טוען...

למה קין האריך ימים? | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.10.2014, שעה: 09:11

הורדת MP4 הורדת MP3


"אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה, וגם קבורה לא היתה לו, אמרתי טוב ממנו הנפל". קהלת ו' ג'. על מי מדובר? על מי מדבר קהלת? אם יוליד איש מאה זה קין שהוליד מאה בנים, ושנים רבות יחיה - שחיה שנים הרבה, ונפשו לא תשבע מן הטובה - שלא שבעה נפשו מממונו ולא שבע מטובו של עולם, למרות שהוא הרג את אחיו בשביל שיהיה לו כל העולם. וגם קבורה לא היתה לו, שהיה תלוי ברפיון, הכוונה שעוד לא נגמר דינו ובא המבול ושטפו, וטוב ממנו הנפל זה הבל אחיו שנפל הרוג וקבורה היתה לו. אז הבל נקבר וקין לא נקבר. עד כאן זה קהלת רבה ו' ג'.

עולה השאלה, למה לא לקח קין את אשת הבל לייבם אותה ולהקים זרע לאחיו? הרי הוא התחרט על מעשה זדונו ובכה על עוונו וקיבל עונשו, אז לכל הפחות צריך היה לנסות ולתקן מה שעדיין יש בידו לתקן, רואים שאדם שאפילו עשה תשובה והתחרט, עדיין צריך לתקן את מה שיכול לתקן, והיה לו מה לתקן, כיון שהוא כיבה את נר נשמתו של אחיו הצדיק, והפסיק את פתיל חייו הצעירים, היה לו לפחות לעשות פעולה להקים שם לאחיו ולהנציח את שמו וזכרו. למה אפוא לא עשה זאת? למה הוא לא עשה זאת? ועוד, הלא כוונתו להרוג את הבל נבעה גם מרצונו לישא את אחותו, אשתו של הבל שהיתה יפה מאד, והלא עתה באה לו ההזדמנות למלא תאוותו, אז למה לא תקים זרע לאחיך?

ואולי יש לומר כי קין אפילו שהתחרט וחזר בתשובה, הלב הרע שלו עדיין לא תוקן, ואין לעקור ולשרש את הרע בפעם אחת, אם עושים תשובה אז מתחרטים על העבר מקבלים לעתיד, מתוודים, אבל זה עדיין לא אומר שאתה שינית את המהות שגרמה לך להיות עבריין, מה עם המהות? השורש הרע עדיין נמצא, וצריך לעקור את הרע, וזה אי אפשר לעקור ולשרש בפעם אחת ולומר, אני גם, די נגמר, מה זה נגמר?

אמנם אתה יכול להתחרט ולקבל על עצמך לנהוג מעתה ואילך בזהירות גדולה, אתה יכול להחליט שלא תחזור פעם נוספת על אותה עבירה, אתה יכול לדאוג שלא יקרה שוב מקרה כזה, אבל לרכך את הלב צריך עמל הרבה זמן, צריך להשקיע מאמץ רב, שהרי מצינו שהרוצח לא ישא כפיו, שנאמר "ידיכם דמים מלאו" והרמב"ם פוסק, אפילו אם עשה תשובה. אה, בן אדם כהן הרג את הנפש והאדם הזה נקרא רוצח, לא ישא כפיו שנאמר "ידיכם דמים מלאו", טוב, זה רוצח שלא עשה תשובה, אומר הרמב"ם לא, עשה תשובה - גם לא נושא את כפיו. לכאורה למה לא יישא את כפיו אם עשה תשובה? אך כפי שאמרנו, הוא עשה תשובה, קיבל על עצמו לא לחזור לסורו, להזהר שלא יקרה עוד מעשה כזה, אבל לבוא לברך את עם ישראל זה לא יתכן שבין לילה הוא כבר נעשה אוהב ישראל. לשאת כפיים צריך שיהיה אהבה לישראל, לא כמו אותו כהן שאמר דברים קשים על אדם אחד ואחרי שקרע את צורתו, מה שנקרא, אמר אבל אני אוהב אותו, אני אוהב את כל ישראל וזה פה ושם.

אז לכן לבוא לברך את עם ישראל זה לא יתכן שבין לילה הוא כבר נעשה לאוהב ישראל, מי שליבו נתן לו לשפוך את דם חברו ולכבות את נר נשמתו, לאלמן את אשתו, לייתם את בניו, וליבו כאבן דומם בעת ששומע צעקות ואנחות ותחנונים של הנהרג שמתחנן אליו ואין לו אוזן קשבת, אדם כזה אי אפשר לו להפוך עצמו בשעה אחת, עליו להתייגע ולעמול ימים ולילות רבים עד שליבו יתרכך, עד שיעביר טומאה מליבו ויקבל לב חדש ורוח נכון.

גם אדם שהרג בשגגה, למה זורקים אותו כמו שאומרים לעיר מקלט? יהיה לו מספיק זמן שמה לחשוב מה אתה עשית, מה הוא עשה? הוא לקח פשוט גרזן ונתן מכה ונשר הברזל ועף ופגע במישהו, הוא התכוון? זה חבר שלו הכי טוב, וזה קרה, קורה, ככה אומרים אנשים, קורה, מה לך לא קרה? קורה. התורה אומרת אתה רוצח! אתה לפני שהולך לתת מכה בגרזן היית צריך לדאוג שהקת מחוברת לברזל בצורה הדוקה שלא ינתן מצב שאתה תכה וזה יעוף. אם לא דאגת אין לך אחריות על חייהם של אנשים. אתה רוצח. לא קוראים לו הורג בשגגה, התורה קוראה לו רוצח. אז בן אדם שלא מקפיד על הבריות, מי שדרס, כהן שדרס, יש פוסקים שאומרים שדינו אותו דבר, גם הוא לא התכוון, הוא לא התכוון, אבל כיון שאין לך אחריות לחיי אדם ואתה נוסע באופן כזה שאתה גרמת לדבר כזה, ז"א חיי אדם קלים בעיניך, אז אין לך אהבת ישראל, אם היה לך אהבת ישראל היית אומר אויויו, צריך לנסוע ככה וככה וככה, למה אוי ואבוי, זה יש לו משפחה, הוא יכול למות, המשפחה יכולה למות, יכולים להיות יתומים, יכולים להיות זה, אין לו אחריות, אם אין לו אחריות אין לו אהבת ישראל, אם אין לו אהבת ישראל איך תבוא ותברך את ישראל?

לכן אפילו לאחר התשובה עדיין צריך קין תיקון גדול, עליו לברוא לעצמו לב חדש, לב חדש, לזה דרוש זמן רב וטיפול ממושך, כי עדיין נשאר בליבו הרבה טינה אפילו לאחר שהוא הרג את אחיו, נשאר לו עוד הרבה טינה. מה קרה? מה עשה אחיו? אחיו אשם שנולדה לו שתי תאומות? אחיו הבל הוא קבע את זה? הוא נולד עם שתי תאומות, מה הוא אשם שהן יפות? אז קין טען, בכל מגיע לו כפליים, הוא נולד עם תאומה אחת אז הוא אמר גם זאת שלי. ויש אומרים שהם חלקו על הארץ, חצי חצי, ויש שחלקו למעלה ולמטה, של מי הגידולים ושל מי הלבושים הכלים והמטלטלין, יש אומרים שהם נחלקו באיזה חלק יהיה ירושלים, אם בחלק שלו אם בחלק שלו, בקיצור היה לו טינה לאחיו. מי למד ממנו? חם, הבן של נח. שלשה בנים היו לנח - שם חם ויפת. חם סרס את אבא שלו שלא יוכל להוליד, פששש איזה פשע, מה קרה? למה אתה עושה את זה? הוא אומר מה, שני אחים, אחד הרג את השני כי הירושה מתחלקת לשניים, לא הספיק לו חצי עולם, ואנחנו שלשה אחים, מה נשאר? לא נשאר כלום. אז אם אבא יביא עוד אחד אז זה יתחלק לארבע, אז הוא סרס את אביו, שמעתם דבר כזה? היה לו רבי - קין, היה לו רבה. הוא שהמציא את הרציחות בעולם, הרוצח הראשון וכלי משחית מבני בניו.

והלא באמת לא מצינו שהוא קרא לאחד הבנים מעמיה הבל, נו, אז מה הבעיה תקרא שם, אתה לא רוצה להעמיד לו זרע בסדר, אז מה אכפת לך לקרוא לו שם, תקרא לאחד הבנים הבל, אתה לא רוצה שידעו בדיוק זה הכוונה עליו תקרא לו אהבל, אבל תעשה איזה רמז, משהו, שיהיה בן אחד על שם אחיך שרצחת אותו. לא, כי עדיין בוערת בקרבו אש הקנאה והשנאה נגדו, ובודאי שהוא רחוק להיות מסוגל לקחת את אשת אחיו ולהקים זרע על שם הבל. אתם יודעים שהיה לו צורה של בהמה לקין, על שת נאמר שאדם הוליד את שת בצלמו, קין לא היה בצלמו, לכן היה לו דין של חיה, מי שפניו צורת חיה וגופו צורת אדם יש לו דין חיה. אז יש על זה פלפול יפה באחד הספרים, ואמרנו אותו בשנה שעברה, בעזרת ה' אולי נגיד אותו בפרשת בראשית. זה בגנא דפלפלא, שמה מובא משהו מדהים. אייי.

בקיצור, ובודאי שהוא רחוק להיות מסוגל לקחת את אשת אחיו ולהקים זרע על שם הבל. אז מה עשה הקב"ה? הוא ראה שיש לו טינה בליבו, האריך את ימיו, יותר מאבא שלו. מה אנחנו יודעים? מי חי הכי הרבה? אדם הראשון, כמה הוא חי? 930, וכמה חי קין? 1656 שנה, עד המבול, שהוא מת במבול, שהיה תלוי ברפיון עד המבול ולא היתה לו קבורה כי הוא הלך במים, לא היתה לו קבורה. אז ה' האריך את ימיו שיוכל לתקן את עצמו בענין של הטינה והשנאה ולא יכול. אתם חושבים שזה קל? זה לא קל, זה לא קל. אייי.

תנא דבי אליהו ט"ז מביא, פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול שבירושלים, ובא תלמיד אחד ושאל אותי דבר, כמו בן שואל את אביו, ואמר לי, מפני מה נשתנו דורות הראשונים מכל הדורות כולם שרבו ימיהם והאריכו ימים ושנים? כל הראשונים 900, 800, למה? אמרתי לו בני, בשביל כך האריכו שנים, כדי שיוכלו לעשות גמילות חסדים זה עם זה. שמעתם? כדי שיוכלו לעשות חסדים. בשביל מה נברא העולם? עולם חסד ייבנה, האדם נברא לזולתו. אל תחזיק טובה לעצמך כי לשם כך נוצרת. אז שיעשו גמילות חסדים זה עם זה. אז מאריכים ימים, רואים שמי שעושה גמילות חסדים מאריכים את ימיו. ז"א גמילות חסדים זה עם זה - זה התכלית.

זאת היתה כוונת הקב"ה גם, להאריך את ימיו וחייו של קין כדי לתת לו סיפק והזדמנות להתחרט יותר על מעשה הרציחה של הבל, לתקן וללבן את ליבו הרע. אבל מה לעשות שקין הוא היה מחובר לחומר, לקנינים, קין מלשון קנין, הוא היה ארצי מאד, הוא היה גשמי מאד, הבל היה מהביל את העולם הזה, הוא היה רוחני יותר, אז מי שמחובר לגשמיות זה לא יעזור שום דבר, הוא לא, קשה לו לתקן את עצמו.

והנה מצאתי בספר באר מים חיים שמקשה גם כן, למה לא נשא קין את אשת הבל אחיו לייבמה? הוא משיב כי קין היה מעוניין ששם הבל אחיו יישכח מפי כולם, למה? כדי שלא יקטרג ושלא יהיה קטרוג עליו בכל פעם שמזכירים את שמו, ולכן לא קרא אפילו בן אחד ממאה בנים שלו על שם אחיו הבל מהטעם הזה. ז"א הוא היה אגואיסט אנוכי שדאג לעצמו, אם אני אקרא על שמו אז חס ושלום זה יעשה לי קטרוג וכו' וכו' וכו'. בנימין קרא את עשרת בניו על שם אחיו יוסף שלא הכירו, שלא הכירו, הוא לא ידע, אמרו לו שהיה לך אח, היה יפה תואר, היה חכם בר חכים היה פה ושם וחיה רעה אכלתהו, כל בן ובן מעשרה הבנים קרא על שמו של יוסף. וזה רצח אותו, לא רוצה שיישאר לו שם ושארית וזכר. פרש מאותה אשה שבגללו הוא רצח העיקר לא להעמיד ממנו זרע, כך כתוב באחד הספרים, ולא קרא שם. רואים שגם 1656 שנה יכולים לא להספיק בשביל לתקן מידה רעה אחת שיש לאדם. אה, יש עבודה לעשות, יש עבודה. תשובה זה טוב מאד, אבל אם לא עוקרים את השורש זאת הבעיה.

בית ראשון חרב על שפיכות דמים עובדה זרה וגילוי עריות, וקם אחרי שבעים שנה, בית שני חרב ואנחנו אלפיים שנה לא, למה הם תיקנו את השורש, אצלם היה בגלל תאוה, בגלל דברים, אבל לא בשורש, בשורש הם היו טובים, בשורש הם היו טובים לכן חזר הבית. אצלנו השורש רע עד עכשיו כי שנאת חינם זה השורש, לא תיקנו עד עכשיו, אלפיים שנה, אז אנחנו מתפלאים על קין, אנחנו אלפיים שנה עוד לא תיקנו את השנאת חינם. בשביל זה מתעכב הבית.

נו, אז אולי בשמחת תורה בעזרת ה' יתברך, אולי, מה שמחבר אותנו זה התורה הקדושה, אולי אם כל אחד יכוון את ליבו באמת לאהבת ישראל האמיתיים החפצים בקיום רצון ה' יתברך, אם יעשו כן ויתכוונו כך אז אפילו כנישתא חדא שיכולים להתחבר באופן כזה יכולים להביא את הגאולה.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות....


הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.09 13:08

  לצוות שופר ולרב אמנון יצחק שליט"א היקרים. רק רציתי להגיד לכם תודה. תודה על הסבלנות, ההדרכה, הלימוד, הנתינה, החיזוקים והזמינות. תודה על הרצאה מדהימה שייחלתי לה כ"כ, תודה על הזמן והמחשבה באירגונה, תודה על הנושא המרתק והברכה בכוונה, תודה על ההזדמנות והושטת היד להשתתף בזיכוי הרבים ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. הייתה הרצאה יפהפיה, מרתקת ומרגשת. תודה לכולכם, שכוונתם אותי בתחילת דרכי בתשובה ממש כמו הורה האוחז ביד בנו/בתו בצעדיהם הראשונים, שהרבה בזכותכם אני מחזיקה מעמד בניסיונות והרבה מאד בזכותכם אני לומדת ומתחזקת באמונה. תודה רבה לכם שוב.  בעזרת השם, תמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל. שיהיה לכם, למשפחותיכם ולעם ישראל חתימה טובה לשנה הזו, כתיבה טובה לשנה הבאה.

 • 08.09 00:33

  חזק וברוך כבוד הרב , הרצאה יפה מאוד מחזקת ומרוממת יישר כח גדול אוהבים את הרב , ה' ייתן לרב בריאות שלימה ואיתנה, כח גדול בזיכוי הרבים עד 120 נסיעה טובה

 • 08.09 00:33

  תודה תודה תודה מורנו ורבנו הקדוש על שאתה מחייה אותנו כל יום מחדש מחזק ומרפא ומשמח מלאא תודה לזכותך אנחנו עומדים איתנים כנגד כל הניסיונות ,הידיעות ,המראות ועוד...תודה שהכנת את נפשו לבאות

 • 08.09 00:33

  *כבוד הרב תודה על ההרצאה המדהימה ✨️* אני מאוד מחזק את דברי הבחורה שדברה באומץ רב נגד המכפישים את כבוד הרב!!! יתרה מכך הייתה הרצאה מדהימה ומחזקת! נ.ב אם הרב זוכר את ההודעה ששלחתי לו שנפלתי על הראש אם ללכת לקופח שיבדקו וכו.. אז לא אמרתי לכבודו אבל על הרצפה שוכב מהנפילה אמרתי מזמור לתודה הריעו וכו.. אין כמו לחיות באמונה כבוד הרב, והכל בזכותך כבוד הרב 🤲 תודה רבה אריכות ימים ועוד הרצאות מחזקות ומרוממות את הלב 💫 תודה רבה כבוד הרב ❤️

 • 07.09 19:07

  כבוד הרב שלום וברכה ראיתי את ההרצאה בירושלים,מדהימה כמו תמיד ברוך השם לגבי הבחור שלא מאמין,פחד פחדים,אני מקווה שהוא לא עשה את מה שהרב אמר לו לעשות. אני השתמשתי בעצה הזו של הרב,לפני הרבה שנים גיסתי אמרה לי שהיא לא מצליחה להיות עקבית באמונה וצריכה איזה סימן,משהו.. אמרתי לה לעשות את אותו דבר רק בלילה לפני השינה באותו לילה היא מספרת שהיא יצאה מהגוף,ראתה את הגוף מלמעלה,לצד התינוק שישן בעריסה וקול קורא לה לבוא למעלה,היא נבעתה וצעקה לחזור ולתת לה עוד צאנס,ושהיא צריכה לגדל את הילד.. והחזירו אותה לגוף.. היא התחזקה לפרק זמן מה מאוד. לא כדאי לדרוש בקשות כאלו כמו שהרב אמר,שכל אחד הקדוש ברוך הוא יראה מה יעשה איתו ובעוונותינו הרבים,מי ראוי לעמוד לפניו במבחן השם יצילנו מהספק עד 120 תודה כבוד הרב

 • 06.09 14:24

  *כבוד הרב, שליח השם הנאמן!!* רצינו להגיד לך תודה רבה!! אין מילים שיכולות לתאר כמה אנחנו מודים לך רבנו!!! אתמול ביקשנו ברכה להצלחה בהכנות החתונה, שהחתונה יוצאת השבוע ואנחנו לא סגורים על כלום, מלבד על היום.. חצי שעה אחרי שבירכת "בהצלחה רבה" השם שלח שליחים נאמנים ודאגו שיהיה *אולם לחתונה בבני ברק, סעודה למספר המוזמנים ואף הרבנית דאגה לי למלבוש יפה לחתונה* כבוד הרב !!!! וואי וואי😊 מה הכח של הבן של הקדוש ברוך הוא שנדבק בו לגמרי!!!! כל פעם מחדש אנחנו בהלם שהברכות שלכם שמתקיימות בכזה מהירות!! צדיק גוזר הקב"ה מקיים!! אין עוד מלבדו! זכינו 💖

 • 02.09 14:13

  רבי תודה רבה לכם השיעורים המעצימים בנתניה ורמלה השם יברך את כבודו ואת המלווים אותו יהי רצון שתזכו להמשיך במלאכת הקודש בהצלחה מרובה ולזכות את ישראל בתשובה אמיתית בעזרת השם יתברך תתברכו בכל טוב מאת השם לטובה ובריאות איתנה לכל בני ביתכם ובאי ביתכם בפרט לרבנית יהי רצון שתהיה שבת של שלום והשגה רוחנית בכל ברכות התורה כתיבה וחתימה טובה

 • 22.08 13:07

  שלום וברכה כבוד הרב שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות . רציתי לשתף את כבוד הרב במקרה שקרה לי השבת היית בבית כנסת בבאר שבע ונתבקשתי לומר דיברי תורה בין הדברים שאמרתי סיפרתי לציבור על הסגולה של הביסים שכבוד הרב לימד אותנו וכבר במוצאי שבת פרצו לי לאוטו ולא לקחו כלום לא הזיקו מלבד זה שפתחו את תא הכפפות ועשו בלגאן . זה יכל להיגמר אחרת וממש אני רואה את הפלא של הסגולה . ואספר לכבוד הרב עוד מקרה שחברה של אישתי שמעה על הסגולה והיא אומרת שעבדה עשרה ימים וקיבלה משכורת יותר גבוהה מעשרה ימים . תודה רבה לכבוד הרב על הסגולה ובכלל על הכול אנחנו אוהבים אותך בשורות טובות ❤🙌🏾

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת