טוען...

בטחונו של דוד בהשם

 בית כנסת קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 19.09.2013, שעה: 19:14

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/3176  19-9-13
בצאתנו עתה מן הימים הנוראים, אחרי אשר זכינו להמליך את הקב"ה עלינו ביום ראש השנה, ולעשות תשובה לפניו ביום הכיפורים, יש כבר בידינו במה לשמוח בימי החג. ויכולים אנו לומר בלב שקט ובוטח את אשר אמר דוד המלך ע"ה, "נכון ליבי אלהים, נכון ליבי אשירה ואזמרה, עורה כבודי עורה הנבל וכינור". קודם שהכריז דוד המלך וקרא קריאה זו של "נכון ליבי אלהים", התפלל אל ה' וביקש ממנו "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי".
דוד המלך ע"ה מעתיר בתפילה לה' ומבקש ממנו שיברא לו לב טהור, לב חדש, הוא נחוץ לבריאה חדשה שה' יתברך יברא בעדו לב טהור. על מה ולמה זקוק דוד המלך ע"ה לבריאה חדשה זו? במה חטא כי נסתאב ליבו עד שהוזקק לבריאת לב חדש, לב טהור.
הדבר הזה מבואר בסנהדרין ק"ז. אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון... מפני מה אומרים "אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב", ואין אומרים אלהי דוד? אמר לו הקב"ה, הנה הוא מנסו לי, האבות התנסו לפני ועמדו בנסיונות, ואת לא מנשאת לי, אתה לא עמדת בנסיון. אמר לפניו רבונו של עולם, בחנני ה' ונסני, אמר לו הקב"ה מנשנא לך ועבידנא מילתא בהדר מינשנא לך בדבר ערווה, אני אנסה אותך ואני מודיע לך כבר במה אני אנסה אותך - בדבר ערווה. וכך היה הקב"ה מעמיד בנסיון דאשת אוריה ומשבא דוד המלך לידי נסיון עמד להראות כי משפטי ה' אמת צדקו יחדיו.
אנחנו קטני הבנה, אין בהשגתנו היכולת להבין כראוי את המשא ומתן שהיה בין הקב"ה לדוד המלך, ומי אשר בכוחו להשכיל ולהבין את אשר הקב"ה מדבר עם מלך ישראל. אבל על כל פנים זאת יש לנו ללמוד מדברי הגמרא, כי שורש החטא לא היה נעוץ בכח היצר הרע לדבר עבירה, אלא במה שביקש "בחנני ה' ונסני" דהיינו הבקשה להביא עצמו למצב של נסיון, וכאשר בא נתן הנביא אל דוד המלך להוכיחו בדבר ה' על מעשהו, הרבה דוד בתשובה ובתפילה וביקש רחמים מאת המקום לחון אותו ולמחות את פשעו, והוסיף לשאול ולבקש "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי", ואז כאשר מצא את לבבו נאמן ונכון לפני ה', פתח פיו בשירה ואמר, "נכון ליבי אשירה ואזמרה".
ועלינו לעמוד ולהתבונן במאורעות אשר סבבו אותו בשעה שמצא את לבבו נכון לפני קונו, באיזה זמן ובאיזה מקום היה הדבר?
מהתבוננות בכתובים אנו רואים כי בהיותו במערה, בברחו מפני שאול חותנו היה הדבר. כאשר רדף אחריו שאול המלך ושלשת אלפים גיבורים עמו, שם בהחבאו במערה התפלל אל ה' ואמר, "חונני אלהים חונני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הוות". ובעמדו כך בתפילה בורח מחמת נפשות, היה דוד המלך מתעלה באמונתו בה' מבלתי להרהר אחר מידותיו. ובד בבד מתעלה בבטחונו בה' מתוך שמחה הממלאת את ליבו על היותו חוסה בצל כנפי המקום ובטוח בישועתו. זה כשהוא מתחבא במערה ורודפים אחריו שאול ושלשת אלפים גיבורים. ואז בהיותו אפוף מאורע זה עמד ואמר, נכון ליבי אלהים, עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעיר השחר, שהיה עם לבבו לבנות פלטרין בכבוד מלכים, לבנות את בית המקדש ולהעמיד כינור למעלה מראשותיו שתנשב בו רוח צפונית בחצות לילה ויהיה מנגן מאליו ומעוררו לקום ממיטתו כדי להקדים את השחר בתלמודו בהיותו עוסק בתורה עד יאור היום. כפי שכך היה מנהגו של דוד המלך ע"ה, אתם רואים מה זה לקום, חצות לילה אקום להודות לך.
וכך עמד דוד לפני ה' בתפילה, בשירת הלב ובזמרת הנפש הכמהים לישועת ה', מתוך בטחון מופלג ללא סרך ספק כי תבוא הישועה ותופיע מהרה. פיו לא פתח בשאלות למה ארע לו כזאת, ומדוע עליו להיות נרדף כל כך, ליבו לא תמה על הנהגת ה' איתו, אלא כולו יצוק אמונת איתן בה', ובכל ליבו מביע רננות בשירה ובזמרה על אשר מצא את לבבו נאמן ונכון לפני ה'.
זוהי גם חובתנו כעת, בעת הזאת בצאתנו מיום הכיפורים שבו עמדנו בתפילה ובתחנונים לפני ה', וזעקנו אליו "לב טהור ברא לי אלהים", והוא יתברך שמע תפילתנו והמציאנו סליחה וכפרה, ברגע נשגב שכזה שומא עלינו לחוש את אותה תחושה נפלאה שאפפה את דוד המלך בהיותו במערה, ולהיות שמחים שמחה שלמה בהוד מלכותו עלינו, מתוך ציפיה לישועת ה' באמת, נשיש ונגיל בלב נכון שחידש הבורא בקרבנו, נחוש בהרגש של ממש כאילו נוצר לנו לב חדש, וכך טהורי לבב וזכי נפש נתקדש בקדושת החג ונכנס אל הדר שמחת הרגל כמהים ומצפים לישועת ה'.
הרבה ישועה טמון בחג הזה, זה חג של בעלי תשובה. כשעם ישראל חזרו בתשובה ממעשה העגל, החזיר להם הקב"ה את ענני הכבוד, שלזכרם אנחנו חוגגים את חג הסוכות. זה חג של בעלי התשובה.
אז לכן הרבה ישועה מצפה לנו מהחג הזה בצל האמונה, וכל אחד צריך להתבונן באיזה מצב היה דוד המלך בשעה שאמר "נכון ליבי" שהוא במערה סמוך ובטוח בישועת ה', אע"פ שהוא נרדף ע"י גיבור גדול, שאול המלך, ועוד שלשת אלפים גיבורים, זה המעלה של דוד המלך. ואנחנו צריכים להרגיש ככה, אנחנו לא במערה, אנחנו בסוכה, סכוכים בסוכת שלום, בשכינה הקדושה, בצל האמונה, וצריכים לשאוב משמה הרבה, הרבה קדושה והרבה התרוממות רוח לעבוד את ה' בשמחה, ולהשכים קום בבוקר בנץ ולפני ללמוד ולעבוד את ה' בשמחה, "ייראוך עם שחר" בעזרת ה' אמן.
רבי חנניה....
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.09 13:08

  לצוות שופר ולרב אמנון יצחק שליט"א היקרים. רק רציתי להגיד לכם תודה. תודה על הסבלנות, ההדרכה, הלימוד, הנתינה, החיזוקים והזמינות. תודה על הרצאה מדהימה שייחלתי לה כ"כ, תודה על הזמן והמחשבה באירגונה, תודה על הנושא המרתק והברכה בכוונה, תודה על ההזדמנות והושטת היד להשתתף בזיכוי הרבים ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. הייתה הרצאה יפהפיה, מרתקת ומרגשת. תודה לכולכם, שכוונתם אותי בתחילת דרכי בתשובה ממש כמו הורה האוחז ביד בנו/בתו בצעדיהם הראשונים, שהרבה בזכותכם אני מחזיקה מעמד בניסיונות והרבה מאד בזכותכם אני לומדת ומתחזקת באמונה. תודה רבה לכם שוב.  בעזרת השם, תמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל. שיהיה לכם, למשפחותיכם ולעם ישראל חתימה טובה לשנה הזו, כתיבה טובה לשנה הבאה.

 • 08.09 00:33

  חזק וברוך כבוד הרב , הרצאה יפה מאוד מחזקת ומרוממת יישר כח גדול אוהבים את הרב , ה' ייתן לרב בריאות שלימה ואיתנה, כח גדול בזיכוי הרבים עד 120 נסיעה טובה

 • 08.09 00:33

  תודה תודה תודה מורנו ורבנו הקדוש על שאתה מחייה אותנו כל יום מחדש מחזק ומרפא ומשמח מלאא תודה לזכותך אנחנו עומדים איתנים כנגד כל הניסיונות ,הידיעות ,המראות ועוד...תודה שהכנת את נפשו לבאות

 • 08.09 00:33

  *כבוד הרב תודה על ההרצאה המדהימה ✨️* אני מאוד מחזק את דברי הבחורה שדברה באומץ רב נגד המכפישים את כבוד הרב!!! יתרה מכך הייתה הרצאה מדהימה ומחזקת! נ.ב אם הרב זוכר את ההודעה ששלחתי לו שנפלתי על הראש אם ללכת לקופח שיבדקו וכו.. אז לא אמרתי לכבודו אבל על הרצפה שוכב מהנפילה אמרתי מזמור לתודה הריעו וכו.. אין כמו לחיות באמונה כבוד הרב, והכל בזכותך כבוד הרב 🤲 תודה רבה אריכות ימים ועוד הרצאות מחזקות ומרוממות את הלב 💫 תודה רבה כבוד הרב ❤️

 • 07.09 19:07

  כבוד הרב שלום וברכה ראיתי את ההרצאה בירושלים,מדהימה כמו תמיד ברוך השם לגבי הבחור שלא מאמין,פחד פחדים,אני מקווה שהוא לא עשה את מה שהרב אמר לו לעשות. אני השתמשתי בעצה הזו של הרב,לפני הרבה שנים גיסתי אמרה לי שהיא לא מצליחה להיות עקבית באמונה וצריכה איזה סימן,משהו.. אמרתי לה לעשות את אותו דבר רק בלילה לפני השינה באותו לילה היא מספרת שהיא יצאה מהגוף,ראתה את הגוף מלמעלה,לצד התינוק שישן בעריסה וקול קורא לה לבוא למעלה,היא נבעתה וצעקה לחזור ולתת לה עוד צאנס,ושהיא צריכה לגדל את הילד.. והחזירו אותה לגוף.. היא התחזקה לפרק זמן מה מאוד. לא כדאי לדרוש בקשות כאלו כמו שהרב אמר,שכל אחד הקדוש ברוך הוא יראה מה יעשה איתו ובעוונותינו הרבים,מי ראוי לעמוד לפניו במבחן השם יצילנו מהספק עד 120 תודה כבוד הרב

 • 06.09 14:24

  *כבוד הרב, שליח השם הנאמן!!* רצינו להגיד לך תודה רבה!! אין מילים שיכולות לתאר כמה אנחנו מודים לך רבנו!!! אתמול ביקשנו ברכה להצלחה בהכנות החתונה, שהחתונה יוצאת השבוע ואנחנו לא סגורים על כלום, מלבד על היום.. חצי שעה אחרי שבירכת "בהצלחה רבה" השם שלח שליחים נאמנים ודאגו שיהיה *אולם לחתונה בבני ברק, סעודה למספר המוזמנים ואף הרבנית דאגה לי למלבוש יפה לחתונה* כבוד הרב !!!! וואי וואי😊 מה הכח של הבן של הקדוש ברוך הוא שנדבק בו לגמרי!!!! כל פעם מחדש אנחנו בהלם שהברכות שלכם שמתקיימות בכזה מהירות!! צדיק גוזר הקב"ה מקיים!! אין עוד מלבדו! זכינו 💖

 • 02.09 14:13

  רבי תודה רבה לכם השיעורים המעצימים בנתניה ורמלה השם יברך את כבודו ואת המלווים אותו יהי רצון שתזכו להמשיך במלאכת הקודש בהצלחה מרובה ולזכות את ישראל בתשובה אמיתית בעזרת השם יתברך תתברכו בכל טוב מאת השם לטובה ובריאות איתנה לכל בני ביתכם ובאי ביתכם בפרט לרבנית יהי רצון שתהיה שבת של שלום והשגה רוחנית בכל ברכות התורה כתיבה וחתימה טובה

 • 22.08 13:07

  שלום וברכה כבוד הרב שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות . רציתי לשתף את כבוד הרב במקרה שקרה לי השבת היית בבית כנסת בבאר שבע ונתבקשתי לומר דיברי תורה בין הדברים שאמרתי סיפרתי לציבור על הסגולה של הביסים שכבוד הרב לימד אותנו וכבר במוצאי שבת פרצו לי לאוטו ולא לקחו כלום לא הזיקו מלבד זה שפתחו את תא הכפפות ועשו בלגאן . זה יכל להיגמר אחרת וממש אני רואה את הפלא של הסגולה . ואספר לכבוד הרב עוד מקרה שחברה של אישתי שמעה על הסגולה והיא אומרת שעבדה עשרה ימים וקיבלה משכורת יותר גבוהה מעשרה ימים . תודה רבה לכבוד הרב על הסגולה ובכלל על הכול אנחנו אוהבים אותך בשורות טובות ❤🙌🏾

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת