טוען...

מי שמקבל תקציב נוגע בדבר ואינו דיין

 ארגון שופר, בני ברק
 תאריך פרסום: 08.02.2013, שעה: 07:09

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/2751 8-2-13
"מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע". מה קרוי דבר שקר ועד כמה להתרחק ממנו? אז מה קרוי שקר וכמה צריך להתרחק ממנו?
לכאורה שקר הוא אומר דבר ככה אנחנו מבינים, זה לא היה, זה לא נכון מה שאתה אומר, שקר, ככה מבינים. אבל נראה נא בדברי חכמים ז"ל ונבין עד כמה אנו רחוקים מן האמת שאין אנו יודעים מהו שקר. ז"ל בגמרא במסכת שבועות ל"א, מנין לשניים הבאים לדין, אחד לבוש סמרטוטים ואחד לובש איצטלית בת מאה מנה, שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותו, תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. ופירש רש"י, לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא פנים לך, ז"א שניים באים לדין אחד לבוש עני סמרטוטים, השני לובש בגד חליפה איצטלית בת מאה מנה, מהודר, אז אומרים הדיינים, או שאתה שתלבש כמו עני, או שתלביש אותו כמוך. תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק, אז למה הם עושים את זה? כי אם לא זה שקר, אם הם יעמדו בצורה כזאת לפניו זה שקר, והתורה ציוותה מדבר שקר תרחק. ולמה צריך להלביש אותו כמותו, העשיר צריך להלביש את העני כמותו, שלא תשא פנים לנו, כי אוטומטית אנחנו נישא לך פנים, ואז המשפט יהיה שקר. היינו שהדיינם יש להם לומר כן מפני שיוכל להיות שישאו לו פנים מפני חשיבות האיצטלית נגד השני שלובש סמרטוטים. מסתמא זה נאמר בכל דיין, נמצא שאפילו דיין הכי מובהק ומומחה כמשה רבינו, ובקדושתו וחסידותו מתעטף לדון דין אמת לאמיתו שזה כמו בריאת שמים וארץ, שכל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, אז לדון דין אמת לאמיתו זה כמו לברוא שמים וארץ, ולעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, אז בין הירכים שלו יש חרב, כל תזוזה קלה זה טזזזז ננעץ בו, וגיהינום פתוחה לו מתחתיו, ככה צריך להרגיש הדיין בשעה שהוא יושב לדון, הרי יושב דיין זה באימה ויראה כי ה' ניצב בעדת אל, יש עוד דבר, הקב"ה נמצא שם. וטכל מחשבתו נתונה להוציא את פסק דין נכון.
והנה כשבאים לפניו שני בעלי דין אלו, ויודע כי בעל האיצטלית עשיר גדול, והשני עני ומדוכא ומחזר על הפתחים, ועל זה כתוב "לא תגורו מפני איש", אסור לדיין לפחד משום אדם, אם כן ודאי שהכין והכשיר הדיין את עצמו שלא ירגיש הדרת הכבוד ודרך ארץ לזה יותר מזה, אז אם הוא לא צריך לפחד מהעשיר שיתנכל לו לאחר מכן, שיסלק את הילדים שלו מהתלמוד תורה, שיפטר אותו מהעבודה, שיחליף לו את המשרה, שיוציא עליו פשקווילים, שידבר עליו כל מה שהוא רוצה, הדיין מצווה "לא תגורו מפני איש" אם לא אל תהיה דיין, לא תגורו מפני איש, אל תהיה רב, אם אתה פוחד ואתה תחתום חתימות על אנשים ותוציא עליהם לעז בגלל שאתה פוחד כי אתה מקבל כסף למוסד ולכל מיני דברים ויפסיקו לך את ההקצבה והכל, אז אתה שקרן אבי אבות השקרנים, אסור לך להיות דיין בכלל, אתה נוגע בדבר. אז כל שכן אם אתה לא תגורו מפני איש, כל שכן שאתה לא תכבד את העשיר מפני העני ותטה משפט.
וראה זה פלא, שלאחרי זה כשעומדים לפניו העשיר באיצטלית והעני בסמרטוטיו, הכריזו חכמים באזני הדיין הזה, סליחה, אתה לא יכול לדון, אתה לא יכול לדון, כי אתה מתקרב אל השקר בראותך שניים במלבושיהם, זה סמרטוטים וזה חליפה, ויש חשש שתשא פנים לאותו הלבוש איצטלית ותזכה אותו שלא כדין.
הרי זה מבהיל שצדיק זה על אף ידיעתו ממילא הוא עשיר והשני עני, וזה אינו משפיע עליו בכלום, לכאורה הדיין אם הוא צדיק זה לא צריך להשפיע עליו, כי אם אתה תחליף את הבגדים לא שינית את המציאות שעכשיו ההוא נהיה גם כן עשיר או שניהם נהיו עניים, ובפרט אם הגיע לפניך העשיר שני מטר משקל מאתיים קילו עם חליפה חבל על זמן, מכאן להודעה חדשה, ולידו עומד עני זאטוט עם סמרטוטים עליו, קטן מטר שישים והוא אומר להם לכו להחליף והם יצאו להחליף והם יצאו להחליף וחזרו, מה הוא לא יודע כבר מי העשיר ומי העני? אז מה זה מועיל? ועם כל זה מרעישים עליו חכמים ז"ל ומראים לו את החרב המונח בין ירכותיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיו וזועקים לו תזהר דיין שלא תרד לבאר שחת, כי עומד אתה על עברי פי שחת, ברח לך מזה ולא תדון אותם, כך שנאמר "מדבר שקר תרחק", ולמה כל הרעש ולמה כל זה? מה קרה? אז איך היום רבנים מוציאים מכתבים בלי לראות בלי לשמוע בלי כלום והם נוגעים בדבר כי יש להם הנאה מזה.
הוי אומר כי חכמים ז"ל ירדו לתוך עומק כוחות נפשו של אדם וגילו מצפוני ליבו, שכל אדם יהיה מי שיהיה, אפילו החסיד והקדוש ביותר, אם רק אדם הוא ועיני בשר לו, מכיון שהוא רואה לפניו איצטלית וסמרטוטים, לא יועיל לו כל צדקותיו וטהרת ליבו.

ש. כמו משה רבינו

הרב: משה רבינו מדובר, לא יועיל לו כל צדקותיו וטהרת ליבו, ובעל כרחו תרהיב בעיניו האיצטלית וברק יופיה ותסיתהו לישא פנים לבעליה ולהטות הדין. ולא עוד, אלא שאין לדיין קדוש זה שום מזור ותרופה לשרש אחר משוא הפנים, לא בהתעוררות והבנת הלב שלא לישא פנים בדין, ז"א גם אם הוא יעורר את עצמו וילמד עכשיו ספר מוסר שלם לפני הדין, ולא בהתעמקות בעונש הנורא של הטעית הדין, וגם אם יקרא ספר מוסר שלם על הגיהינום שמחכה לו אם הוא יטה את המשפט לא יעזור לו, גם החרב המונחת לו והגיהינום הפתוחה לו מתחתיו גם לא יעזור לו, לא יועיל להשפיע על העיניים להניעם מהסתה זו נגד ברק האיצטלית והשפעתו עליהם, ורק עצה אחת ויחידה לומר לבעל האיצטלית הלבישהו כמותך או לבוש כמותו, ואם הוא לא עשה כן הרי הוא עובר על מדבר שקר תרחק. בודאי שהוא יטה משפט.
אז אם רואים מישהו בוכה והוא בצער והשני לא בוכה, מחייך נגיד, על מי ירחמו? על הבוכה. ואם הבוכה גדול על מי ירחמו? עוד יותר. אבל שוחטים את השני, מה זה משנה הוא לא בוכה, מה אנחנו רואים - בוכה, מודעות כל הארץ, בצער, והשני לא רואים שהוא בוכה, מחייך עושה ככה עם הידיים מחייך, אז מה? "מדבר שקר תרחק" ז"א כבר לא שומעים בכלל מה יש לו להגיד, בוכה. נו, ואם מישהו בוכה אז מה? אז לא צריך לברר על מה הוא בוכה? מי ציער אותו בעצם? מי שסיפר לו ציער אותו, מי שסיפר לו מה סיפור לו? לא יודעים, אבל ברור שהוא גרם לו לבכות, ומה הוא חירתת עליו ואמר? מה אמר, שהצד השני בסדר? הוא שמע אותו? הוא דיבר איתו? לא. מה המטרה שהוא יבכה? בשביל לסחוט מאנשים את הקולות, איך יעשו? אין להם כח לשכנע, אין להם כח להתמודד, אז צריך לתת למרן לבכות, אם יגרמו למרן שיבכה ויספרו לו סיפורי בדים ויאשימו, נו, מה יעשה אם הוא שומע שמועות רעות והוא יבכה, מצלמים, אתם מנצלים את הבכי מצלמים, נותנים למרן לבכות, מצלמים בשביל לעשות פרנסה, הרי אתם נוגעים בדבר, אתם משוחדים, אתם שקרנים רמאים, הרי מדבר שקר תרחק, אתם יוזמים וממציאים עלילות בשביל לנצל קולות של אנשים תמימים, מדבר שקר תרחק, אפילו אם באים ש ניים לדין, כמו שאנחנו לומדים, איצטלית וסמרטוטים לא יעזור למשה רבינו גם, כל זמן שאתה רואה מול העיניים את זה מול זה -אתה תטה משפט.
והנה פושט העשיר את איצטליתו או משאיל לבעל דינו איצטלית, כעת הותר לו לדיין לישא וליתן בדין. והאמת נר לפניו, והשכינה עימו, ואנחנו תמהים, איך פרח ממנו כל משוא הפנים ושוב הם שווים לפניו? הרי עדיין עומד לעיניו מראה העני בסמרטוטיו מתחת האיצטלית השאולה לו, והעשיר באיצטליתו שהיה לבוש בה וילבשנה לאחר גמר הדין, האם זה נתעשר או זה ירד מנכסיו? את כל זה יודע הדיין בפירוש, אבל כך גזרה התורה הקדושה, תורה היא מן השמים, תורה זה מן השמים, היא יודעת מה היא אומרת, התורה זה היוצר, זה הבורא, הוא מודיע אותנו, מאלף אותנו בינה, מה כח האפרוריות שבאדם, כח העפר - האדמה שבאדם, שאפילו בעל מח גדול ולב קדוש יכול כל כפתור מתנוצץ לשחד אותו ולהפילו ברשתו על ידי הבטה בעלמא, ושוב בהיפך, אם סר ממנו מראה זה מיד מתאושש ושב לדעתו וברח ממנו השטן, כי עיניו אינן רואות לפניהם כעת אלא שני איצטליתות או שני סמרטוטים ואין משוא פנים לאחד יותר מחבירו. אם יכנס עם הארץ עם פראק וצילינדר והוא גם תמיר וגבוה, הגבאי הספרדי ירוץ אליו, בכבוד בכבוד בכבוד, ויגיד לו מזרח, שב במזרח. אם יכנס תלמיד חכם כפוף ושפוף עם בגדים פשוטים, כבודו ישב כאן, כבודו ישב כאן, הוא רק נכנס - כבודו ישב כאן. מה קרה? זה מלא וגדוש וזה סתום, רק הוא קנה חליפה ומתהדר איתה, לפני מי הוא רץ הגבאי? לפני החליפות, לפני הבדים, לא לפני האנשים, חכמת המסכן בזויה, מי שנראה לך מסכן, הוא לא ככה זה, החכמה שלו שהיא גדולה - בזויה, ז"א אדם מושפע מהעיניים. אתה תכנס משרד עורכי דין בבנינים גורדי שחקים, שמה תראה עשרות מזכירות שטיחים, הכל, עד שאתה מגיע אליו לחדר פששש איזה המתנה וזה, אתה נכנס אליו אתה פששש רואה אותו ווי ווי ווי מה הוא בעיניך, אבל אם מזדמן לך פעם אחת שאתם תעלו שניכם לאוטובוס, הוא נתקע, האוטו שלו נתקע, המרצדס הלך, והוא עלה לאוטובוס, ואתה בדיוק עומד ושניכם בתוך הבלגן שם מחזיקים למעלה ככה ונוסעים, אתה תראה אותו כמו שהוא היה במשרדים או שאתה תרגיש, אה אנחנו שוים עכשיו אני ואתה, ועוד אם אתה תשב על הכסא והוא עומד לא מצא מקום, אה, איך תרגיש יתרון עליו, אתה כבר תרגיש יתרון עליו, שכחת איך הוא היה ואיך זה, למה עכשיו איפה אנחנו, אתה רואה בעיניים, בעיניים אתה רואה. אז ז"א בשניה הכל משתנה. בשניה הכל משתנה.

ש. זה כמו הסיפור עם האבן עזרא....

הרב: אז כך גזרה התורה הקדושה, התורה היא מן השמים, הקב"ה יוצר ובורא, ואפילו בעל מח גדול ולב קדוש יכול כל כפתור מתנוצץ לשחד אותו ולהפילו ברשתו ע"י הבטה בעלמא, ושוב בהיפך, אם סר ממנו מראה זה מיד מתאושש ושב לדעתו וברח ממנו השטן, כי עיניו אינן רואות לפניהן כעת אלא שני איצטליתות ושני סמרטוטים ושוב אין משוא פנים לאחד יותר מחבירו.
לומדים מזה שאזהרה האמורה בתורה הקדושה "מדבר שקר תרחק" אינה רק משקר גס ועכור הרובץ לפניו ומביאו לידי תיעוב, אלא אפילו עיניים קדושות של גדול הדור וצדיק יסוד עולם שכל ימי חייו מיום עמדו על דעתו לא הסתכל מחוץ לד' אמותיו ורק בתורה הקדושה השים ליבו ופניו, גם עיניים אלה שקרניות הן, מסיתות ומדיחות לדיין המובהק והחסיד להטות הדין, ולישא פנים לאיזה סמרטוט הנקרא איצטלית. ובפרט אם האדם הצדיק מקבל פתק ואומרים לו ככה וככה, והוא לא שומע את הצד השני, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, וגם שוכח מהדין "בצדק תשפוט עמיתך" בודאי ששוכח גם מדבר שקר תרחק, ודאי וודאי שהוא יטה משפט ויאמר דברים שלא כהוגן מבלי לבדקם.
אכן כל מי שיש לו מח בקדקדו וליבו יזדעזע מצד אחד ויפחד לנפשו על גודל פחיתותו ועוצם סכנתו. ומצד שני יתמלא שמחה גדולה ועצומה, ויודה לה' יתברך שבחר בנו מכל העמים להורות לנו הדרך להתרחק מכל סכנת כשלון, ולכן צריכים ללכת בדרך החיים האמיתיים חיי הנצח עד אין סוף, זה רק בדרך שמתרחקים מדבר שקר. ובבחירות האלה כמובן השקר צף במיטבו, לא השאיר צל של ספק כמה הוא שקר, והאמת התבררה במאה אחוז כיון שהאמת לא נהגה כמעשי השקרים, ולא השתמשה באותם כלים פשוטים פחותים וזולים, אלא הלכה עם האמת בכבוד ובגאון וזהו הנצחון, להשאר באמת למרות המחיר שמשלמים.
שבת שלום.


 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת