טוען...

חיה רעה אכלתהו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 21.11.2013, שעה: 17:09

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו", ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל, חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמה. אז רב ושמואל מסבירים מה הכוונה "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו", אחד אומר שהוא בא לעשות מלאכתו ממש, מה שהוא רגיל לעשות, וחד אמר לעשות צרכיו עמה - להיות עמה. אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו, אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שייכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות? ז"א דמות דיוקנו של אביו באה לפניו ואומרת לו יוסף, אתה ואחיך צריכים להיות כתובים על אבני החושן, עכשיו מה אתה רוצה, זה לפי מאן דאמר שהוא בא לעשות צרכיו עמה, רצונך שימחה שמך מביניהם בגלל זה ותקרא רועה זונות? רש"י בסוטה ל"ו. ונפלא הדבר איך שיוסף שכל כך סבל בידי אחיו שגנבו אותו ומכרו אותו וגרמו לו את כל הצרות, יחזיק אותם עדיין לבני עליה הראויים להחקק על אבני האפוד ולעצמו לא מצא שום הצדקה והרגיש שאחת דתו בעברו עבירה להמחק מהאפוד, וכי לא היה לו לטעון שאחיו שמכרוהו הם אשמים בכל? ואפילו אם יחטא, הרי הכל באשמתם, ומדוע יחשוב שהוא לבדו יידחה? 

יוסף בעצמו ידע שאחיו טעו במה שחשדו אותו, על אף שדנו אותו על פי דין והכניסו את הקב"ה בחרם שלא יגלו דבר, בודאי כבר הבין שהוא בעצמו אשם משום שסיפר עליהם לשון הרע וחשד אותם בדברים בלתי נכונים, אבל בכל זאת עדיין אי אפשר לזכותם לגמרי היות ומתחת ידם יצאה תקלה גדולה, אז איך הוא יידחה מן החושן והאפוד והם לא? 

אולם פשר הדבר הוא, שיוסף ידע להעריך החשיבות של חבורה של צדיקים בצילו של יעקב אביהם ותחת הדרכתו התמידית, שבודאי יתעוררו לתשובה גמורה ויעמדו על טעותם ויינחמו ממעשיהם. ובאמת כך היה כמו שאמרו חכמים ז"ל בילקוט מ"ב וברש"י, שהתחרטו אחי יוסף והחליטו לרדת למצרים לחפש את אחיהם - את יוסף. אבל במה שנוגע לעצמו הוא היה מוקף מזאבי טרף עובדי עבודה זרה, ואם אך יתחלק לצפרני היצר ויפסיד את מדרגתו הגבוהה של קדושה וטהרה, הבין שלא תהיה לו שוב תקומה אח"כ ויישאר כל ימיו רועה זונות. ללא ספק היה יוסף נמצא במצב של פיקוח נפש כל עוד שסרב לדרישת אשת אדונו. ובן נח אינו מצווה על קדושת ה', ולא היה מוטל עליו לההרג כדי להמנע מעבירה זו, ואם כן לא היה לו להפסיד מקומו על אבני החושן והאפוד, היה יכול להגיד מה פתאום, שהוא יפסיד את מקומו? שהם יפסידו את מקומם. 

אבל יוסף הבין היטב שלא פעולה אחת של עבירה הוא הנידון אלא שיטה של עבירה, משום שעבירה אחת גוררת את השניה ויישאר כל ימיו שקוע בעבירה, אפילו בשאר מצוות שלא נתחייבנו למסור נפשנו, היינו על פעולה אחת לבד. אבל על שיטה של עבירה נהרגים אפילו בשאר מצוות. ז"א אם אדם עובר למצב של שיטה, וזה לא עבירה חד פעמית, אז כבר חייב למסור את עצמו. 

עכשיו יש לעיין במה שאמרו חכמים בסוטה ל"ו, חד אמר לעשות צרכיו עמה, אז כתוב חיה רעה אכלתהו, אמר רב הונא, נצנצה בו רוח הקודש, זו אשתו של פוטיפר, חיה רעה אכלתו - זו אשתו של פוטיפר, למה - שלא יכתב בתורה דבר שאינו אמת. ואם טעה יעקב וסבר שחיה רעה אחלתו, לא תכתוב התורה כך אם אין בו צד של אמת. ואם כן, מוכיח המדרש שהכוונה לאשת פוטיפר, שהיא היתה הצרה במציאות, והיא החיה הרעה שאכלתו, ז"א שהיה פה צד שחיה רעה, או כמו שקורא המדרש הדובה הרעה, היא תאכל אותו, על ידי העבירה. והענין של חיה רעה אכלתו היינו שהיתה אצלו בחינת הוה אמינא לחטא, אפשרות לחטא, והוה אמינא הזו אף שלא יצאה לפועל, יש לה כבר הבחינה של כליון, הבחינה של חיה רעה אכלתהו. וצריך עיון, מאחר שהיה יוסף הצדיק מאוחד עם אביו, ויסוריו היו של אהבה לבד, איך אפשרית אצלו הוה אמינא של חטא, איך אפשר להגיד שיכול להיות אצלו צד כזה של חטא, עד שאמרו חכמים ז"ל כמו שאמרנו. 

אבל מצאנו בספרים הקדושים, חס ושלום לחשוב כך על יוסף הצדיק שהיה יסודו של עולם, אלא הביאור כמו שאמר רש"י, שאשת פוטיפר התכוונה לשם שמים, שהיא ראתה באיצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, ולא ידעה אם זה ממנה אם מבתה, הרי בסוף זה נכון, בתה התחתנה איתו, אסנת בת פויטפרה וממנה הוא הביא את הבנים, רק היא ראתה באיצטרולוגין ולא ידעה אם זה ממנה אם מבתה, אבל שיהיו בנים ממנו היא ידעה, ולכן היא שידלה אותו בדברים הרבה כמו שכתוב במדרשים. והיא גם טענה לו שהיא ראתה כך במזלות, וגם הוא ידע מה השייכות שיש לה אליו שתעמיד תולדות ממנו, והיה כאן מקום גדול לטעות שרצונו יתברך היא שיפסוק כאן להוראת שעה להיתר להיות איתה כדי להעמיד תולדות ממנה כמו בועז ורות, וכמו יהודה ותמר, וכבר היה במצב של לפסוק כך למעשה, כי היה קשה למצוא את הטעות שבדבר, הרי מעשה יהודה ותמר ובועז ורות היו מכוונים מן השמים וצמחו מזה תוצאות גדולות - זרעו של משיח, ובמצבים כאלה היצר מסתתר ומטעה, ואפילו יוסף הצדיק הגדול כל כך בדבקות עלה על דעתו על כל פנים לרגע כי גם דבר זה קודש הוא ומצוה לעשותו על פי דין, אך לאחר שהסתכל במידת האמת של יעקב אביו, הסתכל בדמות דיוקנו של אביו, הסתכל במידת האמת של אביו שזה דמות דיוקנה שהופיעה לנגד עיניו, אז הכיר את האמת הברורה וניצח את יצרו שזה רק הטעיה מצד היצר הרע וניצל, אבל הוא כבר בא לעשות מלאכתו לפי מאן דאמר, למה? מהסיבות שאמרנו, שהיא הוכיחה לו באיצטרולוגין שהוא צריך להעמיד תולדות ממנה או מבתה, היא סברה שזה ממנה והשתדלה מאד לשם שמים, והוא כמעט הגיע להכרעה שזה אכן כן, אבל כשבאה דמות דיוקנו של אביו מולו - מידת האמת של אביו, ברח מזה וניצל, אם לא היה מפסיד הכל, כי היצר היה מטעה אותו שזה הכוונה ומפיל אותו. 

אז אתם רואים איך טומן יצר הרע אפילו למי שמידתו מידת היסוד, איך טומן לו פח ורוצה להפילו, זה נקרא חיה רעה אכלתהו, הבחינה של הדובה הזאת שהמתינה לו לצוד אותו. היא התכוונה לשם שמים אבל השטן רצה להשתמש בה כדי להפיל את יסודו של עולם. וברוך ה' מידת האמת של אביו שהוא דבק בה הצילה אותו וכך אנחנו גם ניצלנו.

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת