טוען...

עדיפות ראשונה מגלה מי אתה!

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 21.10.2015, שעה: 11:03

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישכר". ויחל נח - אומר המדרש עשה עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה אחרת.

איש האדמה, אמר רבי ברכיה, חביב משה מנח, נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים. למה התורה אומרת "ויחל נח" נעשה חולין? היה לו לעסוק בנטיעה אחרת, לא להתחיל עם היין, "ויטע כרם" מה גרם? "וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו" אם היה מתעסק בנטיעה אחרת קודם לא היה מגיע לזה שהתורה תקרא לו חולין. והתורה מורידה אותו עד כדי כך שקוראה לו איש האדמה, ורבי ברכיה אומר, שמשה רבינו חביב ממנו, למה? נח בהתחלה נקרא איש צדיק, התורה קוראה לו איש צדיק, ואחר כך היא קוראה לו איש האדמה, נחת מדרגת צדיק יחיד בדורו כביכול, ונחת לאיש האדמה, איש כפרי. אבל משה, התורה קוראה לו בהתחלה איש מצרי והוא מסיים את תפקידו בעולם כאיש האלהים, ז"א זה נחת מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, וזה עלה רום הפסגה האנושית.

הרי שעל ידי שנעשה חולין ונטע כרם, ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה, וזה דבר שצריך להתפלא ולהתפעל ממנו, דהנה זה מובן, שנח אחרי שיצא מהתיבה לא היה ליבו פונה לשכרות, שהרי אפילו פחות שבפחותים לא היה עושה זה, כוונתו היתה ודאי לטובה כי היה שבור ורצוץ, הוא ראה עולם חרב, הרי הוא יצא החוצה כתוב בזוהר שהוא בכה, ראה שכל העולם חרב, ואמר לקב"ה איך עשית כזה דבר ואז ה' גער בו, קרא לו שטיא, כשאני אמרתי לך בא אתה וביתך אל התיבה אז אמרתי בא אתה וביתך, למה לא אמרת ומה עם כל העולם? לא היה אכפת לך, עכשיו שאתה רואה את התוצאות אתה בוכה. אז הוא היה שבור ורצוץ כשהוא יצא מהתיבה, והוא צריך עכשיו יש לו תפקיד, לבנות עולם חדש, זה לא פשוט.

כדי לשמור על הקשר עם הקב"ה אחרי שהוא היה כזה שבור ורצוץ היה צריך להיות בשמחה, נכון? מי שרוצה להיות קרוב לה' צריך להיות בשמחה, "עבדו את ה' בשמחה", אם בן אדם לא יהיה שמח לא יהיה לו קשר עם ה', אדם רוצה נבואה רוח הקודש הכל צריך להיות שמח, כי אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה ולא מתוך עצבות. "ויהי כנגן המנגן ותהי רוח ה'", אז הוא חיפש עצה לשמחה בדרך הטבע. כי בפנימיות הוא היה שבור ורצוץ, אז צריך היה להפעיל את השמחה באופן חיצוני, ונטע כרם כי היין משמח לבב אנוש.

וכן משמע מילקוט שמעוני, וזה לשונו: ויטע כרם, מצא גפן שגרופה מגן עדן, ואשכלותיה עמה, ושתל מפירותיה ואכל ושמח ליבו. שנאמר "משמח אלהים ואנשים", ובו ביום נשתגשגו פירותיה ושתה ממנו ונתגל. ואז נתגלתה ערוותו באהל, אז ז"א ביום אחד נעשה לו נס שהכל שגשג והפירות היו וכבר שתה וכבר נתגל.

אבל נשאלת השאלה, הכתוב לא מביא את הפסוק של תהילים "ויין ישמח לבב אנוש", אלא את הפסוק בשופטים "המשמח אלהים ואנשים", להורות שכאן היה ענין גם של שמחת אלהים, כמו שרש"י מבאר בשופטים, וזה לשונו: שאין אומרים שיר הקרבן אלא על הנסכים, וגם ראיה שכיוון לשם שמים, כי הוא זכה לשני ניסים, ראשית שהזמין לו הקב"ה גפן מגן עדן, ודבר שני, שנשתגשגו באותו יום פירותיה, שזה נגד הטבע. אז מה לך יותר ברור שהוא נתכוון לשם שמים? אז למה נעשה חולין שהתחיל בנטיעה זו ולא בנטיעה אחרת?

זה דבר נפלא להתבונן, אע"פ שעצם כוונת נח היתה לטובה, אבל כיון שלבסוף שתה מן היין יותר מידי, וכדמצינו "וישת מן היין", שתה שלא במידה ונתבזה, אומר המדרש, כי היין רובו קשה ומיעוטו יפה, כשעוברים על המידה זה כבר קשה, ומיעוטו יפה אם שותים מעט, בשביל זה התורה פרסמה אותו בלשון "ויחל", נתחלל ונעשה חולין ונקרא איש האדמה. וירד ממדרגת איש צדיק לאיש האדמה.

התורה מגלה לנו כי היה לו לפחד ולהזהר מזה, והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת קודם, ולא לנטוע גופן, וסופו ששתה הרבה הוכיח על תחילתו, למה הוא לא עסקב נטיעה אחרת קודם? מפני שהיתה לו נטיה לשתיית יין ביחד עם הכוונה לשם שמים, יש אנשים בשבת הם לעונג שבת לוקחים ומזעטטים כן, איך קוראים לזה בכרם התימנים, יעקב, יין ערק קוניאן בירה, זה הכל לכבוד שבת, ואח"כ הוא מתנדנד. אז ז"א מפני שהיתה לו נטיה לשתיין יין ביחד עם כוונתו לשתות יין.

מזה יש להבין עד כמה צריך אדם להזהר במעשיו ואפילו בעניניו הטובים, שלא תתערב בהם כוונה לא טובה. אדם צריך גדרים, אדם צריך סייגים, הוא צריך לשים לב לאן זה יכול להוביל כל דבר.

סיפרנו את הסיפור עם נח כן איך הוא מפורסם בכל העולם, מאותו רב שהשתכר וכו' וכו', כל מקום שהוא הלך בעולם הראו את התמונות שלו שצילמו אותו שהוא השתכר ובכל מקום שהוא הלך, ובסוף איך יכול להיות שבן אדם יתפרסם ככה בכל העולם, פעם אחת הוא השתכר על איזה אולם ובכל מקום  נמצאים התמונות שלו, איך יכול להיות? הנה נח, פעם אחת השתכר, כל העולם יודעים, כל היהודים קוראים כל שנה מחדש "וישכר ויתגל בתוך אהלו" כל הזמן התמונה הזאת חוזרת, איזה בושות, לנצח נצחים. אה, זה נח, מגיעים לעולם האמת, אה זה נח. בתחיית המתים, אה נח, נח, נח הנה נח, אה נח מה.

לא פשוט, על דרך שאמרו חכמים ז"ל, נח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו.

המסילת ישרים פרק ג' מבאר, וזה לשונו: הפשפוש הוא לחקור על כל המעשים, ולהתבונן הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצות ה' וחוקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם. אז קודם כל תברור, מה טוב מה לא טוב, מה רצוי מה לא רצוי, מה מותר מה אסור, אחרי שאתה בורר את הכל, מה שלא טוב אתה מבער, ומה שטוב אתה מקיים. זה נקרא יפשפש. אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בענינם איזה פניה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, והרי זה כמשמש בבגדו לבחון הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שיישאר זך ונקי. אתם שומעים? אז אדם הולך לחנות בגדים, נכנס, תראה לי את הבדים שיש לך, מראה לו, אומר זה לא, זה לא, זה לא, זה תשאיר פה, זה תשאיר פה, אז אלה הוא ברר זה היה הפשפוש, זהו, זה לא טוב, זה טוב, עכשיו משמוש, אתה לוקח את הבד ואתה בודק, זה בד טוב? זה בד נח? זה אורירי? מה אתה מחפש, עכשיו תבדוק תמשמש, זה נקרא משמוש. אז גם במעשים הטובים שלך, אחרי שאתה רק עושים מעשים טובים, צריך למשמש כל הזמן שלא יהיה בהם כוונות זרות, שלא יהיה פניות לא טובות וכו' וכו' וכו'.

וגם רואים פה דבר אחד מדהים, שכשאדם יכולים לזהות אותו לפי מה? לפי מה הדבר הראשון אצלו, מה העדיפות הראשונה שיש אצלו. זה דבר שצריכים להתבונן על כל אחד מה אצלו בראש מעייניו. מה אצלו בראש מעייניו.

גם רבינו תם אומר, אדם רוצה לדעת אם הוא צדיק או שהוא רשע, הוא לא צריך לחכות ליום הדין לראש השנה וכו', הוא יכול להסתכל מה אצלו יותר חשוב, איך הוא מתייחס לאוכל, איך הוא אוכל, האם שמה הוא מקפיד שהכל יהיה כמו שצריך וכו' וכו' וכו' לא יחסר כלום, סלטים מסביב, פפריקה הכל אתה מבין כוסברה פטרוזיליה מה שאפשר לדחוף שיהיה גם יפה ומסודר ולמרוח את זה כמו ש צריך עם שמן וזית וכו', או שבמצוות הוא ככה מסלסל וכל דבר הוא עושה אותו בקפידה על כל צדדיו ומדקדק בכל וכו' וכו' וכו', צריך לראות.

אז לפי מה שאתה רואה, מה אתה משקיע יותר, מה אתה נותן תשומת לב יותר, מה ראש מעייניך, לאן אתה רץ  יותר מהר, מה אתה מוותר ומה אתה לא מוותר, מה אתה עושה בחמימות ומה לא, מה אתה עושה בזריזות ומה לא, מה אתה עושה בשמחה ומה לא, כשאתה רואה את הבן אדם אז אתה יכול לראות בדיוק מי עומד לפניך.

וכיון דאתינן להכא, היות ויש אחד שנקרא ערן בן עזרא עין בן עין, גימטריא יין בן יין, והוא פרסם שהוא מחפש שידוך, הוא מציע את עצמו כעבד בשוק העבדים ומתאר את מעלותיו, את חיטובי גופו ואת מה הוא מחפש, ואדם זה מהכתוב שלו נוכל לראות מה ראש מעייניו ומה האיש הזה, והוא היום מטיף גדול, חברו של פנחס ראובן שעושה לו היום את הספרים, תגיד לי מי חברך ואני אגיד לך מי אתה, וככה מי החברים שלו למי הוא מתחבר, מי זה הרבנים הצדיקים שלו, שהם עומדים על גביו ונותנים לו לדבר סרה בכל מיני אנשים אפילו יצא נגד הרב בן ציון מוצפי, עשה אותו חייב וחוטא ומגלגלים חובה ע"י חייב, כי הוא אמר שהילד בן ה-15 אין לסמוך עליו ולא כלום, ככה אמר הרב בן ציון, ויש לי פה חוות דעת גם של דוקטור הלמר, שהוא בעצמו ראה את הדברים ואמר לי אותם, לא יאומן כי יסופר, שהכל שקר גמור, אז אנחנו נקריא לכם את זה גם, אבל ככה הוא פרסם. עשיתי נסיון בעבר ואני מנסה שוב, מה שנקרא מה יש לי להפסיד, מקסימום זה יצליח. אז אני אשמח אם תשתפו את הפוסט הזה ותסייעו לי למצוא את האחת שלי. הוא מחפש את האחת שלו, והוא מבקש שכולם יעבדו בשבילו, תיכף תראו איך הוא משכנע, כמה כדאי לכם לעבוד בשבילו, ותשמעו כמה שנים, כמה עשרות שנים הוא מחפש ועוד לא מצא, לא שהוא לא מצא, הוא נפגש עם רבות, אבל הוא עוד לא מצא. או שהם לא מצאו בו כלום. אבל בואו נראה.

אז הוא אומר מה יש לי להפסיד, הרי פראיירים לא חסרים, לא? אז מקסימום זה יצליח. אבל הוא אומר עשיתי נסיון בעבר, זה לא הצליח, ואני מנסה שוב, מה שנקרא מה יש לי להפסיד, יש טמבלים מספיק שיעבדו בשבילי, מקסימום זה יצליח. אז לא רק זה, אני לא פונה אליכם רק, אני מבקש, אשמח אם תשתפו את הפוסט הזה ותסייעו לי למצוא את האחת שלי, ז"א תעבירו את זה בכל העולם בכל הקבוצות, שמכל השבע מיליארד ימצאו את האחת שלי. מה אתה לא יודע שבת פלוני לפלוני? עם שידוך ובלי שידוך, ואם עד עכשיו ה' לא נתן לך אז מגיל עשרים הוא מקלל אותך תיפח רוחך יפחו עצמותיך, יש לך ברכות למכביר, מגיל עשרים אתה מקולל באירור גמור, לא יאומן כי יסופר.

אז ככה הוא פותח: אז אני ערן בן שלשים פלוס, תיכף תשמעו כמה זה מצחיק, איזה מחרית האיש הזה, אני ערן בן שלשים פלוס, (אני עוד לא מעכל שזה הגיל שלי), נראה במציאות בן 28, ממש הפרש גדול בשנים, גיל מדויק יימסר בפרטי למתאימה. הוא לא מגלה, כמו הנשים שלא יראו לו את הקמטים מתחת לעיניים וזה, הוא לא מגלה. מה שחשוב גובה כמטר שמונים, גם זה הוא לא יודע בדיוק, זה גם הוא יגלה בפרטי, כמטר שמונים, זה יכול להיות מטר שבעים ושש, אבל למה להגיד שבעים ושש אם אפשר להגיד כמאה שמונים, תגיד קרוב לשתי מטר, הכי טוב, בחור עם המון אופטימיות, שמחת חיים וגם חוש הומור בריא, הההה מה זה ההההה, הוא שם סמייל, סמייל, ההההה הצחקת באמת, בחור עם המון אופטימיות, שמחת חיים וגם חוש הומור בריא, ממש זה ממש מריץ את כל הנערות ישר אליו. אח"כ הוא כותב, תקשיבו דבר מדהים, בעל תחומי ענין, כמו בישול, ממש לוט, יש לו תחומי ענין, בישול מקום שני אחרי בישול לימוד תורה, אחרי בישול, קודם בישול, קודם אוכלים קודם מכינים ארוחה, ממש כמו שאמר רבינו תם, אתה רוצה לדעת מי רשע מי צדיק, תראה מה הוא מחשיב יותר, מה העיקר אצלו, עכשיו הוא לא אומר ש, הוא אומר זה רק תחומי ענין, תחומי ענין זה לא עיסוק שלו, זה התחומים שיש לו ענין בהם, אז קודם בישול ולימוד תורה הוא גם כן, זה בתחום הענין, יש לו ענין בזה, אבל זה מקום שני, מקום שלישי זה כתיבה, מקום רביעי זה קריעה, הוא קודם כותב אח"כ קורא, ומקום חמישי זיכוי הרבים, אז כאילו בישול בישול בישול לפני זיכוי הרבים, קודם כל. אח"כ זה ספורט ועוד כל מיני נקודות, ארבע נקודות, ועוד כל מיני. עכשיו מי הוא? עורך דין ישראלי ואמריקאי מבוסס, אתם שומעים איזה מיקס? ישראלי ואמריקאי מבוסס, בסוגריים תשמעו טפשות, (לכן יכול להרשות לעצמי ללמוד תורה רוב היום וללמד לאחרים בהדרכת רב צדיק הרב שלי עוסק בזיכוי הרבים בהתנדבות. אז הוא כותב, לכן, בגלל שהוא מבוסס, והוא גם ישראלי ואמריקאי, הוא יכול להרשות לעצמו ללמוד תורה רוב היום, הוא לא לומד כל היום, הוא יכול, הוא יכול, הוא לא יכול ללמוד, הוא יכול להרשות לעצמו ללמוד, הוא עוד לא הרשה, הוא יכול להרשות, הוא לא אומר אני לומד שמונה שעות, עשר שעות, 12 שעות, הוא יכול להרשות לעצמו ללמוד. מסכנים כל האברכים, הם לא יכולים להרשות לעצמם, הם לא לומדים לשם שמים כי אין להם מספיק כסף, הם בלית ברירה לומדים, הוא יכול להרשות עצמו, וגם ללמד לאחרים, עוד לא למדת ואתה כבר יכול ללמד לאחרים, אבל הוא מבין שיש בעיה שהוא ילמד לאחרים לכן הוא אומר בהדרכת רב צדיק הרב שלי, ז"א טיפש עומד על גביו ומנחה אותו, למה טיפש? כי אם הוא אומר טפשויות כמו שהוא מפיץ כל הזמן בפוסטים ומה שנשמע עוד, ומה שהוא מדבר על רבנים גדולים לאין שיעור, בעשרות שנים יותר מגילו שהוא קרוב לשלושים או בסביבות שלשים, תיכף נראה בן כמה הוא, אזודאי צריך להיות טיפש על גביו.

ואח"כ הוא כותב, מאיפה הוא הגיע, אתם יודעים מאיפה? חוץ מזה שהוא ישראלי ואמריקאי, מגיע מבית מסורתי דתי, הבנתם מאיפה הוא הגיע? אך מתחזק בדת מזה כשש שנים, אז איך נהיית רב אם אתה עדיין מתחזק, ואתה בסה"כ שש שנים, אז אתה לא יודע עדין מאומה, אתה רק יודע לדבר על אחרים, אתה בעצמך מעיד על עצמך שאתה רק מתחזק כשש שנים בדת, גר בארץ באזור המרכז, חשוב מאד, עדתי סממה, הוא מורכב מארבע עדות, סממה, ספרדי מרוקאי מצרי איטלקי, מה שנקרא חרבשה, עכשיו הנתון הכי חשוב, הכי חשוב שאין אשה שלא תרוץ אליו, מבנה הגוף שלי שרירי וחטוב. זה רב, זה זבל, אדם מפרסם שהוא שרירי וחטוב ברבים? אתה אומר ברבים בתור רב בלי זקן, אתה אומר שאתה שרירי וחטוב? למה אתה רוצה, מה אתה רוצה שיהיה לה אסוציאציות, מה אתה אומר, תגיד מה אתה אומר, תגיד גמרתי ארבע טורים, גמרתי את הש"ס, יש לי תואר כזה, גמרתי את הזה, חטוב ושרירי ומתאמן, שומר על המצב, ונראה צעיר לגילי, מה זה צעיר לגילי כבר שמענו, אני ערן בן שלשים פלוס, אבל נראה במציאות בן עשרים ושמונה, הפרש של שנתיים זה ממש הבדל, לא נראה ממש כמו בן גילי, נכון? זה ממש לא דומה, נכון? לא דומה, ומה הוא כותב פה - נראה צעיר לגילי, עכשיו תשמעו פלא פלאות, מחפש בחורה עד גיל 34, אה, מה את המבקש יותר מבוגרת ממך? אתה רוצה אמאלה? אמאלה? למה אתה לוקח אחת בת 34? אתה צריך לקחת פחות, אם אתה נראה כמו 28 אז אתה צריך לקחת 22 שנראה בת 16, לא? לפי אותה שיטה, אלא הכווונה כשאתה אומר שאתה בן שלשים ושמונה פלוס יכול להיות שאתה בן 38 או 9, כי כשאומרים בן שלשים ונראה יותר צעיר מגילי, זה 25, 24, 23, הפרש של שש שנים, שבע, עשר, אבל רק שנתים ומבקש בת 34, בא הנה זה מחרית, מעניין אם הוא גילה למישהי, כי הוא אומר שהוא מגלה את זה רק בסוד, ככה הוא אמר, בפרטי, בפרטי הוא יגלה.

טוב, אז הוא מחפש בחורה בת עד גיל 34, אם זה 34 וחצי הוא לא לוקח.

עכשיו איך סדר הקדימות, דתיה, ז"א הוא מחפש חפיפניקית, דרגה שניה זה בתשובה, שהוא יוכל להיות כמובן ותיק שש שנים ויוכל להגיד לה מה לעשות, בלית ברירה אם אף אחת לא רוצה אותו אז שתהיה חרדית, וגם אם כזאת לא רוצה אותו אז גם מעונינת להתחזק, אפשר לקחת חילונית שהיא מעונינת להתחזק אבל חשוב מאד שיהיה לה ראש על הכתפיים, אתם מכירים אשה בלי ראש? ראש על הכתפיים איפה יש לאנשים ראש, לא על הכתפיים? לא הבנתי, אבל עוד דבר הוא רוצה שהראש יהיה פתוח, פתוח? מה אתה מתכוון עם כיסוי בלי כיסוי, פתוח ממש עם גרזן, מה זה ראש פתוח? אבל הוא רוצה בחורה טובה יראת שמים, איך יכול להיות? מעונינת להתחזק כבר יראת שמים, זה תנאי בחורה טובה יראת שמים עם מידות טובות, איזה מידות, תשעים שישים תשעים, כמו שאתה בחור חטוב? מה אתה מתכוון מידות טובות? גומלת חסדים, אוהבת את הבריות, סבלנית, שמעונינת להקים בית עם יסודות איתנים, מישהי רוצה להקים בית עם יסודות רעועים? בחורה שיודעת שזוגיות ומשפחה זו עבודה רבה ולא פשוטה אך מתגמלת, הלו, הולך לשעבד אותה, תדעי, הלו, לא יהיה לך קל פה, אבל אני אתגמל, אני אתגמל, הלו, כמה אתה מבקש ממנה, מי אתה חוץ מחטוב ובגיל שלשים פלוס רק לא מגלה בפרטי, מה אתה מציע פה? מי אתה? חשוב לי עוד הוא נזכר, תקשורתית וחיונית, אולי תגיד גם מגלי צה"ל, כן, לא מרשת ב', עוד צמצם, ואח"כ הוא מתפלא למה הוא לא מצא, אז הוא מנסה עוד פעם, מה אכפת לי לנסות, מה יש להפסיד, יש פראיירים הרבה שיחפשו לי. אייי. אבל יש דבר אחד שלילי בעיניו מאד מאד, נכתב בצידו, או נוסף בזה, לא מעשנת, בשום אופן לא מעשנת, זה הדבר שזה הוא מוותר על כל המעלות, אם יש את כל המעלות והיא מעשנת, גמרנו, קישטה. אם הפוסט הזה הגיע אלייך, הוא פונה ישירות, ונראה לך שיש אולי על מה לדבר, אני אשמח לשמוע, עוד סמיילי אחד, ואשמח שתשתפו מצוה גדולה, הוא מתכוון לכל אלה שקוראים את הפוסטים שלו הפראיירים שתשתפו.

עכשיו הוא מאיים ומזהיר, שואלים בשמים בבית דין של מעלה, עסקת בפריה ורביה, בסוגריים בין היתר עזרת לשדך יהודים? פתח סוגריים, שדכת לערן בן עזרא עין בן עין יין בן יין, לא? גיהינום. ובנימה אופטימית זו שנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה והצלחה לכל הרווקים והרווקות ערן בן עזרא. רגע, נכתב בצידו, בסיעתא דשמיא, האיש המקובל גם, הוא מקובל, לתת מים אחרונים לס"מ שלא יקטרג, הצעתי לשדכנית או לכם שתשתדך לי אשתי חמש עשרה אלף דולר, וההצעה עדיין בתוקף, ומי שישדך לי את אשתי בשלשים יום הקרובים, ואז תפוג מאליה, שמעתם? הוא רוצה להכניס את כולם לגיהינום, למה? כתוב שואלים בשמים בבית דין של מעלה עסקת בפריה ורביה, שדכת לערן בן עזרא או לא, אבל אתה אחרי שלשים יום סוגר את האפשרות לשדך לך, אתה אומר אח"כ היא  תפוג מאליה ההצעה של החמש עשרה אלף דולר, נו, אז מה יקרה עם כל אלה שרוצים לשדך לך וכבר מצאו  משהו? גמרנו, אז אתה לא נותן מים אחרונים לס"מ ואתה נותן לו לקטרג. לכן אתה עושה נסיון חוזר, כי אתה אהבל, מה אכפת לך להשאיר את ההצעה פתוחה, הרי אתה מחפש את אשתי, לא? אז למה אתה נותן לאשתי שלך לחמוק מהידיים? תשאיר את ההצעה פתוחה.

עכשיו מי שישתף תשמעו עוד איזה פיתוי, דרך אגב הוא עו"ד אם אתם לא יודעים, והוא כותב את זה באופן כזה שאף אחד לא יתבע אותו לא את החמש עשר אלף דולר ולא מהש הוא יגיד עכשיו, הוא אומר ככה בנוסף, מי שישתף סטטוס זה והוא לא השדכן, ודרכו יגיע השידוך בשלשים ימים הקרובים, דרך השדכן או חבר שלו, וכך יעיד השדכן או החבר, ויציג הוכחה ושיתוף יקבל עשר אלף ש"ח לאחר חתונתי. ממי? את העשר האלה ממי יקבל? לא כתוב, ומתי? גם לא כתוב, אחרי חתונתי, איזה הראשונה שניה שלישית, איזה, לא כתוב, וזה על הסיוע במצוה ששיתפתם, למה אתה משקר? רק הוא יקבל, איזה מצוה ששיתפתם? אז כל מי שישתף יקבל עשר אלף? או לא כל אחד יקבל? ותשמעו איך הוא אמר בנוסח הקודם, הצעתי לשדכנית או לכם שתשתדך לי אשתי חמש עשרה אלף דולר, אז למי תשלם את החמש עשרה אלף דולר, שתשתדך לי אשתי, לא שאתם תשדכו, שתשתדך לי אשתי אני אשלם לה חמש עשרה אלף, דולר, זה המשמעות של הפסוק, לא כתוב הצעתי לשדכנית או לכם שאם תשדכו לי את אשתי חמש עשרה אלף דולר, אלא הוא אומר, הצעתי לשדכנית או לכם שתשתדך לי אשתי חמש עשרה אלף דולר. לא כשתשתדך לי אשתי, זה עורך דין.

טוב, אז אני דיברתי עם שדכנית ששידכה לו ארבע נשים, אתם יודעים מה הוא מבקש קודם כל? תשלחי לי תמונה, שלחה לו תמונות, הוא אומר לא, ב-HD, הוא רוצה באיכות גבוהה, שלחה לו פרצוף, אמר לא תשלחי עוד תמונות שלה, מה אתה מתכוון רואים את הפרצוף ורואים ברור, יש לי את התמונות, רואים תמונות, אני יכול להראות לכם את התמונות, נראות משהו, מציאה, אבל הוא רוצה עוד תמונות, עכשיו תארו לכם שחוץ מהשדכנית הזאת שדיברתי איתה יש עוד אנשים שמחפשים 15 אלף דולר בדמיון, אז כל יום מן הסתם הוא מקבל עשרות אם לא מאות תמונות, למה צריך לקנות חוברות שרואים נשים, הוא מקבל חינם, מה אכפת לו להציע ואף פעם הוא ישלם הוא מקבל אלפי תמונות, ולא מספיק לו תמונות פייס, זה פייסבוק אבל הוא רוצה גם באישי הוא רוצה לראות, נו, לא יאומן כי יסופר. ומה גורלן של כל אלה? אף אחת לא עלה בגורלה לזכות בגבר החטוב, לא, הן לא כנראה מספיק חטובות, ובפוסט שלו, בפייס, הוא שם תמונה שלו כמו מגלומן שהוא מצלם את עצמו בסלפים מלמטה באוטו, ורואים אותו ככה כמו ג'יינט, כן, לייק הרקוליס. יס, עין בן עין, יין בן יין, זה הפתיחה, העובדות יבואו בהמשך.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת