טוען...

נתיבות - האם בית המקדש חסר לנו?

 מרכז חב"ד בית ישראל, נתיבות
 תאריך פרסום: 03.07.2023

ראשי פרקים


בס"ד לאחר ההצלחה הגדולה בהרצאה שהתקיימה בעיר נתניה (ראה כתבת סיקור) התקיימה עוד הרצאה בעיר נתיבות

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות בהרצאה זו, הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! (כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה)]

חשוב לציין: למרות מסירות נפשם של הצוות המפרסם שהדביקו מודעות 3 פעמים! אבל כבר ידועים דברי חז"ל הקדושים זיע"א על הפסוק: 'זה לעומת זה עשה הא-לקים' השסניקים רודפים וקרעו את כל המודעות ולא השאירו אפילו מודעה 1 - בושה!

עיקר הדרשה ע"פ הספר 'הראנו בבנינו' מאת הרב אברהם חנונו שליט"א מלייקווד – ישר כחו! לכתבה על ספרו – לחץ כאן

חובת האבלות על החורבן והמעלות שהפסדנו מחמת העדר בית מקדשנו

החיוב להתאבל / מי שיש לו יראת שמים מוכרח להתאבל... / המתאבל על ירושלים זוכה לתורה! / אנו חייבים לצעוק לבורא עולם שיבוא ויגאלנו / דברים נוראים מהגאון יעב"ץ זצ"ל / מדוע נחרב כפר סכניא של מצרים? / מעשה עם המשגיח דפוניבז' הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל / משלו של המגיד מדובנא על חומרת היסח הדעת מחורבן הבית / "מזמור לאסף" או קינה לאסף? / הנהגת הנודע ביהודה זצ"ל בימים אלו / כוס הדמעות של המהר"י אסאד זצ"ל / המשקה של החתם סופר זצ"ל בסעודה מפסקת / מין במינו אפילו באלף לא בטל... / היכן יותר מרגש בכותל המערבי או בקבר רחל? / יש לדעת המעלות העצומנות שהיו לנו בזמן שבית המקדש היה קיים / אין לנו השגה כלל מהו 'יהודי פשוט' אשר חי בתקופת בית שני... / מה צריך להיות עיקר הדגש בתפילתינו / משחרב בית המקדש צריכים להתפלל יותר עם רגש ודמעות / משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות / ערכו של 'רגע' אחד בתוך בית המקדש / גודל מעלת ה'רצפה' של בית המקדש / סגולת אפר פרה אדומה / בזמן בית המקדש היה כל אחד שרוי בשמחה עצומה / מעלת הקרבנות / אפשר להגיע לזה רק ע"י כח הציור.

השסניקים כת שונאי השם! רח"ל

הרב שליט"א אומר (בכאב גדול על השפלות של הבחורים רח"ל!): כי אנחנו בעקבתא דמשיחא ואתה רואה מה מתרחש אפילו ללמוד פה שיעור תורה לא נותנים תראה יושבים בחוץ בחורים שהסיתו אותו לבוא להפריע! אתה מבין דבר כזה? לעקור תורה! לומדי תורה שולחים אותם לעקור תורה אתה מבין דבר כזה? איך לא יהיה חורבן?! איך יבנה הבית?! זה לא שנאת חינם?! אתה לא אוהב לשמוע תשב בבית תלמד אתה בא להפריע לאחרים?! זה נקראים שונאי השם!! ככה אומר רבנו יונה בשערי תשובה... מה, לא מתגדל כבוד שמים כשאומרים דברי תורה?! מה, רק שלכם התורה?! מה הולך פה? זה לא יאומן! איך ההורים מסכימים שהילדים שלהם יפסידו את כל הזכויות שלהם! עקירת תורה - אין יותר גרוע מזה!! מה זה שונה משמאל, מרץ! שרוצים לעקור התורה לגמרי! לא יאומן כי יסופר!! (ראה כתבה: 'הודעה חשובה! שידור הרצאה הערב מנתיבות' 

הרב מלמד על הזכות לעשות תשובה 4 פעמים ביום!! 1:06:00

1:16:30 ועל הוידוי של רבנו ניסים גאון זיע"א! לכתבה לחץ כאן

1:18:20 הרב שליט"א מספר שלעתיד לבוא כל מי שיש לו ציצית יהיו לו 2,800 עבדים מאומות העולם! ותוך כדי דיבור מציע לבחור שישב בשורה הראשונה ציצית ומקבל באהבה לקול מחיאות הכפים של הקהל לעודדו בקבלת עול מצוות! – אשריהם ישראל!!

1:19:00 ומי יקום בתחית המתים? – פירוט מרתק!

והרב שליט"א חותם את החלק הראשון של הדרשה (1:19:52): 'ויהי רצון שנזכה באמת לבכות הרבה בשביל שנשמח הרבה במהרה בימינו - אמן!'

הקהל מוחא כפים

מעבר לחלק השו"ת 

(וברקע השיר ממחרוזת קפז' 'ושמחת בחגך' לשמיעה לחץ כאן)

אברך מבקש לשאול: בעקבות דברי הרב שליט"א על תחית המתים, והרי אנו בעוה"ז מתנסים במצוות כדי לקבל שכר או ח"ו להפך ואיך כתוב 'ובלע המות לנצח'? הרי כל התורה זה שכר ועונש!

הרב עונה: הקב"ה הביאנו לעוה"ז כדי שלא נהיה אוכלי חינם שלא עושים כלום כמו כלב 'הב-הב...' ולכן ה' הביאנו לעוה"ז ויש יעוד! ומהו? כאדה"ר שהיה עומד במצוה 1 שלא לאכול מעץ הדעת היה מגיע לתיקון השלם! ולא היה צריך לשכר ועונש, וכיון שקלקל עכשיו אנו צריכים לתקן ולכן יש שכר ועונש. וכמו המלאכים שנהנים בעולם העליון מהתורה ובלי שכר ועונש! ולעתיד לבוא נלמד תורה מהקב"ה!!

וממשיך האברך בשאלה: ומה עם כל מה שכתוב בתורה?

הרב מסביר: שיש בתורה רבדים וסודות ולעתיד לבוא הקב"ה יגלה כמו שלמדו המלאכים את הסודות הללו לפני בריאת העולם! כמו 'תיקון רחל ותיקון לאה' (תיקון חצות) שהוא סוד!

בחור בחולצה משובצת מבקשת ברכה לרפואה – והרב מברכו בבריאות בכל הגוף מהרה 

והקהל עונה: 'אמן!'

וכן מבקש לשאול: איך לקרב את רפואתו? כי סובל מניוון שרירים ל"ע!

הרב מברר: כמה שעות תורה לומד ביום?

- לא הרבה

- ללמוד 4 שעות רצוף!! במשך שנה כל יום! והקב"ה ירפאהו מהרה

והקהל עונה: 'אמן!'

(נ.ב. ראה כתבה: 'סיפור הישועה שלך')

אברך נוסף שואל: למה ה' ציוה לערוף את הבהמה? אם זה במצות פטר חמור כשאינו פודה את השה, וכן ב'חלל' שנמצא ל"ע... 

הרב משיב: כמו שעשו לחלל הנ"ל שערפו את חייו למרות שהיה צריך לחיות כך עושים לבהמה להראות את העוול שנעשה ליהודי.

ושואל: מה אשמה הבהמה?

הרב עונה: שאדרבה! כמו בשחיטה שע"י האכילה הבהמה עולה בדרגתה, כך כל בעל חי שנעשה ע"י לימוד לאדם הוא עולה! כדוגמת קין שלמד מהציפורים את ענין הקבורה לאחיו הבל. וכן בהמה שנעשתה בה עברה (רח"ל) נהרגת, וחרב שנהרג בו האדם – נקבר! כדי שלא להשאיר רושם ממה שבא תקלה לאדם.

השואל מודה לרב: 'תודה רבה!'

השואל הבא מודה לכבוד הרב שליט"א שזכה בזכות הרב לחזור בתשובה כבר לפני כ-12 שנה! (ראה סרטון 'החוזרים בתשובה' חלק ב

הרב מודה לו: 'ברוך תהיה!'

והשואל מצטער על מה שעושים לכבוד הרב (ראה סרטון: 'האם ממשיכים לבחור במפלגת ש"ס?!' וכתבה: 'עוקר התורה מ-נשר, איציק (יצחק) לוי שר"י'

הרב שואל: אתה יודע למה יוצאים נגדי?

הבחור: פוליטיקה מסריחה!

הרב: כן, זוהי ע"ז של ימינו! ובשמה עוקרים את התורה רח"ל

והבחור מוחה בהתנהגותם של הנערים הנ"ל (שסניקים בלע"ז): 'גועל נפש!' והוא שמח ומודה לה' שזכה להתרחק מהם כמו מאש!

ולבקשתו מקבל ברכה מהרב: שה' ימלא משאלותיו לטובה והצלחה בזיכוי הרבים!

יהודי נוסף: מבקש להודות לרב שטרח והגיע לנתיבות 'צדיק אמת' שבא לעירנו

הקהל נענה במחיאות כפים!

וממשיך להודות לרב שמעורר אותנו על חורבן ביהמ"ק דברים היוצאים מן הלב! 

השואלת הבאה מבקשת להודות לכבוד הרב שליט"א: 'זכיתי ללמוד ממך המון! ובזכותך לא אוכלת בשר כבר 3 שנים! (ראה אשכול: 'כשרות הבשר העוף והמאכלים בימינו - 8 הדיסקים! שהודפסו והופצו בעשרות אלפים!!!')

הרב מודה לה': 'ברוך ה'!'

וב"ה שומעת ולומדת הרבה הרצאות וחזרה בתשובה בזכות הרב, ומבקשת ברכה לרפואה כי סובלת מקרינה (ראה סרטון: 'חדשות וירוס טי-וי 12 - 20.05.2020 - טכנולוגיית 5G גורמת למחלות. נקודה!')

הרב מציע: ללכת בצניעות גמורה ב-100% (ראה סרטון: 'נס כחוט השערה!') תקפידי ע"ז והקב"ה ישלח רפואה שלימה מהרה – אמן!

היהודיה הבאה מבקשת להודות לכבוד הרב שליט"א שבזכותו עלתה לארץ ישראל! (ראה סרטון: 'הרב קורא ליהדות הגולה לעלות לארץ')

הקהל נענה במחיאות כפים!

1:37:00 וממשיכה: שזה לאחר כמה שנים שהיתה בחו"ל, ומצביעה על הזמר רז חדד שכל היום שיעורי כבוד הרב מתנגנים לו בטלפון...

הרב: שמעתי שהוא הגן עלי בחוץ! (מהשסניקים כידוע ומפורסם – רח"ל!)

ומבקשת להעביר לבחור הנ"ל את המקרופון

הזמר: לא תכננתי לדבר אבל רציתי להגיד שאני באמת אוהב אותך!

הקהל נענה במחיאות כפים!

הבחור מספר בכאב על זה שהוא רואה אנשים מוסתים! ומדברים בטפשות לשמה! ואפילו עם דתיים מצליח להתווכח ואין להם מה לענות לו!

הרב: תגיד להם שלא כדאי להם לדבר עלי כי אתם מעבירים לו את כל הזכויות (ראה חובות הלבבות, חפץ חיים ועוד...) ואין לו מספיק שוקולדים לחלק!...:)

הבחור מוסיף שהוא עונה לדתיים שעל עוון חילול שבת – ודאי שיהיה עונש רח"ל אבל צריך להיות איש אמת!!

הרב מציע ציצית לבחור ולקול השירה ממחרוזת קפ'ז: 'הכל יודוך' ומחיאות כפים של הקהל ששמח בעוד יהודי שמקבל על עצמו עול מצוות הבחור נגש לקדמת האולם מנשק את יד הרב שם את הציצית ומברך 'שהחיינו' 

הקהל והרב עונים: 'אמן!'

הרב מודה לקהל 

והקהל הרב ניגש לקבל מכבוד הרב שליט"א את הציציות כיסויי ראש כיפות דיסקים, ספרים, דיסק און קי ועוד כדי לצאת לדרך חדשה ולעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמים!

מחזה מדהים לראות כל פעם מחדש את הצימאון של עם ישראל היקר והאהוב כמו שחז"ל אומרים: על הדגים שלמרות שהם במים – הם עולים לאויר כדי לקבל עוד טיפה של גשם!!

והפתעה!

בהרצאה הקודמת זה היה ילד בן שלוש (חלאק'ה) והפעם קצת יותר גדול מגיל 13... לקול שירת מחרוזת קפז': 'ושמחת בימיך' הרב שליט"א נענה בשמחה לקיים מצות: 'לא ללכת בחוקות הגוי' וכו' וגוזר את הקוקו.

 

להתראות ב"ה בהרצאה הבאה ביבנה!

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.04 14:23

  תודה רבה לעמותת 'בצדקה תכונני' (shofar.tv/videos/17059) על הסל השופע מלא בכל טוב! בזכותכם אנחנו זוכים להדר את החג עם עופות משובחים ועוד הרבה דברים טובים שנמצאים בארגז הגדול. יה"ר שהשי"ת יברך אתכם שתמיד תזכו להיות מהנותנים ולשמח יהודים (אמן). תודה רבה!

 • 21.04 14:22

  מורי ורבי אלופי ומיודעי יה"ר שהשי"ת ישמרך על דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים כל פעם התרגשות והתפעמות מחדש על הדברי מוסר שחודרים עמוק עמוק לנשמה כמה טוב השי"ת ששלח לנו אותך שליח נאמן איש האמת ותודה שזכינו בכך זה ממש לא מובן מאליו תודה על הכל ותודה שלזכותך כל הטובות האלו. שוב, יה"ר שהשי"ת ישמרך אורך ימים ושנים בטוב ובנעימים פסח כשר ושמח (אמן) ושוב תודה.

 • 21.04 14:21

  כבוד הרב רציתי לשתף אותך, ביום שלישי בקשתי מהשי"ת: 'בבקשה! השם אני מבקשת בזכות הרב אמנון יצחק לא בזכותי' חזרתי על זה מספר פעמים, שבחור מסויים ידבר איתי ונפגש, ואחרי שבקשתי כך בזכותך, שייכתי את הבקשה רק בזכותך וזה פעם ראשונה שעשיתי זאת, ב"ה הוא יתקשר באותו יום ונפגשנו. תודה לך כבוד הרב אנחנו לא יכולים לשער את גדולתך בעיני הבורא, אי אפשר. הכבוד שמגיע לך הוא פי מליון אין מספר לתאר כמה אתה גדול ומכובד בעולם 🙂 אני מודה להשי"ת שזכיתי לראות את זה. אחר כך יצא לי לבקש כך בשביל עוד דבר וגם בזה ישר ראיתי ישועה.

 • 20.04 21:07

  שלום עליכם כבוד הרב אתמול בלילה ב: 'אושר עד' יצא לי לדבר עם יהודי והגענו לנו''ט (נבלות וטרפות, ראה כתבה 'בכור היתוך' shofar.tv/articles/14830) הוא אומר לי: 'אתה אומר כמו שהרב אמנון יצחק אומר!' אמרתיו: 'בדיוק' הוא אומר לי: 'הרב החזיר אותי בתשובה! אבל אי אפשר בלי רבנו' חחחח ב"ה השם יתברך זיכה את הרב להגיע לכולם להציל מהנו''ט כמו שאר הצלות אבל נו''ט זה בסיס יום יומי יה"ר שהשי"ת יציל כל זרע ישראל ואותנו אמן ואמן שבת שלום ברוך תהיה אמן ואמן

 • 19.04 14:33

  תודה רבה לכם על כל השפע ב"ה יה"ר שתבורכו מפי עליון! שיהיה בעזרת השי"ת פסח שמח וכשר 🙏🏼 (אמן).

 • 19.04 14:32

  תודה והערכה רבה רבה על הסל הגדוש בטובה וברכה יה"ר שיתן ה' לך וכה יוסיף שתזכה להרבות חסדים למעלה למעלה להחיות ולשמח משפחות עם ישראל וימלאו כל משאלות לבך לטובה וברכה באושר ועושר ברוחניות וגשמיות ונזכה במהרה לאכול מן הזבחים והפסחים בבנין ירושלים אכי''ר.

 • 19.04 14:32

  ערב שבת הגדול שלום לכבוד הרב היקר! תודה לקב"ה שזיכנו להיות שליחים לשמח בניו ובנותיו הדחוקים (כולל לשמח אלמנה) לכבוד חג הפסח הבעל"ט! המון יהודים יקרים תרמו בעין יפה ובזכותם זכינו לעסוק בעמל רב ויגיעה במלאכת הקודש בסלים גדושים (וכבדים מאד!) לכבוד החג, רוב מצרכי המזון כשר לפסח המצויים לקפ"ז (כולל תבלינים), תלושי קניה, מצות ויין בשפע, עופות, וכמובן גם רוחני - עלונים והגדות מיוחדות שלנו. הכל קצת יותר מ-50 אלף ש''ח ברוך השם והיד עוד נטויה בלי נדר שבוע הבא בחול המועד... תודה גדולה לכבוד הרב על הכל, בזכות הרב זוכים לאסוף זכויות, לשמח ולעזור ליהודים רבים ולקרב הגאולה עם טונות של מצוות צדקה ביחד עם כל התורמים! מאחלים חג פסח שמח וכשר בתכלית לכבוד הרב ולמשפחתו ולכל קפ"ז ועם ישראל ושנזכה עוד השנה להקריב הפסח כהלכתו אמן ואמן! מאור וארז, עמותת בצדקה תכונני 💛

 • 19.04 14:31

  באמת שמודים לכם על הכל ישר כוח! גם על הדף שמסביר על מניעת השליטה של החיצונים במצוות ב"ה כבוד הרב שליט"א לימד אותנו זאת וכך בעזרת השי"ת נוכל לקיים את המצווה ב-100% ממש זכינו אשריכם!

 • 19.04 14:30

  תודה רבה רבה על כל העזרה יה"ר שהשי"ת יחזיר לכם בכפל כפליים, תבורכו מפי עליון תזכו לשפע פרנסה ולהיות תמיד מהנותנים אכי"ר.

 • 19.04 14:29

  יישר כוח! תודה לכם יה"ר שהשי"ת יברך אותכם (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים