טוען...

אין דן דינו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 18.04.2013, שעה: 09:43

הורדת MP4 הורדת MP3


"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו", בשיר השירים נאמר, "שחורה אני ונאוה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה" מה היריעות של שלמה מתכלכלת וחוזרת ומתכבסת כך ישראל אע"פ שמתכלכלים בעוונות כל ימות השנה, יום הכיפורים בא ומכפר עליהם.
מתנה גדולה ניתנה לישראל שיהיה להם תקומה על ידם מעומס העבירות המצטברות במשך השנה, ובה יזדככו ויטהרו בתשובה לפני בוראם, מתנה זו הוא יום הכיפורים שבו ירד משה מן ההר עם הלוחות השניות, ונאמר למשה סלחתי כדבריך, וקבע את זה הקב"ה יום סליחה ומחילה לדורות. 
גדולה חיבתם של ישראל כשמתפייסים עם בוראם ביום הקדוש, ומפני גודל הארת פנים רצה הקב"ה לסלק כל קטגור, ואכן מצאנו שאין רשות לשטן לקטרג ביום הכיפורים. אז הקב"ה כל כך מחבב את ישראל שהם מתפייסים עם הבורא ביום הקודש, ומפני גודל הארת הפנים רצה הקב"ה לסלק את כל הקטגור ומצאנו שהוא לא מרשה לו לקטרג ביום הכיפורים.
והנה, מכל סדר עבודת היום מעורר תמיהה שעיר המשתלח שדיברנו עליו אתמול, שבו מתכפרים כל עוונותיהם של ישראל. מה טיבו של שעיר זה שנשלח לעזאזל והוא אינו קרב כלל במקדש. כבר רמז האבן עזרא לפירוש הענין, והרמב"ן ביאר על פי חכמים ז"ל, שמשני השעירים הקרבים לפני פתח אהל מועד, אחד קרב לה' והשני נותן הקב"ה לשרו של עשיו שהוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, אז השעיר הזה הולך אל שר של עשיו, מי זה השר של עשיו? השטן יצר הרע מלאך המוות. זה שרו של עשיו. ועל כן שולחים השעיר למקום מדבר ושממה ששם מקומו, והוא מקבל מנה, מנה הוא עבורו משולחן המלך לשחד אותו שלא יפריע לקדושת היום בדברי נרגנות ודלטוריה על ישראל, שלא יבוא ויקטרג על ישראל ויגיד לשון הרע עליהם וכו', אז הקב"ה נותן לו מנה משולחן המלך, דהיינו את השעיר המשתלח. וזו מעין המנחה ששלח יעקב אבינו לעשיו הרשע בעצמו, לספק חמדתו כדי שיסור מעליו. הרי הרשעים, הקנאה והתאוה והכבוד זה נחלתם בעולם הזה, כדי לספק תאוותו של עשיו אז צריך לשלוח לו דורונות, אז איך יסיר מעליו יעקב את עשיו? ע"י שסיפק את חמדתו, ולא רק שנתן לו דורונות, גם נתן לו כבוד, כבוד. איך הוא נתן לו כבוד? הוא שלח שליחים לומר לו כל הזמן, מנחה שלוחה לאדוני עשיו מעבדך יעקב, אז כל הזמן הוא שומע אדוני, אדוני, אדוני עשיו, עבדך עבדך עבדך יעקב, עכשיו הוא בא עם ארבע מאות ראשי גייסות להלחם ולהרוג סוף סוף את אחיו, והוא ממוסס אותו לאט לאט, כשבלול תמס יהלוך, מה הוא עושה? אומר לו מנפח אותו מנפח אותו מנפח אותו, אדוני אדוני אדוני, מעבדך עבדך עבדך עבדך, עכשיו לך תרביץ לאחד כזה, איך אתה יכול? כשבאים שניים אחד מול השני אז כל אחד מנפח את החזה כאילו מה מה מה מה מה, אז הוא עושה כאילו אדוני אדוני אדוני, עבדך עבדך, לך תרביץ לאחד כזה לפני כל הארבע מאות ראשי גייסות, זה בושה, על זה יצאת עם ארבע מאות ראשי גייסות? תראה איך הוא נראה, מפחד. אז את הכבוד הוא כבר קיבל, את התאוה הוא קיבל, וינשקו ויחבקהו, אהלן מה נשמע, פרק אותו. חיל הנדסה, יש פצצה באים טררר מנתקים את החוטים, צ'ק לא שווה כלום. אפשר למכור את זה ברזל. 
והנה יעקב אבינו לא זכה לקבל את הברכות בריש גלי אלא דרך הערמה והתחכמות, ותיכף היה מוכרח לברוח מפני חמת אחיו. דרך אגב למה באמת היה צריך יעקב אבינו לקבל את זה בדרך הערמה ולמה לא בגלוי? הנחש איך הוא עשה את כל מה שעשה עם אדם הראשון, בדרך הערמה הוא לא בא בגלוי, מי זה הנחש? שרו של עשיו, אז צריך לטפל בו בדיוק כמו שהוא בארון, עם עיקש תטפל. ותיכף היה מוכרח לברוח מפני חמת אחיו, אחרי שהוא קיבל את הברכות יעקב צריך לברוח מחמת אחיו. כשחזר מארם נהריים והתאבק עם שרו של עשיו, אז הוא החזיק מעמד, להלחם עם מלאך זה לא צחוק, זה לא עבדך ההוא, זה לא עבדך של כל יום, זה עכשיו יעקב שעם אצבע קטנה הוא גולל את האבן מעל פי הבאר. אבל הוא לא הצליח לעקרו ולהשמידו מכל וכל, רק לכוף אותו, את שרו של עשיו, שיודה על הברכות. שיודה על הברכות. 
למדנו בפעמים הקודמות שגם השונא צריך להודות, שלא יהיה פתחון פה אפילו לשונא, לכן היה צריך לקבל אישור על הברכות שהוא מסכים. וזה הראיה שאין שום פרכה עליו, ככה צריך לעבוד את הבורא, שלא תהיה פרכה על שום בן אדם. קשה מאד, אבל צריך לעבוד על זה. 
אז לפחות יעקב אבינו כשהתאבק עם שרו של עשיו, החזיק מעמד, לא הצליח לעקרו ולהשמידו מכל וכל רק לכוף אותו שיודה על הברכות. וכאשר פגע בעשיו היה מוכרח להוזיל זהב בדורון הגון, ולכרוע ברך לפניו, כדי לסלק אותו מעליו, כל זה מורה שהמלחמה עדיין נטושה ולא הגיעה העת להאביד שריד מעיר, ולכן מוכרחים לכל מיני טצדקי לדחות מעלינו כל שעה שקריו וקטרוגיו עד כי יבוא שילו. עד אז השקר ישלוט והקטרוגים ישלטו על יעקב, וכבר למדנו שהחתם סופר בשו"ת נ"ט אומר, שאין יעקב שאין לו לבן. זה לא רק יעקב שלנו אבינו, שהיה לו לבן, אין יעקב שהוא בחינת יעקב שאין לו לבן שעומד כנגדו. 
אז אם כן רואים הוא לא הצליח לדחות אותו לגמרי, ואם כן עדיין לא הגיע העת להאביד שריד מעיר ולכן מוכרים בכל מיני טצדקי אמתלאות לדחות מעלינו כל שעה, כל שעה, את שקריו וקטרוגיו, קטרוגיו ושקריו זה לא הוא, יש לו שליחים, מגבעת ופראק וחליפות קצרות וארוכות. ועד כי יבוא שי לו, ולא עוד, אלא מצאנו שבשעה שנודע לעשיו שהברכות ניתנו ליעקב ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, בשעה שנודע לעשיו שהברכות ניתנו ליעקב והוא צועק צעקה גדולה ומרה עד מאד, אדם גס כזה מסורבל, שעיר, הוא מתייחס לברכות? תן לו לצוד זה תן לו לחטוף, לעשות כל העבירות הכי גדולות, מה הוא מתפעל מברכות? הוא מתפעל מצדיקים? כן, הוא היה מאמין גדול, היה מאמין גדול. מאמין גדול, אבל בעל תאוה, בעל תאוה גדול. אבל הוא האמין בברכות, מה זה ברכות, הוא הבין שהוא מפסיד את הברכות, והוא צועק צעקה גדולה ומרה. 
ומובא במדרש, זעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר "ויזעק זעקה גדולה ומרה", מי? מרדכי. מידה כנגד מידה, מרדכי על מה זעק? על השמועה הרעה והנוראה, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מצער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז, זו היתה הזעקה שזעק מרדכי, וזו מידה כנגד מידה למה שזעק עשיו, כי עשיו הבין שהוא הפסיד את הברכות לו ולזרעו עד עולם. זה השמדת עם. כמו שהמן התכוון להשמיד את העם היהודי, הוא הבין שהוא הפסיד ברכות לנצח נצחים, סדר גודל של השמדת עם. לכן לפרוע לו בשושן הבירה. 
הרשע הזה שחמד בברכות, למה הוא חמד בברכות? למה הוא חמד את הברכות, להיות רבי? לא, הוא חמד את הברכות כדי שיהיה לו השלטון לספק את יצריו, והוא גנב את דעתו של אביו, כל כך הרבה שנים הוא השקיע בזה, הוא גנב את דעתו של אביו כל כך הרבה שנים, אויויויו, התורה כבר אומרת לנו דבר ברור, מי שמאכיל את הצדיק יכול להטעות אותו, כי ציד בפיו, כיון שהציד שהוא צד הולך לפיו של הצדיק, הוא יכול להטעות אותו. ואם אצל יצחק אבינו זה יכול להיות, קל וחומר בדורות אחרונים. הבנתיוכם, כן? אז ז"א, רשע זה שחמד בברכות כדי שיהיה לו השלטון לספק את יצריו, וגנב דעתו של אביו כל כך הרבה שנים, מה לנו מה שצועק, אז מה אם הוא צועק, שיצעק, לא, בכל זאת מ תחשבים בצעקתו הבלתי מוצדקת. אתמול למדנו את זה גם, "אל תפן אל מנחתם", שמשה רבינו מבקש מהקב"ה שלא יפנה ויקבל את המנחה של מי? של קרח ועדתו שהם כופרים במשה רבינו ובקב"ה, והוא אומר אל תפן אל מנחתם, משה רבינו שברור שהוא צודק, הוא מתפלל אל ה' שלא ישעה אל התפילה שלהם, כי גם תפילה של רשע שיכולה להאמר מעומקא דליבא, יכולה לעשות השפעה בשמים שהיא תתקבל ותכחיש אפילו את הצדיק, אז ז"א אנחנו שואלים מה לנו שהוא צועק? רואים מפה שבכל זאת מתחשבים בצעקתו הבלתי מוצדקת, ורואים את הכח שיש להשטין שניתן לצד הרע עד שמצא שעת הכושר לדרוש פרעון החוב. איפה מה שעשו לי? לקחו ממני את הברכות! כל כך הרבה שנים עומד ומשטין עד שפרע מעם ישראל בשושן הבירה, שיזעקו זעקה גדולה ומרה באותו שיעור שהוא זעק. אבל אתה התכוונת הרי לקחת את הכל בשביל מה? בשביל למלא את התאוות שלך. לא משנה. כוחו של השטן להשטין, כח הרע יש לו כח שאפילו התפילות שלו צריך להזהר מהן.
אולם אל ירע לבבנו על הצורך לשחד את הרשע, ועל הכבוד והשלטון שניתן לו בהגשת השעיר בכל שנה, משום שאין גדולתו של אותו רשע אלא לצורך מפלתו. מה שצריכים לשחד אותו ולתת שעיר לעזאזל ביום הכיפורים, ושנותנים לו כבוד ושלטון, ומגישים לו את השעיר כל שנה, זה לא בגלל מה שחושבים שהוא ראוי לזה, כל הגדולה הזאת זה רק לצורך המפלה שלו, כמו שעלייתו של המן והכבוד שכיבדה אותו אסתר והביאה אותו למשתה הפרטי, זה הביא לנפילתו. 
ככה ביום הכיפורים, נגזרים כל הנקמות שעתיד הקב"ה לעשות עם אדום, אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, כמו שמובא בזוהר, ודרשו חכמים ז"ל על הפסוק "ונשא השעיר עליו את כל עוונותם", שאיש השעיר זה עשיו, נושא את עוונות יעקב שהוא אישתם. אכן כל הגזרות שאתם רואים באמריקה ובאירופה זה הכל "ונשא השעיר את כל עוונותם", ז"א ההוריקנים והטייפונים והשטפונות וההרים המעשנים וכל הדברים הנוספים המתלוים, כל זה "ונשא השעיר את כל עוונותם". 
ומכל זה יכולים להבין כמה זהירות ושמירה מעולה צריכים כדי להזהר מחטא. למה? שהרי כל כוחו של המקטרג אינו אלא מכח העבירות שאנחנו עושים, זה נותן לו את הכח, וכבר כתוב בזוהר הקדוש פרשת אמור, מבאר את הפסוק "והאלהים עשה שיראו מלפניו", שהקב"ה התקין למקטרג שיהיה חרב חדה על כל העולם כדי שכולם יפחדו מן הקב"ה. הקב"ה התקין למקטרג שהוא יהיה חרב חדה על כל העולם, כדי שכולם יפחדו מן הקב"ה, ולמקטרג הרשות לתבוע את הדין בשמים, ומוכרחים להיענות גם לדרישותיו, ואז הוא מוציא את הדין לפועל. הוא היצר הרע הוא השטן הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע בא בעצה רעה לאדם, כדאי לך, תעשה ככה וככה.... אחרי שהוא יועץ לך עצות כאלה הוא עולה ומשטין, תראה תראה תראה, תראה תראה, תראה מה הוא עושה, נגדך לוקח את הכח שלך ומשתמש נגדך, ולפעמים מקבל רשות, יורד נוטל נשמה. הוא מלאך המוות. 
ז"א צריכים להזהר מן החטא, כי אתה לא יודע מתי הוא כן יצליח בקטרוג שלו. הרי הקב"ה אף פעם לא חזר בו מן הטובה שהבטיח, אף פעם, חוץ מפעם אחת. מה שכתוב ביחזקאל הנביא "והתוית תו על מצחות האנשים" אז תו של דם ותו של דיו, שאל השטן מידת הדין שאלה, מה נשתנו אלו מאלו? אמר הקב"ה, הללו צדיקים והללו רשעים, אמרה מידת הדין, אם הללו צדיקים למה לא הוכיחו אותם? ענה הקב"ה ואמר, יודע אני שאם היו מוכיחים אותם לא היו שומעים להם. ענתה מידת הדין ואמרה, לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי? מאיפה הם יודעים שלא ישמעו להם? אתה יודע שלא ישמעו, אבל מאיפה הם יודעים שלא ישמעו להם? ולא זזה מידת הדין עד שהחל הקב"ה להפרע ממקודשי. כתוב ממקדשי אל תקראו ממקדשי אלא ממקודשי, מהקדושים מאלה שידעו את התורה מא' ועד ת', ופגעה בהם מידת הדין. כי מידתה דין לא עזבה וקטרגה קטרגה קטרגה עד שקיבלה מה שהיא רצתה. איוב, אין צדיק כמוהו בכל העולם, והשטן בא בראש השנה ומקטרג, חביבי, מקטרג, לא מצליח שנה ראשונה בא שנה שניה, מקטרג, ותסיתני לבלעו חינם, אומר לו הקב"ה, אתה רואה שהוא בסדר הצדיק, איך אתה מבקש? איייי. יש לו כח גדול ועצום, אבל את הכח הוא שואב מהטעויות שלנו, שאנחנו עושים חטא אנחנו נותנים לו את האפשרות לקטרג. אבל אם לא נותנים לו, אם אתה יודע שרוצח מסתובב בחוץ אתה פותח את הדלק? אתה סוגר את הדלת, ואם אתה עושה חטא אתה פותח לו את הדלת. אתה נותן לו גם את הסיבה, ז"א בן אדם צריך להתבונן, אתם יודעים מי זה יצר הרע בכלל? תארו לכם שיש איזה רוצח מפורסם, זה המשוגע הזה שהיה בשבדיה עכשיו שרצח שמה שבעים ושבעה, לא רוצה להזכיר את שמו, רצח נערים, טרררררררר קצר אנשים ככה צ'קצ'קצ'קצ'ק, ותארו לכם שהבן אדם הזה ברח מהכלא והגיע לישראל, ועכשיו אומרים חביבי, שהבן אדם מסתובב עם נשק חם, יש לו רימונים ומטעני חבלה והוא נכנס לבני ברק, מה עושים עכשיו כולם? קודם כל כל ההורים נכנסים לפאניקה ואוספים אתה ילדים, איפה הילדים? איפה הילדים? איפה הילדים? מתחילים לאסוף את כולם, ואחרי זה טלפונים אל תבוא תתרחק... והעיר שששש שקט אין אף אחד, הכל סגור. פתאום שומע יריות ברחוב מסוים יבבבבבי מה עושים עכשיו כל האנשים? הא? מעבירים את כל המזנונים הכל על הדלת על הזה, חוסמים את הכל סוגרים את התריסים מגיפים את הכל, פתאום שומעים בחדר מדרגות טררררר טטטטט יבבי, נכנסים לבוידעם, לבודיעם נכנסים כולם האשה והילדים והכל לבוידעם, פתאום שומעים בדלת טררררר טרררר על המנעולים, יה, נכנס לסלון, תתתתת... סותמים את הפה לילדים שלא ישמעו כלום, כלום.... פחד פחדים, הא? פותח את האמבטיה, אאאאאא אאאאא איצ'קו. יבבי. ברור שיפחדו פחד מוות, נכון? כן. אתם מחייכים הא? זה רוצח אחד, יצר הרע הוא מלאך המוות, הוא רצח גם את כל הרוצחים, חמשת אלפים שבע מאות פלוס שנים הוא כבר רוצח את כל העולם. אין אחד שנמלט ממנו. את כולם הוא השכיב בקבר. ואיפה הוא נמצא? לא בבני ברק, לא ברחוב שלך, לא בסלון ולא בבוידעם, בלב שלך, יושב על מפתחי הלב, ואתה לא מפחד ממנו, והולך איתו סבבה, לאיפה שהוא גורר אותך אתה הולך איתו, אתה בא - בא נלך, עזוב אותך לא צריך, לא שיעורים אתה עייף עכשיו... והכל הוא רוצה להביא אותך לשוחה ששמה הוא ישכיב אותך ולא תקום. צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו, הוא שם אותך על האיקס והולך עם הראש שלך ככה כל הזמן, מי לא נותן לו? אחד ככה טססס מי לא נותן לו? רק הקב"ה. ה' לא יעזבנו בידו, אם ה' יעזבנו, טוז, נגמר. 
אין לנו מושגים אפילו, מושגים מי זה יצר הרע, איפה הוא נמצא, מה קורה איתנו בכלל, לא מבינים בכלל שום דבר. לכן צריך להזהר מחטא, זה מה שהוא מחפש, הוא מחפש עילה. לכן צריכים להזהר מאד מאד לא ליפול בחטא, שהרי כל כוחו של המקטרג אינו אלא מהעבירות שאנחנו עושים.
וכבר כתב הזוהר הקדוש לבאר הפסוק "והאלהים עשה שיראו מפניו" הקב"ה התקין למקטרג שהוא יהיה חרב חדה על כל העולם כדי שכולם יפחדו מן הקב"ה, ולמקטרג הרשות לתבוע את הדין בשמים ומוכרחים להיענות לדרישותיו, ואז הוא מוציא את הדין לפועל. אבל ראינו שלולא שמשחדים אותו ביום הכיפורים, היה יכול לגרום צרות גדולות ובלבולים כדי לעכב את כפרתם של ישראל חלילה. אם כן בודאי על כל יחיד ויחיד, ז"א זה בכפרת הכלל, זה בכפרת הכלל, שאנחנו נמצאים ביחד כולנו, ואז הוא בטוח בקיומו האדם, אבל בודאי על כל יחיד ויחיד לקחת לעצמו מוסר להזהר בשבע עיניים שלא לקלקל מעשיו שלא יפול בפיו של האכזר, אם תהיה לו סיבה לאכזר להזכיר את השם שלך, אז אתה בבעיה. ואם נתקן את מעשינו בתשובה, אז נזכה במהרה לומר שירה על מפלתם של הרשעים והרמת קרן הצדיקים, ז"א שעשיו יפול מפני יעקב. זה מה שאנחנו מחכים, אז זה בדרך, ועל זה אומרים יתגדל ויתקדש, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה', מתי זה נאמר? בגוג ומגוג, על זה אומרים קדיש, מתי כבר יתגדל ויתקדש שמיה רבה, מתי זה יהיה? זה יהיה בגוג ומגוג. וזה מה שאנחנו מתקרבים כל הזמן, כל הזמן טבעת החנק הולכת ומתהדקת מתהדקת ומתהדקת, ויום אחד זה יפרוץ בבום, אטום. בום בום. בבום, ואזה תהיה תגובה מכה שניה, אנ דן דינו סוף על הקטינו. סוף על הקטינו זה הלא קטון אתה נתתיך, זה נאמר על אדום, זה הקטינו, ויהיה לו הסוף וגמרנו, אחרי האן דן דינו, דינו זה הדין שלו. אן דן דינו, סוף על הקטינו. 
בקיצור, רבותי, יש לנו מזל שאפשר לשחד את השטן עם שעיר המשתלח, ואמרנו אתמול שכל מה שהוא אוסף שנה שלמה על כל ישראל את כל העוונות, נותנים לו סטיק וגומרים את הסיפור איתו. שעיר לעזאזל ונגמר הסיפור. צריך לשחד אותו קצת, למדנו אתמול את השיטה, היום למדנו מה הוא מסוגל ואיך צריך להזהר ממנו, ולא ליפול, כי הנה אפילו שהוא מתכוון לרעה יש לו כח לקטרג, ואפילו עשיו הרשע שרצה את הברכות לסיבה של תאוותיו לא שתק עד שושן הבירה, וטבע הגזירה בערך שווה למה שהוא הבין שהוא הפסיד בברכות שהוא לא קיבל.
ויש עוד דרשה שהיא לא לעכשיו, שבעצם אדום וישראל, אם ישראל עולים במצוות אדום נופל, אם ישראל חס ושלום יורדים במצוות אדום עולה על גביהם, כי אדום זה לא מלכות עם כתר, והיא תלויה בנו, אנחנו קובעים אם היא תשלוט או לא, זה שהיא שולטת היום זה בגלל שאנחנו חסרים במצוות ויתרים בעוונות, אבל אם נטה את הכף הם יפלו תחתיהם.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...
  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת