טוען...

החפץ חיים על המצב בחיבור לרשעים | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 18.03.2020, שעה: 19:23

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: אלעזר בן פנינה יזכה לעושר רוחני גדול ולאין סוף זכויות, שיוכל תמיד לקיים עוד ועוד ועוד הרצאות ונציבי יום עד הגאולה, שהקב"ה יתן לו את הכוח לפעול ולעשות לכבודו יתברך להחיש את הגאולה מהר מהר עוד היום אמן, אמן!!

אנחנו לומדים כרגע שיעור מה"חפץ חיים", בפירושו לספר תהילים, מה שנוגע גם אלנו לתקופה הזאת למהומת ה"קורונה": "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" במדרש מובא: וכי מאחר שלא הלך ולא עמד ולא ישב, יכול לא יעשה טובה ולא רעה, אלא ישים יד לפה? תלמוד לומר: "כי אם בתורת השם חפצו". זה לא מספיק לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, זה לא מספיק, אדם לא ילך אתם ולא יהיה שותף להם לא בסביבתם ולא בקרבתם, אבל ישים ידיו על הפה עם מסכה של קורונה וזה מספיק? תלמוד לומר: לא! "כי אם בתורת השם חפצו".

עכשיו מה שהוא אומר: "כי אם בתורת השם חפצו" למה לא אמר: ובתורת השם חפצו? למה צריך להגיד "כי אם בתורת השם חפצו"? להורות לנו שלא יטעה היצר את האדם לחשוב, הן אמת שצריך אתה להיזהר לא לעשות קבע עם לצים, ולא יהיה מושבך עמהם כי הלא צריך ללמוד תורה, אבל מכל מקום אין צריך להימנע כלל, ולהתחבר עמהם, אלא "תהיה דעתך מעורבת עמהם" לפרקים כמו שאומר היצר הרע: "אל תבדל מן הציבור, תהיה מעורב עם הבריות", וגם יסנף לו את המאמר: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", והטענה תהיה: כשאתה מתחבר אליהם למה זה טוב? שלא יתלוצצו ממך.

זאת אומרת: כשאתה נבדל מהרשעים הם מתלוצצים על החרדים! אבל כשאתה מתחבר אליהם הם אוהבים אותך, אתה נהיה "דתי מחמד" חרדי מחמד כזה, חברה'מן כזה. ככה מייעץ לך היצר הרע, לזה בא הכתוב ואומר: לא להשתתף עמהם כלל וכלל, "כי אם בתורת השם חפצו". רק בתורת השם חפצו. ומה שמלעיגים עליו - אה!! לא יחוש כלל וכלל. כמו שאומר דוד מלכנו: "זדים הליצוני עד מאוד מתורתך לא נטיתי" מה זה "עד מאוד"? רוצה לומר: לא פעם אחת או שתיים, כי זה עד מאוד - זדים - זה רשעים, הליצוני - מתלוצצים עלי, עד מאוד - לא פעם ושתיים. ואף על פי כן "מתורתך לא נטיתי" לא נטיתי.

ומה שאמרו חכמים זכרונם לברכה: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" מה עם זה? אמרו: "עם הבריות" לא עם הלצים, לא עם הרשעים, והעיקר הוא לא לענות להם, וזה שמה שאמר "לא נטיתי" לא נטיתי אפילו לענות להם, כלום, זבובונים. מכירים אותם? זוכרים אותם? וביאר הכתוב: שאם האדם הולך חס ושלום "בעצת רשעים, ובדרך חטאים" - הוא מתחבר עם הלצים, אז אפילו אם לפרקים באותו מעמד, מתערבים דברי תורה גם כן, כמו בהידרדרות (הידברות) - אין להם כוח של קדושה, אלא מתערב דבר זה גם כן עם הקליפות והטומאה, כמו שכתבו הספרים הקדושים.

והובא גם כן בביאור הגר"א (משלי) אבל אם הוא ישר שלא הלך בעצת רשעים, ומעולם לא התחבר עם הלצים, וממילא מאליו כל דרכיו וכל דיבוריו יהיו ישרים ולא פגומים, הנה אותו האיש, ראוי הוא להידבק בתורה השם ולהגות בה יומם ולילה. רק אחד כזה יכול לזכות, אבל הידרדרות (הידברות) שיש שם גם רשעים, ועוקרי תורה, והם מביאים גם כופרים "וגם עליזי גאוותך" כמו שכתוב בפסוק. אז ודאי שזה הכל הולך לסטרא אחרא: "הנף, הנף הנף הנף הנף". וזה שכתוב "ובתורתו יהגה יומם ולילה", כלומר לא לבטל אפילו שעה אחת, בשביל זה יש עכשיו "בידודים",

זה המבחן של כל אחד בבידוד: מה אתה הולך לעשות?

קודם אמרת: "אני עסוק עבודה בלגן עייף חוזר נשפך על המיטה לא יכול אין לי כוח לא יכול אין לי זה לא רואה בעיניים!"

עכשיו אתה בבידוד, במרחק מכולם, אז זה הזמן, יש ספריות, לפתוח את הספרים ולהתחיל ללמוד, אולי זה יגן עליך, אם זה לא יהיה מעורב עם שטויות ו... אז זאת אומרת אם אתה עכשיו בבידוד זה הזמן להראות שבאמת אתה, אם היה לך חופש יכולת ללמוד כי זה רצונך, אבל אם עכשיו גם בבידוד אתה לא לומד - זה קטרוג גדול מאוד! זה מה שכתוב: "בתורתו יהגה יומם ולילה" אלא כלומר לא יבטל אפילו שעה אחת כי כל דיבור ודיבור בדברי תורה שמדבר - הוא נעלה מאוד ונחמד מזהב ומפז רב. ואחר שהוא זהיר על דיבוריו ולא מקלקל אותם ולא פוגם אותם, אדם כזה יהיה "כעץ שתול על פלגי מים" ויקוימו יתר הדברים שנאמרו בספר תהילים.

ומה שמסיים דוד המלך עליו השלום "לא כן הרשעים כי כמוץ אשר תדפנו רוח" הרשעים והלצים עוסקים תמיד בדברי הבל וליצנות, אפילו שמערבים לעיתים גם דברי תורה בתוך הליצנות כמו בהידרדרות (הידברות), הם נחשבים כמוץ וכסיגים, הכל זה סטרא אחרא! וזה מסיים הכתוב: "על כן לא יקומו רשעים במשפט" לומר לך כי מעט דברי תורה שמתערבים בתוך דבריהם המקולקלים הבאושים - אין להם כוח הקדושה, שעל ידו יקומו במשפט, כמו בדין הקורונה הזה, אלא ניגפים ונופלים בקליפות רחמנא לצלן. זאת אומרת: מבחן גדול עכשיו בעולם, אז אני אמרתי מה ה"חפץ חיים" אומר ברוח הזמן שלנו.

עוד דבר הוא אומר: "אשרי האיש לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב": "הנה גדלה שוועת אחינו בית ישראל עד למאוד, כל אחד מלא ייסורים יגון ואנחה, המסחר הולך ברע מיום ליום, היום כבר אין מסחר, מאות אלפים מובטלים מעבודה, והמשתכר - משתכר אל צרור נקוב, והצרות והמצוקות באות מכל עבר קשה לסובלן!", מה זה מכל עבר? מכל העולם סוגרים את כל הגבולות בכל המדינות, מכניסים את כל המדינות להסגרים, גם אצלנו כנראה בימים הקרובים יהיה הסגר למשך שבועיים.

"וכללו של דבר: אי אפשר למצוא בזמננו זה אפילו איש אחד שיאמר: "כי טוב לו בכל האופנים", זה אומר החפץ חיים בזמנו לפני 100 שנה! וזה נכון היום ממש בדיוק.

"ופליאה גדולה אצלי מאוד: מדוע אין איש שם על לב, ואינו מתבונן בנפשו, מדוע באות עלינו כל אלה? ומה זאת עשה אלוקים לנו? הלא הקב"ה טוב ומטיב לכל, ואינו חפץ בהשחתת עולמו, והרי "לא תוהו בראה לשבת יצרה", לא ברא את העולם לתוהו, אלא לשבת שיהיה מיושב, והוא רוצה בטובתם של הבריות. ואם כן פליאה היא, למה באות עלינו כל הצרות והמצוקות שאנחנו סובלים? אומנם כאשר נתבונן נראה שאנחנו בעצמנו גורמים לכל זה! וכי בכל הצרות שאנו סובלים, אנחנו אשמים בעצמנו!

כדי להבין את הדבר היטב נביא משל יתברר כל העניין, איך אנחנו גורמים צרות שבאות עלינו? בנוהג שבעולם בכל עיר ועיר נמצאים בנקים שונים המשיגים את ההלוואות שלהם מהבנקים הגדולים, והבנקים הגדולים משיגים גם הם את ההלוואות מהבנקים היותר גדולים, וכן חוזר הדבר. מה הכלל העולה מזה? כי הקטן צריך לעזרת הגדול ממנו, וכולם תלויים זה בזה, וכל אחד מושך יניקתו ממי שלמעלה ממנו. והנה כאשר יקרה לפעמים על פי סיבה בלתי מצויה, שאחד הבנקים הגדולים פסק מליתן הלוואות, וכל ממונו ורכושו נאבדו בעניין רע, אז ממילא כל המוסדות שמשכו את יניקתם ממנו - מוכרחים גם כן להפסיק פעילותם. כי בלאו הכי אי אפשר להם להתקיים, ובדאי סובלים מזה מאות ואלפים אנשים שאיבדו את מחייתם על ידי זה. ממש ממש כמו היום.

הנמשל מובן לכל, הבנקאי הגדול ביותר בעולם הוא הקב"ה, שנאמר: "לי הכסף ולי הזהב נאום השם"! לא לי כסף ולי זהב, שזה משמע קצת מכל דבר, אלא לי "ה"כסף כל הכסף, ולי הזהב כל הזהב, אני המקור של כסף וזהב שנמצא בעולם, "ואני מוריש ומעשיר" אני פותח את היד ואני מכלכל את כל הברואים, ולא יפלא איפה כי אם רק חלילה יקפוץ הקב"ה את ידו ויסיר את ההשגחה מהאדם, כי כל העושר של האדם לאפס ואין יחשב ובין לילה היה ובין לילה אבד. פתאום כל המדינות צריכות לשחרר מאות מיליארדים לחודש לכסות רק שלא יהיה מהפכה, אתם יודעים הסברתי אתמול, היום כבר אמרו, שמה שאני אומר אתמול נכון!

יש תורים גדולים בארה"ב לקנות נשק, כולם קונים נשק, למה הם קונים נשק? הם יודעים ברגע שיהיה הסגר ויהיה רעב לא יתנו לצאת - יכולים אנשים לבוא לפרוץ להם בלילה, כמו שעכשיו יש בישראל, בישראל אנשים דופקים הדלת

ואומרים: "שלום, אנחנו ממשרד הבריאות", הם באים עם מסכות וכל התלבושת של המיגון וזה שודדים. הם דופקים בדלת ואתה פותח כאילו לבדיקה, חבטי חביט ולוקחים כסף וזהב והולכים החוצה, לא לפתוח את הדלתות לכל אחד עד שיהיה מבורר.

ככה ינצלו את זה עוד מעט בכל העולם, אם זה ממשיך לחודשים - הם לא יעמדו בזה, לכן רוכשים נשק, שאם יבואו לתקוף אותם בבתים ולהיכנס בגלל שאנשים רעבים בשיגעון, אחרת הם מרגישים שהם הולכים למות, אז תהיה מלחמה על הלחם. אז צריכים לקחת בחשבון שזה אפשרות שיכולה להתגלגל. לכן אמרו חכמים זכרונם לברכה: "אמר רב קטינא: "כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטים שנאמר: "משך ידו את לוצצים" זאת אומרת: אומר רש"י: "הקב"ה שהוא הפותח יד ומשביע לכל חי רצון, הוא מושך את ידו מהלוצצים, מה זה אומר? רב קטינא אומר: "כל המתלוצץ",

מתלוצץ - זה הליצנים הצוחקים מכל המציאות, מהקב"ה והמצוות והזה... כל הזמן מתלוצצים ואפילו מתלוצצים עם דברי תורה כמו אלה בהידרדרות (הידברות) כל אלה שעושים את ההצגות שלהם את הכל ובאים ומתלוצצים וכו', המזונות מתמעטים. כל הליצנים כל השחקנים, כל האלה זה ליצנים, כל אלה זרקו אותם הביתה, כל התרבות הביתה אין תרבות יותר אין, אין משחקים אין תיאטרון אין סרטים, אין כלום הביתה! כולם הביתה, כל השחקנים כדור רגל... הביתה! כולם הביתה, אין יותר לוצצים בלי להתלוצץ, תהיו רציניים, קדימה "בידוד", לתפוס ספר להתחיל ללמוד,

לא! - אין בעיה הקורונה היא עם "כתר", היא שולטת בינתיים היא מחזיקה את הכתר, והיא בינתיים מתפשטת ומתפשטת. באיראן כבר צופים שאם הציבור לא ישמע להוראות - ימותו 3.5 מיליון! במדינות אחרות זה הולך ומתפתח לגרף גאומטרי, כמו שאמר ביבי, זה מכפיל את עצמו כל הזמן. אז זאת אומרת: "משך את ידו את לוצצים", הקב"ה מושך את ידו את ההשגחה שלו, את הפרנסה שהיה נותן קבוע, "פותח את ידיך ומשביע לכל חי"

אומר עכשיו השם: "לא! לא כל חי, עכשיו אני מושך מהלוצצים, אלה שהם ליצנים שהם לא מקיימים את התכלית של הבריאה למה בראתי את העולם? לא עושים את רצוני, הגויים את ה-7 מצוות בני נוח, היהודים את התרי"ג מצוות כל אחד לפי מה שראוי לו, אז כרגע אני מושך את ידי מן הלוצצים".

ועוד מובא בגמרא: "שגורם כליה לעולם חס ושלום", כתוב: "תחילתו ייסורים וסופו כליה", תחילתו ייסורים, זה כאבים, שיעור שיעול יבש, אחר כך כיח שיוצא, ואחר כך דלקת ריאות ואחר כך מיטה, זה הקורונה. "הרי רואים כמה גדול עוון הליצנות, שגורם רעות רבות וייסורים רעים. ואם כן כאשר נתבונן אנחנו עד כמה אנחנו מלוכלכים בימינו בעוון הנורא הזה", שואל כמה שאלות, החפץ חיים על זמנו, על זמננו על אחת כמה וכמה יש להוסיף,

הוא שואל: "המעט לנו העיתונים רבים מהם מלאים ליצנות עד לאין שיעור?" פעם היה עיתון שתיים שלוש, היום עשרות עיתונים בכמה שפות, רק בישראל אני מדבר, וכמה ליצנות ונגד התורה ורשעות והכל והסתה וכו' וכו'. כי עוד נמצאים אצלנו מקומות רבים הקבועים לליצנות הוא אומר, והן בתי התיאטראות, מכל המינים, בתי קולנוע סינימות תיאטרונים וכו', שמציגים בהם עניינים המלאים הוללות וליצנות וניבול פה! ולפעמים מקרה שמהכסף הנאסף על ידי התיאטראות מחזיקים בידי בתי ספר החופשיים! שמלמדים נגד התורה, שמלאים כפירה ומינות, כמו בתי הספר של תרבות", היה בזמנו,

"ושל היודישסטים וכאשר שמעתי בזמן האחרון שמתכוננים עסקני התרבות לערוך בכל עיר נשפים! ומחזות! שהמטרה להחזיק את בתי הספר של התרבות שהם נמצאים במצב דחוק, ושתי רעות עושים אחינו בית ישראל התמימים בזה! לא די להם בעוון הנורא של הליצנות, אלא מחזיקים עוד בידי עוברי עבירה". אתם שומעים כמה זה חמור להחזיק בידי עוברי עבירה? ומה שדארעי (אריה דרעי) משלם לכל הליצנים, עם הזמרים הפסולים בשביל שהם יהיו בכל הכנסים של הבחירות שלהם נגד פסק דין של הרב עובדיה יוסף ושל התורה הקדושה, וממנים ומחזיקים למרות שהוא כתב: "שהמחזיק - אין לו חלק לעולם הבא!".

ובזה שהולכים בעצמם שולחים את בניהם ובנותיהם לראות ולשמוע! את ההופעות כמו שיש אצל החרדים היום, "תאטרון חרדי, מחזמר חרדי, הכל חרדי מדביקים את המילה "חרדי" לסטרא אחרא וזה כאילו הכשר, כמו שיש בד"ץ "בית יוסף", בד"ץ ג'דתי שזה רק חתימות, אין שמה אף אחד, אין שמה משגיחים וזה וזה וזה... תלכו לראות, רק זה חתימה בשביל כסף כדי שאתה תהיה אהבל תהיה תמים ותגיד: "יש חתימה" ואז תאכל נבלות וטרפות וכל האיסורים.

"ובכספיהם הם מחזיקים בתי ספר כאלו שנתפשט כפירה ומינות, אז מתפשט כפירה ומינות כמו בהידרדרות (הידברות) שהם מרחיבים את הכפירה והמינות, והם רפורמים לפי כל הפוסקים שאמרו זאת, אז זה בעיה חמורה, מי שתורם להם רחמנא לצלן, מחזיק ידי עוברי עבירה, העונש שלו עונש אדיר, לכן צריך לדעת שאסור להחזיק ידי עוברי עבירה, תשמעו מה אומר רבי בן ציון מוצפי, מה אמר הרב אליעזר בן דוד מנוחתו עדן, תראו מה פסק הבד"ץ,

תראו מה הספרדים פסקו: "אסור לתרום להם אגורה והתורם מחזיק ידי עוברי עבירה וייתבע על זה!".

ולפי דברנו תובן כעת סיבת הצרות והמצוקות שנתרבו באחרונה בעולם. כי בזה שמחזיקים ומסייעים בידי אנשים כאלה מרבים כפירה, מינות וליצנות, הם גורמים למנוע את ההשפעה האלוקית מלמעלה, כי הקב"ה הוא זן ומפרנס לכל, הוא הבנקאי שיש לו את כל הכסף והזהב בעולם, הוא מושך את ידו מן המחזיקים והמפרסמים ליצנות בעולם. לכן דבר ראשון אמרו: לבטל כל התיאטראות את כל הסרטים את כל הדברים, עכשיו הכל בכל מכל כל. וכשהוא מחליט למשוך את ידו על ידי הוירוס קורונה, אז זה נעצר. ואין תבונה וכל התחכמות שיעשה אדם למצוא פרנסה - כאין וכאפס, וכל עצה שימצאו יחפשו למצוא לקורונה - כל זמן שלא ייגמר זמן הגזירה,

שיהיה מספיק זמן שיוכל הקב"ה "נתתי לכם פסק זמן, רציתי לראות מי יעמוד במבחן מי יבין מה אני עושה, מי שיבין - יזכה"

זה לא אומר שזה המהלך האחרון, יכול להיות שזה הפתיח לשרשרת של הדברים שיבואו לאחר מכן.

-          "אבל בינתיים אני בודק בדיקה ראשונית, זה נקרא התראה, אני מתרה, אתם מבינים מה אני אומר? לא הבנתם, אין לכם זמן עסוקים? כנסו ל"בידוד", כנסו לבידוד, עכשיו תקשיבו טוב עם עצמכם, תשקלו. תשמעו את הדרשה הזאת ותבינו אותה, ותעבירו אותה לאחרים שכל אחד ישקול,

-          לא יגיד: "לא אמרו לו",

הנה אני אומר לכם מה שאומרת התורה, קחו פסק זמן - תחשבו, אם לא הגיע הזמן שאתם חוזרים לאלוקים, זה מה שכתוב שיהיה באחרית הימים, וזה קורה לעינינו. אז לכן לא יעזור כלום, כי אז קללת אלוקים רובצת עליו ועל מעשה ידיו, והוא לא יראה סימן ברכה בהם, ואפילו הכשרים שבים אחינו בית ישראל, שאינם מחזיקים בידם של אלה הליצנים, עיתונים תיאטרונים זמרים פסולים שס וכל הידרדרות (הידברות) וכו', גם כן נענשים בעבור החוטאים, וכל כלל ישראל סובלים אחד בעד השני כי הם "ערבים זה לזה". לכן רק מי שמוכיח כמו שאני עושה - הוא נפטר מהערבות.

מתי אתה נפטר מהערבות? מתי שאתה מוכיח, שאתה מוכיח אתה פטור מהערבות, אם לא - יתפסו אותך ערב! כי "ישראל ערבים זה לזה" תרצה או לא תרצה, "מערבות מואב" נכנסנו ערבים, אז זאת אומרת אם אתה לא מוכיח - אתה נתפס. "על כן, אחי ורעי!" אומר החפץ חיים: "החובה עלינו לחזק את עצמנו בכל יכולתנו, לא להיכשל בעוון המר הזה, לא לקחת חלק להחזיק בידי עוברי עבירה, הדרדרות (הידברות) שס ואחרים, כי עלינו לדעת כי זה בנפשנו, ולהתרחק בתכלית הריחוק מהם ומחברתם ולא להכניס תועבה זאת בביתנו!

את "הצופיה" צריך לשבור את המכשיר הזה, "צופיה - שויתי השם לנגדי תמיד" רחמנה לצלן, עגל מודרני בתוך הבית בכסף. וברור אצלי שאותם אנשים שיסכימו להכניס בביתם את המושב לצים, הנקרא משחקי תיאטרון, או בימנו הידרדרות (הידברות) עם הטמבלויזיה שלהם, שיתמעטו מזונותיהם, ויהיו "כמוץ אשר תדפנו הרוח", כמאמר דוד המלך עליו השלום בתהלים, ומוטל עלינו לא להתפתות על ידי אנשים כאלה, שכוונתם להרבות חילול כבוד השם בעולם, או כמו שהם אומרים "נשנה את פני היהדות" רחמנה לצלן! עוקרי תורה.

ובכל כוחותינו - עלינו להשתדל להרבות כבוד שמים בעולם, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ויסיר ממנו כל צרה ויגון וקורונה, ונזכה לישועות ונחמות במהרה בימנו אמן ואמן! א מ ן!! מצווה להפיץ ברבים ולהזהיר ולהתריע כדי להיפטר מדין ערבות, ולדעת שהקב"ה מנסה אותנו ובוחן עכשיו מי מנצל את הזמן פוקח עיניים ומבין, על מה ולמה הכל בא.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת