טוען...

איסור חלב ועונשו ודין המאכילו | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 25.05.2015, שעה: 00:43

הורדת MP4 הורדת MP3


החפץ חיים בספר נדחי ישראל בפרק ל', בוא יבואר איזה ענינים מאיסורי חלב ודם וגיד הנשה.

כתוב בתורה, "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו, כי כל אוכל חלב ונכרתה הנפש". וכל שאר בהמות טהורות נכללין תחת סוג שלשת המינים האלו, והאוכל חלב נבלה וטריפה חייב משום חלב ומשום נבלה וטריפה, דאיסור נבלה חל על איסור חלב על ידי כולל, שכולל האיסור נבלה גם את הבשר, ולכן חל האיסור זה גם על החלב. אבל שאר מינים כגון החיות אין בהם משום איסור חלב. ופה פורט לנו קצת מן הדינים ואיפה נמצא החלב בבהמה, החפץ חיים, ואני קופץ על הדינים ומגיע לנקודות החשובות, וכן יש עוד קרומים וחוטים שהם אסורים משום חלב, וכן יש כמה קרומים וחוטים שאסורים משום דם, וכן בענין איסור גיד הנשה יש כמה פרטי דינים שאי אפשר לבארם פה והם הלכות רחבות ביורה דעה סימן ס"ד וס"ה. וכמעט אי אפשר לידע ולהכיר כל הפרטים על בורים אם לא מי שהוא בקיא ורגיל במלאכת הניקור.

ועל כן נהגו בכל ישראל שאין כל אחד ואחד מנקר בפני עצמו אלא אין בשר יוצא מידי הטבח, דהיינו השוחט, עד שינקרנו אדם בקיא ורגיל בזה ומזומן לכך, ומאד מאד הזהירו  חכמים את המנקר שיהיה זהיר במלאכתו כדי שלא יכשיל את ישראל באיסור חלב ודם וגיד הנשה, והחמירו עליו ואמרו דמי שדרכו לנקר בשר ונמצא אחריו חוט או קרום מזהירין אותו שלא יזלזל ביסורים, ככה זה הדין ביורה דעה סימן ס"ד, שמי שדרכו לנקר, הוא מנקר בשר ונמצא אחריו חוט או קרום מזהירין אותו שלא יזלזל באיסורים. ואם נמצא אחריו חלב אם הוא כשעורה, כשיעור שעורה כזה קטן במקום אחד, מעבירין אותו, מעבירין אותו מלהיות מנקר, ואם נמצא אחריו כזית, דהיינו שיעור של כזית ואפילו בהרבה מקומות, דהיינו ביחד, פה קצת פה קצת פה קצת עד כדי שיעור כזית, זה לא נגמר במעבירין אותו אלא מכין אותו מכת מרדות, דהיינו ארבעים חסר אחת ומעבירין אותו, ואיך מחזירים אותו לתפקידו? וחזרתו לכשרותו ותשובתו כל לפי ראות עיני הדיין אם עבר בשוגג או במזיד, כידון אותו התלמיד חכם וזה יהיה לפי ראות הדיין אם הוא עבר בשוגג או במזיד.

אז ז"א זה לא כל כך פשוט, מנקרים היום כמעט ולא בנמצא שיודעים את כל המלאכה כי יש חולקים. זה אומר יש לו מסורת כזאת ועד כאן ומנקרים, יש אחד אומר עד כאן ופה, לא מדובר בדברים הברורים הכתובים בשו"ע והמסתעף, אלא יש כל מיני רישים שאומר זה לא צריך זה כן צריך זה לא להקל זה כן להקל, לדוגמא, מביא פה החפץ חיים שיש חלב שעל הקיבה ושעל הדקין, מקום שמתחילים לצאת מן הקיבה עד לערך אמה, שם צריך לגרור חלבו שעליו, ויש אומרים שהוא המעי שיוצא בו המעי שהוא סוף המעיים, שם צריך גרירה כערך אמה, ויש להחמיר בשניהם. אז זה כתוב, שיש מי שאומר כך מי שאומר כך וצריך להחמיר כשניהם, ויש דברים שאומרים המנקרים שזה על פי מסורת, ככה הם קיבלו במסורת וככה לימדו אותם וכו' וכו', ולך תדע מי זוכר בדיוק ומי לא שכח ומי לא מחפף וכו' וכו', לא פשוט, לכן אנחנו היראים לא קונים מנוקר בכלל. למעט קדמי שזה ידוע איפה מנקרים שם וכו', זה יותר קל בהרבה מהרבה לאין שיעור.

ובכן, וכדי להראות לכל את חומר הענין הזה, אומר החפץ חיים, נעתיק את דברי הגאון הקדמון בעל אור זרוע בהלכות גיד הנשה בסימן תמ"ח. ומקצת דבריו בזה הובא בהגהת אשרי ובבית יוסף ובדרכי משה ביורה דעה סימן ס"ד בסופו. וזה לשונו שם: הלכך הלכה למעשה כשעורה במקום אחד מעבירינן ליה ולא מלקינן ליה, אם מצאו חלב אחרי שהשוחט המנקר השאיר כשעורה של חלב במקום אחד, מעבירין אותו מתפקידו אבל לא מלקין אותו. נמצא אחריו כזית אפילו בשניים ושלשה מקומות מלקינן ליה וכל שכן דמעבירינן ליה, אז גם מלקים אותו 39 מלקות וגם מעבירים אותו, עד שיקבל עליו דין שמים ויתקן עוותתו, על פי תלמיד חכם שבעירו, ז"א מלקים אותו ומעבירים אותו מהתפקיד עד שיקבל עליו דין שמים ויתקן עוותתו על פי תלמיד חכם שבעירו, מה שיגיד לו לעשות. ואומר האור זרוע, מה נראה לעשות עם אחד כזה? תשמעו, אומר האור זרוע, ונראה שיש להכריז בבית הכנסת שני וחמישי ושני, פלוני הטבח העבירוהו מאומנותו, מפני שנמצא אחריו חלב כשעורה, ויהיה חודש ימים שלא יתעסק באומנותו, ולאחר חודש ימים יבוא אצל ת"ח שבעירו או בעיר הסמוך לעירו, ויאמר כך וכך עשיתי וחטאתי ותוהה אני על הראשונות, ויתנו לו הדין לפי ראות עיניהם.

מי שקרא מה היה הדין שפסק המגלה עמוקות לשני הקצבים שהאכילו את כל הערים מסביב, מה היה הדין שהוא גזר עליהם, תרעש הארץ רק להבין את גודל העוון הפלילי הזה. פה מדובר בשוחט מנקר שהשאיר שעורה של חלב אחריו, אומר האור זרוע שאחד כזה יהיה חודש ימים שלא יתעסק באומנותו, ולאחר חודש ימים יבוא אצל תלמיד חכם שבעירו או בעיר הסמוך לעירו ויאמר כך וכך עשיתי וחטאתי ותוהה אני על הראשונות ויתנו לו הדין לפי ראות עיניהם. כל זה אחרי שאומר האור זרוע שיכריזו בבית הכנסת שני וחמישי ושני שרוב הציבור מגיע בגלל קריאת ספר התורה, כי יש כאלה רחוקים ולא יכולים להגיע, זה לא כמו היום שיש בכל מקום, ויכריזו דוקא שיש הרבה ציבור, פלוני הטבח, מה זה לא שפיכות דמים לגלות עליו להגיד ככה וכו'? לא, פלוני הטבח העבירוהו מאומנותו מפני שנמצא אחריו חלב כשעורה, ויהיה חודש ימים שלא יתעסק באומנותו ולאחר חודש ימים יבוא אצל תלמיד חכם שבעירו, או בעיר הסמוך לעירו ויאמר: כך וכך עשיתי וחטאתי, ותוהה אני על הראשונות, ויתנו לו דין לפי ראות עיניהם, ואחר כך יכריזו בבית הכנסת פלוני הטבח שהעברנו אותו מפני שנמצא אחריו חלב כשעורה כבר תהה ונתחרט לפני תלמידי חכמים על המעשה הרע שבא לידו, וקיבל עליו כמו שציוו עליו תלמידי חכמים ומכאן והלאה החזירוהו לאומנותו והרי הוא נאמן לסמוך עליו כבראשונה וקודם שישמעו הכרזה זו בבית הכנסת אין לסמוך עליו, ואסור לקנות ממנו בשר. אז מה הדין במי שמאכיל נבלות וטרפות את ישראל השכם והערב, ויש עדים עליו, ושפסק עליו הרב שפירא זצ"ל שהוא אפיקורס, מאכיל נבלות וטרפות תמידין כסדרן, צריך להכריז עליו או לא צריך להכריז עליו? אומר האור זרוע, אפילו אם השאיר שעורה. ואם מכר חלב בדוקא, ואם האכיל עופות של גויים בדוקא, מה יהיה דינו, אז אחרי שחזר בתשובה והכריזו עליו בבתי כנסת אז יודיעו שוב בבית הכנסת שהוא קיבל עליו תשובה וקיבל את דין הדיינים וכו' וכו'. אבל מי שלא שמע את זה, מי שלא שמע את זה, ולא שמע את ההכרזה בבית הכנסת, אין לסמוך עליו ואסור לו לקנות ממנו בשר, אבל אם היה מוכר טריפות בחזקת כשרות או שהיה מוכר חלבי בחזקת שומן יש לו דין אחר, כי בכאן הקלנו עליו מפני שעשה שלא בידיעתו, אלא שפשע שלא דקדק היטב, הוא פשוט השאיר שעורה, שיעור שעורה של חלב, הוא לא דקדק, זה פשיעה, מה פירוש אתה לא מדקדק? איך אתה משאיר? מה אתה מאכיל את ישראל חלב? זה כרת. אם אוכל כזית, אבל פשע ולא דקדק הקלו עוד, פעם אחת, כי אם מצאו פעם אחת כבר מעבירים אותו מתפקידו כמו שראינו, אבל התא שבמזיד הוא מאכיל טרפות ככשרות ומאכיל חלב כשומר, מחמירינן עליו טפי, עוד יותר מחמירים עליו, כההיא דפרק עד כמה בבכורות כ"ט ע"ב בסוף הדף למטה. ההוא טבחא דהבה חשוד לזבוני תמא דאתרא בחילוף של קנתא, הוא היה מוכר חלב האסור כחלב המותר, חלב שמעל הרגל כחלב שעל המעיים, כך כתוב, וקנסי רבא, קנס אותו רבא עד שיעשה בפרק זה דין המפורש בפרק זה בורר ששם כתוב, שניה נדליק את האור אפילו האור התעצבן על המצב, כן, וכאן סירב עד שיעשה דין המפורש בפרק זה בורר דההוא טבחא דנפקא טריפתא מטותי ידי, טבח שוחט שיצא מתחת ידו טריפות, מתחת ידו מסיק שמה רבה, דתקנתי כדרב אידי ברבים, דאמר, מה אמר מר אידי ברבים, החשוד בטרפות, זה בחשוד בטרפות, לא במאכיל טרפות במזיד בשביל כסף, החשוד בטרפות אין לו תקנה עד שילך, ז"א גם אם הוא רוצה לעשות תשובה לא מקבלים אותו, עד שילך למקום שאין מכירין אותו, עיר אחרת, ויחזיר אבידה מתחת ידו בדבר חשוב, עד הוא ימצא איזה אבידה והאבידה תהיה בסכום נכבד שהוא יחזיר את זה, כי שמה לא מכיריםא ותו שהוא עושה את זה בשביל להפקיע את השם הרע שיצא עליו בעירו, אלא הוא מחזיר את זה כשאף אחד לא יודע לאיזה סיבה הוא מחזיר, והוא צריך דוקא את הנסיון הזה כיון שהוא חשוד על הממון, למה הוא מוציא טריפות מתחת ידו ומוכר אותם ככשרות? כי הוא חומד ממון, ותיכף תשמעו מה אומר הרב בן ציון מוצפי על כל ראשי הכשרויות, תיכף תשמעו. אז הוא אומר, דאמר החשוד בטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבידה מתחת ידו בדבר חשוב, או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב ומשלו, ז"א הוא שחט ויצא טריפה מתחת ידו והוא שחט לידו ויצא לו טריפה והוא פסל אותה, דהיינו רואים שיש לו הפסד של שבעת אלפים שקל, והוא מוכן להפסיד את זה. זה סימן שהבן אדם כבר חוזר בו על הדבר ואז כמובן כל הכללים שאמרנו קודם פלוס מה שאמרנו עכשיוצריך בשביל שיוכל לשוב בתשובה. וכן הלכה, אומר האור זרוע, וכבר היה מעשה וכו'.

הלכך, אומר האור זרוע, המוכר טריפות בחזקת כשרות וחלב בחזקת שומן צריך לקבל דין מפי ת"ח, ואע"פ שיעשה הדין לא סמכינן עליהם לאכשורי, לא נכשיר אותו, עד שיעשה כדרב אידי כמו שפירשנו פה שילך לעיר אחרת וימצא אבידה ויחזירנו ותצא טריפה מתחת ידו ויטריפנה. והרי שהיה מוכר טריפות בחזקת כשרות, שימו לב, או שהיה מוכר חלבים בחזקת שומן, ומת קודם שעשה תשובה, מה דינו? אסור להתעסק בקבורתו, ולא עוד, אלא אפילו כלבים אוכלים את בשרו ולוקקין את דמו, אסור להבריח הכלבים מעליו, כההיא דמסכת תרומות בירושלמי בפרק האשה, מעשה בטבח בציבורי שהיה מאכיל לישראל נבלות וטרפות, פעם אחת שתה יין בערב שבת ועלה לגג, ונפל ומת. והיו הכלבים מלקקין את דמו, אתו, שאלו לרבי חנינא, באו ושאלו את רבי חנינא, מהו מאן מיתי מן קדמיהון, מה הדין, האם אפשר לסלקם מלפניו? אמר להוא, כתיב "ובשר בשדה  טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו, וזה היה גוזל כלבים ומאכיל לישראל, במקום להשליך את הבשר של הטריפות לכלבים כדין התורה, הוא הוא לוקח את הטריפות מאכיל את ישראל. אלפינון דמין דידון אכלין, תניחו לכלבים לאכול אותו כי הם אוכלים משלהם. הוא נבלה בעצמו, שיאכלו אותו.

הא למדת שאפילו כלבים אוכלים את בשרו אין להבריחם מעליו, וכל שכן שלא להתעסק בקבורתו. והני מילי שלא עשה תשובה. אבל עשה תשובה, תשובה אמיתית, אין לך דבר שעומד בפני בעל תשובה כדאמר בירושלמי, סוף פרק קמא דפאה, הרי שהיה אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה תשובה אעפ"כ הקב"ה מקבלו. כך גם לשון הרמב"ם בהלכות תשובה ועד כאן לשון האור זרוע הנ"ל. זה דברים איומים וחמורים לאין שיעור. אתם שומעים מה מדברים פה? עכשיו מי שעשרות שנים מאכיל נבלות וטרפות את ישראל, אין כמעט אדם שלא אכל נבלות וטרפות ממנו באולמות, בחתונות, בר מצוות, ברית מילה, בבתים, בסירים, אצל הקרובים, אצל המשפחה, ה' ירחם מה דינו ודין אלה שעוסקים איתו ומגינים עליו, ומגינים עליו שדינם כדינו ויותר גרוע. אייי.

גדול המעשה יותר מן העושה, מי שעושה מצוות זה דבר גדול, מי שגורם לאחרים לעשות מצוות דבר עוד יותר גדול מי שעושה, אבל מי שחוטא ומחטיא את הרבים, מי שמכשיר את מה שהוא לא יודע ולא בדק כמו שצריך לבדוק, הוא בעצמו גרוע ממנו. כי על מה נכנסת לעובי הקורה אם אינך יודע את הפרטים?

כמו שמובא פה, שלחו לי באתר כושרות, ששמה כתוב דברי הבל ורעות רוח, אתר הזה לפי מה שאמרו לי של הרב אליקים לבנון, ששמה כתוב בלי הזדהות, מי עונה את התשובה, מה כתוב שם, אני אקריא לכם מה הם אומרים. שלום עליכם, שאלה, כשרות הבשר לאור הסרטונים של הרב אמנון יצחק שליט"א, שלום עליכם, שמעתי מרב מסוים ערעורים על כשרות גדולה וידועה, הרב מחפוד, רציתי לשאול האם יש ממש בשמועות אלה, תודה רבה.

תוכן התשובה: ביקרתי בשחיטת בקר של הרב מחפוד בי"ד אייר תשע"ה, הם נבהלו מן השמועות, אז הם גייסו כבר מי שיבוא כאילו לבדוק, כלומר אחר הצפת השמועות של אותו רב, ומי אתם, מי כותב פה מי חותם שאני אוכל לתבוע אותו, למה אתם לא כותבים את השם שאני אוכל לתבוע אותו? לא כותבים השפנים, אז כותב שחטו שלשים בשעה, בדיקת סכין לפני ואחרי השחיטה, בדיקת פנים וחוץ במתינות ובדקדוק רב, ניקור ע"י מנקרים מומחים ותוספת בדיקה חוזרת על הניקור על ידי משגיח אחר, מליחה מעולה וכו'. שמעתם איזה בדיקה? לא הבנתי, כתוב פה שהם ביקרו בשחיטה, מה קרה שהייתם צריכים לבקר? האם אתם כל פעם עושים ביקורים אצל כולם? מי עוד ביקרתם בי"ד או בי"ג? מי ביקרתם עוד? פתאום ביקרתם, אוקי ביקרתם. ומה ראיתם? את מה שרצו שתראו, אם בכלל הייתם שם, יש לכם צילום שהייתם? למה אתם לא מביאים את הסרטון? ואם תביאו סרטון יש בעיה לעשות הצגה? אין בעיה, לא בעיה לעכב את הליין בשביל סרטון אחד מוצלח, לא? אבל החכמה לבוא כמו שאנחנו באים, בסתר, ומקבצים את העדויות מהשוחטים שעובדים איתם, ומביאים את הראיות מהם. בדיקת סכין מלפני ואחרי השחיטה, כבר ראינו אותו בודק סכינים, כמו הסרטון שהביא הרב רבין, איך הוא בודק רק הלוך ושוב, ולא הלוך ושוב אחד במקום שש, אלא אחד וחצי, ולא רק זה הוא מתקן את הסכין, ואח"כ הו אלא פוסל שום דבר, ולא עוד אלא אחרי שהוא מתקן את הסכין הוא בעצמו בודק, וזה לא ראוי לעשות כך, אז ראינו אותו איך הוא בודק סכינים, הוא בעצמו. ובדיקת פנים וחוץ המתינות ודקדוק, רב, איך מתינות ודקדוק רב אם מעידים שעושים שחיטה של בקר איתו בחו"ל בן 110 ל-130 וזה העידו לי רבים וטובים מאלה שנמצאים שם כולל אנשיו, ואין מי שלא יודע שהוא עושה כך, וגם אם יעשה כך קצת פחות אז אפשר לבדוק במהירות כזאת במתינות ובדקדוק רב? והרי יש עדויות עליו שהוא בעצמו היה מפרק סרחות ומפרק רירין ומחליף פתקאות מכשר לטרף כמו שהבאנו עדויות ועוד לא התחלנו. וניקור ע"ימנקרים מומחים בתוספת בדיקה חוזרת על הניקור, אז אתם ראיתם את כל הניקור של כל הבקר של כל השלשים בשעה ועמדתם כל היום על כל השלשים כפול חמש שעות נגיד, 150 בקר עמדתם שם אתם רבני כושרות השקופים שלא יודעים מי הם, אתם עמדתם לבדוק? ויום אחד זה עדות? כל השנה זה עדות, ולבוא מתי שלא רואים זה החכמה, לא לחרת את האנשים בדקנו וראינו, את מי אתם מבלבלים? את הציבור ההמון הנבער מדעת שלא יודעים כלום כמו שנשמע עכשיו מה שאומר החפץ חיים על ציבור כזה? ומליחה מעולה, נו, בעיה באמת לכסות את כל הבשר כמו שצריך? אבל בחו"ל מפקירים את זה למחללי שבתות, וגויים עושים, ועדויות שלא נשארים אחרי זה אף אחד להשאר לראות איך הם עושים, ונביא עדויות על זה, אז מה אתה בודק לי מתי שמזמינים אותך ואתה הולך לראות או כשאתה בא ברצון עצמך פתאום, כי אתה באת לגונן רק על מחפוד, למה לא הלכת גם ללנדא ולאחרים? רבני כושרות. אז זה התשובה שהם נותנים.

מעבר לזה, גילוי דעת בנושא כשרות הבשר גם כן בכושרות, בנושא פרסומים לא אחראיים, הכוונה לשלהם כמובן, כן, המופיעים באחרונה בסוגיית כשרות הבשר והעוף בארץ ובחו"ל, הננו להודיע בזאת כי המפרסם ידיעות אלו אינו מוסמך ואינו ראוי לעסוק בנושאים הללו, ואתם מי הסמיך אתכם? איפה אתם? תראו לנו במה אתם מוסמכים ומי הסמיך אתכם?

ככלל, רמת הכשרות בארץ בפרט ראויה להערכה רבה, ניתן לעקוב אחר הפרסומים באתר כושרות כדי ללמוד מהם את הכשרויות ה מועדופות, אה אתם יודעים גם להעדיף, כמה אתם מקבלים על זה? מה פתאום שתעדיפו, למה אתם החלטתם להעדיף? האם בדקתם את כולם בשווה יום יום בשביל להעדיף? הסרטתם הכל שנוכל להווכח מה הלקויות שיש בכל כשרות שהעדפתם אותה פחות? לנו יש סרטונים כאלה.

מכל מקום אז אנחנו נתייחס בהמשך ונראה מה יש לנו פה. עכשיו שימו לב, מכל זה אומר החפץ חיים נוכל ללמוד חומר העוון, מי שמכשיל ישראל באלו האיסורים ובעוונות הרבים יש בארצות רחוקות קצבים בורים שאינם יודעים כלל חומר העוון של איסור חלב וגיד הנשה, וסוברים שהוא רק מנהג טוב של ישראל, וחמור אצלם איסור נבלה וטריפה מאיסור חלב, וכמו שראיתי במכתב איתי אחד שכתב שנתקבצו הרבה קצבים לעורר אודות מכירת החלב לבני ישראל שאסר עליהם הרב דשם, ואמרו שהיא גזרה שאין יכולים לעמוד בה. ואם יחמירו בזה יהיו מוכרחים לסגור לגמרי בתי מטבחיים של בשר כשר ויוכרחו בני ישראל לאכול בשר נבלה וטרפה. תשמעו מה אומר החפץ חיים, אומר חומר העוון של מי שמכשיל ישראל באלה האיסורים, תראו מכל זה מה שלמדנו, ועוד הוא אומר בעוונותינו הרבים, יש בארצות רחוקות, ואני יודע מעשה באיטליה שעד לפני זמן היו אוכלים חלב כסדר כי לא ידעו בכלל שצריך ניקור, לא ידעו בכלל שצריך ניקור, עד שהיה שמה שוחט ומנקר, שוחט ובודק סכינים שהעיד לי שכך היה והרב קרליץ נתבקש ע"י רב מאיטליה לשלוח אליו מי שמבין בזה ושלחו את הרב שבח רוזנבלט, ועוד את האדם שהזכרתי ללכת לשם, אז שאל הרב שבח, למה צריך עוד בן אדם שיבוא איתי? אני יודע להסביר להם את הענין של הניקור, אמר הרב ניסים קרליץ שיאריך אימים שאם ניקור הם לא יודעים שצריך לעשות ולא יודעים מה זה חלב ודאי שהם לא  יודעים עוד הרבה דברים בשחיטה, אז צריך לקחת גם אותו. וככה שלחו אותם והתבררו דברים איומים ונוראים, אם זה בסכינים שלהם בשאר הדברים וכו' וכו', חוץ מהחלב, ולקח הרבה זמן עד שהצליחו לתקן את הדבר הזה. ולא אספר לכם את כל האריכות איך עד שהתרצו והבינו עד כמה וכמה ה' ירחם כל איטליה אכלה באיסור כרת.

וגם היום, לא כל מי שמוכר שם אכן מקפיד כמו שצריך.

אז אומר החפץ חיים שיש בורים, קצבים בורים שאינם יודעים כלל חומר העוון של איסור חלב וגיד הנשה וסוברים שזה רק מנהג טוב של ישראל, אבל אצלם איסור נבלה וטריפה חמור מאיסור חלב, איסור נבלה וטריפה זה איסור מלקות, איסור חלב זה כרת, אז הוא אומר, וכמו שראיתי במכתב עיתי אחד שכתב, שמתם לב? החפץ חיים כותב בספר ומחוקק את זה לדורות, שהוא קרא מכתב של מישהו שמעיד, שמעתם? ואיך אתה לא מפחד להוציא לעז, הרי אתה בעל שמירת הלשון. אלא עד אחד נאמן באיסורים, אז שמעו מה הוא כותב, שכתב במכתב שנתקבצו הרבה קצבים לעורר אודות מכירת החלב לבני ישראל, שאסר עליהם הרב דשם, אז הוא עורר אותם הרב שאסור, אסור לאכול חלב, ומה הם ענו לו הקצבים? שזו גזירה שלא יכולים לעמוד בה. ואם יחמירו בזה יהיו מוכרחים לסגור לגמרי בתי מטבחיים של בשר כשר, ומה הפחד שלהם? שיוכרחו בני ישראל לאכול בשר נבלה וטריפה, אוי ואבוי לבורים וריקים כאלו, אומר החפץ חיים, שלדעתם המקולקלה חמיר עליהם איסור נבלה וטריפה מאיסור חלב, וסוברים שזה רק גזרה שגזר עליהם הרב שלהם, ואדרבא, הלא מפורש בתורה שעל חלב יש כרת, ועל בשר נבלה וטריפה אינו בכרת אלא בלאו, וחייב על זה מלקות ארבעים, אוי ואבוי לאחינו בית ישראל הנדחים במקומות כאלו ומתגעלים בבשר פיגול של קצבים בורים וריקים כאלו, ועל כן הירא לדבר ה' לא יאכל בשר במקומות כאלו עד שידע בבירור שניקרו אותם היטב מחלב ודם כדין ואם הוא בשר אחוריים אם ניקר אותם מנקר כדין מגיד הנשה וכו'. עד כאן החפץ חיים זצוק"ל בענין חלב, דם, גיד הנשה וכו'.

עכשיו צריכים להבין, בשביל לסתור את מה שאני אומר צריכים לסתור את מה שאני אומר, לא להביא ראיה אחרת, אלא לסתור את מה שאני אומר. אם לא סותרים את מה שאני אומר, את העדויות והידיעות שיש לי מה שאני ראיתי במו עיני, אז לא יועיל שום דבר, לא יועיל שום דבר. אם אני ראיתי פלוני נוסע בשבת ומעשן במכונית בשבת, ואני מעיד שראיתי אותו נוסע ועושה כך וכך, ויבוא אחר ויגיד מה אתה מדבר, אני בפרשת כי תצא הייתי אצלו בבית והוא היה כל השבת בבית, איך אתה אומר שהוא נסע בשבת? זה ראיה יטמבל? זה ראיה? אתה הולך ביום אחר מוזמן או מזמין את עצמך לסיבה מיוחדת, בשביל להגיד הכשר על אדם שאני מעיד ועוד עשרות אם לא מאות שמעידים עליו שהוא מאכיל נבלות וטרפות, במה אתה רוצה להוריד את העדויות האלה, בזה שראינו אותו בפרשת כי תצא יושב בבית? אנשים טיפשים בורים, מאכילים אותם נבלות וטרפות בגלל זה הם מטומטמים. כולל אלה שמגינים עליהם. והם בכלל מחטיאי הרבים, כל מי שנכנס לזה ולא הפקיע את העדויות שאני מביא וההוכחות, הוא מחטיא הרבים. אתה רוצה ללמד זכות על מי שאתה יודע אולי שהוא לא בסדר, ואם אתה לא יודע מה שאני יודע איך אתה יכול להוריד את דברי? על מה שאתה רוצה להעיד שנגיד שראית בפרשת כי תצא שהוא זה, נו, אני לא סותר את זה שאתה ראית שיש שחיטה ויש שוחטים עם סכין, נכון, כולם שוחטים עם סכין גם הוא שוחט עם סכין, אין בעיה, ובודקים לפני ואחרי נכון, אבל אתה בדקת את כל הבדיקות שהם בדקו לראות אם יש פגימה כל שהוא כחוט השערה, אתה לא עברת על כל הסכינים, אז על מה אתה מעיד שראית שעושים תנועות? עברת כל היום על כל הסכינים? לא. אבל אני לא צריך לעבור על כל הסכינים אם אני מוצא פעם ופעמיים ושלש שמקילים בפגימות ומעבירים ולא מורידים מהליין לא צריך יותר, לא צריך יותר, כי אפילו אם מצאו כשערה חלב, פעם אחת, מעבירין אותו, ואם בכזית גם מלקין אותו, ואם הוא מוכר בדוקא וביודעין מה דינו, לכלב תשליכון אותו, אז איך אתה בא להוריד את מה שאני אמרתי? במה? בזה שאתה תשב אפילו כל היום ותבדוק והם יעשו מה שצריך? זה כבר לא משנה, כי אם נמצא טריפה תחת ידו, אפילו פעם אחת קראנו מה כתוב, מה הדין שלו בסנהדרין כ"ה. ראינו מה דינו, אז מה אתה מבלבל את ה מח, הוא לא יכול להמשיך לשחוט, והוא לא נאמן, והוא רשע, הוא פסול לעדות ולשבועה, אז מי אתה שתבוא ותתיר אותו? במה? בפרשת כי תצא? צא את המה יאמרו לך, אתה בא להטעות את ישראל?

והנה שולחים לי היום תשובה מתמיהה, מה זה תשובה מתמיהה, תשובה שהרב בן ציון שואלים אותו על כל הכשרויות, והוא אומר מה אתה מאמין לזה? כאילו מה אתה מאמין לזה? כאילו איך אתה מאמין שכל הכשרויות טרף? אנחנו לא אמרנו שכל הכשרויות טרף, מדביקים לנו מה שלא אמרנו, אמרנו ספק, יש חששות של נבלות וטרפות, אבל בבדיקה שעשינו במקומות מסוימים מצאנו ודאי נבלות וטרפות, וכאלה שהם כן מאכילים ביודעין ויודעים רק קוראים לזה בשמות אחרים, אבל לא אמרנו על כולם, כולם כולם כולם ולא היינו אצל כולם, אבל השיטה היא אצל כולם פחות או יותר אותו דבר אצל כולם, אותו דבר, במהירות הזאת והאפשרויות הזאת כמו שהרחבנו אז זה פחות או יותר אותו דבר.

עכשיו, אמרנו שגם הפוסקים אומרים לא לאכול משחיטה כזאת וגדולי ישראל לא אוכלים משחיטה כזאת, אלא משחיטה פרטית דוקא, למה למה למה למה? אתם יודעים שאחרים אוכלים ככה למה אתם אוכלים ככה? כי הם יודעים מהמצב, אז למה הם לא יוצאים ואומרים? תשאלו אותם, ולמה אני כן יוצא? כי אני ראיתי ואסור לי לשתוק, מה אני יכול לןעשות שאני ראיתי ושאני יודע, אז מה, אני לא כמו כולם, לי לא אכפת להפסיד הכל בעולם בשביל לעשות הכל לכבוד ה' יתברך שיראה שיש פה יהודי אחד שמוכן לכבודו יתברך להגיד את האמת כמות שהיא עם כל העלויות.

לפני שאני אגיד לכם מה אומר הרב בן ציון במקרה אחר, אז תשמעו. אני אקריא לכם מה כתוב פה על מחפוד בעצמו, והוא מתרברב שהוא בעצמו מה זה שומר על כשרות, תקשיבו. מופיע פה באחד האתרים, אני רואה שיצר הרע עוזב היום, חנג'ורי. אומר פה דבר מדהים, לא יאומן כי יסופר, לשמוע את זה מפיו, בכנס חלוקת תעודות למשרדי הבד"צ חשף הגאון הרב מחפוד על התקיפה האיומה שחווה בתור משגיח וניצל בנס ממנה, בשנת תשל"ו הוא עבד אצל הרב לנדא כמשגיח, באחת החנויות בבני ברק התגלה במקום בשר כבש, התגלה בשר כבש שהתגלה שהוא שומן אחר רח"ל, והרב מחפוד בתיאום עם הרב לנדא לקח לבעל החנות את התעודת כשרות, אבל על מה שקרה אח"כ ברגעי האימה מתאר הרב מחפוד, בעלי החנות רדפו אחרי והכו אותי מכות נמרצות עד שלא יכולתי לזוז מהמיטה שלשה ימים. זה הסוד בכוחו של המשגיח, לא תגורו מפני איש. מחפוד מציל את עם ישראל מההטעיות בכשרות, אז גם אני עושה לך את זה היום, אתה מאכיל נבלות וטרפות כמו שהבאתי עדויות וכמו שפסק הרב יהודה שפירא זצ"ל, ואביא עוד ואוכיח לכולם מה אתה עושה ואתה מתהדר שאתה תפסת פעם משהו אחר, ואם אני אביא לך מי שמעיד שהיה איתך במקסיקו תחתיך ואתה לפי דבריו הבאת עופות מהגויים ומכרת ליהודי, זכור לך המספר 1400 עופות, שאחר כך הוא המתין ותפס בחנויות שהבאת יותר, ואז אמרת לו לא, זה נשאר לי מהפעם הקודמת, כן, אתה זוכר? זה מקרה. ואתה זוכר שאמרת שישמעו לבעל הבית שמה מפורסם ממקסיקו ואמרת לשוחט שלא אזכיר את שמו פה, תשמע מה שהוא אומר לך ותמשיך לתת חלב ליהודים, ככה מספר האיש שהיה רב משגיח שמה. מה אתה אומר על זה? והוא מוכן לצלצל ולספר בקולו את הסיפור שסיפר לי ביום חמישי, אחרי ששמע מה אני אומר, אמר אתה עוד לא יודע כלום. ואניא ספר לך, הוא סיפר לי, והוא מוכן לספר, לכל עם ישראל, למי שרוצה לדעת מי זה מחפוד שבאתר כושרות הלכו אליו. אז ממש הבדיקה שהם עשו עכשיו בי"ד באייר ממש מבטלת את כל מה שהיה ומי זה האיש ומה הוא מסוגל לעשות. ויש עוד הפתעה שאף אחד לא חלם עליה מימי חייו מה שסיפר היהודי הזה.

אז אני אשמיע לכם רק מה אומר הרב מוצפי בשביל שתראו שהוא מתפלא איך אנשים מאמינים שהכשרויות יש בעיה חמורה מאד, הוא ממש מתפלא, איך יכולים כך וכך להגיד דבר כזה. אז אני רוצה להקריא לכם, הרב מוצפי התנהלות הבד"צים שיטות של מאפיה. הרב בן ציון  מוצפי תוקף בחריפות את מערכות הכשרות של הבד"צים השונים בעקבות המחירים הגבוהים של הבשרים הנמצאים תחת פיקוחם, והוא אומר: יש הרבה כסף בנושא הזה, זה שהם מוכרים כל קילו במחירים מפולפלים, משישים או שמונים ומעלה, הציבור מממן את הכיסים הפרטיים של האנשים הנמצאים שם מסביב. לפי מה שאני מבין הוא מטיל דופי בכולם, את כל מערכות הכשרות של הבד"צים, הוא תוקף את כולם, הרב מוצפי העומד בראש מערכת הכשרות בד"צ בני ציון הוסיף, אני עומד פה ליד ארון הקודש ואומר לכם, מימי לא נהניתי באגורה שחוקה מהכשרות, אני מודה לה' שזה ימשיך להיות כך, השקעתי עשרות רבות של ימים וחודשים בכשרות, ברוך ה' כפי נקיות מזה, הכל זה שירות לעם ישראל ולמזער עלויות. אני לא מבין, אדם שיש לו כשרות בעצמו והוא אומר על אחרים כך וכך, זה תקין? זה אומר מה זה אומר? והוא יכול להגיד, מספיק שהוא אומר ידי נקיות הנה אני ליד ארון הברית וזהו, ויכול להגיד עליהם מה שאומר. והרב מוצפי מתייחס לטענות שלפיהן הוא מאכיל טריפות, מה הוא עונה? הלך הרשע הזה המשגיח שיש לו גם זקן וגם שני תפילין וצילם והפיץ שאני מאכיל טריפות והכל כדי לשבור אותי, אז הוא אומר שהיה מישהו שצילם והביא את הצילומים האלה שהוא מאכיל טריפות והכל כדי לשבור אותי. ברוך ה' לא הצליחון אבל ניסו בכל מיני שיטות. הוא לא אומר שהוא לא מאכיל נבלות וטרפות, הוא לא אומר, הוא רק אומר שלא הצליח,ו ומה עם זה שצילם? זה נכון או לא נכון? לא שמענו מפה. וזה ממש שיטות של המאפיה הוא אומר, המאפיה יכולה ללמוד מהם שיטות איך לעבוד, כך תוקף הרב מוצפי את הבד"צים. והוא ממשיך לעשות חשבון של עופות שהם לא נכונים המחירים, הוא אומר עוף עולה 5.9 ש"ח לקילו וזה נמכר בעשרים פלוס, תגיד שיש עלויות אז זה מגיע ל-12 ש"ח עם מע"מ 14, זה מה שהוא אומר, זה מחירים לא נכונים ולא  תקפים בכלל, אבל נגיד שזה היה כך, נו, לא הבנתי, עכשיו אם היו שואלים אותי שאלה ואני הייתי צריך לענות, אומרים שכל הכשרויות וראשי הבד"צים כולם זה מאפיה, מה אתה אומר על זה? אני הייתי עונה תשובה, מה אתה באמת מאמין בזה? למה אתה יכול להגיד שכולם מאפיה אחרי שאתה אומר שאתה יודע את המחירים והכל, ואחרי שאותך האשימו שאתה מאכיל נבלות וטריפות ואתה יוצא להגנתך שלא הצליחו אבל זה מספיק בשביל שתוכל להגיד מה שאתה רוצה. לא הבנתי, אז אתה יכול, אבל אם מישהו שבדק באמת, לא מחירים, שיקחו שמונים, אבל שיהיה כשר, אבל בדק, למה אתה אומר ואתה מאמין לזה? למה אתה אומר ואתה מאמין בזה?

עכשיו בואו נשמע אותו בהקלטה, זה בכתוב, עכשיו בואו נשמע בהקלטה, לא יאומן כי יסופר. אתם עוד תשמעו רבים מכחישי השואה, מכחישי הכשרות, אתם עוד תשמעו רבים שיצאו להגנתם של כל המי ומי כי זה תעשיה מלאה כסף, ולקנות בכסף אנשים שיגידו דברים טובים זה לא בעיה, שמו רלי ואשמור לך. בואו תשמעו מה הוא אומר.

למשל בכשרות, אתה יודע....

אין שום הצדקה בבד"צים האלה שמוכרים במחירים מפולפלים, זה סתם בגלל שהם לוקחים לכיסים שלהם, עכשיו יש בד"צים שהם יש להם עופות זה ... הם קנו איזה סופרים, קנו איזה רשתות שיווק, או כל מיני קוי שיווק, היום זה הכל אתה יודע טייקונים. הכל, מי שיגיד לך אחרת לא יודע מה מדבר, הכל ממש שולטים אנשי רשע על כל הענפים האלה. ... בבקר, אנשים לא יודעים מה שקורה... הודו, נקניקיות, או מה שמוכרים קבב, או תדע שיש היום בשוק.... באחריות אני אומר לך, הוא לא מכיל בשר בכלל, הוא מכיל במקרה הטוב פסולת של עופות, אני ראיתי פעם איך אוספים מהמכולה את כל מה שנשאר מהעופות, את חלקי העצמות ואת החלקי רגליים ואת החלקי לא רוצה להגיד האחוריים של התרנגול שמורידים, הם טוחנים את הכל, מוסיפים להם חומרי טעם וריח, מוסיפים סויה, מוסיפים חומרים מייצבים וכל מיני חומרים משמרים, עושים לך קבב קציצות בשר קציצות עוף, מה שאתה רוצה, הכל כיד ה, זהו ואדם צריך להתמודד עם השוק הזה.

כן, אתם מאמינים? הוא אומר שכולם קרטל, אנשי רשע, אנשים שיש להם צרכניות, יש להם מרכולים והם עושים את הכל בסיבוב והם לוקחים כסף ועושקים את הציבור, מה? אז הם נאמנים אם הם אנשי רשע הם נאמנים על כשרות? אז אם מישהו היה אומר לדוגמא, שיש חשש נבלות וטרפות אצל כל הבד"צים, אז איך אתה עונה תשובה? אתה מאמין לזה? מה פירוש, שמעתי ממך שזה אנשי רשע, אנשי קרטל, אנשים כאלה וכאלה, ראשי הכשרות, אז אם זה ככה אז מה פירוש, מה התמיהה, לא הבנתי, לא הבנתי מה התמיהה, אפשר לסמוך על אנשים כאלה שרק ממון מריץ אותם? לא הבנתי, ולא זה, הוא אומר שאפשר לאכול קבב עם חלב, אני אומר לכם באחריות, ומה הוא אומר שיש חלקי עופות, איך אפשר חלקי עופות עם חלב? בסדר הוסיפו כמה חומרים, אבל יש פה ממשות של עופות, שיריים של עופות, אחוריים של עופות וכו' וכו', איך אפשר? כל זה בשביל להגיד עד כדי כך כמה הם רשעים. אבל השאלה, האם יתכן שיש חשש היום בכל הכשרויות של טריפות, נו, תהיה רציני, אתה באמת מאמין לזה? אשריהם ישראל באיזה דור אנחנו נמצאים, איזה דור נפלא, מי שלא ישמע למי שמשמיע עם עובדות, עם עובדות, ולא יסתור את העובדות הללו, אין לשמוע לו, הוא מחטיא הרבים.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת