טוען...

החפץ חיים: זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 26.03.2020, שעה: 18:16

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: שלום לסרי ומשפחתו, יזכו לכל מידה טובה, בריאות הצלחה פרנסה וישועה ובשורות טובות מהרה, אמן!!

ממשיכים עם ה"חפץ חיים" זכרונו לחיי העולם הבא בענייני הקורונה. על הפסוק בתהילים: "ואדברה בעדותך נגד מלכים ולא אבוש" – "כשמתבוננים על מה שקורה לעתים, שהבריות מלעיגים מאיזה איש ירא וחרד ועוסק בתורה, זה מפני שאינם מבינים כלל מהי תורה. והגם שאומרים בעת הגבהת התורה: "וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל על פי השם ביד משה" מכל מקום, הן אינם יודעים כלל את עצמם קדושתה ועניינה הנורא מאוד. על כן הלעג שלהם לא נחשב לכלום, ולא צריך ליפול לבו של אדם בעבור לעג זה. והלכה ראשונה בשולחן ערוך "ולא יבוש מן המלעיגים", בשביל להתחיל בכלל לעבוד את השם צריך להתחסן כנגד הביזיונות. משל למה הדבר דומה? לכפרי אחד שהיה מפורסם לסוחר גדול, והוא היה מעמיד מזון לחיל המלך. פעם הגיעה שמועה לאוזני בני הכפר של הכפרי, שהוא קיבל מהמלך סכום עצום עבור מפעלו.

כולם התקבצו ובאו לבית וביקשו ממנו: "תראה לנו את הסך העצום שאתה קיבלת מהמלך!"

כפריים מה ראו פרוטות, חשבו יש לו ארגזים קיבל ארגזים... בעוד שהם מצפים לראות אותו גורר ארגזים ושקי זהב וכסף, ניצב הכפרי מולם ובידו שטר ממשלתי חתום כדת ודין.

התבוננו בו מהכפריים הנבערים והחלו מלעיגים עליו: "אהההה! בשביל הנייר הזה אתה עמלת כל כך כמה שנים לספק צורכי חיל המלך?! שמענו שקיבלת סכום עצום איפה סכום עצום!?" והיה בעיניהם כמתעתע.

ויען להם הסוחר: "אוי! אנשי בער בורים וכסילים, ברבע של השטר הזה אני יכול לקנות את כל הרכוש של כל הכפרים פה בסביבה, ומה לכם כי תליצו עלי? אתם מתלוצצים עלי? טיפשים!" כמו שאומרים.

הנמשל פשוט וברור, ידוע מאמר שלמה המלך על התורה: "יקרה היא מפנינים, וכל חפצך לא ישוו בה", כי את כל חפצי העולם לא שווים לדבר אחד של תורה, דיבור אחד של תורה. אמרו חכמים זכרונם לברכה: "כל אבנים טובות ומרגליות שבעולם לא ישוו בדבר אחד שבתורה", וכל שכן מי שזכה ולמד כל סדרי המשניות, או כמה מסכתות מן הש"ס. וידוע מה שכותב הזוהר הקדוש: "כשאדם יורש מסכת אחת - יורש עולם אחד, עולם שלם מחכה לו למעלה, וכמה מאוד אלפי שרת יש לו שנבראו על ידי תורתו, ומכל תיבה ותיבה שזה מצוות עשה בפני עצמה כמו שכתב הגאון מווילנה: "היא שקולה כנגד תרי"ג מצוות!" ואלה הם האוהבים שלו לנצח! אז כמה יש לו לשמוח על זה ולא לחוש ללעג הכסילים כלל. עכשיו תכף יהיה בשידור בערוץ 13 ראיון שאני מדבר עם אמנון לוי בעניין מה התורה אומרת על הקורונה וכו', מי שישמע - ישמע.

עוד פסוק הוא אומר: "זדים הליצני עד מאוד מתורתך לא נטיתי" זאת אומרת הרבה זדים רשעים מתלוצצים עלי מאוד, אבל אני מתורתך לא נטיתי. אז "מהנכון" אומר החפץ חיים: "שיכין לו אדם כמה ספרים בבית ללמוד כשיתפנה מעסקיו, לקיים את המצווה "ודברת בם" בם ולא בדברים בטלים". וכתב רבינו יונה ב"איגרת התשובה" וזה לשונו: "כשבני אדם פוסקים ממלאכתם ומעסקיהן והולכים לבתיהם, או יושבים בקרנות כשהם בטלים ומשיחין בדברים בטלים, רעתם רבה, וחטאתם כבדה מאוד, לפי שהם מבזין את התורה, שאם היו מאמינים שאין קץ למתן שכרה - למה לא ישיבו רגליהם לבית המדרש ללמוד? הלא אדם זריז ואץ ברגליו למלאכתו לעסקיו ויודע כי הכול הבל, אז איך ישכח את העולם הבא?" בסוף דבריו: "על כן חייב כל אדם לתקן מקום בביתו ללמוד שם הלכות או מקרא או תהלים או סדר תפילות, כאשר יסיים מעסקיו ומידי עוברו ממלאכתו - יסור שמה לשנות או לקרות, ובתקנה הזאת יפליא עצה לנפשו לחסוך את נפשו מיני שחת. מי שאי אפשר לו בבית לתקן מקום מיוחד לעצמו, ובבית גופא אי אפשר ללמוד מפני הבנים הקטנים, צריך ללכת לבית המדרש, ולא יסתכל על אנשים קלי דעת שמלעיגים עליו. ככתוב: "אם תבקשנה ככסף וכטמונים תחפשנה אז תבין יראת השם ויראת אלוקים תמצא" ורצה לומר: כמו בעניין כסף, שבעת שאדם משער שיוכל להרוויח מאיזה מסחר הוא מקדים לקנותו, ואינו מסתכל על סוחרים אחרים שמלעיגים עליו ומתלוצצים ממנו, כך צריך להיות בעבודת השם יתברך. ודוד המלך עליו השלום אומר: "זדים הליצני עד מאוד ומתורתך לא נטיתי" גם המלעיגים עצמם, לא ילעיגו על אדם רק פעם ופעמיים, אבל בסוף גם הם יודו שהדין והצדק איתו, ויהיה מכובד בעיני הכל, ככתוב: "כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות". היום בראיון עם אמנון לוי, הוא הסכים איתי יותר ממה שהוא גיחך בפעם הקודמת שימו לב! תודה.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת