טוען...

ירושלים - ירושלים - תהליך הגאולה ומלחמת גוג ומגוג

 בית כנסת 'היכל יעקב', ירושלים
 תאריך פרסום: 13.09.2017

הורדת MP4 הורדת MP3


 

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח.

הערב הזה יהיה לרפואת ראזל מזל בת חביבה, לעילוי נשמת יוסף בן ראזל וסעדיה, לעילוי נשמת יצחק בן נבט, וטובה בת גולנז. הערב יהיה גם לעילוי נשמת הורי וחמי, מנוחתם עדן.

בפרשת השבוע, פרשת ניצבים, ימים ספורים לפני ראש השנה, "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם, ראשיכם ,שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל איש ישראל".

אורח חיים הקדוש שואל שתי שאלות:

מדוע התורה מפרטת "ראשכם שבטיכם", הרי כבר אמרה "כולכם", וזה כולל את כולם. שאלה ראשונה.

שאלה שנייה: מה טעם הברית הזו? הרי בסמוך כתוב: "אלה דברי הברית".

מתרץ בעל אורח חיים הקדוש: כי כוונת משה בברית להכניס את עם ישראל בערבות זה על זה. כדי שישדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי ה', ויהיו נתפסים זה בעד זה. "כולכם"- כל איש ישראל ערבים זה לזה. 

אז זאת אומרת, פה הברית היא כניסה בערבות. הראשים ערבים על כל ישראל, שבטיכם ערבים על השבט, כל איש ישראל ערבים על בני בתם.

הרי מכאן שיש צורך בברית מיוחדת נוספת בגלל הערבות בין בני ישראל. ונשאלת שאלה: לכאורה מה הוא היסוד לתביעת התורה מאדם גם על רעהו? מה אני חייב על השני? למה שאני אהיה חייב עליו? למה אני צריך להיות ערב עליו? וכל שכן על ישראל. ערבות על כל ישראל. זאת אומרת, אם למשל נמצאים בישיבה או נמצאים בקהילה ויש אנשים או תלמידים שמתרשלים והם לומדים בקרירות, בבחינת "פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה'".

אז מה אנחנו אשמים? אם בן אדם יש לו קרירות בעבודת ה' אנחנו אשמים? וכי לא מספיק כל התביעות שיש לכל אחד על עצמו, וכל העמל שהוא משקיע, הוא צריך עוד ברית שנייה על ערבות ואחריות על הזולת? 

ויתרה מכך, התורה הקדושה תובעת גם על אשר אינו פה עימנו היום. זאת אומרת, אנחנו נתבעים אפילו על כל העולם. הקרובים והרחוקים. זאת אומרת, כל שיכול להוכיח בתוך ביתו, נתפס בעון ביתו. בתוך עירו, נתפס בעון עירו, וכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו.

לדוגמה: אם רואים שמתעוררים לייסד ישיבות במקומות מסוימים, זו ודאי מעלה ומידה של גדלות וחסידות, אבל זה לא חובה. וגם במלכות הארץ רואים שאחד נענש עבור מעשה השני? לא. רק אם הוא היה שותף שלו. אבל אם הוא לא שותף למעשיו, הוא רק רואה אחד שעובר עבירה, אז הוא צריך להענש בגללו? בגלל שהוא עושה עבירה? אם אחד מהשכנים עושה עבירות אז צריכים להעניש את כל השכונה? היה רשע מרושע אחד בשם היטלר, ימח שמו, שהוציא משפחות שלמות להורג בגלל חטאו של אחד. אבל זאת הייתה גזרה נוראה מן השמים. אבל בדרך כלל כל אחד חייב ואחראי למעשיו בלבד.

ופה השם יתברך, הרחום, החנון, כורת ברית מיוחדת כדי שכל אחד ימנע מהשני לעבור את פי ה'. מדוע? אלא כמו שאנחנו תמיד אומרים: היכן מתגלה מהותו של האדם? בבחינת הראשים והמנהיגים. ודבר שאדם יש לו הרגשה חזקה, פנימית, הרי הוא מעצמו משפיע על אחרים ומדרבן אותם לנהוג לפי דעתו והרגשתו, הוא מפגין על כך אחריות מלאה.

זאת אומר, אדם שבאמת יש לו הרגשה פנימית חזקה בדברים מסוימים, במצות מסוימות, הוא מרגיש מעצמו שהוא מחויב להשפיע על אחרים  בדבר הזה, הוא לא יכול לראות אחרים נכשלים בדבר או עוברים על הדבר, והוא מדרבן אותם לנהוג לפי דעתו והרגשתו ומפגין על כך אחריות מלאה.

איפה אנחנו רואים את זה תמיד? שבעל תשובה חוזר פתאום הוא רואה את האמת ברור יותר מאלה שנמצאים בה תמיד, וכשהוא רואה דברים אפילו קטנים, הוא מיד זועק. אומרים לו: "הלו, הלו, תרגע! רק חזרת בתשובה אתה כבר מתחיל לחנך?". זה בגלל שהרגשה פנימית שלו היא חזקה. הוא תפס את התמונה 100% עכשיו. ועכשיו זה מפריע לו. אז לכן הא משפיע על אחרים.

אבל אחד שבעצמו אצלו הדברים הם בקרירות, ודאי שהוא לא משפיע על אחרים, ודאי שהוא לא תובע מהם כלום. הוא מסתכל על זה ומבין אותם. מה לעשות?! יש כאלה, מה נעשה?!

אבל המהות של הבן אדם מתגלה אם הוא ראש או מנהיג, אם יש לו הרגשה חזקה פנימית, הרי הוא מעצמו משפיע על אחרים, ומדרבן אותם לנהוג לפי דעתו והרגשתו. והוא מפגין על כך אחריות מלאה.

יש גם יוצאי דופן, לא כל כך, זאת אומרת הם לא יודעים איך... נגיד אחד החליט לשמור את העניים, והוא נוסע באוטו, ונוסעים באוטו ובדרך הוא אומר לכולם : "תזהרו! לא להסתכל שמאלה!", "תזהרו! לא להסתכל ימינה". והוא מזהיר את כולם. הוא רואה דברים לא טובים, והוא מזהיר. לא הבנתי, אם אתה שומר את העיניים מה אתה מסתכל? איך אתה רואה? מה יש לך לחפש בחוץ? אתה לא רוצה לראות? תשפיל את המבט. אבל הוא מתסכל להזהיר את כולם. זה נקרא שאתה שומר? אז צריך גם קצץ שכל איך לעשות, מה לעשות.

ואם אנחנו לדוגמה בישיבה או בקהילה רואים תלמידים או אנשים אפילו באלול, מזלזלים בלימוד מוסר, בתפילה בציבור, בהגעה לסליחות, ולהתכוון, לא רואים שמשתנה משהו אצלם, אז זה מראה שגם בנו זה חסר.

זאת אומרת, אם אנחנו לא מעוררים על הדברים, פירושו שגם אצלנו זה לא נוגע כל כך. פעם היו הולכים ברחובות ומכריזים "אלול, אלול, סליחות, סליחות". למה היו מכריזים? כל אחד דאג שהשני ישתתף, יבוא, יבקש מחילה מהבורא, ימחה לו כל עוונות, יכול למחוק את העבר הרע. היום, מי מעיר? מה אתה מתערב? מה את זה... תגיד תודה, אתה בא, שב בשקט, תתפלל לך, תעשה מה שצריך, אל תבלבל את המח לאחרים. מרגיעים אותו, תרגע, תרגע.

אבל על זה פירש רש"י בפסוק הנסתרות לה' אלוקינו, אם תאמרו מה בידנו לעשות, אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, אבל באמת מהנגלות הוכחה ובחינה על הנסתרות. זאת אומרת, באמת ה' לא מחייב אותנו על הנסתרות, אני לא יודע מה יש בלבו של אדם. ואם אני לא יודע איך אני אוכיח אותו על דבר שבלבו? אני לא יודע.

אבל מהנגלות אתה רואה איך הוא מתנהג בנגלות, אז אתה יכול להבין גם מה בנסתרות. זאת אומרת, אין פה מה להסתיר, פה זה כבר דברים ברורים,רואים איך אדם מתנהג. אז למה אתה לא מעורר אותו? לטובתו, לא שאתה צריך להיות מוכיח בשער, כאילו תפסת תפקיד. אבל אם זה כואב לך, אם זה אכפת לך, אם זה השקפה פנימית אמיתית שלך, ודאי שאתה תוציא אותה החוצה.

התורה מבקשת מאיתנו להתבונן. שרואים שיש קרירות בחודש אלול בצבורים מסוימים, זה הוכחה איפה נמצאים הראשים של הקהילה, ראשי הציבור והמנהיגים, ומי שבידו למחות ואינו מוחה, נתפס על עון הזולת. והתורה הטילה חובה זו על כל איש מישראל.

ובפרשה קודמת: "ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם וענו כל האמן אמן". זאת אומרת, אדם למד ושנה ושימש תלמידי חכמים והיה סיפק בידו לעשות ולא עשה, נאמר עליו "ארור האיש". זאת אומרת כל ישראל קיללו אותו. משה ואהרון והלויים והכהנים וארון ברית ' וכל העם קיללו אותו. בין הר עיבל והר גריזים.

במי מדובר? אדם שלא עושה שום עבירה? אדם שלא מקיים את כל המצוות? אדם שלמד ושנה ושימש תלמידי חכמים? אבל יש בידו סיפר אפשרות לעורר את האחרים שגם הם יעשו והוא לא עושה, הוא יכול להקים את התורה הזאת לעשות אותם, הוא לא עושה, מקולל על ידי כל ישראל ב"ארור".

לעומת זאת, אדם לא למד ולא שנה ולא שימש ולא היה סיפק בידו לעשות, אין לו את האמצעים, אין לו את היכולת, הוא לא מאן דאומר, ועשה- בירכו אותו כל ישראל "ברוך".  ההפך מארור. זאת אומרת בא בן אדם הוא לא ידע מה לומר לציבור, אבל הוא אומר "אתה יודע מה, אני תורם הרצאה. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע לעורר אותם, לא יודע כלום, תורם הרצאה. תביאו את הרב שיסביר לציבור מה צריך לעשות". אדם כזה מבורך ע"י כל ישראל. לעומתו תלמיד חכם שלא עבר עבירה וקיים כל המצוות והייתה לו אפשרות לעשות ולא עשה, הוא ארור. והנשי ברוך. זה מה שהתורה אומרת.

התורה מבקשת מכל אחד "הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא". אם לא, עון שלו עלייך ואתה תענש יותר. גדול המעשה יותר מן העושה". מי שגורם לאחרים לעשות, הוא אפילו לא עשה, הוא רק גרם שיעשו אחרים, הוא גדול מאלה שעשו, אז מי שמנע מאלה שיכולים לעשות, הוא יותר גרוע מאלה שלא עשו. 

והתורה אומרת שזה ארור. עוד יותר נורא. תורה תובעת אפילו על אשר איננו פה היום. זאת אומרת, הוא גם לא לפניך,יש במדינות רחוקות. מה פעלת בשביל שבמדינות רחוקת אנשים יתקרבו לבורא ויקיימו מצות? חשבת על זה בכלל? התורה דורשת מאיתנו שאנחנו נהיה ערבים זה לזה. הגאולה תבוא רק בזכות זה שאתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם. אל תבוא לבד, תביא איתך עוד! זה מה שה' רוצה! וזה גורם שאנחנו נהיה "ניצבים". למרות כל הקללות שנאמרו בפרשה הקודמת, 98 קללות חסר שתיים, ועוד 49 בפרשת "בחוקותי", ועוד שתיים נוספות כלליות, איך אפשר לעמוד בכל אלו? אלה מעמידות אותנו. אלה. אם לא אלה, אם לא השבט עלינו, מי היה מקיים תורה ומצוות? אבל שבאים נגעים, צרות, יסורים והכל, אז מגביהים עיניים לשמים ונזכרים שיש בעל הבית והוא תובע מאיתנו לעשות מלאכת שמים.

אבל לא רק מכל איש ישראל הוא מבקש את עבודתו שלו. הוא מבקש תדאג גם לעבודת חברך. חברך, משפחתך, קהילתך, ואפילו כל העולם כולו. כל שיש בידו והוא לא ניצל את הכוחות שלוש ויראו לו מה היו כוחותיו, הוא ייענש וייתפס על כולם.

והרמב"ן כותב בעניין שורש פורה ראש ולענה, אומר כך: יאמר פורה ראש, פורה זה מפרה. ראש זה עשבים מרים כלענה. רומז לנו: כי משורש מתוק לא יצא מר. מי שהושרש שלו טוב והשורש שלו מתוק, יוצא בדומה לו מתוק. ממתוק לא יוצא מר. ממר יוצא מר, ממתוק יוצא מתוק.

אז רומז לנו הפסוק: פן יש בכם מישהו, האשה או המשפחה אשר לבבו פונה מאין ה', שורש פורה ראש ולענה. אומר הרמב"ן: זה רומז לנו כי משורש מתוק לא יצא מר. בכל אשר לבבו שלם עם ה' הנכבד ולא הרהר כלל בעבודת כוכבים, אל יוליד מודה בה. בודאי שהוא  לא יוליד אדם שהוא יעבד עבודה זרה.

מי שוכר את השיחות שנתנו או שלמדתם לבד, שלמשה רבנו היה נכד בשם יהונתן שעבד עבודה זרה בבת אל. פסל מיכה. למה? בגלל שמשה רבנו בהתחלה, בהתחלה נשבע, "ויואל משה", לשון שבועה, נשבע ליתרו שבן אחד יהיה לעבודה זרה. וכולם שאלו :"מה? מה? משה רבנו הסכים לתנאי כזה? איך הוא מסכים?". משה רבנו הוא ידע שהוא ישכנע, ישכנע את יתרו והוא באמת שכנע, ויתרו התגייר, כן, אבל אתה הוצאת מהפה שאת מסכים. וואי! וואי! הקטע הקטן הזה חלחל ב-DNA והמשיך שני דורות ויצא ממנו יהונתן. הוא לא עבד עבודה זרה, גם הוא לא התכוון, הוא היה מלגלג, כל מי שבא ורצה להקריב, היה אומר: "בשביל מה? מה את ה מביא כבש? הפסל הזה לא אוכל, לא שותה, לא כלום. זה כלום". אז הוא אומר: "אז למה אתה עושה את זה? אז למה אתה עבוד פה?". אומר:"פרנסה". כמו שוואקי. פרנסה, פרנסה.

זאת אומרת, אבל בכל אופן היה פה אמריה, גם פה הייתה אמירה, אז זה עובר. אבל מה כתוב פה? כתוב מי שלבב ושלם ה' עם ה' הנכבד ולא הרהר כלל בעבודת כוכבים, הוא לא יוליד מודה בה. אם אדם בהרגשה גבוהה, לא תיתכן שום תקלה על ידו על זרעו ואם רואים תקלה אצל בן אדם. זה בחינה על האדם. אין דבר כזה תקלה סתם. תקלה פירושו של דבר זה משורש אצלך רק זה בצבץ. איך אמרו על זה שהלך לחתונה של שני זכרים? "יו! הוא לא היה צריך להגיד את זה ברדיו. לא נורא אם הוא הלך בשקט וזה, אין בעיה. אבל ברדיו? זה עבירה1 איך הוא אמר ברדיו?". אתם מבינים? זה בעיה חמורה!

אז ככל שאנחנו לומדים מוסר באלול ואנחנו מפתחים בתוכנו את הרגשת יום הדין ואימת הדין, ככה נרגיש גם אחריות כלפי הסביבה. וככה הראה משה רבנו שהוא תבע את בני ישראל על היראה.

ופה יתורץ לנו פסוק קשה שהגמרא שואלת עליו שאלה, הפסוק אומר: "ואתה ישראל...", אני אקרא את זה בנימה כאילו שתסביר את זה קצת, משה רבנו אומר לעם ישראל: "ואתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה". מה ה' בסך הכל מבקש ממכם? בסה"כ ליראה את ה'. זה הכל.

שואלים חכמים: "אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא". מה וכי יראת שמים זה דבר כזה קטן? כאילו מה שואל... עונה הגמרא: הין. כן! כן! לגבי משה מילתא  זוטרתא היא. כן, בשביל משה רבנו יראת שמים זה דבר קטן, דבר קל. אין שום בעיה. כי מי שמפקיר את כל רצונותיו ומי שמחליט להיות עבד ה' כמו שה' העיד עליו, "משה עבדי", וזה קל מאוד! ודאי שהוא ירא את ה'.

אבל אם בן אדם רוצה לעבוד את עצמו, אינטרסים שלו, חומריים, עולם הזה הוא רוצה. אז בטח שאין לו יראת שמים. אם הוא ירא את השמים, לא היה מבזבז רגע! מה נתנו לו חיים בשביל שיבזבז? שלחו אותו מלמעלה עד למטה בשביל לאכול חומוס? שלחו אותו פה לעבודה, לחזור למעלה עם פנינים ותכשיטים כמו מצות. אז איך הוא יכול לבזבז את הזמן? הרי בעבודה אפילו שאתה עובד 8 שעות, בעל הבית מתסכל במצלמות אם אתה מתבטל. והוא יכול לקרוא לך ברמקול להגיד לך חביבי! מה קרוה?". וישר מתנצל: "לא, לא"... מפחד מבעל הבית. לא מאחר. לתפילה כן. ולזייף בעבודת ה' אין בעיה. אבל הוא יש לו מצלמות בכל מקום. אז איך אתה לא פוחד? אין יראת שמים!

תשמעו את ההרצאה מאתמול. יא חביבי!  בבת ים. מי ששומע אותה, אם הוא יהודי, רק יהודי, נולד לאם יהודיה, הוא חוזר בתשובה. אם לא, צריך לבדוק. אולי אחורה, אחורה, אולי היה איזה ערבוב בגנים. הקב"ה מפרק כל תמונה שלנו , כל רגע. כל רגע. המצלמות של העיתונאים.. ככה הן מצמות, לא.. הוא מחפש תמונה, עוד זווית. פעם זה היה. היום שמים את זה ככה וזה .. ככה הוא עושה, אתה יכול לעשות סרט מתמנות בגלל המהירות. כל פריים ופריים תופסת המצלמה. הקב"ה על כל פריים כזה מעמיד אותך לדין. "הופ! תראה כעסת פה, פה, פה. הופ! כן חייכת אחרי זה.. מה היה פה?" כל פריים. אתה שומר את העיניים פתאום הופ, הופ צילמו, צילמו. הכל מצולם. כל רגע! אם בן אדם חי את זה, מבין את זה, חוזר בתשובה. לא מתעסק! כי הוא יודע אי אפשר למחוק את התמונות האלה. יש רק דרך אחת. תשמעו את הרצאה מאתמול. אבל בסך הכללי מי שיש לו יראת שמים כמו משה רבנו, זה קל.

אבל תשמעו מה אומרים לנו פה: ואם משה הרגיש בעצמו שהיראת שמים אצלו זה דבר קטן, הרי שהרגיש את הכח והיכולת גם לתבוע מעם ישראל אותו הדבר. לכן הוא בא לישראל ואומר: "ואתה ישראל מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה". מה זה ליראה? זה קשה? לא זה לא קשה. הנה אני אומר לך, אני ירא את ה', זה לא קשה. אין שום בעיה! אז מי שמרגיש כך הוא גם יודע שיש את הכח והיכולת לכל אחד להשיג את מה שהוא השיג.

יש פסוק: "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה". אומרים משה רבנו אומר לעם ישראל: תקשיבו, אתם חושבים שאני, משה רבנו, נולדתי ככה, מהתיבה יצאתי ככה משה רבנו. לא. לא. אני עבדתי על עצמי. אני עבדתי על עצמי להיות משה רבנו. והרמב"ם פוסק שכל אדם יכול להטות את עצמו ולהיות כמשה רבנו או להטות את עצמו לצד השני ולהיות כירבעם בן נבט. אתה מחליט לאיזה כיון אתה הולך ועד איפה את הרוצה להגיע. אז אומר שמה לישראל: "ראה אנכי". איך נהייתי משה רבנו? עבדת על זה! איך נהיה חזון איש? הוא עבד על זה. איך נהיה הסטייפלר? הוא עבד על זה. איך נהיה הרב קנייבסקי? הוא לא זז מזה. אם אתה מחליט אתה תהיה. אז הוא אומר: "אם תראה אנוכי", זה נותן לפניכם ברכה. ממני תראו וכן תעשו.

אז לכן יש לו את הכח לתבוע מישראל בדיוק מה שהוא השיג. כי הוא יודע שהוא לא קיבל מתנה הוא עבד עליה. תעבוד גם אתה! למה שאחד עשיר, כולם רוצים להיות עשירים? למה הם לא אומרים: "מה פתאום! אני יכול להיות עשיר?! בואנה, אני ממשפחה של תפרנים, אנחנו בקושי משכורת מינימום פלוס. מה אנחנו, אני יכול לשאוף לגלגל מיליארדים? תגיד אתה נורמלי. זה לא מתחיל"... מה פתאום! כולם מנסים! כולם מנסים להיות עשירים. למה להיות עשיר אתה מנסה? למה להיות חכם אתה לא מנסה? למה להיות צדיק אתה לא מנסה? למה להיות חסיד אתה לא מנסה?  יש כל כך הרבה מעלות שאתה יכול לעלות, למה אתה לא מנסה? "לא, אני לא בנוי לזה, אני לא יכול לשבת, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול זה.. אני ניסיתי, זה לא הולך". כן? וגם שאתה הולך לעבוד, לא הלך לך יום יומיים בעבודה, אתה אומר "לאף אני מהיום בטלן, כי לא הולך לי, ניסתי יומיים, הייתי, לא.. אף אחד לא פנה אליי, לא הזמינו אותי, לא אמרו לי כלום. עזוב, די, ויתרתי על זה. שמעתם אנשים כאלה? אין דבר כזה! אבל מה שאתה מחשיב ומעריך אתה תנסה ותנסה. מה שאתה לא מחשיב ולא מעריך, אתה לא תנסה.

מכאן אנחנו צריכים להתעורר ולהתחזק, מאחר וגם אחרים תלויים בנו והמדרגה שבה אנחנו עומדים  נמדדת לפי מה? לפי כח ההשפעה שלנו על הסביבה. מי אתה? אני פלוני אלמוני. מה עשית בחייך? כל המצוות כמעט, ולא עברתי כמעט עבירות. פשואלת! כל הכבוד לך! זה אתה. אז אפילו במה שאתה חייב, לא עמדת. אבל אומרים: לא, לא, לא מודדים אותך לפי זה. בכלל לא! לפי ההשפעה שלך על הסביבה. אתם שומעים מה ישאלו אותכם? מה השפעת בעולם? מי מכיר אותך? מי הושפע ממך לטובה? למה? כי אתה ערב על כל ישראל. יש דין ערבות. אתה רואה שהם לא משלמים את החוב, אם הם לא משלמים את החובות לה', אתה תשלם! כי אתה ערב. מי שמערב גובים ממנו אם הלווה לא שילם. אתה לא יכול להתעלם. שלא ישלם לא, מה אכפת לי, שיסתדרו. הלו! הלו! אתה חתום על ערבות! לעובריך בברית ה'. נשבעת על זה. יש על זה עלאו 29:45 שבועה. אתה לא יכול להימלט. "וכשלו איש באחיו וכשלו איש בעון אחיו". אין דבר כזה אתה פטור! מה אכפת לי מה הוא עושה. אתה חייב להתריע בשער. אתה חייב לפעול, להשפיע. וכך ידונו כל אחד. לא רק על עבודתו. אלא על השפעתו.

באמת מידה כזו נמדדים המעשים שלנו ביום הדין הקרוב. אם אתם רוצים להינצל ביום הדין הקרוב, וזה טעות גדולה מאוד שאנשים חושבים: תראה, אני בן 20, 30, בן 40, אני עברתי כבר כמה ראשי שנה, איימו עליי גם כן, אמרו לי: תשמע, נפתחים שלושה ספרים ויש צדיקים נחתמים לאלתר ויש רשעים למיתה לאלתר ויש ויש. ואני ברוך ה' לא הייתי יחיד צדיק והנה אני עבור כבר, אני עובר עשרות שנים, זה בסדר. זה לא נכון! למה זה לא נכון? כי כשכתוב שנחתמים לאלתר למיתה פירושו: צדיקים גמורים לחיים, רשעים גמורים,זה מי שרובם עונות, זה למיתה לאלתר, לאלתר זה מיד. ובינוניים תלויים, בסדר. אז מה יש יותר, תגידו לי? יש יותר רשעים או יותר צדיקים? כולם יודעים שיותר רשעים, נכן? אם יש יותר רשעים, אז לפחות חצי אוכלוסיה כל שנה היו צריכם למות לאלתר. ואנחנו לא רואים. אז איך זה איפה זה?

לאלתר פירוש של דבר ביום הדין גוזרים כל האדם מיתה לאלתר. מה גוזרים? נגיד הוא היה צריך לחיות 90 שנה. "ויום המוות מיום היוולדו". קובעים לפני שה' נותר כמה יחיה. מיום היוולדו כבר נקבע. טוב, "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה".

הגיע ראש השנה בגיל 13 פלוס. עשה קצת עבירות, כי הוא חשב שהוא עוד ילד, עם אופנים וזה, נוסע קצת, זה פה ושם. לא חזר בתשובה. לא חזר בתשובה, מחליטים לתת לו קצת ייסורים, יהיה לו פנצ'ר באופניים, הוא יתגלגל, ישפשף את הרגל. בסוף יגנבו לו גם את אופנים, ועוד כל מיני דברים. לפי הגיל שלו. בינתים. בינתיים. בגיל 14 פלוס הוא כבר עשה קצת יותר עבירות והגיע ראש השנה והוא לא חזר בתשובה. ובשמים אמרו: אתה רשע כבר. רשע לאלתר למיתה. מה עושים? כמה הוא צריך לחיות? 90. תורידו לו שנה. אז המיתו אותו שנה עכשיו. לאלתר. גיל 15 פלוס, 16, 20, 22, 23, הורידו לו 5 שנים, 7 שנים, 12 שנים, פתאום בגיל 29 תאונת דרכים הוא נפטר. "אוי! נכנס בו והיה... מתארים לך בדיוק מה היה. שטויות! זה כבר מגיל 13 פלוס כבר התחילו להוריד לו את חיים עד שנגמר לו. לא נשאר. לא נשאר. כתוב: "רשעים לא יחצו ימיהם". מה פירוש? היה צריך לחיות 90, מחצית זה 45, לא יחצו, לא יגיעו למחצית. איפה הלכו השנים? הוא מת. כל שנה בראש השנה, בגלל שהוא לא חזר בתשובה, אז הורידו לו שנים. זה מיתה. ודאי זה מיתה. אם לוקחים לך חיים. אז מה שאתם רואים פתאום אנשים שהם ממשיכים כמה שנים, זה לא ראיה. אבל פתאום אתם שומעים חלילה באה מחלה, חלילה קרה כך וכך, חלילה  כך וכך... מה זה פתאום? זה לא פתאום. זה לא פתאום! זה כל יום ויום מצטרף, מצטרף אחת לאחת למצוא חשבון. והקב"ה מונה וסופר, מונה וסופר, כמוש אנחנו אומרים. הכל , הכל עובר לפניו ובריות בו יפקדו, הכל, הכל, שום דבר לא נסתר מנגד עיניו.

חזרת בתשובה, מחצת את העבר, ביטלת את הדינים הקודמים, מצוין! אבל תשובה אמיתית, תקפה, שתמשיך ככה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסילה. אם אתה יכול לקחת את הקב"ה שאתה חזרת בתשובה אמיתית, זה תשובה! תשובה כזאת בכוחה למחוק הכל! הכל! אתה כמו תינוק שנולד, תחיית המתים. זה לא אותו אדם. לא עשית את זה, התמהמת, חשבת שיש לך עוד הרבה זמן, הרבה חיים, בינתיים,. אני לא יכול להפסיק כי אני "בשוונג", אז תדע לך שיכול להיות שפתאום לא תדע אפילו מה קרה לך ותעמוד תכף ומיד בבית דין של מעלה.

ראיתם איזה גזרה נוראה, מזעזעת, שגשר מחץ נהג משאית. הוא אפילו לא הבין מה קרה. אתם יודעים מה זה 45 או 35 טון על הראש? לא הספיק לא להגיד "שמע ישראל", לא להבין, לא כלום, הוא עוד דיבר עם אשתו לפני כן בטלפון. ופתאום נעלם. ישר בית דין של מעלה. זה מקרה אחד. יש כאלה אלפים ורבבות. בלי רעש תקשורתי ולא יודעים מהם.

אבל מה? אנשים חושבים שזה קורה כשזה קורה. לא, זה לא קורה שזה קורה. זה קורה בראש השנה. בראש השנה לא חזרת בתשובה, אין בעיה, זכותך לבחור מה שאת הרוצה. אבל בשמים מודדים, משכללים, מעריכים ופוסקים. ויש רק שלשוה ספרים. או צדיקים גמורים או רשעים גמורים או בינוניים שממתינים להם עד יום כיפור. זה הכל. אז בסוף או אתה רשע או אתה צדיק. ואתה יכול להיות צדיק גמור. תחליט שאתה חזור בתשובה אמיתית, אמיתית, סופית אבל, לא "אני מתחזק, התחלתי לחזק שאני אתפלל מותך סידור". כל הכבוד לך! איזה מאמץ עילאי, ממש מסירות נפש. כל הכבוד לך.

אנשים חזרו בתשובה מהתהום לשהיאאיה 37:10 ועזבו עסקים ועזבו משפחה וביטלו כל מה שיש להם ונכסים ושרפו בגדים ותקליטים וכל מיני דברים, הכל, הכל וויתרו ועשו סוויץ' והשתנו. וחרדים לא יכולים לעשות זאת! ודתיים כל שכן. למה? כי הם לא מבינים אפיל מה היא מצות התשובה. הם חושבים שמצות התשובה זה לחילונים. מה פתאום! אנחנו אומרים בשמונה עשרה כל פעם: "הרוצה בתשובה". הברכה היחידה שכתבו מה ה' רוצה, זה "הרוצה בתשובה". ומי מתפלל? חרדים, צדיקים, תלמידי חכמים, וכולם צריכים לומר אותו נוסח וכולם צריכים לחזור בתשובה! אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שודאי עשה תשובה". מה? מה? תלמיד חכם גם? בטח! בטח! חייב לעשות תשובה! והפוך: רק תלמיד חכם אמיתי עושה תשובה. אבל עמי הארץ לא עושים תשובה. אז אם אדם לא עשוה תשובה מיד על דבר שנכשל בו, שנכשל בו, לא שעשה במזיד חלילה, שנכשל בו, אם הוא לא עשה מיד, הוא עם הארץ! ככה פוסק רבנו יונה בשערי תשובה.

אז זאת אומרת, בראש השנה מה תהיה אמת המידה שישקלו אותנו? ככל שנצליח להשפיע על השכנים הקרובים אלינו, זה לא שכנים בבניין רק, שכנים אליו בכל עניין, ככה נזכה בדין.

עכשיו זה סוד גדול: כל אדם שהציבור צריכין לו, יש לו דין של מלך. מלך נכנס ראשון בדין. עוד לפני שמתחיל החרון אף. אתם ידועים מה זה עולם עומד בתור? כל אחד עם החבילות שלו. כולם עומדים בתור לפני בורא עולם. ונכנסים אחד אחד לפניו בדין, וזה רואים שיש לו עבירות מכאן עד להודעה    חדשה, וזה יש לו ככה.. החרופ אף מה כל אלה מצפצפים על הקב"ה? רחמנא ליצלן! אז כשנכנסים יותר מאוחרים כמה שיותר, החרון אף יותר גדול! מי שנכנס הראשון, השני, השלישי, אלה הכי מסודרים.למה? עוד יש חיוך בוקר טוב, כן, משפט ראשון. כן, מה ישלך להגיד, מה עשית, מה זה פה שם, אפילו שהכל נעשה בסקירה אחת, אבל מי שנכנס ראשון, במושג, נכנס ראשון, הוא יוצא בטוב, יוצא בדימוס, יוצא חופשי.

מי יוצא חופשי? מי שהציבור צריכין לו. כי אפילו אם הוא לא השלם במיוחד, כיון שהציבור צריכים לו, יש לו דין כמו של מלך. מלך זה הציבור צריכים לו. אז אם הרבה אנשים תלויים בך, כי אתה משפיע להם, עוזר להם, מכוון אותם, תומך בהם וכו', אתה מאלה שיוצאים מן הדין הכי טוב. הכי מהר ונגמר.

נתנו דרשה, תמצאו אותה איפה שתמצאו, למה יש שני ימים ראש השנה. למה יש שני ימים ראש השנה. למה קבעו שני ימים? שני ימים. תמיד שני ימים. למה? פעם היה יום אחד. למה קבעו קבוע שני ימים? זה על פי הזוהר הקדוש. זו דרשה מאוד מיוחד אבל היא מפחידה! אז אני לא אומר אותה עכשיו, כי אני הולך להפחיד אותכם בדברים אחרים.

הבטחתי שהיום אני אדבר על המשיח, בגלל שגוג ומגוג קרוב ובגלל שאתם יודעים צפון קוריאה וארה"ב... יש שני מנהיגים ויש עוד אחד שלישי- פוטין. שמעת על פוטין. והכוחות האלה כל אחד בוחן אחד את השני, וכל אחד אומר מילים יותר חריפות וזה הולך להתפוצץ. זה מוכרח להתפוצץ! וכמובן שזה יתפוצץ אז אנחנו נתגלגל לתוך גוג ומגוג ממש. אז לפני שזה יתפוצץ, אני רוצה להספיק להגיד לכם את הדרשה כדי שתהיו מוכנים ותחליטו באיזה צד אתם רוצים להיות. אז אני מה שאני אומר להם פה זה לא שלי, שום דבר! זה הכל כתוב במדרשים על התקופה. יש שינויים פה ושם שאפשר להעמיד אותן ולסדר, אבל אני אקרע את זה. אני לא אתמקד להסביר כל דבר, כי זה ארוך, אתם רואים איזה חבילה הבאתי? חבילה, חבילה.

טוב, אז נתחיל בטוב:

יתברך שמו של הקב"ה שבחר בישראל משבעים אומות שנאמר: "כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו". וחפץ להצדיקם ולזכותם ונתן להם תורה מרובה, שנאמר: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

והנחילתם, אמר רב, והשמיעם עשרת הדברות שהם גופי תורה ועיקר המצוות. כידוע שעשרת הדברות הם השורשים שמהם יוצאים תרי"ג המצוות. וכל אחת מהדברות תלויים מצוות. סה"כ בכל עשרת הדברות כל התרי"ג.

והשמיעם עשרת הדברות שהם גופי תורה ועיקר המצוות. וחתם בדיבור "לא תחמוד", שכולם תלויים בו. כל המצוות שאמרנו למעלה, לא תחמוד. זה הכל תלוי בו.

באחת הדרשות האחרונות הבאנו מדרש שאומר כשאדם חומד יכול לעבור על עשרת הדברות. בחמדה אחת. לא נחזור, תעברו על הרצאות אחרות.

אז "לא תחמוד" כולל את כולם,לרמוז כי כל המקיים מצוה זו כאילו קיים כל התורה כולה.

יתברך שמו של הקב"ה שהפליא עצה והגדיל תושיה וכנגד עשר דברות הללו, מנו חכמים עשר מעלות לצדיקים. כל אחת ואחת גדולה מחברתה והקלה מביאה לידי חמורה. זאת אומרת, אנחנו עולים ממדרגות קלות לחמורות יותר ומעלות גדולות יותר. ואדם יתעלה בהן עד שמגיע למעלה מכולן ורוח הקודש למעלה מכולן. עד שאין למעלה ממנה.

וזה מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדשוה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקודש".

אז ראשונה זה זהירות, שצריך אדם להיות זהיר מן החטא ומכל דבר המביא לידי עבירה. זה אל"ף בי"ת של יהודי. קודם כל להיזהר מחטא חטא, חטא, חטא זה שוגג. להיזהר מחטא שלא תבוא לידך שגגה. ומכל דבר המביא לידי העבירה, שלא יבוא לידי עבירה. כי אם עבירה תתפוס אותך ביד, לא תצא ממנה, כי עבירה גוררת עבירה.

אז דבר ראשון להיות זהיר מן החטא, מכל דבר המביא לידי עבירה. והדבר הזה מביא שאדם יהיה זהיר במצוות ובמעשים טובים וכל מידות טובות. ואם יהיה זריז במצוות ועוסק בתורה וזריז במעשים טובים, הדבר הזה מביא אותו עד שיהיה בר ונקי מכל חטא, פרוש ומנוקה מכל טומאה ומכל פשע ואשמה. למה? בגלל שהוא זריז, הוא זהיר, אז הוא גורם לעצמו להתרחק, וע"י עשיית תורה, מצות, מעשים טובים, חסדים, הוא לא פנוי לעשות דברים שהם אסורים, אז הוא יהיה בר ונקי מכל חטא, פרוש ומנוקה מכל טומאה ומכל פשע ואשמה.

ואם עשה כן, הדבר הזה מביא אותו שיהיה טהור לפני הקב"ה ונקי כפיים וזך. ואם היה טהור, הדבר הזה מביא אותו עד שיהיה קדוש וגדול לפני הבורא. ואם היה קדוש, הדבר הזה מביא אותו שיהיה ענו ושפל רוח לפני הקונה שלו, הקב"ה. ואם היה ענו, הדבר הזה מביא אותו שיהיה ירא שמים ואהוב למקום. ואם הוא עושה כן, מביא אותו שיהיה חסיד גומל חסדים לכל הבריות. ואם הוא עושה כן, שכינה שורה עליו. וזוהי המעלה עליונה שאין למעלה המנה. והצדיק מתעלה ממעלה למעלה עד שמגיע למעלה הגדולה והמעולה מכולן.

אם היה זהיר מה שכרו? הקב"ה, בזכות שאתה זהיר שלא לעבור על חטא, ממלאת אותו מכל צרה וצוקה ומכל מיני משחית וכל מיני פורעניות, כמו שאומר הפסוק: "והוא נזהר נפשו מלט". מי לא רוצה להישמר מכל הצרות? מחלות, ייסורים, מיני משחית, פורענויות, מלחמות... מי לא רוצה?! אומר: אם תהיה זהיר שלא לעבור חטא, הקב"ה מבטיח שהוא ישמור עליך מכל אלה. והוא נזהר נפשו מלט".

ואם הוא זריז במצות? הוא גם עושה, הוא לא רק נזהר, הוא גם זריז לעשות מצות, מה שכרו? הקב"ה מרחיב את לבו , מאיר את עיניו במאור התורה. זה מי שזריז במצות. שנאמר: "דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. מתי תרחיב את לבי? שאני דרך מצוותיך ארוץ. אם אני רץ אני זריז. רוצה לעשות מצוות, ה' מבטיח הוא ירחיב את לבו ויאיר את עיניו במאור תורתו. אם אתה חושב שרק תשב תלמד כל היום, תתנדנד, הקב"ה ירחיב את לבך? לא. כתוב אם תהיה זריז במצות, אז הקב"ה מבטיח לך שהוא ירחיב לך את הלב ויאיר את עינך במאור תורתו.

ואם יהיה פרוש, מה שכרו? הקב"ה עושה אותו סגולתו. שנאמר: "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי סגולה". זה מי שפרוש.

ואם יהיה נקי? מה שכרו? מה זה נקי? לא מתרחץ או לא מתרחץ. נקי זה לא נכנס לשום ספק. שום ספק. נקי. נקיות. מידת הנקיות. שום ספק. אין ספק. שום דבר. מה יהיה שכרו? הקב"ה שובר אויביו לפניו ומשמח אותו במפלתם. לא כל אחד זוכה לראות במפלת אויביו. "ושלמת רשעים תראה" זה לא כל אחד זוכה. אשת לוט רצתה לראות מה קורה עם הרשעים, והפכה לנציב מלח. למה? כי היא לא הייתה ראויה לראות בשלמת הרשעים. כי היא הייתה כמוהם. היא ניצלה בזכות אברהם. אז לכן מי שהוא נקי אבל, הקב"ה שובר את אויביו לפניו ומשמחו במפלתם, שנאמר :"יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו".

ואם היה טהור. מה שכרו? הקב"ה אוהב אותו. שנאמר: "אוהב טהור לב חן שפתיו, רעהו מלך". הקב"ה נהיה רעהו, אוהב אותו.

ואם היה קדוש? מה שכרו? הקב"ה מזכהו לחיי העולם הבא. שנאמר: "והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים".    

ואם היה ענו, מה שכרו? הקב"ה מבינו סודי תורה ומבאר לנו גנזי חוכמתו. שנאמר: "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם".

ואם היה חסיד? מה שכרו? הקב"ה משרה עליו רוח הקודש ומדבר אליו כאל כל הנביאים. שנאמר: "אז דיברת וחזון לחסידיך".

וכמגד עשר הדברות ועשר המעלות הללו, עתיד הקב"ה לעשות עשר אותות. קודם ביאת הגואל. ושהקב"ה ימהר עכשיו לפדות אותנו ולגאול אותנו מן השעבוד בחיינו בקרוב אמן! עכשיו אני מתחיל להפחיד:

בספר "אבקת רוכל", בדף ב', אני לא מקריא לך את הכל, יש דברים מפחידים, אני מדלג קצת. בספר "אבקת רוכל" דף ב', עמוד ב': עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואל. אך נדעה שהגואל כבר נמצא בפתח:

האות הראשון: עתיד הקב"ה להעמיד שלושה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לבני האדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים. ומטעים ומבלבלים כל הבריות. וכופרים אומות העולם בדיניהם ואף פושעי ישראל המתייאשים מן הגאולה, כופרים את הקב"ה ועוזבים את יראתו. על אותו דור נאמר: "ותהי האמת נעדרת". 

ומהו נעדרת? שבעלי האמת נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ומחילות עפר ונאספים כל גיבורי הדור ובטלו אנשי אמונה ונגנזין שערי חוכמה והעולם עומד משונה ובאותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל, שנאמר: "כי ימים רבים ישבו ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה"... ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב לא רואים נאמנים ולא חסידים ובעלי שם וננעלים דלתי שחקים ונגרים שערי פרנסה וכלכלה. ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו, דור הולך ונופל בחייו מפני גזרות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים שלושה המלכים הללו. ועוד שהם גוזרים לכפור במקדש, בה' ובתורה.

והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חודשים, מכיפה לכיפה, שנאמר: "לכן יתנם עד עת יולדה". ואין לכן, אלא לשון שבועה. שנאמר: "לכן נשבעתי לבית עלי". והם יגזרו גזרות קשות וכופלים מס על ישראל על אחד עשרה. מי שהיה נותן עשרה מס, נותן מאה. פי עשר מעלות המיסים. כל מי שנותן שמונה, נותן שמונים. וכל מי שלא יתן, חותכים את ראשו. מכירים את זה? מי אל העושים את הדברים האלה? וכל אלה תשעה חודשים מתחדשות גזרות אחר גזרות, זו קשה מזו. ויוצאים בני אדם מסוף העולם שמכוערים ביותר וכל מי שרואה אותם מת מפחדם ואינם צריכים לעשות מלחמה. אלא בפחדם ממתים הכל. וכל אחד ואחד אני לא אומר את התיאור שלו. מפחיד! אבל לאבות ישיבו לקטנים הפוחדים "זה סימן שאנחנו סמוכים לגאולה של ישראל". זה אות ראשון.

אות שני:

מביא הקב"ה חום בעולם. אתם שמים לך שכל פעם העולם מתחמם קצת יותר. מביא הקב"ה חום בעולם גדול מחמתה של חמה, וזה יגרום לשחפת וקדחת ורבים חולאים רעים ודבר ומגפה וימותו מאומות העולם אלף אלפים בכל ים. זאת אומרת, מיליונים. וכל רשעים שבישראל מתים. עד שיבכו אומות העולם ויצעקו "אוי לנו אנה נלך ואנה נברח". וחופרים כל אחד קברו בחייו ושואלים את נפשם למות. ומתחבאים בצחיחים ובצריחים ובורחים כדי לצנן את עצמם. ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום. שנאמר: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". זה התיאור שנתתי פעם על... ועל אותה עדות ניבא בלעם הרשע ואמר: "אוי מי יחיה משמו אל". על אותה תקופה.

האות השלישי: הקב"ה יוריד טל של דם ויראה לאומות העולם כמו מים וישתו ממנו וימותו. ואף רשעי ישראל המתייאשים מן הגאולה, ישתו ממנו וימותו. וצדיקים המחזיקים באמונתו של הקב"ה אינם ניזוקים כלל. שנאמר: "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע". ויהיה כל העולם דם. כל אותם שלושה ימים, שנאמר בהושע: "ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן". אות רביעי, הקב"ה מוריד טל של רפואה לרפאות את הדם וישתו ממנו הבינוניים ויתרפאו מחולים, שנאמר :"אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שורשיו כלבנון".

האות החמישי: הקב"ה מחזיר את השמש לחושך 30 יום. שנאמר: "השמש יהפוך לחושך וירח לדם". ואחרי שלושים יום, הקב"ה מחזירו לקדומות, שנאמר : "ואוספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו". ומתפחדים אומות העולם ומתביישים ויודעים שבשביל ישראל כל האותות האלו. ורבים מהם מתייהדים בסתר, שנאמר : "משמרים הבלי שוא חסדם יעזובו".  כל אלה שהיו הולכים אחרי השוא והתוהו יעזבו את חסדם את עבודה זרה שלהם ואמונתם הטפלה.

האות השישי: ממליך הקב"ה את אדום הרשעה על כל העולם, ויקום מלך אחד ברומי, רומי זה הנצרות, וימלוך על כל העולם תשעה חודשים ויחריב מדינות רבות, ויחר אפו על ישראל וישים עליהם מס גדול ויהיו ישראל באותה שעה בצרה גדולה מרוב הגזרות והמהומות שמתחדשות עליהם בכל יום וישראל מתמעטין וכלין באותו זמן ואין עוזר לישראל. ועל אותו הזמן התנבא ישעיה ואמר: "וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו".

לסוף תשעה חודשים יגלה משיח בן יוסף. ושמו נחמיה בן חושיאל. עם שבט אפרים ומנשה ובנימין ומקצת בני גד. ושומעים ישראל שבכל המדינות שבא משיח ה' ומתקבצים אליו מעט מכל מדינה ומכל עיר, שנאמר בירמיה הנביא: "שובו בנים שובבים נאום ה'". כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון". אז לא הרבה יבואו גם לשם העם. התגלותו של מלך המשיח. ויבוא משיח בן יוסף  ויתגרה מלחמתו עם מלך אדום וינצח את אדום ויהרוג מהם טילי טילים ויהרוג את מלך אדום, ויחריב מדינת רומי ויוצאי קצת כלי בית המקדש שהם גנוזים בבית יוליאנוס קיסר ויבוא לירושלים. וישמעו ישראל ויתקבצו אליו. ומלך מצרים ישלים עמו. ויהרוג כל אנשי המדינות אשר סביבות ירושלים עד דמשק ואשקלון וישמעו כל אנשי העולם ותיפול אימה גדולה עליהם. זה האות השישי.   

האות השביעי: אני לא אומר מה כתוב פה, אני מדלג, אתם תחפשו את זה לבד, אבל בסוף כתוב ככה: יקום אחד משם ארמילוס, איך הוא יולד זה סיפור שאני לא רוצה לספר, והוא יאים על ישראל ויבקש שיראו את התורה שלהם, הוא יחלוק על התורה, הוא יגיד שהוא המשיח וכו'. בקיצור, אומר להם תביאו את התורה שלכם ותעידו שאני אלוה. מיד כולם מתפחדים ונתמהין ובאותו שעה יקום נחמיה בן חושיאל, זה מלך משיח בן יוסף, ושלושים אלף גיבורים מגיבורי בני אפרים ויקחו ספר תורה וקורין לפניו: "אנכי ה' אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני", דהיינו, מכחישים את מה שהוא אמר, שהוא אלוה, ויאמר להם: "אין בתורתכם זו כלום אלא באו והעידו לי שאני אלוה כדרך שעשו כל האומות. מיד יעמוד כנגדו נחמיה ויאמר ארמילוס לעבדיו "תפסהו וכפתהו", מיד יקום נחמיה בן חושיאל ושלושים אלף שעמו ויעשו מלחמה ויהרגו ממנו 200,000. מיד יחרה אפו של ארמילוס הרשע  ויקבוץ כל חילי אומות העולם לעמק החרוץ וילחם עם ישראל ויהרגו ממנו תילי תילים וינגפו ישראל מעט ויהרג משיח ה', ובאים מלאכי השרת ונוטלים אותו ומטמינים אותו עם אבות העולם.

מיד ימס לבם של ישראל ויתש כוחם, וארמילוס הרשע לא יודע שמת משיח שאם יודע לא היה משאיר מישראל שריד ופליט. באותה שעה כל אומות העולם טורדין את ישראל ממדינותיהם, יגרשו את כולם, בכל הארצות. מה שהזהרתי. לפי יחזקאל כ'. אז יזרקו את כולם מהמדינות. ואינם מניחים אותם לדור עימהם במדינותיהם ואומרים ראיתם את העם המר והשפל שמרדו עלינו והמליכו מלך, ותהי צרה לישראל שלא הייתה כמותה מימות העולם עד אותו זמן

ובאותה שעה יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה צרה אשר לא נהייתה. מיד יברחו כל ישראל במדברות וכל מי שלבו מסופק בדינו חוזר על אומות העולם ואומרים "זו הגאולה שאנו מחכים לה שהמשיח נהרג?". זאת אומרת, יהיה בלבול גדול! גדול! והרבה אנשים יפלו.  וכל מי שאינו מצפה לגאולה מתבייש ממנה וחוזר על אומות העולם. זאת אומרת, מאמין בהם ובתורתם, רחמנא ליצלן. באותה שעה הקב"ה בוחן את ישראל וצורף אותם ככסף וכזהב, כנאמר בזכריה "והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף הכסף", וכתוב ביחזקאל "וברותי מכם הפושעים בי". ובדניאל כתוב: "ויתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים". ויהיו כל שארית ישראל והקדושים והטהורים במדבר יהודה (מה שסיפרתי לכם כבר שעשיתי סיור שמה לבדוק מה אוכלים, מה שותים) חמשה וארבעים יום ויהיו רועים ואוכלים מלוחים ועלה שיח קוטפים. ככתוב: "הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם". ובהם יתקיים מה שנאמר בהושע הנביא: "לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר ודברתי על לבה."

ומנין שחמישה וארבעים יום הם? אז הוא עושה פה חשבון לפי פסוקים: "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ משומם אלף ומאתים ותשעים",  וכתוב: "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה", ההפרש בינהם חמישה וארבעים יום. באותה שעה ימותו כל רשעי ישראל שלא יהיו ראויים לגאולה. ויבוא ארמילוס וילחם במצרים וילכוד אותה, שנאמר: "וארץ מצרים לא תהיה לפליטה,, אח"כ יחזיר פניו לירושלם להחריב אותה פעם שניה, שנאמר: "ויטע אהלי אפדנו (אפדנו זה הארמון שלו) בין ימים להר צבי, בין הים והר המוריה, ובא עד קצו ואין עוזר לו"

האות השמיני: יעמוד מיכאל ויתקע בשופר שלש פעמים, שנאמר :והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור". וכתוב: "וה' אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן". תקיעה ראשונה יגלה משיח בן דוד ואליהו הנביא לאותן הצדיקים הברורים מישראל שנסו למדבר יהודה לסוף ארבעים וחמישה ימים. דהיינו, בסוף 45 ימים משיח בן דוד ואליהו הנביא יתגלו לאותם צדיקם שיהיו במדבר יהודה. וישיבו את לבם ויחזקו את ידיהם הרפות וברכיהם הכושלות יאמצו. וישמעו כל ישראל הנשארים בכל העולם את קול השופר וידעו כי פקד ה' אותם וכי באה הגאולה השלמה ויתקבצו ויבואו שנאמר "ובאו האובדים בארץ אשור", ומאותו קול ייפול פחד ורטט על אומות העולם ויפלו עליהם חולאים רעים. וישראל מתאזרים לצאת ויבוא משיח בן דוד ואליהו הנביא עם הצדיקים ששבו ממדבר יהודה ועם כל ישראל הנקבצים ויבוא לירושלם ויעלו במעלות הר הבית וישב שם מלך המשיח. וישמע ארמילוס שעמד מלך לישראל ויאמר "עד אנה האומה הבזויה והשפלה הזאת עושין כן", מיד יקבוץ כל חיילי אומות העולם, כמו שיש היום קואליציות, ויבוא להלחם עם משיח ה', ואז הקב"ה אינו מצריכו למלחמה, אלא אומר לו "שב לימיני", אומר למשיח "שב לימיני" והוא אומר לישראל: "התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום".

מיד הקב"ה נלחם בהם שנאמר: "ויצא ה' ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב". והקב"ה מוריד אש וגופרית מן השמים שנאמר: "ונשפטתי אתו בדבר וברד וגשם שוטף ואבני אלגביש". ומיד ארמילוס הרשע ימות הוא וכל חילו ואדום הרשעה שהחריבו את בית האלוקים והגלונו מארצנו. ובאותה שעה יעשו ישראל בהם נקמות גדולות שנאמר: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש".

האות התשיעי: יתקע מיכאל תקיעה גדולה ויבקעו מחילות המתים בירושלם ויחיה אותם הקב"ה, וילך משיח בן דוד ואליהו הנביא ויחיו את משיח בן יוסף הנאסף בשערי ירושלם וישלחו את משיח בן דוד בשביל שארית ישראל הפזורים בכל הארצות. ואז מיד כל מלכי אומות העולם הנותרים, נושאים אותם על כתפיהם ומביאים אותם להם. זאת אומרת, כל מלכי אומות יקחו את היהודים שישובים בארצותם על הכתפיים שלהם ויביאו אותם למלך המשיח שיעלה אותם לארץ ישראל.

האות העשירי: תוקע מיכאל תקיעה גדולה ויוציא הקב"ה מנהר גוזן ומחלח וחבור ומערי מדי את כל השבטים שנמצאים שם, בחלח ובחבור נהרי גוזן ונהרי מדי, ויבואו עם בני משה באין מספר ובאין שיעור, זה עשרת השבטים האבודים, כגן עדן הארץ לפניהם, שהם ילכו יהיה לפניהם כמו גן עדן, כמו שהלכו במדבר, כגן עדן לפניהם, ואחריהם תלהט להבה ולא ישאירו מחיה לאומות העולם. ובשעה שיצאו השבטים יקיפו אותם ענני הכבוד והקב"ה הולך לפניהם, שנאמר: "ועלה הפורץ לפניהם". והקב"ה יפתח להם מעיינות של עץ חיים וישקה אותם בדרך שנאמר בישעיה: "אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעיינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים", וכתוב: "לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מים ינהם. נו, אז יזכנו הקב"ה לראות את הגאולה מהרה, ויקיים בנו שכתוב: "הנני שב את שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב, ויקיים כל הנחמות וההבטחות, כמו שכתוב: "בעת ההיא אביא אתכם ובעת ההיא קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה לכל עמי הארץ בשובי את שבותכם לעינכם אמר ה'".

עכשיו תשמעו איזה יופי, מה הולך להיות: כנגד עשרה אותות אלה, עתיד הקב"ה לייסד את ירושלים, אשרי אלה שבירושלם, לייסד את ירושלם בעשרה מיני אבנים טובות. ואלו הם: אודם, פיתדה וברקת, תרשישי, שוהם וישפה, נופח, צפיר ויהלום וזהב. זה עשרה אנשים טובות. והקב"ה מוסיף עליהם בבניין בית המקדש עוד שתיים: אבני כדכד ואקדח. שנאמר: "ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך כאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ". אתם יודעים מה זה אתם הולכים על זהב? על אבנים טובות כל ירושלם?!

וכנגדן, עתיד הקב"ה להשיב לישראל עשרה דברים שהקב"ה איבד מאיתנו וחיסר מאיתנו בבניין בית שני. כתוב שבבניין בית שני חסרו חמישה דברים. "עלו ההר והביאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבדה אמר ה'. אבל כתוב "ואכבד". חסר ה"א. קוראים "ואכבדה", אבל כתוב בלי ה"א. כי חסר ה"א. חמישה דברים היו חסרים בבית שני, מהם? ארון וכרובים, שמן המשחה, עצי מערכה, אורים ותומים ורוח הקודש.

וחמישה אחרים עתיד הקב"ה להוסיף. הדבר השישי שיוסיף הקב"ה זה שהא יגדיל את מאור החמה. שלוש מאו ששלושים וארבעה כאורה של עכשיו. כמה אור החמה רגע, הוא יגדל ב-334 יותר ממש שעכשיו. שנאמר: "והיה אור הלבנה כאור החמה". ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". כך מפורש ע"י יהונתן בן עוזיאל.  אני אומר את זה בארמית, אתם מבינים, אבל המסקנה ברורה: "ויהיה זהור סהרה כזוהר שנמשה וזהר שמשה עתיד לזהרה כזוהר על חד לתת מאה וארבעין ותלתא כזוהר שבעת יומיא". אז כשאתה כופל שבעתיים, כתוב שבעתיים בפסוק, זה שבע כפול שבע, נמצא 49, תכפיל אותם על שבעת הימים שכתבו "כאור שבעת הימים", יוצא 343. זה יהיה האור שיאיר לנו.

דבר שביעי, הצדיקים, עתיד הקב"ה להזהירם כמניין הזה. יהיה להם זוהר בפנים שלהם, כמו זוהר החמה. עתיד להזהירם שנאמר: "ואוהביו כצאת השמש וגבורתו". ככה יראו אוהביו. הצדיקים. והתרגום אומר: "ועבדיהו צדיקיה עתידין לזהריה כזוהר יקרה על חת תלת מאה וארבעין ותלתא כזוהר שמש בטופה". הרי זה שבעה דברים שה' יחזיר.

דבר שמיני, אתם זוכרים שאיבדו את הכתרים? לא של השיניים. את הכתרים במדבר, שהקב"ה כתר אתנו בכתרים והחסיר אותם מאיתנו ונתן אותם לשמה ומזה קרן אור פניו וכולם זכה משה שנאמר: "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב ומשה יקח האוהל הלו מחוץ למחנה". למה? בגלל חטא העגל והוא דרש מנודה לרב מנודה לתלמיד. למה הוא עזב אותם והלך מחוץ למחנה? הוא אמר: אם הם מנודים לה', הוא הרב, אני התלמיד, אז מנודים גם לי. גם הוא עזב. רק מי ששב בתשובה והכל היה יצא אל משה רבנו והיה יכול ללמוד מפיו תורה. עכשיו הקב"ה יחזיר לנו את זה בחזרה. ככתוב: "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם". ונאמר: "עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים".

ודבר תשיעי ועשירי שיחזיר לנו הקב"ה: לא נצטרך יותר לבדוק תולעים. הוא יחזיר לנו את ברכת הדגן ואת השומן של הפירות. לא צריך פירות מהונדסים. אתם יודעים פעם בזמן הגמרא מסופר ששלושה תלמידי חכמים יצאו לדרך ובדרך מצאו שזיף, אכלו אותו שלושתם שלושה ימים ועוד נותר. פעם הם הלכו והגיעו לכרם של אחד מהחברים ואמרו לו "מה פרה שלך עושה שמה בתוך הכרם?", אומר: "זה לא פרה, זה אשכול". זה מה שהיה פעם. כליות חיטה, כל חיטה הייתה כליה! הכל הצטמצם מהרב מהקללה. הקללות. התולעת אוכלת הכל. הכל רקוב. אבל הכל יחזור.

עכשיו תשמעו עשר הבטחות של נחמות שהבטיח הקב"ה וזה מה שיהיה:

דבר ראשון זה ביאת הגואל, שנאמר: "גילה מאוד בת ציון הראי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא".

דבר שני זה יהיה קיבוץ גלויות, שנאמר :"הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי הארץ בם עיור ופיסח הרב יולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה". נה זה עיור ופיסח? מלמד שכל צדיק חזור כמוש היה נפטר מזה העולם, מי שהיה עיור חוזר בתחייה עיור, מי שהיה פיסח חוזר בתחייה פיסח. וככה כל בעלי מומים. למה? כדי שיהיה כל אחד מכיר את חברו שלא יאמרו בריות אחרות אלו, החליפו אותם, זה לא הם. אח"כ מרפא הקב"ה את כולם. אז ידלג כאיל פיסח ואת הרון לשון אילם. אילם לא יכול לרנן. הוא ירנן. פיסח לא יכול לדלג, הוא ידלג. למה ה' ירפא את כולם.

דבר שלישי תהיה תחיית המתים, שנאמר בדניאל: ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם".

אנחנו הכנו סרטון שמראה איך תהיה תחיית המתים על פי הפרק לז ביחזקאל. נראה לכם אותו תכף שתכוננו, תראו איך זה יהיה בדיוק.

 אז אמרנו, דבר רביעי, בניין בית המקדש ובניינו יהיה כמראה בניין שראה יחזקאל בנבואתו. הדבר החמישי עתידם ישראל למלוך על כל העולם כולו. משפה לשפה. שנאמר: "כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדך יאבדו והגוים חרוב יחרבו". וחוזרים כל העולם כולו, על דינו של הקב"ה ולתורתו, כולם יקיימו את התורה שלנו, שנאמר: "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לכרוך אולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

דבר שישי, הקב"ה עתיד לאבד את כל אויבי עמו ויעשה בהם נקמות. שנאמר: "ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי שיראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאום ה' אלוהים".

 דבר שביעי, הקב"ה יסיר כל מחלה וכל נגע מישראל. שנאמר: "ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשא עון". כל אלה ששוכנים בירושלים, "לא יאמר מעתה נחלתי מרוב הצרות", כי עם היושב בינסום מכופר עון מכופר עון ולא יבואו עוד צרות ולא יהיו עוד חולים.

דבר שמיני, הקב"ה יאירך ימינו כמו עץ. כי כימי העץ ימי עמי. יאריכו ימים אלף שנה. כתוב בישעיה: "לא יהיה משם עוד ולימים וזקן אשר לא  ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנה ימות". זאת אורמת, אם ימות בן מאה יגידו "הוא צוציק, מסכן, ילד קטן מת". בן מאה.

וכתוב: "בילה המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר ועל כל ארץ כי ה' דיבר", ה' הבטיח את זה.

הדבר התשיעי עתיד הקב"ה להגלות לישראל עין בעין ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחידו כי פי ה' דיבר. ולא עוד, אלא ה' יעשה את כולנו נביאים. ככתוב בהושע: "והיה אחרי כן  אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם". ולא רק זה, גם עבדים ושפחות.

דבר עשירי, עתיד הקב"ה להסיר את היצר הרע וכל דבר רע משיראל. שנאמר :"ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר".

התאמצתי והבאתי לכם אחד מהגאונים שיסדר את כל מה שלמדנו. רב האי הגאון כותב תשובה על כל מה שדיברנו מסודרת, בדיוק איך הדברים יראו:

שאלו אותו שאלה והוא ענה עליה תשובה. שאלתם אותי לפרש לכם איך תהיה הישועה מתחילה ועד סוף, איך תהיה תחיית המתים ומה פירוש שמים חדשים? אז אני באתי לפרש כל דבר ודבר עם דקדוקיו, אז יעלה הזמן, זה יהיה יותר מידי זמן. אבל אני אגיד לכם באופן כללי כל דבר. ואומר לכם, מתחיל את התשובה, תקשיבו טוב איך הסדר הולך, זה בקרוב רבותי, זה בקרוב!

בהיותר משני הקץ שמונה שנים, הנה שני תחילת הישועה שנתנו חכמים בהם סימן ואמרו: שבוע שבין דוד בא, הכוונה שבע שנים של השמיטה, שיהיו לפני ביאת המשיח, מה יקרה בהם, אז זה כתוב בסוטה שמה, כל אחד יכול לראות, אבל הוא אומר בהיותר משני הקץ, שמונה שנים לפני כן, זה יהיה תחילת הישועה וחכמים נתנו סימן. אז תשמעו מה הוא אומר. באופן כללי הוא אומר, לא נכנס לכל פרט. בוא בשבוע, בתוך השבע שנים, תמלוך אדום על ישראל. אדום זה ארה"ב וכל הנוצרים. זה אדום. תמלוך לא פחות מתשעה חודשים ולא יותר משלוש שנים. יען, כי ישראל לא יקחו המלכות אלא מיד אדום. כמוש כבר קראנו קודם. שנאמר :"והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל וירד מיעקב והאביד שריד מעיר". אחרי אשר לקחו אדום את המלוכה, מיד אשור, שנאמר: "וצים מיד כתים ועינו אשור ועינו העבר וגם הוא עדי אובד". אחריה שלקחו אשור את המלוכה ממי? מיד הכנים, שהם המדיינים, שהם הישמעאלים, שנאמר :"כי אם יהיה לבער קין אדמה אשור תשבך".

לפי כך, כשאנו רואים ששלטה אדום בארץ ישראל, אנו מאמינים שהתחילה ישועתנו. שנאמר: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה' המלוכה". ובעת ההיא יעמוד איש מבני יוסף בלבד, ויקרא משיח ה'. ויקבצו אליו אנשים רבים בגליל העליון, ויהיה להם למלך.

זה מתאים למי שקרא את הגמרא שכתוב שמלך המשיח יושב על פתחי רומי. יש אומרים שרומים זה עיירה קטנה ליד ציפורי. רומי הקטנה זה נקרא. אז זה מתאים  למה שיבוא מהגליל והרמב"ם פוסק שמשיח בן יוסף יבוא מטבריה. מהגליל.

ויהיה להם למלך, ואף אנשים אחרים יתקלטו לו. כמה? שניים ושלושה ממדינה זאת. כמו שלמדנו את הפסוקים קודם. וארבעה וחמישה ממדינה זאת. אפילו ששומעים שכבר הוא הגיע, לא כולם יעלו. יש עסקים, מה יעזבו את העסק?! ועל אותה שעה נאמר :"ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון". אלה הזוכים. אבל רוב ישראל ישארו בגלותם. למה? כי לא יתברר להם כי בא הקץ. ואז יעלה משיח בן יוסף עם האנשים המתקלטים אליו מן הגליל לירושלים ויהרגו את הפקיד אשר למלך אדום ואת העם אשר עמו. כמו שלמדנו קודם, 200 אלף וכו'. על אותה שעה הוא אומר: "ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי בישראל ועשו ואדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאום ה' אלוהים". וישובו לירושלים לימים אחדים. וכי ישמעו כל העמים כי עמד מלך לבני ישראל בירושלים, יעמדו עליהם בשאר המדינות ויגרשו את היהודים! ויאמרו עד עכשיו הייתה עמנו באמונה, שלא יהיה לכם מלך ולא שר. ועכשיו שיש לכם מלך, לא תשבו בארצנו. והרבה משיראל יצאו למדברות, אשר כנגד מדינותיהם. לא יתנו להם להיות בישוב. אז הם יברחו למדבר העמים, כמו שכתוב ביחזקאל כ'. תקראו שמה את הכל. רק שעריה בקושי יגיעו. עשירית. ועוד בעשיריה הייתה לבער.

על אותה שעה הוא אומר: "והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים". את מי הוא ישפט? עם היהודים שלא רצו לעלות לארץ. וישבו שם באוהלים והרבה מהם יחסר להם לחם ומים ועל אותה שעה הוא אומר : "עוד אושיבך  באוהלים כימי מועד".ויצטערו כפי מעשיהם. על אותה שעה הוא אומר: "והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית. שמה יבחן הקב"ה את כל אלו שיהיה ובמדבר העמים, מי נאמן למסורת הברית ומי לא. ורבים יצאו מברית ישראל כי יקוצו בחייהם.  ועליהם אומר הפסוק: "ובראתי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא. וידעתם כי אני ה'".

יש כאלה חשובים אני אחכה ומתי שזה אני אצא. הנה היה עכשיו רק, אם לא ברחו בזמן שאמרתי להם "נוסו נוסו", עוד היו מסתפקים וברוך ה' היום שאלתי את כולם, אמרו לי ברוך ה' היהודים לא נפגעו כמעט כלום. בבתים ובכל, רק בחיצוני, כל העצים ושברים בחוץ, אבל הקהילות ברוך ה' שמורות.

אבל פב כתוב במפורש מה יהיה באחרית הימים עכשיו. והיה כי ישב משיח בן יוסף וכל העם אשר עמו בירושלים ושמע ארמילוס את שמעם והוא בא ועושה כשפים ומדוכים להטעות בהם רבים ויעלה וילחם בירושלים, שימו לב! וינצח את משיח בן יוסף ועמו, ויהרוג מהם וישבה בהם שבי ויחלק שללם. על זה נאמר בפסוק: "ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר". ואף יהרג משיח בן יוסף ותהיה צרה גדולה לישראל.

על אותה שעה הוא אומר: והביטו אלי את אשר דקרו וספדו אליו כמספד על היחיד והאמר עליו כהאמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. זה מורכב קצת, כמו שספדו לאחאב שהרג אותו בן הדן וכמו המספד שהיה על יושיע שהרג אותו פרעון נכו במגידו.

ומפני מה תינתן רשות לארמילוס להרוג את משיח בן יוסף? תשמעו למה, אתם לא מאמינים! כדי לשבור את לבב החולקים בישראל. שאין להם אמונה. והם יאמרו "זה האיש אשר אנחנו מקווים? כבר בא ונהרג". ולא נשאר להם עוד ישועה. והם יצאו מברית ישראל וידבקו באומות והם יהרגו אותם. מעליהם הוא אומר: "בחרב ימותו כל חטאי עמי". זאת אומרת, זה יהיה לצורך מבחן. מי יאמין בגאולה השלמה, למרות שהוא יראה שהמשיח מת. אז כאילו אפסה תקוה. זה טיפשים. הם לא יאמינו. וזה הקב"ה עושה בשביל לברור. נמצאו אלה אשר נשארו בירושלים, אלה שיזכו, יצורפו ויוזקקו. וגם אלו שיצאו למדבר, מדבר יהודה, גם אלה נבחנו ונצרפו. והלך מאלו שתי ידות ונשארו מאלו השלישית. זאת אומרת, שני שליש ימותו, שליש ישארו. עליהם נאמר: "והיה בכל הארץ נאום ה' פי שניים בה יכרתו יגוועו והשלישית יותר בה".

באותה שעה יעבור עליהם כל חבלי משיח, שמפורשים בכמה מקומות מן המקרא, מדברי רבותינו. אח"כ צועקים  והקב"ה שומע צעקתם, כמו שמצרים , שנאמר :"הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלוהי". בעת ההיא יגלה אליהן מן המדבר לאלה שנמצאים במדברות וישיב לבותם, שנאמר: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

וגם משיח בן דוד יגלה לאלה הנשארים בארץ פטרוס, כי כבר כבש העם לפניו משיח בן יוסף. הוא יכין את כל הדרך. שנאמר: "הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא, אמר ה' צבאות".

וילכו ישראל אשר במדברות אחר אליהו עד אשר יגשו ביהודה וישראל אשר בארץ ישראל עם משיח בן דוד. עליהם הוא אומר: "בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחידו בארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם".

ורוב ההרוגים יהיו בתוך הארץ ארבעים יום. כי משיח בן יוסף בהרגו תהיה נבלתו מושלכת ארבעים יום ולא יגע בו דבר טמא עד שיבוא משיח בן דוד ויחייהו בדבר ה'. וזה יהיה תחילת האותות אשר יעשה תחיית המתים אשר יחיה.   

ואז ישב משיח בן דוד ואליהו ושיראל הבאים מן המדברות לירושלים בטח שאנן, ימים רבים, יבנו בתים, יטעו כרמים, יצליחו במקנה ובקניין. עד שישמע גוג את שמעם, ככתוב: "ואמרת אעלה על ארץ פרזות אבוא השקטים יושבי לבטח כולם יושבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם". ומי זה ארץ גוג ומגוג, היא מארץ אדום. כי כן נאמר בו: "ובן אדם שים פניך אל גוגו ארץ המגוג נשיא ראש משך ותובל וינבא עליו ויביא עמים מכל סביבותיו ומן אדום". קואלציה, שנאמר :"גומר וכל אגפיה בתו גרמה ירכתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך".

ואף יאספו עמים רבים מכל עיר ועיר, מדינה ומדינה, אשר יעברו בהם. אבל זו יהיו אנשים רבים רעים ומוחלטים. כדי להיפרע מהם ולכלותם. ואנשים מטובי הגוים עתידים להיכנס תחת כנפי השכינה. ואז יבואו כולם להילחם וילחמו על ירושלם, עם משיח בן דוד ואליהו ואנשים אשר בה. על אותה שעה הוא אומר :"הנה אנכי שם על ירושלים סף רעל לכל העמים סביב וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלם". וכל מה שנאמר בפרשת גוג ומגוג ביחזקאל לח-לט, תקראו שם.

אני רק אומר את הפתיח שיהיה פה גם פצצת אטום: "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאום ה' אלוהים תעלה חמתי באפתי וקנאתי באש עברתי דיברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדם ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול. וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום ה' אלוהים. חרב איש באחיו תהיה ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו". ואז יתקיים הקדיש: "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי ה'".

שהקב"ה ילחם בגוים זה יהיה בארבע מיני פורעניות. יש מהם שיאבדו באש וגופרית ואבני בליסטרה, אבני אלגביש שירדו עליהם מן השמים. כמו שכתוב: "ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו", יש מהם שאובדים זה בחרב זה, כמו בסוריה, כמו בלוב, כמו בכל המקומות. שנאמר: "וקראתי עליו  לכל הרי חרב נאום ה' אלוהים חרב איש באחיו תהיה". זה כבר יש לנו יומן. הקדמה. ויש בהם שאובדים שבשרם נימוק איבר איבר. כימי. כימי. שנאמר : "וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תימק בפיהם. והיה כי יאחזו איש ביד רעהו ושיען עליו תהיה נופלת ידו". שנאמר: "והיה ביום ההוא תהיה מהומת ה' רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו".

ויש מהם שיפלו בסימוי מעיו ושבורת ידו ורגלו או לחתיכת חוטם ובאוזן. פיצוצים, פצצות. ריקושטים. וינוסו וילכו למדינות רחוקות. ככתוב: "ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה".

באות השעה מחשבים כל אמות העולם ואומרים: איזה דורון אנחנו נושאים למלך הזה. שכל המלחמות האלה עשה הקב"ה לכבודו? והלא כל כסף ושמלות וכלים הן חשובים לפניו? אבל בני עמו ועדתו אנו נשואים לו מנחה. מה נעשה? נביא לו את כל היהודים שבארצותינו מנחה. והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה'. בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים. וכל הכלים. 

וכל אומה לפי עושרה תשיאם. זה בדרך שמלך פה. יש מהם בסוס, יש מהם ברכב, בצבים, בפרדים, בכרכרות, יש כאלה שישאו אותם על כתפיהם, שנאמר: "הנה אשא אל גוים ידי ואל עמים ארים נסי והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה".  ויש מנהם שיביאו באוניות תרשיש. שנאמר: "כי לי איים יקוו ואוניות תרשיש בראשונה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם איתם". ויש בכלי גומה, שנאמר: "השולח בים צרים ובכלי גומא על פני המים מעבר להרי כוש שאין אוניות עץ יכולים להלוך שם מפני אבנים וסלעים החבאות במים.

ושאר ישראל אשר במדברות שאין שם עמים, איך הם יגיעו? ינשאם הקב"ה ברוחו. שמעתם? כמו על כנפי נשרים. שנאמר: "אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצי הארץ. ויהיו נשואים על העבים ועל הענן, וכולם ישאלו "מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם". ובבוא הגלויות האלה, יקרע להם ים מצרים לאחד ונחל מצרים לשבעה נחלים. ועל אותה שעה הוא אומר: "אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעיינות אשים מדבר לאגם המים בארץ ציה למוצאי מים. אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו". תראו איזה פינוקים! כל זה יהיה לשוכח על עם ישראל.

ולא ישאר מישראל החיים בשום מקום עד שיבואו לירושלים. שנאמר :"וידעו כי אני ה' אלוהים והגלותי אותם אל הגוים", אבל עכשיו "וכנסתים על אדמתם ולא הותיר עוד מהם שם ולא ישארו אלא מתים". ואז יתקע בשופר גדול, שנאמר: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים ישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". ואומרים מי יתקע? זרובבל בר שאלתיאל. ולמה יהיה רעש גדול? יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, למה? כדי שיעלו העצמות אשר נדושו בארץ ואשר נבנו בבניינים ואשר נשרפו בלבנים ואשר נפלו עליהם מפולות וקרבו עצם אל עצמו, ככתוב בפרשת הבקעה, שתכך נראה את הסרט, הקב"ה ימתח בהם את הגידים ומסך בהם בשר וקורם עליהם עור ורוח אין בהם.

אח"כ מוריד הקב"ה טל חיים מן השמים שיש בו חיי נפש. ככתוב: "יחיו מתיך נבלתי יקומון. הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל". והם מכירים כי היו חיים ומתו. ואח"כ יחיו. ככתוב: "וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי". וכל מי שיהיה בו מום או מת תחילה במומו, אם זקן הוא בא בזקנותו וכחישת בשרו. כדי שלא יאמרו בריות אחרות המה אלו. אח"כ הקב"ה ירפא את כולם, שנאמר: "אז תפקחנה עיני עיורים ואוזני חירשים תפתחנה אז ידלג כאיל פיסח ואת הרון לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה". ואז תתחדש כנשר נעוריכי.

ומה יעמיד עלינו הקב"ה? שבעה רועים ושמונה נסכי אדם. מי אלה? שבעה רועים: אדם, שת, מתושלח, אברהם, יעקב, משה ודוד. ומי הנסיכים? ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, חזקיה, אליהו ומשיח. ולמי תהיה תחיית המתים הזאת? שניים: מי שהיה  צדיק בישראל מתחילתו וכל מי שחטא ועשה תשובה. אלו יקומו בתחיית המתים.

אבל מי שעוונותיו מרובין מזכויותיו ולא עשה תשובה, אינו עומד לימות המשיח. שנאמר: "ורבים ישני אדמת אפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם". לכן שנו ואמרו רבותינו: חלה ונטה למות, אומרים לו "התוודה". שכן דרך המומתים מתוודים. ואם אינו יודע להתוודות? אומרים לו: אמור "חטאתי עוותי ופשעתי תהיה מתתי כפרה על כל עונותיי". למה אומרים לאדם שיתוודה? כדי שיזכו כל ישראל לתחיית המתים. אם הוא לא עושה תשובה, הוא לא יקום. לפי כך מתים שעתיד הקב"ה להחיות שוב, אינם חוזרים לעפרם. שנאמר:  "אלה לחיי עולם". ואומר :"והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו". כל הכתוב לחיים לירושלים. ויתמהו ישראל ויאמרו: מאין באו כל אלה פתאום? שנאמר :"ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה?" ואפילו אומות העולם תמהים ואומרים :"מי שמע כזאת?מי ראה כאלה? היוכל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה ילדה ציון את בניה. מה זה? ברגע אחד ככה תהיה הגאולה, הכל יקרה ככה בבת אחת. ואחר שהמתים והחיים נקבצים, מפגש, נפגשים, תגלה לנו צורת הבית ותוכנתו כמו שראה יחזקאל בן בוזי הכהן הנביא במקומה. ושי אומרים, תלוי לפי הזכויות, שבית המקדש ירד מן השמים ככתוב: ירושלים הבנויה, היא כבר בנויה, שעיר שחוברה עליו יחדיו. טראח! יורד בית המקדש למטה. אם נזכה. אם לא, נצטרך לבנות לב, יקח קצת עבודה וזמן, אבל אני מאמין שתהיו מוכנים להשתתף.

ואז יהיו כל ישראל נביאים והיה אחרי כך אשפוך רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. לא רק הם גם עבדים ושפחות של ישראל, שנאמר: "וגם על העבדים והשפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי". והאומות שיאשרו יתגיירו, שנאמר: "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לכרוך עולם הבשם ה' לעבודו שכם אחת, והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחתם כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

ובבואם לפני מלך המשיח, יבואו אומות העולם, מה הוא יגיד להם? יצווה אותם להשבית חרבות ומלחמות. שנאמר: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". 

אתם יודעים מה יקרה? לא תאמינו! אתם מכירים את ים המלח? מה היה שם? סדום ועמורה. אז כתוב: "אז ישוב סדום ועמורה ועריהם וכל הכיכר כולו", שזה היה כולו משקה, זה היה משהו משהו! השבח של ארץ ישראל היה שם! שלא תהיה ארץ ישראל פגומה במהפכה אשר בתוכה. כי ה' עשה שמה מהפכה. הפך את זה לים המוות. ים המלח. אין, ארץ ישראל חוזרת לקדמותה וככתוב: "ואחותיך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ואת ובנותיך תשובנה לקדמתכן".

וגם תשוב כל חיה רעה מן הארץ. "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נוהג בם". תינוק הולך עם אריה לטייל ולא עם דובי, עם דב גדול. ופרה בדב תרענה יחדיו, ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן ושעשע יונק על חר פתן". תינוק יכנס את היד שלו לחור איפה שהפתן נמצא, חמודי, חמודי, ישחק לו בפה. ככה בתוך הזה והוא לא יכיש אותו. "ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי".

והעם אשר ימצאם מלך המשיח חיים, יחיו חיים ארוכים וימותו. אח"כ יש עולם הבא. "כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחרי". זאת אומרת, היום אנחנו מתים לפני שהעץ מת, אנחנו נחיה שהעץ ימות ויבלה ואנחנו נמשיך לחיות. ולא ימות בחור או נער, שנאמר: "לא יהיה משם עוד ולימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו. כי הנער בן מאה שנה ימות". כי שהסברנו קודם. ויעקר המוות מן העולם, ככתוב: "בן אלמות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל ארץ כי ה' דיבר". והמתים בימות המשיח יחיו לחיי עולם הבא בזכות צדיקים גמורים.

בעתים ההם, בגלות המקדש וירושלים, תרד שכינה מן המשים ויתייצב כעמוד אש. מן הארץ עד הרקיע. שנאמר: "וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקריה ענן ימם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה". וכל מי שמבקש לבוא לירושלים, רואה ממדינתו את עמוד האש ההוא, והוא הולך לאורו עד שמגיע לירושלים. שנאמר: "והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך", לפי שהאור ההוא יהיה גדול מאור השמש והירח שהוא מכהה את שניהם, ככתוב: "וחפרה לבנה ובושה חמה".

באותה שעה רואין את השמים והארץ כאילו נתחדשו וכאילו שמים וארץ של שעבוד הלכו וחלפו והובאו שמים וארץ חדשים תחתיהם. שנאמר: "כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב". ורואים ירושלים וישראל כאילו הם חדשים. וכאילו שיראל וירושלים של שעבוד חלפו ועבור. וכמו הובאו אחרים תחתיהם. של ששון ושמחה. ככתוב: "כי הנני בורא את ירושלים גילה ואמה משוש". איך יקראו לירושלים? גילה. כמו גילו. והשם של עם ישראל משוש. וישבו במלכותם עד סוף העולם.

כמה זה יהיה סוף העולם? אז יש אומרים תום 7,000 שנה מימי בראשית, זאת אומרת, אלף ימות המשיח, זה האלף השביעי. ויש אומרים אלפים רבים ללא שיעור. גם אם זה יהיה רק אלף שנה, אחרי זה יהיה עולם הבא. עולם הבא זה לנצח. או שנשאר כאן אלפי אלפי שנים. ואח"כ עולם הבא. ואח"כ מה יקרה? יכלו שמים וארץ, שנאמר: "כי שמים כעשן נמלכו והארץ כבגד תבלה". והמתים יחיו ויראו את הישועה ויצאו בעצמם אל עולם הבא. כי יש שתי תחיית המתים לפי מה שאמרו חכמים. שנאמר: "וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים".

באותה שעה יברא הקב"ה שמים וארץ אחרים חוץ מאלה. והצדיקם שוכנים בינתיים לעולם ולעולמי עולמים. ככתוב: "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום ה', כן יעמוד זרעכם ושמכם".

ומברך אותנו, רב האי הגאון, תשמעו מה הוא מברך אותנו, תענו אמן חזק: "המקום ישקיף משמים לחוננו ויאזין ממרום לשוועתנו ויפן ברחמים עלינו ויוציאנו מעבדותינו ויבנה דברנו, וישכלל היכלו בחיינו, ויבנה ביתו בימינו, ויקרב קץ גאולתנו ויחיש במהרה משיח צדקנו ויקבץ נפוצתנו מבין אויבנו, ויאמר בעל הרחמים לקרב העת והזמן מהר ומיד לאלתר, אמן!".

אז עכשיו אתם יודעים בדיוק את כל התסריט, נראה עכשיו את התחיית המתים, בבקשה.

(הקרנת הסרט)

אבל תזכרו שכל זה זוכרים אם רק עושים תשובה. אם לא עושים תשובה, וואי! וואי! זה קל לעשות תשובה, מחליטים רק.

 שאלות:

שואל: לילה טוב, ערב טוב..

הרב: שנה טובה!

שואל: שנה טובה! ברוך הבא לירושלים. יש לי בערך שבע שאלות...

הרב: שבע. "שבע על חטאותיך".

שואל: אבל זה ממש קצר. מה שאמר הרב לאחרונה, ביטול איוסר לכתחילה מה שקורה בתבלינים בתעשייה, אז כל מה שקשור לשימורים ובמבות, ביסלי...

הרב: אבוד. אבוד.

שואל: אבוד, אבוד לגמרי.

הרב: כן, רק מה שטבעי, בלי E בלי כל הדברים הרעים. אנחנו עשינו חקירה מקיפה על כל הדברים ויש בעיות. בעיות של חלק מהחי, חלק מהצומח, וחלק סינטטי, וזה מאוד מורכב וגם לא כל דבר עושים באותה ארץ. ויש כשרויות שונות ויש כאלה שסומכים על סמוך. בעיה.

שואל: גם בכשרויות הכי טובות?

הרב: הכי טובות אני מדבר. מה אני מדבר? על לא טובות? לא טובות זה לא מתחיל. אנחנו מדברים רק על טובות. הלא טובות סומכת על הרבנות בכלל.

שואל: אוקי. יין נסך, הבנתי בסירופ, בטעם ענבים יש בעיה שאין נסך, ככה שמעתי, לכן העדה החרדית לא מביאה הכשר של הסירופ הזה.

הרב: זה לא בעיה. מרימים טלפון לבד"צ, הם אומרים לך מה הסיבות שהם לא מתירים מה שם לא מתירים.

שואל: אוקי. בסדר. לגבי הטונה, מה שהרב אמר בזמנו, הרב לנדא אמר...

הרב: יש בעיות, נכון שיש טונה הרבה שזה טמא ויש כשר, מתערב ואם זה קלוף עור, קשה וגם השהייה לפעמים במי מלח, במקומות מסוימים, וגם התהליך מהסירה מבאים אותם עד שזה עבור, אם ראית פעם סרטון איך בחו"ל אלפים של אנשים ישובים וקולפים את דגים, ואיך הם עובדים ואיך הם עושים את הכל, ואיך הם מוציאים את התולעים, הם מוציאים את התולעים כבר בדרך, יש תולעים, גם אצלהם יש שלחנות כמו שיקוף, הום מוציאים. בקיצור, זו עבודה מאוד מסובכת. תקופה מסוימת הרב לנדא הסיר לגמרי, עכשיו אומרים שהוא החזיר שוב פעם, כי שוב פעם הם מצליחים כאילו לבדוק וכו', פעם זרקו לו כמעט את המשגיחים לים, לאוקינוס, בגלל שהוא יותר מידי העיר הערות. אבל אנחנו החלטנו לא נכנסים לספקות. יש מספיק שהם דגים שהם בסדר ואין חשש, ובפרט אם זה דג טרי, שיודעים שיש לו סנפיר וקשקשת, אז אין בעיה בכלל.

שואל: אז כל הטונה אסור? דגים אחרים...

הרב: לא אמרתי אסור, אמרתי אנחנו לא רוצים להכנס לספק, כי יש חשש גדול.

שואל: אוקי, בסדר. עוד משהו: מחבתות טפלון, הציפוי הזה, הבנתי שבפסח יש פה...

הרב: בעיה. בעיה להגעיל. בעיה.

שואל: זה בעיה להגעיל. אז כלים שבלועים באיסור, מה שהרב אמר עופות או בשר.

הרב: זורקים. זורקים. מחליפים.

שואל: זורקים.

הרב: אפשר להשתמש בזה לעציצים, למשהו...

שואל: טוב. בסדר. זמרים פסולים, פעם ב.. אדם רוצה לשמוע זמר, יש לו שיר חדש, הוא יכול לכוון בתפילה הרבה יותר מותר או אסור?

הרב: אין בעיה. אתה יכול להיות זמר, תשיר שירים בלי כלי שיר, זה מותר. אתה יכול להגיד "שבחי ירושלים", ותשיר ותהנה. אתה רוצה גם תקליט את עצמך ואח"כ יהיה לך תקליט גם.

שואל: אנחנו זוכים לפני ראש השנה לעוף, בשר, משהו?

הרב: אתמול... אתמול זה היה? אתמול חילקו שני עופות למשפחה, למאה משפחות בסך הכל, זה מה שהצלחנו לגרד. אנחנו מנסים לשחוט, בעיות. ובפעם אחרונה גם גנבו לנו 60 עופות. יש גם גנבים, אתה מבין?

שואל: כנראה שהם רעבים.

הרב: גם אחרי שאתה מצליח לעשות, יש גנבים.

שואל: כן...

הרב: כן?

שואל: אשמח לברכה...

הרב: אבל, טופו, טופו טוב.

שואל: טופו אוכלים.

הרב: כן! טופו. כן.

שואל: אוכלים, כן. אשמח לברכה לחן מרשה בת מרגלית, לידה בנקל כתרנגולת.

הרב: אמן!

שואל: יהודית בת אולה, רפואה שלמה, יש לה כאבים בכתפיים.

הרב: אמן!

שואל: יהודה בן מרל, רפואה שלמה

הרב: אמן!

שואל: יוסף יהושע בן יהודית, שימצא עבודה במהרה.

הרב: אמן!

שואל: תזכה למצוות.

הרב: תהיה בריא!

שואל: אמן! וכן למר.

הרב: אמן!

 

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב, שנה טובה. רציתי לשאול לגבי כל מיני מסגרות של תורה, למשל ילידם בתלמודי תורה, בחוגי ישיבה או כוללים, ידוע שכל המקומות האלה כמעט רובם אוכלים נבלות וטרפות, אולי אפשר לספור כמה על האצבע שלא. מה עושים עם המצב הזה?

הרב: בעיה. קטנים זה פחות בעיה. עם מבוגרים ללמוד מאדם שלא מקפיד על דברים כאלה, אז מה אתה יכול ללמוד? מה זה אוניברסיטה? לומדים רק ידיעות? אדם צריך ללמוד ביראת שמים. יראת ה' היא אוצרו, אם לא, חבל שהעלת, כתוב. זאת אומרת, אדם שלומד שלא על מנת לקיים, ולא מסתפק ולא בודק ולא מברר ולא כלום, אז זה בעיה. איך אפשר ללמדו מאדם שלא מקיים את התורה?!

שואל: הבנתי, כבוד הרב. ובן אדם לעצמו, יכול ללמוד במקום כזה?

הרב: בטח שיכול. המקום לא טמא, המקום כשר, רק המקום מצוין, אבל יש אנשים שהם מזלזלים. אדם שמקל כתוב בהלכה, אדם שהוא ירא שמים.. סליחה.. תלמיד חכם שאין בו יראת שמים והוא מזלזל במצוות, הרי הוא כקל שבקלים ואסור לחלוק לו כבוד. ודאי שלא לומדים מפיו. אם בן אדם מגיע לשעת המעשה והוא לא עומד בזה והבטן שלו זה האלוהים שלו, כמו שאומר רבנו בחיה, אז מה יש לדבר? מה אני צריך ללמוד ממנו? מה הוא יגיד לי? הוא בעצמו לא דוגמה טובה. כן?

שואל: בסדר, כבוד הרב. אפשר ברכה לזיווג.

הרב: אם תלמד שעתים בתענית דיבור,ש לושה חודשים, ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה.

שואל: כמובן. תודה רבה.

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואל: תודה רבה על כל ההשתדלות. שהרב עושה לנו ומחזיר אותנו בתשובה.

הרב: יהי רצון!

שואל: שתי שאלות קטנות יש לי לרב.

הרב: כן...

שואל: שאלה אחת: אם אני הולך לחנות ואני רואה איזה בשר מסוים, נגיד עוף, אני לוקח אותו, שאלה שלי אם הוא 100% טרף או קרוב לודאי טרף? זה השאלה שלי.

הרב: ממה שאנחנו יודעים משחיטות התעשייתיות ודאי! אי אפשר שיהיה שמה לא טרף. למה? כי אם סכין אחת נפסלת, היא פוסלת את כול העופות עד אותה בדיקה. ממילא אם פספסו אפילו פחת אחת או שהעבירו, לא פספסו, העבירו, זה הלך ביחד עם כל הכשר נגיד, זה נכנס לצ'ילר, זה מתערבב ואתה בבעיה. עכשיו ברור שלא מדקדקים ואי אפשר לדקדק, כי אני אומר לך, אנחנו עושים הכי לאט שאפשר ונפסלות הרבה סכינים ואנחנו לוקחים את השוחטים הכי טובים שאנחנו יכולים למצוא, שוחטים מעט, ומעמידם שניים, לפעמים שלושה, בודקי סכינים, כי צריך להספיק לייבש את הסכין, לבדוק אותה היטיב, עם רגש, ביראת שמים, ובמקום שמאפשר בדיקה, בלי רעש, לא בחום, לא בקור, יש תנאים. ואחרי כל זה, יוצא אולי מאות ביום טוב.

שואל: אוקי? תודה. עוד שאלה קטנה. הרב זמן האחרון דיבר על התבלינים שיש בעיות...

הרב: נכון.

שואל: שאני מסתכל על זה אני רואה את כל החטיפים שיש, של אסם, של עילת,צ'יפסים, גם שמה יש תבלינים...

הרב: נכון.

שואל: אז זה כולל כאילו...

הרב: הכל. זה מה שהוא שאל. ואישרתי לא שאי אפשר לאכול שום דבר.  

שואל: אוקי, עוד משהו קטן.

הרב: רגע, אני רוצה שתבין. כמדומני שאתמול או שלשום הייתה תוכנית בטמבלויזיה על התבלינים אמרו לי. שהם אומרים שהכל בלוף. לא בודקים ולא מנקים ולא כלום. אני כבר העברתי כמה שיחות והראיתי גם סרטונים.

(יש לך פה את הסרטון של הבדיקה של התבלינים שעשינו?)  

נגיד פפריקה אדומה, כולם קונים פפריקה אדומה , פפריקה אדומה טוחנים אותה כמו שהיא! עם הגבעולים, עם העובש, עם האבק ועם התולעים. מעשר קילו, אני בדקתי, עם האנשים שלי, לידי, שלוש קילו לפח. זה 30%. אני בדקתי. הל, 25% מנוגע בתולעים. זאת אומרת, לא בודקים. טוחנים ישר. כי איך אפשר טונות על טונות?! הנה, אני עכשיו עושה סופ"ש במלון, חודשיים אנחנו מכינים את סופ"ש! חודשיים! מאפייה אנחנו אופים לבד, בלי אבקת אפייה, בלי מתפיחים, בלי מרגרינות, בלי. מצאנו פטנטים איך לעשות לחמניות וחלות ולחם. במקום כל זה, אם שמים סודה לשתייה, בקת סודה, זה עושה את הפעולה. ואם מוסיפים שתי ביצים במקום ביצה, זה מתפיח את הכל. ויוצא משהו! לא עוגות, לא קונים שום עוגה, שום עוגיות, מי עושה? בנות הקהילה. עושות, עשו עכשיו 45 קילו עוגות. כל שאר הדברים אנחנו עושים לבד. בדיקת כל התבלינים, בדיקת כל הירקות, כל הירק, כל הפירות, הכל, הכל, אנחנו בודקים. אנחנו מכינים מיונז לבד, טחינה לבד, בודקים את השומשום טוחנים אותו, עושים טחינה, עושים חומוס. הכל לבד! איזה טעים! איזה בריא! הנה, עכשיו אני רציתי ארוחת צהריים, יש במקפיא מה אתה רוצה? לחמניות? מה אתה רוצה? חלות? מה שאתה רוצה יש. מוציאים, שם במיקרו, פחות מדקה, חם, רוצה קצת שיהיה "כשחש"? שים בתנור עוד שתי דקות, יש לך במקרר מה שאתה רוצה, סלטים מוכנים, עם היה לך קציצות או קציצות טופו, לא משנה מה, זה מחבר, שם טחינה, קצת סחוג, קצת פה שם, מלפפון, טיק טק, נגמר הארוחה. מה עוד צריך? ריבה אנחנו עושים לבד, שוקולד לבד, גלידות לבד, הכל לבד. יש באתר שופר, תכנסו, יש מפרטים, מתכונים איך עושים כל דבר. לבד. אתם יודעים שמיונז עושים בדקה. טעים! מה זה טעים! בחיים שלכם לא טעמתם כזה דבר! אני מסביר את זה בעצמי, אני עודה בעצמי. תשמעו איך אני אומר שעושים תעשו בבית, תברכו אותי כל החיים.

שואל: עוד משהו קטן הרב. אני קצת, קצת מעוכב זיווג...

הרב: אתה לא מעוכב, אתה מתעכב.

שואל: אם הרב בבקשה יכול לברך אותי, אני אשמח.

הרב: תלמד שעתיים בתענית דיבור, שלושה חודשים רצוף...

שואל: מקבל. מקבל.

הרב: וימצא זיווגך מהרה.

שואל: אמן!

הרב: בהצלחה.

שואל: תודה.  

שאלה:

שואלת: בנות שמעוכבות...

הרב: אין בנות מעוכבות! אף אחד לא מעוכב! תעשו מה שצריך והכל יסתדר. בנות ילמדו חצי שעה שערי תשובה של רבנו יונה, כל ים חצי שעה, שלשוה חודשים, גברים ילמדו שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים כל יום, אבל לא לפספס יום, כולל שבתות וחגים. ותראו שהכל יסתדר. ככה זה עובד.

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואל: רציתי לשאול שכל מה שנאמר על ימות המשיח זה רק משה שכבודו אמר, זה רק שאם זה בעיטתה אז יש אחישנה ואם זה אחישנה, אם עם שיראל חוזרים בתשובה, אז לא יקרו כל המלחמות. ככה אני מבין.

הרב: מלחמות יקרו, אבל לא יהיו אבדות מאצלנו. זאת אומרת, מעט אולי, ככה... כמו גרגירים מאשכול, כמו שאומר אורח חיים הקדוש. אבל אם חס ולשלום יהיה על הצד הלא טוב, כמו שאתה ראית, אז שמה כתוב ששני שליש, רחמנא ליצלן, ואלה שיבואו מהמדבריות של הגוים, שיזקו אותם הגוי, מהתפוצות, בקושי עשירית יהיו.

שואל: בסדר, תודה. כבוד הרב, אני רוצה בעזרת ה' לקבל ברכה לזיווג הגון, יהונתן בן שרה.

הרב: ותעשה מה שאמרתי.

שואל: נשתגל, בלי נדר.

הרב: אם נשתגל גם היא תשתדל לבוא.

שואל: אני רוצה אבל בברכה שכל הצדיקים פה יענו אמן.

הרב: לא, לא, זה אתה צדיק. אם תחליט ללמוד שעתיים, אז זה יעבוד. אם אתה מחכה שהם, אז.. מה אתה מחליט?

שואל: נראה אם יהיה לי כח..

הרב: לא הבנתי מה אתה אומר? שאין לך כח? אז להתחתן זה יותר מסובך, זה יותר משעתיים להיות עם אשה. זה אשה זה בעיה, זה יה שלה הרבה דרישות. יכולה לבקש ממך גם ארבע שעות שתשב לה במטבח. מה תגיד לה אני לא יכול?

שואל: אם אני מקיים את זה, אתה מבטיח לברך אותי?

הרב: אני מבטיח? התורה מבטיחה.

שואל: בסדר. בעזרת ה'!

הרב: יופי! שעתיים בתענית דיבור, שלושה חודשים, זיווג הגון מהרה!

שואל: אמן!

 

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואל: קודם כל, תודה רבה על כל מה שאתה עושה.

הרב: תהיה בריא!

שואל: רציתי לבקש מחילה שפעם אחת שמעתי לשון הרע..

הרב: פעם אחת רק? אל תדייק יותר מידי. שמעתי תגיד.

שואל: שמעתי לשון הרע...

הרב: כי אם אתה אומר רק פעם אחת ואני אמחל, זה יהיה רק על פעם אחת. ומה יהיה עם השאר?

שואל: שמעתי לשון הרע. ולא קיבלתי אבל גם לא מחיתי. אני מבקש מחילה על זה.

הרב: ולא נכנס לך קצת מזה, ככה....

שואל: לא, לא! ממש לא!

הרב: ממש לא? אז איך לא הדפת את זה?

שואל: כי זה היה לפני שידעתי שצריך למחות. לא ידעתי שצריך למחות.

הרב: לא הבנתי. אם אומרים לך דברי שטות והבל שאתה לא מקבל אותם..

שואל: כן...

הרב: אז למה אתה לא הודף את הדברים? הרי אם מישהו יגיד לך שטות, תגיד לו "מה אתה מבלבל את המח, אתה מדבר שטויות". למה לא אמרת לו ככה?

שואל: אמרתי  לו שאני מוכן להראות לו הוכחות.

הרב: רק מוכן?

שואל: כן...

הרב: בסדר. טוב. ואתה מתחרט?

שואל: ברור!

הרב: אתה זוכר מי אמר לך?

שואל: כן.

הרב: ואתה מוכן למחות בו?

שואל: בטח!

הרב: יופי! תשלח לי את ההקלטה. ואם עשית ככה, מחול לך!

שואל: תודה רבה כבוד הרב.

הרב: תהיה בריא!

 

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואל: האמת שהשאלה שלי הייתה כמו השאלה שלו, זה מה שרציתי לשאול. והשאלה אם יש איזה מקום בירושלים שיכול להתאים? לעבור מאיפה שאני נמצא.

הרב: לעבור למה? ללמוד?

שואל: כן.

הרב: אני לא מכיר כרגע. אבל יש פה בחור, אתה רואה אותן? קוראים לו יניב סלע, הם מצאו מקום עכשיו, עכשיו הם חברוה של קפ"זניקים שהם ממש מדקדקים בכל דבר ושי להם שליח ציבור ראוי שאפשר לענות אחריו קדיש ואפשר לענות "אמן". אתה יודע זה בעיה שליח ציבור שאוכל נבלות וטרפות, לא מוציא את הכלל. אז הנה תעמדו איתו פה בקשר. הוא יגיד לך בדיוק איפה זה.

שואל: עוד שאלה: תנור ומיקרוגל בבית שלא שומרים...

הה: כן?

שואל: מה.. כאילו, אני יכול להכניס במיקרוגל בכלים שהם שלי.

הרב: בעיה מיקרוגל להכשיר...

שואל: אה, צריך להכשיר.

הרב: בטח! גם אם הכשירו, יש שאומרים בכל מקרה להכניס דברים סגורים. אחרי הכשרה, להכניס רק דברים סגורים. בתנור גם יש בעיות. הרב מרדכי  אליהו לא הסכים שיכשירו אפילו תנור. יש כאלה שכן מתירים. אבל שום פעם גם זה אחרי הכשרה, עדיף לא להניח על גבי התנור או לשים בכלי סגור או לשים בנייר כסף או לעטוף בנייר כסף, תלוי לפי העניין. כי לא כולם יודעים להכשיר באמת, ולא כולם מנקים כראוי , וצריך בחומר שפוסל וצריך חום מסוים. כל מיני דברים.

שואל: טוב. נקנה חדש. בקטנה.

הרב: זה מה שעשינו.

שואל: עכשיו, רציתי לבקש ממך ברכה, אני אעשה גם את העניין הזיווג, רציתי ברכה לזיווג וברכה לפרנסה למה גם עזבתי את העבודה שלי. זה לא הסיבה היחידה, אבל טבח אני, אז...

הרב: אני גיד לך, אתה רוצה שיהיה לך עבודה? טבח, קודם כל ניצלת, דבר שני, אם תלמד הרבה תורה, יצר הרע כבר יסדר לך עבודה. הוא לא ירצה שתלמד. אז אל תדאג. רק תשב ללמוד, ותראה כמה הצעות יבואו לך. לגבי הבחורה שאתה רוצה לשאת, תעשה את השעתיים, בעזרת ה', ה' ימצא לך זיווג מהרה!

שואל: בעזרת ה'. תזכיר לי מה השם...

הרב: הנה הוא, תרים את היד יניב סלע.

שואל: בסדר. תודה רבה הרב. אתה יכול לברך אותי?

הרב: כן.

שואל: מאיר בן..

הרב: שתזכה לכל מיני דמיטב ויתמלא משאלת ליבך לטובה.

שואל: אמן!

שאלה:

שואל: אני רוצה כמו ההוא, שמעתי הרבה אתה אומר, שמעתי, שמעתי...

הרב: לשון הרע?

שואל: בדיוק!

הרב: יא בא ביי! חשבתי שאשכנזים לא בעניינים.

שואל: אני גם מסתופף עם הספרדים. ולא רק לשון הרע, המוציא שם רע וכל המשפחה זה. זה ראשון.

הרב: מה ראשן. אתה רק אומר לי ששמעת, ומה הלאה?

שואל: אני רוצה מחילה

הרב: אה! אז אתה חוזר בתשובה.

שואל: בודאי!

הרב: בסדר. טוב.

שואל: וגם אם אני עכשיו מדבר לא טוב, אני לא רוצה מחילה למפרע... מה שאני אומר עכשיו, יכול להיות שאני מדבר נגד הרע וזה לא...

הרב: תדבר. חופשי. אין בעיה.

שואל: אוקי. אורח חיים הקדשו כותב שלמה יש הרבה תלויים בכל ... בשביל...

הרב: נדמה לי שדיברת אידיש באמצע, דבר איתי בעברית.

שואל: אוקי, אוקי! בשביל יש הרבה זימה...

הרב: כן..

שואל: וזה הולך לבעלי החיים לאחר זה הולך לצומח, עכשיו עם כל הטכנולוגיה שיש לנו, אנחנו רואים שיש בכל דבר תולעים, ואי אפשר לנקות.. למשל אם אני מנקה משהו אבל אני עושה טכנולוגיה, תוכניות על תוכניות אני רואה שיש בזה גם... גם על המים, גם על הכל...

הרב: מה אתה רוצה בסוף?

שואל: בסוף אני לא רוצה.. אם בן אדם, אני עבדת בשחיטה בארה"ב ועם המגיח עושה עם העיניים הוא רואה שאין שום דבר, זה מותר. לא צריך להרבות תוכניות ואין לזה סוף.

הרב: אז זאת אומרת, אתה אומר אפשר לחפף. לחפף, קוראים לזה באידיש. לחפף זה לא לבדוק בדיוק, לא צריך לחפש, לכן בודקים ברטוב, שהסכין היא שמנונית, כי ששוחטים את הבהמה או את ה.. נהיה שומן, יש לה שומן, אז זה סותם את חגרה, ולא מרגישים. וברטוב ודאי שלא. ואני לא צריך להראות לך, אתה יודע הרי, היית שם, אתה יודע איך בודקים. בודקים ככה.. מהר.. אחד וחצי זהו. יש כאלה עושים שלוש, אבל מהר. לא הולכים וחוזרים לאט לאט והקצב הוא לא איטי, וגם אם צריך לתקן את הסכין,לוקח הרבה זמן.

שואל: אני עבדתי בלוס אנג'לס בארה"ב ויש מישהו מנהל, לא שוחט, ו...

הרב: ברור!

שואל: בהמה, הכל. על כל בהמה.

הרב: כמה? כמה ראשים הייתם שוחטים.

שואל: כמה שוחטים?...

הרב: לא, כמה ראשי בקר לשעה?

שואל: היה .. איך אומרים את זה בעברית... 250 ביום.

הרב: כמה בשעה?

שואל: כמה בשעה? 30.

הרב: 30 בשעה. כמה היה יוצא בקר? כמה יוצא טוב?

שואל: כמה יוצא טבו? מה? בית יוסף? או לפי אשכנזים?

הרב: לפי בית יוסף.

שואל: לפי בית יוסף מכל היום הלך 10%.

הרב: 10%. שואל: כמה סכינים נפסלו.

שואל: יש הרה סכינים מוכן.

הרב: כמה סכינים נפסלו? לא כמה סכינים יש.

שואל: תשמע, כל שוחט הולך עם הסכין שלו...

הרב: אני יודע, אבל כמה נפסלו?

שואל: אני לא יודע. אם נפסלו יש בן אדם ש...

הרב: אבל שאלתי כמה נפסלים, מה פירוש? יודעים כמה נפסלים.

שואל: אני לא יודע. מאיפה אני יודע...

הרב: אם אתה לא... אתה היית שוחט?

שואל: לא, אני היה משגיח.

הרב: שמגיח. אז אתה לא ידוע כמה נפסלו?

שואל: אם היה נפסלו...

הרב: על מה היית משגיח?

שואל: עליהם עם הבודק או משהו.. בית יוסף...

הרב: אז אתה לא משגיח, אתה רק שומע מה...

שואל: היה משגיח.

הרב: אתה היית רק שומע מה התוצאות של הבדיקות, אבל לא היית מפקח, בודק בעצמך, רק עומד מהצד ואומרים לך מה קרה.

שואל: נכון.

הרב: אבל איפה? בבדיקת פנים, חוף, בסכינים? איפה? בשחיטה? איפה היית?

שואל: על הכל.

הרב: על הכל. אז אתה לא יכול להגיד לי כמה סכינים נפסלו כל פעם? אתה ידוע להגיד לי שעשר אחוז יצא...

שואל: פעם היה למשל עשר ביום ופעם היה שתיים ופעם היה זה.. זה לא.. כאילו...

הרב: זה אומר שיש בעיה.

שואל: למה?

הרב: כי אנחנו  שוחטים נגיד שוחטים באיטיות, באיטיות 40 בקר, במשך שעות, שעות, ויוצא 7, 11, 13 סכינים. בלי להגיע למפרקת, בלי... שחיטה מאוד מדוקדקת לאט לאט, עם סכינים מהתחלה מצוינים! וזה נפגם! ומארבעים יצא לנו פעם אחרונה 1. פעם קודמת ממאה יוצא לנו שלוש. אנחנו לא..

שואל: אוקי.. שוחט בהמה אחד ועודה זה על האבן מיד, לפני כל בהמה עושה את זה על האבן.

הרב: מי שעושה ככה, לא יודע שחיטה בכלל! מה פתאום שיגיע בסכין אם היא מצוין? מה פתאום שיגע? ואם כל פעם צריך לסדר את הסכין, סימן שהיא מקולקלת. ואם היא מקולקלת הבהמה טרפה. טוב. לא נורא, בסדר. הבנתי.

שואל: אוקי. מה לעשות על העניין של האינטרנט? באשכנז בכל מה שגדלנו האינטרנט כאילו זה בעיה גדולה מכל הגילאים, מהגיל...

הרב: שמעתי שהבלזר רוב מתיר דוקא לחסידים, אלה שעובדים...

שואל: אנחנו סטמארים.

הרב: סטמארים. בסדר. טוב. אנחנו הולכים מה שאמת.

הרב: בסדר.

שואל: ומה..

הרב: אין בעיה. מה בעיה?

שואל: אני שואל.

הרב: אל תשתמש. אל תשתמש. בשום אופן!

שואל: אבל איך אני אדע איך לעשות מיונז?

הרב: מיונז?

שואל: מיונז.. על כל ארגון שופר, על האינטרנט. אתה נותן לי...

הרב: כן...

שואל: אני שם אצל חיים גאון.

הרב: אני אתן לך את החוברת. אני מוחל לך!

שואל: על הכל?

הרב: על הכל. אבל בתנאי. שאתה מוחה שאלו שאמרו לך.

שואל: אבך זה כאילו דברים שהם לא רוצים לשמוע.. אני אדבר על בלזר שאסור ...

הרב: לא הבנתי. אחד עמד וביזה את הרבי שלך, והוא ביזה והוא לא רוצה בכלל לשמוע מה שאתה מדבר, אז מה אתה פטור מלהגיד לו..

שואל: אני מוחה.

הרב: בדיוק! מה זה מוחה? כמו שהסטמארים מוחים.

שואל: אבל אני ככה...

הרב: אתה לא ככה...

שואל: אוקי. אוקי. אני אומר 'אני מוחה', ו...

הרב: שיראו שהפיס משתוללים.

שואל: אין בעיה.

הרב: מחול לך.

שואל: תודה רבה!

הרב: תהיה בריא!

שאלה:

שואל: ערב טוב.

הרב: ערב טוב.

שואל: יש לי שאלה שמאוד מציקה לי.

הרב: טוב מאוד! עכשיו תשתחרר ממנה.

שואל: נכון אמרת שצריך לשמור על העניים, פגם הברית, נכון?

הרב: כן.

שואל: אמרת מי שפוגם מוציאים אותו מירושלים, נכון? מחוץ לירושלים.

הרב: מתי אמרתי?

שואל: מה"יו-טיוב", שמעתי אותך מהרצאה.

הרב: שאני אומר שמוציאים אותו מירושלים דווקא? מת"א..

שואל: לא... שאי אפשר לקבור אותו. אם הוא בכור או משהו..

הרב: אני? זה לא ני. אתה מחליף אותי ברב אחר.

שואל: אז מי אמר את זה?

הרב: אני יודע מה את הראית? מאיפה אני יודע מה ראית? אני לא אמרתי דבר כזה.

שואל: כתוב את זה.

הרב: אה, כתוב את זה? אז כתוב, צריך להסביר לך. אני לא אמרתי דבר כזה. לא נורא. התבלבלת קצת.

שואל: טוב.

הרב: תהיה בריא.

שואל: תודה. אתה יכול לברך אותי שאני אמצא את שידוכי.

הרב: בודאי!

שואל: שידוך שלי..

הרב: ואתה מוכן שעתיים ללמוד בתענית דיבור,שלשוה חודשים?

שואל: כמה זמן?

הרב: אמרתי. שלושה חודשים.

שואל: שלושה חודשים?

הרב: כן.

שואל: טוב.

הרב: אתה מוכן?

שואל: אליהו בן תקוה.

הרב: אליהו בן תקוה זיווג הגון בזכות זה, מהרה!

שואל: אמן!

הרב: תהיה בריא.

שאלה:

שואל: ערב טוב כבוד הרב.

הרב: ערב טוב.

שואל: תודה רבה קודם על הכל, כמו כולם. לגבי השחיטה, לפני הרבה שנים, הרבה שנים, לפני כמה זמן, שאלתי את הרב, זה היה בטבריה,אם הרב לוקח על עצמו, אם חלילה בשחיטה שלו יהיה נבלות וטרפות, אם הרב לוקח את זה על עצמו. אז הרב אמר שלא. אני חושב, אני רק מציע שאני רואה שאתם עושים מאמצים רבים ולא מצליחים, אני חושב שאם הרב יקח על עצמו אחריות מלאה שכל מי שקונה ממנו בשר או עוף, אחרי כל המאמצים הרבים והרב יעקוב על עצמו שמשש אם חלילה יש נבלה או טרפה בשחיטה שלכם, שזה על עצמך, אני מאמין שהקב"ה יתן לך סיעתא דשמיא מאוד גדולה.

הרב: פטנט טוב. פטנט טוב. אני אגיד לך, אני לקחתי על עצמי יותר מזה, שהיה לי ספק על 250 אלף וזרקתי את הכל.

שואל: זאת אומרת, שלעתיד לבוא...

הרב: ולמרות כל זאת, לא רק שלא מצליחים להוציא הרבה, כי זה במציאות לא ניתן, אלה התחילו גם לגנוב לנו עוף.

שואל: אז זה גנבים צדיקם, רוצים מהדרין.

הרב: כן. עכשיו אני רוצה שתבין דבר אחד: במציאות אי אפשר! לכן אני לא מציע לציבור בכלל. אם הייתי רוצה, הייתי אומר לאנשים, תבואו אליי אני עושה הכי טוב. מה פתאום! אני אומר לך אני לא יכול להספיק לעשות כלום! וזה כל יום מלחמות! כל יום! ונלחמים בנו, כי לא רוצים שנעשה. אבל אני יכול לספר רק דבר אחד, שכבר ברוך ה' במקום מסוים, החליטו חבורה מסוימות מבני ברק לעשות קרוב מאוד לשיטה שלנו. זאת אומרת, לייבש כל סכין! ולבדוק ולראות את הכל. זה מאט את הקצב, זה גורם הפסדים, זה עלויות הרבה, אבל הם נכחו לדעת שההבדל בין  בדיקות שעשו קודם למה שאנחנו עושים, ההפרש הוא עצום ביותר בתוצאות. אני מקווה שזה יחדור יותר ויותר, אבל לצערנו הרב לא כולם מיומנים, לא כולם יראי שמים, לא כולם בעלי הרגש ולא כולם יכולים לעמוד בכלל בתקציב הזה. קשה מאוד!

שואל: אז אם הרב יקח על עצמו...

הרב: לא יכול לקחת על עצמי מה שלא בידי.

שואל: אם זה לא באונס...

הרב: אם אני הייתי עושה, אני...

שואל: אם זה באונס, זה משהו אחר. חלילה.

הרב: אתה לא שומע? אם אני בעצמי הייתי שוחט, אני בעצמי בודק, יודע לעשות הכל מאל"ף ועד ת"ו, הייתי  יכול הגיד לך אם אני אחראי על מה שעשיתי או לא. אני יכול לעשות את המקסימום שלא יצא שום תקלה. ואם יודע לי רק שישי איזה צל של ספק, אני זורק את הכל! זה מה שאני יודע לעשות שלא להסתפק. רק על הוודאי של הוודאי, זהו! אבל להכנס לתוך נבכי כל אדם ואדם וכל המערכת שעובדת בזה, בכל רגע נתון, זה רק הקב"ה יכול לבחון מה קרה פה מוטל על האדם לעשות עד היכן שידו מגעת, מטל על הדיין מה שעיניו רואות. אבל אנחנו לא יכולים להתחייב על דברים שלא בידנו. שאמר שמואל הנביא "אנכי הרועה", הוא נענש. אמר לו הקב"ה: אתה אמרת שאתה רועה, שלחתי אותך למשוח את דוד, חשבת זה אליאב. לכן אמר לו: "ה' יראה ללבב, אדם יראה לעיניים". יותר מעיניים אין לנו. לראות את הלבב ולראות מה היה בפנים, בפנים, בפנים, אין לנו את היכולת הזאת, ואתה מבקש דברים שהם בגדר למעלה מנביא. אין דבר כזה.

שואל: אז להגיד שתיקח על עצמך את כל מה שאמרת חוץ ממה שאמרת שאי אפשר לעמוד בזה.

הרב: לא מותק...

שואל: האחריות רק על זה לפחות.

הרב: אני לא כמו הרבנים שאומרים "הכל בסדר, אתה יכול לאכול". גם מה שהם לא יודעים הם אומרים "אתה יכול לאכול". הם אומרים "אל תפחד, עליי, גם אני אוכל". אין לו בעיה. אנשים האלה אין להם יראת שמים בגרוש. אני את האלוקים אני ירא, מה פתאום שאני אתחייב על מה, מה, מה אני חייב למישהו שתאכל בשר? אל תאכל בשר! תאכל פול! מה אני חייב להאכיל אותך בשר? אפילו..

שואל: אז בעצם אתה אומר...

הרב: אפילו משה רבנו אמר על הבשר, מה זה? מאיפה אני אביא להם בשר? אתה מבין?

שואל: אז לכתחילה אתה אומר לא לאכול מאף אחד.

הרב: הכי טוב אל תאכל1 אני אומר לך בטוח זה הכי בטוח.

שואל: האמת שזה הרב הראשון ששמעתי שמאוד עקשן לא לקחת על עצמו דבר כזה...

הרב: מה פתאום שאני אקח!

שואל: וכל החומרות ובאמת אני חושב שמגיע מחיאות כפיים מאוד גדולות לרב הזה!

הרב: תהיה בריא! תהיה בריא!

שואל: וברוך ה' שיש לנו רב כמוך בעולם!

הרב: תודה.

שואל: הרב, יש לי איזה... עוד איזה רעיון לעשות הרבה כסף, לעניין הכשרות.

הרב: אני לא אוהב כסף! עזוב אותי, לא רוצה.

שואל: זה לא העיקר. זה לא העיקר. פה המטרה מקדשת את האמצעים.

 הרב: אין אצלנו ביהדות המטרה מקדשת..

שואל: אני יודע.

הרב: מה פתאום!

שואל: שאתה רוצה לאכול כשר, ועל הדרך אתה עושה כסף. לא כסף...

הרב: לא רוצה! לא רוצה עם כסף...

שואל: כשרות...

הרב: לא רוצה! לא רוצה!

שואל: אני אשקיע, אני אגיד לרב...

הרב: לא רוצה! לא רוצה!

שואל: כשרות, זיכוי לעם ישראל.

הרב: לא רוצה!

שואל: לא בשר.

הרב: לא, לא..

שואל: שקצים ורמשים...

הרב: לא רוצה בכלל1 לא רוצה! עכשיו ראיתי בגלל כסף הביאו איזה עוף אחד עם צבעים. התחילו להגיד זה תבעו אותו בצבע, חירטטו את הרב ברנדסדורפר , ניסו לא הצליחו. מה הולך פה? זה כספים, לשם מצוה, אתה מבין? כבר אמרו שהמסורת של הלבנים לא הייתה מעולם, רק הצבעונים שהגיעו עכשיו. אתה במין? זה לשם מצוה. עזוב אותי, אני בחייאת דינק, בקשוי אני יכול להסתדר עם מה שישי לי, אתה רוצה עוד אני אעמיס עליי?

שואל: טוב הרב, עוד משהו אחרון.

הרב: כן?

שואל: לגבי הנביא הזה, אהרסון גוג הזה, לא ידוע מה....

הה: מי? קינג קונג קונג?

שואל: כן.

הרב: כן?

 שואל: אמרת שתוך יום יומיים נדע אם הוא רציני או לא...

הרב: בדיוק! הוא לא רציני בינתיים. סתם איים, אמר שאם יעשו סנקציות הוא זה.. בינתיים אמרו שהוא הזיז טילים, נראה אם הוא ישחרר הלילה או מחר.

שואל: מה הרב אומר? יהיה מלחמה ?

הרב: חייב להיות! חייב! חייב! איך..

שואל: תוך כמה זמן?

הרב:מה אכפת לי מתי? מה בוער לי?

שואל: מה יכול להיות שבוע, חודש, חודשיים...

הרב: מה אכפת לי מתי, למה אני לומד בינתים, מקיים מוות, נותן הרצאות...

שואל: בשנה הזאת תהיה משהו?

הרב: בשנה הזאת? אני כבר מתפלל שיהיה גוג ומגוג יותר מחצי שנה אני מתפלל שה' כבר יביא את גוג ומגוג. למה? הגאון מוילנא היה אומר "ותחזינה ענינו בשובך לציון", אז כתוב "ברחמים".

שואל: ברחמים.

הרב: איך כתוב "ברחמים"? הרי כתוב "ציון במשפט תפדה". זאת אומרת, זה יהיה במשפט. אז איך תקנו מתקני התפילה שזה יהיה ברחמים. אז הוא אומר הכוונה ברחמים שכבר תפדה. שכבר יבוא הדין, שיבוא גוג ומגוג, שיגמר כבר! שנגאל! שנגאל! צריך להיות ושיגמר. שלום! למה? עד שיקרה בינתיים אנחנו סובלים מכואבים, יסורים, נשלטים ע"י האומות, נצרות פרוטסטנטית חדרה לכל הבתים, אין יראת שמים אמיתית. הולכים בעקבות הגוים. העם לא הולך ופורח בכיוון...

שואל: אבל הרב מחזיר בתשובה לבינתיים..

הרב: משתדל. אתמול הייתה לי הצלחה גדולה...

שואל: ראיתי.

הרב: משהו מרגש מאוד! אנשים..

שואל: אתה צריך לעשות את זה, הרב, בכל הרצאה. "מי רוצה לחזור בתשובה", כמו פעם.

הרב: אבל אתה יודע איך אני נראה אחרי זה, כמו ברווז שלקחו לו את הנוצות. מה אתה חושב שזה... זה אנרגיות, זה לא קל.

שואל: הרב, אולי אם יסכים לבוא לאומן, ראש הנשה?

הה: לא.

שואל: אתה יודע מה, אני אעשה איתך עסקה.

הרב: כן..

שואל: אני מוכן.. אני מאמין ברחמיו של הקב"ה,..

הרב: כן, מטוס...

שואל: ואני מאמין שגם אם הרב מתפלל על גוג ומגוג, רחמיו על כל מעשיו, גם על גוים, ודאי שעל יהודים, אני מוכן להתערב עם הרב. אם הרב לא רוצה לבוא...

הרב: אסור להתערב שתדע, כן..

שואל: מה, אבל ראיתי אותך בצינור לילה שהיית מוכן להתערב...

הרב: עם מי? על מה?

שואל: עם הזה..

הרב: עם מי?

שואל: שעושה את התוכנית.

הרב: מה? מה? להתערב? בשביל מה?

שואל: אמרת לו שתעבור את מספר הקולות או משהו, מה שאתה תשים אתה אמרת לו ככה...

הרב: כן..

שואל: מה שאתה שם, בוא נגיד סתם 100 אלף..

הרב: אני לא אמרתי כזה דבר.

שואל: אני... אתה זוכה במאה, תתן לי עשר אם אי טועה.

הרב: אה, משהו כזה כן היה.

 שואל: אם לא אז...

הרב: אבל לא התערבות, זה לא התערבות.

שואל: מה זה? אז מה זה לא?

הרב: לא התערבות. זה אנחנו..

שואל: אמרת לו אם יהיה ככה.

הרב: אנחנו מסכמים.

שואל: יהיה ככה. אם...

הרב: לא התערבות, סיכום.

שואל: אוקי. אז בוא נסכם.

הרב: נסכם. מה אתה רוצה לסכם?

שואל: יופי. אז אם יהיה.. אני נותן ככה עד שנה הבאה, בעזרתה ', שבועיים לפני ראש הנשה, אם יהיה גוג ומגו, אטום וכל מה שהרב אומר, הנה מול עם ואדם, אני מוכן להפסיד מאה אלף שקל...

הרב: מה אני אעשה איתם?

שואל: רגע. הסכם. מה אתה רוצה? אתה בצינור לילה אמרת לו תשים סכום.

הרב: זה סתם בשבילו. אבל מה אני שואל מה...

שואל: רגע, שניה. זה לא שאני לא מאמין חלילה...

הרב: לא הבנתי, מה אני אעשה עם אלף?

שואל: לא אלף. מאה אלף!

הרב: אמרתי. מאה אלף. מה אני אעשה איתם?

שואל: מה אתה רוצה יותר?

הרב: לא! מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות..

שואל: מצוות.

הרב: איזה מצות?

שואל: נעשה.. אתה ידוע כמה כל הרצאה שעולה, אני תורם במאה אלף שקל הרצאות.

הרב: אני עושה איתך הסכם אחר...

שואל: רגע, עוד לא אמרתי...

הרב: אם תחלק מאה אלף עכשיו לעניים, לומדי תורה, שלא אכולים נבלות וטרפות, ותבקש שבזכות זה סוף סוף הם לא יצטרכו אותך ושהקב"ה יביא את כל ההבטחות שקראנו פה מרב היא וכו', מהפסוקים, אני מאמין שזה יועיל יותר ממה שאתה מבקש ממני.

שואל: אין לי בעיה לעשות את זה...

הרב: יופי! קדימה!

שואל: אבל, אם לא, תחזיר לי 200.

הרב: אני? למה שאני אחזיר לך?

שואל: מה אם...

הרב: אם אתה לא הצלחת לשכנע את הקב"ה, אני צריך לשלם? למה אני צריך לשלם?

שואל: אם אתה לא תצליח לשכנע את הקב"ה...

הרב: אני לא משכנע!

שואל: שיביא בעזרת ה' או מלחמה או גאולה...

הרב: אני לא...

שואל: רגע, הרב, שנייה..

הרב: אני לא הבטחתי...

שואל: אני מוכן שנה, אם מה שהרב אמר יתקיים, אני מפסיד מאה אלף, אם לא, שהרב יפסיד רק טיסה לאומן, מחלקה ראשונה עליי.

הרב: שמעתי. מתוק, אני לא מתחייב על שום דבר בעולם! אני לא יודע אם אני חי מחר, אם אני..

שואל: גם אני לא.

הרב: אז מה אני מתחייב?!

שואל: נעשה הסכם.

הרב: לא. אני אומר לך דבר פשוט: הכוונות שלך הן טובות אם יפעלו, אני מתפלל לבורא יתברך, לו יש את החשבונות שלו, אולי הוא רוצה שעוד כמה יחזרו בתשובה, אולי הוא רוצה ככה, אני לא ידוע. אורח חיים רצה גם כן שהוא יביא את השיח וכמעט היה יכול להביא, ה' לא נתן לו. הרבה דורות רצו לעשות. הבעל"ט רצה. הרבה רצו. הקב"ה החליט אחרת. הרמב"ם כתב תאריך, כולם כתבו תאריכם אפילו. אמרו עד שנת כך וכך ודאי שיהיה. נו, אז היו תאריכים ראויים ושיראל לא זכו. אתה לא יכול. אתה יכול רק לבקש. אני מבקש. בינתיים זה מתקרב. מתקרב.

שואל: כן, אבל הרב אומר את זה בבטחון. גם אני אומר את זה בבטחון.

הרב: כל הזמן! אני בטוח...

שואל: אני אעשה "קונקשיין" דרך שוויץ.

הרב: כן.. זה טוב. אני בטוח ב-100% בכל מה אני אומר! אני התחלתי להגיד את זה לפני 35 שנה. את פרק לח, לט, עוד לא הכירו אותו בכלל. ואני אמרתי שיהיה פצצת אטום על ישראל. ראשון שאמרתי את זה. אני אמרתי שלא יהיה שלום עם המחבלים, אתה זוכר, אמרתי דברים, ברוך ה' כולם התקיימו, לא בגלל שאני נביא או בן נביא, כתוב! אני מאמין בכתובים. וזה כתוב. אז אני בטוח שזה יקרה. אני משדל לעזור גם שזה יהיה.  אני מביע על הדברים ואומר: הנה, לפי הפסוקים זה יוצא ככה, רואים ככה... לכן הקראתי הקדמה עכשיו מה הולך להיות. בשביל שתהיו מכונים אם תראו מהאותות שאמרנו, תדעו שאנחנו בכיוון. יותר מזה מה אני יכול לעשות? להמתין כמו כולם ולצפות שבכל יום ויום הוא יגיע.

שואל: אם הרב יכול לתת ברכה לרב שיזכה להגיע לאומן בראש השנה.

הרב: תודה רבה! תהיה בריא!

שואל: אמן!

שאלה על הכשרות מטבח:

הרב: זה מה שאני עשיתי כן.. וגם להגעיל את הכלים...

תעשה מה שתא הרוצה, אבל אני אומר לך שהמציאות היא כזאת, מה יואיל מה שיורך. לא הבנת? יורך זה על דברים שכתוב בהלכה. אבל מציאות צריך להיות שם. אי אפשר להעיד על מציאות אם לא היית שם... אתה לא שומע מה אני אומר? עכשיו אני אומר לך, שהיה תאונה בחוץ, אתה שואל את הרב, אתה אומר: הייתי בהרצאה שמעתי שאמרו שהייתה תאונה בחוץ. אומר: אל תאמין! מה אתה אומר? לעשות ככל אשר יורוך? הייתה תאונה או לא הייתה? על סמך מה הוא אומר לך לא היה? תענה! על סמך מה הוא אומר? כתוב: "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות", אבל מה שהן לא רואות, הוא לא יכול להגיד.

שואל: ???????

הרב: אז אני מדבר איתך, אני נמצא בשחיטות בכל המקומות, יודע בדיוק מה שהשוחטים עושים, מקבל דיווחים, יש לי הקלטות, יש לי סרטונים, הפצתי... קיבלת אולי הערב דיסק, קיבלת? תראה בדיסק, יש שמה את הקלטות, תשמע את הכל ואתה תחליט לבד. אתה לא צריך מישהו אחר. מה זה "ככל אשר יורוך"? אתה נמצא באוטובוס ואתה רואה תיק שמבצבץ ממנו איזה פתיל, אתה מצלצל לרב ואומר לו: "כבוד הרב, לרדת או להישאר?" או שאתה בורח? מה אתה עושה? נו.. מה זה "ככל אשר יורוך"? בדבר שהוא הלכה פסוקה, דינים, מה עושים בדין זה, מה עושים בדין זה. אבל על מציאות? בשביל לבגדי כן או לא, צריך להכיר את המציאות, להיות במציאות, לדעת מה הטוען טוען וכן הלאה. שבאים לפני דיין שניים, אחד מספר מציאות והשני מציאות אחרת. נו, אז הוא שנה שני דברים, ואז הוא צריך להכריע ולחקור ולדרוש, ואחרי זה הוא יחליט. אפילו שהוא דיין, אפילו שהוא בית דין. מה הוא יכול להסתכל עליהם ולהגיד: "לא נראה לי", "כן נראה לי", "לא יכול להיות", "איך יכול להיות?", "מה פתאום!". ככה זה דיין? חייב לברר!

שואל: ????

אין בעיה מותק, התימנים יותר טובים ממך. הם אומרים "האוכל פטור והשוחט חייב". הבנת? אתה רוצה לאכול ככה? אין בעיה. זה כמו אחד שהלך ואמר החומוס טרי? אמרו לו כן. אכל, הגיע לבית חולים, קלקול קיבה. שאלו אותו מה אכלת? אומר לא יודע. העיקר הוא אמר טרי. הבנת? זהו! אתה רוצה לאכול טרי כזה? תאכל!

שואל: ??????

הרב: מתוק, החתם סופר אמר שהיצר הרע תפס את כל השוחטים. זהו! הוא לא רציך להחטיא אחד אחד. תפס את כל החזנים,  הוא לא צריך להחטיא את כולם. תפס את כל הסופרים שכותבים תפילין, מזוזות וספרי תורה, ומכשיל את כולם עם שלושתם! איך הוא אומר החתם סופר על כולם? איך הוא אומר דבר כזה, תגיד לי? מה הוא היה תימני? שמעת אבל מה אני מדבר בכלל? אתה בכלל שומע מה אני מדבר? שאלת איך אפשר להגיד, אני אומר לך איך החתם סופר אמר? איך הפלא יועץ אומר שעד אחרית ימים לא ימצאו פרה אחת כשרה? איך הוא כתב כזה דבר? למה אתה אומר?

שואל: ???..

הרב: לא! הוא דיבר עד סוף הדורות. וגם אם הוא דיבר על דורו,איך הוא אומר על כולם ככה? מה הוא אוהב כל הארצות? איך הוא אומר? איך החפץ חיים כותב ב"נבכי ישראל" אותו הדבר? איך רבנו יונה כותב במפורש: "ועתה ראיתי רעה חולה שאין יראת שמים לשוחטים". הוא ראה את כל השוחטים? בכל המקומות? והוא כותב את זה לדורות! איך זה?  מי שנמצא בשטח יודע על מה הוא מדבר ולכן הוא אומר. אבל צריך יראת שמים בשביל זה. ולעמוד במבחן. אתה יודע מה המבחן? כתוב: שאין אדם רואה טרפה לעצמו והטוב שבשחוטים, שותפו של עמלק. איך הגמרא אומרת כזה דבר? למה היא מוציאה לעז על כולם? למה מישהו שוחט טוב הוא שותפו של עמלק? למה? למה היא לא מלמדת זכות? ורוב השוחטים לא אוכלים מה שהם שוחטים וגם הם מסמנים אם הם יודעים בדיוק מה יצא טוב, הם מסמנים ואח"כ הם לוקחים את זה בסוף, אם זה לא בשר שנעלם מן העין. מי שיודע יודע בדיוק. יש שחיטה להמונים שהם אהבלים, ויש שחיטה למבינים. כן... עברנו את זה כבר יותר מידי שנים על גבי שנים...

שואלת: ????

הרב: תראי את הסרטון שהוצאנו מה הרב מוצפי אומר על השחיטות ואז תראי שכל מה שאני אומר זה אפס לעומת מה שהוא אומר.

שואלת: ????

הרב: 100%! אז מה?

שואלת: ????

הרב: ודאי! כבר מצאו אצלו חלב. הרבנות פרסמה במפורש שנמצא בשחיטה שלו חלב, דאורייתא! אני יכול להראות לך את הכתבה. הרבנות פרסמה וגם אמרה באיזה משלוח זה היה. מה חשבת? אבל מה לעשות, רבותיי? יש לכם זכות, אתם יכולים לאכול מה שאתם רוצים! לאדם יש בחירה. מי שיש לו יראת שמים, לא מסתכן. למה? זה מטמטם. וחייבים גהנום בשביל להסיר את הטומאה. החפץ חיים אומר שהחילול שבת פחות חמור מאכילת נבלות וטרפות. למה? חיללת שבת, חוזר בתשובה. באמת, חוזר בתשובה. זהו. חוזר בתשובה על אכילת נבלות וטרפות, כל הכבוד! אבל אתה טמא. כי אכלת. אתה טמא. אפילו ילד קטן, מי שמאכיל אותו נבלות וטרפות, הוא לא יצא תלמיד חכם, אמר החפץ חיים. וזה הלכה בשולחן ערוך, שאסור להאכיל קטן אפילו אמא שהתירו לה ביום כיפור לאכול בשר אסור, הילד יצא פגום.

שואל: ?????

הרב: התיקון זה תשובה שלמה, להמנע מאכילת איסור, הגעלת כל הכלים, אזהרה של אחרים וכן הלאה. להקפיד בכל דבר של כשרות. זה לא רק בשר ועופות. זה גם חרקים, תולעים, כל הדברים. יש באתר אצלנו, אתה לא יכול לראות, אבל באתר אצלנו יש את כל סוגי המאכלים איך בודקים אותם, מה נמצא בהם, זה מפחיד! מפחיד!

היום הנה הם בדקו במלון, אלחנן, תרים את היד. מה מצאתם? תגיד איפה, במה? בעגבניות שרי, שהן בדרך כלל חזקות ונראות מבחוץ בסדר גמור, תולעים קטנות, קטנות. כן. בפנים. בפנים. גם עגבניות נשים פה מצאו בתוך עגבנייה סגורה טוב, תולעת גדולה. לא מהקטנות, גדולות, צהובות. למה? שההן עוד קטנטנות, הן נכנסות איפה שהגבעול, אתה לא רואה איפה שהירוק, משמה הן נכנסות, חודרות וגדלות, מתפתחות. ומבחוץ העגבנייה מצוינת! עגבניות חייבים לחתוך. עגבניות זה לא בשיקוף. עגבניות... לא צריך שיקוף. חותכים אותה לארבע אתה רואה כבר.

שואל: ????

הרב: זה בעיה. בעיה. יש דברים שהם בעייתיים שהם משנים דברים והלכה אומרת שבדברים מסוימים זה יהיה אסור. לכן עוד מעט רוצים להנדס עופות ותהיה בעיה אם נאכל לאכול בכלל דבר שהוא מהונדס...

שואל: ????

הרב: נכון. זה בעיה. זה ברור עכשיו לכולם שזה בעייתי. וגם רואים שהחברה האלה היו נוכלים וגם ניסו לרמות וכו'. אבל הנקודה היא, רבותיי, כל דבר המטבח היהודי ברוב הבתים החרדים לא כשר. לא כשר. כי הנשים לא יודעות, הראתי תלמידי חכמים ממש שאני התפלאתי שהראתי להם את הסרטונים, איפה יש תולעים, הם פערו את הפה. פערו את הפה. אמרו בחיים לא חלמנו על דבר כזה! אין דבר שהוא לא נגוע כמעט. מלפפונים זה הדבר היותר בטוח, אבוקדו. יש כמה דברים . גזר, זה דברים יותר בטוחים. אבל שאר דברים.. בננות זה בדר"כ בטוח. אבל יש דברים שזה חבל על הזמן. בגמבות זה סכנת נפשות! יש קטנים, קטנים בצבע של הגמבה. ירוקה, כתומה, אדומה, צהובה. ככה זה בא. בדיוק, אבל קטנים. בלי אור לא תוכל לראות. אתה עושה ממולאים, ויש לכם שמה תיירים. תיירים.

שואל: אני אעשה תשובה, אבל איך אני מסיר את הטמאה לשי?

הרב: אמרתי. על ידי זה שאתה מפסיק לאכול תקופה, אז אתה ממחזר את הדם שלך מחדש. כל הטומאה של אדם ממה נעשה.. האוכל הופך להיות דם, אז לכן אמרנו כשאדם נטהר מן השמים מערים עליו טהרה אחרי התשובה, אחרי הסילוק של כל הדברים האסורים, אחרי שהוא עשוה כל פעולות זה.. הקב"ה מטהר אותו.

שאלה:

שואלת: שלום, כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואלת: תודה רבה. רציתי בבקשה לשאול איך אני אדע אם עשיתי תשובה אמיתית ואם יש איזה סימן למחילת עוונות?

ההV: אין סימנים בדר"כ, ואם יש, לא מבינים אותם. מה שצריך לעשות זה מה שכתוב ב"שערי תשובה". אם עושים מה שכתבו בעשרי תשובה ועושים על הצד הטוב ועומדים בדברים, זה נקרא שעשית. אם תרצי סימנים, אז אחרי תקופה מסוימת, אם את תעשי מה שהוא אומר "חסד ומת יכופר עוון", שאת תנשאי את האמת וגם תשפלי את השקר תמיד, אחרי כל מה שעשית תשובה, אם כן, אז לא תצטרכי גם יסורים על עבירות שהם היו חייבות ייסורים, ואם תראי שמן השמים כבר מתחיל לך סיעתא דשמיא וה' מאיר פניו אחייך וכו', אז תדעי שאת בכיוון הטוב. לא כל מי שחוזר בתשובה מיד רואה טוב. לא. למה? כי יש אנשים שעשו עבירות שיש עליהם מיתה בידי שמים או ארבע מיתות בית דין, וגם אם הוא ישעה תשובה ויום כיפורים מכפר, זה לא יועיל עדיין...מכפר לגמרי. צריך שיבואו ייסורים. עד שיותקן. זה יכול לקחת שנים ועשרות שנים. אבל אם עושים מה שאומר רבנו יונה, שכנגד הקלקול עושים תיקון ומפרסמים את האמת, ומנשאים את נשואי האמת, משבחים אותם, ומשפילים את השקר וכתות השקר, אז נעשה קידוש ה' וזה מכפר על חילול ה'. ואז  זה נקרא שאת נפטרת מכל עונשים והתשובה תהיה רצויה לפני הבורא.

שואלת: אמן! תודה רבה!

שאלה:

שואלת: שלום הרב

הרב: שלום.

שואלת: לפני כמה זמן ברכת אותי והברכה התקיימה וברוך ה' התחתנתי ונולדה לי בת.

הרב: ברוך ה'.

שואלת: והייתה לי לידה מאוד קשה והיה לי איזה .. היה לי ניתוח קיסרי, מאז אני לא מצליחה להכנס להריון.

הרב: רק רגע, את עשית שלושה חודשים?

שואלת: מה שלושה חודשים?

הרב: שערי תשובה.

שואלת: לא.

הרב: אז תעשי עכשיו שלושה חודשים שערי תשובה, חצי שעה כל יום, וה' יזכה אותך להיקלט.

שואלת: אמן! יש לי עוד שאלה: אני מרגישה.. איך להגיד את זה.. שאני לא באמת ...

הרב: יראת שמים במאה אחוז...

שואלת: כן. מאפה אתה יודע?

הרב: מה פירוש מאיפה אני יודע?

שואלת: לא.. איך ידעת להשלים את המשפט.

הרב: לא.. הראו לי את זה בטמבלויזיה. בקיצור, אם את תלמדי ספרי מוסר באופן קבוע ואם תשמעי הרצאות שלי שאני נותן, אז בזת ה' אני מאמין שאם הכוונות שלך אמיתיות, אז יתווסף לך יראת שמים מיום ליום.

שואלת: אבל אני כל שנה חושבת שהכוונות שלי אמיתיות וזה לא עובד.

הרב: לכן תסתכלי שנה אחרונה, אחרי שנה, כמו שאמרתי, תראי שיש הפרש גדול.

שואלת: בעזרת ה'.

הרב: וככה עולים בסולם. זה לא ברגע אחד.

שואלת: אבל אך זה יכול להיות שבגיל שלי אני עוד לא הצלחתי לטפס אפילו לשום..

הרב: אני אגיד לך למה.. כי לא ויתרת על הכל והחלטת להיות עבד של הקב"ה. יש לך הרבה מחשבות בראש ודאגות של חומר, של ילדים, של כל מיני דברים.

שואלת: אבל מאיפה אתה יודע?

הרב: מה זה מאיפה אני יודע? וזה תופס לך את רוב הזמן ואין לך פנאי להתבוננות, לכן זה מה שקורה.

שואלת: אז איך אני אגיע לראש השנה? יש לי הרגשה מאוד לא טובה, אני ממש מפחדת.

הרב: אז הנה אמרתי לך, אם תקבלי מה שאמרתי מעתה לעשות כמו שאמרתי, זה כבר שנה חדשה לגמרי. לגמרי! שלא צריכה לחשוש, אם תלכי באופן הזה.

שואלת: אני אלך. בסדר.

הרב: בהצלחה רבה!

שואלת: תודה רבה, הרב. ה' יברך אותך.

שאלה:

שואלת: ערב טבו כבוד הרב.

הרב: ערב טבו.

שואלת: רציתי רק באמת לעשות פה קידוש ה', באמת לקחתי על עצמי את העניין של שהשלושה חודשים שערי תשובה, ואני באמצע, ורציתי רק קודם כל להגיד תודה לרב, כיוונתי את זה לפרנסה ולזיווג ובאמת תקופה לא היתה פרנסה, ורציתי רק להגיד לרב שנראה לי בערך או ארבעה או חמישה ימים מיד אחרי שהתחלתי, התקבלה הצעה, אפילו בלי לשלוח  קו"ח. אז באמת תודה רבה להקב"ה.

הרב: ברוך ה'!

שואלת: ברוך ה'! הבקשה השנייה שלי זה זיווג. אני כבר באמת  בתהליך, הרבה ימים, רציתי רק לשאול שאלה: אז בזמנו  לפני.. אני כבר לא זוכרת  כמה שנים זה היה, הרב הגיע לעוד הרצאה בשכונת פסגת זאב בירושלים, והרב בזמנו החליק, זה היה שערי תשובה, באותו ספר אורחות צדיקים ומסילת ישרים. עכשיו אני למדתי מהספר הזה, אני בערך, יש חודש פלוס, וכבר סיימתי את שערי תשובה, עכשיו לא רצית להפסיק את התהליך הזה, מיד עברתי ל"אורחות צדיקים", זה בסדר?

הרב: לא. שלושה חודשים שערי תשובה, רצוף.

שואלת: אבל הרב, זה נגמר לפני.

הרב: מי אמר? חוזרים. גם אני חוזר. חוזרים, חוזרים. "ושננתם".

שואלת: כל הזמן? כל השלושה חודשים רק שעיר תשובה.

הרב: עד שתלמדי אותו כמעט בעל פה.

שואלת: זאת אומרת, גם נגמר אני חוזרת חלילה על התהליך שוב?

הרב: זה  לא קוראים בשביל לקרוא, זה קוראים בשביל לעשות.

שואלת: ליישם.

הרב: ואם לא זוכרים את מה שקראו, אם את יכולה לחזור על כל מה שלמדת בעל פה, אז אין צורך. אבל אם את עדו לא יכולה, צריך לחזור.

שואלת:  אז מה אני עושה עכשיו? מההתחלה?

הרב: כן! עבודה כבר הרווחת, עכשיו בשביל זיווג.

שואלת: הרב בבקשה תברך אותי.

הרב: בטח! מה השם?

שואלת: נעמי גאולה בת ירדנה.

הרב: נעמי גאולה בת ירדנה, זיווג הגון הראוי לך מהרה!

שואלת: תודה רבה, כבוד הרב.

הרב: תהי בריאה!

שאלה:

שואלת: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואלת: העצורים האלה כבר שבעה חודשים הם עדיין במעצר. כבוד הרב...

הרב: אבל אמרתי לך כבר...

שואל: כן, כן. כבוד הרב צדק שעורך דין של הסנגוריה הזה לא מסתדר, אני עכשיו מנסה בעזרת ה' מגבית לעורך דין פרטי...

הרב: אסיא דמגן- מגן שויא". רפואה בחינם, חינם שווה. מה שלוקחים בחינם, זה מה ששווה.

שואל: כן.  אז עכשיו אם אני אקח על עצמי, מצוות או שהקהל יקח על עצמו, שישתחררו בעזרת ה' לפני ראש השנה לפחות.

הרב: תציע לציבור, בקשה.

שואל: אני...

הרב: בקצרה.

שואל: מה הציבור מוכן לקרחת כדי שישתחרר מרדכי בן ויקטוריה, לוריא בת יהודית וצביקה בן אסתר, שהם כבר יושבים שבעה חודשים בבית העצורים.

הרב: על מה?

שואל: הם.. היא...

הרב: על מה?

שואל: נאבקו בעובדים סוציאליים,עורכי דין מושחתים, שופטים מושחתים.. בכל מה שקשור להוצאת ילדים מהבית, השמת חוץ ביתית, פנימיות, אומנה, אימוץ. האשה לוריא כבר...

הרב: שמענו...

שואל: שמונה חודשים.. שמונה שנים בלי הילדים, שמונה שנים לקחו לה את הילדים. איזה כאב!

הרב: הבינו. עכשיו, תפנה לציבור.

שואל: אז אני פונה לציבור וכל מי שצופה בנו באינטרנט, ברשת, כל מי אוהב את הרב, מקשיב לרב, לשיעורים.. אני בעל תשובה מכבוד הרב...

הרב: הלה, הלאה.

שואל: לקבל על עצמנו, גם אני בניכם, לקבל על עצמנו קבלות לקראת השנה החדשה שהם ישחררו כבר, יחזור לביתם מרדכי שי לו שני ילדים...

הרב: הלאה.. הלאה.. מה השמות?

שואל: מרדכי בן ויקטוריה.

הרב: הלאה...

שואל: לורי בת יהודית....

הרב: הלאה...

שואל: צביקה בן אסתר.

הה: הלאה.. זהו?

שואל: ושאני אזכה להתחתן.

הרב: כמובן. אמן!

שואל: אמן!

הרב: תהיה בריא!

שואל: תודה כבוד הרב.

הרב: אני מודה לכולם, כתיבה וחתימה טובה!

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 15.07 04:38

  בוקר טוב כבוד הרב, ב"ה היתה לנו את הזכות לראותכם בסעודת השמחה, תודה רבה היה מדהים ומרומם. אספר נס (בעיני) שב"ה קרה הערב: אחד הרכבים שלי משום מה קיבל מה שנקרא: 'הקפדה' = שהרכב מוגדר כהורדה מהכביש ואסור לנסוע בו (למרות שלא עשיתי דבר כזה ולא שוטר עצר והוריד את הרכב מהכביש) אז לנסוע ברכב זה - זה סיכון לאבד רשיון וכו' ל"ע. הרכב השני יש נזילת שמן גיר (כל 5 שניות טיפה) די רצינית. החלטתי: לנסוע עם הרכב בעיית הנזילה שמן גיר, וחישבתי: שאולי אקנה בתחנת דלק תוספת שמן על כל מקרה. בקיצור, נסעתי שעה ועשר דקות עד לאשדוד וכל הדרך אני שר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וב"ה לא קרה כלום וגם חזור עד הבית עם אשתי הכל תקין ב"ה. תודה על הכל.

 • 15.07 04:37

  תודה רבה לרב שליט"א על כל הערב. ולכל אלו שעמלו בטרחה להקמת האירוע. ועל והשמחה - שבזכות הרב זכינו להגיע לשמחה הזאת. ב"ה הרגשתי שמחה והתעלות מה שלא הרגשתי כל חיי. ויה"ר שהרב יזכה לקרב ולחנך אותנו עד הגאולה האמתית שתתקיים במהרה... (אמן).

 • 15.07 04:36

  תודה רבה להשם יתברך ששלח לנו רב כמוך בדור כזה ב"ה הרב שליט"א מלמד אותנו: לשמוח במצוות ובעבודת השי"ת וגם שלא נראה בעין שלי שטוב ושמח עדיין הכול בטוח טוב מהשי"ת ויש בידי רק לשמוח! ב"ה השיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) משמח אותי ועוזר לי ביום יום תודה להשם יתברך ולרב: אני נקי להיום 109 ימים מסמים ודבוק חזק להשי"ת! תודה תודה תודה❤️❤️❤️❤️.

 • 15.07 04:34

  שלום כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה ולכבוד הרב שליט"א על הזכות להסתופף בצילך, בשמחה! בערב עצום בשמחה קדושה! זה הערב הכי שמח שהיה לי בחיים. אנחנו מצפים כבר לשמוע ולראות את הישועות של כולם בזכות הערב האדיר הזה ובתוך כל השמחה מאחלים גם רפואה שלמה מהרה למארגנת הערב לאה דרעי, שכל הזכויות האדירות שלה שלה יגנו בעדה ובעד ביתה אמן!

 • 15.07 04:34

  לילה טוב לרב שלנו!! שכל-כך שמחתי לראות את פניו... הלילה באמת הרגשתי מי זה הרב... אחד אחד ניגש אליו והרב מחזיר חיוך וחיבה ומשתדל לתת יחס לכולם! אין מילים!! יהי רצון שהשי"ת יתן לך כלבבך הטוב! ונזכה לראות איתך את פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!! ויהי רצון שמשאלות ליבך יתקבלו ברצון! לילה טוב ונסיעה טובה! (אמן).

 • 15.07 04:28

  רבי הקדוש🌺 ב"ה ערב מדהים מרומם איך שהתחיל הריקוד של: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) קמתי קפצתי לרקוד. מאמינה שיש רעש גדול בשמים שהבנים והבנות של השי"ת רקדו בערב כזה מסוגל באחדות המשיח כבר רוצה להתגלות אחרי ערב כזה.

 • 15.07 04:27

  רבנו הטהור והקדוש ב"ה היה ערב הכי שמח בחיי. הרגשתי שהגוף שלי מרחף באוויר מרוב השמחה. אלפי תודות לרבנו שזיכה אותנו וללאה דרעי היקרה השם ישמור אותה ויחזק אותה ברפואה שלמה במהרה (אמן).

 • 15.07 04:26

  כבוד הרב שליט"א היקר, איזה ערב מושלם ומשמח במיוחד! השירים, הריקודים, הדרשה של כבוד הרב שליט"א, האוכל, העיצוב, המתנות והכי חשוב השמחה! עוד אירוע עצום של גברת לאה ד. וכל שאר המארגנים היקרים, שגם אירוע זה יזכר לנצח לטובה ולשמחה בהיסטוריה של עם ישראל בשמים ובארץ! ממש ערב של ישועות גדולות. ישר כח ותודה רבה.

 • 15.07 04:26

  ב"ה השם כבוד הרב על סעודת מצווה מדהימה, הרבה זמן לא חוויתי אושר כזה. ב"ה היה לי כאב בבטן בצד ימין למטה (ל"ע), אבל אחרי הריקוד "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - נעלם לחלוטין, ישתבח שמו.

 • 15.07 04:24

  בחיים שלי לא שמחתי שמחת אמת כזאת תודה רבה כבוד הרב מורי ורבי🌹

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים