת", וכן מי ששכח בברכת המזון לומר "רצה והחליצנו" אומר: "ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל "באהבה (ברכות דף מט .) העולם רגילים לחשוב שביאור מושג זה של "מנוחה" - הוא כפירוש השיגרא דלישנא, היינו - העדר מלאכה ואי עשייה... מחשבה מוטעית זו אף מביאה את האדם להסיק בשגיונו כי ב: 'יום המנוחה' ניתן לפרוק עול ולהתבטל מכל החובות המעשיות, ואפשר אף לבלות במשך רוב רובו של היום הקדוש בטיולים ובשאר דברים בטלים - מנוחה שהרי "מנוחה" היא אי עשיית מלאכה ושביתה מכל פעולה שיש בה טורח... אבל האמת יורה דרכו, ומיניה וביה יש להוכיח שאין כן פני הדברים!

7. מעלת לימוד תורה בשבת

נעסוק בנושא הטעון חיזוק - לימוד התורה בשבת אשר יש בו חשיבות ומעלה עצומה.

8. "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ"

אין אדם אשר אינו שואף לזכות לשמור את השבת כהלכתה על כל הלכותיה פרטיה ודקדוקיה. אך ברור שתנאי קודם למעשה הוא בקיאות ובהירות בכל דיני השבת אשר המה רבים ומסועפים עד למאוד. וכבר אמרו חז"ל במשנה במסכת חגיגה: "הלכות שבת הרי הם כהררים התלויין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות ". והחפץ חיים זצ"ל בהקדמה של המשנה ברורה (לחלק ג') מביא בשמו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, שאי אפשר במציאות כלל שינצל מאיסור שבת אם לא ילמד את כל הלכות השבת כסדר על בוריים!

אולם כמדומני שבכדי לשמור על שבת כדבעי, מלבד הבקיאות ההכרחית בהלכות השבת ישנה ידיעה נוספת הנחוצה מאוד ועליה ללוות כל אדם החפץ להינצל מחילול שבת, והיא ההבנה וההכרה בחומרה הנוראה של איסור חילול שבת רח"ל, כי אם לנגד עיניו יעמוד כסדר הקלקול והחורבן שעוון זה גורם, קל יהיה לו יותר להישמר ולהתרחק מכל חשש איסור. 

9. סעודת מלוה מלכה

ישנו נושא העומד ברומו של עולם, אך בני אדם נוטים לזלזל בו, על כן נכביר עליו במילים במאמר הבא: בגמרא במסכת שבת (דף קיט :) מבואר: "אמר רבי חנינא: לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית" דברי הגמרא הללו הובאו להלכה בהלכות וכן נפסק כהלכה פשוטה בטור ובשו"ע מבואר מכל זה שענין סעודת מלוה מלכה היא מצוה גמורה וכן מדובר בהנהגה הנצרכת לכל אחד ואחד, למרות שאינה חובה כמו שאר ג' הסעודות.

10. ליל מוצאי שבת קודש - כח ההתחלה

מבואר מדברי ספר סדר היום שמוצאי שבת קודש הוא זמן מסוגל עד למאוד להצליח בתורה ובשאר ענייניו בכל ששת ימי המעשה. ובאמת המציאות מורה כי אנשים רבים אינם מבינים זאת ונוהגים הם לבזבז רגעים נעלים אלו על הא ועל דא. ועל כן התעוררתי במאמר הבא להעלות את המודעות לחשיבות של עת קודש זו שהיא ההתחלה של כל השבוע. והרי ידוע - בכל ראשית והתחלה של זמן חדש, הן אם מדובר בראשית השנה או בראש חודש, וכן בהתחלת הזמן - כך גם במוצאי השבת שהוא פתחו של השבוע הבא עלינו לטובה - טמון כח נפלא, ומי שיכיר בו וינצל אותו - בודאי יצליח בכל ענייניו בכלל ובתורה בפרט!

 

לשמיעת השיר מכבוד הרב שליט"א: 'ישמחו במלכותך' לחץ כאן

בברכת: שבת שלום ומבורך!

 

 •    שיתוף   
 • תגים:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 15.07 04:38

  בוקר טוב כבוד הרב, ב"ה היתה לנו את הזכות לראותכם בסעודת השמחה, תודה רבה היה מדהים ומרומם. אספר נס (בעיני) שב"ה קרה הערב: אחד הרכבים שלי משום מה קיבל מה שנקרא: 'הקפדה' = שהרכב מוגדר כהורדה מהכביש ואסור לנסוע בו (למרות שלא עשיתי דבר כזה ולא שוטר עצר והוריד את הרכב מהכביש) אז לנסוע ברכב זה - זה סיכון לאבד רשיון וכו' ל"ע. הרכב השני יש נזילת שמן גיר (כל 5 שניות טיפה) די רצינית. החלטתי: לנסוע עם הרכב בעיית הנזילה שמן גיר, וחישבתי: שאולי אקנה בתחנת דלק תוספת שמן על כל מקרה. בקיצור, נסעתי שעה ועשר דקות עד לאשדוד וכל הדרך אני שר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וב"ה לא קרה כלום וגם חזור עד הבית עם אשתי הכל תקין ב"ה. תודה על הכל.

 • 15.07 04:37

  תודה רבה לרב שליט"א על כל הערב. ולכל אלו שעמלו בטרחה להקמת האירוע. ועל והשמחה - שבזכות הרב זכינו להגיע לשמחה הזאת. ב"ה הרגשתי שמחה והתעלות מה שלא הרגשתי כל חיי. ויה"ר שהרב יזכה לקרב ולחנך אותנו עד הגאולה האמתית שתתקיים במהרה... (אמן).

 • 15.07 04:36

  תודה רבה להשם יתברך ששלח לנו רב כמוך בדור כזה ב"ה הרב שליט"א מלמד אותנו: לשמוח במצוות ובעבודת השי"ת וגם שלא נראה בעין שלי שטוב ושמח עדיין הכול בטוח טוב מהשי"ת ויש בידי רק לשמוח! ב"ה השיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) משמח אותי ועוזר לי ביום יום תודה להשם יתברך ולרב: אני נקי להיום 109 ימים מסמים ודבוק חזק להשי"ת! תודה תודה תודה❤️❤️❤️❤️.

 • 15.07 04:34

  שלום כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה ולכבוד הרב שליט"א על הזכות להסתופף בצילך, בשמחה! בערב עצום בשמחה קדושה! זה הערב הכי שמח שהיה לי בחיים. אנחנו מצפים כבר לשמוע ולראות את הישועות של כולם בזכות הערב האדיר הזה ובתוך כל השמחה מאחלים גם רפואה שלמה מהרה למארגנת הערב לאה דרעי, שכל הזכויות האדירות שלה שלה יגנו בעדה ובעד ביתה אמן!

 • 15.07 04:34

  לילה טוב לרב שלנו!! שכל-כך שמחתי לראות את פניו... הלילה באמת הרגשתי מי זה הרב... אחד אחד ניגש אליו והרב מחזיר חיוך וחיבה ומשתדל לתת יחס לכולם! אין מילים!! יהי רצון שהשי"ת יתן לך כלבבך הטוב! ונזכה לראות איתך את פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!! ויהי רצון שמשאלות ליבך יתקבלו ברצון! לילה טוב ונסיעה טובה! (אמן).

 • 15.07 04:28

  רבי הקדוש🌺 ב"ה ערב מדהים מרומם איך שהתחיל הריקוד של: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) קמתי קפצתי לרקוד. מאמינה שיש רעש גדול בשמים שהבנים והבנות של השי"ת רקדו בערב כזה מסוגל באחדות המשיח כבר רוצה להתגלות אחרי ערב כזה.

 • 15.07 04:27

  רבנו הטהור והקדוש ב"ה היה ערב הכי שמח בחיי. הרגשתי שהגוף שלי מרחף באוויר מרוב השמחה. אלפי תודות לרבנו שזיכה אותנו וללאה דרעי היקרה השם ישמור אותה ויחזק אותה ברפואה שלמה במהרה (אמן).

 • 15.07 04:26

  כבוד הרב שליט"א היקר, איזה ערב מושלם ומשמח במיוחד! השירים, הריקודים, הדרשה של כבוד הרב שליט"א, האוכל, העיצוב, המתנות והכי חשוב השמחה! עוד אירוע עצום של גברת לאה ד. וכל שאר המארגנים היקרים, שגם אירוע זה יזכר לנצח לטובה ולשמחה בהיסטוריה של עם ישראל בשמים ובארץ! ממש ערב של ישועות גדולות. ישר כח ותודה רבה.

 • 15.07 04:26

  ב"ה השם כבוד הרב על סעודת מצווה מדהימה, הרבה זמן לא חוויתי אושר כזה. ב"ה היה לי כאב בבטן בצד ימין למטה (ל"ע), אבל אחרי הריקוד "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - נעלם לחלוטין, ישתבח שמו.

 • 15.07 04:24

  בחיים שלי לא שמחתי שמחת אמת כזאת תודה רבה כבוד הרב מורי ורבי🌹

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים