טוען...

להיות פורץ

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.12.2014, שעה: 18:52

הורדת MP4 הורדת MP3


11-12-14

"ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ". אומר המדרש בראשית רבה פ"ה. כמה ידות כתיב כאן, רבי יהודה אומר ארבע פעמים מוזכר יד, כנגד ארבעה חרמים שעתיד עכן לפשוט את ידו בהם. חרם עמלק, חרם סיחון ועוג, חרם יריחו, וחרם כנעני. רבי חנינא אמר כנגד ארבעה דברים שעתיד ליטול מן החרם, הדא הוא דכתיב "ואראה אדרת שנער אחת טובה ומאתיים שקלים כסף ולשון של זהב אחד". מזה רואים ארבעה דברים שהוא נתן בחרם.

הביאור יותר מבואר בתוך המדרש בשביל להבין איך זה ארבעה. רבי בשם רבנן אמר, כל הפורצים ממך עומדים, שנאמר עלה הפורץ לפניהם. ביקש זרח לצאת תתחילה, אמר הקב"ה משיח עומד מפרץ ויוצא זרח ראשון? אלא יחזור למעי אמו ויצא פרס ראשון שהמשיח יוצא ממנו. פרץ זה משיח, שנאמר "עלה הפורץ לפניהם".

לכאורה שני המאמרים האלה של חכמים נוגדים וסותרים זה את זה. במאמר הראשון מנוזף הוא על שההין להתפרץ הראשון והתביעה כנגדו קשה, וזה שגרם לו אח"כ במהלך הדורות שיצא ממנו עכן שבכוחו העז פגע ופגם בעניני החרמים, שפרץ גדרים שגדרו גדולי עולם, זהו פריצותו הראשונה של פרץ שגרמה התפתחות לאחר כמה דורות למעשה עכן שעכר את ישראל.

לעומת זה בא מאמר השני שבו הוא משובח על שההין לצאת ראשון, ונעשה לאות ודגם לכל בעלי המדרגות כובשי דרכים חדשות, קדושי עליון, שפורצים את המחסומים ומורידים את האור העליון, ודור לדור יצעדו באון ועוז עד שיזכו לדור שממנו יצא המשיח שהוא תכלית הבריאה. ועוד משמע, שהפריצות הוא כח נבחר ורצוי לה' יתברך, יחזור זרח ויצא פרץ ראשון, שכח פריצת המחיצות חביבה לפני הקב"ה. ויש פה תמיהה איך סמלו של פרץ מגונה מצד אחד ומקולס מצד שני ושניהם ביחד. איך זה הולך ביחד?

יש לבאר על פי הרעיון, כידוע כוחות הנפש הכלליים שבאדם לכל גווניהם ונטיותיהם סתמיים הם, כי מצד מהותם העצמי המידות אינן מתייחסות לסוג הרע המוחלט או לטוב המוחלט. ערך הכוחות ההם נוצר ומתהווה מצד שירותם המבוצע ביד האדם, תלוי איך אדם משתמש בהם. ערכו החיובי או השלילי של כל מידה ומידה מתהווה בשעה שאדם משתמש בסיבה הזו למידה של מטרה ידועה נגיד לפריצות או לפריצות של עול ושוט עוול ושוד. אבל אלו קדושי עליון שהם יצאו מפרץ, אלה שיצאו ממנו הם ידעו איך להשתמש במידה הזו באופן הנכון. תהיה להם התפרצות נגד האדישות, לגבי שאיפות ועליות עליונות, אלה שדוחקים את עצמם להכנס ולעלות במעלות השלמות ובכח עזות דקדושה הם סוערים לפרוץ פרצות מעל הטבע, לגשם חזיונות ויצירות נעלמות הספוגים בנפשם, והם מתבקשים להולידם ולהוציאם לאויר העולם, כל רעיון, כל חזיון, כל יצירה נעלמה הם מתבקשים להוליד ולהוציא אותם לאויר העולם. אלו הם בניו של פרץ, שזכו תכונות אבותם מסייעתן, על כגון אלו אמר הקב"ה אם יצא פרץ ראשון שיודע לכוון ליישר תכונת וירושת אבותם במקומם ובזמנם. ז"א מעלה גדולה יש לפרץ, זה שהוא פורץ גדר כמו שמלך המשיח כמו מלך שפורץ גדר, הוא לא יכול להשאר שאנן ואדיש, הוא כל הזמן פורץ דרכים והתחלות חדשות כל הזמן, הוא לא יכול לשבת על מקומו, הוא מחפש לעשות כל הזמן התפתחויות חדשות, הוא לא נח ולא שוקט. זו  מעלה גדולה ואדירה.

ובמשך כל קורות ימי עמנו, אנו מוצאים את אלו גיבורי הכח והעוז, עזות דקדושה, החל מהנביאים הראשונים והאחורנים עד הדורות שלפנינו, שהם בעלי הכוחות הפנימיים הקדושים והסוערים אשר למרות כל נסיבות הטבע והחומר הגס השולט סביב הם פורצים את המחסומים ומחדירים את אורות ה' יתברך לכל אתר ואתר. ואפילו שלעיתים אותם אנשים אינם מוכרים לרבים ובפרט בתחילתם, ועוד יש מי שלועגים משאיפותיהם הרוחניות, אבל הם גיבורי הרוח באור פני עליון יהלכון, ולמרות כל היאוש של מאורעות החיים והטבע המפריעים בדרכם, הם צועדים קדימה ונעשים לאות ומופת לכל הדורות. ודור לדור ישבחו את גבורת אלה הפורצים והמעיזים.

זה הרעיון הגנוז באמרתו של הקב"ה, שמשיח יוצא ממנו, והוא פרץ צריך לצאת תחילה. לכאורה מה נפקא מינה אם הוא יוצא תחילה או שיצא שני? אלא משמע מכאן שענין תחילה הוא מעלה ושבח מיוחד לאלו הפורצים הראשונים. שדוקא המשיח, משיח ה' צריך להכיל בנפשו את כח התחילה, את העזות, את ההתפרצות, לצאת ראשון לפני אחיו, לסלול נתיבות בעבודת ה' יתברך שיהיה עוז ברוחו רם ונשא מעל אחיו, עם חזיונות ושאיפות להריח את דבר ה' מרחוק. להקדים לפני האחרים.

המורם מכל, זה כדי שנקח מוסר והבנה שנתחנן לפני ה' יתברך שיעזור לנו בכל כוחות נפשנו הגנוזים והאטומים, להטותן במקומן ובזמנם הנכון, כי הטבע נתונה ביד האדם ובבחירתו להניע הן לטוב והן לרע, והטבע הוא כמו עיסה ביד אדם ללוש כרצונו, ואיך שהוא יעשה ככה יתקבל  צורה, והכל ביד אדם כחומר ביד היוצר. אם לא יהפוך להשתמש לצד הטוב אז יקבל הרע תכונתו וישתמש בו לדרכי היצר, והרי ביד האדם להשתמש עם כוחות נפשו בעולמו ואחריתו ולכבוד יוצרו וקונו לרומם כבוד שמים.

לכן לומדים פה יסוד גדול, אפשר לקחת את כל הכוחות לכיוונים שליליים, אפשר לקחת את אותם כוחות לכיוונים חיוביים. אז ז"א אדם מחויב להשתמש בכל הכלים לכיוון הטוב. יש קנאה ויש קנאה, יש קנאה פסולה, קנאת הטיפשים, למה יש לו, למה זה, למה זה, איך הוא קנה, איך הוא עשה, איך הוא פעל, אבל יש קנאת סופרים תרבה חכמה, שהוא לא רק רואה מה שההוא השיג, הוא אומר למה שאני לא אשיג את מה שהוא השיג, אם הוא השיג אז גם אני יכול להשיג, מה אני שונה ממנו, אני נשמה והוא נשמה, אני בצלם והוא בצלם, מה ההבדל בינינו? מי אמר שהוא השיג עכשיו אז אני בגלל שלא חשבתי על זה תחילה לא אוכל להשיג, בשביל מה יש קנאת סופרים תרבה קנאה, כבר ראית מישהו מעליך אתה יכול גם לעקוף אותו, מי אמר שלא? כמו שהוא התחדש ברעיון תתחדש גם אתה ברעיונות, אבל אם תפעיל את השכל כל הזמן להיות חדשן, לחדש דברים בעבודת ה', להוסיף בעבודת ה', לחפש שלמות אז ודאי שאתה יכול, מי אמר שאתה לא יכול? אלא בן אדם הוא נעבך, הוא לא רוצה לעשות שום דבר, הוא מסתפק במה שיש לו, והפוך, הוא מחפש חיי גשמיות ושלוה ורגיעה ופחות טרחה, ממילא ככה הוא נהיה, אבל פרץ הוא ראש וראשון לפורצים, הוא פורץ תחילה, הוא פורץ קודם כל את האדישות, הוא כל הזמן מתחדש ומחדש.

זאת התכונה וזה מה שיהיה במלך המשיח, כי אחרת מה? צריך להתמודד מול כל העולם, מלך המשיח צריך להלחם מלחמות ה' כמו שאומר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים, אז זה לא פשוט. אז לכן  צריך להיות פורץ, דהיינו מחדש, לא שוקט על השמרים ופועל כל הזמן, וכמובן שמול אלה עומדים החבר'ה של הסטרא אחרא שמזלזלים ומלעיגים, כי מה הסטרא אחרא תסכים? אז היא מזלזלת, לא מה אתה חושב שאתה בא עם רעיון ואתה יכול לעשות כך וכך? אה, מה אתה מדבר שטויות.

אני זוכר שאני התחלתי להפיץ קלטות בחינם, עד אז היו מוכרים קלטות בכסף, לא היה מצב כזה שמחלקים קלטות בחינם, מה פתאום שיחלקו, אפשר להרויח כסף למה לחלק בחינם. אני שהאמנתי שמזונותיו של האדם קצובים, אז אם ה' נתן לי מתנה כזאת שאני יכול להשפיע, אז למה שאני לא אחלק את זה בחינם, המזונות ודאי יגיעו, גם בלי, למה צריך דרך הקלטות, זה יכול להגיע ממקום אחר, התחלתי לחלק, אז הסתכלו עלי אנשים מה אתה קוקו? אנשים עוברים סמינר שבוע ימים ובקושי חוזרים בתשובה עם כל המרצים, ואתה רוצה בקלטת אחת פלסטיק לתת לאנשים שהם יחזרו בתשובה, כן, אתה באמת חושב ככה? כן, ואני חשבתי כן, ולא עוד אלא אמרתי פסוק, "חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו", מה זה חינם נמכרתם? הם דגלו בשיטה שבלי כסף אין ערך למוצר, אדם מזלזל, מקבל בחינם זורק אותו, אסיא מגן מגן שויא, כשאדם מקבל רפואה בחינם אז זה שוה באמת אתה מבין כלום, אבל זה לא נכון במקרה הזה, חינם נמכרתם, אמרתי תודה לאל שאנשים אוהבים את החינם, מכורים על חינם, יש חינם? איפה איפה? חינם תביא תביא תביא תביא, חינם נמכרתם, ואם בכסף אתם לא תגאלו, אם תחכה עד שיקנו ממך קלטות אז יקנו אלף אנשים בתקופה אני לא יודע מה וזהו, אבל זה לא יגיע למיליונים, זה לא יגיע לכל העם, זה לא יהיה בכל בית יהודי, בטח שלא בכסף מי הגיע לכל העולם? אף אחד. אבל הבחינם הגיע לכולם. ולא בכסף תגאלו, אם זה יהיה לא בכסף - תהיה גאולת הנפש לאנשים והם יחזרו בתשובה. וכן הווה, מאות אלפים יהודים חזרו בתשובה מהבחינם. אז שאדם יבוא ויגיד כזה רעיון, זה נקרא קוקו, קוקו.

אבל מה לעשות שהקב"ה חפץ להושיע את עמו, ולהציל אותם, וה' אמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מה זה אומר? כמה משך הטיפה שתפגע באדם? כהרף עין, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, אין מים אלא תורה, ואפשר לזרוק והופ.

פעם אמרת בשלש עשרה שנה לשופר, אמרתי שיש משנה שאומרת שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של התורה, נו, ואם יוצאת בת קול מי שומע? אתה שמעת היום בת קול? לא שמעת. אבל כתוב שיוצאת בכל יום, אז מה זה מועיל אם לא שומעים? אומר הבעל שם טוב זצ"ל, שאלה הרהורי התשובה שיש לכל יהודי כל יום. מה זה הרהורי התשובה? הרהורי התשובה זה שהוא ראה איזה מעשה או נ זכר ענין ואז יש לו ככה איזה מחשבה לשבריר של שניה שהוא רוצה להיות כמו זה, הוא רוצה ללמוד, הוא באמת רוצה ככה, הוא רוצה להתחיל להתפלל, הוא רוצה ככה, הוא רואה איזה לויה אז הוא רואה סופו של אדם, כל מיני כאלה הבזקים קלים, כל יום יש לבן אדם, כל יום, כל יום, כל יום כל יום. אבל יש כאלה שהם ערלי לב, שומן, חלב יש להם על כסלם ואלה גם הנקישות האלה של הבת קול לא מגיעות, לא עוברות. מה עושים עם אלה? הם לא שומעים את הבת קול, לא שומעים את הבת קול. אז אמרתי שברוך ה' כיון שהם לא שומעים את הבת קול, אז אני אחלק להם קלטת, קלטת. הרי מה המטרה של הבת קול? ליצור אצל האדם הרהורי תשובה, מה זה בת קול? בת קול זה גימטריא קלטת. אז התחלנו לחלק בצמתים קלטות לכל האנשים, ומה הם שמעו בקלטת את הבת של הקול, זה לא הקול הישיר שלי כמו עכשיו, זה הבת של הקול, שומעים את זה דרך כלי שני. ומה עושה הבת קול? תשובה, אדם שומע את הקלט ובדברי תורה נוצר לו הרהור תשובה. אז הבת קול התגשמה, ירדה, נכנסה לתוך הקלטת ומעוררת את האנשים.

נו, ומה נפקא מינא אם יהיה הרהור של תשובה? מה הנפקא מינא? אז יהיה הרהור, אבל זה מביא לידי מעשה? לא כל הרהור מביא לידי מעשה, או, אבל יש פה סוד גדול, גדול מאד, כתוב בזוהר הקדוש שאם אדם עבר כל עבירות שבתורה ולא עשה תשובה, כל העבירות הוא עשה ולא עשה תשובה, הוא יורד לגיהינום לנצח נצחים. אבל אומר הזוהר, אם היה לו הרהור תשובה אחד, אם היה לו הרהור תשובה אחד הוא יענש בגיהינום ואח"כ אותו הרהור יעלה ויצפצף למעלה לפני כסא כבודו, ואז ירד ובזכות אותו הרהור הוא יזכה לצאת ולעלות. ז"א סוף כל הרשעים הכי רשעים בעולם לצאת מהגיהינום בתנאי שהיה להם הרהור תשובה אחד. אפילו לא עשו תשובה מעולם, אפילו דקה לא, אבל הרהור היה להם פעם אחת, פעם אחת עבר בליבו מחשבה הרהור לעשות תשובה באיזשהו זמן, זה מצילו בסוף מגיהינום. נו, אז אם זרקנו קלטות ומישהו זכה להרהור, לפחות דאגנו שהוא לא יהיה בגיהינום עד הסוף, שווה או לא שווה? והיו הרבה יהודים ששמעו בקולי, ותרמו לאותם קלטות שהפצנו במיליונים, וברוך ה' אני חושב שכמעט אין בן אדם אחד שלא היה לו הרהור תשובה. אז ז"א זה להציל את כל עם ישראל מגיהינום, עוד בלי התשובה, בלי תשובה ממש באופן מעשי שהוא יהיה דתי וכו' וכו' וכו'.

אדם צריך לחדש כל הזמן חידושים, לא להיות נדוש, נאיבי, רוטיני, כל הזמן כמו כולם, מקסימום הוא מעתיק העתק הדבק, אדם צריך לחשוב איך אני מקדם את היהדות, איך אני פורץ דרך, איך אני אוחז במעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, מה הם עשו? איך הם התמודדו? עולם שלם נגדם, איך אפשר בן אדם יחידי? אפשר, עובדה, היה אברהם, היה יצחק, היה יעקב, הם הצליחו, איך הם הצליחו? תבדוק במה חשק בהם ה', מה היו התרגילים והתכסיסים שהם עשו, איך הם דיברו, באיזה שיטה הם פעלו, הם שברו טמבלויזיות או לא שברו? הם שברו צלמים או לא? הם הלכו בדרכיה דרכי נועם כזה או שהם הלכו אודרוב ישר ואמר את האמת? אברהם אמר אתה אוכל ומברך חינם, לא - תשלם, אברהם אומר, אתה ארור אני ברוך, מדבר ברור אברהם, אין קונצים אצלו. אוהב את ישמעאל אבל אם ה' אומר לו גרש - קישטה, מגרש. שולט במידות אברהם. שולט בכל המידות שלו, מה שצריך לפי מה שה' עושה עושים, צריך לשחוט - לשחוט, מה הבעיה? צריך להתפלל בשביל סדום, סדום הרשעים צריך להתפלל? להלחם עם ארבע מלכים להציל בן אדם אחד שעזב אותו? גם. לא מערבב רגשות, אין רגשות, שכל, צרוף רצון הבורא, זה מה הוא רואה בעיניים ככה הוא פועל.

זה מה שאנחנו נדרשים, זה מה שאנחנו נדרשים. זה מה שה' רוצה זה מה שהוא אוהב, לכן אומר הקב"ה, אמר הקב"ה משיח עומד מפרץ, ויוצא זרח ראשון? מה פתאום? מה פתאום, פרץ יחזור זרח ופרץ צריך לצאת. למה? ההתחלות תמיד, לשבור מחסומים, להתקדם קדימה. זה מה שצריך רבותי. ואם לא היו אלה במשך הדורות שפרצו לנו את הדרכים ואת כל המחסומים והחסמים, ואת כל המרגיעים וה"מבינים" במרכאות שאומרים שזה לא יצלח, זה לא יצלח, והיא לא תצלח, אבל מי שדבק באמונה שלמה ללכת בדרך של הפורצים הראשונים, יכול להצליח בסופו של דבר.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...


  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת