טוען...

פלא יועץ - ערך טרף | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.06.2015, שעה: 20:43

הורדת MP4 הורדת MP3


פלא יועץ ערך טרף, כמה גדולים דיני טרפות, אשרי איש ירא את ה' שיוכל להזהר שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, למיחש בעי.

אז דיני טריפות גדולים מאד, ואיש ירא את ה' צריך להזהר לא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אם יש מי שאומר שבהמה זו טריפה, נגיד יש מחלוקת בסכינים למרות שאין, אבל נגיד שיש, שאומרים שככה צרך וככה צריך וככה צריך, אז זה ספק, יש פוסקים זה טריפה ונגיד שיש מתירים, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, צריך לחוש לדעת האוסרים. וזו החסידות עדיף יותר מכל מיני חסידות שבעולם, כדכתיב במשלי כ"ג ב', "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה", עדיף שתכניס ללוע שלך סכין ולא דבר שיש בו ספק אם בעל נפש אתה. כי מאד צריך להזהר מכל צד נדנוד איסור, ולהחמיר בענין הנוגע באכילה ושתיה, כי כל עמל אדם לפיהו, אומר שלמה המלך בקהלת ו' ז', שאם יפגע באיסור נמצא הגוף גדל באיסור ומשם וענף שחתיכא דאיסורא, והוא הופך את עצמו חתיכת איסור, כל האיש שעומד לפנינו הוא נבלה וטריפה, הוא חתיכת איסור. ורוח הטומאה היא שורה עליו, ואין דרך ומבוא לרוח קדושה שתשרה עליו, ומתוך כך מרעה על רעה יוצא, זה רק תחילת הדרדור, ואינו יכול להבין ולהשכיל, לכן אתם פוגשים הרבה סתומים שלא שומעים לכם ולא מקשיבים אפילו, ואינו  יכול להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ולכוון ליראה ולאהבה את ה' הנכבד, ולשמוח בעידן חדוה שמחה של מצוה ולהתעצב בעידן עציבותא כדת מה לעשות, ז"א האדם הזה יהיה מהופך לחלוטין.

וכבר סיפר הרב החסיד השל"ה הקדוש, שכשנפטר מרבו שלימדו חכמה, שאל ממנו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא, ואמר לו שיזהר בשלשה דברים, שיתקדש מאד בשעת תשמיש בקדושה ובטהרה ומחשבות טהורות, כדי שלא יהא יסוד הולד רעוע ונבנה הולד באיסור חס ושלום, שגורם לו שלא יוכל להשיג כל כך אורחות חיים, אח"כ מתפלאים למה הילדים הם כאלה, וכן שיזהר מאד באיסור אכילה כדי שלא יהיה הגוף נבנה באיסור, ושיברח מאה שערים של היתר כדי לא להכנס באחד של איסור, ועל כגון זה אמרו בחולין מ"ד עמוד ב', איזה הוא תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו, שאע"פ שהוא מיקל לאחרים יחמיר על עצמו לצאת ידי כל הדעות, זה תלמיד חכם. לא זה שמתיר לעצמו ומתיר לכולם העיקר תאכלו תאכלו הכל בסדר.

והנה, בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע ושתהא כשרה אליבא דכולי עלמא, אתם שומעים? בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע, וגם שתהיה כשרה לדעת כל הפוסקים. ומי יוכל לעמוד על המשמר עם זה, לכן הנאני, מלשון הנאה, מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, זה מדובר כמובן שהעוף נשחט כרגיל ולא בתעשיה, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, כל מה שאנחנו דורשים בתקופה האחרונה הכל פה במאמר קצר אחד, אשרי אנוש יעשה זאת, ויזהר בכל צד נדנוד איסור, אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא. מי לא רוצה ס"ד, הנה תזהר במאכלות אסורות ותזכה לסיעתא דשמיא.

ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים, ועל המורים, אלה שמורים את ההלכות ואת הקהל, יאחזמו רעד בבואם לבדוק משום איסור טריפה. ראינו שרב אשי היה מזמין עוד שוחטים, בשביל שיצאו ידי כל הדעות ויבדקו  טוב טוב ולא יכשלו, וגם אם נכשלו חלילה בספק הטריפה שנידון לפניהם אז כל אחד יקח את העונש קטן יותר, זה יתחלק ביניהם, ככה היו רועדים רב אשי. רב אשי היה מזמין והיום מעבירים ה' ירחם .

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, כי כידוע הרבה מעבירים רירים וסרחות, היום לא ממשמשים מה שמותר בהלכה אפילו למי שמיקל למשמש בסרחה זה משמוש ביד, אבל לא עם הצפורן להוריד בודאי שלא בסכין, רק אם זה על ידי משמוש יורד, והיום עם טרנ טרנ עם הצפרניים מורידים.

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, שלא ימצאו כלום, לא שימצאו ויורידו, ולדעת כל הדינים וכל הסברות, ורוב השוחטים לא בקיאים בכל הדינים ובכל הסברות, למדו מלמעלה עיקר השו"ע, אבל מעטים למדו מהגמרא עד למטה הכל. ויפחדו מאד ויראו מהאל, שלא להאכיל טריפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא. בלאו הכי זה ממון גויים, הגויים לוקחים הרי את הטריפות. אז אין לך שום בעיה, זה לא ממון ישראל שנפסד גם, ולא צריך לסמוך על שום דבר, יש עוד בהמות עד שיצא, אבל הם רוצים כסף מהר, ללכת הביתה, כמו ששמענו אתמול שהרב לנדא העיד על מחמוד שבשעה שהם עשו מאה טון הוא עשה 3500  טון, למי שלא שמע את הדרשה של אתמול. אז לכן זוהי דרך ישרה אומר הפלא יועץ.

אני חוזר על הקטע האחרון, והנה בקושי יוכל להמצא בהמה שתהיה נקיה מכל דבר רע ושתהיה כשרה אליבא דכולא עלמא, ומי יוכל לעמוד על המשמר הזה, לכן הנאני מנהג חסידים, הוא שמע שיש מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, אשרי אנוש יעשה זאת ויזהר בכל צד נדנוד איסור אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא, ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים ועל המורים, יאחזמו רעד בבואם ללמוד משום איסור טריפה, וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, ולדעת כל הדינים וכל הסברות ויפחדו מאד וייראו מהאל, שלא להאכיל טרפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון של גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא, דהיינו לא ילכו להתיר את הדבר וזוהי הדרך הישרה.

עיינו גם אתם ערך טרף בפלא יועץ.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם...

  •    שיתוף   

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת