טוען...

הדס שוטה והדס עבות | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.10.2016, שעה: 09:45

הורדת MP4 הורדת MP3


למה "על נטילת לולב" ולא "על לקיחת לולב" כלשון הפסוק? הרשב"ם נשאל: מפני מה אנו אומרים "על נטילת לולב"? "אשר קידשנו במצוותינו וציוונו על נטילת לולב". ואין אנו אומרים "על לקיחת לולב, כלשון הכתוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון"? והרשב"ם השיב לשואל: זו אינה שאלה. שאין מקפידין בלשון כל שאנו שומרין העניין. שאם כן, שאל למה אנו אומרים "על נטילת לולב" ואין אנו אומרים "על נטילת כפות תמרים"? כי בפסוק כתוב :"כפות תמרים", זה מה שנקרא לולב. זה לשון הכתוב. אז אם כן, תלך עד הסוף. וכן בתפילין ובתקיעת שופר ובכל המצוות אין ההקפדה, רק על שמירת העניין ולא בלשון.  זו תשובתו של הרשב"ם.

בכל זאת, הגאון רבי ברוך אפשטיין מפינסק, בעל תורה תמימה, מצא טעם נפלא ללשון הברכה: בילקוט שמעוני פרשת אמרו למדנו: אמר רבי אבין: משל לשניים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן יודעין הדה ניצוחיה. אנחנו לא יודעים מי ניצח בדין. שני בעלי דינים נכנסו לדין אצל הדין ואנחנו לא יודעים מי ניצח מבינהם. אלא, מאן דנסיב בין בידי". מי שיוצא עם כף של תמר בידיו, אנן יודעין דהוא נצח. תמיד  מי שיוצא ממשהו הוא מריע, עושה תנועות, וי, משהו, לוקח איתו משהו ביד. כך, לפי שישראל ושרי אומות העולם נכנסים לדין לפני הקב"ה בראש השנה, לית אנן ידעינן מאן ינון ניצחנא. ואם ניצחו בדין בראש השנה, אלא ממה שישראל יוצאים מלפני הקב"ה ולולביהם בידיהן. ואתרוגיהן בידיהן, אנו יודעין דישראל ינון ניצוחיא.

וכתב על זה בספר "לחם שלמה" הספרדי, בסימן שנ"א, וזה לשונו: לפי שמנהג המנצחים לרומם ולהוליך בידיהם עצי תמרים לאות ניצחון. ולפי זה התאים התורה התמימה. התבאר לשון הברכה "על נטילת לולב". כי הלשון נטילה מורה על התרוממות והגבהה. כמו שכתוב: "וינטלם וינשאם". ומעניין זה גם הלשון "על נטילת ידיים". צריך ליטול ידיים ולהגביה את ידיו כנגד פניו, כמו שאומר הבן איש חי, ולהכניס מרפקיו. וינטלם, על  הפסוק: "וינטלם וינשאם". ועיין גם בספר הכתב והקבלה סוף פרשת שמיני. מה שאין כאם אומרים אם אומרים לשון לקיחה, "על לקיחת לולב", מורה רק על אחיזה בעלמא. לקחת זה לאחוז. בלי כל עקירה ממקומו. אבל בלשון "על נטילת לולב" שצריך להגביה אותו, וזה מראה שניצחנו בדין, כמוש כתוב במדרש. אז זה הטעם שמסביר. טעם. התשובה של הרשב"ם נשארה במקומה: שלא מקפידין על לשון הפסוק. כי אם כן, היית צריך להגיד גם "על כפות תמרים", אבל שומרים העניין. זה לעניין התשובה. אבל לעניין טעם, מה הטעם שבחרנו בכל אופן את הלשון "על נטילת" ולא "על לקיחת"? בשביל את העניין של ניצוחא, שניצחו בדין ולנטל, דהיינו להגביה ולנשא כדרך המנצחים. זה "בעל התורה תמימה".  

עכשיו שאלה: למה לא מכשירים הדס שוטה מדין רובו ככולו? המשנה ברורה בסימן תרמ"ו, סעיף קטן י"ח, מביא בדין הדס את שיטת הרא"ה, זכרונו לחיי העולם הבא: אם נשר עלה מכל קן וקן לכל אורכו של ההדס ונשארו שניים בכל קן, כשר. כיוון שנשאר רובו של העבות ורובו ככולו. שלוש בקן זה נקרא עבות, ושחופה אחד את השני. זה הדין בהדס שהוא עבות, השלושה שיוצאים מקן אחד. אם ירד עלה אחד מכל קן אז מדין רובו ככולו כשר. כיוון שנשאר רובו של העבות ורובו ככולו. וכתב המשנה הברורה שכמה אחרונים הסכימו שבשעת הדחק אפשר לסמוך ולהקל כשיטת הרא"ה וסיעתו. זאת אומרת אין לך משהו אחר, אתה לא יכול למצוא משהו אחר, אתה יוצא והדס כזה הוא כשר.  והקשה רבי יעקב ישראל קנייבסקי, בעל קהילות יעקב, בסוכה סימן כ"ו: אם כן, הוא שואל: מדוע הדס שוטה פסול אפילו בשעת הדחק? כמו שפסק הרמ"א שם בסעיף א'. והרי שני עלים עומדים בשווה, יוצאים מקן אחד, ואם כן יש רוב של עבות. ולמה לא נכשיר אף כאן מדין רובו ככולו? מה גורע שבהדס שוטה יש עלה אחד תמיד או למעלה מהקן של שתים או למטה מהקן של שתים. זה הדס שוטה. מה זה גורע אם חסר אחד? אם חסר אחד זה פחות ממה אם יש אחד יותר. אבל יש לנו את הקן של שתיים. ואם בהדס עבות בקן נשארו שתיים וירד עלה אחד, אז הוא שאול מה רע בזה? למה פסלו את ההדס השוטה? לא נוכל לומר שהדס שוטה גרוע יותר, מכיוון שיש גם עלה שלישי, אלא שהוא עומד למעלה ולמטה והם וניכר ביותר שאיננו עבות. שהרי עדיין נוכל לתלוש את כל העלים. אז מה הבעיה? בוא נתלוש בהדס שוטה את כל העלים, כמו שירד עלה מעבות וזה כשר לפי הרא"ה, בוא נתלוש את העלה המיותר הזה בהדס שוטה ויישאר לנו שתיים באותו קן. ואז הוא יהי כמו העבות שנתלש לו עלה אחד.  בכל אופן, מסתימת הפוסקים הדס שוטה פסול בהחלט ואין כל תקנה בתלישת האחד שמעל או מתחת דשני העלים האחרים.

ראיתם? מה אתם אומרים? מה התשובה? למה? (זורקים תשובות מהקהל)

אלא מחדש בעל קהילות יעקב: נראה שהדס שוטה נחשב כמין אחר לגמרי. כיוון שמתחילת גידולו אין לו שלושה עלים בקן אחד, ואם כן, אין זה המין של עץ העבות האמור בתורה. שעניינו שיש בו שלושה-שלושה בכל קן. אפשר אפילו יותר משלושה-שלושה מאותו קן. יש מחומד, משושה, יש מתומן אפילו.  אבל מכל מקום, שלושה-שלושה מאותו קן, כאין קליעה. לעומת זאת כאשר מתחילתו היו שלושה עלים בכל קן, והרי ברור שזה המין שדיברה בו התורה, רק נשר אחד מכל קן וחסר מציאות של עבות מעולה, בזה אמר הרא"ה די לנו ברוב מדין רובו ככולו. כמו בערבה. יש גם צפצפה, הם דומים אבל זה לא אותו מין. ערבה היא חלקה, צפצפה היא כמו מסור. הם דומים, מאוד דומים! שניהם גודלים בנחל. אבל זה מין אחר, זה לא ערבה. זאת אומרת פה מדובר על המין. אתה לא יכול לעושת רובו ככולו במה שדומה. מה שדומה זה לא המין.

באופן נוסף ביאר ה"קהילות יעקב" שהדס שנשרו ממנו עלה בכל קן, עדיף מזה שמתחילתו אין לו אלא שני עלים בקן אחד. משום שכאשר היה עלה ונתלש, נשארת בעץ בליטה שממנה ניכר שהיה כאן עלה באותו קן, השלישי בעבות. רואים שיש בליטה שלישית רק חסר עלה. וכאשר נשר עלה אחד מקן משלוש, ניכר שהיו פה שלושה. אם כן רישומו של העבות נשאר עליו. לעומת זאת הדס שוטה אדרבא נשאר בו ההיכר שהוא לא עבות מעולם, כי הקן הוא רק של שניים. אז רואים שהוא לא מין עבות בכלל. זה אומר ומחדש הסטייפלר.

עכשיו בא לפנינו, אתם ראיתם כאן, יהודי נחמד. שאל אותי על כשרות האתרוג. ושאל אותי על משהו שיש לו איזה בליטה למעלה בחוטם, אם זה פוסל או לא. אמרתי לו שלא. אמרתי לו אבל יש לך בעיה אחרת. את האתרוג שאתה מחזיק ביד הוא מורכב. אז הוא אומר מה עושים? אמרתי לו יש לנו פה כשר. תיקח כשר, תימני ואז תוכל לצאת ידי חובה. אומר לי איך אני יודע זה מורכב. אמרתי לו: אם אתה תמצא בפנים כמו מיץ של לימון, אתה תראה שמה כמו שבלימון שפותחים אותו, והגרעינים שוכבים בצורה אופקית, אז זה מורכב בלימון. פתחנו, ואני אראה לכם מה ראינו: מורכב. אמרתי אז תיקח של התימנים מה שאנחנו הבאנו השנה, ותראה. פתחנו אחד שלנו כשר, חתכנו ורואים את  ההבדל. אני אראה לכם אני מקווה שהמצלמה תוכל לבחון. אנחנו נשלח את זה בקבוצות ותוכלו לראות.

אז בוא תראה ליהודים.

הצגת התמונה של האתרוג.

זה האתרוג שהוא הראה לי. עכשיו, יש לו פיטם למעלה, והעוקץ שלו בולט למטה. והצורה הזאת היא הצורה של המורכבים. ומשקרים את האנשים שזה לא מורכב. הוא שאל אם זה מוקרב. הוא שאל אם זה מורכב או לא, אמרו לו לא. עלה לו 50 שקלים.  אז רואים פה את העוקץ, פה למטה רואים שהוא בולט. למעלה יש פיטם כזה, וזה הצורה שבדרך כלל של המורכבים. פתחנו אותו והנה התוצאה. ממש רואים לימון. רואים פה את כל הלחות, כמו בלימון והגרעינים הם אופקיים יחסית. עכשיו לקחנו סתם אתרוג תימני,לא הכי מהודר, קצת עגול, דומה לעגול, אבל זה כשר, ופתחנו אותו וזה התוצאה: יבש, אין בו את הלחות כמו בלימון והגרעינים עולים למעלה. אז זה לא אותו מין. אז ממילא רואים זה אתרוג, רואים אתרוג, יכול להית יפה, יפה מאוד אפילו. המורכבים אמורים להיות יותר מוצלחים מבחינה חיצונים. כי מרגבים אותם עם לימון שיש לו חוזק בגידולו, והוא גם נראה יותר טוב. אבל מה לשעות?! ככה מוכרים הרבה בשוק, לצערנו הרב. וגם פה יש תרמית ועובדים על אנשים והם משתמשים באתרוג מורכב.

דבר נוסף, ישוב מחודד לשאלת "הקהילות יעקב", יש בקונטרס "דבר קודשו", מסופר שהגאון רבי חיים מבריסק, ברצותו לחדד את תלמידיו, שאל אותם: מאחר ויש דין רובו ככולו, מדוע לא נאמר שאדם החייב לחברו סכום כסף, ישלם לו רק את רובו? וייחשב כאילו שילם כולו. מדין רובו ככולו. מאין זה עלינו לברר אם רובו ככולו למה לא יספיקו שישה אנשים למניין, וייחשבו כעשרה? מדין רובו ככולו. מה אתם אומרים? יש לכם תשובה?   כמובן שלא יעלה דבר כזה על הדעת, אומר הבריסק כרוב, מדוע? כי פשוט הוא שעניין רובו ככולו נאמר במקום שיש דבר העומד בפני עצמו. אז אנו אומרים שהרוב הוא  רובו של אותו דבר. אבל מניין, כל מניין, כסף, אנשים, הוא דבר עומד בפני עצמו. הוא לא דבר העומד בפני עצמו. שש זה שש שלם. חמש זה חמד שלם. עשר זה שלם. וזה לא רוב של עשר. כל דבר. תמצית הדברים היא כך: צריך שיהיה חפצה של דבר. חפצה של דבר. כדי שנוכל להכיל עליו את הדין של רובו ככולו. כגון: בשחיטה. יש דין לשחוט שני סימנים.ז ה החפצה שני סימנים. קנה וושט. וכאשר שחט רוב סימנים, אפילו כחוט השערה, נחשב כאילו שחט את כל סימני הבהמה. כי זה החפצה. שני הסימנים זה הדבר. אף כאן צריך שיהיה קודם כל הדס כשר. כדי שנוכל להכיל עליו דין של רוב. ועל כן, כאשר ההדס היה מושלם, שהוא עבות.ולאחר מכן, נשרו מקצת עליו, דהיינו עלה עלה בכל קן, אז שייך להכשירו מדין רובו ככולו. אבל הדס שוטה מעיקרו לא היה הדס כשר. אלא שאנו רוצים להכשירו מכח רובו ככולו. אך זאת לא ייתכן, שכן רובו ככולו יכול לתת רק את הדין הקודם. מה היה דינו הקודם? עבות כשר ואז רובו ככולו. אבל להכיל עליו דינים חדשים, ע"י הורדת העלה, זה אי אפשר להכיל עליו. לכן אין רובו ככולו.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת