טוען...

איזו שמחה מותרת בחג הסוכות ובכלל? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 25.09.2018, שעה: 08:27

הורדת MP4 הורדת MP3


איזו שמחה מותרת בחג הסוכות ובכלל?

נציב יום: לישאראג בת אסאצ'יאלה רפואה שלימה בכל אבריה בפרט בראשה שלום בית ונחת מהילדים ופתקא טובה

אנחנו חוזרים על שיעור משנה שעברה (מהיא שמחה המותרת) כי כנראה אנשים לא מבינים את השיעור צריכים לחזור עליו שוב

" וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ" (דברים טז, יד).

-          כולם צריכים לשמוח!

"מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע". דברי הרמב"ם פרק ח' מלולב הלכה יד'.

רואים מפורש מדברי הרמב"ם, שלעמי הארץ ולאנשים סתם, לא הניחו להשתתף בשמחת בית השואבה, אלא לעמוד מן הצד ולהסתכל בלבד, וכן הוא אומר "ולא היו עושים אותה כל מי שירצה", ולכאורה הרי כל מצוה מהתורה, כל אחד מחוייב בה, למה לא הניחו להם?

לא כמו שהיום יש שמחות של התפרקות כמו מישקולץ ברחובה של עיר שמזמין מידי פעם את קליפא שמעלצר שמחלל יום טוב שני וכל מיני דברים כאלה מרקיד שהוא פסול דברים איומים ונוראים וקוראים לזה שמחה, איזה שמחה? יש פה לגדל את שמו שהוא נהיה הרב הגדול המושיע הגדול וכו' וכו' כבר יצא נגדו הרב וואזנר בחיים חיותו דברים קשים ואיומים יש תערובת גברים ונשים גם אם לא עומדים אחד ליד השני סמוך ממש אבל ההתקלות בין הנוער בנים והבנות הרבה תקלות והרבה דברים הראנו בסרטים בעבר וזה לא רק שם זה בכל מקום ששס מארגנים בשביל הפוליטיקה הסרוחה שלהם וכו' וכו' דברים איומים ונוראים ומשתמשים בשם 'שמחת בית השואבה' וכו' וכו' והכל זמרים פסולים!

אז למה לא הניחו להם? לעמי הארצות ולשאר הציבור?

כתוב אחד אומר (קהלת ח, טו), וְשִׁבַּחְתִּי אֲנִי אֶת הַשִּׂמְחָה, וכתוב (קהלת ב, ב) וּלְשִׂמְחָה מַה זֹּה עֹשָׂה?

לא קשיא, הא בשמחה של מצוה והא בשמחה שאינה של מצוה. גמרא בשבת ל.

והנה, גם בשמחה של מצוה איתא בגמרא (ברכות ל, ב - לא, א), "מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא, אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו ואעציבו",

אז קודם כל יש שמחה של הוללות ויש שמחה של מצוה, וְשִׁבַּחְתִּי אֲנִי אֶת הַשִּׂמְחָה – זה שמחה של מצוה! וּלְשִׂמְחָה מַה זֹּה עֹשָׂה – שמחת הוללות... אז ברור שיש חילוק בין שמחה לשמחה, אבל גם בשמחה של מצוה אנחנו מוצאים שהגמרא בברכות לא אומרת שמר הבן של רבינא עשה הילולא לבן שלו היתה שמחה וראה את החכמים שהיו שמחים מידי הביא כוס ששווייה 400 זוז ושבר אותה לפניהם ואיעציבו.

עוד מעשה,

"רב אשי עבד הלולא לבריה" גם רב אשי עשה שמחה לבן שלו שמחה של מצוה! "חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא" עוד פעם גם הם שמחים יותר מדי יותר מכשיעור "אייתי כסא דזוגיתא חיורתא" כוס זכוכית מיוחדת! "ותבר קמייהו ואעציבו" לקח אותה ושבר אותה מולם וכולם נרתעו ונרגעו כמו שאומרים.

עכשיו מדובר פה מה זה מ"בדחי טובא" שמחים מדי; אלה האמוראים ראוהו על רבנן ששמחו בחתונה, זה לא היה מוגזם ביותר, אלא בהרגשה דקה כחוט השערה יותר מן המידה, שהרגישו שהם עברו קצת את המידה בשביל זה הקפידו ושברו את הכוסות. כדאי לשבור כלים של ארבע מאות זוזי כדי למנוע חוט שערה העולה על המידה גם בשמחה של מצוה!

אז זאת אומרת אפילו שאדם נמצא בסעודה של מצוה בשמחה של מצוה – מצוה לשמוח, אבל במידה לא לגלוש לא לעבור, לא לעבור! ואם עוברים כדאי להפסיק את המוזיקה לכבות את החשמל לעשות פעולות כן!

ובגמרא שם כתוב, "רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא" רבי ירמיה ישב לפני רבי זירא וראה אותו שהוא שמח מאוד! "אמר ליה לא סבר לה מר (משלי יד, כג) "בְּכָל עֶצֶב יִהְיֶה מוֹתָר!" ?

האם אתה לא סובר שבְּכָל עֶצֶב יש יתרון? זאת אומרת שעדיף להיות בעצב כי יש בזה יתרון מאשר להיות שמח יותר מדי?

כתב רבינו יונה: "כלומר בְּכָל עֶצֶב שאדם עצב יש בו יתרון" למה?, "כדי שלא ישמח וימשך אחרי תענוגי העולם הזה" כשאדם שמח מדי אז הוא מחפש להתפרק בכל מיני ענינים.

ואינו רוצה לומר שהאדם יהיה עצב, שהאדם יהיה עצוב, שהעצבון הוא חולי הגוף, וכשאדם חולה אינו יכול לעבוד את הבורא אם הוא יהיה עצוב לא יוכל לעבוד את הבורא, אלא שלא יהיה שמח ולא יהיה עצב אלא כי אם באמצע מצב אמצעי; שמח לא עצב באמצע. אבל לא לעבור לא לצד זה ולא לצד זה.

כתב רבינו יונה על מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה (שם), "אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה", אז יש מפרשים מה הטעם של שלא ימלא אדם שחוק פיו בעולם הזה? טעם הדבר מפני חורבן בית המקדש! אבל שלא בשעת חורבן - מותר,

כותב רבינו יונה: "מה שאמרו חכמים: "אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה", הוא אומר שיש מפרשים כל הטעם זה בגלל חורבן בית המקדש אבל לא בשעת חורבן בית המקדש מותר למלא שחוק, "ואין זה נכון!" אומר רבינו יונה, "דאם כן לא היה לו לומר "בעולם הזה", "אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה" אמרו חכמים, אלא 'משחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא שחוק פיו', ומדלא אמר הכי שמעינן שאינו תלוי בחורבן, אלא אפילו בזמן בית המקדש - אסור למלאות שחוק פיו "בעולם הזה", כי השמחה מרגילה את האדם שישכח המצוות!.

וראיתי דבר נפלא ב"שלטי גיבורים" וזה לשונו: "הנגינות שמנגנין בשעה שבני אדם מושכין משאוי או בשעה שמנהיגים השוורים לחרישה - מותרים, שאינן אלא לתקן מלאכתן" זאת אומרת אדם מושך משאוי אז זה קשה לו אבל אם יש לו איזה מנגינה אז גורם לו שיהיה לו יותר קל או בשעת החרישה זה מיקל כמו להבדיל שהיום עושים כל מיני תרגילים אירובי או משהו כזה שמים מוזיקה שזה כנגד המאמץ והיגיעה והתרגילים  אז המוזיקה עוזרת להעביר את זה יותר.

"אבל הנגינות שמנגנין האורגין" שזה לא עבודה קשה לשבת ולארוג זה לא עבודה קשה, "או שאר האומנין באומנותן – אסורין" אסור לשמוע מנגינות, מנגינות מדובר,

"שאינן אלא לשמח את לבבם, ודבר זה אסור בכל עת!" אסור לשמוע מנגינות בכל עת!

"ואפילו הזמר שמזמרין בפה בלי כלי - אסור, שנאמר (הושע ט, א) "אַל תִּשְׂמַח יִשְׂרָאֵל אֶל גִּיל כָּעַמִּים", שזה נמשך אחר החסרונות ואחרי המידות הרעות",

בכלי שיר זה גזרו חכמים מפאת החורבן למעלה ראינו שלא ימלא שחוק פיו בלי מנגינות והמנגינות ראינו רק במקום שזה מיקל בשעת עבודה למי שעובדים בעבודה פיזית שהיא מייגעת אבל מי שבשאר אומנות שאין לו כזה טורח ועמל ויגיעה – אסור! ולא רק זה אומר ה"שלטי גיבורים" גם לזמר בפה בלי כלי – אסור! למה הפסוק אומר "אַל תִּשְׂמַח יִשְׂרָאֵל אֶל גִּיל כָּעַמִּים" העמים חיים על מוזיקה טררר... ולמה זה מושך אותם? אל החסרונות והמידות הרעות.

וזה מגמרא בסוטה מ"ח, "אמר רב הונא" זאת אומרת זה המקור של "שלטי גיבורים" : "אמר רב הונא זמרא דנגדי ודבקרי – שרי, דגרדאי – אסיר".

רש"י מפרש, "מושכי ספינות בחבל" זה  מותר שרי, שאינן אלא לזרזם במלאכתם, "ודבקרי - שמזמרין בשעה שחורשים ואינו אלא לכוון את השוורים בתלמים, שהם הולכים לקול השיר דערב עליהם שרי -  זה מותר, דגרדאי של האורגים - אינו אלא לשחוק, זה אין בזה שום היתר זה אסור!

הרי לפנינו חכמים זכרונם לברכה קבעו מסמרות אפילו בהבדלים דקים מאד, והם שידעו בכוחות הנפש של האדם אלו מיני שירי ורגשי שמחה שהם רק לתועלת אלו מותרים, ואלו סוגים של הרגשים שקרובים לשחוק ומושכים לחסרונות ומידות רעות! שלא לדבר על המוזיקות של היום שכבר כל החרדים שרים מוזיקות של גויים ממש ואני לא רוצה להזכיר אפילו את השמות ועוד הזמרים עצמם פסולים במעשיהם ובענינם בהתנהלותם ואין להם טיפת יראת שמים ונגד מה שפסקו הפוסקים הם עושים נגד אין להם שום בעיה הכל בשביל כסף!

ושם בגמרא כתוב "רב הונא בטיל זימרא", רב הונא היה לו כח גדול מאוד "ביטל זימרא" פירש רש"י: "גזר על דורו שלא יזמרו בביתם ובבית המשתאות"

היינו אומרים ביום הזה "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה..." והוא ביטל את הזימרה בבתים ובבתי המשתאות.

"קם מאה אווזא בזוזא", בזכות זה נהיה שפע כזה גדול שהיו   מוכרים מאה אווזים בשקל ואף אחד לא רצה לקנות! כזה שפע היה לא יאומן כי יסופר בגלל שהוא ביטל את הזימרא!

כתב המהרש"א דבר נפלא! על פי מה שכתוב בפרק הרואה,  כתוב: "הרואה אווז בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי א, כ) "חָכְמוֹת בַּחוּץ תָּרֹנָּה", מה זה תָּרֹנָּה?

 אווז הוא הקולני בעופות הטהורים, אז רואים שתָּרֹנָּה  הרינה הזו קשורה לחכמה, הרואה אווז בחלום  שהוא מרנן, כן, - יצפה לחכמה! כי אווז הוא הקולני בעופות הטהורים, ולזה המבטל זמר האיסור - זוכה לרינון החכמה! ומביא הברכה במין האווז המורה על זה".

למה הם זכו ש-100 אווזים יהיו בזוז? בגלל שהאווז רומז על הענין הזה של הזמרה וכיון שביטלו את הזמרה אז זה מביא חכמה זכו ל-100 אווזים בזוז!

מכאן לימוד גדול: עד כמה חייב האדם להזהר גם בשמחה של מצוה! שתהיה ראויה בשלמות המחשבה, ולא לנטות חס ושלום אפילו כחוט השערה לדברים שיגרמו לידי שחוק וקלות ראש.

וכל הזמרים הפסולים האלה עם הרבנים הפסולים שאסרו אותם ונפסלו על ידם כולם נמצאים רק בשביל להאדיר את שמם מאריכים בסלסולים וכל מיני דברים ומחקים זה ואומרים להם תמחאו כפים תשירו ביחד כולם ביחד ושותקים פתאום ותמשיכו וכל זה ונשים וגברים שרים ביחד וכל אחד ליד השני זה איסור גמור ביותר!

וכל הרבנים שהולכים לשם הם חתמו שההולך למקומות כאלה אפילו מדביק מודעות כאלה אפילו מפרסם אותם – הרי זה בכלל מחטיא הרבים! זה מסייע לעוברי עבירה ואלה מחטיאי הרבים שאין להם חלק לעולם הבא! אז הם נופלים בגזר דין שהם פסקו בעצמם – לא יאומן כי יסופר!

ואין אחד נקי מזה כמעט, כל אחד נופל בזה, כל  מי שחתם – בפנוכו... לא יאומן כי יסופר!

ומה נעמו בזה דברי רבינו יונה זכרונו לברכה, "אימתי ימלא שחוק פינו ותהיה השמחה מותרת?

בזמן שיעשה עמנו ניסים ויושיענו, ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו".

כזו היא שמחת הבורא, היא מצוה גדולה משום פרסום הנס.

אבל ארגון התדרדרות מזמין זמרים פסולים שהם חילונים לגמרי בשביל להזמין נשים בשביל לשאוב מהם את הכסף ארגון רפורמי שכל ענינו זה רק כסף! ורק נשים!! והגאי סריס הנשים גם כן יגעל כהן רק נשים! ושוב פעם עם זמרים פסולים והכל! מה עם כל הדינים האלה? מה עם הגמרות האלה? מה עם השלחן ערוך? העיקר לובשים פראק ומגבעת של רבנים והולכים ומדברים כאילו פה ושם מה? שמחה באומן מסע שמחה באומן הכל שמחה – שמחה, אין דבר הכל שמחה – שמחה, מדהים! מה עם כל הדינים האלה? עוברים על איסורים חמורים!

כתוב (סוטה מח, א) שמי שנשמע מוזיקה בביתו יחרב ביתו! מה שנקרא "יחרב ביתו" ולפני כמה שנים מב"ד מב"ד- מרדכי בן דוד נכנס לו שיטפון לתוך הבית דפק לו את הדיסקים ואת כל המאסטרים שהיה לו שמה בתוך הבית! כתוב... מי שיש זמרה בביתו – יחרב ביתו! נכנסו המים שטף לו את הכל נגרם לו הפסדים גדולים מאוד! איבד את העבודה וכו' כמובן שהוא אזר כוח וחזר לעצמו להמשיך להחטיא את הרבים כבר זקן חטייאר די תעשה תשובה ואולי יש סיכוי שתגיע למקום טוב! ואם לא – יש לך דין של מחטיא הרבים ! ככה פסקו כולם. הוא ופריד אל אטרש...  פריד...

שלא לדבר על שווקה, מה מחכה לו! חתם לרב עובדיה יוסף שהוא מקבל עליו הכל – שבועיים אחרי זה חזר לסורו! צלצל אליו דיבר איתו אמר לו: לא! פרנסה פרנסה פרנסה! כל הופעה שלו זה 25 אלף שקל מסכן! אין לו מה לאכול זה סנדויצ'ים בשבילו לאכול סנדויצ'ים 25 אלף שקל זה בהנחה! בהנחה לש"ס כן...

ודומה לזה מה שאמרו במדרש, "זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ (תהלים קיח, כד), כלומר, אף על פי שזה היום הוא יום טוב, ונעשה לנו בו ניסים ונפלאות, ואנו שמחים בהם, אפילו הכי עיקר, מה עיקר השמחה? אינה בעבור יום טוב, אלא בעבור השם יתברך, לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא עושה עמנו.

לכן כתוב "זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ" בו – בקב"ה! לא בו ביום טוב, בו בקב"ה, זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בך בתורתך זה השמחה! אז זאת אומרת גם כשיש שמחה והקב"ה עושה לנו נסים ונפלאות וימים טובים – אנחנו צריכים לשמוח בו!

איך אתה יכול לשמוח בו אם אתה שמח בך? על הסכום הנכבד שאתה מקבל על ההופעה על הפרסום במודעות יותר גדול מהרבנים ועל זה שאתה שר שירים ומסלסל בקולך והנשים המעריצות הנשואות – הנשואות! אשת איש, ואי ואי כמה כבר התגרשו בגלל הזמרים הפסולים האלה! כפי שהעיד הרב בן ציון מוצפי  כמה באו אליו אברכים שנשותיהם עזבו אותם עם הילדים – בגלל הזמרים הפסולים!

אז זאת אומרת הנה יש לנו דין שיש מצוה לשמוח!

לפי זה, אנחנו רואים שהמצוה " וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ" לפני השם ורק המותרת! ואם לא  - אסור! יותר מזה, השמחה שהיו עושים לא היו משתתפים בכלל עמי הארצות וכו' היו רק עומדים בצד! מי כן היו? רק חכמי ישראל ראשי ישיבות סנהדרין חסידים זקנים זה תלמידי חכמים גדולים ואנשי מעשה הם היו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע" זה הכל ! ולא היו עושים אותה כל מי שרוצה... אז כל אלה שמארגנים את כל זה – הרי אלה מחטיאי הרבים! אין ספק.

ואמרתי ששאלתי את הרב שטיינמן לפני כמה שנים על הקפות שניות האם לעשות הקפות שניות?

הוא אומר: רק אם תהיה צניעות גמורה שלא יהיה איש ואשה יחדיו וכו' זה אמר הרב שטיינמן

ואמר: אין מצוה כזו בכלל! אבל אם עושים כזה דבר – זה צריך להיות, אבל אם עושים דבר כזה – לא לעשות! לבטל הכל.

ואצל מישקולץ תסתכלו מה קורה שמה יא חביבי הבאנו סרטונים שאפילו הרימו בחורה על הכתפיים של בחור – בתוך כולם! נו? ממש שמחה של מצוה! בשביל דבר כזה שעלול לקרות – הרב שטיינמן אמר: אסור לעשות!

אבל מי זה הרב שטיינמן מול הרב ממישקולץ עם העממה הגדולה והתלבושת הצבעונית מי יכול עליו? בפרט שמהמשטרה יושבים לידו וכל הדברים וכיבודים וכו' ככה זה עלמא דשיקרא אנשים מחפשים להתפרק איפה שיש שירים או איזה מוזיקה אנשים הולכים... נו? אז יש להם דינא דבקרי יש להם דין של שוורים כנראה, כנראה שהם דנים את עצמם כדין של שוורים ולכן הם הולכים לכל ההופעות האלה...

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת