טוען...

לקבץ את אנשי 'קהילות פז' להקים בתי מדרש בכל אתר ואתר; חשיפת עדות נגד מחפוד שמאכיל חלב ודם וגילוי מרעיש | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 26.05.2015, שעה: 09:54

הורדת MP4 הורדת MP3


חפץ חיים ספר חומת הדת פרק ג'. בו יבואר שמי שהיכולת בידו ייחד לו בית המדרש ויקבוץ לו אנשים ללמדם תורת ה'.

מובא באבות דרבי נתן, פרק ד' שבא אספסיינוס להחריב את ירושלים, והיה מבקש מהם שישלחו לו קשת אחת, או חץ אחד, וילך מהם ויענוהו קשות, וגם רבי יוחנן בן זכאי ביקש מהם כזאת כמה ימים ולא שמעו לו, וכיון שראה כך נתן הקב"ה עצה בליבו איך לצאת לקראת אספסיינוס, אולי יציל דבר מה ויצא ועמד לפניו. עיין בגיטין נ"ז. ונשמע לפי הקיסר שרבי יוחנן בן זכאי מאוהבי הקיסר הוא ואמר לו שאל מה אתן לך. אמר לו איני מבקש ממך אלא יבנה, את העיר יבנה, אלך ואשנה בה לתלמידי ואקבע בה תילה, רוצה לומר מקום מיוחד וקבוע להתפלל שם תמיד כענין שאמרו כל הקובע מקום לתפילתו אלהי אברהם בעזרו, ואעשה בה כל מצוות האמורות בתורה, עיין שם.

אז המעשה שמובא כאן, אספסיינוס בא להחריב את ירושלים, היה מבקש שישלחו לו תנאי כניעה אבל הם ענו לו קשות הבריונים ואמרו שהם לא פוחדים ממנו, יילחמו בו כמו שנלחמו בקודמים, ורבי יוחנן ביקש מהם, מה הוא מבקש בסה"כ, ככה הוא יעזוב אותנו וילך, הם לא הסכימו ולא שמעו לו, אז ה' נתן עצה בליבו כיצד לצאת לקראת אספסיינוס ואולי יציל דבר מה והוא ביקש את יבנה וחכמיה ואכן הוא נתן לו ומפה לומדים דברים גדולים.

הרי למדנו שכשאדם רואה שאין דבריו נשמעים להמון כולו להחזירם למוטב יראה על כל פנים לבוא אל מקום אחד ולאסוף תלמידים וללמוד עמהם תורה ולקבוע בה מקום תפילה כהוגן ולקיים כל מצוות האמורות בתורה, ולפי זה בימינו גם כן כל איש ואיש שיראת אלקים נוגע בלבבו וכבוד ה' ותורתו יקר בעיניו, ואינו יכול להחזיר למוטב את כל מכיריו, יראה על כל פנים לייחד לו מקום וללמוד תורה עם תלמידים השומעים לדבריו ולזרזם לקיום מצוותיה, ואל יפול לבבו עליו לומר, מה יהיה באלו התלמידים המועטים, וכי יתרומם כבוד ה' על ידי זה? אל יאמר כן, כי באמת עניני אלוהות אינו כשאר ענינים של מלך בשר ודם, כי כבודו ותפארתו של מלך בשר ודם הוא רק כשיש תחתיו מדינה שלמה של כמה מאות אלפים, אבל כשבא עליו מלחמה ונשאר לו רק איזה אלפים וכן שכן איזה אנשים יחידים, הוא מוכרח להכנע תחת השני, ומפני שמלכותו היא רק מצד האנשים שהסכימו עליו להמליכו עליהם, אז לכן הוא מוכרח להכנע כמו אסאד שעכשיו לא תהיה לו ברירה.

לא כן מלך מלכי המלכים הקב"ה, מלכותו אינו תלוי בזולתו, כי הוא מלך בעצם, וכמו שאנו אומרים בכל יום "אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא" והוא מחיה הכל ברצונו, לא יתבטל כבודו וכבוד תורתו חס ושלום על ידי זה שאין לו רק מיעוט המתדבקים בו ובתורתו, כי סוף דבר יהיה שאותן המיעוט הם יתרבו ויתרבו וירבה הדעת עד שיוחזר העטרה ליושנה.

אז רואים מהמעשה עם אספסיינוס ורבן יוחנן בן זכאי, שבשעה שאדם או אנשים אינם מסוגלים להחזיר בתשובה, והציבור וההמון לא רוצים לשמוע, והמכירים לא רוצים לשמוע, ואתה מדבר איתם על נבלות וטרפות וזמרים וכל דבר שצריך להתחזק בו, צריך להרחיק אותו, צריך להשמר מפניו, לא רוצים לשמוע. מה יעשה בן אדם? אז העצה אומר החפץ חיים ללמוד פה מרבן יוחנן בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה, שיקח לו כמה תלמידים, יפתחו בית מדרש, יתכנסו שם מבקשי האמת מחפשי ה' הרוצים להדבק בתורתו ולעשות אותה, לא יסתכלו על הכמות, יסתכלו על האיכות, ויתחילו להקים גרעין, גרעין אמיתי, אבל גרעין של אנשי אמת שרוצים לעבוד את ה' באמת, ומזה יבוא סופו של דבר שהמיעוט יתרבה ויתרבה ותרבה הדעת עד שתוחזר עטרה ליושנה.

רבינו יואל מסאטמר זצ"ל עם כמה משפחות שניצולו מן השואה, הלך לעיר מונרו וישב שמה עם כמה משפחות, והיום זה עיר ואם בישראל גדולה ועצומה, החזון איש הגיע לבני ברק, כמה משפחות היו פה והיום זה 190 אלף תושבים פה בעיר צפופה מאד, יותר צפופה מעזה. אז ז"א אם יש אנשי אמת במקום אחד שמתקבצים סביבם יבואו ויתקבצו עוד ועוד במשך הזמן עד שתרבה הדעת וכו', והם הם בעצם שיחזירו עטרה ליושנה. לכן זה ענין גדול של כל האנשים שמזדהים עם קהילות פז, להקים בכל מקום ומקום, אפילו אם אין מנין אפילו בהתחלה, שניים שלשה, לקבוע לימוד, חברותא וכן הלאה, יצטרף עוד אחד ועוד אחד וכן הלאה, עד שיהיה בית מדרש בית הכנסת וכו' וילך ויגדל ויפרח וישגשג וזה מובטח מובטח, כי בזכות יבנה וחכמיה אנחנו קיימים היום. אם היה מבקש רבן יוחנן בן זכאי היום כמות, להציל הרבה יהודים את כל הבריונים כולם וכו' וכו' לא היה היום עם ישראל, היו מתבוללים. אבל הוא ביקש רק את העיר יבנה חכמים, זהו, ישבו שמה עסקו בתורה מעטים מאד ומזה התרבתה התורה בכל עם ישראל ואנחנו קיימים עד ה יום.

והאות לזה ממה שאמרו חז"ל ביבמות דף ס"ד. 24 אלף תלמידים היו לו לרבי עקיבא, ובתע הדבר מתו כולם, והיה העולם שמם מן התורה, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנה להם, ואלו הן: רבי מאיר ורבי  יהודה ורבי יוסי ורבן שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, ואלו האירו לכל העולם בתורתם, והוחזר העטרה ליושנה. ואף אנו בימינו צריך כל אדם לראות שלא יפסק חבל האמונה בימיו, אלא צריך לכבד את ה' מכל מה שחננו ולפרסם לפני מכיריו ותלמידיו השומעים את דבריו את כבוד הדר מלכותו של הקב"ה, כמו שאנו אומרים בכל יום, "להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו", וכן לפרסם כבוד תורתו, כמו שאנו אומרים בכל יום "ושננתם לבניך", ובספרי כתוב אלו התלמידים, גם הם קרואים בנים, וכשיהיה בהם יראת ה' אז גם הם יפרסמו לתלמידיהם ומכיריהם כבוד ה' ותורתו בעולם, וכך יהיה עד שיבוא משיח צדקנו ויקויים מה שנאמר בכתוב "ונגלה כבוד ה'". זו היתה מידתו של אברהם אבינו, כמו שכתוב "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" ביאור הכתוב כי באמת היו בזמנו כמה עובדי ה', שהרי היה בית מדרש גדול של שם ועבר, שהם היו בדרגת נביאים, ככתוב "ומלכיצדק מלך שלם" שזה על שם בן נח, עליו כתוב "והוא כהן לאל עליון", וכן כתוב "ותלך לדרוש את ה' ויאמר ה' לה" הכל נעשה על ידי מי? שם שהיה נביא, כמו שפירש רש"י. גם עבר אמרו עליו חז"ל, זה הסבא של אברהם אבינו, אמרו עליו שנביא גדול היה שהרי קרא לבנו בשם פלג וימיו נפלגה הארץ, דור הפלגה. והיו מתקבצים אנשים לבית המדרש של שם ועבר לעבוד את ה', ואעפ"כ לא יצא מהם אומה או אפילו משפחה שתזכה לעבוד לה', ולמה זה? על כן גילתה לנו התורה טעמו של דבר, מפני שאלו כולם היה כל מגמתם רק בעצמם לעבוד לה', אבל אברהם אבינו ע"ה שהיה אוהב נאמן לה' יותר מכולם, כמו שקרא אותו הכתוב "אברהם אוהבי", התבונן בעצמו מה יהיה סוף הדבר, הלא אדם לא יחיה לנצח ומוכרח למות ואם כן חס ושלום יבטל כבוד ה' מן העולם, ועל כן עמל בכל כוחו לפרסם אלהותו בעולם לעיני הכל, כמו שכתוב "ויקרא שם אברהם בשם ה' אל עולם", ונאמר "ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ", ופירש רש"י, הרגלתי שמו בפי כל בריה, ואומר עליו "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ואונקלוס תרגם דשעבידו לאורייתא, ששיעבדו את האנשים לתורה. וציוה לכולם לילך בדרך ה', ואף למלכים הוכיח אשר אינם מוחים לעבדיהם שנכשלים באיסור גזל. כל פעם היה לו פרשה חדשה לאברהם אבינו, פעם הוא יוצא נגד אלה ופעם נגד אלה ופעם נגד, ומוכיח את כולם, גם את הגדולים שבדור והמלכים, והיה מוכיח לעבדיהם שנכשלים באיסור גזל את המלכים עצמם, כמו שכתוב "והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך", לא כתוב שהוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלוהו, אלא אשר גזלו על עצם הגזלה, אני לא מערער על מה שעשו לי רעה, אלא אני מקפיד על עצם איסור גזל שהופקר אצלם. ושזה נגד דרך ה', וכל שכן שהוכיח בזה לאחרים, ועל אשר התחזק בכל כוחו לזרז את הנבראים, שיכירו אלוהותו וילכו בדרכיו ועל כן זיכהו ה' ונתן לו את יצחק וכן אח"כ את יעקב ושנים עשר שבטים גם הם הלכו בדרך זה, לזרז אנשים לעבודת ה' כמו אברהם אבינו, תראו כמה סבלנות צריך, אברהם כל ימיו 175 שנה, מי היה ממשיך דרכו? הבן שלו היה אחד, יצחק, נו, ויצחק אבינו 180 שנה, והוא לבד, עד שבא יעקב והביא שנים עשר שבטים ואיתם הפיצו את כל התורה בכל העולם כולו, אז תראו כמה סבלנות, אברהם עבד לבד ויצחק עבד לבד ואח"כ יעקב ובניו עבדו לבד. כל זה לזרז אנשים לעבודת ה'. כמו שאברהם אבינו עד שיצאה ממנו אומה שלמה עובדי ה'. וזהו שכרת עם אבותינו ברית, הקב"ה, להיות להם לאלהים ולזרעם אחריהם, וזה שאמר הכתוב "כי ידעתיו" רש"י אומר מה זה ידעתיו - אהבתיו, אני אוהב את אברהם אבינו. ומפני מה אני אוהב אותו יותר מכולם? והלא יש כמה עובדי ה' בבית המדרש של שם ועבר, זהו שמסיים, "למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו" את כל הנלווים אליו, ושמרו דרך ה', מה שאין כן אחרים הם לא היה בהם המידה הזאת לדאוג שכולם יעבדו את ה', הם עבדו לבד את ה'.

היוצא מדברנו, שכיון שאנו מזכירים תמיד זכותם של האבות שתגן עלינו, אז אנחנו צריכים גם כן להתנהג בדרך הזה אחד לחברו, וכל שכן לבניו לעבודת ה', ובזה תהיה לנו זכות לעולם הזה ולעולם הבא.

ובהערות מביא החפץ חיים שכך היה בראשית מחצבנו אברהם אבינו ע"ה, הוא היה האחד שנתדבק בימיו בשלמות באהבת ה', ונמרוד רדף אותו בכל מיני רדיפות, והשליך אותו לכבשן האש, מה אמרו אנשים באותה שעה, נו הוא חושב שהוא יכול לצאת נגד כל העולם כולו, שובר לכולם את הפסלים, שובר טמבלויזיות, עושה מה שהוא רוצה, מה הוא עושה פה, מה הוא חשוב לו, מה יקרה פה, בסוף זורקים אותו לכבשן האש. נו, כולם ישבו בטח מבחוץ ואמרו אה, אה, הגיע, הגיע הזמן. מה היה בסוף? סוף הדבר שהקב"ה הצילו, הציל אותו מנמרוד, הציל אותו מפרעה, הציל אותו מאבימלך, הציל אותו מארבעת המלכים עד שנתפרסם בימיו לשם ותפארת לכל באי עולם עד שאפילו בני חת נתנו לו כבוד גדול וקראוהו "נשיא אלהים אתה בתוכנו", וכן הוכיח את המלכים בימיו, ככתוב "והוכיח אברהם את אבימלך" וכן כאיה גוונא יצחק עם אבימלך, אפילו שמתחילה גרשוהו את יצחק מכל מקום, סוף דבר היה שהמלך בא אליו לכרות עמו ברית, וכן היה גם יעקב עם לבן, אפילו שבתחילה היה לו רדיפות ממנו, אבל בסופו של דבר יצא מיעקב אבינו שנים עשר שבטים וה' הפרה אותם והרבה אותם עד שיצאה מהם אומה שלמה ונשארו שם האבות כולם לשם ולתפארת לכל באי עולם עד היום הזה. אבל נמרוד, לבן וחבריהם, אין שום אחד מהם שיזכיר את שמם לתהילה, וכן לא נזכר בשום מקום שיצא מהם איזה אומה או שבט, אלא כלו הם וזרעם.

כך סופם של כל הרודפים את עובדי ה' האמיתיים, שכולם ייכחדו ולא ייזכר שמם ואם כן רק לדראון עולם, אבל הנרדפים ייזכרו לעולם ולעולמי עולמים.

הרמב"ם מציין בהלכותיו על מעלתו של אברהם אבינו, והוא אומר גם על האבות הקדושים ויותר מזה שציוו את בניהם לילך בדרך ה' אפילו גם לעבדיהם הם שמרו שלא ימוטו מן הדרך. ובזה ביארתי מה שכתוב, אומר החפץ חיים, הכתוב אומר "כי יפגשך עשיו אחי ושאלך לאמור, למי אתה ואנא תלך, ולמי אלה לפניך, ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו", הנה מה שסיפר הכתוב ריבוי שאלות, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה, למה צריך שהתורה תספר לנו שהוא ציוה גם כן לשני וגם כן לשלישי ולכל ההולכים אחרי עדרים, למה הנחה אותם יעקב אבינו, מה התשובות לשאלות שיישאלו על ידי עשיו, הוא ידע בדיוק מה הוא ישאל, והוא אמר תענו כך וכך, למה הוא עשה זאת?

הענין הוא שסיפרה לנו התורה הקדושה את גודל קיום התורה של יעקב אבינו, הלא ידוע שהאבות קיימו את כל התורה, כמו שביארה התורה בפירוש אצל אברהם אבינו עקב אשר וישמור משמרתי מצוותי ותורותי, ואמרו חכמים ז"ל שאפילו עירובי תבשילין קיים אברהם אבינו. וכן בודאי גם אצל יצחק ויעקב שקיימו את כל התורה, ואפילו את כל הסייגים. אז ייפלא על יעקב אבינו איך הוא שלח את הדורון עם עבדים לעשיו, הלא אמרו חז"ל, המוכר עבדו לעובד עכו"ם קונסין אותו עד עשרה בדמיו, מפני שהפקיעו ממצוות, כי אצלו העבד שומר מצוות ואם הוא ימכור אותו לעובד כוכבים ומזלות אצלו הוא לא ישמור מצוות, ואם יישארו עבדים אצל עשיו יישארו נכרים כמותו, אז אתה מפקיע אותם מהמצוות, אז איך הוא שלח את המנחה והדורון עם העבדים?

ויעקב התבונן בנפשו, כי עשיו שהיה ערום מאד בודאי ידרוש אחר זה אם כוונת הדורון הוא עם העבדים או בלי העבדים, ולזה אמר, כי פגשך עשיו אחי ושאלך לאמור, למי אתה, הכוונה שהוא שואל, אתה בעצמך אתה עם הדורון? למי אתה? אתה בא עם המתנה, ז"א מתנה עם העבד או לא? ולמי אלה לפניך, והדורון הזה כל הבקר והצאן, ולמי אלה לפניך, ז"א האם הדורון והאם אתה זה חלק מן הדורון, אז מה תשובה תשיבו? תשיבו לו ככה, לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, לעבדך יעקב, לעבדך יעקב, עבדים נשארים אצל יעקב, הם עבדים של יעקב, רק המנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, אבל אני צריך לשוב ליעקב, וסיפרה לנו התורה שככה ציווה יעקב גם לשני וגם לשלישי וכך לכל ההולכים אחרי העדרים כדבר הזה, כדבר הזה תדברון אל עשיו, דהייינו שאנחנו צריכים לשוב ליעקב. והנה אם כן היה יעקב זהיר אפילו בעבדים שלו לשמרם שלא ימוטו מן הדרך וימשיכו לקיים מצוות, כמה זהיר היה בבניו אם ככה לצוות אותם ללכת בדרך ה', אם הוא הקפיד ככה על העבדים קל וחומר בבניו. אבל אנו, אומר החפץ חיים בעוונות הרבים, אין אנו הולכים בדרך הזה, שכמה מאיתנו מוסרים את בניהם למקום שיחללו שבתות, כי בזמנו של החפץ חיים היו חלק מן הציבור בעוונות הרבים שהולכים ללמוד בבתי ספר פאבליק מה שנקרא של הגויים, או במקומות שמחללים שבתות, ואוי לנו שכך עלתה בימינו. ואנו אומרים בכל יום, סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו  מלכנו כי פשענו, וישאל אותנו הקב"ה, אם אב אני איה כבודי, ואם אדונים אני איה מוראי, אז איפה אתם מכבדים אותי, איפה אתם יראים ממני. וכל אחד מבקש מהקב"ה שהוא יהיה מכובד בעיני הבריות, והוא מבקש שהוא לא יהיה לקלון, ועל זה כל עמל האדם כידוע, אבל הכתוב צווח "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו", אתה רוצה להיות מכובד על הבריות, אז תכבד את ה'. אם תכבד את ה' תהיה מכובד על הבריות, אם תבזה אז אתה תהיה קל בעיניהם. על כן צריך אדם לידע ידיעה נאמנה, כאשר מבקש מה' יתברך שלא יהיה לקלון צריך להשמר בנפשו מאד שלא יתחלל כבוד ה' על ידו ואז ישמע ה' את בקשתו. דאם לא כן בודאי יהיה לבוז ולקלון כי הקב"ה מאריך אפי וגבי דילי .

ואני אגיד לכם יהודים יקרים, יש הרבה אנשים מתחסדים ונראים באיצטלא דרבנן, נראים כאילו תלמידי חכמים, קוראים להם אפילו פוסקים, קוראים להם יראים ושלמים, קוראים להם ענווים, כל מיני שמות, כי אנשים מתפעלים מהחזות החיצונית ומהצגות לאורך השנים. אבל איך כתוב, שהקב"ה מאריך אפו ובסוף הוא גובה, אז גם אני המתנתי הרבה זמן הרבה זמן הרבה זמן והסברתי למה התחלתי לדבר בענין הזה של מחפוד בתקופה האחרונה .

אז בואו אני אשמיע לכם עוד שלב קטן שאנחנו מבארים ומפצחים את דמותו של האיש שנקרא שלמה מחפוד. בבקשה. עדות ממקסיקו.

הלו

הרב: שלום

וברכה

מדבר אמנון יצחק

לא, הרב אמנון יצחק

הרב: שלום עליכם

עליכם, מה שלום כבוד הרב

הרב: ברוך ה'. מי כבודו?

לא כבודי, אני יהודי פשוט, אני בשם יהודה חרר.

הרב: כן

אני דרך אגב אני שמעתי ביוטיוב מה שהרב יצא ואני דאגתי לשלמה ולכן אני התקשרתי. אני מתקשר ממיאמי מפלורידה מארה"ב, היית פה כמה פעמים זה בסדר גמור, כי שלמה מחפוד הוא שוחט ובודק שחמישים שנה, אני שוחט ובודק ארבעים שנה לפני שהלכתי לבית ספר. עכשיו אני מספר לכבודו ראיה, אם כבודו רוצה להגיד את הראיה, שלמה מחפוד אין לי שום דבר נגדו אבל היה לי נסיון נגדו במקסיקו. שלמה מחפוד הוא התפרסם כמכשיר אחרי שהרב לנדו ע"ה נפטר, והוא אח"כ פשט בעולם במקסיקו בארגנטינה במקומות כאלה והיה לי נסיון איתו אני עבדך יהודה חרר, היה לי נסיון איתו במקסיקו מתי ששרתתי בתור רב מכשיר במקסיקו של הקהילה השמית, ומי הסוחר שלהם הקצב שלהם של הקהילה השמית זה היה חיים קורסון. אני לא יודע אם כבודו שמע מהאדם הזה חיים קורסון במקסיקו סיטי, הוא אדם ששנה ואח"כ הוא פרש, והוא בעצמו הוא יש לו מפעל של בשר, כשאני הייתי הרב המכשיר שמה של הקהילה של השמים ואיתו ממנו הם קונים, היה לו שוחט גם כן והשוחט היה  ירא שמים גדול, יוסף שכחתי את שמו, הוא מרחובות, שכחתי את שמו, הוא היה ירא שמים גדול וגם היה מנקר, וגם היה מנקר. הוא ידע תורת הניקור ידע טו במאד מהחלק האחורי. כשאני התמניתי ב-93 שמה בתור רב מכשיר של הקהילה השמית, יצרתי קשר, מכירים אותי כולם במקסיקו, אני שרתתי עם הרב ציון לוי מפנמה, אני הייתי שוחט של הקהילה שמה לפני כן אני גם הייתי שוב ברבנות הראשית בארגנטינה, בברזיל, באירלנד, בצרפת, בזמנו של הרב אפרתי אולי לפני הזמן של כבודו, הרב שי שמעון אפרתי, אני היום בגיל שישים, 61, ואח"כ עם הרב נשר, אני נבחנתי לרב לכושר רבנות עיר בשנת תש"מ בזמנו במועצת הרבנות, אך האדם הזה לא רק אני שמצאתי בו עוולה, רבני מקסיקו בזמנו אחרי שהרב בדוש ע"ה אני לא יודע אם שמעת עליו, הוא ייסד באמת תורה במקסיקו, הוא נשאר, אז נשאר הכולל שהוא הציג של ארם צובא שמה במקסיקו, מי שהיה עומד בראש הכולל זה הרב שווקה שיבלחט"א אז כשהייתי מכשיר שמה קורסון זה היה הקצב של הקהילה השמית, מגן דוד שזה הכולל והקהילה המקסיקנית זה היה להם שחיטה נפרדת, ואני ניסיתי לגשר בין שניהם כשמוניתי כרב מכשיר של הקהילה, היה איתי אחד שוחט תימני שלו של קורשם, ששלח אותו הרב מחפוד לשמה, והיה סדר שאנחנו היינו שוחטים ז"א השוחט הזה לקורסון, זה השחיטה שלו ואני הייתי הרב המכשירש ל הקהילה השמית, בד"כ ביום חמישי אנחנו שוחטים כבשים בלילה, והוא היה לוקח היות ורבי יוסף השוחט היה מנקר, היה לוקח כבשים והיה לוקח גם החלק לפעמים האחורי ורבי יוסף היה מנקר אותו, אבל היה צריך להודיע לו, אני לוקח היום כך וכך כבשים, אני לוקח כך וכך אחוריים, בקיצור אוקי. אני נתתי את האמון שלי ברבי יוסף כי הוא היה...

יום חמישי אחד שחטנו כבשים אז העבודה שלי בתור רב מכשיר אני הולך לחנויות שלו, היו לו כמה  חנויות לאדם הזה בשם חיים קורסון הוא עדיין בחיים ועד היום הוא בביזנס, והייתי נכנס לחנויות והייתי רואה מה שנשחט, אם הגיעו הדברים כסדר לחנויות, וזה אחד מהתפקידים שלי בתור רב מכשיר, חוץ מהבית מטבחיים שאני עובד בבדיקות. והנה, למחרת יום שישי אני הולך למקום, שכונה בצ'למשקו, שכונה, אני זוכר את השמות טוב מאד במקסיקו סיטי, אוקי. נכנס לחנות אחת, כשאני עולה למעלה בדקתי בפריזר בדקתי במחסן של הבשר, אני עולה למעלה למקום ההכשרה ואני רואה במקום ההכשרה כרסים לא מסומנים בתור כשר או בתור טרף מונחים למליחה. היות ואני מדבר ספרדית טוב אני יורד למטה, אני יורד למטה ואני אומר לגוי למנהל החנות הוא גוי, אני אומר לו בספרדית מילה קשה, האם מר קרוסון נמצא פה? הוא אומר לי לא, אני לא רציתי להגיד עבר, כי אני יודע שהעבר של מר קרוסון אמרו לי כבר כי דיברנו עם רבנים במקסיקו ואמרתי להם אני פה בתור רב מכשיר, אני רוצה לשדר , אמרתי אני לא בא חס ושלום להקים פוליטיקה, פשוט מאד אם יש פה שאלה בהלכה או שאני לא מתמצא בדבר, אני פונה אליכם, אתם תדריכו אותי. אהבו את זה מאד, אז אני שאלתי את הגויים, מר קרוסון נמצא פה? אומרים לו לא. אוקי, אין לי עם מי לדבר. ראיתי מה שראיתי למעלה במקום ההכשרה, ירדתי אמרו לי על מר קורסון שהוא אדם שיכול להכחיש ויכול לשקר, כבר היה להם הקהלה השניה של מגן דוד היה להם סיפורים איתו בעבר ולכן הם לא רצו לשתף איתו פעולה ולכן עשו שחיטה נפרדת בשבילם. מי נותן את ההכשר למר חיים קורסון זה הרב מחפוד. אף אחד ממקסיקו מרבני מקסיקו לא רוצים לתת לו הכשר. אני לא הבעתי אישית, מה זה ז"א אישית, אני לא נפגשתי עם הרב מחפוד, אני נכנסתי לעבודה דרך חיים קורסון ואמרו לי שהרב מחפוד נותן את ההכשר. אני שאני ידעתי ואמרו לי שיכול להכחיש אותך, ויכול לשקר, אני לא עשיתי שום דבר אחרי שאני שאלתי מר קוסון נמצא פה, אמרו לי לא, אני הלכתי יצאתי החוצה. הרמתי טלפון לצלתי לרבי יוסף השוחט, הרמתי טלפון, זה היה יום שישי, אמרתי לרבי יוסף איפה אתה נמצא, אומר לי זה היתה השעה בערך אחת, אמר לי אני בבית, אמרתי תעשה לי טובה הרב יוסף, תראה, אני נמצא בחנות של מר קרוסון, האם אתה יכול להגיע אלי. אומר מה פשר הדבר? אז אמרתי תראה, אני ואתה אנחנו אחראים, תעשה לי טובה, תיגש אלי כמה שיותר מהר, קח טקסי אני אשלם את הטקסי אין שום בעיה רק תיגש אלי. אומר אין בעיה, תכנס שמה, אל תכנס לחנות כי אני מחוץ לחנות, תפגוש אותי בפינת הרחוב, הגיע פגש אותי, אמרתי לו תעשה לי טובה, רבי יוסף, הרי אתה ירא שמים גדול ואני לא רוצה להכשל, אתה תעלה איתי לחנות איפה שמכשירים ותגיד לי מה שראית, אם זה בסדר - זה בסדר, אם לא בסדר - לא בסדר. אמר בסדר גמור. עלינו למעלה, נכנסנו לחנות למקום ההכשרה, אומר לי איפה, אמרתי לו תסתכל על השולחן, אל תסתכל עלי, זה באמת מנוקר הכל בסדר, אמרתי לו מה יש שמה, אומר לי כרסים, אמרתי לו תבדוק את הכרסים האם מר קוסון אמר לך אתמול בלילה ששחטנו את הכבשים, אמר לך שהוא לוקח כרסים? אמר לי לא, אמרתי לו רבי יוסף תשמע, .. אומר לא, הוא לא הודיע שום דבר, אמרתי לו תבדוק את הכרסים המסומנים אולי שכחת, גיחך, איך אני אשכח, אני בד"כ אני מסמן אם צריך כרסים אני מסמן כרסים כשרים שיצאו כשרים מאיך קוראים לו, מהכבשים, אני מסמן אותם בתור כרסים, אמרתי לו יש סימן על הכרסים שהם כשרים? אמר לי לא, אמרתי מר קרוסון היה איתנו אתמול בלילה בשחיטה? אומר לא, אמרתי יופי, אמרתי הכרסים הם בחלק שלהם? אמר לי כן. אמרתי הכרסים הם במלח בהכשרה? אומר כן. אומר לי מה קרה, תגיד לי מה קרה, אמרתי פשוט מאד, אני עליתי למעלה, שאלתי את הגוי האם מר קרוסון נתן פקודה לגוי להמליח, להכשיר את הכרסים האלו? אומר כן, מאיפה הביא אותם? אין להם שום סימן של כשרות. נכון, שחטנו כבשים אתמול בלילה, אין להם שום סימן של כשרות, אומר לא יודע, אנחנו קיבלנו פקודה להמליח את הכרסים ולמסור אותם לתליין. אוקי בסדר, אמרתי לו אתה שומע עכשיו מה שהם אומרים? אומר כן. אמרתי לו יופי, אז אמרתי לו מה עושים? אומר שמע, אני לא יכול להתערב בזה, אתה הרב המכשיר, תצלצל למר קרוסון ותגיד לו תשמע, תראה הכרסים האלו לא כדאי למכור אותם, שבוע הבא אתה יכול לעשות כמה הזמנה שאתה רוצה וכמה שיוצא כשר מהכבשים אני יכול לנקר אותם, רב יוסף ינקר לך אותם ונמליח אותם אח"כ. אמרתי לו ראית מה שיש, נכון? אומר כן, אמרתי לו ז"א שמעת את הגוי אומר הם מוכנים לתליה, בסדר.

הרב: הכבשים שהיו שמה הם היו טרף?

אין עליהם שום סימן של כשרות, כי בד"כ מתי שאנחנו שוחטים כבשים היה צריך להודיע שאני צריך כרסים, אז אמרתי לו ראית מה שראית? אז מה אתה רוצה שאני יעשה? אומר לי אתה הרב המכשיר אתה צריך לצלצל אליו ולהגיד לו מר קרוסון תשמע, כך וכך כי, עכשיו הכרסים אין עליהם שום סימן כשרות, אני לא יודע מאיפה באים, אולי שכח להגיד לי מר יוסף שהוא צריך כרסים, שצריכים לסמן כרסים, אז אני מצלצל, אז אמרתי תודה רבה רבי יוסף, אמר לי אבל למה קראת לי? אמרתי אני קראתי לך כי כבר הקדימו לי, הוא יכול להכחיש אותי, הוא יכול לשקר עלי, ואני מנסה פה לגשר לעשות עבודת ה', אז אני מצלצל אז אני נתתי רק הודאה בבשר הזה אחרי שרב יוסף היה איתי, אמרתי תראו הכרסים האלו תזרקו אותם לעזאזל ותגידו למר קרוסון שאני הייתי פה ואני נתתי את ההוראה, לא בגלל גאוותנות אלא פשוט מאד, לא כדאי, השבוע לא כדאי. לא רציתי להסביר להגויים, לעשות חילול ה', אתם לא יכולים למכור את זה, תגידו לו שאני הייתי פה ואמרתי שאתם לא יכולים למכור את זה, הכריסים האלו לא כדאי למכור אותם, שבוע הבא הקליינט יכול לחכות אם הוא רוצה אבל לא כדאי, למה? אין עליהם שום סימן של כשרות, כבר נמלחו במלח, שאלתי כמה זמן הם במלח פה? אומרים לי קרוב לרחוץ אותם בערך ארבעים דקות, אז זה כבר יותר ממה שירתיחו מים, כמו שפוסק מרן בשו"ע, אם נמלח בשר בכריס שאינו מנוקר ושחט שמה מים על האש ויתחילו להביע, אז יתחילו... הוא זה בישול גמור ואין במבשל דין גמור, אז כל שכן חלב שזה כרת. טוב, אני אמרתי תודה רבה לרב יוסף, אמר לי אני צריך לחזור עכשיו הביתה כי יש לי מה לעשות, אמרתי לו מה אתה משאיר אותי לבד? אל תשאיר אותי לבד, תעמוד איתי עד שאני אצלצל אליו, או שאתה תצלצל תגיד שאתה היית פה לפחות. אומר לי תראה רב יהודה, אני צריך להגיד לך דבר אחד, אתה יודע למה אני פה? בגלות הזו, אני  צריך לחתן את הבת שלי, אני עובד עם האדם הזה חמישה חדשים, אני מנסה לעשות כל דבר ללכת בין טיפות, אחרת לא הייתי נמצא פה, הוא משלם לי טוב, הוא משלם לי שמונת אלפים דולר לחודש, אני משלם בשנת 94 עם ספירה עם הכל, מה אתה רוצה שאני יעשה? אמרתי אבל זה נח לך לראות דבר כזה? אמר לא נח לי, אבל אתה הרב המכשיר אתה צריך לטפל בזה, אני יעזור לך אני עד. אמרתי טוב, אני מצלצל אליו באותו רגע מהטלפון שלי ואני אומר לו מה קורסון מה שלומך הכל בסדר, אמר תראה, אני פה נמצא בחנות בככר צ'רקו, וזה מה שאני רואה, ולא אמרתי שהיה איתי מישהו, כלום, אני מציע ככה, תראה, יכול להיות טעות, אני מציע ככה, אני נתתי הוראה שהכריסים הזה ייזרקו, אם אתה רוצה עוד כריסים שבוע הבא בעז"ה אנחנו נשחט כבשים ואנחנו נביא לך מה שאתה רוצה, כנראה היתה טעות פה, אני לא יודע אם היתה הוראה למלוח את הכריסים, אני לא נתתי את ההוראה, יש לך מנקר ברוך ה', האדם הזה עמד בפה פעור ואמר לי, אני לקחתי אותך בתור רב מכשיר לעזור לי, עכשיו אתה כנגדי? אני היה לי קונטרקס בשנה הראשונה לנסיון עם הקהילה השמית, הנשיא של הקהילה היה רומנו, אדם מאד מאד עשיר מכובד אדם ירא שמים, יכול להיות שהיה טעות, כי לא רציתי לבזות אותו חס ושלום, אז אמרתי יכול להיות שהיה טעות, הגוי על עצמו עשה, אני לא רציתי להגיד לי שהם אמרו לי, תראה, בא נחלק את זה, אני אגיד לך אני לא יכול לתת את זה למכירה כי זה כבר בושל החלב שמה וזה כרת, לא בא נרחץ את זה בחזרה ונמלח את זה בחזרה. אמרתי לך הוא היה תלמיד ששנה ופרש, אמרתי תראה, אני אגיד לך, אני צריך לעשות שאלת חכם, כמה שאני מורה הוראה אני צריך לצרף איתי מישהו אחר שיעשה את זה, מי אתה מצרף? אמרתי אני אשאל את הרב שווקה, אני אשאל את הרב פרץ, ראשי ישיבות, לא לא לא אל תשאל אף אחד, אני כבר אתן הוראה באיטליז ואתה תלך לחיים טובים ולשלום תעשה לך שבת כמו שצריך והכל בסדר. אמרתי לו אבל אתה לא מוכר אותם, אומר לי לא לא אל תדאג מזה, אומרתי אוקי, הלכתי הביתה אני ורבי יוסף, אז אני בערמה הייתי עובר והייתי עושה כאילו אני מתעסק בזה וממצמץ את זה הייתי מוריד את זה כמה שאני יכול. אז דיברתי בשבת דיברתי עם רבי יוסף ואמרתי, תראה רבי יוסף המצפון שלי מאד נוקף אותי מה אני יכול לעשות, איך אתה יכול, אומר לי תראה, אני בולע פה מרורים, גם בניקור הבשר לפעמים הוא צריך חלקים מהחלק האחורי, איפה שיש האצבעות אם אני מנקר אני צריך להוריד כל החלק האחורי, ז"א לקלקל אותו קצת והוא לא מסכים לזה, זה נקראים שני צבאות, ויש לי בעיה איתו עם זה, ומים אומר לי אומר שלפעמים אני לא מרגיש טוב היום, או שאני אומר לרופא במיוחד של הבית דין בחיים שיוריד את זה לגמרי, יגיד שזה לא היה טוב והיה בו מחלה, שלא יהיה לי בעיות איתו. אמרתי או, הבנתי שזה, אני דיברתי עם רבי יוסף ואמרתי לו, הרב המכשיר אומר לי מי נותן לו את ההכשר הרי זה הרב מחפוד לא? אומר לי כן, אומר לי למה לא דיברת עם הרב מחפוד אף פעם על הבעיה שיש לך? אומר לי דיברתי עשרות פעמים, הרמתי אליו טלפון לארץ, התחיל לבכות בדמעות שליש, אומר לי אם לא היתה החתונה של הבת שלי אני לא הייתי נמצא פה, הרב מחפוד אומר תעשה מה שעליך לעשות ואל תדבר עם חיים קרוסון, אומר כן אבל מה אני יכול לעשות עם הלחץ שיש עלי, אומר זה לא הענין שלך זה ענין שלי, ככה בפירוש במילים ברורות, אמרתי לרבי יוסף אסור לך לעשות דבר כזה, אתה חוסר אמונה, אתה צריך לפרוש כי אתה המנקר, ואתה מנקר מומחה, אתה צריך לפרוש, חס ושלום להכשיל עם ישראל אפילו החילוני שבחילונים יכשיל אותו באכילת חלב, אוקי, שיאכלו טרוטות ולא נבלות, לפחות יש נפקא מינא לענין טומאה, אבל חלב כרס? אומר לי אולי הקב"ה שלח אותך לעזור לי, אמרתי תשמע, אני לא יודע, יום ראשון מר חיים קורסון מצלצל אלי בבוקר, אני עדיין הייתי בתפילה, ואומר אני יש לנו שחיטה מחר ביום שני, אני רוצה שנתאסף להגיד איפה אתם הולכים, איפה אתם טסים, זה היה טיסה בערך שעתיים ממקסיקו סיטי למקום שבית מטבחיים, כי במטבחיים של מגן דוד לא נותנים לו לשחוט בו, מדינה אחרת בתוך מקסיקו, ושמה הוא ישחט, אוקי, אומר אבל מה, אנחנו נפגשים במקום זה וזה נשתה קפה ונדבר, אנחנו נצבים בשעה עשר וחצי כמו שהוא אמר, יושבים בשולחן, עם קפה, ומחכים לדבריו מה נשנה יום מיומיים, אחרי שאנחנו שותים קפה והוא מתכופף שם ידו בקרסול שלו ומוציא אקדח, אומר לי רב יהודה, אתה רואה את הצעצוע שאני קניתי שאני משחק, בו, לא שמתי לב על מה הוא מדבר כי לא שמתי לב אם זה אקדח או לא אקדח, אפילו לא אני לא מבין על מה אתה מדבר. אומר אתה רואה את זה, צעצוע שאני קניתי, זה אני קניתי את זה צעצוע שאני משחק בו, אמרתי מה זה? אקדח של מים? אומר לא זה אקדח אמיתי, קח תבדוק את זה, אני באמת בדקתי את זה, הכל  טוב ויפה, זה בסדר גמור כי זה לא צעצןע זה אקדח אמיתי, אומר לי כן, אבל אתה רואה את זה אני הולך תמיד איתו, אמרתי מה פשר הדבר, אתה הזמנת אותי לשתות קפה בשביל להראות לי שאתה הולך עם אקדח? לא, כי אני אומר לך שאני יש לי רשיון לאקדח, אמרתי טוב, יש לך רשיון לאקדח יש לך רשיון לאקדח, מה הענין פה? אומר תראה, אני מוכר בממשלה, אני מוכר בכל רשויות המשטרה, אני מה שאני רוצה אני עושה במקסיקו, אז אני התעוררתי ואמרתי, אתה יכול לירות למישהו? אמר לי בטח, אני יכול לירות בכל מי שאני רוצה, אמרתי וזה מותר לפי החוק? אומר פה במקסיקו מותר לי לפי החוק, אז אני הבנתי הוא מסתכל אלי, אז אמרתי אוקי מה פשר הדבר? לא יש בעיות במליחה גם כן? כי שמעתי שיש בעיות במליחה בבית מטבחיים, אמרתי כן אני מנסה כמה שאפשר יש דם צרור ויש בית השחיטה שהוא מלא דם, אז היות ואנחנו מולחים ובאותו יום אז אני מנסה להגיד להם אולי להוריד את החתיכות האלו שהם מלאים דם ואי אפשר לצאת ע"י המים, שמע, זה דם שפירש ודם שפירש הוא דאורייתא. אוקי. זה לא מדרבנן, אוקי, דם שלא פרש זה מדרבנן, אבל זה דם שפירש זה מדאורייתא, אז מה אני יכול לעשות, אני עושה מה שאני יכול לעשות. טוב מאד מה שאתה עושה, טוב מאד מה שאתה עושה, אבל רק תדע שאני המושל פה במקסיקו ואני יכול לירות במי שאני רוצה. אני הבנתי את הענין, אז לקחנו כרטיסים ואני באותו יום אמרתי לרבי יוסף, אני לא נוסע מחר, אני לא טס מחר איתך, איך זה מה אני אהיה לבד, אמרתי תראה אני שוחט ובודק בעצמי ואני הרב המכשיר, אז או רבי יוסף עומד בשחיטה ואני עולה לבדיקה או שאני עולה בשחיטה, אני בשחיטה ורבי יוסף עולה לבדיקה. אז אמרתי לו תראה, אני לא טס מחר, אתה יכול להודיע למר חיים קורסון שאני לא טס מחר לעבודה, לשחיטה, מה קרה? אמרתי לו ראית בעצמך, אני צריך להתייעץ עם הרבנים. אומר לי טוב, אני לא יכול להגיד לך שום דבר, אז אני הלכתי לראש ישיבה מגן דוד, הלכתי לרבי דוד ראש כולל, הלכתי לרב פרץ והלכתי לרב שווקי, הלכתי ואמרתי להם מה נעשה, אמרו לו תשמע, עכשיו אנחנו רוצים לגלות את אזנך, האדם הזה הוא חשוד על נפשות, עכשיו אתה אומר לנו שהוא בא עם אקדח והוא מראה לך והוא אומר לך צעצוע ויכול להיות, שמור את עצמך כי אנחנו לא נהיה מעורבים כי האדם הזה חשוד על נפשות, יכול לירות בנו ויכול לירות בך, אמרתי מה עם הרב מחפוד שנותן לו הכשר, אפשר להתקשר אליו ולהגיד לו מה שקורה? אמר תנסה, אני בא עם מספר טלפון של הרב מחפוד, אני בא הביתה ואני אומר לרב יוסף תעשה לי טובה, אם אתה יכול להתקשר לרב מחפוד לתפוס אותו על הקו? אומר מה אתה חולם, אני כבר התקשרתי כמה פעמים הוא לא עונה על הטלפון, השארתי הודעה. אז אמרתי במחילה, אני לא הולך לעבודה מחר, תודיע לו שאני לא הולך, אני לא טס, אני מפחד על נפשי, אתה יכול להיות, אני מפחד על נפשי, עד שאני לא אדבר עם הרב מחפוד אניבאותו יום יצאתי מהבית והלכתי, וכולם יכולים להגיד לך במקסיקו, הלכתי לכולל ארם צובא שזה ראש הכולל, מי יסד הכולל הזה הרב בדוש ע"ה, ומי ראש הכולל הרב שווקי, ואני יכול לשלוח לכבודו את כל הדוקומנטים מהרב שווקי, בכתב. אמרתי להם שאני, הביטו אני בסכנה, אני מבקש מכם תתנו לי מחסה פה עד שיעבור זעם, אני לא יודע מה יעשה האדם הזה. הגבאי של הכולל מר מישאל, הם היו ארבעה אחים במקסיקו, אחד מהם מוהל, השלשה מהם סוחרים, והם אחד מהם היה הגבאי של הכולל, אמרו לי תדבר עם... דיברתי עם אבא שלהם, סיפרתי את הסיפור, הרב שווקי היה על ידי, אמרו תראה, למעלה תישן בחדר עוזרת למעלה, אני יצאתי החוצה ארבעה ימים, היו מביאים לי לאכול משהו, היה כולל ארוחת בוקר מה שנשאר להם, לשתות לאכול משהו, עשיתי אסיפה עם הרב סבון, הרב שווקי יזכר לטוב, הרב .. והרב פרץ, אמרתי להם לפני התפילה, אני רוצה שתזמינו את רבי יוסף השוחט, אמרתי מה שהוא יגיד עלי מה שהוא ראה בעיניים שלו אני מסכים, סיפרתי להם שיבינו אותו שלא יכחיש, הוא יכול להכחיש כמו שמכחיש כל אחד, אז היות והוא ראה ואנחנו שני עדים, נכון עד אחד נאמן באיסורים אבל אני הזמנתי עוד שני עדים. יפה. שאלו אותו מה קרה? אמר להם היהודי הזה הלך לבקר, הוא הרב המכשיר של הקהילה, והוא שוחט בודק בעצמו, הלך ... ראיתי, הכרסים לא היו מסומנים בתור כשר, הם היו מונחים למליחה להכשרה על פי הגוי וזה למכירה אח"כ, כשרב יהודה צלצל אליו ואמר לו שיכול להיות שזה  אמר אנחנו נרחץ אותם ונכשיר אותם... דיבר איתו ואמר לו תראה, זה כבר נאסרו כי זה חלב, וכבר התבשלו במלח וזה לא יתכן, זה לא ענין של דבר שאפשר להכשיר אותו אח"כ. אז אמרו בפירוש, האדם הזה מי שנותן לו את ההכשר זה מחפוד, אנחנו מעידים, אנחנו הזמנו את מחפוד לישיבה מסויימת כבר לפני שנה, על מה התעורר הדבר? על מצות ושוקולד בפסח, הוא הכחיש מחפוד הכחיש אותנו בפנים, היה בית חרושת לשוקולד שהוא נתן עליו הכשר וזה חמץ, שלמה מחפוד, היו המצות שחיים קורסון היה עושה במשך כל השנה, ז"א לא בדקדוקי מצות כשרים לפסח, והוא נותן עליהם הכשר לפסח, וחיים קורסון מוכר אותם בחנות, אותם המצות שנאפו במשך כל השנה כמו שעושים כל בתי חרושת, בארץ גם אופים מצות במשך כל השנה, זה נכון הרב? אבל לא בדקדוקי שמירת חמץ, נכון? והוא נותן עליהם הכשר לפסח, וכשיושיבו את מחפוד בשולחן, אם לא איך יעשה הדבר נבלה כזו בישראל, אומר אני לא נתתי הכשר, אמרו לו אבל השם שלך עליהם, אה, כנראה הם... נתת את הטבעת שלך למישהו אחר? לא, לא היה, אני זוכר התשובה היתה שאמרו לי שהיינו, יש לי זכות לא לענות, ובזה נגמר הסיפור. כשאני ראיתי את זה, אני מצלצל למחפוד אח"כ כשהייתי בכולל בערי מקלט, מחפוד לא עונה, משאיר הודעות הוא לא עונה. יום אחד בא אלי רב יוסף השוחט, התימני הזה היה ירא שמים, ירא שמים עצום, אומר לי אני דיברתי עם שלמה מחפוד, והוא אמר לי ,מה שיקרה לאדם הזה אני לא אחראי, כך התשובה. אז אמר לי לכן, רציתי לחזור, לא חס ושלום, הוא אמר לי בפירוש הוא מחפש אותך לירות בך, הוא אמר לי בפירוש רוצה לירות בך, כי זה לא על ידו על ידי גוי לכן אל תצא החוצה עד שתקח את האוירון מפה, אמרתי אוקי, תודה רבה. אני עדיין בערי מקלט בכולל, התייעצתי עם הרב שווקי, אומר לי אתה יוכל להביא את זה לנוכחות הנשיא של הקהילה שאתה עובד בה כרב מכשיר, איך אני יכול לצאת, אמר תצלצל אני אביא לך את הטלפון, אמרתי לו איך אני אצלצל אין לי את המספרים, הכל נשאר בבית, הזמנתי את הנשיא שהיה, אמרתי אולי כבוד הרב יכול להגיד לרומנו שאני בסכנה שיבוא לפה כי אני לא יכול לצאת החוצה, אמר זה נעשה בשבילך. עכשיו כל הרבנים האלו חוץ מהרב שווקי הם התעלמו, הרב פרץ, הכל בשביל כסף כי חיים קורסון נותן להם כסף לכולל, הוא היה ראש הכולל, הוא גדול בתורה הרב פרץ, הרב מיכאל פרץ, אבל בשביל הכסף שהוא נותן להם הוא התעלם ממני, מי נשאר לידי זה הרב שווקי, רומנו בא למחרת, זה היה יום חמישי, אמר לי אני ביום שני אני רוצה שתבוא אלי למשרד אני אזמין אותו, אנחנו רוצים לגמור אתה פרשה. אמרתי אני לא יכול לצאת, אני לא יודע מה התעלולים שלהם, אני מאד מפחד והזהירו אותי כבר שאם אני אצא החוצה וקורה משהו הם לא אחראים, אומר אני שולח את הנהג שלי, אמרתי אם הנהג שלך אני לא בא, אמר אני אשלח את הנהג שלי הוא יהודי תבוא ביום שני יביא אותך אלי למשרד, אמרתי בתנאי אחד, יש לך הבטחה בשבילי אם במדרגות אני לא יודע מה, אני מזמין אותך שעה בשביל שאני מזמין אותך, אני לא אומר שאתה בישיבה, אני אומר... וכך היה, ביום שני שלח את הנהג שלו היהודי, לקח אותי עד המשרד שלו, אני גר בקומה שמינית, אני מחכה שמה, מבי אלי קפה לשתות, כשישבנו בשולחן, אמרתי בבקשה תזמינו את השוחט, אמרו אנחנו מאמינים לכל דבריך כי הוא אמר לי הנשיא, אני שאלתי את כל הרבנים כי אני דיברתי עם השוחט כבר, כל מה שאמרת זה אמת נכון וקיים. אנחנו יש לנו חוזים שיספק לנו מהקצבים שלו החנויות של הקהילה אני אמרתי את הגרסה שלו, הוא אמר את הגרסה שלו, והרב רומנו שהוא מרבני הקהילה אמר זה לא הולך ככה, אנחנו לא, אנחנו לא נגע בבן אדם עם אקדח להזמין אותו ולהראות לו אקדח... הרבנים הם אמרו לנו את מה שקרה, שאלתי את השוחט בעצמו דרך הטלפון הוא אמר מה שקרה, אני מבקש ממך לשלם לאדם הזה את המשכורת שלו ואנחנו גומרים את הענין, הרב מחפוד לא בא, הרב מחפוד שנותן לך את ההכשר לא פעל בענין הזה, אני בתור נשיא הקהילה אני חייב ועלי לגמור את הענין הזה, בבקשה, אתה תשלם לו את ההוצאות שלו, אנחנו נשתדל בשבילו ואתה תשלם לנו, תחתום פה בבקשה, אנחנו שולחים וילך לחיים טובים ולשלום. עכשיו נבוא לידיעות שאני מתקשר אליו, הרב מחפוד הוא לא נאמן, לא נאמן רק אצלי על המקרה הזה, לא מקרה של איסור רבנן, לא מקרה של טעות אלא האדם הזה עבור כסף האכיל את כל עם ישראל, סה"כ הוא היה משגיח אצל הרב לנדא.

הרב: טוב, כבודו, אני שמעתי את זה באירכות, אני רוצה לשאול כמה שאלות, אחד

ש. בבקשה

הרב: האם אני יכול לפרסם את הדברים ששמעתי,

ש. כבודו יכול לשים אותי על רמקול בזמן שיעור ואני יכול לחזור

הרב: כן, אבל אין לך בעיה שאני אגיד את הדברים

ש. אין לי שום שום בעיה, אין לי שום בעיה ואני יכול להגיד בדיוק תאריכים, אני יכול להגיד בדיוק מי היה במקום, והאדם הזה הוא לא ראוי לתת הכשרים, האדם הזה הוא אדם פשוט שראה בכסף, האדם הזה לא רק הוא, כבוד הרב יודע טוב מאד, בזמנו הרבנות הראשית היא היתה נותנת הכשרים, ברגע שהרבנות הראשית הפסיקה, מה זה הפסיקו, הפסיקו אותה, קמו ועדות אחרות כמו הרב אברהם יוסף ופסלו את השחיטה של הרבנות הראשית בגלל שפתחו את השחיטה שלהם, אני לא מפחד מאף אחד, אני אמרתי את זה לחכם בר שלום, חתנו של הרב עובדיה יוסף בזמנו.

הרב: תגיד לי כבודו, לגבי

ש. לא כבודו, יהודה, אני עבדך

הרב: תהיה בריא, לגבי אברהם יוסף מה אתה יכול להוסיף לי עליו?

ש. הוא היה כבר מסומן במשטרה

הרב: הוא מסובך עכשיו עם המשטרה, אבל מה היה בהתחלה, עכשיו אם אני מצלצל לרב בשעות היום

ש. לא לרב, ליהודה

הרב: טוב טוב, ליהודה, ואני שואל, כבוד הרב מוכן לספר את הסיפור והמעשה מה שהיה במקסיקו עם שלמה מחפוד? אתה תגיד לי כן אבל אתה לא תספר את כל האריכות

ש. אני אגיד כן ואין לי שום דבר נגד שלמה מחפוד, אבל המעשים שלו הם רעים מאד. שהוא מבטיח את זה על ידי גוי והם נותנים שעכו"ם שישמש בית ישראל, יעיין כבוד הרב בסימן ס"ט ביורה דעה בשו"ע יו"ד סימן ס"ט, יש שמה דין של עכו"ם שמשמש לבית ישראל אם הוא נאמן, ושמה פסק מרן בית יוסף - נאמן מסיח לפי תומו, אבל פה לא נאמן מסיח לפי תומו, לפי מה שאמר לו בעל הבית.

הרב: כן. עכשיו, עכשיו את הנקודה הזאת שהוא הורה להם לעשות את הדבר הזה, ולא אכפת לו בכלל לא מחלב ולא משום דבר, וגם

ש. אני קלטתי שלו זה לא ענין של חלב רק, אח"כ נודע לי, כן, עוד דברים יותר גרועים מזה, הוא היה מביא עופות מהמשחטה של הגויים ומוכר אותם בתור כשר כי היה לו כמה חנויות, למשל בא אני אתן לרב דוגמא, יש קניונים, יש מרכזים גדולים, אז אני לא יודע אם היו בארץ אני לא יודע, אבל יש קניונים ויש סופרמרקט גדול, אז היה לו חנויות שמה בפנים, וכשהיה שולח את העופות, אני תפסתי אותו, יכול להיות שתי פעמים, אבל על זה כבר הוא לא יכל להתווכח, שהיה שולח את העופות, היה שולח את העופות בקונטיינרים, עכשיו הסימנים של העופות הם היו צריכים להיות עם פלומבה, כל השחיטה למשל שחטנו 1500 עוף, אני שוחט ראשית, בו ביום נעשה המליחה הכשרה הכל, אבל הדרישה היתה יותר מזה ואין לו, אז עכשיו איך ישלח את העופות משמה, היה שולח אותם בקונטיינרים, אז אני מהעבודה שלי בתור רב מכשיר אני הייתי נמצא בחנויות לפני שיפתחו את החנויות, ואז אמרתי לו מיד שאתה שולח את העופות אני צריך להיות שמה, בזמנו עדיין לא היה אני צריך להיות שמה לבדוק את הקונטיינרים לפתוח אותם, לראות אם על כל עוף יש את הפלומבה או אין את הפלומבה. עכשיו, אנחנו יודעים כמה שחטנו, כי זה העבודה שלי, שחטנו 1500 עוף, יצא מהם 1400 עוף כשר שלא היתה נבלה, לא היה עיקור, לא היה תליה, לא היה שום דבר, נניח דוגמא, אז אני רושם, אז אני יודע שיש במחסן 1450 עוף לשבוע, ז"א אם היה מחלק אותם לחנויות המספר לא יכול לעבוד את זה, כבודו תופס אותי, איך אומרים,
הרב: כן אני אחריך, והוא בטח שלח חמשת אלפים

ש. או, אז כשאני הייתי נמצא שמה אני שואל האם הגיעו העופות? עדיין לא הגיעו העופות, מתי יגיעו? בבקשה צלצלו למחסן מתי, העופות יגיעו עוד רבע שעה, טוב אני מחכה רבע שעה, לא הגיעו, תצלצלו בבקשה, לא יש תקלה בדרך, אז בבקשה לא לפתוח את הקונטיינרים עד שאני אהיה פה. בינתיים הלכתי לחנות אחרת, מה שקרה, שהוא עכשיו עוקב בחנות הזה הוא עומד שמה בינתיים אני אשלח לך, אז אני השארתי הודעה ובינתיים הלכתי לחנות אחרת, כשהגעתי לחנות אחרת העופות כבר היו שמה.

הרב: וכמה הוא שלח?

ש: זה כבר יש לו קמבינה עם הפועלים הגויים.

הרב: אז כמה הוא שלח?

ש. הוא שלח יותר ממה שזה, אז אני בסוף היום עשיתי חשבון, יש פה 400, יש פה 300 אבל יש פה יותר מידי, אני מצלצל אליו, לא לא זה היו לי שאריות במחסן משבוע שעבר. עכשיו, מי הרב המכשיר ומי הראש הפעור? זה מחפוד. כי אני דיברתי עם יוסף אז בזמנו, ואומר לי לא תוכל לתפוס אותו, אתה, הוא יהרוג אותך, אני אומר לך את זה פה במקסיקו וזה קיים וזה אמת, אז אני הלכתי ומעולם לא נכנסתי יותר למקסיקו

הרב: ז"א האיום לרצח שלך היה ע"י מחפוד, לא שמעתי כן או לא?

ש. כן כן

הרב: וזה הוא אמר לך ברור דרך יוסף

ש. כן

הרב: ה' ירחם

ש. ה' ירחם הוא כבר ריחם, אני בחיים.

הרב: תודה רבה.

ש. אין בעד מה. מתי שצריך עזרה ממני, אם אתה צריך את העזרה ממני אנימוכן שים אותי בספיקר אצלך אחרי שאתה נותן 4000-5000 איש אני פורש את הענין.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.05 10:29

  בוקר אור לרב היקר! ללא צל של ספק, ב"ה הדרשות הללו מפריחות רעננות בקרב הציבור בדגש על תקופה מאתגרת בה מצוי עמנו, כמו גם פרקטיות ליישום. דרשנים יחידי סגולה בהיסטוריה של עמנו הבינו את השליחות המוטלת עליהם לחיזוק רוח העם בתקופות שונות, שימוש במקורות הקדושים להעברת המסרים הנדרשים לתיקון המידות- זה מדהים!

 • 23.05 10:28

  כבוד הרב הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א, בוקר נפלא ושמח! רציתי לחזק את דברי הרב בענין החיסונים של הגיל הרך בני בן 16 נפגע חיסונים מגיל שנה (ל"ע) שבו עשה את החיסון "המשולש" במחלת האפילפסיה נפגע ובזכות החזרה בתשובה ורבנו הקדוש והחלפת שמו על ידי הרב לשם חדש וב"ה אנחנו שייכים לקהילות פז אז הבן נמצא במצב יותר טוב לעומת התינוקות שהתחסנו איתו באותו יום ארור שבו האחות מטיפת חלב אמרה: "לראות שהחיסון טרי" ולא שמנו לב... ושלוש התינוקות נפגעו! שניים מהם במוסד סגור!! ורק בני, בזכות החזרה בתשובה ואכילת כשרות קפז' - ב"ה ניצל בני! תודה לרב על הכל יה"ר: שהשי"ת ימלא כל משאלות ליבך לטובה אריכות ימים ושנים (אמן).

 • 23.05 10:26

  כבוד הרב, ב"ה הרצאה בצרפת (בנבל עשור זמרו לו, מרסיי, 22.5.24) מרגשת ומשמחת קשה לעכל את גודל ההתעלות הרוחנית והשמחה שהרב עורר אמש גם בתחנה המרכזית באשקלון, אנשים צפו התחזקו והבינו את גודל הזכות להתאחד סביב הקדושה ונרשמו להסעה חינם מאשקלון להרצאת הרב בקרית מלאכי (02.06.2024), חוץ מהשירה שהרב הסביר על מעלתה היתרה בהשפעתה על האדם בקרבת הא-לקים אפילו מלימוד המוסר, מה שהסביר הרב על הלחם והקשר ליציאת הנשמה וניצוצות הקדושה במזון - חידוש מדהים! מחזק את היקר מכל הנפש!!!!! שמי יסעדנה, שאת הגוף היא סועדת כמו שכתב רבינו יונה זיע"א בספרו שערי תשובה אבל הנפש החולה והחוטאת מי יסעדנה?! אך הרב בהרצאותיו בכל פעם מחזק הנפש!! תודה וחזק וברוך👏💪

 • 23.05 00:41

  ב"ה אין עוד רב כמוך בעולםםם אתה משמח אותנו גם מרחוק - בביתנו צהלה ואורה, מאיר את ליבות עם ישראל החכמים המבינים והיודעים מי הוא גדול הדור שליט"א המחיש את גאולתנו מהרה אמן. תודה רבה עם הרבה הערכה ואהבת אמת ישר כוחכם כל העוסקים במלאכה הקדושה לזרוז הגאולה.

 • 22.05 14:47

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! ב"ה שמחה לעדכן שמתקרבים ל-100 הנרשמים הראשונים ל: "סעודת השמחה" (לכבוד השי"ת) ברוך השם!

 • 22.05 13:59

  השיעור הזה - מרתק! ומחייב!! (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024 shofar.tv/lectures/1602) יה"ר שנזכה גם אנחנו בקרוב למצות יישוב ארץ ישראל (אמן)

 • 21.05 12:59

  כבוד הרב ברוכים תהיו להשם (אמן) קרה לי דבר. מדהים עכשיו מאת השי"ת נכנסתי לאתר 'שופר' לתומי בחרתי לראות את הסרטון הבחורה שניצלה מהסרטן (המחלה נעלמה) שכבודו בירך אותה וכבודו אמר לה: 'שהמחלה תעבור לאשתו של אסד נשיא סוריה!' (shofar.tv/videos/15098) אני רואה את הסרטון ואחר כך נכנסתי ל: ווינט בחדשות ומה אני רואה?😱😱😱😱😱😱 שולחת לכם תמונה. [ציטוט: 'אסמה אסד, רעייתו של נשיא סוריה, שוב חולה בסרטן']

 • 21.05 11:45

  כבוד הרב היקר שלנו! רציתי לשתף: שצלצלה אלי מי שהיא ותוך כדי שאלה: 'מה קורה במצב של היום?' מה שהולך וב"ה אני מרגיעה אותה ומחזקת אותה ואומרת לה את השירה: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והכנסתי כמו שכבוד הרב אמר את שם השם באותיות והיא אומרת לי: 'חיזקת אותי!' ומברכת אותי שלחתי לה את ההרצאה שאתה שר: "עבדו את השם בשמחה!" בנוסף הסברתי לה: שיצר הרע - זה עצבות ואמרתי לה: כל יהודי מסוגל לקיים לשמור את המצוות שזה יהיה מתוך שמחה! ב"ה חיזקתיה במצוות, אני מאמינה שמדברים מכח השמחה - זה עורר לה חזק משהו!!!

 • 21.05 10:45

  מורינו ורבינו! בנוגע להרצאה בצרפת (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024), ב"ה נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ. ולפני 25 שנה, כשעוד הייתי רווקה, נחשפתי לקלטות וידאו של הרב. מיד הייתי מכורה להרצאות וחיפשתי עוד ועוד קלטות שהייתי רואה עד לשעות הקטנות של הלילה! ב"ה התחזקתי מאוד ופתאום הרגשתי צורך חזק לעלות לארץ הקודש! תוך כמה חודשים בסיעתא דשמיא זכיתי להגיע לבד לארץ ועם הזמן להתחתן ולהקים כאן משפחה! בעזרת הש"ית עוד אזכה להגיע לירושלים עיר הקודש!! תודה רבה לרבינו הקדוש שב"ה בזכותך זכיתי לעלות לארץ ולהתחבר לרב האמת!! ממליצה לכל יהודי הגולה להגיע לכאן ומהר!

 • 21.05 10:12

  בוקר טוב כבוד מורי ורבי. שמחה כ"כ על העצות הנפלאות שהרב נתן. כמו מים חיים ממש. ביום שישי הלכתי להשלמות אחרונות לקניות. הייתי טיפה בעצבות בגלל המצב האישי שלי ובגלל המצב בעם שלנו. ממש בכבדות כזו. ותוך כדי הליכה ב"ה נזכרתי ברב ואז כל הדרך ברגל ל 'סופר' אני שרה בשקט כמובן: "עבדו את השם בשמחה" וחוזרת מהסופר: 'מצווה גדולה להיות בשמחה' וב"ה הכל עבר. חזרתי לעצמי. וב" היתה שבת נפלאה. יה"ר שהשי"ת יברך את הרב - אמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים