טוען...

מדוע נקבע חג הפסח ליום יציאת מצרים

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 22.01.2015, שעה: 08:43


http://live.shofar-tv.com/videos/4638

22-1-15

"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם", לפי המפרשים המדובר בשאלה של הבן הרשע, אבל גם הבן החכם שואל, מה העדות והחוקים, וכן התם, ואם יש בן שאינו יודע לשאל, את פתח לו שישאל.

יש להתבונן על מה הכינה לנו התורה תירוצים על שאלות, כל סוגי הבנים שיהיו בעתיד, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאל. ולא עוד, אלא כי התורה רוצה שישאלו הבנים בליל הסדר, וזה הענין רצוי ומצוה, הרבה מצוות קשות ובלתי מובנות, והתורה לא דאגה כלל להכין לנו תשובות על שאלות וקושיות שישאלו הבנים בעתיד, ומה נשתנתה מצוה זו מכל המצוות בענין ליל הסדר?

לפני שננסה להסביר את זה יש לנו לשאול על מועד קביעת החג הגדול הזה זמן חרותינו, חג היציאה מעבדות לחירות שנקבע ליום ט"ו בניסן, בו יצאנו ממצרים, אבל עדיין לא הגענו אל המנוחה ובודאי לא אל הנחלה, כי בעוד שלשה ימים מאז שיצאו ממצרים נמצא עם ישראל במצב איום ונורא, גרוע יותר מכל השנים שהיו במצרים, היתה זו הסכנה של השמדה טוטאלית שהם מוקפים מכל הצדדים, וכמו שצעקו בני ישראל מרוב פחד, ה מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? וחכמים תיארנו לנו זאת, למה היו דומים ישראל באותה שעה, ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע, והנה הנחש נושף, אם תכנס לפנים הרי נחש, יצאה לחוץ הרי נץ, כך היו ישראל דומים באותה שעה, הים סוגר והשונא רודף, ועליהן מפורש בקבלה, "יונתי בחגווי הסלע", והלא יותר טוב לקבוע היה את החג ליום שביעי של פסח, כשנבקע הים ופרעה וחילו טובעו בים סוף, ולא נשאר בהם עד אחד, למה נקבע החג בט"ו בניסן יום יציאת מצרים, ולא נקבע ביום שטובעו כל המצרים בים.

מזה אנו רואים שכל עיקרו של חג הפסח זה היציאה מארץ מצרים ומטומאתה, כמו שאנו אומרים בתפילת ערבית "ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם", למרות שמאז ועד עתה אנו נמצאים במשך תקופות ארוכות אלפי שנים, משועבדים לעריצי עולם בגלויות השונות, ועדיין עבדי אחשוורוש אנו, רק הם מתחלפים בשמות. המצב לא פחות מסוכן מזה שנמצאנו בו על ים סוף, ועם כל זה שאנו עבדים לאחשוורוש אם שונים במשך כל אלפי השנים של הגלות, אנו קובעים ואומרים בפה מלא, שיצאנו ממצרים לחירות עולם ואנו בני  חורין. איך אומרים את זה כשאנו בתוך העבדות הקשה והנוראה? ובמצבים הראשונים שהיינו נתונים בהם, ונתונים בהם גם היום, המצב שלנו הרבה יותר גרוע מיציאת מצרים היום, עם ישראל כשיצאו ממצרים לפניהם היה ים סוף, שמונע מהם את המעבר, והמצרים מקיפים אותם, ואין להם מפלט, גם אנחנו היום כך, הים התיכון עומד וסוגר עלינו את הדרך, ואנחנו מוקפים בחצי מיליארד מוסלמים שרובם שונאים אותנו, אויבים שלנו בנפש והכריזו על השמדתנו, אז הנה אנחנו באותו מצב רק הרבה הרבה הרבה יותר גרוע, וזה אחרי אלפי שנים, ומסביבנו הרבה אחשוורושים ופרעושים וכו', רק השמות שונים. אז ז"א, אז על מה אנחנו קובעים בפה מלא שיצאנו לחירות עולם ואנו בני חורין, הרי עדיין העבדות קשה ואנחנו משועבדים לאומות העולם, והם קובעים לנו את המהלך היומי, ואנחנו נתונים ביד ממשלות שלא מעניין אותם מן התורה ולא מהקב"ה, אז איך אנחנו אומרים שיצאנו לחירות עולם ואנו בני חורין?

אלא המדובר פה הוא בחירות רוחני, כי שמה היינו במ"ט שערי טומאה, משועבדים לרוחניות, מזה יצאנו וקיבלנו את התורה הקדושה, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, גם בתוך הגלות הוא בן חורין. והתורה אומרת "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים", מה הפירוש של העלאה זו? הפירוש הוא שכל המודה בעול מצוות מודה ביציאת מצרים, כל הכופר בעול מצוות כופר ביציאת מצרים. כי התורה אומרת אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים, בספורנו הוא פירש, אמנם כוונתי כשהוצאתי אתכם ממצרים היתה כדי שתשיגו זה, שאהיה לכם לאלהים בלתי אמצעי, באופן ישיר, ושתהיו קדושים ונצחיים, בהדמותכם אלי במידות ובמושכלות, כי קדוש אני, ובאורח חיים בפרשת שופטים על הפסוק מובא כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים, הן אמת, אם היית בא למלחמה, מלחמת היצר, אם היית בא בכוחך אין בך כח לעמוד במלחמה זו, אבל כיון שה' אלהיך עמך, כוחו גדול להצילך, כי כשם שבא אדם להיטהר, כשבא אדם להיטהר ימינו יתברך מקבלתו ונדבק לה' והוא הקב"ה יכניע את יצרנו, ועל זה גמר אומר בפסוק "המעלך מארץ מצרים" כי זה מופת חותך, כי ה' מפרק הקליפה מן הקדושה ומבררה, זהו סוד העלאת ישראל ממצרים כידוע ליודעי כן. אז ז"א, כל המטרה של יציאת מצרים זה להעלות אותנו ברוחניות על ידי נתינת התורה הקדושה, ובזה אנחנו מתבררים מן הקליפות ויוצאים לקדושה. זהו סוד העלאת ישראל ממצרים.

אז ז"א, כל מה שרצה ה' כשהוציא אותנו ממצרים, זה לא בשביל שאנחנו נהיה משוחררים  מעבדות פיזית, אלא כדי שהוא יהיה לנו לאלקים באופן ישיר ושנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש כמו הקב"ה שהוא קדוש ונצחי אף אנו ונדמה אליו במידות ובמושכלות, כי קדוש אני, כמו שאומר הספורנו, והאור החיים הקדוש אומר, "כי אני ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים" פירושו של דבר, שאם אני לא עמך אז אתה לא תוכל להתגבר על יצרך, וכל זה אני עושה בתנאי שאתה בא להטהר, אז אם אתה בא ליטהר אני עמך ואני המעלך מארץ מצרים, כל המטרה היא להעלות אותך מן המיצר של יצר הרע ולפרק את הקליפה מעליך.

דוד המלך ע"ה אמר, "אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים", ובשער בת רבים מדייק, לא אמר אנכי ה' אלהיך אשר העלתיך, אלא בלשון הווה, אנכי ה' אלהיך המעלך, כל הזמן מעלך, עד היום יציאת מצרים  נמשכת  ולא רק את אבותינו גאל הקב"ה משם כי חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים עם אותה בחינה של המעלך, לכן העיקר הוא היציאה, שאלנו למה נקבע החג בט"ו בניסן יום יציאת מצרים ולא נקבע למשל ביום טיבוע המצרים בשביעי של פסח, משום שזה העיקר, העיקר זה היציאה, להעלות אותנו ממ"ט שערי טומאה של מצרים, זה העיקר של היציאה, ולא כל הדברים הגדולים שבאו אחרי כן, ואפילו קריעת ים סוף והאותות והמופתים וכל הניסים והנפלאות שעשה ה' עמנו שבאו כתוצאה מהיציאה וההעלאה, כל זה טפל לעומת המטרה העליונה להוציא אותנו לחירות עולם, דהיינו להעלות אותנו מן הטומאה שהיינו שרויים בה ולקבל את התורה שהיא מפרקת את הסתרא אחרא מעלינו.

ככה מסביר לבנינו, על מה אנו חוגגים את היום הזה, כאשר אנו שוב בגלות, זה התשובה לכל השאלות, כי חג הזה הוא על גאולתנו ופדות נפשנו, לא גופנו, גאולתנו ופדות נפשנו, חירות עולם לעם עולם, לעולם דהיינו לעם שהוא חי לנצח, ואי אפשר להשמידו ולכלותו כהבטחת ה' יתברך, והוא אשר גאלנו והוא אשר יגאלנו שנית לעיני כל חי, אבל צריכים להיות מדובקים בתורה, הבעיה שאנשים עסוקים בפוליטיקה, עסוקים בשטויות ובהבלים, איך אמר לצערנו הרב, הרב שלום כהן, אמר תוך כדי בכי, שם בוכים כולם, על מה ולמה, אבל בוכים, זה חשוב מאד לבכות. על מה בוכה הרב שלום כהן? הוא בוכה למה אלי ישי נפרד מהם, והוא קורא לציבור, אין לנו שתי תורות, יש לנו תורה אחת, לא הבנתי, ממתי מפלגות נהיו תורות? אם יש ש"ס ויש יחד אז זה כאילו שתי תורות וכל תורה סותרת לתורה, יש רק תורה אחת, ממתי מפלגה זה תורה? המפלגה השניה אומרת שהיא רוצה לעשות תורה, ואתם אומרים שאתם רוצים לעשות תורה, אז מה הבעיה? מה האפוטרופסות הזאת, מה הפטרונות הזאת, שאתם זה אתם ואין בלתכם. הרי דורעי ידע להסביר יפה מאד, בכמה ראיונות, שעד היום אפילו אצל אילנה דיין הוא אמר שהוא חושב שנכון היה לעשות מפלגה שלו חוץ לש"ס, כדי לאחד קהלים נוספים, כולל חילונים ואחרים, בשביל להוסיף כח, בדיוק אות הטענה שאני טענתי, ואני לא חייב לש"ס כלום והוא כן חייב, ואותה טענה טוען עכשיו אלי ישי, אז מה רוצים ממנו, איך זה נהיה שתיתורות? וכשדורעי רצה זה לא שתי תורות? אז למה הסכים לו הרב עובדיה יוסף זצ"ל ואמר הוא רוצה לעשות, שיעשה וגם לי הוא אמר, רוצה שיעשה - יעשה, רוצה לעשות חבילות חבילות - יעשה, מה אני יעשה אמר, יעשה. אבל היטו את לבבו, לומר לא לא לא לא לא לא, מי הטה את לבבו? מי שטען את אותם טענות דורעי השקרן, שהוא יעשה זה לא פירוד, שאני אעשה זה פירוד. שאלי יעשה זה פירוד. אייי, לא יאומן כי יסופר, השקרן הזה משטה בכולם, נותן לכולם לבכות. נותן לאנשים ללכת לקבר, וכל פעם לבכות שיהיה תמונות בשביל הקמפיין, מה זה עושים סטלבט על חשבון הרב עובדיה יוסף, כאילו בשמו ולטובתו, הרי כל אחד דואג לעצמו, לא יאומן כי יסופר.

עכשיו מודיעים חברי הכנסת שעומדים להיות מסולקים, כמו שאמרתי להם מראש, טיפשים, אתם חושבים שישאירו אתכם, אתם מאמינים לשקרן הזה? אז מה הם אומרים, אם הוא לא ישאיר אותנו במקום ריאלי אז אנחנו חביבי נעזור לאלי ישי ואנחנו נתחבר אליו, אז שואל אותם הכתב, תגידו, אז למה כתבתם מכתב אם אתם יכולים להתחבר לאלי ישי נגדו? אז הם אמרו גם את זה נסביר במידה והוא יסלק אותנו. ז"א היתה פה כפיה, הם חתמו בעל כרחם, כי יצחק כהן חייב את כולם שמה לחתום כי הוא נציגו והוא המובטח ביותר שיישאר בחמישיה הראשונה, והוא עושה דברו של דורעי, והוא חייב אותם לחתום. הוא כתב את המכתב של ההתפטרות של חברי הכנסת, והוא מבקש שכולם יחתמו, נו, אז הם יספרו את זה, אז אני מספר לכם מראש שכפו אותם לחתום, אבל מה רואים, רואים שכל חברי הכנסת האלה אין להם יראת שמים בגרוש. הרי אתם יודעים שאתם נמצאים עם שקרן ונוכל שעובד על כולם תמיד, על הרבנים, על הרב שך, על הרב עובדיה יוסף, על כולם, כל הזמן הבן אדם הזה הוא אינטרסנט, דואג רק למשפחה שלו, לכסף שלו, למזוודות שלו וכו', אז איך אתם נותנים לו יד, אבל אם הוא לא ישאיר אתכם ולא תוכלו להשאר במחיצתו של השקרן, אז אתם תפתחו את הפה נגדו, אז אתם יותר שקרנים ממנו, אתם רמאים בעצמכם ואתם מתועבים. איך אתם, הרי אתם בכלל לא מעניין אותם לא דת ולא יהדות ולא יראת שמים, כשצריך לצאת נגד אלי ישי ולהכפיש את שמו ולהגיד עליו אתה כזה וכזה וכזה, דברים שקים שפוגעים בו, באשתו, בילדיו, בכל מה שהוא נתן לכם והעניק לכם והשאיר אתכם בתפקידים כמה קדנציות, אתם בוגדים בו, זה בגלל שהבטיח לכם השקרן שאתם תשארו איתו, אבל אם הוא לא יעמוד בדברתו, וברור שלא, אז אתם תפתחו עליו ותעזרו לאלי ישי, אתם חלעות, אתם בעצמכם חלעות. בושה וכלימה, זה הנציגים של יהדות התורה הספרדי, שבמקום להחזיר עטרה ליושנה גרמו שנפלה עטרת ראשנו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....