טוען...

שלא תמות כמו שחברך מת | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.04.2013, שעה: 12:20

הורדת MP4 הורדת MP3


"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו", אומר רש"י מה ת"ל, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, אומר משל, משל לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו אל תשכח בטחב ואל תאכל צונן בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני, זה זרזו יותר מהראשון, לכך נאמר "אחרי מות שני בני אהרן". 

אז רש"י אומר שרבי אלעזר בן עזריה היה מושל משל, רופא נכנס אל שני חולים, לאחד אמר לו אזהרה אל תאכל זה ואל תשתה זה, ולשני אמר אל תאכל זה ואל תשתה זה שלא תמות כמו שמת ההוא, אז הוא זרז את מי? את זה שאמר לו שלא תמות כמו ההוא, זרז אותו יותר מהאשון שלא אמר לו את זה. לכן נאמר כאן, "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו" אז אחרי זה הוא בא להגיד שלא ימות כמו שמתו הם. 

רואים מכאן שאפילו את אהרן שהיה קדוש עליון ושקול כמשה רבינו, בכל אופן היה צריך להזהירו ולזרזו, שלא יקרה לו כמקרה בניו. קל וחומר שצריך שנזהר ונזדרז למצוות, ונעשה גדרים וסייגים שלא נחטא, כי אע"פ שאנחנו מוחזקים בעיני עצמנו לגדולים, הלא גם הגדולים באמת, כמו אהרן הכהן, צריכים זירוז, וזוהי הסיבה שצריכים ללמוד מוסר כדי לעורר את הלב שיזדרז בעשיית המצוות ויזהר מעבירות. מה מועיל המוסר? לזרז אותנו לא להפסיד את הזמן ולקנות מצוות ושכר אדיר בעקבותן ולהזהר ולהמנע מן העבירות. 

זו הסיבה שלומדים מוסר, ואין די בכך שבשכל אנחנו יודעים שיש איסורים, כי כל זמן שלא הגיעו הדברים אל הלב אין בהם ממש למעשה, כל זמן שהדברים לא התיישבו על ליבו של אדם, בבחינת וידעת היום והשבות אל לבבך, אין בזה ממש, כי בלי קיום כל הלימוד לא שווה שום דבר, זה כמו שאדם קורא ספר, סתם קורא ספר. 

הסבא מקלם זצ"ל היה אומר שכשם שאין די בידיעתו של ראובן כדי שיעשה שמעון, כך אין בידיעת השכל כדי שיעשה הלב, כי המרחק בין השכל והלב הוא כמו בין שני אנשים נפרדים. הסבא מקלם אומר, אם ראובן יודע משהו זה מחייב את שמעון לעשות? שני אנשים שונים, מה שאתה יודע לא מחייב את השני לעשות, אומר אותו דבר, השכל שלך והלב שלך זה כמו שני אנשים שונים, השכל קוראים לו ראובן לצורך הענין והלב שמעון, אם השכל יודע משהו זה מחייב את הלב לעשות? כמו שני אנשים, ז"א בן אדם שלא יודע לחבר בין לבין זה שני אנשים. אז ז"א, אומר הסבא מקלם שוב, כשם שאין ידיעתו של ראובן כדי שיעשה ש מעון, כך אין בידיעת השכל כדי שיעשה הלב, כי המרחק בין השכל והלב הוא כמו בין שתי אנשים נפרדים. על כן צריכים לעמול ולהחדיר את הדברים ללב, צריך לעמול ולהחדיר את הדברים ללב, זה כמו לקחת קונגו ולחדור ולהכניס את הכל לתוך הלב, יש ערלת הלב לא נותנת להכניס, כן שמעתי כן כן כן, כן הבנתי הבנתי הנבתי, לא צריך לחזור פעמיים, אני מבין, כן, אבל לא רואים בפועל שאתה עושה, אז מה הקשקוש אני מבין אני מבין אני יודע אני יודע, מה, צריך שזה יעשה.

צריכים לעמול להחדיר את הדברים ללב, ועל ידי לימוד המוסר חוזרים וחוזרים ומזרזים את עצמנו עד שיכנסו הדברים אל הלב, ולכן נצטוינו לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, לא די בכך שנדע את המצוות של אהבת הבורא, "ואהבת את ה' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", לא די בכך שנדע את המצוות של תפילין וציצית, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך מצות ציצית וכו', וראיתם אותם וכו', לא מספיק, צריך לחזור על הדברים פעמים הרבה עד שיקבעו הדברים בלב. 

בהפטרת שבת הגדול נאמר "ושבתם וראיתם בין עובד אלהים לאשר לא עבדו". הגמרא מבארת, עובד אלהים זה מי ששונה פרקו מאה ואחד פעמים, זה נקרא עובד אלהים, ואשר לא עבדו, זה מי ששנה פרקו רק מאה פעמים, רק. כמה אנחנו שונים את הפרק? אפילו לא פעמיים, ואע"פ שאין זה מוסיף כבר להבין את הגמרא ללמוד עוד פעם, זה לא מוסיף כי הוא כבר יודע ודאי במאה פעם הוא ודאי כבר יודע את הגמרא, כמו שמצינו בגמרא בכתובות, תנא מיני ארבעין זימנין והוי לי כמונח בקופסא, ז"א הוא לומד ממנו ארבעים פעם חוזר על הדבר ארבעים פעם אז זה כאילו כבר מונח בקופסא, מי שחוזר על הדבר ארבעים פעם אז זה אצלו כבר כמונח בקופסא, נכנס אצלו בראש כמו מונח בקופסא, תמיד תמצא את זה אצלו בקופסא. לכן גם אומרים שזה מה יש לך בקופסא. אז רואים שבארבעים זה כבר מוח בכיס, אז מה מועיל ההפרש בין מאה למאה ואחד, עובד אלקים זה מאה ואחד, לא עובד אלקים זה מאה, מה זה מועיל? אם בארבעים זה כבר מונח בקופסא? 

נראה לפרש זה כי התורה אינה כשאר החכמות, תורת ה' בקדושתו ניתנה לנו, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, קדושת התורה כשלומד האדם משפיעה על הנשמה. האדם מתקדש בכך שהוא לומד תורה ומתקן את עצמו ואת מידותיו, ואם על ידי התורה אין האדם מתקדש, אין זה תורת ה', אין זה תורת ה', כי תורת ה' מקדשת את האדם. לכן הלומד פרקו מאה פעמים ואחד הוסיף יותר קדושה בנשמתו ע"י הלימוד, וגבר על יצרו. הרי זה עובד ה'. 

משל לדבר, שני אנשים נפלו לים, שחו אל היבשה להנצל, לאחד היה כח להגיע ליבשה וניצל, לשני לא היה מספיק כח והגיע עד קרוב ליבשה, אבל שם סמוך לחוף לא היה בו עוד כח וטבע. אע"פ ששניהם ידעו לשחות במידה שווה, על כל פנים לאחד היה מעט יותר כח אז עמדו לו כוחותיו להנצל, לחברו היה חסר מעט כח והוא טבע. זה שהצליח מאה ואחד ניצל, זה ששחה מאה - טבע. זה נקרא עבדו זה נקרא לא עבדו. 

כן הדבר לענינינו, לימוד התורה הוא מזון רוחני לנשמה ולחכמה, ולפיכך זה שלומד תורה מאה ואחד פעמים, יש בו יותר מקדושת התורה, ולכן יוכל להתמודד בעולם הזה שהוא יום גועש בסערות היצר, ולחברו שלמד רק מאה פעמים אע"פ שידיעת הפרק שווה לשניהם, מכל מקום אין לו קדושת התורה כמו לחבירו, לפיכך לא יכול להנצל מיצר הרע, ויטבע בים העולם הזה, ולכן נקרא אשר לא עבדו. ז"א מה מדברים פה, מדברים פה על העקרון הזה, אחד שעשה מאה ואחד התגבר על יצרו, אחד שלא עשה מאה ואחד לא התגבר על יצרו, מה פירוש? זה אמר אין לי כח יותר ללמוד, אין לי די יותר אני במאה מפסיק, זהו. בד"כ כשסוגרים מספר לא מתחילים כאילו דבר חדש, כאילו אתה צריך להתחיל עכשיו עוד מאה חדשים, אז בד"כ לא ממשיכים, אנשים אוהבים להגיע למספר עגול, או להתחיל מיום ראשון, או מראש חודש, כל מיני דברים כאלה, היצר לא נותן לבן אדם לעשות עוד קצת. בא בן אדם גמר אומר עוד אחד, זה מראה שהקדושה שלו גדולה והוא מסוגל להתגבר על היצר שאומר די, עשית מאה חלאס, השני הגיע למאה לא אמר עוד אחד, לא יכול לעשות עוד אחד, טבע. זה נקרא לא עבדו, למה הוא אמר יש גבול, עד מאה אני זהו מפסיק. ז"א מדובר בשניים שהיו יכולים כביכול להגיע לזה, אבל זה לא היה לו כח זה כן היה לו כח, זה התגבר עליו יצרו זה לא התגבר עליו יצרו, וזה ההבדל בין מי שניצל למי שטבע. שניהם שחיינים, אחד נגמר לו הכח, נגמר לו הכח, מה קורה? אז מה אומרים לו תשמע, זה לא יפה, הוא כבר כמעט הגיע, אז מה אתה חושב שהים יגיד לו יאלה ניתן לך שני גלים ונדחוף אותך החוצה? הים לא מתערב, אתה לא הגעת אתה טרנק בפנים. 

אז ז"א מפה רואים שקדושת התורה כמה שאדם לומד היא נותנת לו יותר כח להתמודד, אבל כשהוא לומד על מנת לקיים, כשהוא לומד על מנת לעשות, כשהוא מבין מה הערך של התורה. הנה מספרים על שלשה, שלשה תלמידים היו לרבי ישראל סלנטר זצ"ל, גאוני עולם, אחד היה הסבא מקלם, אחד קראו לו רבי נפתלי אמסטרדם, ואחד רבי איצלה פטרבורגר זצ"ל, הרש"ז מקלם היה מפורסם בלימוד המוסר שלו, רבי נפתלי אמסטרדם היה מפורסם בשקידתו עד שהיה לו קביעות מיוחדת ללימוד בעת שהלך לשתות מים, כשהוא הלך לשתות מים יש לו סדר מיוחד, לא קשור לסדרים הרגילים שלו, אז תאר לך שלא היה מבזבז זמן אפילו בדרך כשהולכים לשתות מים היה לו סדר מיוחד. סתם נגיד הוא היה גומר את כל המשנה ברורה דרך זה, בדרך למים. רבי איצלה פטרבורגר היה ידוע בגאונותו בתורה. ופעם אחת בליל שבת מלילי החורף הארוכים, ישבו שלשתם ולמדו עד שכבה להם הנר שהאיר לפניהם. מספר רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל בזה הלשון, אני הבטלן הלכתי לישון, זה היה גאון בשקידה, רבי איצלה פטרבורגר ישב ולמד את הסוגיה בבבא בתרא יש מעילה בגידולין עם רש"י תוס' בעיון, זה הגאון, והרש"ז מקלם בעל המוסר נעמד על יד הסטנדר וחזר לעצמו על מה שלמד וכל הלילה עד אור הבוקר, את הפסוק, פסוק אחד, "פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה, אודך כי עניתני ותהי לי לישועה" והיה מפרש לעצמו כך, פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו - זה השער לה' צדיקים יבואו בו. אודך כי עניתני, וכששמח האדם ביסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זה השער לה' לעלות במעלות עליונות. פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה - ומן השמים עונים לו, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אודך כי עניתני - כשאדם שמח על יסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה', לעלות במעלות עליונות. פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אודך כי עניתני, כששמח אדם ביסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' לעלות במעלות עליונות. פתחו לי שערי צדק, אדם מבקש פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו, מה עונים לו, אתה רוצה שיפתחו לך שערי צדק? מן השמים עונים לו, זה השער לה' צדיקים יבואו בו. איזה שער? "אודך כי עניתני" מה זה עניתני? כששמח האדם על יסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' לעלות במעלות העליונות. פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, מן השמים עונים לו, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אודך כי עניתני, כששמח אדם ביסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' לעלות במעלות העליונות. פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערות כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אודך כי עניתני - כששמח האדם על יסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' כדי לעלות במעלות העליונות. 

ועל זה חזר הרש"ז מקלם כל הלילה, פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו, מה עונים לו - זה השער לה' צדיקים יבואו בו אודך כי עניתי, כששמח האדם על יסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' לעלות במעלות עליונות. על זה חזר הרש"ז מקלם כל הלילה, כך סיפר רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל, זה היסוד של לימוד מוסר, שצריכים לחזור עוד ועוד ועוד ועוד עד שיכנסו הדברים אל הלב, כי אדם צריך לעורר את עצמו ע"י לימוד המוסר, להתעורר, להתעורר מהמוסר, להתעורר, וזה הלימוד מהפסוק שאפילו אהרן הכהן צריך לזרזו ולומר לו אחרי מות שני בניו, צריך להגיד לו, כמו המשל שלמדנו מרבי אלעזר בן עזריה, שהרופא אמר לזה אל תשכב בטחב ואל תאכל בצונן ולשני אמר שלא תהיה כמו זה שמת, זה זרזו יותר מן הראשון, אז ז"א גם את אהרן הכהן היו צריכים לזרז קל וחומר לנו, שאנחנו צריכים לזרז את עצמנו בלימוד המוסר שוב ושוב.

לכן פתחו לי שערי צדק, רק מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות, אודה יה, ומן השמים עונים לו, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, איך? אודך כי עניתני, כששמח אדם ביסורים שבאים עליו כדי לכפר על חטאיו, זהו השער לה' לעלות במעלות העליונות. אמן.


 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

 • 22.07 00:12

  כבוד הרב היקר🧡 במהלך היום נחתי וב"ה כל היום שומעת אותך ונרגעת מהדברי תורה, עד הערב חיכיתי להרצאה (קרית עקרון 21.7.24) וכ"כ מדהימה וממש קסום ויפה כל מילה! אכן, כמה טוב להיות אהוב ואוהב שנותנים אהבה אחד לשני, מילותיך הן רפואות לכל האיברים. לילה טוב🤲🏻 (אמן).

 • 21.07 20:59

  רציתי לספר לרב מה שקרה לי אישית לפני שבוע. נסעתי לבד ברכב מ-Lakewood ל-Baltimore ותוך הנסיעה התחילה סערה נוראה (Tornado Warning). היה מאד קשה לנסוע ואחר כמה דקות הצלחתי בעזרת ה׳ לצאת מכביש הראשי (I-95) לעצור בתחנה על ידו. עצרתי שם לשעה בערך וכל הזמן ירד גשם כבד בלי הפסקה. אכלתי משהו וקראתי תהלים ואמרו שברבע שעה יפסיקו את האזהרה שיש אפשרות שיהיה tornado. הרגשתי שאני מוכרחה להגיע הביתה כבר ונראה לי שהגשם קצת פחות כבד ונסיתי להמשיך בנסיעה ב-I-95. תוך שלוש דקות הסערה התחילה עוד פעם והייתי כבר עייפה ופשוט לא יכולתי לראות את ה-lane markings וכשמשאיות גדולות עברו על ידי לרגעים מפחידים היה בלתי אפשרי לראות אף דבר מהחלון לפני (windshield). התרכזתי כפי יכולתי לראות משהו והיה כל כך קשה עד שלרגע חשבתי לעצמי: 'אין לי כוח והמתח כל כך קשה לסבול אולי אעצור כאן באמצע הרחוב ויקרה מה שיקרה' (ח"ו...). פתאום ב"ה נזכרתי במה ששמעתי מהרב אודות כח השמחה בהשי"ת! והתחלתי לשיר את ניגון הרב: "עבדו את ה׳ בשמחה!". אני רוצה להעיד: על שלוות הנפש שזה גרם לי. לא ידעתי אם אצליח להישאר בחיים או לא (ח"ו) אבל אמרתי לעצמי: ׳לא משנה לי מה יחליט ה׳ . אני איתו. הוא ה-Boss.׳ וככה המשכתי לנסוע. לא היה אפשרות לצאת מהדרך לזמן רב וניסיתי לנסוע למיטב יכולתי וכל הזמן עם ישוב הדעת בלי לדעת מה יקרה מרגע לרגע. הרגשתי ממש את כוח השמחה בהשי"ת. אז תודה לרב עבור העצה הטובה והלימוד החשוב ביותר בענין הבטחון בהשי"ת בשמחה. סיפרתי את המקרה להרבה אנשים שידעו את אמת הענין. הכל בזכותך. ויה"ר שהשי"ת יברך את הרב להמשיך בעבודת הקודש שלו להדריך אנשים בעבודת השי"ת (אמן).

 • 21.07 15:15

  כבוד הרב היקר שליט"א! תודה רבה על הכל מכל וכל! תודה להשם יתברך ותודה רבה לכבוד הרב היקר שליט"א על הברכות והתפילות ולכל מי שהתפלל עלי. מרגישה ברוך השם מצוין! הקהילה היקרה פינקה אותנו עם המון מטעמים לכבוד שבת קודש ואנחנו מודים לכולם! שבת שלום ומבורך!💐.

 • 21.07 15:15

  שלום רב לכבוד הרב הקדוש, רציתי לשתף את הרב בנס שקרה לי! נתקפתי בווירוס השפעת בצורה חזקה, היו לי כאבים מאד חזקים בגוף (ל"ע). ב"ה שרתי את השיר "עבדו..." בשקט משך זמן מה - והכאבים עברו ממני בדרך נס! גם שאר התסמינים עברו מהר; במקום שבוע ימים הכל עבר ביומיים. תודה לכבוד הרב על העצות הנפלאות כן ירבו. תבורכו מפי עליון!!!! (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים