טוען...

עוד יוסף חי | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.12.2014, שעה: 08:22

הורדת MP4 הורדת MP3


 

14-12-14

אמרו חכמים ז"ל על הפסוק "ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פנחס". שפטואל הוא יוסף שפטפט ביצרו, אז אלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל זהו  יוסף לו לאשה, ותלד לו את פנחס. שפוטיאל הוא יוסף שפטפט ביצרו.

ובשפתי חכמים הביא שני פירושים על מילת פטפט, יש מפרשים שמרד, פטפט זה מרד, ויש מפרשים שפטפט וזלזל. ונראה ביאור הדבר, נראית ביאור הדבר על פי מה שהניח רבי ישראל סלנטר זצ"ל שיש שתי דרכים במלחמת היצר, אחת זה להגביר את היראה ושתיים זה להקטין את הנסיון. כאשר בא נסיון לידו צריכים  להתחזק מאד ביראת שמים ולעמוד נגד היצר, זהו הפירוש שמרד ביצרו, מרידה ביצר זה הגברת יראת שמים והתחזקות. וזה הפירוש מרד ביצרו, עומד נגד יצרו, ע"י היראת שמים. כמו שכתב הרשב"ם בבבא בתרא ק"ט שהתריס ונלחם נגד יצרו. אז זה נקרא מרד, זה פטפט מרד, מאידך צריכים להקטין את הנסיונות בחשבונות של מילי דעלמא, דהיינו לחשבן עניני העולם, לפרק את הבנין של שקר שמעמיד היצר הרע ולהיווכח שאינו אלא מגדל הפורח באויר. זהו שזלזל ביצרו, שהראה לו שאינו אלא רמאי. מה אתה בא להציע ליצר הרע, הנאת רגע ושאני אאבד את העולם הבא? אתה רמאי, איזה מן עסקה אתה עושה איתי, עיסקה צריכה להיות משתלמת, אבל עסקה שמפסידים, מי נכנס לעסקה כזאת, מה אתה בונה לי, הנאה של רגע עם כתם לכל החיים, עם הפסד עולם הבא. ז"א זה נקרא לזלזל ביצר הרע, דהיינו להעמיד כנגד היצר את כל בנין השקר שלו ולהוכיח שהכל זה מגדל פורח באויר, ולהוכיחו שהוא רמאי.

מוצאים אנחנו אצל יוסף שערך חשבונות שונים נגד יצרו, מהם בדרך מלחמה ומהם בדרך זלזול.

מובא במדרש בבראשית רבה פז ה, שאמר יוסף, למוד הוא הקב"ה להיות בוחר מאהובי בית אבא להלה, ז"א הקב"ה רגיל לבחור מאהובי בית אבא כגון יצחק לעולם, ושמא אבחר ואפסל לקרבן, ז"א אם ה' יחליט לבחור אותי שאני אהיה ראוי לעולה אני אפסל בגלל המעשה שאני עלול לעשות עם אשת פוטיפר, ואז אני אהיה פסול לקרבן, ואני אפסיד את המעלה הגדולה להיות עולה תמימה. וכן אמר, למוד הקב"ה להיות נגלה אל אהובי בית אבא בלילה, ושמא יגלה עלי הקב"ה וימצא אותי טמא, מה יהיה במקרה כזה אני אפסיד לעולם ולעולמי עולמים, אז הוא הגביר את היראת שמים לראות את המעלה שלו, מעלת בית אביו, משפחתו, הזכות שעלולה ליפול בחלקו, הרי אלה החשבונות של הגדלת היראה. וכן אמר שהוא מתיירא שהרי אדם הראשון עשה עבירה קלה ונטרד מגן עדן, וזו היא עבירה חמורה, על אחת כמה וכמה שהוא יטרד מגן עדן. וכל אלה הם חשבונות שעשה יוסף להגדיל את היראה. זה נקרא למרוד, פטפט ביצרו מרד ביצרו והגביר את היראה בשביל לא להכנס איתו במשא ומתן.

אמר לה מתיירא אני מאדוני, אמרה לו הורגתו אני, הוא אומר אני מתיירא מאדוני, והוא משמיע אותה גם אדוני זה. בעלך פוטיפר, אז היא אין לה בעיה, היא אומרת אני הורגת אותו, בשבילך אני הורגת אותו, שמעתם איזה נאמנות? אמרה לו הורגתו אני, אמר לה, לא די שאמנה באיסרטיה של נואפים אלא באיסרטיה של רצחנים, תגידי את נורמלית? לא רק שאני אמנה בחבורה של נואפים ברגע שאני אעשה את המעשה, את רוצה גם שאני אהיה שייך לחבורה או כנופיה של רצחנים, שבגללי תרצחי את בעלך? אז הוא זלזל בה ואמר, גם ביצר שלו ואמר לה, אם הדבר הזה את מבקשת, הידי קדמך, תלכי למי שמותר לך, אם זה מה שאת מחפשת, אז בעלך, מה את צריכה אותי? אלו חשבונות של זלזול ביצר כשהוא צוחק מן העבירה שהיא מציעה לו, איזה מן הצעה זאת, בושה וחרפה, להיות נואף ורוצח? לאבד את העולם הבא? ומה את צריכה, מה שאת צריכה תקחי את בעלך, תעזבי אותי בחיאת.

כך היה נוהג הסבא זצ"ל, כשנזדמן לו איזה נסיון הוא היה מפטפט בשני האופנים, דהיינו מורד, מגביר את היראה ומזלזל ביצרו. במרד ובזלזול גם יחד. בשיחות שלו מצד אחד היה מדבר על דבר הרצון הטהור ועל הלשמה של הגאון מוילנא זללה"ה, כדי להגביר את היראה היה מלמד את התלמידים על רצון טהור, ועל לשמה, איזה לשמה - של הגאון, מצד שני היה מדבר מהלסטים חלש, שהיה עומד על פרשת דרכים ומפחיד את הבריות, עד שפיקח אחד הבחין שאין בו ממש והתחיל להתנפל עליו ולהכותו. יש משל שמביאים חכמים, שיש ליסטים מזויין, שעומד בפרשת דרכים, כל מי שעובר הוא מלסטם אותו, הוא מאיים עליו תבוא הנה אם לא אני שובר אותך הורג אותך וכו', תביא את הכסף, תביא את הכסף, וככה לוקח לכולם וזה. עמד שמה פיקח, הסתכל עליו קצת, ראה שהוא לא זז ממקומו, התבונן היטב ראה שאין לו רגליים, גידם, ניגש אליו נתן לו חביט חביט פירק אותו. יצר הרע הוא כזה, הוא מאיים על כל העולם, כולם מפחדים ממנו, מה אני יעשה יצר הרע, מה אני יעשה יצר הרע. הפיקח יודע שחוץ מקשקשת אין פה כלום, הכל דמיונות, הכל הבטחות, הכל איומים, הכל שטויות. שום דבר, לא להתייחס לזלזל, תביא הצעה רצינית שאני קונה איתה את העולם הבא - אני הולך איתך, אבל אם אתה נותן לי הצעות שאני קונה גיהינום, אתה משוגע שאני אשמע לך? מה אתה מציע לי, גיהינום, תמורת הנאות קטנות. אז הוא מנצח ישר את היצר הרע, מסיר ממנו את הדמיון.

אמרו חכמים ז"ל, מוטב שיהיה שוטה כל ימיו בעיני הבריות ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. ז"א מוטב לאדם להיות שוטה כל ימיו בעיני הבריות, כל העולם יקרא לך שוטה, טיפש, יקלל, יזלזל בך, כדאי לך, כדאי לך, מוטב, אבל אל תהיה רשע אפילו שעה אחת. הבריות, מי זה הבריות? זה השליחים של השטן, הם רוצים שתעשה מה שהם עושים, מה שהם שוכנעו מהשטן, הם רוצים אותך בחבורה שלהם, הם לא רוצים שתפרוש מהם ותהיה צדיק, הם ילגלגו עליך, מה אתה כאילו צדיק, הם ילגלגו עליך במילים האלה ממש, מה אתה משחק אותה, נהיית קדוש, הגם אתה בנביאים, הופה, וככה מזלזלים ממש שליחי השטן, עם זקן, למה? כי ליצר הרע יש הרבה הרבה פועלים שעובדים למטרות שלו. הרבה מאד, בפרט בפוליטיקה. וכדאי לך מוטב לך שתהיה שוטה ותקרא שוטה בעיני הבריות ואל תהיה רשע שעה אחת לפני המקום.

יוסף השאיר את בגדו בידה וברח, ולא התחשב עם חשבונות מדומים של חילול ה', שכולם יאמרו ראו נא עברי כמה מגונים מעשיו, הוא ידע שעליו לרוץ מהעבירה ולא לפנות אל חשבונות של עבירה, ומוטב שיכסף, יתבייש בזה העולם ולא לעולם הבא. יוסף ברגע שהוא משאיר את הבגד הוא משאיר ראיות חותכות כביכול נגדו. ואז יהיה חילול ה', מה יגידו העברי הזה מצחק באשת אדונו, אה, כמה מגונים מעשיו, כותרות בעיתונים, ברדיו בטמבלויזיה בכל מקום יודיעו, וזה יכתים את משפחתו, חילול ה'. אבל מה ידע יוסף, צריך לרוץ מעבירה לברוח, לא לפנות לחשבונות של עבירה כי בחשבונות יצר הרע הוא טוב, הוא נכנס למו"מ, הוא דואג לך כאילו לעולם הבא, שלא יהיה חילול ה', שלא יהיה חילול ה', אייי, והוא רץ מן העבירה ואמר, מוטב שהוא יתבייש בעולם הזה ולא לעולם הבא. לכן זכה למה שאמרו בגמרא, יוסף קידש שם שמים, מה יצר הרע רצה להגיד לו שזה חילול ה', אם אתה עושה כזה דבר אתה מחלל שם שמים, מה קרה לך, אבל חכמים קבעו ואמרו שהוא קידש שם שמים בסתר, והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה, שנאמר "עדות ביהוסף שמו", אה, הקב"ה הוסיף לו אות משמו, את האות ה', למה? בגלל שהוא קידש שם שמים בסתר.

היום מאות צריכים לזלזל ביצר הרע המפתה, במיוחד אומר המחבר בארה"ב, שם הנסיונות קשים מאד, שמה זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, יצר הרע עם כל הפיתויים הכי גדולים שיש בעולם מפעיל אותם ביונייטד סטייטס אוף אמריקה, ושמה אנשים נופלים לפניו כמו זבובים אחרי פליט.

האדמו"ר ז"ל היה אומר, משל של פחמי אחד שהיה תמיד משתבח על זה שהיה לו חכמה בנערותו ללמוד איך לסמר פרסות ברזל לרגלי הסוסים. פחמי תמיד משתבח ומספר כמה הוא היה חכם וגאון שהוא בחר את העבודה הזאת לשים מסמרים לפרסות הסוסים, מה שנקרא מפריס פרסה. אמנם קרה במקצוע שלו שהוא ספג מידי פעם בעיטה מסוס, אבל בכל זאת הפרנסה שלו מהמקצוע הזה אז זה מקבלים מידי פעם איזה בעיטה, אבל יש פרנסה מזה, והוא שמח ומאושר שהוא בחר בדרך הזאת ומשתבח כמה חכם הוא היה שבחר במקצוע הזה, וכולם מביאים את הסוסים רק אליו. אבל הוא גם היה אומר, למה החכמה שלו היתה כל כך גדולה? משום שאילו היה לומד מלאכת צורף זהב הוא היה מזמן גווע ברעב, צורף זהב יושב נקי ומכובד, מתעסק עם זהב, כל עשירי עולם ושועיו באים אליו והוא באים אליו כל האנשים הפשוטים,כ ל הבקרים העוסקים בבקר, והוא מטפל בסוסים עם ריח לא טוב, אבל הוא אומר לא, אני עשיתי בחכמה, למה? אם הייתי בוחר במלאכת צורף זהב מזמן הייתי גווע ברעב, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? הוא אומר משום שאף פעם לא קרה שמישהו יביא אצלי תכשיטי זהב לתקן. נו, תאר לך שהייתי בוחר עכשיו להיות צורף זהב ואף אחד לא היה מגיע לתקן, מה הייתי אוכל? איך הייתי חי? מזמן לא הייתי פה. זה שבחרתי להיות מפריס פרסה, אה, איזה חכמה. אתה רואה כולם באים אצלי.

כמו כן נמצאים מאלה שהגיעו לארה"ב, וגם ביניהם כאלה שהיו בני תורה פעם שתיכף ומיד הקלו בשמירת המצוות ועול התורה, ומה הם טוענים? שהצדק איתם שהם בחרו בדרך הזאת של להיות פחמים ומפריסי פרסה, הצדק איתם שהם החליטו להיות ליברלים, דתי לייט, למה? כי זה מוכיח מה שהם הסתדרו יפה, זה גרם שהם הסתדרו יפה, אבל אילו היו מקפידים על קלה כבחמורה מי יודע מה היה סופם, איך הם היו גומרים את חייהם, מי היה מתקרב אליהם, מי היה מתעסק איתם. איי, אבל זאת בדיוק ההשקפה של הפחמי, אולם האמת היא שאם היו עומדים בנסיון היתה הצלחה מאירה להם פנים, כמו שראינו בחוש, איך שאלה שהתעקשו הצליחו. אלה שהתעקשו ללכת בדרך זו של קלה בחמורה, להיות נאמנים לה' ולתורה, אלה שלא סוטים ימינה ושמאלה ולא אכפת להם להקרא שוטים כל ימיהם, העיקר לא לחטוא שעה אחת, גם הצליחו, והצליחו בגדול, ונהיו מחשובי הקהל והפוך, כל הליברלים וכל אלה בסוף הולכים לפי דעתם של גדולי הדור שמנהיגים אותם שם באמריקה. נו, אז מה אתה אומר, פחמי בחרת להיות, הא? אין יותר טוב מזה אם היית צורף זהב מי היה בא לך. איזה טמבל. אויש. כמה יש כאלה, לאלפים ולרבבות, והם חושבים שהם החכמים באמת. הם שוכחים שיש אלקים חיים מעל אמריקה. הם רואים רק עד הגורד שחקים, מעבר לזה הם לא רואים שום דבר.

ידוע לי על רבנים שהיו שרויים במצב דחוק מאד, בכל זאת סירבו לקבל משרת רבנות בקהילות מפוארות משום שהקלו שם בדברים מסוימים אף שהבטיחו לתקן את זה. אז המחבר כאן אומר שאני יודע מכמה רבנים שהמצב שלהם היה דחוק, והציעו להם משרות עם הרבה כסף, ושהם יהיו ראשי הקהל, שהם יהיו הרבנים בקהילות מפוארות ועשירות, אבל הם לא הסכימו לקבל את המשרה כיון שהציבור שהם היו צריכים להנהיג אותו היו מקלים בדברים מסוימים ולמרות שהקהל הבטיח שהם יתקנו את הקולות האלה ואם יקבל הרב את המשרה הם ישמעו את קולו הם לא הסכימו. מה שאומרים היום זה לא מה שיהיה מחר. מה שאמרו בבחירות הקודמות מרן מרן מרן, זה לה מה שאומרים היום. אייי. הרב מזוז אה, קרא לי להצטרף לש"ס לא ללכת לבד, למה למה הוא עושה ככה, ולמה למה כבוד הרב אתה עושה ככה היום עם אלי ישי ולוקח אותו הצידה נגד דעת מרן להמשיך את דעת מרן תחת מועצת חכמי התורה אלה שמונו על ידי דורעי בשביל להמשיך את שושלת ומורשת דורעי, למה למה למה. ברור למה, גם אז זה לא היה בגלל מרן, בגלל שיש אינטרסים, יש אינטרסים, אם מקבלים אותם הנה מה טוב ומה נעים, למה לא הכניסו את הרב מזוז למועצת חכמי התורה? מה, הוא לא ראוי, הוא לא מספיק גדול? למה? למה? כי הוא לא נשמע לדורעי, הוא עצמאי, הוא לא נשמע, אז מכניסים שמה רק מי שנשמע, מי שהיה והסכים ונשמע נשאר, מי שלא - לא, ואני יודע ששניים מחכמי מועצת רצו לפרוש עם פטירתו של הרב עובדיה זצ"ל, אבל היה איומים עליהם, שאם הם יפרשו יהיה כך וכך, ואני יודע את זה מבני משפחותיהם. אבל מה לעשות, יש בריון שמה שעומד בראש, והוא קובע לכולם מה כן ומה לא. הוא רק שכח שהוא איים על מרן לפני אם לא תתן לי את התפקיד של יו"ר אני אצא במפלגה לבד. בדיוק מה שעושה היום אלי ישי, גם הוא אומר אם לא תתן לי אני פורש, מה שהיה לגיטימי אצלך לגיטימי אצלי, ואני אמשיך את מורשת מרן בחוץ. מי אמר שצריך לקיים את מורשת מרן אצלך ואיתך? אם אתה לא נותן לי בשיטת הזגזג, אחד לך אחד לי, אחד לך אחד לי, אחד לך אחד לי, אן דן דינו סוף על הקטינו, אם זה לא הולך ככה אז אני יעשה מפלגה לבד, ואומר אלי ישי יש לי שבעה מנדטים לבד, ועם אורי אריאל אז אנחנו נעבור את ה-11 אז מי צריך את ש"ס השנה? ודאי, כל אחד יכול לקחת אותו הביתה, הוא כבר לא נמצא פה, אז אפשר מרן פה עם אורי אריאל, אפשר עם בנט אפילו, עם בית של גויים אפילו, אפילו עם בית של גויים דורעי דיבר עם בנט לעשות מפלגה משותפת ביחד, למה? מה עם מרן שאמר בית של גויים? מרן איננו עכשיו, עכשיו דורעי מרן, הוא מכתיר מרנים, הוא מחליט. נו, אז עכשיו שישו ושמחו, רואים את כל האמת. ולא רק זה, יש אחד שקרואים לו בדרום אברג'ל, שהוא אמר שחייבים ללכת עם מרן לעולם ולעולמי עולמים, עכשיו הוא החליט שלא בוחרים יותר בש"ס, מה קרה? כל אלה כשהוא היה במעצר בית הרב בעדני בא אליו, הרב מאיה בא אליו, כולם באו לבקר אותו, לשמור את הנכסים, יש לו 3000 מצביעים. נו, ו, ו, היום הוא אומר לא לבחור ש"ס, כי הוא החליט להתנתק מהפוליטיקה, הוא רק עוסק בקדושה ובטהרה עכשיו. אהה, מה קרה לש"ס המפוארה? מה זה? זה לא ש"ס המפוארה, זה ש"ס המתפוררה, הלא אמרתי זאת, לא? אין פה אמת בכלל, הכל שקר, הכל אינטרסים, הכל זה מה מקבלים, מה אתה נותן, לא נותנים יש איומים, אין איומים מתפרדים, וככה זה הולך להתפורר להתפורר להתפורר. לא הבנתי, אומרים מועצת, יש הקלטות של אלי ישי, אנחנו רק לאורם של הרב עובדיה ומועצת החכמים כך חונכנו וכך חינכנו, ומה קרה שאתה לא שואל אותם? והרב בעדני קורא לך ואומר, קבל את התנאים של דורעי ותחתום על מכתב שמתי שירצו יעיפו אותך לעזאזל, כמו שכולם חתמו, מה אתה שונה? כן, אבל הוא היה יו"ר, החתימו גם את דורעי על מכתב כזה שאם לא יעיפו אותו לכל הרוחות? הוא חתם גם דורעי? מילא בתור יורים לשעבר, בסדר, אבל למה דוקא הוא, מכינים לו את הדרך עם בעיטה, הלא זה מה שאמרתי לפני יומיים שלשה. הכל שקר רבותי, הכל שקר.

אה, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר.

אבל גם אם לא יאומן הרי זה מסופר, כל יום מספרים את הדברים בכל כלי התשקורת וחוגגים על זה איך הבלוף מתנפץ, חוץ מקיבוץ של אנשים אינטרסנטים שם אין שום דבר בשביל היהדות, מי דואג ליהדות, דואגים לתפקידים לג'ובים, למשרות, שיטת הזיג זג, וון פור יו וון פור מי, וון פור יו וון פורי מי, ווחד לך ווחד לי, ווחד לך ווחד לי, אשאדה, זה מפלגה של תורה? מה זה? איפה הכבוד למרן, נגמר? דקרו רבם! דקרו רבם!

ידוע לי על רבנים שהיו שרויים במצב דחוק מאד, ובכל זאת סירבו לקבל משרת רבנות בקהילות מפוארות, משום שהקלו שם בדברים מסוימים אפילו שהבטיחו לתקן את זה. כמה מבין האברכים מתעקשים לשבת בארבע אמות של הלכה כפי השקפתם, אף שיש להם קרובים המתריסים כנגדם ומציעים  לפניהם ענינים שונים. אבל מזרעא דיוסף אינהו, שמפטפים ביצרם, מורדים ומזלזלים ביצר, ובודאי מצליחים בדרכם להקים את עולה של התורה. זה הדרך שאדם יאמר עוד יוסף חי, יש עוד יוסף בעולם והוא חי, קשה במצרים להשאר יוסף חי ברוחניות, קשה מאד. קשה להיות באמריקה עוד יוסף חי, וגם קשה בארץ ישראל להיות עוד יוסף חי, אבל מי ששואף לאמת, מי שיפטפט ביצרו, ימרוד בו ויזלזל בו, יקרא עוד  יוסף חי. עד שיבוא משיח  צדקנו, משיח בן יוסף עוד יוסף חי.

רבי חנניה בן עקשיא....

 

 

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת