טוען...

צפת - מה הטעם לנסיונות?
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי גולד, צפת
 תאריך פרסום: 29.06.2021, שעה: 00:00

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 23-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בצפת אולמי 'גולד'

 [למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לזיכוי הרבים וחזרה בתשובה שלימה מהרה לכל עם ישראל וכו' ולע"נ הוריו מנ"ע.

נושא הדרשה : 'מה הטעם לנסיונות?'

הראשונים מתקשים להבין מהו ענין הנסיון? כי לפני השי"ת לא שייך ענין נסיון, שהרי לא התחדש אצלו מה שהיה לפני הנסיון או לאחר הנסיון, שבאמת ה' יודע לפני מה יהיה מצב האדם אחרי, אז מה מטרת הנסיון?

תשובת הראשונים: שהנסיון רק למנוסה – האדם, לא למנסה – לקב"ה שיודע בדיוק מה יהיו התוצאות.

ועדיין נשארת הקושיא במקומה, אך הסבא מקלם מבאר: שעלינו לדעת שבהוצאת דבר מכח אל הפועל - פוטנציאל, דעת העולם טועה, כי סוברים שאין שינוי בין בכח לבין בפועל, ולכאורה הם צודקים כי מה שיש בפועל זה רק מה שהיה בכח, ובאמת זה טעות גדולה מאוד! וזה סוד גדול וידיעה חדשה, ומבטיח הרב: שאם תתפסו ותבינו – כל חייכם ישתנו לטובה! 

כל דבר היוצא מהכח אל הפועל כאש מאבנים או מגפרור, כשבפועל רואים את האש ממש, אך כשהיה בכח זה היה דבר אחר לגמרי כי לא היה באבן שום חום רק קור ורק אחרי שפשוף נדלק והיה חום – ואיך זה קורה? הרי הם שונים אחד מהשני לגמרי! ומה הממוצע בין שני המצבים שהביא למצב החדש, ומי התווך ביניהם?

הרי שההכאה באבן או התחממות הגופרית בשפשוף שהם המתווכים המוצאים מהכח לפועל בדרך השתלשלות ולכן יש כאן מין אחר מקור לחום. וכך בכל הבריאה כולה יש פוטנציאל שאינם דומים לאלה שיוצאים בפועל, כי הם מין אחר לגמרי, ויש מתווכים שעוזרים להוציאם לפועל.

וזו הסגולה שניתן לכל אחד בעולמנו כח ודעת להיות 'בורא'! ממציא דברים מתכונה לתכונה, ממצב למצב ומעולם לעולם! וזו מתנה טובה שזיכה הקב"ה לנבראים שגם לנו יהיה חלק בבריאה כשותפים במעשה בראשית, כי האדם נברא בצלם אלוקים דהיינו בכוחות אלוקיים. ואמנם זה ניתן רק בכח אבל התכלית להוציאם לפועל כי 'אלוקים' זה בעל הכחות כולם.

וכך נאמר באיוב (איוב יא יב): "וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד" שכל המעלות אצלנו בכח וצריך להוליד את עצמנו להוציא כוחות צלם אלוקים לפועל וזה נפלא למבין!

ונתבונן: שכל העבודה הזו מוטלת עלינו, לברוא עצמנו ולהוציא לפועל את הצלם אלוקים, השאלה: איך נגמור את הדברים האלה? באיזה כלים ואמצעים? הרי שצריך לזה כלים נפלאים! היכן הם נמצאים ומי האומן שבראם שנוכל להוליד מאיתנו את האדם השלם הצדיק שהוא בצלם אלוקים?

רק בורא כל עולמים שחפץ בעבודתנו! ועלינו מוטל לתת הכלים שנבצע, ולכן נתן התורה מהשמים שע"י נגיע לבחינת בורא.

...

גם בדרשה זו לטובת תושבי צפת היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס לקורונה והחיסונים.

...

כבוד הרב מגלה מתי האדם ידע שהשכינה איתו? כאשר זוכה לקיים את המעשים הטובים! כי רבינו בחיי בחובות הלבבות מלמד שביד האדם רק את הבחירה והכוונה לבצע, אך המעשה אינו תלוי בנו בכלל, כי השכר רק על הבחירה הטובה ועל הרצון והכוונה האמיתית לבצע, ולכן גם אם באנו לבצע ולא הצלחנו – מקבלים שכר! כי על הביצוע – ה' מחליט מי יזכה ולמה.

ובספר חסידים מובא: שיש פעמים שאדם עונה תשובה כי ה' נותן לו תשובה בפיו כי כך רצונו שהוא יענה, ובאמת יש כאלה שאין להם תשובה כי רצונו יתברך שהם לא יענו. הרי שזה רצון ה' מי יענה שהמעשה לבסוף תלוי בקב"ה.

כמאמר חז"ל (אבות) לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להבטל ממנה – וכמו בבנין המשכן שלאחר שבנאו משה רבינו ע"ה וניסו להקימו – לא עומד! אך בסוף אמר לו הקב"ה שיעזרהו להקימו וכך היה, הרי שאת המעשה עשה הקב"ה.

וכן כשמשה רע"ה עלה לשמים ללמוד תורה מפיו של הקב"ה במשך 40 יום ולא זכר כלום! (נ.ב. הובא ב'נציב יום' בסדרת 'מנהיגות' חלק כד 'רק בעמל תקבל מתנות!' לצפיה) ובסוף הקב"ה נתן למשה את התורה במתנה!! ולמרות שהקב"ה ידע זאת מתחילה שמשה ישכח ולא יזכור, אז למה לכאורה ציערו במשך 40 יום בלי אכילה שתיה ושינה?

תשובת הירושלמי: 'להחזיר את הטיפשים!' כי אדם שטוען שלא בשבילו התורה כיון שאינו זוכר ואינו מבין אומרים לו: 'טיפש! תחזור ללמוד, שהרי משה שלמד מהמלמד הכי טוב – מפי הגבורה! ובסוף היום וכן כל ה-40 יום לא זכר אך בסוף קיבלה במתנה!

לכן אחז"ל : 'יגעת ולא מצאת – אל תאמין!' כי זה מציאה ולא בטוח שהאדם יקבל, וה' מחליט מתי תקבלה, יש לאחר חודש ויש לאחר עשרות שנים, כי אין אדם שלא יוכל להיות כמשה רבינו, כפסק הרמב"ם: 'שכל אדם יכול להטות עצמו להיות צדיק כמשה רבינו – או רשע כירבעם בן נבט!' ולכן אפשר היום למשש את השכינה – במעשים!

הרב פונה לקהל: זה שהגעתם היום להרצאה – זה שכינה! באתם היום לפה? השכינה ליוותה אתכם! כי יש שרצו להגיע – ולא הגיעו... ויש שהגיעו אך יצאו לאחר כמה דקות... כי השכינה ליוותה אותם החוצה... וזה סוד המעשים!

וזה סוד: שבמעשים רואים את השכינה ואפי' בתנועה קלה! כמובא בגמ' (עירובין נד א) שאמר שמואל לרב יהודה: 'שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי' שתפתח את פיך ותקרא מקרא ותשנה משניות שגם התורה תתקיים בך וגם תאריך ימים כנאמר (משלי ד כב): "כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא" אל תקרי לְמֹצְאֵיהֶם אלא לְמוֹצִיאֵהֶם בפה!!! שלא ללמוד בשקט בלחישה אלא בקול! כי כשלומדים בשקט זה רק חכמה ואין זה מספיק וצריך להוציא דווקא בשפתים ובפה ששם עיקר השכינה וכך זוכים.

....

הדרשה נמסרה במשך שעה ...!

 – כאשר הקהל שגדש את האולם מקיר לקיר מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "מה שיוצא לנו מזה: טעות גדולה לחשוב כמחשבת העולם שעולם המעשה זה עולם השפל והחושים הם מהדברים השפלים, כי עכשיו ראינו מהו מעשה ומהו מקור החוש שבא מהסוד של 'שכינה בתחתונים' שהכל היה יצירת הגוף של אדה"ר ששם היתה שכינה! שהנשמה היא "חֵלֶק אֱלוֹהַּ מִמָּעַל" (איוב לא ב) שאינה יכולה לעשות עבירות, רק כאשר נכנס לגוף וכששולטים בו כוחות רעים כיצה"ע...

 – ורצון ה' לשכון דווקא בגוף כזה כאמרו (שמות כה ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" לא 'בבית המקדש' שבהמ"ק הוא רק ציור שנבין איך שורה שכינה ורצון ה' שהיא תשרה בלב כל אחד ואחד! כשהולכים לבית המקדש ורואים את השכינה שורה – צריך להבין שה' רוצה שנשרה את השכינה גם בליבנו, ושתלווה אותנו השכינה גם לביתנו! כמו בגן עדן – אז צריך לפנות מקום. 

ומעלת החושים שלנו היא גדולה שאיתה עושים מעשים, שבלעדי הגוף אי אפשר לעשות מעשים, והעולם נקרא 'שפל' רק מפני החלוּת של היצה"ע שגורם לאדם להיות נשפל למטה – אך כשמתגבר בעזרת החושים לעומת המלאכים – שאין בהם שליטת היצה"ר.

ודוקא בעולם הזה של חומר וגשם כלול ענין הקדושה וזה הסוד של (ישעיה ו ג): "מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ" ואנו צריכים לכבד את ה' שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ולעבוד שכל מה שיוצא מבפנים עם הכוונות הטובות לא יתקלקל בדרך ע"י המידות הרעות והתאוות הנמבזות ונוכל להוציא הכונה הטובה – החוצה ותשאר ככה כמו בעקידה, ורק כשתצא בחוץ כראוי יאמר עלינו (בראשית כב יב): "כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה" כי לפני כן האדם יכול להתהלך עם מחשבות טובות ובפועל ? אכזרי ! אך כשתתן את הפרוטות תחשב לאיש חסד ונדיב! 

הקהל מוחא כפים.

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* יהודי שבא להרצאה בצפת מעפולה! מבקש להגיד תודה לרב על ההרצאה, וע"כ מה שעושה למען עם ישראל! ומספר שנכנס לקהילות פז לפני כ-3 שנים, לאחר שחיפש את האמת ושמע את כל הרבנים שבארץ, וב"ה שמח שזכה לכך והצטרף עם כל משפחתו.

הקהל מוחא כפים.

זה לא מובן מאליו, זה ממש נס גדול! רב שידאג שתאכל כשר!!! (ראה אשכול 'כשרות הבשר והמאכלים בימינו') שלא תכשל ותגיד לבית דין שלמעלה ותבין איפה היית.... וב"ה הקהילה גודלת.

ומבקש ברכת הרב לרפואת משפחתו שנענה בשמחה ובחפץ לב.

** בחור עם שער מתולתל ומעט ארוך ושרוואל מודה לרב על הדרשה 'מאוד נהניתי!' לאחרונה התחזקתי, אך יש לו שאלה שמונעת ממנו להוריד את השער ולהשאיר רק פאות! וכך שאל: הרי מקיימים מצוות בשביל שכר ונמנעים מעבירות שלא נענש, וזה מאוד אגואיסטי שרוצה גן עדן ולא גיהנם, והאתאיסטים שעושים 'מעשים טובים' הם 'הצדיקים האמיתיים' שלא על מנת לקבל שכר?

כבוד הרב עונה לבחור בדרך משל ונמשל בענין החוקים שמקיימים במדינה כי לא רוצים להענש למרות שאין שכר למי שמקיימם... כשהבחור מתעקש כבוד הרב מחמיא לו שבאמת זה רצון ה' שנקיים מצוותיו שלא על מנת לקבל פרס כמאמר חז"ל (אבות): "אַנְטִיגְנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קִבֵּל מִשִּׁמְעוֹן הַצַּדִּיק. הוּא הָיָה אוֹמֵר: אַל תִּהְיוּ כַּעֲבָדִים הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אֶלָּא הֱווּ כַּעֲבָדִים הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס!"

והרב אומר לבחור: 'צדקת!'

הקהל מוחא כפים.

הבחור ממשיך לשאול על אתאיסט שמקיים מצוות ומעשים טובים מה דינו?

הרב: כל שמקיים מצוות מהכרה שכלית ולא כי כך ציוה ה' – אינו מקבל שכר כלל! כי מצוה לשון ציווי וכשאין מְצַוֵה אז אין מצווה לכן בעשרת הדיברות אמר ה' לכאורה דברים תמוהים 'לא תרצח ולא תגנוב' וכו' כי אלו מצוות שכליות! שאם אחד ירצח את רעהו לא יהיה קיום לעולם.

אלא, שגם דבר שמובן בשכל לא עושים אותו כי האדם מבין אלא בגלל שה' מצווה, ולכן גם ציוה ה' לא להוסיף ולא לגרוע על מצוותיו.

הבחור ממשיך בשאלותיו ומקבל את התשובות מהרב שמתיישבות על ליבו.

הרב מאחל לבחור: 'דרך צלחה!'

הבחור מספר שאומרים לו בקהל 'להוריד את הקוקו' הרב ממליץ לו על המספרים החדות שיש לו, ואכן הבחור עולה לבמה כשבדרך מבקש מהרב: 'תשאיר לי פאות גדולות!' (ראה מה שכתב מרן הבן איש חי זיע"א בספרו הקדוש 'בן איש חיל' דרוש לשבת זכור עמ' ל ואילך במעלת הפיאות הגדולות ממרדכי היהודי ועוד).

לקול מחיאות הכפים הרב מתכבד בגזירת הקוקו, בהשארת הפאות ומגיש לו ציצית וכיפה - לקבלת עול מלכות שמים.

*** יהודי בכיפה סרוגה: מודה לרב על הדרשה ואומר 'אשרינו שזכינו לשמוע!' ומספר שב"ה מאז שהרב גילה על הכשרות – הוא נמנע לאכול! ומחכה לסניף בצפת, וב"ה יש סניף בטבריה! ומנצל את ההזדמנות להגיד לרב תודה ע"כ מה שעושה למען עם ישראל!

הקהל מוחא כפים.

היהודי מביא לסימן של רב אמת שלמרות כל הבזיונות ממשיך בהצלת עם ישראל ומבקש להגיד תודה רבה לכבוד הרב!

הרב: 'תהיה בריא תודה רבה'.

הקהל מוחא כפים.

* היהודי הבא מבקש לשאול 3 שאלות;

שאלה 1: בענין המתחסנים שעשו בתמימות באמונה שזה עוזר כי לא מודעים לסכנה!!! ואמנם מדובר במשפחות רשעיות שרוצות לעשות 'סדר עולמי חדש' אבל מאמינים ש'אין עוד מלבדו' הרי מדובר כאן בסכנת נפשות של מליונים!!! איך זה יכול להיות?

הרב עונה: איך 6 מליון מתו בשואה!!! וביניהם צדיקים וחסידים?! 

השואל טוען בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל שלא תהיה עוד פעם שואה...

הרב: כתוב שיהיו 3 מלחמות 'גוג ומגוג' והחפץ חיים זיע"א אמר שהראשונה היתה במלחמת העולם הראשונה, 2 במלחמת העולם השניה, והשלישית שעומדים בפתחה, כרגע זה הרוחני שמלחמת 'לוציפר' השטן באמונה! וכל המשרתים את האנג'דה הזו הם משרתי השטן, ולכן הם עם סמליהם פרמידה ועין והאצבעות כדוגמת הממשלה לפיד ובנט כסמלי האילומינטי הבונים החופשיים.

 

שאלה 2: הרי הרבנים אמרו להתחסן! למי להאמין?

תשובה: פסק הפלא יועץ זיע"א כאשר 99 רופאים אומרים להתחסן ורק רופא 1 לא להתחסן הרי ששומעים רק ליחיד כי בסכנת נפשות לא הולכים אחר 'הרוב'! וסומכים על מי שמרחיק מסכנה למרות שהוא רק 1%!

וידוע שיש ליד 'גדולי ישראל' את ה'גחזי' למיניהם (ראה 'תגובת הרב אמנון יצחק לקלטת המבושלת של הרב קניבסקי המורה להתחסן למרות הסיכונים', וכן ראה קונטרס 'האם יש מציאות לרמות רבנים') וכן שהממשלה שולחת 'צוותות מתוגברים' שמספרים על 'מצב קטסטרופלי' שיכול לגרום וכו' אבל לבינתים מתו אלפים מהחיסון!!! כי לפני החיסון מתו רק כ-3 אלף! ואחרי החיסון מתו עוד 3 אלף!! חוץ מעשרות אלפים שבכל העולם הסובלים מהחיסונים בתופעות לוואי חמורות! (ראה 'מהדורה 281 • ד"ר טס לורי - אלפי מתים ומאות אלפי נפגעים מוכיחים שהחיסון אינו בטוח לבני אדם!'), וכן שהערב התפרסם 'מהדורה 282 • ה-CDC מודה יש קשר בין חיסון הקורונה לדלקת שריר הלב!!!'! וזה רק אחד מהסימפטומים שרואים זאת לאחר החיסון, ועכשיו מתו 4 טייסים בחברה 1 ולכן יש פחד בחברות התעופה, ויצאה הוראה בישראל: 'שכל מי שקיבל חיסון – עדיף שלא יטוס!' כי כשנמצאים בגובה – החיסון גורם לקרישי דם!!! ובאחת מחברות התעופה 80 מהרופאים המחוסנים לא מרגישים טוב בגבהים!

שאלה 3: האם ראשי הממשלה נשלטים על ידי ה'סדר העולמי החדש'?

הרב עונה: לא נשלטים אלא שותפים! ובכל העולם!! 

- ומה עם המפלגות החרדיות?

- כולם באותה קנוניה! כי הסכימו לעשות חיסיון למשך 30 שנה את כל ועדות הקורונה?! הרי אם 'דואגים' לבריאות אדרבה! שיחשפו ויראו את דאגתם... ההסתרה מגלה על בעיה. ועוד דבר: הרי ביל גייטס אומר במפורש שרוצה לדלל את האוכלוסיה בין 10-15% שזה בין מליארד עד 2 מליארד! נשאלת השאלה: איך דואג לחיסונים בכל העולם!? - טמבל! הרי הודה שרוצה לדלל, ועכשיו יש 'קורונה' ש'הורגת' מליונים – תשמח! אל תפריע ותמציא חיסונים 'להצלה' – אלא ודאי שהקורונה זה רק סיבה לחיסונים שיחסלו באמת!

**שואל אחרון מודה לרב על השיעור, ושואל שהרי הרמב"ם אומר שיש חיוב גם לצפות למשיח בנוסף לאמונה, ומבקש הסבר מהרב לראות דוגמא שמחכים למשיח?

הרב משיב: שבהגדה של פסח אומרים "כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ" (שמות יג ח) להביא לימות המשיח – והכונה בזה שצריך להביא ולא להמתין דהיינו לפעול פעולות להביא לימות המשיח, פירוש: להפיץ תורת ה'! להחזיר יהודים בתשובה!! ולא לעמוד בחלון כל יום 5 דקות... אלא לצאת לרחוב ולהביא.

וכך רואים שאנחנו בפתח של ימות משיח, שכתוב שהיצה"ע מתגבר את כל חילותיו כדי להפיל חללים ! ונאמר (דניאל יב ט-י): "עֵת קֵץ. יִתְבָּרֲרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים וְלֹא יָבִינוּ כָּל רְשָׁעִים וְהַמַּשְׂכִּלִים יָבִינוּ" הרי שאלה שלא האמינו באמונה שלימה בלי בדיקה ובחינה, ואדרבה! נאמר שלא תהיה הלכה אחת, וכן שהאמת תהיה נעדרת וכו' אבל מי שירצה יוכל לראות את האמת כי (תהלים פה יב): "אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח" .

ולדוגמא ב'אמונת חכמים' שאם הרבנים יגידו לקהל: 'למכור את הדירות ולישון באהלים!' מי יעשה כך? הרי הקהל טוען ששומע לדעת תורה... אז למה לוקחים זריקת חיסון שיש בה מוות!!! איך אפשר בלי לבדוק?! וכי אם אדם יעלה לאוטובוס ומישהו יצעק: "פצצה!" תתעכב ותתקשר לרב אם יאשר תרד?!

הקהל צוחק...

הרי קודם כל במצב סכנה בורחים! אך אנשים מציגים את עצמם כ'מאמינים' כי באמת מתעצלים לבדוק! הרי כבוד הרב שליט"א משקיע מעל 280 מהדורות כל יום חצי שעה! להשיג חומר חדש!! להוכיח את הבלוף הגדול הזה!!! 

וכבוד הרב מספר שהיום ישב בראיון עם 2 עורכי-דין (חילונים) מאוד בכירים שמגישים בג"צ נגד המדינה ומגלים שבזכות כבוד הרב הם לא התחסנו!!! וב"ה מאות אלפים לא מתחסנים בזכות 'וירוס TV!' ממש הצלה מהשואה – להצילם מהשריפה ומהגטאות!! ואיך אפשר ברגע אחד להגיד 'להתחסן' הכל בסדר?! ממש כמו בענין הכשרויות... בלי בדיקה וחקירה...

השואל: ואיך אפשר שזו תהיה מזימה עולמית?

הרב: כמו במבול! כל העולם חשבו שיכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל היה רק 1! נח - שבעיניהם היה 'טמבל' וח"ו 'מבלבל את המוח' שיהיה מבול... ובטח מישהו שאל 'איך אדע שיבוא?' אמר לו נח: 'תמתין עד שיבוא...!' ובסוף כולם מתו! חוץ מה'טיפש'.

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולם 'גולד' בצפת: "אני מודה לכם! תודה על ההשתפות".

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים 

ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכונים; ברכת המזון, קריאת שמע וברכות השחר) *והדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'. 

להתראות! 

בהרצאה הבאה ב"ה באופקים 04-07-2021.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת