טוען...

צפת - מה הטעם לנסיונות?
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי גולד, צפת
 תאריך פרסום: 29.06.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 23-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בצפת אולמי 'גולד'

 [למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לזיכוי הרבים וחזרה בתשובה שלימה מהרה לכל עם ישראל וכו' ולע"נ הוריו מנ"ע.

נושא הדרשה : 'מה הטעם לנסיונות?'

הראשונים מתקשים להבין מהו ענין הנסיון? כי לפני השי"ת לא שייך ענין נסיון, שהרי לא התחדש אצלו מה שהיה לפני הנסיון או לאחר הנסיון, שבאמת ה' יודע לפני מה יהיה מצב האדם אחרי, אז מה מטרת הנסיון?

תשובת הראשונים: שהנסיון רק למנוסה – האדם, לא למנסה – לקב"ה שיודע בדיוק מה יהיו התוצאות.

ועדיין נשארת הקושיא במקומה, אך הסבא מקלם מבאר: שעלינו לדעת שבהוצאת דבר מכח אל הפועל - פוטנציאל, דעת העולם טועה, כי סוברים שאין שינוי בין בכח לבין בפועל, ולכאורה הם צודקים כי מה שיש בפועל זה רק מה שהיה בכח, ובאמת זה טעות גדולה מאוד! וזה סוד גדול וידיעה חדשה, ומבטיח הרב: שאם תתפסו ותבינו – כל חייכם ישתנו לטובה! 

כל דבר היוצא מהכח אל הפועל כאש מאבנים או מגפרור, כשבפועל רואים את האש ממש, אך כשהיה בכח זה היה דבר אחר לגמרי כי לא היה באבן שום חום רק קור ורק אחרי שפשוף נדלק והיה חום – ואיך זה קורה? הרי הם שונים אחד מהשני לגמרי! ומה הממוצע בין שני המצבים שהביא למצב החדש, ומי התווך ביניהם?

הרי שההכאה באבן או התחממות הגופרית בשפשוף שהם המתווכים המוצאים מהכח לפועל בדרך השתלשלות ולכן יש כאן מין אחר מקור לחום. וכך בכל הבריאה כולה יש פוטנציאל שאינם דומים לאלה שיוצאים בפועל, כי הם מין אחר לגמרי, ויש מתווכים שעוזרים להוציאם לפועל.

וזו הסגולה שניתן לכל אחד בעולמנו כח ודעת להיות 'בורא'! ממציא דברים מתכונה לתכונה, ממצב למצב ומעולם לעולם! וזו מתנה טובה שזיכה הקב"ה לנבראים שגם לנו יהיה חלק בבריאה כשותפים במעשה בראשית, כי האדם נברא בצלם אלוקים דהיינו בכוחות אלוקיים. ואמנם זה ניתן רק בכח אבל התכלית להוציאם לפועל כי 'אלוקים' זה בעל הכחות כולם.

וכך נאמר באיוב (איוב יא יב): "וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד" שכל המעלות אצלנו בכח וצריך להוליד את עצמנו להוציא כוחות צלם אלוקים לפועל וזה נפלא למבין!

ונתבונן: שכל העבודה הזו מוטלת עלינו, לברוא עצמנו ולהוציא לפועל את הצלם אלוקים, השאלה: איך נגמור את הדברים האלה? באיזה כלים ואמצעים? הרי שצריך לזה כלים נפלאים! היכן הם נמצאים ומי האומן שבראם שנוכל להוליד מאיתנו את האדם השלם הצדיק שהוא בצלם אלוקים?

רק בורא כל עולמים שחפץ בעבודתנו! ועלינו מוטל לתת הכלים שנבצע, ולכן נתן התורה מהשמים שע"י נגיע לבחינת בורא.

...

גם בדרשה זו לטובת תושבי צפת היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס לקורונה והחיסונים.

...

כבוד הרב מגלה מתי האדם ידע שהשכינה איתו? כאשר זוכה לקיים את המעשים הטובים! כי רבינו בחיי בחובות הלבבות מלמד שביד האדם רק את הבחירה והכוונה לבצע, אך המעשה אינו תלוי בנו בכלל, כי השכר רק על הבחירה הטובה ועל הרצון והכוונה האמיתית לבצע, ולכן גם אם באנו לבצע ולא הצלחנו – מקבלים שכר! כי על הביצוע – ה' מחליט מי יזכה ולמה.

ובספר חסידים מובא: שיש פעמים שאדם עונה תשובה כי ה' נותן לו תשובה בפיו כי כך רצונו שהוא יענה, ובאמת יש כאלה שאין להם תשובה כי רצונו יתברך שהם לא יענו. הרי שזה רצון ה' מי יענה שהמעשה לבסוף תלוי בקב"ה.

כמאמר חז"ל (אבות) לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להבטל ממנה – וכמו בבנין המשכן שלאחר שבנאו משה רבינו ע"ה וניסו להקימו – לא עומד! אך בסוף אמר לו הקב"ה שיעזרהו להקימו וכך היה, הרי שאת המעשה עשה הקב"ה.

וכן כשמשה רע"ה עלה לשמים ללמוד תורה מפיו של הקב"ה במשך 40 יום ולא זכר כלום! (נ.ב. הובא ב'נציב יום' בסדרת 'מנהיגות' חלק כד 'רק בעמל תקבל מתנות!' לצפיה) ובסוף הקב"ה נתן למשה את התורה במתנה!! ולמרות שהקב"ה ידע זאת מתחילה שמשה ישכח ולא יזכור, אז למה לכאורה ציערו במשך 40 יום בלי אכילה שתיה ושינה?

תשובת הירושלמי: 'להחזיר את הטיפשים!' כי אדם שטוען שלא בשבילו התורה כיון שאינו זוכר ואינו מבין אומרים לו: 'טיפש! תחזור ללמוד, שהרי משה שלמד מהמלמד הכי טוב – מפי הגבורה! ובסוף היום וכן כל ה-40 יום לא זכר אך בסוף קיבלה במתנה!

לכן אחז"ל : 'יגעת ולא מצאת – אל תאמין!' כי זה מציאה ולא בטוח שהאדם יקבל, וה' מחליט מתי תקבלה, יש לאחר חודש ויש לאחר עשרות שנים, כי אין אדם שלא יוכל להיות כמשה רבינו, כפסק הרמב"ם: 'שכל אדם יכול להטות עצמו להיות צדיק כמשה רבינו – או רשע כירבעם בן נבט!' ולכן אפשר היום למשש את השכינה – במעשים!

הרב פונה לקהל: זה שהגעתם היום להרצאה – זה שכינה! באתם היום לפה? השכינה ליוותה אתכם! כי יש שרצו להגיע – ולא הגיעו... ויש שהגיעו אך יצאו לאחר כמה דקות... כי השכינה ליוותה אותם החוצה... וזה סוד המעשים!

וזה סוד: שבמעשים רואים את השכינה ואפי' בתנועה קלה! כמובא בגמ' (עירובין נד א) שאמר שמואל לרב יהודה: 'שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי' שתפתח את פיך ותקרא מקרא ותשנה משניות שגם התורה תתקיים בך וגם תאריך ימים כנאמר (משלי ד כב): "כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא" אל תקרי לְמֹצְאֵיהֶם אלא לְמוֹצִיאֵהֶם בפה!!! שלא ללמוד בשקט בלחישה אלא בקול! כי כשלומדים בשקט זה רק חכמה ואין זה מספיק וצריך להוציא דווקא בשפתים ובפה ששם עיקר השכינה וכך זוכים.

....

הדרשה נמסרה במשך שעה ...!

 – כאשר הקהל שגדש את האולם מקיר לקיר מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "מה שיוצא לנו מזה: טעות גדולה לחשוב כמחשבת העולם שעולם המעשה זה עולם השפל והחושים הם מהדברים השפלים, כי עכשיו ראינו מהו מעשה ומהו מקור החוש שבא מהסוד של 'שכינה בתחתונים' שהכל היה יצירת הגוף של אדה"ר ששם היתה שכינה! שהנשמה היא "חֵלֶק אֱלוֹהַּ מִמָּעַל" (איוב לא ב) שאינה יכולה לעשות עבירות, רק כאשר נכנס לגוף וכששולטים בו כוחות רעים כיצה"ע...

 – ורצון ה' לשכון דווקא בגוף כזה כאמרו (שמות כה ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" לא 'בבית המקדש' שבהמ"ק הוא רק ציור שנבין איך שורה שכינה ורצון ה' שהיא תשרה בלב כל אחד ואחד! כשהולכים לבית המקדש ורואים את השכינה שורה – צריך להבין שה' רוצה שנשרה את השכינה גם בליבנו, ושתלווה אותנו השכינה גם לביתנו! כמו בגן עדן – אז צריך לפנות מקום. 

ומעלת החושים שלנו היא גדולה שאיתה עושים מעשים, שבלעדי הגוף אי אפשר לעשות מעשים, והעולם נקרא 'שפל' רק מפני החלוּת של היצה"ע שגורם לאדם להיות נשפל למטה – אך כשמתגבר בעזרת החושים לעומת המלאכים – שאין בהם שליטת היצה"ר.

ודוקא בעולם הזה של חומר וגשם כלול ענין הקדושה וזה הסוד של (ישעיה ו ג): "מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ" ואנו צריכים לכבד את ה' שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ולעבוד שכל מה שיוצא מבפנים עם הכוונות הטובות לא יתקלקל בדרך ע"י המידות הרעות והתאוות הנמבזות ונוכל להוציא הכונה הטובה – החוצה ותשאר ככה כמו בעקידה, ורק כשתצא בחוץ כראוי יאמר עלינו (בראשית כב יב): "כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה" כי לפני כן האדם יכול להתהלך עם מחשבות טובות ובפועל ? אכזרי ! אך כשתתן את הפרוטות תחשב לאיש חסד ונדיב! 

הקהל מוחא כפים.

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* יהודי שבא להרצאה בצפת מעפולה! מבקש להגיד תודה לרב על ההרצאה, וע"כ מה שעושה למען עם ישראל! ומספר שנכנס לקהילות פז לפני כ-3 שנים, לאחר שחיפש את האמת ושמע את כל הרבנים שבארץ, וב"ה שמח שזכה לכך והצטרף עם כל משפחתו.

הקהל מוחא כפים.

זה לא מובן מאליו, זה ממש נס גדול! רב שידאג שתאכל כשר!!! (ראה אשכול 'כשרות הבשר והמאכלים בימינו') שלא תכשל ותגיד לבית דין שלמעלה ותבין איפה היית.... וב"ה הקהילה גודלת.

ומבקש ברכת הרב לרפואת משפחתו שנענה בשמחה ובחפץ לב.

** בחור עם שער מתולתל ומעט ארוך ושרוואל מודה לרב על הדרשה 'מאוד נהניתי!' לאחרונה התחזקתי, אך יש לו שאלה שמונעת ממנו להוריד את השער ולהשאיר רק פאות! וכך שאל: הרי מקיימים מצוות בשביל שכר ונמנעים מעבירות שלא נענש, וזה מאוד אגואיסטי שרוצה גן עדן ולא גיהנם, והאתאיסטים שעושים 'מעשים טובים' הם 'הצדיקים האמיתיים' שלא על מנת לקבל שכר?

כבוד הרב עונה לבחור בדרך משל ונמשל בענין החוקים שמקיימים במדינה כי לא רוצים להענש למרות שאין שכר למי שמקיימם... כשהבחור מתעקש כבוד הרב מחמיא לו שבאמת זה רצון ה' שנקיים מצוותיו שלא על מנת לקבל פרס כמאמר חז"ל (אבות): "אַנְטִיגְנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קִבֵּל מִשִּׁמְעוֹן הַצַּדִּיק. הוּא הָיָה אוֹמֵר: אַל תִּהְיוּ כַּעֲבָדִים הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אֶלָּא הֱווּ כַּעֲבָדִים הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס!"

והרב אומר לבחור: 'צדקת!'

הקהל מוחא כפים.

הבחור ממשיך לשאול על אתאיסט שמקיים מצוות ומעשים טובים מה דינו?

הרב: כל שמקיים מצוות מהכרה שכלית ולא כי כך ציוה ה' – אינו מקבל שכר כלל! כי מצוה לשון ציווי וכשאין מְצַוֵה אז אין מצווה לכן בעשרת הדיברות אמר ה' לכאורה דברים תמוהים 'לא תרצח ולא תגנוב' וכו' כי אלו מצוות שכליות! שאם אחד ירצח את רעהו לא יהיה קיום לעולם.

אלא, שגם דבר שמובן בשכל לא עושים אותו כי האדם מבין אלא בגלל שה' מצווה, ולכן גם ציוה ה' לא להוסיף ולא לגרוע על מצוותיו.

הבחור ממשיך בשאלותיו ומקבל את התשובות מהרב שמתיישבות על ליבו.

הרב מאחל לבחור: 'דרך צלחה!'

הבחור מספר שאומרים לו בקהל 'להוריד את הקוקו' הרב ממליץ לו על המספרים החדות שיש לו, ואכן הבחור עולה לבמה כשבדרך מבקש מהרב: 'תשאיר לי פאות גדולות!' (ראה מה שכתב מרן הבן איש חי זיע"א בספרו הקדוש 'בן איש חיל' דרוש לשבת זכור עמ' ל ואילך במעלת הפיאות הגדולות ממרדכי היהודי ועוד).

לקול מחיאות הכפים הרב מתכבד בגזירת הקוקו, בהשארת הפאות ומגיש לו ציצית וכיפה - לקבלת עול מלכות שמים.

*** יהודי בכיפה סרוגה: מודה לרב על הדרשה ואומר 'אשרינו שזכינו לשמוע!' ומספר שב"ה מאז שהרב גילה על הכשרות – הוא נמנע לאכול! ומחכה לסניף בצפת, וב"ה יש סניף בטבריה! ומנצל את ההזדמנות להגיד לרב תודה ע"כ מה שעושה למען עם ישראל!

הקהל מוחא כפים.

היהודי מביא לסימן של רב אמת שלמרות כל הבזיונות ממשיך בהצלת עם ישראל ומבקש להגיד תודה רבה לכבוד הרב!

הרב: 'תהיה בריא תודה רבה'.

הקהל מוחא כפים.

* היהודי הבא מבקש לשאול 3 שאלות;

שאלה 1: בענין המתחסנים שעשו בתמימות באמונה שזה עוזר כי לא מודעים לסכנה!!! ואמנם מדובר במשפחות רשעיות שרוצות לעשות 'סדר עולמי חדש' אבל מאמינים ש'אין עוד מלבדו' הרי מדובר כאן בסכנת נפשות של מליונים!!! איך זה יכול להיות?

הרב עונה: איך 6 מליון מתו בשואה!!! וביניהם צדיקים וחסידים?! 

השואל טוען בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל שלא תהיה עוד פעם שואה...

הרב: כתוב שיהיו 3 מלחמות 'גוג ומגוג' והחפץ חיים זיע"א אמר שהראשונה היתה במלחמת העולם הראשונה, 2 במלחמת העולם השניה, והשלישית שעומדים בפתחה, כרגע זה הרוחני שמלחמת 'לוציפר' השטן באמונה! וכל המשרתים את האנג'דה הזו הם משרתי השטן, ולכן הם עם סמליהם פרמידה ועין והאצבעות כדוגמת הממשלה לפיד ובנט כסמלי האילומינטי הבונים החופשיים.

 

שאלה 2: הרי הרבנים אמרו להתחסן! למי להאמין?

תשובה: פסק הפלא יועץ זיע"א כאשר 99 רופאים אומרים להתחסן ורק רופא 1 לא להתחסן הרי ששומעים רק ליחיד כי בסכנת נפשות לא הולכים אחר 'הרוב'! וסומכים על מי שמרחיק מסכנה למרות שהוא רק 1%!

וידוע שיש ליד 'גדולי ישראל' את ה'גחזי' למיניהם (ראה 'תגובת הרב אמנון יצחק לקלטת המבושלת של הרב קניבסקי המורה להתחסן למרות הסיכונים', וכן ראה קונטרס 'האם יש מציאות לרמות רבנים') וכן שהממשלה שולחת 'צוותות מתוגברים' שמספרים על 'מצב קטסטרופלי' שיכול לגרום וכו' אבל לבינתים מתו אלפים מהחיסון!!! כי לפני החיסון מתו רק כ-3 אלף! ואחרי החיסון מתו עוד 3 אלף!! חוץ מעשרות אלפים שבכל העולם הסובלים מהחיסונים בתופעות לוואי חמורות! (ראה 'מהדורה 281 • ד"ר טס לורי - אלפי מתים ומאות אלפי נפגעים מוכיחים שהחיסון אינו בטוח לבני אדם!'), וכן שהערב התפרסם 'מהדורה 282 • ה-CDC מודה יש קשר בין חיסון הקורונה לדלקת שריר הלב!!!'! וזה רק אחד מהסימפטומים שרואים זאת לאחר החיסון, ועכשיו מתו 4 טייסים בחברה 1 ולכן יש פחד בחברות התעופה, ויצאה הוראה בישראל: 'שכל מי שקיבל חיסון – עדיף שלא יטוס!' כי כשנמצאים בגובה – החיסון גורם לקרישי דם!!! ובאחת מחברות התעופה 80 מהרופאים המחוסנים לא מרגישים טוב בגבהים!

שאלה 3: האם ראשי הממשלה נשלטים על ידי ה'סדר העולמי החדש'?

הרב עונה: לא נשלטים אלא שותפים! ובכל העולם!! 

- ומה עם המפלגות החרדיות?

- כולם באותה קנוניה! כי הסכימו לעשות חיסיון למשך 30 שנה את כל ועדות הקורונה?! הרי אם 'דואגים' לבריאות אדרבה! שיחשפו ויראו את דאגתם... ההסתרה מגלה על בעיה. ועוד דבר: הרי ביל גייטס אומר במפורש שרוצה לדלל את האוכלוסיה בין 10-15% שזה בין מליארד עד 2 מליארד! נשאלת השאלה: איך דואג לחיסונים בכל העולם!? - טמבל! הרי הודה שרוצה לדלל, ועכשיו יש 'קורונה' ש'הורגת' מליונים – תשמח! אל תפריע ותמציא חיסונים 'להצלה' – אלא ודאי שהקורונה זה רק סיבה לחיסונים שיחסלו באמת!

**שואל אחרון מודה לרב על השיעור, ושואל שהרי הרמב"ם אומר שיש חיוב גם לצפות למשיח בנוסף לאמונה, ומבקש הסבר מהרב לראות דוגמא שמחכים למשיח?

הרב משיב: שבהגדה של פסח אומרים "כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ" (שמות יג ח) להביא לימות המשיח – והכונה בזה שצריך להביא ולא להמתין דהיינו לפעול פעולות להביא לימות המשיח, פירוש: להפיץ תורת ה'! להחזיר יהודים בתשובה!! ולא לעמוד בחלון כל יום 5 דקות... אלא לצאת לרחוב ולהביא.

וכך רואים שאנחנו בפתח של ימות משיח, שכתוב שהיצה"ע מתגבר את כל חילותיו כדי להפיל חללים ! ונאמר (דניאל יב ט-י): "עֵת קֵץ. יִתְבָּרֲרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים וְלֹא יָבִינוּ כָּל רְשָׁעִים וְהַמַּשְׂכִּלִים יָבִינוּ" הרי שאלה שלא האמינו באמונה שלימה בלי בדיקה ובחינה, ואדרבה! נאמר שלא תהיה הלכה אחת, וכן שהאמת תהיה נעדרת וכו' אבל מי שירצה יוכל לראות את האמת כי (תהלים פה יב): "אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח" .

ולדוגמא ב'אמונת חכמים' שאם הרבנים יגידו לקהל: 'למכור את הדירות ולישון באהלים!' מי יעשה כך? הרי הקהל טוען ששומע לדעת תורה... אז למה לוקחים זריקת חיסון שיש בה מוות!!! איך אפשר בלי לבדוק?! וכי אם אדם יעלה לאוטובוס ומישהו יצעק: "פצצה!" תתעכב ותתקשר לרב אם יאשר תרד?!

הקהל צוחק...

הרי קודם כל במצב סכנה בורחים! אך אנשים מציגים את עצמם כ'מאמינים' כי באמת מתעצלים לבדוק! הרי כבוד הרב שליט"א משקיע מעל 280 מהדורות כל יום חצי שעה! להשיג חומר חדש!! להוכיח את הבלוף הגדול הזה!!! 

וכבוד הרב מספר שהיום ישב בראיון עם 2 עורכי-דין (חילונים) מאוד בכירים שמגישים בג"צ נגד המדינה ומגלים שבזכות כבוד הרב הם לא התחסנו!!! וב"ה מאות אלפים לא מתחסנים בזכות 'וירוס TV!' ממש הצלה מהשואה – להצילם מהשריפה ומהגטאות!! ואיך אפשר ברגע אחד להגיד 'להתחסן' הכל בסדר?! ממש כמו בענין הכשרויות... בלי בדיקה וחקירה...

השואל: ואיך אפשר שזו תהיה מזימה עולמית?

הרב: כמו במבול! כל העולם חשבו שיכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל היה רק 1! נח - שבעיניהם היה 'טמבל' וח"ו 'מבלבל את המוח' שיהיה מבול... ובטח מישהו שאל 'איך אדע שיבוא?' אמר לו נח: 'תמתין עד שיבוא...!' ובסוף כולם מתו! חוץ מה'טיפש'.

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולם 'גולד' בצפת: "אני מודה לכם! תודה על ההשתפות".

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים 

ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכונים; ברכת המזון, קריאת שמע וברכות השחר) *והדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'. 

להתראות! 

בהרצאה הבאה ב"ה באופקים 04-07-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת