טוען...

ירושלים - שער האהבה לשם
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי זוועהיל, ירושלים
 תאריך פרסום: 09.06.2021

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה ברמלה 06-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בירושלים

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות בהרצאה זו, הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

זה הבחור שתולש מודעות 

 

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות לחזרה בתשובה לכל עם ישראל ולתורמים הנכבדים וכו'

הדרשה על פרשת השבוע 'פרשת קרח' ויקח קרח בן יצהר וחז"ל שאלו קרח שפקח היה מה ראה לשטות זו? עינו הטעתו! ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן וחשב שבשבילו הוא ראוי לגדולה! ושאלה ראשונה: איך פקח עושה שטות כזו? כי השתמש ברוח הקודש וטעה! כי ברוח הקודש ראה את השלשלת... 

[ברקע שאגות של שסניקים עוקרי תורה... - ה' ירחם!]

ולשאלה משיב הסבא מנובהרדוק כי יש 'טעם ואמת' מה נולד ממה יש שהטעם מהאמת ויש להפך, ואצל קרח כיון שטעם מהשררה כאומרו 'מדוע תתנשאו על קהל ה''? וזה יצר לו את החשבון... וקנא בנשיאותו של אליצפן. אבל אם לא היה הטעם קודם לאמת, הרי שלא היה מבקש שררה עתה כי יקבלנה בעתיד דרך שמואל. ולמרות שהתורה מבטלת את כל ענין השררה שהוא ענין שוא וצריך לברוח מהכבוד אך הטעם נתן לו סיוע ל'אמת' לרדוף אחרי הכבוד ועשה שטות כזו.

ולהפך; אצל אהרן שאחז"ל אילו ידע אהרן שהקב"ה כותב עליו 'וראך ושמח בלבו' היה יוצא לקראת משה בתופים ובמחולות! וודאי שהתורה לא באה להקטין פעולת אהרן, כי כשמתבוננים רואים שאהרן היה שלם במידות ועכ"ז ששמח בגדולת אחיו הקטן ממנו - במקומו אך זה היה בטבעו ולא ביתרון מעלה ולא ידע מצד שלילי להקפיד בכך, אך אם היה יודע שהתורה משבחת דהיינו שיש מקום להקפיד ולא היה מאמין בעצמו ולא סומך על עצמו ואולי יקנא באחיו וכו' – אז היה יוצא בתופים ובמחולות כדי להיות בטוח שהשמחה היא אמיתית!

וכיון שבא אהרן לטעם מפני האמת, וזה נדיר! כי אצל כולם זה כמו קין שמקנא בהבל... ואינו מרגיש בכך חסרון בכבודו שאחרי 40 שנה שאחיו הקטן 'נעלם' פתאום חוזר לגדולה כזו במקומו?!

{ובהצצה קטנה לימינו שביבי דיקי קשה לו מאוד לעזוב את התפקיד לא רק אחרי 40 שנה, אפי' אחרי 12 שנה הוא מסוגל לעשות עוד מלחמה עם הערבים... שאז ידחו הבחירות ויקבל צ'אנס נוסף!}

ולמרות שכל מחלוקת קרח היתה נגד אהרן שהיה כהן גדול- בכ"ז שתק אהרן כאילו לא נוגע אליו, ואצל קרח הטעם שמשך אותו הפילו! ולכן חלק על משה ואמר שהוא יותר ראוי ממנו... ומזה לומדים: שצריך להקדים את האמת לפני הטעם. כי אחרת הטעם לא יתן להכיר באמת, וכך רוב בני האדם לא מבררים את האמת אלא כשרוצים משהו ואז מסדרים את 'האמת' לפי הטעם.

ולכן השיעור יהיה בנושא אהבה!

שאדם צריך לשים את אהבתו לטובה והיא תהיה למעלה מכל המידות הטובות! כי להפך – אין רע יותר ממנה!! ככתוב 'ואהבת את ה''א' ויש סוגים שונים של אהבה, אהבת אב לבניו – לכאורה טבעית וטובה, אך כשאינו מייסרם ומניחם ללכת בדרך הרעה ובשרירות ליבם ויבוא נזק גדול! 'הם עוד ילדים'... ובלי תוכחת גדלים נורא ואיום וכמ"ש מפני שלא ייסר אברהם את ישמעאל יצא לתרבות רעה שכתוב 'ויאהב את ישמעאל' וכן יצחק שלא יסר ורידה את עשו יצא לתרבות רעה ככתוב 'ויאהב את עשו' הרי שמאהבה יכולים לצאת לתרבות רעה, וכן אהבת ממון שמחמת כך לא ישא ויתן באמונה וכל עבירות גזל וכו' ונכשל באיסורים רבים! שמעבירתו על דעת קונו ויהיה קמצן ועוד... 

....

הדרשה נמשכה כשעתיים! – כשהקהל שמילא את האולם מפה לפה, והפעם משולב - מחרדים ספרדים ליטאים וחסידים - מרותק במקומו ובעמידה (מחוסר מקומות ישיבה) ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "לכן צריך לאהב את כל מה שיביאנו לאהבת ה' יתברך – ומי יעשה כן יזכה לטוב מאוד בעולם הזה ועוד יותר טוב לעולם הבא – אמן ואמן!'

הקהל מוחא כפים.

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון, בחור הלומד בישיבה: מה מטרתנו בתקופת ימות משיח?

כבוד הרב עונה: עד כמה שאפשר להתאחד ולזכות את הרבים שמביא לאחדות, למשל בלומדך בישיבה עוזר לאלה שפחותים ממך בהבנה ועוזרו להתקדם, ואם ח"ו סוטה מהדרך עוזרו לעלות לדרך הישירה, וכשמתנהג כראוי וכיאות לבן תורה ובן ישיבה הרי שמקדש שם שמים בהליכתך, וכן לחלק חומרי הסברה בדרך ולהפיץ תורה, לעודד לשמוע ולבוא לשיעורי תורה (בשופר קול גם בקומה הכשרה 023724787 ושידור חי 07733376900) כל אחד לפי יכולתו כוחו ומקומו – זיכוי הרבים. ובאחדות כאשר נצבים יחדיו נעמוד מול כל האויבים כי אפ' שעבדו עבודה זרה רח"ל 'חבור עצבים אפרים הנח לו' .

** אברך חסידי: שמעתי שכבודו פועל ישועות! ומספר שמטופל בילדים אך סובל כ-11 שנה ומחמת הסבל הפסיק להיות סופר סת"ם ומרגיש רעידות וכו'

כבוד הרב עונה: הכנסת לראש שאינך בריא, ומהפחד נוצרה בעיה! ואם תחליט מהיום שאתה בריא – ומתנהג כרגיל כפי שעשו גדולי ישראל זצ"ל החזון איש הסטייפלר למרות שכל חייהם היה מלא יסורים ולא התייחסו לכך כידוע שלמד בצעירותו 36 שעות אך בזקנותו רק 24 שעות.

ומוכיח מזה שהאברך התפעל שהקיא 4 פעמים בשנה – והרב משיב: שכך דרך העולם ואין זה מחלה ח"ו כמו שב"ה אדם נכנס לצרכיו כמה פעמים ביום...

שואל: אז מה לעשות לפרנסה? 

הרב: להמשיך במלאכת הסופרות.

** אברך נוסף מספר שמתחילת הקורונה דואג על כל מה שקורה בארץ ב"ה שומע את כבוד הרב ויודע שכל דבריו הן אמת לאמתה שממש נפתחה מלחמה נגד העם! מה אפשר לעשות למנוע השואה הזו?

הרב עונה: אי אפשר באמת לעשות , ואנחנו עושים את המירב והמיטב, ומי שמפיץ את החומר הלאה – זה דבר נפלא! כי יש יהודים שכתבו חוברות ברחבי הארץ ומפיצים בקרב קהל ה', למרות שיש שחושבים שהם חכמים ומבינים יותר, אבל אלה הם שלא נכנסו לעובי הקורה וכו' וזה ידוע! כי החפץ חיים זצ"ל אמר שיהיו 3 מלחמות גוג ומגוג; הראשונה – מלחמת עולם הראשונה, וכן השניה, והשלישית שלפנינו, אך לא דווקא בגשמיות אלא מלחמת הכפירה באמונה! וזו 'סדר עולמי חדש' להשליט את ה'לוציפר' רח"ל וכו' כל זה לשלוט בכולם ודילול אוכלוסין (ראה חדשות וירוס TV כ-270 מהדורות!) וזו הבעיה שמעסיקה אותם שאנחנו גודלים – אך לטענתם זה על חשבונם שמכלים את כל הבריאה והם רוצים לכלות את הבני אדם הם קוראים לעצם אריסטוקרטים - הגלובליסטים (מהדורה שתשודר הערב! מס' 268) אלה שיש להם את הפדרל רזרב שמדפיסים דולרים והכל ופייסבוק וגוגל בשליטתם ולכן הם מצנזרים כל מי שלא אומר כמותם. והעסק הכי מרויח זה ביג פארמה - - - שדואגים שכולם ישארו חולים... 

וזה החיסול (חיסון) כדברי ביבי דיקי שיצטרכו לקחת כל שנה אחרת ימותו מהר! כי בעקבות החיסון הספאייק הגוף מגיב לכל דבר והמלחמה אגרסיבית שגורמת להחלשת הגוף שהאדם נהיה פגיע ומי שהתפתה – אכל אותה! ועוד מעט יתברר שח"ו הרבה יתעקרו ולא יוכלו להוליד! באוסטרליה הפסיקו את הזריקות לאחר ש-26 קיבלו את מחלת האיידס ובעוד מקומות... וכן תופעות לוואי חמורות!! ואחרי התקופה הקצרה שהתפתו לחיסון שאינו אלא תרכיב נסיוני ובכך נהפכו להיות שפני נסיון במעבדה, ובפרט שיש חוק בארה"ב מהנשיא ריגן לפטור את יוצרי החיסונים מכל פגיעה רק הממשלה מטפלת בזה וכך הם מוגנים מתביעות ובכך שאינו 'תרכיב נסיוני' אלא 'חיסון'.

קריאה מהקהל: הרב פירר?

כבוד הרב עונה: הרב פירר מכר את כולם! (ראה תגובה).

האברך מתעקש: אז מה כל אחד צריך לעשות כדי למנוע את הגזירה?

כבוד הרב עונה: מי שלקח את החיסון יש סוראמין (תרופה לקורונה) ומוסבר באריכות. 

ומי שלא לקח ולא יקח לעולם – למרות כל ההגבלות שיאיימו עליכם – אל תעשו! ולא צריך בדיקות סירולוגיות ו-PCR – שהן בלוף כי מעבירים את ה-ד.נ.א. לסינים שעובדים על הכנת בנ"א מתורבתים – מתוכנתים! והסינים הפושעים הכי גדולים בעולם וארה"ב נותנת להם יד! שזה טוב לדיפ-סטייט לשלוט בעולם ומסתתרים מאחורי הסינים, שהוירוס הופץ במעבדה בוואהן, ופרסם זאת צרפתי שקיבל פרס נובל בשם מונטנייה (ראה מהדורה 267 חלק ג ).

ובעצם זה נשק ביולוגי שהוכן לפני עשרות שנים והשתמשו בו על חיילים בארה"ב, כי נגיף קורונה הוא בעל 7 סוגים, וזה סה"כ עם הצטננות רגילה אך עם פחד אפשר לנצח במלחמה!

כידוע המעשה עם הרמב"ם שהיה רופא מצרים והועמד במבחן להנצל מרעל – וכשהכינו הם הראשונים אמר לנערו שלאחר שישתה יכסהו בסמים מסויימים עד שגופו התנקה מהרעלים, ולאחמ"כ נתן למקנאיו בקבוקון שמיד כששתו מתו! והמלך התפלא והשיב למלך שיכול לשתות בלי למות והראה לו הרמב"ם ששתה ושאל המלך מה זה? ענה: מים! אז איך מתו? מהפחד!!!

- ומה שביבי לקח זה היה רק פלאצבו.

- האברך מבקש ברכת הרב לזיוג.

- הרב עונה: שישמע לעצה הבאה 'ללמוד שעתיים תורה כל יום ברציפות 90 יום רצוף!' (ראה ראיה לכך מר' יונה זיע"א על המשנה באבות, בשיעור בוקר 08-06-2021) .

* בחור ישיבה מעולי אתיופיה הלומד בישיבת 'מחנה ישראל' מברך את כבוד הרב כשם שזכה לעשות מליון בעלי תשובה כך ימשיך עוד, וסיפר שהולכים ל'כיכר השבת' ומפגינים נגד חנויות שמוכרים טל' לא כשרים, ופונה לקהל שישברו טל'

– הקהל מוחא כפים.

** יהודיה מבקשת ברכת הרב שעונה אמן בחפץ לב!

* עוד יהודיה שואלת בקשר לנושא הדרשה 'אהבה'...

הרב מעיר: או! יש מישהו שהקשיב לדרשה!!

שואלת: שיש אנשים שבידיעות כמו חרדים אך בפועל אינם עושים מה ניתן לעשות?

הרב משיב: צריך לברר מאיזה סיבה? עצלות וכדומה

שואלת: אומרים שמספיק האמונה בלב

הרב משיב במשל מהחיים: נהג שנסע ועצרו שוטר על עבירות תנועה האם יכול להפטר בטענה שמאמין בלב בחוקים ועבר תאוריה וכו'? אז איך הם עוברים כשיש שוטר למעלה שנותן רפורט?! הרי הם מאמינים! הרי אבי האומה הישראלית כאברהם אע"ה ורשב"י זיע"א לא ידעו מהדרך 'החדשה' שאפשר לכפף?

השואלת: לא מדבר אליהם!

הרב: תשלחי אותם אלי – נדבר.

השואלת: הלוואי שירצו

הרב: לא ירצו? (בחיוך) שיסבלו...

השואלת מנצלת את הבמה להודות לכבוד הרב שנתן עצה לאחותה שחלתה ולמדה כדברי הרב (חצי שעה שערי תשובה כל יום במשך 3 חודשים רצוף!) וב"ה ראו ניסים!!! (ראה 'ניסים מצולמים') וגם הלימוד היה מועיל – וגם כשפספה פעם א' המשיכה וניצלה! ומעודדת את הקהל לשמוע בקול דברי הרב שליט"א

הרב מודה לשואלת על פרסום הנס והקהל מוחא כפים.

** בחור דתי בכיפה לבנה מתעניין בדעתו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א בכמה נושאים;

השואל: משי זהב, בתחילה עשה חסד ובסוף גילו דברים לא טובים...

הרב: יש כאלה שידעו מוקדם ויש שגילו מאוחר... הוא ידע יותר מכולם ולכן ניסה להתאבד.

השואל: מצעד הלה"טבים, בעיר הקודש!

הרב עונה: משוגעים! טמאים שמנסים לטמא בכל מקום!! (ראה אצטדיון טדי 'מפגן הענוה' שנעשה כדי למחות בהם!)

השואל: היתה עליהם שמירה כמו שלא עושים על יהודים מפני הערבים – 3,500 שוטרים!!!

הרב: והם לא יודעים שהם בעצם המפגרים שה'מדללים' שרוצים לדלל את האוכלוסיה נותנים להם לגיטימציה שלא יביאו ילדים (ראה 'מצעדי גאוה קורבנות של דילול') 

השואל: האסון במירון?

הרב: מ"ה ה' שואל מעמך? כי אם ליראה! והרמז שנפטרו 'בדריכת אחד על השני' ... (ראה 'האסון במירון מי אשם?').

השואל: מבקש שיהיו כתוביות גם לטובת החרשים שיבינו.

הרב: אין בעיה! רק צריך מימון ובשמחה!!

* בחור ישיבה ליטאי שואל: כשהרב שלי אומר להתחסן מה לעשות?

הרב: כשהרב הזה לא יודע נתונים ורק מאמין לרופאים – אתה בבעיה! כי הפלא יועץ זיע"א פוסק כש-99 רופאים אומרים להתחסן ואחד אומר ספק להתחסן – שומעים לאחד ולא ל-99! כי בסכנת נפשות לא הולכים אחר הרוב, והרב שטוען להתחסן לא יודע אחוז ממה שמתפרסם כל ערב בחדשות וירוס TV !!!

השואל מנסה להתקיל ח"ו בין הרבנים: אז הרב אומר שלא להקשיב לרב גרשון אידלשטיין?

הרב: זה לא משנה מי! כי פירר עבד על כל הרבנים!! מחמת לחץ שהיה עליו – והחרדים משלמים... כי בתחילה הרב קניבסקי אמר להתחסן, אך גם פסק שלא להתחסן! (ראה 'תגובת הרב לקלטת המבושלת...') וחזר שוב להתחסן מחמת לחצים של בני הבית דרך ביבי שמדבר עם הנכדים שנהיו 'מאן דאמר'.. ואדרבה! ר' חיים מעולם לא שמע מהקורונה ולא שם מסיכה, וגם אף אחד לידו לא שם מסיכה, ועוד הורה לאנשים להוריד את המסיכה, ולמה צריך חיסון? הרי 97.7 לא קורה להם כלום! וכי שמענו פעם על 'חיידק חכם' שמונה מרחק וזמן וכו' וסופר כמה אנשים באוטובוס ולפי זה תוקף...?

הקהל נהנה וצוחק!

הבחור מנסה להבין: אז לא להקשיב לרב?

הרב עונה: בדברי תורה – שומעים לגדולי התורה בכל! אך בדברי רפואה – שומעים את הרופאים מכל הצדדים!! כמו בבית דין שיש 'בעד ונגד' אבל לעולם לא סומכים על צד אחד שאמר... שעוד נשלח מהממשלה ?!

וכן הרב סילמן (ראה מהדורה 158, 'החיסון הזה סכנה לאנושות!' חלק ג' 'כיכר השבת בדצ בני ברק לא נתחסן לפני הרופאים') בהתחלה אמר דברים נכונים! למרות שבאו אליו מהממשלה והמליצו בעד החיסונים כאילו הם בטוחים וכו' ענה להם: ש-50% מהרופאים לא מסכימים להתחסן! ורק כשנראה שרובם מסכימים להתחסן אז יהיה מקום לחשוב...' ואחרי שבוע לחצו עליו, למרות שעוד רבים הצטרפו לאי הסכמה להתחסן... ולא עומדים בלחץ המאסיבי! יש כאלה שתלויים בתקציבים או בסגרים וכדו'.

כי אם באמת היו מגיעים לרב קניבסקי או לרב איד לשטיין 100 רופאים מכל צד וכו' ושומע את 2 הצדדים – אז מהר מאוד היה מגיע למסקנה הידועה וכל יום מתווספת עוד ראיות! ובישראל מאז שהתחילו עם החיסונים מתו כ-4,000!!! והחיסון – מחסל!!!

וכבוד הרב מודה לבחור על שאלתו.

** שאלה אחרונה: בחור במבטא צרפתי מספר שמתרגש מאוד כי לפני 40 שנה כילד זכה להשתתף בשיעור של כבוד הרב! (ראה 'החוזרים בתשובה' חלק ב')

ומבקש להעביר מסר שיש קבוצות על נפגעי חיסון, וסיפר על פרופ' אילן שחר שיש בעיות בילודה!!! וגם נשים מניקות נפגעו שלא יכולות להניק יותר, ומנהל ת"ת בזכרון יעקב לא רצה להתחסן, אך בגלל שרצה לגייס בחו"ל עשה חיסון – וחזר רח"ל בארון קבורה!!!

הרב מספר בדיחה כואבת: אמרו בשם הרבנים שמי שיבחר ג' לא ידבק בקורונה – אך למרות זאת הרבה מתו מהקורונה אפ' שבחרו ג'... ואפי' הנכד של הרב קניבסקי חלה בקורונה למרות שהצביע ג'

כשבחור מהקהל מעיר: אבל הקורונה זה סתם וירוס.

משלים הרב: א"כ למה צריך חיסון?!

הקהל מחייך בהנאה!

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרחב שבא וגדש את אולמי 'זוועהיל' : 'ברוכים תהיו!'

ומחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לעלות בדרך התורה והיראה – וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / קיצור שלחן ערוך גנצפריד / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכוני ברכת המזון וקריאת שמע) * קופות צדקה, *הדיסק און קי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'. 

נ.ב. בזמן חלוקת המתנות, הקהל נהנה מהשיר 'ישראל החדשה', וכן מהשיר 'רבני החיסונים' (בהמשך כמענה לבחור ששאל בענין הרב אידלשטיין, פירר, הרב קניבסקי, הרב סילמן ועוד) משיריו החדשים של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. 

להתראות! 

בהרצאה הבאה ב"ה באשדוד 13-06-2021. 

ובסעודת ראש חודש תמוז הבעל"ט - בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק 10-06-2021.

  •    שיתוף   

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת