טוען...

פלא יועץ - ערך טרף | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.06.2015, שעה: 20:43

הורדת MP4 הורדת MP3


פלא יועץ ערך טרף, כמה גדולים דיני טרפות, אשרי איש ירא את ה' שיוכל להזהר שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, למיחש בעי.

אז דיני טריפות גדולים מאד, ואיש ירא את ה' צריך להזהר לא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אם יש מי שאומר שבהמה זו טריפה, נגיד יש מחלוקת בסכינים למרות שאין, אבל נגיד שיש, שאומרים שככה צרך וככה צריך וככה צריך, אז זה ספק, יש פוסקים זה טריפה ונגיד שיש מתירים, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, צריך לחוש לדעת האוסרים. וזו החסידות עדיף יותר מכל מיני חסידות שבעולם, כדכתיב במשלי כ"ג ב', "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה", עדיף שתכניס ללוע שלך סכין ולא דבר שיש בו ספק אם בעל נפש אתה. כי מאד צריך להזהר מכל צד נדנוד איסור, ולהחמיר בענין הנוגע באכילה ושתיה, כי כל עמל אדם לפיהו, אומר שלמה המלך בקהלת ו' ז', שאם יפגע באיסור נמצא הגוף גדל באיסור ומשם וענף שחתיכא דאיסורא, והוא הופך את עצמו חתיכת איסור, כל האיש שעומד לפנינו הוא נבלה וטריפה, הוא חתיכת איסור. ורוח הטומאה היא שורה עליו, ואין דרך ומבוא לרוח קדושה שתשרה עליו, ומתוך כך מרעה על רעה יוצא, זה רק תחילת הדרדור, ואינו יכול להבין ולהשכיל, לכן אתם פוגשים הרבה סתומים שלא שומעים לכם ולא מקשיבים אפילו, ואינו  יכול להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ולכוון ליראה ולאהבה את ה' הנכבד, ולשמוח בעידן חדוה שמחה של מצוה ולהתעצב בעידן עציבותא כדת מה לעשות, ז"א האדם הזה יהיה מהופך לחלוטין.

וכבר סיפר הרב החסיד השל"ה הקדוש, שכשנפטר מרבו שלימדו חכמה, שאל ממנו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא, ואמר לו שיזהר בשלשה דברים, שיתקדש מאד בשעת תשמיש בקדושה ובטהרה ומחשבות טהורות, כדי שלא יהא יסוד הולד רעוע ונבנה הולד באיסור חס ושלום, שגורם לו שלא יוכל להשיג כל כך אורחות חיים, אח"כ מתפלאים למה הילדים הם כאלה, וכן שיזהר מאד באיסור אכילה כדי שלא יהיה הגוף נבנה באיסור, ושיברח מאה שערים של היתר כדי לא להכנס באחד של איסור, ועל כגון זה אמרו בחולין מ"ד עמוד ב', איזה הוא תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו, שאע"פ שהוא מיקל לאחרים יחמיר על עצמו לצאת ידי כל הדעות, זה תלמיד חכם. לא זה שמתיר לעצמו ומתיר לכולם העיקר תאכלו תאכלו הכל בסדר.

והנה, בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע ושתהא כשרה אליבא דכולי עלמא, אתם שומעים? בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע, וגם שתהיה כשרה לדעת כל הפוסקים. ומי יוכל לעמוד על המשמר עם זה, לכן הנאני, מלשון הנאה, מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, זה מדובר כמובן שהעוף נשחט כרגיל ולא בתעשיה, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, כל מה שאנחנו דורשים בתקופה האחרונה הכל פה במאמר קצר אחד, אשרי אנוש יעשה זאת, ויזהר בכל צד נדנוד איסור, אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא. מי לא רוצה ס"ד, הנה תזהר במאכלות אסורות ותזכה לסיעתא דשמיא.

ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים, ועל המורים, אלה שמורים את ההלכות ואת הקהל, יאחזמו רעד בבואם לבדוק משום איסור טריפה. ראינו שרב אשי היה מזמין עוד שוחטים, בשביל שיצאו ידי כל הדעות ויבדקו  טוב טוב ולא יכשלו, וגם אם נכשלו חלילה בספק הטריפה שנידון לפניהם אז כל אחד יקח את העונש קטן יותר, זה יתחלק ביניהם, ככה היו רועדים רב אשי. רב אשי היה מזמין והיום מעבירים ה' ירחם .

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, כי כידוע הרבה מעבירים רירים וסרחות, היום לא ממשמשים מה שמותר בהלכה אפילו למי שמיקל למשמש בסרחה זה משמוש ביד, אבל לא עם הצפורן להוריד בודאי שלא בסכין, רק אם זה על ידי משמוש יורד, והיום עם טרנ טרנ עם הצפרניים מורידים.

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, שלא ימצאו כלום, לא שימצאו ויורידו, ולדעת כל הדינים וכל הסברות, ורוב השוחטים לא בקיאים בכל הדינים ובכל הסברות, למדו מלמעלה עיקר השו"ע, אבל מעטים למדו מהגמרא עד למטה הכל. ויפחדו מאד ויראו מהאל, שלא להאכיל טריפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא. בלאו הכי זה ממון גויים, הגויים לוקחים הרי את הטריפות. אז אין לך שום בעיה, זה לא ממון ישראל שנפסד גם, ולא צריך לסמוך על שום דבר, יש עוד בהמות עד שיצא, אבל הם רוצים כסף מהר, ללכת הביתה, כמו ששמענו אתמול שהרב לנדא העיד על מחמוד שבשעה שהם עשו מאה טון הוא עשה 3500  טון, למי שלא שמע את הדרשה של אתמול. אז לכן זוהי דרך ישרה אומר הפלא יועץ.

אני חוזר על הקטע האחרון, והנה בקושי יוכל להמצא בהמה שתהיה נקיה מכל דבר רע ושתהיה כשרה אליבא דכולא עלמא, ומי יוכל לעמוד על המשמר הזה, לכן הנאני מנהג חסידים, הוא שמע שיש מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, אשרי אנוש יעשה זאת ויזהר בכל צד נדנוד איסור אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא, ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים ועל המורים, יאחזמו רעד בבואם ללמוד משום איסור טריפה, וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, ולדעת כל הדינים וכל הסברות ויפחדו מאד וייראו מהאל, שלא להאכיל טרפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון של גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא, דהיינו לא ילכו להתיר את הדבר וזוהי הדרך הישרה.

עיינו גם אתם ערך טרף בפלא יועץ.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת