טוען...

יציאתו של רבי אלישע בן אבויה לתרבות רעה | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.10.2015, שעה: 04:38

הורדת MP4 הורדת MP3


...
יש לך אדם שלמד תורה בצעירותו ושכחה ובזקנותו חזר עליה ומתקיימת בידו
והגם שבדרך כלל מתקיימת בצעירותו יותר מזקנותו וגם קשה לחזור להזכר בתלמוד ישן יותר מתלמוד חדש
בכל מקרה יש מציאות כזו
הוי אומר:
"טוב אחרית דבר מראשיתו"
כלומר לא יתיאש אדם בזקנותו להתעסק ממשא ומתן בפריה ורביה תורה ולהטיב מעשיו שיצליח יותר מראשיתו
כך אומר ר' מאיר:
אלה החידושים שאמרנו עכשיו בבית המדרש
...
להטיב כל מה שלא תיקן בצעירותו
אלא,
"טוב אחרית דבר" כשהוא טוב "מראשיתו" רק אם הוא טוב מראשיתו שאם בראשיתו לא היה טוב לא יהיה טוב באחריתו שאם כונת הדבר מתחילתו לא היתה טובה לא יצלח הדבר בסופו
לא מובן, מה אומר פה אלישע אחר? מה הוא אומר? הוא מנסה כל הזמן לפרוך מי שלא התחיל טוב בהתחלה אין לו סיכוי
ומקודם אומר שאדם חייב לתקן 
מה הולך פה?
וכן היה מעשה, עכשיו מתחיל להבין, חוזר על דברי אלישע אחר שאמר: מי שאמר "מראשיתו" לא טוב אחריתו לא טובה וכן היה מעשה באלישע בן אבויה, המדבר היה בן של אבויה, אבי, כך מספר לר' מאיר, אומר לו אבויה: אבי מגדולי הדור שבירושלים, בטרם חרבה, וכשבא למולני, לימול אותי בשמיני, קרא לכל גדולי ירושלים שבחכמי התורה, וקרא גם לכל גדולי הדור העשירים והנכבדים ובעלי מעשים
שמעתם?
גדולי הדור נקראים העשירים ובעלי המעשים
וקרא לר' אליעזר ולר' יהושע עמהם, הושיב את העשירים בבית א' ואת החכמים ור' אליעזר בראשם בבית א', אין לעשירים והחכמים מה לדבר, כל א' בתחומו, וכשאכלו ושתו, שרון אלין אמרו מזמורין ואלין אמרין אל'ף בתי'ן, טוב, אכלו ושתו והתחילו, אלה אומרים מזמורים ואלה אומרים אל'ף בי'ת שירים בחרוזים, מטפחים ומרקדים, אמר ר' אליעזר לר' יהושע אלין עסקין בדידהון ואנו בשלנו
...
בעריבותם כנתינתם מסיני והאש מהשמים מלהטת סביבותיהם
...
רבותי, הואיל וכך גדול כוחה של תורה, הבן הזה שמלתי בזה היום, אם הוא מתקיים לי חי ובריא הריני 
...
אלא לגדולה וכבוד, כדי שיעשה לו כמו שנעשה לר' אליעזר ור' יהושע, הגם שאינו כונה פסולה כמקנטר שיענש, אלא לא מושלם 
...
אבי אשם שיצאתי לתרבות רעה, לכן "טוב אחרית דבר מראשיתו" אם הראשית טובה יצלח באחריתו זה מה שאמר
עכשיו מובן למה מתעקש להסביר תמיד 
כי תולה באביו שלא מסרו לתורה לשם שמים, אלא לכבוד וגדולה בתחילה
תמיד תמהתי:
מה קשור מה אביו חשב? מה תלוי בו?
יש לכם תירוץ? אז מה אם אביו חשב, אביו לא יקבל שכר או משהו, אבל הוא למה לא יוכל ללמוד לשמה? בן 8 ימים עשו לו ברית, לא יודע מה אביו חשב, התכוין, ראה 
אגיד לכם מה עלה בדעתי תוך כדי שקראתי:
פשוט, ראה אבא כזה שתמיד מחפש כבוד וגדולה, ילד גודל באוירה כזו סופג ממנה, יודע שפה לומדים בשביל מה? שבסוף יהיה אש מלהטת מסביבו ויהיה גדול 
האבא, גדולי ירושלים אמרנו, עם גלימות כבימינו...
זאת אומרת, טען שמה שיצא לתרבות רעה זה בגלל האבא שלא התכוין
עוד אמר לו ר' מאיר, ומה אתה אומר על הפסוק שמדבר בשבח התורה: "לא יערכנה זהב וזכוכית"?
אמר ליה: ומה אמרת ביה?
אמר לו: אלו דברי תורה שהכתוב הזה משבחן ואומר עליהן במשל הזה שקשין לקנותן ככלי זהב וזכוכית שמדמה אותן לה שנוחין לאבד כזכוכית כך אומר ר' מאיר דברי תורה קשים לקנותן ככלי זהב וכזכוכית שנוחן לאבדן צ'יק צ'אק לאבד במהירות
אמר לו: עקיבא ר' לא אמר כן שאם מדמה תורה לזכוכית היה צריך לדמות לכלי חרס שהולכים לאיבוד יותר מכלי זכוכית שלא נותן לב לשומרן
אלא הפירוש: מה כלי זהב וזכוכית יש להם תקנה כשנשברו
...
כך הלך ר' מאיר אחרי אלישע ונתרחקו מהעיר, עד שאמר אלישע לר' מאיר: "חזור חזור לך לך לעיר בחזרה"
מתי זה היה? בשבת
אמר ליה: למה?
אמר ליה: עד כאן תחום שבת
האפיקורוס הכופר אומר לתלמיד: "חזור הגענו עד תחום שבת שיעור אלפים אמה שמותר להתרחק מהעיר מסוף גבול השבת"
אפילו שהיה חוטא ולא חש על עצמו לא רצה לצער את ר' מאיר אם יוודע לו שנכשל בעון
או להראות חכמתו
ור' מאיר לא שם לב שהיה שקוע בתורה ולא נתן דעתו על כך
ואמר לו ר' מאיר: מנא את ידעת אלפים אמה הגענו?
אמר לו: מטלפי סוסי שיערתי מנה
אמר לו ר' מאיר: וכל הדא חכמת אית בך ולית את חוזר בך מעוונך??? וכל שכן שאמרת לי שיש לתלמיד חכם תקנה
אמר ליה: לית ביה חילי אין בכוחי אין בכוחי לחזור בתשובה
אמר ליה: למה?
אמר ליה: רוכב הייתי על הסוס ומטייל אחורי בית המקדש
יש אומרים אחרי בית כנסת שסמוך לבית המקדש
לפני קודש הקודשים ביום כיפור שחל בשבת ושמעתי בת קול מאחורי הפרגוד מלפנים מחיצת כבוד השם והיכל קודשו בשמים מצפצת בקול אדיר ומצפצפת לישראל לחזור בתשובה "שובו בנים שובבים, "שובו אלי ואשובה אליכם" חוץ מאלישע בן אבויה" 
...
משהו לא יאומן כי יסופר, אומר לו, עוד פעם: לא רק רכבתי בשבת עכשיו אלא גם ביום כיפור רכבתי על סוס בכיפור שחל בשבת ושמע בת קול וכו'
ויצא כבר גזירה שמי שרוכב על סוס חייב מיתה
אפילו שאין הלכה כזו שרוכב על סוס גזירה שמא יקטוף זמורה
היה פרוץ הנושא
ולמרות זאת זלזל בחכמים ובתורה
ואומר שרכב בשבת וביום כיפור
ושמע מה ששמע
לפי זה גם מה שאמר קודם שיש תקנה, התקנה לכל אדם, אבל לו אין תקנה, ששמע מאחורי הפרגוד שכולם ישובו בתשובה חוץ ממנו כך אומר
שואל המדרש: מהיכן היה לו לאלישע המעשה לסור מהתורה לתרבות רעה? הגם שבתחילה לא היה כונה, והגם בימים ההם שעסק בתורה הרבה ספרי מינים נושרים מחיקו, ושמע גם יניב מרחיק משיח זמר יוני 
...
ונטל מראש הדקל "קן ציפור" דבר שהתורה אסרה לעשותו שנאמר "כי יקרא קן" וכו' "לא תקח האם על הבנים" וירד בשלום והלך לו ובמוצאי שבת
...
שילוח האם מהקן "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען יטב לך והארכת ימים"
הראשון שלא עשה כדין ולא שלח האם לא הוזכר עונו בשבת והלך לחיים
והשני שעשה מצוה כדינה והכתוב מבטיח אריכות ימים וטובה
היכן הם?
וזה שימש תירוץ לפרוק עול לומר שאין דין ואין דיין חס ושלום
ולא ידע אלישע שדרשה ר' עקיבא את הדרשה הזו בציבור להודיע לכל: אל תטעו! מה שכתוב "למען יטב לך" זה בעולם שכולו טוב "והארכת ימים" זה בעולם שכולו ארוך עולם הבא שאין בו אלא טוב בלבד והוא נצחי 
...
ואכלה, והיה אותו הריח עבודה זרה מפעפע ורותח בעובר שבכריסה בגופו ונפשו, ומאז כאריסי של חכינאי נחש, לכן תאוה נפשו לעבירה עד שמצא במה לתלות סרחונו, וסרח ופקר
שלא טעויות וספיקות באמונה, אלא שפלות הנפש ותאותיה מביאות לכך
והרהורים באמונה הינם תירוץ למעשים רעים
...
לאגור כח להתגבר על יצרו הרע ומשלא עשה כן וחילל את ה' לבעוט אחר שהיה מלא בתורה יצאה בת קול שאינו מתקבל בתשובה להטעותו ככתוב "הבא להטמא פותחין לו", והבא להטהר... אין דבר העומד בפני התשובה! אפילו אומר ה' "צא ממחצתי" לא ישמע לו
למדנו 2 דברים בתקופתנו:
א- זמרים פסולים, בעל תורה לאין שיעור, כמו אלישע בן אבויה, ולצאת לתרבות רעה, רק מהזמר (סגול) בלי הזמר (קמץ)
ב- דבר איסור כ'חפץ חיים' זצ"ל שמאכלות אסורות גורמות שלא יצא לתלמיד חכם אלא לתרבות רעה
א' מגדולי הדורות, מה גרם לו? פלוגתא דר' עקיבא,
לאחר ימים חלה אלישע בן אבויה, אתון אמרין לר' מאיר
אמר לו: חזור בך חזור בך חזור בתשובה
אמר ליה: ועד כדי כך יקבלו בתשובה? בחולי שלא יכול לחטוא וסמוך למיתה
הרב שואל את התלמיד
מה המקום לשאלה? הרי אמר ששמע בת קול שהוא לא, כולם כן ישובו בתשובה
אמר ליה: ולא כתיב שואל ר' מאיר לא כתוב בשבחי הקב"ה "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם"? מה זה "תשב אנוש עד" וכו' עד דכדוכה של הנפש כלומר ה' מביא יסורים על האדם עד שמביאו תשוש כוח וקרוב למות, ואומר לו ביסורים "שובו בני אדם" וכו' ומקבלים בתשובה למדוכדך הקרוב למיתה, ואומר לו ודאי ישוב בתשובה
באותה שעה בכה אלישע בן אבויה זלגו עיניו דמעות ומת
לא אמר כלום רק בכה ומת
והיה ר' מאיר שמח ואומר: דומה שמתוך תשובה נסתלק ר'
הגם שהדבר לא נראה ודאי שלא פירש בפיו וידוי חרטה ובקשת מחילה רק בכה כמקבל בלב וכנכנע לפני ה'
ור' מאיר שמח שמחה גדולה
כיון שקברוהו באתה האור אש משמים לשרוף את קברו
אבא שלו רצה שתרד אש משמים ותלחכך סביבו כר' אליעזר ובלי שם שמים ירדה אש לשרוף קבר
אתון אמרון ליה באו סיפרו לר' מאיר שקברו באש קבר ר' נשרף
יצא ופרס טליתו עליה על האש כדי לכבותה שהיה ר' מאיר בטוח בזכותו שטליתו לא תשרף אלא תכבה האש או לומר שמקבלו לחסות בצל כנפיו 
טעם נפלא כמו בועז שפרס טליתו על רות תכף דוגמא
אמר ר' מאיר לנפש אלישע את הפסוק "ליני הלילה והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבוקר"
אומר ר' מאיר: ליני במנוחה מהדין והעונש שדומה ללילה שחושך ומזיקים שולטים
מה הכונה "בבוקר"?
עולם שכולו טוב עולם הבא מאיר וזורח לאחר הלילה החשוך
"טוב" הקבה' שנאמר "טוב ה' לכל", "יגאלך טוב"
ואם לא יסכים לקבלך "ואם לא יחפוץ" לקבלך "וגאלתיך אנכי חי ה'" ז'א ביקש ר' מאיר שלא תדון ולא תענש ובמותו ר' מאיר לעולם הבא הנשמות יגן עליו בדינו ברוב זכויותיו אם לא יתרצה ה' לסלוח
וכך היה שכבתה האש לפי שעה
וכשמת ר' מאיר עלה עשן מקברו של אלישע שעמד אז בדינו למעלה
ואמר ר' יוחנן: כשימות הוא יצלינו מהגהינם הזה
סך הכל התלמיד הכניס לרבו לגהינם
וכשמת ר' יוחנן פסק העשן מקבר אלישע ובא לתיקונו השלם בעולם הבא
אמרו לר' מאיר: לעולם הבא אם אומרים לך מה אתה רוצה, אביך או רבך לעולם הבא לקרב אליך ולהיטיב לו, מה תאמר?
אמר להם: את האב ומיד אחר כן את הרב
אמרו לו: וכי ישמעו לך להצילך מאש הגהינם מי שחטא בגופו רק בזכותך?
אמר להם: והלא זה משנה "מצילין תיק הספר עם הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין" ומותר להוציאם מחצר אחת לאחרת שאין התר מדברי סופרים להוציא בשבת וכשמצלין הספר גם את תיקו ומפני מה? כדי שלא ישרף וכי דברי תורה כתובין בתוכו? אלא שדבוק לספר זכה להנצל עמו בזכותו תורתו כך אומר לבית דין שלמעלה שבא ותורתו בידו בזכות תורת אלישע שהיא בידי ובזכותי
...
רשעים מסורים ביד ליבם אלא כמו הצדיקים שיניחו לתורה לשנות אותך ולא יחפש בתורה מה שרוצה ויהיה פסיבי כמו סלע כל מה שתגיד תקיים יהיה ר' עקיבא וזה הוורט של ר' עקיבא מפה למד והתהפך
ולמה שנא תלמידי חכמים שראה שלא מקימים מה שלומדים ולנשוך כחמור חילול השם אומנם לא כמו שראה אבל ראה
אמר ר' יוחנן כגון אנא דאזלינא ד' אמות בלא תורה ותפילין שנחלש בגרסתו וחולי ובלי תפילין בגלל סיבת אונס וגם אני בלי תורה ותפילין אם הרב כך יש ממי ללמוד
יש א' בדור עם גלימה שאומר שהעומד ומחפש לבדוק מתולעים זה ביטול תורה יש לך חילול ה' גדול מזה
צריך לדעת רבותי אין חסינות לאף אחד לקח החיים ברצינות הושע נא זמן הישועה והשנה גורלית אינתפאדה 3 הכרזה באה והמצב חמור הנחיות לפני...
  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת