טוען...

החפץ חיים: יסר יסרני יה ולמות לא נתנני | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 26.03.2020, שעה: 07:24

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: משפחת לסרי מברכת את כל "קהילות פז" בארץ ובעולם, בריאות שלמה ואיתנה, ולא חלילה הנגיף קורונה קוביד 19 ישלוט בהם, וגם הם יהיו בריאים ושלמים, לעבודתו יתברך, יתעלו תמיד בעבודת השם אמן. אמן!!

ממשיכים עם ה"חפץ חיים" בענייני הקורונה: "יסר יסרני יה ולמות לא נתנני" ראש חודש, הלל: "אל יהיה דבר לפלא בעיני האדם

ויאמר: "אם השגחה בעולם למה זה עני וזה עשיר? הלא מעשים טובים עושה העני כמו העשיר, ולפעמים מקרה שהוא בעל מעשים יותר מהעשיר, אז למה זה עשיר ולמה זה עני? למה זה נפגע מקורונה וזה לא? למה זה עובד ככה?"

כמה תשובות בדבר. ראשית, כדי שיזכו העשירים בעניים לפרנסם, כמו שכתוב בגמרא בבא בתרא י':

אם הקב"ה אוהב עניים למה לא מפרנסם?

-          שהעשירים יזכו בהם לחיי העולם הבא.

דבר שני: הצרות של העני לא בחינם, והקב"ה יכפול שכרו לעתיד לבוא עבור זה, אם הוא מקבל את הדברים בסבר פנים יפות, ומבין שהכל לטובתו, יוכפל שכרו. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה: "אין לך אדם שאינו עומד בניסיון, מנסה הקב"ה לעשיר ומנסה לעני. מנסה את העשיר אם תהיה ידו פתוחה לעניים, ואם ידו פתוחה לעניים - הקב"ה מצילו מדינה של גיהינום, שווה מאוד שווה! ומנסה גם לעני, האם אינו מבעט, ואם עמד בניסיונו ואינו מבעט? הקב"ה כופל שכרו לעתיד לבוא".

וביותר יתבאר הדבר על פי משל: אורח נקלע לעיר זרה, שם פעמיו אל בית המדרש, והנה רואה שהגבאי מחלק העליות לתורה בצורה מוזרה. את הכהן והלוי מזמין מצד מזרח, לעליית שלישי קורה למאן דהוא מן הדרום, לעליית רביעי לאחד מיושבי המערב, ואילו לעליית חמישי ושישי - שניים מן הצפון. ויתמה ההלך וישתומם מאוד,

וירצה את קושיותיו ליושב בצדו: "למה ברר הגבאי הזה דוקא אלו מן המזרח? הלוא יש יפים מהם, בעוד למה בשלישי ברר לו עולה מן הדרום ולא במזרח שהוא די אנשים עבור כל העליות? והם יפים מהם".

וכן על זה הדרך, האורח תמה על כל העליות, ומעביר את שבט הביקורת למה ולמה ולמה בכל עליה, מחפש הגבאי ותר אחרי האנשים כל פעם מכיוון אחר.

השיב לו השכן שהיה פיקח בשאלה משלו: "האורח בעל שבת אחת וירצה לידע קושיות על כל הקושיות שיש לו? אילו הייתה מתארח פה כמה שבועות זה אחר זה, היית רואה את דר החלוקה של הגבאי, איך הכל נכון ומתוקן דבר דבור על אופניו. בשבוע הראשון של החודש נתן הגבאי על יד הכהן ולוי לאיש פלוני ופלוני במזרח, וכן שלישי ורביעי לפלוני ופלוני שבמזרח, בשבוע שני לפלוני ופלוני, על כן הוא מוכרח לדלג על אותם אנשים, לפעמים את אותה הרוח כולה, לתת אנשים שברוח אחרת".

הנמשל הוא: אדם מתארח בעולם הזה, בא פה לרגעים אחדים ממש, כי כמה ימי שנותינו? מעט מזער, אולם לא... בכלום,

והוא רוצה תירוץ על כל הקושיות שיש לו: "מפני מה זה עשיר ומה זה עני?... מדוע לזה רע ומדוע לזה טוב?... למה זה עם קורונה למה זה לא?" וכל מיני קושיות וקושיות שונות.

אם היה חי פה כמה מאות שנים, היה רואה שלפני 100 שנה היה זה העני – עשיר, וזה העשיר היה עני, וכי העשיר שאז נבחן בניסיון העושר ופגש אותו העני, וביקש ממנו שיפרנס אותו ולא רצה, ועתה התהפכו היוצרות "השם משפיל ומרים" וגם אולי חטא אז הרבה על ידי עשירותו, ולכן הוכרח לבוא בגלגול זה להיבחן בכור העוני, אולי יעמוד בזה? וגם שיכפר על מעשיו הראשונים. ולפעמים גורם החטא שמהפכים עליו הסדר כשהוא עדיין בחיים עוד בלי גלגול. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה בתמורה טז': "בשעה שעני הולך אצל בעל הבית

ואומר לו: "פרנסני!",

אם מפרנסו מוטב, ואם לאו "עשיר ורש נפגשו עושה כולם השם". מי שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני, עני לזה עושה אותו עשיר", אבל עתה שימי אדם קצרים מאוד, ואינו את העולם וענייניו כי אם מעט כמו אכסנאי שעובר ממקום למקום, ואינו מכיר אפילו את נפשו ששוכנת בתוך גופו הוא לא מכיר. מי הוא ולאיזה שבט הוא שייך? מה בא לתקן עתה? אם פעם ראשונה בעולם? או שהוא כמה פעמים ולא השלים עבודתו? כמו שהאר"י הקדוש אומר: "שכל הנשמות בימינו כבר מגולגלות".

אם כן כיוון שדעת האדם מועטה כל כך, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, וצריך להתהלך עמו בתמימות, ולהאמין שכל מה שהוא עושה בכל לטובה "מפי עליון לא תצא הרעות" הכל זה אנחנו עושים. אז מי שלא נזהר בשעה שיש דבר וקורונה, אז מה הוא מצפה? אומנם כתוב בגמרא: "שכל הרעות באות בגלל הרשעים, אבל כשבאות הרעות בגלל הרשעים אז לוקים גם צדיקים וגם רשעים. כי בשעה שניתנת רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, ומתחיל בצדיקים!"

אז זאת אומרת אמרו לנו חכמים "דבר בעיר כנס רגליך" ומכיוון שהחרדים לא כל כך ממושמעים, והם נמצאים חבילות חבילות של אנשים, אז ממילא מספר הלוקים בקורונה בבני ברק ובירושלים - הכי גבוה בארץ! למה? לא ממושמעים הם עוברים "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולכן קורה מה שקורה. אז מה אמרנו? אין לנו לחקור, אין לנו גם את הכלים לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכים הקב"ה, ועלינו להתהלך עמו בתמימות, ולהאמין באמונה שלמה כי כל מה שהוא עושה "עושה הכל לטובה, כי מפי עליון לא תצא הרעות".

אז בודאי יזכה לראות בסוף, אלה הדברים עצמם שהיה הכל "רב טוב וחסד" וגם בדרך כלל אין לאדם להתמרמר כלל על עניין ייסורין, כמו שמובא במדרש: שיצחק אבינו שהכיר את מידת הדין הקשה, כמה נוראה היא לעתיד לבוא, תבע ייסורין, לא היו ייסורין לעולם עד שבוא תבע ייסורין. הוא ביקש כלי חדש בעולם שיהיה ייסורין.

אמר לו הקב"ה: "חייך! דבר טוב אתה מבקש וממך אני מתחיל" שנאמר: "ויהי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות"

אומר החפץ חיים: "שמעתי מזקן איש אמונים, ששמע בעצמו מהרב הגאון, רבי יעקב משה זכר צדיק לברכה, שאמר בשם זקנו הגאון מוילנה: "שאלמלא הייסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם". מי שזוכר את הסיפור מהחלום של הרב גריינמן זכרונו לחיי העולם הבא, שחלם את מורי וריבי הרב שפירא זכר צדיק לברכה,

ושאל אותו: "מה נעשה בדינך בעולם האמת?"

אמר לו בדיוק את זה: "אם לא היו לי את הייסורין בשנים האחרונות - לא מצאנו ידינו ורגלינו עם כל הזכויות שלו, עם כל התורה ועם כל המצוות!".

"הכיצד? והעניין הוא כי בשעה שפטר האדם, והנשמה עולה למעלה, נראית לפניה כמן כף לשקול את המעשים, האם תיזקף הזכות על החובה? או להפך חס ושלום?

ואדם שומע בת קול יוצאת ומכריזה: "שהתקבצו זכויותיו שעשה כל ימי חייו",

הקול נשמע בכל העולמות, שמשתרש שם שורש נשמתו, תכף מיד נקבצים כל המליצים שנבראו ממצוותיו ונעמדים כולם בצד ימין של הכף. ולא בכוונה וברצון הראוי.

ואחר כך יוצאת בת קול ומכריזה שנית: "שיקבצו גם כן כל עוונותיו שעשה כל ימי חייו",

ומתקבצים המונים המונים מלאכי שטנה לבושי שחורים, מעוטפים שחורים ומתרבים מאוד מאוד ונעמדים משמאל לכף. והנה אויה! כף החובה מכריעה, הן מצד ריבוי מלאכי עברות, והן מצד שמלאכי המצוות אין כוחן יפה כל כך כי לא עשה אותן בשלמות ולא בכוונה וברצון הראוי.

מתמרמר וחושב: "מה יהיה בסופי?! בודאי יכריזו עלי שאני רשע! כיוון שכף החובה מכריעה!"

אך בתוך כך יוצאת בת קול מכריזה ואומרת: "איה ייסורי האדם שהיו לו בעודו בעולם?"

ומיד נקבצים כל הייסורים שהיו לאדם בכל ימי חייו, אצים ורצים כולם לצד ימין, והכף מכריעה עוד ועוד, כי על ידי ייסורים נתכפרו לו הרבה מעוונותיו, עד שהוא נשאר בחזקת צדיק! ואז שמח אדם ומודה להשם על כל מה שעבר עליו.

זאת אומרת: אדם לא יודע בדיוק מה היו מעשיו בעולמו. אז הנה אנחנו אומרים גם בהלל את הפסוק: "אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא, אנא השם מלטה נפשי" הפסוקים האלה מדברים על נשמת האדם, שכן עולם הבריאה הוא משכן הנשמות של כלל ישראל, כך אמר רבינו חיים ויטאל זכר צדיק לברכה. ומהמרחק העצום הזה, מיליוני מיליוני קילומטרים מעל עולם היצירה, ומעל עולם הגלגלים, הורדה הנשמה לעולם הזה. בתפקיד הנדודים הזה יש לה תפקיד עצום מאוד, לא הביאו אותנו עד לפה מרחק כזה גדול סתם לטייל, לעשות סיחים ולשמוע זמרים פסולים, לאכול נבלות וטרפות וכו'.

לאחר המוות כשהנשמה חוזרת למקומה ועולה לעולם הבריאה, עליה לעבור בדרכה את עולם הגלגלים ואת עולם היצירה. עולם המלאכים נמצאים שמה מחנות מחנות של שרפים ואופנים, שכל אחד יוכל לשרוף בהבל פיו עולם ומלואו. או אז אוי לו לאדם שאפפוהו חבלי מוות, שמגיע לשם - עירום ממצוות ובלי מעשים טובים, ורע יותר ממנו מי שבא לשם מלוכלך, מגואל ומגועל בעברות,

הלא מתוך ייאוש הוא צועק לקב"ה: "אנא השם! מלטה נפשי... דלותי ולי יהושיע...".

אבל אז כבר יהיה מאוחר. לכן עכשיו בעידן הקורונה זה הזמן שכולם יחזרו בתשובה. ועוד פסוק בהלל: "מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי"

ה"חפץ חיים" אומר: "מי שלוקח בהקפה ומשלם קמעה קמעה - אף על פי שלא שילם עדיין את כל החוב, וכבר עבר זמן ההחזר, עדיין יש לו עוז לבקש בהקפה. אבל אם לא התחיל לפרוע את הקפותיו - איך ישא פניו לבקש עוד הקפה. זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום: "מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי" מה אני אשיב לבקש עוד מהשם אחר שכל תגמולוהי עלי? זאת אומרת: כל מה שהקיף לי עדיין עלי, ולא התחלתי לפרוע את חובי! עוד לא חזר בתשובה בכלל רק חובות חובות חובות, חובות! אז צריך להתעורר.

אבל יש פסוק מדהים בהלל: "הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת השם לעולם הללויה". זה מתאים לקורונה עכשיו להבין מה קורה. הגמרא אומרת: "וכי משום שגבר עלינו חסדו יהללוהו גויים?!" מה כתוב? "הללו את השם כל גויים שבחוהו כל האומים" למה? "כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם הללויה". אז הגמרא שואלת: "בגלל שגבר עלינו חסדו אז יהללו אותו כל הגויים? ממתי שגובר עלינו חסדו אז הגויים שמחים? מהללים על זה שגבר עלינו חסדו? מה הקשר?"

מתרץ את זה החפץ חיים ואומר: "הקב"ה לא הניח לגויים לעשות בנו כלה כחפצם, "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם". ידוע לכם כשבאו או"ם שמום כל הזמן למעט שש מדינות בד"כ כולם נגדנו, אפילו שאנחנו מותקפים, אפילו שנרצחים, אפילו שעושים לנו את הדברים הקשים ביותר - אנחנו אשמים תמיד, שנאת העמים אותנו! הם מצדם רוצים לכלות אותנו, ועכשיו רואים גם את האנטישמיות ואת האשמות שהם מאשימים את היהודים בקורונה. מכל מקום הקב"ה לא הניח לגויים לכלות את עם ישראל כמו שהם רוצים, כמו שנאמר: "לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם - אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו"

מי זה אדם? ישמעאל, כתוב עליו "והוא יהיה פרא אדם" אז הם רוצים לבלוע אותנו חיים! אבל לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם - אזי חיים בלעונו. אז מה קורה? אם היה מניח אותם לכלות את חמתם בנו - אז העונש שלהם היה הרבה יותר גדול מהקורונה. אז הם צריכים להלל להשם יתברך שלא הניח להם לעשות לנו את כל מחשבותם לכלות את עם ישראל. אז לכן עכשיו מובן הפסוק: "הללו השם כל גויים שבחוהו כל האומים" למה? "כי גבר עלינו חסדו", שלא נתן בידם לכלות אותנו לגמרי. אז רואים שהכל הולך בחשבון,

אבל לא כולם מבינים את החשבון, ולכולם יש קושיות, איזה קושיות? אתה "הלך" אורח רק הגעת, עוד מעט אתה יוצא, עוד לא הספקת אתה כבר הולך, כמה שאלות יש לך וקושיות? מילא היית במשך כל הבריאה ויודע לאן אתה שייך, שורש הנשמה שלך, מה עשית בעולם קודם ועכשיו וכו', אם היית יודע בכלל מה הדינים מה החוקים מה הכל - אז היה אפשר לדבר.

עכשיו תראו דבר נפלא! תראו עכשיו באה ממשלה בכל מדינה, ומחליטה לאזרחים: "לא לצאת, לא לנסוע בתחבורה ציבורית, בקושי לקנות, לטייל רק 100 מטר", פשיייייי איזה הגבלות! כל ההגבלות הרבה יותר חמורות מהגבלות שהם אומרים שהתורה מגבילה את החחחרדים! מה פתאום? אנחנו בשבת יכולים לצאת, יכולים לטייל יכולים לשיר, יכולים להזמין את המשפחה, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ומאושרים.

עכשיו הם אומרים: "הגבלות, לא לעשות פסח עם המשפחה, לא לצאת, לא להתרחק, למתוח קפיץ לאורך 100 מטר טזזזז ולחזור, לא להתרחק 101 מטר - זה מסוכן! אתה יכול לקבל 5000 שקל וחצי שנה בכלא" ואי! איזה חומרות, איזה "קיצונים"! נהיו כל המדינות קיצונים! אז אנחנו בכלל "פרווה", אנחנו מה, מה זה מה התורה ביקשה? אז פתאום רואים שהם מבינים שיש סכנה, איזה סכנה? וירוס אחד אחד! קוראים לו קורונה, אחד רק! אחד, לא שניים אחד, וכל העולם משובש.

ומה עם יצר הרע?????????? זה אבי אבות הווירוסים! והתורה באה לגונן אותנו מהווירוס האמתי!! שזה יצר הרע, שהוא מחטיא את האדם בשביל שייכנס לגיהינום כמו שתיארנו. אז למה אתה לא שומע לתורה? הבורא שברא אותך, והוא ברא את היצר הרע וגם את הווירוסים! אז הוא נותן לך דוגמא בא תראה, אתה לבד מבין שאם וירוס אחד - כמה צריך להתרחק מהווירוס!! אנחנו לא אומרים שבן אדם בגלל שיש יצר הרע ברחובות: "אל תצא, אל תזה..." אומרים כללים: איך להתנהג כשאתה יוצא, נמצא בחברה, מה עושה, מה מותר מה אסור, אבל נותנים לך חופש ללכת!

אבל פה לא נותנים לך בכלל! זאת אומרת שהאנושות מבינה, שאפילו ווירוס אחד קטן - זה כבר מספיק להחמיר מן התורה, על ווירוס אחד. לא יאומן כי יסופר, זה שיעור שהקב"ה מלמד אותנו מדהים! עכשיו אף אחד לא יכול להגיד שאנחנו "קיצונים",

-          "אתם הקיצונים! מה נבהלתם?! ממי שאתם לא רואים אפילו! לא יודעים את הוא עובד ומה עושה ומי שלח אותו?! וכל העולם בפראנויה, בהיסטריה! מה קרה? קורונה...".

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 20.06 18:21

  ישר כח! רבנו הרב אמנון יצחק שליט״א חזק וברוך. מרנן מחזק משמח מדהים וממלא כל חלל המון תודות (https://shofar.tv/articles/15096)

 • 20.06 18:21

  ב"ה הבן שלי עשה ניתוח בעינים (ל"ע) הרב שליט"א בירך וגם אמרתי לבן שלי לשיר את השיר: "עבדו-עבדו את השם בשמחה!" (shofar.tv/articles/15096) ממש שר ושמח אפילו שעיניו היו עצומות והיה לו נעים, וב"ה יום למחרת כבר פקח את עיניו!

 • 20.06 16:02

  שוב הרצאה בול בשבילי כבוד הרב! זה ממש כמו כפפה ליד. (בני ברק - בקשת המחילה 19.06.2024, shofar.tv/videos/17265) אספר: אני הייתי מבזה המון אנשים בעבר (ליצן, רח"ל) והיה אחד שביזתיו בכל הזדמנות בבית ספר יסודי, וב"ה התפללתי להשי"ת שאפגוש אותו ואתנצל. והנה באותו חודש שהתפללתי על זה פגשתי אותו כשהלכתי לגניזה פה בעיר, הוא מחל לי! אבל לצערי הרב זה רק אחד מיני רבים שהייתי צוחק עליהם... אני עדיין מתפלל שהשי"ת יזמן לי את כל מי שאני צריך להתנצל. אני מקווה שבזכות זה שמחלתי ליורה ולאלה שהפקירו אותי (רח"ל) השי"ת יזמן לי אותם שאבקש מהם: 'מחילה!'. עוד אספר, לאשה שהייתי נשוי לה, גרמתי לה הרבה לבכות ('דמעתה מצויה') וכשהייתי סטודנט למשפטים גם היתה חברה לשליחויות משפטיות ולא היה כסף לכלום והייתי מרוויח נקי לכיס בסביבות 15 אלף שקל ועכשיו אני מבין למה זה קרה. אז תודה כבוד הרב שהארת את עיני על עוד סיבה למה זה קרה. והשיר: "עבדו-עבדו" משמח מאוד!!! ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🙏

 • 20.06 15:49

  תודה רבה כבוד רבי ומורי ב"ה רק אתמול הבנתי עד כמה הבוץ שעוטף את היהלום ומתפלל יה"ר שהשי"ת יזכה אותנו שיהיה מקום ראוי לעבד השם אמיתי להפיץ מעיינות התורה לעם ישראל. אתם צריכים ארמון אמיתי כיאה למלך בשר ודם. אני ממש התפעלתי לראות היכן הרב מתפלל ומאיפה משדר - זה פשוט מראה על גודל צניעותכם! שאין מושגים כאלו היום בדורנו!! ממש כאבותינו הקדושים. אשריכם ואשרי חלקכם. ויה"ר שנזכה בעזרת השי"ת אפילו מעט מהמידות שלכם ולקדש את עצמנו שנסיר את המעטפת מהאור הקדוש. ישר כוחכם!

 • 20.06 15:48

  שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א, תודה, תודה, תודה על הדרשה המושלמת הזאת, (בני ברק - בקשת המחילה shofar.tv/videos/17265) ב"ה אני מרגיש שהדרשה ממש בשבילי ברמה האישית, ובנוסף גם השיר המודבר בארץ ובעולם "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ברוך השם שיצא בגירסת סטודיו. הרב שליט"א פשוט מחיה מתים, ממש כך!

 • 20.06 15:26

  תודה כבוד הרב יה"ר שהשי"ת יברך אותך (אמן) שאתה כל הזמן מחדיר בנו את השמחה. ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב))

 • 20.06 15:26

  ישתבח שמו לעד!🙌🏼 איזה יופי שיש שיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) עם העיבוד השבוע חשבתי: 'מתי תהיה מנגינה?' והנה זה בא ברוך השם!!! תודה לרבנו על השמחה שמכניס בכולם!

 • 20.06 15:25

  השי"ת יברך את כבוד. ב"ה לרב קול ערב ומשמחח תודה לכבוד הרב🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)

 • 20.06 15:21

  כבוד הרב תודה על השיר החדש: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וואווו איזה להיט מקפיץ מדהים😄🎁🎁🎁 יה"ר כמו שאתה משמח את הנפשות - שהשי"ת ישלח לך שמחה תמיד תתברך מהשי"ת. זה לא מובן מאליו אני גאה שיש לי רב כמוך אמא שלי אמרה: 'כל הכבוד לרב אמנון יצחק!'💐 היא שמעה התקשרה אלי במיוחד שב"ה זה עשה לה טוב לנפש.

 • 20.06 15:19

  הבוקר אשתי גילתה שהצמיד (יקר) לא על היד חיפשנו בכל מקום שיחזרנו מסלול וכו' וכו' לא מצאנו נזכרתי בשיר: "עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) שמחתי בלב ואמרתי: 'מה שהשם ירצה - זה מה שיהיה אם אבד - כפרה אם לא - זה יחזור מקבלים!' שרנו: "עבדו-עבדו..." אח"כ החלטנו שזה כנראה במכולת בדקנו במצלמות אם זה היה על היד בקניה תוך כדי נכנס חבר שלי נתן לי 600 ש"ח מעשר חזרתי לבית ב"ה אשתי מצאה את הצמיד מתחת לספה למדתי: שכל דבר זה לטובה!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים