טוען...

חשיפה: דברי יוסף חממי היום ביחס לפרשת מחפוד ב'יורה דעה' הבשר והעופות וידיו הרועדות | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 05.06.2015, שעה: 05:03

הורדת MP4 הורדת MP3


ערב טוב. קצת באיחור, אבל מוטב מאשר אף פעם לא.

כף החיים סימן כ"ד ס"ק כ"ט, מי שנגע יראת אלהים בקרבו לא יאכל בשר ירך, ומכל בשר דצריך ניקור. וכמה בעלי בתים אינם מכניסים בבתיהם לא זה ולא אותו, ואפילו מי שאינו נזהר יתן דעתו דכשיזמין אורחים שלא ליתן לפניהם, כי שמא הם נזהרים שלא לאכול, ועיין בספרי הקטן נשמת כל חי חלק א' יורה דעה סימן ג"ל דף ל"ג מה שכתבתי שם בס,ד ואיתא בילקוט ראובני דף ח"נ ע"ב סדר וישלח אות ק', דהאוכל גיד הנשה בא בגלגול זונה נשכחה קדשה, ונתלה בגיהינום מהברית, יעויין שם, ועיין מה שכתבתי בקונטרס תוכחת חיים סדר וישלח, ורחב פי בענין המנקרים ומוכרי הבשר, עיין שם ואין להאריך כאן.

אסביר. מי שנוגע יראת אלקים לקרבו, לצערנו אין רבים כאלה, לא יאכל בשר ירך או  מכל בשר דצריך ניקור. ויש בכמה בעלי בתים אינם מכניסים בבתיהם לא זה ולא אותו, ז"א לא רק תלמידי חכמים ובני תורה שמבינים את גודל האיסור שאם חלילה נכשלים בחלב זה כרת, אלא אפילו בעלי בתים אינם מכניסים בבתיהם, ואפילו מי שאינו נזהר וה' ירחם אוכל מנוקר, שאפילו אם נשאר כשעורה כבר למדנו מה אמר האור זרוע בשיעורים האחרונים, יתן דעתו דכשמזמין אורחים שלא ליתן לפניהם, למה? כי שמא נזהרים שלא לאכול, צריך לשאול אותם, אתם אוכלים חלק אחורי או לא אוכלים חלק אחורי? לדוגמא כן, אמנם בקדמי יש אבל שמה יותר קל, אבל אם הם לא אוכלים אז צריך להזהיר אותם שלא ליתן לפניהם. כל זה על צד שהוא לא נכשל אף פעם בחלב בתוך הסירים שלו, ומדובר שהוא אכל משחיטה מהודרת ביותר בחבורה, אבל אם הוא אכל כמו שהסברנו בשבועות האחרונים אז מן הסתם צריך להגעיל כלים, אז בכלל לאכול אצל אחרים זה בעיה, אבל עוד יותר בזה, יש קלטת של הרב יעקב יוסף זצ"ל שאומר, שלא לאכול בשום אולמות של חתונות כי ודאי שיש חלב באולמות שנכנס לתוך הסירים, ודאי הוא אומר, למה הוא אומר? כי הוא אומר שהרבנות מפרסמת בכל שנה כמה פעמים הגיע חלב ברשומות שלה לכלל הציבור, תקלות שהיו, חובה עליה לפרסם והיא מפרסמת, ויש אחוזים מסוימים, וכמובן שחלק מהם הולכים לאולמות גם כן, ואז כשמבשלים בסירים אז הם נטרפים, ואז גם אם יבוא בשר כשר או עופות כשרים אז הכל באיסור זה, אז הוא אומר לא לאכול בשום אולם, באולמות בפרט של הרבנות, יש הקלטה ממנו נשמיע את זה קרוב.

מכל מקום, כמובן שאם באולמות יש את הבעיות הידועות מעכשיו הסכינים וכו' שאנחנו עוד נרחיב בזה ובימים הקרובים נביא הקלטות של המציאות היותר עגומה מהתקופה האחרונה, לא דוקא מלפני 15 שנה כמו שחושבים, אבל מכל מקום זה הדין שאומר כף החיים. והוא אומר מה העונש? מי שאכל גיד הנשה, מה הוא צריך לעשות? הוא יבוא בגלגול של זונה נשכחה קדשה, יש פסוק זונה נשכחה בנביא ירמיה פרק כ"ג, זו אחת שנשכחה מליבה של מאה והיא מחפשת אותה והיא מנגנת כל מיני שירים בשביל שיחפשו אותה, אז גם זה טינוף להיות כזה דבר וגם נשכחה, קדשה זה שמקודשת ומזומנת לאיסור הזה וכו'. אז יבוא מי שאכל גיד הנשה בגלגול זה, ותולים אותו בגיהינום מהברית שלו, שמעתם דבר כזה?

וכתבתי בקונטרס תוכחת חיים סדר וישלח ושמה הרחבתי את פי בענין המנקרים ומוכרי הבשר, הורדתי את הדפים האלה עשרה דפים שצריך עכשיו ללמוד אותם ולהעביר אותם לציבור כדי שידעו מה הבעיות בניקור ומוכרי בשר. זה כ"ט.

עוד איתא בילקוט ראובני זה סימן קטן ל', דף צ"ט ע"ב, סדר משפטים אות ע"ח, דהמאכיל נבלות וטרפות מתגלגל בעלים של אילן, וכשנופל העלה מת. ז"א הוא גומר את התיקון של פעם אחת. אם על כל פעם שהוא האכיל נבלות וטרפות הוא צריך להתגלגל בעלה אז כמה פעמים הוא צריך לבוא ולמות מספר פעמים כמספר הפעמים שהוא האכיל. זה המאכיל נבלות וטרפות, אם לא חזר בתשובה והועילה לו התשובה ועמד בה עד סוף ימיו. ואמרנו שמאכיל נבלות וטרפות זה לא רק מחמוד, זה גם כל האחרים שהם שותפים וכו' ויודעים וגם אלה שמכסים עליו, ואלה שאומרים שאפשר לאכול בחופשי. אבל גם מי שבבית שלו מאכיל משחיטה לא טובה, אפילו בשוגג והוא מאכיל הוא צריך לדעת שהוא בכלל מאכלי נבלות וטרפות הדין שלו שיתגלגל בעלים של אילן וכשנופל העלה מת, ואחד כזה שמכיל נבלות וטרפות כבר למדנו שאין מתעסקים בקבורתו ולא בלויה שלו ואם יאכלו אותו הכלבים אז אסור להפריע להם במאכלם.

ומזה יחרד האיש שהוא קצב ומוכר בשר שלא יהיה לו שום מכשול במה שמוכר לאחרים, וגם הקונה ייזהר יותר לדקדק היטב כשקונה בשר, ובפרט כשיש לו אורחים שלא יהיה מאכיל לאחרים מסרך טרפות, ולא יהיה חוטא ומחטיא חבר לירבעם רח"ל, ועיין בתקנות שבסוף ספר חיים וחסד באות י"ד. כתב ס"ק ל"א, כתב הרב ראשית חכמה בשער הקדושה פרק ט"ז שער ג' אות ס"ו בשם הרמב"ן ז"ל באגרת הקדש, דמה שהבדילנו ה' יתברך מכמה מאכלות אסורות, תקשיבו מה אומר הרב ראשית חכמה בשער הקדושה, בשם הרמב"ן, דמה שהבדילנו ה' יתברך מכמה מאכלות אסורות מפני שקצתן מהמאכלות האסורות מטמטמים את הלב, כחלב ודם, וקצתם שמעיזים את הפנים, גורמים לאנשים להיות עזי פנים, כחיות ועופות ובהמות הדורסים, אז ז"א שאדם יהיה כעז פנים ממאכלות אסורות כחיות ועופות ובהמות הדורסים, וקצתם שסוגרים דלתי התבונה והחכמה כארנבת ושפן וחזיר ודומיהם, וקצתם שמולידים כמה מיני חולאים רעים וקשים כשרצי הארץ והעמים, עד כאן לשונו. ועיין לרש"י בחומש ויקרא י"א ב' ועיין מה שכתב רבינו בחיי סדר שמיני שם י"ג ושאר הראשונים מפרשים על התורה שם אברבנאל.

נחזור ונסביר, אומר הראשית חכמה בשם הרמב"ם, ה' הבדיל אותנו ממאכלות אסורות מעבר שכל מצוה אין בה טעים שנדע עד תכלית, למעט מה שהורה אמרה טעם מפורש, אבל הוא אומר שמפני שקצתם מטמטמים את הלב, מי גורם טמטום הלב? חלב ודם, מה גורם לעזות פנים? חיות ועופות שאתה אוכל שלא בכשרות ובהמותה דורסים, מה סוגר דלתי התבונה וחכמה? כארנבת ושפן וחזיר וכו', ומה מולידים כמה מיני חולאים קשים ורעים? שרצים של הארץ והמים כגון שיש בירק וכו' שראינו אצל הרב דורפמן, הרב ויא ואחרים, מה שאוכלים שרצים של הארץ או המים או המעופפים שבאים מלמעלה, של המים זה ארבע לאוים, של הארץ חמישה לאוים, מעופפים שישה לאוים, חוץ מהמלקויות, אז זה מה שנאמר כאן. זה פתיחה קלה ככה לשעה זו.

ועכשיו אנחנו נעבור ונשמע קצת דברים מתמיהים. אותם חברי הועדה שהזכרתי לכם בהרצאות הקודמות, שבאו אלי לבקש ממני להתערב להציל כמה שאפשר בנושא הכשרות של האכלת נבלות וטרפות של מחמוד וחבריו, אותה ועדה שהיתה מכובדת אז, הרב עזרא מחפוד, חממי יוסף, יעקב מועלם, אלעזר נידם, אז אמרתי כבר ששלשה מהם אוכלים מחמוד, אחד אני יודע שהוא לא אוכל, זה הרב נידם, ובכל אופן משהו מדהים, יהודי צלצל לחבר הועדה דאז, יוסף חממי, ושאל אותו שאלות שנשמע עכשיו בהקלטה, ההקלטה היתה רצופה, חילקתי אותה לשתיים כי בחלק הראשון אני רוצה להתייחס בנפרד ולחלק השני אני רוצה להתייחס בנפרד, כי זה גלש לנושא אחר. בחלק הראשון זה על הכשרות דהיום האם אפשר לאכול או אי אפשר לאכול, בחלק השני זה נוגע לפרשת הידיים הרועדות של מורי מחמוד. אז עכשיו אנחנו צריכים לראות ולשמוע את הדברים, ובואו תראו, האיש שבא אלי הראשון וחשף בפני במשך שעות וגולל בפני את כל מה שיש נבלות וטרפות, זה היה יוסף חממי. ואחרי זה הוא הביא את הועדה ואז ישבו כולם ומיד בסוף השיחה של שעות רבות התחלנו בצהריים וסיימנו בלילה מאוחר, אז הם הורו לי, הועדה, להוציא את כל הבשר שיש לי במקרר והעופות לשאלתי כמובן, ואמרו כן, אין מה לעשות צריך להשליך את זה ולא לאכול יותר, ונפרסם לכל הקרובים ששומעים לי בשביל שייזהרו לא להחזיק זאת. אני לא יודע אם הם עשו את זה בעצמם אצלם בבית, אבל לאור הדברים החמורים ששמעתי הבנתי שלא יתכן להשאיר בבית דבר כזה. מה שמפליא שהם חזרו בחזרה לסורם מחשש מפחד, ענין של כבוד, שלא ייפגעו שלא ירדפו אחריהם וכו', ועוד סיבות שאולי יתבהרו בהמשך.

בכל אופן נשמע את הקטע הראשון של יוסף חממי. רב דשיכון ה' בני ברק. בבקשה.

כן,

שלום הרב מדבר... רציתי לשאול את הרב לגבי כל הבלגן שקורה עכשיו לגבי הכשרויות... בעיות כאלה ואחרות, ומצד שני אני יודע

אתה עכשיו

אכלתי גם עטרה וגם מחפוד... אבל מצד שני כל מה שאני שומע זה על הרב מחפוד

....

אבל עד היום אנחנו משלמים את המחיר של העגל

...

לא אמרתי ...

אם אתה אומר לא לאכול..

הרב אומר שמבחינת הרב אין שום בעיה

אני לא יודע שום דבר ...

אז איך הרב שכאילו כן אפשר לאכול, אם הרב לא מכיר

אני לא יודע דבר שאת האומר לא בסדר

אני לא כל כך מבין בשחיטה, אבל אמרו לי שיש פה בעיות

מי זה הרב שלך? מי זה הרב שלך?

שוב, הרב שלי זה לא מישהו שיכול לפסוק, הוא לא רב שפוסק, זה רב שמנחה לי את הדרך מבחינת השקפה

תשאל אותו מה לעשות

הרב שלי אם הוא היה במקום של השחיטה הייתי שואל אותו, אבל אני לא חושב שזה המקום הראוי לשאול אותו כי הוא לא בתחום, אני שואל את הרב בגלל שאני יודע שהרב בתחום ואפשר לסמוך על הרב

אני לא יודע על דבר לא בסדר כמו שאמרת, לא יודע

תראה, אם אומרים שעד אחד נאמן באיסורים, אז אם בא יהודי ואומר שכך וכך אז אני יודע שכבר צריך להזהר ולהפסיק

רגע רגע רגע רגע, אתה ראית וידאו?

הראו לי וידאו, הראו לי כל מיני מסמכים של הועדה מאז

ראית מאיזה תאריך זה כתוב?

אני יודע

אתה לא עונה לי תשובה, תענה לי תשובה,

אפשר לכתוב תאריך על כל דבר

אתה לא עונה לי תשובה, תענה לי תשובה על מה שאני שואל

על וידאו?

על וידאו, על המסמך, לא יודע, יש תאריך?

לגבי התאריכים זה מסמכים לפני 15 שנה, לגבי הוידאו

יופי, אז ...

אני לא יודע, הרב מספר לי סיפור אמיתי?

סיפור אמיתי... העדה החרדית... בערב פסח לפני כמה שנים...

אבל אם הרב היה אומר לי

אתה לא עונה לי תשובה,

אני לא פוסק

אתה לא יכול להשליך לפני 15 שנה להיום, אם תעשה ככה תפסול את כל הכשרויות בעולם,

 

הרב: אנחנו נחזור ונשמע את זה ואני יעיר את הערותי על מה שאנחנו שומעים, בבקשה.

שלום

כן,

שלום אני מדבר עם הרב יוסף חממי?

כן

שלום וברכה מדבר משה, אני רציתי לשאול את הרב לגבי כל הבלגן שקורה לגבי הכשרויות

כללי או פרטי

... אני שומע שמצד אחד אסור לאכול כשרויות בגלל בעיות כאלה ואחרות

הרב: אתה מתמם, שואל יוסף איזה בעיות של כשרויות, תיכף נשמע שאת היודע בדיוק ואפילו אתה מזהה את האיש שעומד מאחורי השמועות, אז למה אתה אומר איזה בעיות, כללי או פרטי, אתה יודע דיוק, הרי כלכם יודעים בדיוק על מה מדובר, הרי אתם יצרתם את הבעיה, אתם גם שהייתם שם ואתם גם שכביכול חשפתם את זה, אמנם נתתם לי לעשות את העבודה השחורה ואח"כ ברחתם, אז מה אתה שואל אם זה כללי או פרטי.

מצד שני אני יודע שהרב מחפוד מוחזק ככשר וירא שמים

אתה עכשיו מדבר על דבר כללי או פרטי?

כן, כללי כי גם אני אוכל, אכלתי גם עטרה וגם מחפוד ועוד כשרויות, אבל מצד שני רוב מה שאני שומע זה על הרב מחפוד

אדוני, אדוני, זה דברים שמדברים עליו לפני 15 שנה

הרב: ואם זה לפני 15 שנה, מי שסרח והאכיל נבלות וטרפות לפי דבריכם ועדותכם וכתיבת ידכם וחתימתכם ופרישתכם והתפטרותכם בגין זאת, הוא נאמן? הרי טבח שיצאה נבלה מתחת ידו פסול לשחיטה, מי שעומד בראש כשרות והוא בעצמו דואג שיהיה כזה דבר בגלל ההספק והממון, מה זה משנה אם זה לפני 15 שנה? האם הוא ישתנה בטבעו? היהפוך כושי עורו אם נמר חברבורותיו, מה דעתך על מה שאני אומר כרגע, אני מאמין שברגע שתשמע אותי אומר זאת לא תסכים עם זה. אני בטוח שלא תסכים עם זה. לא, לא תסכים עם זה, למה לא תסכים, כי אני אומר את זה, אבל אם אתה היית אומר את זה אתה ודאי שהיית מסכים כי עם כל מה שאתה אומר אתה מסכים. אתה גם יכול לשנות בדיבורך בין רגע, אין לך שום בעיה, ונראה זאת בהמשך.

עם ישראל לפני 3000 שנה ...

הרב: נכון, עם ישראל חטאו בעגל לפני שלשת אלפים שנה וקצת, אז האם כל עם ישראל פסולים? לא, אבל אל תשכח שאת העגל השמידו, אלה שחטאו בעגל מתו, ועם ישראל משלם עד היום את עוון העגל הזה שהם שתקו ולא יצאו נגד העגל, וגם אלה שלא היו בזמן העגל והם רק זרעם של אלה שהיו אז ולא מחו נענשים עד היום. אז נא לא לשכוח, לכן זה היה נכון אז, הם לא פסולים ישראל, ודאי שלא, בתנאי שהם לא ממשיכים עם אותו עגל והם גם לא משתתפים בהקמת העגל פיטום העגל ופיתוחו של העגל שהעגל מגיע בצורת נבלה וטרפה, וגם שמוחים כנגד זה, אז ודאי שהם לא פסולים, אבל אם לא זה בדיוק כמו דורו של העגל, רק אז הוא היה עגל ממתכת והיום הוא עגלים של יורה דעה.

כן, אבל עד היום אנחנו משלמים את המחיר של העגל, אבל אני שואל

אתה משלם את העגל, אז מה בגלל זה פטור?

לא אמרתי, לא פטרתי אף אחד,

אם אתה אומר לא לאכול אתה פוטר

לא אמרתי,

הרב: בודאי שהוא יאמר לא לאכול, כי אם לא ניתקנו הדברים ואתה יודע שהם לא רצו לתקן, ואתה יודע שרציתי להעמיד בית דין, ואתה יודע שהזמנתי אותם לבית דין של הרב ניסים קרליץ, ואתה יודע שהם לא הגיעו לשם, ואתה יודע שהם לא רצו שיחשפו העובדות והעדויות, ולכן זה המשיך בלי שום תקנה, אז בודאי שאי אפשר, מי שלא רוצה לתקן את עצמו ורוצה להמשיך באותה שיטה ומוכר כל כך הרבה כמויות שבלתי אפשרי שלא להכשיל, להכשל וכו', אז ודאי וודאי שהוא לא נאמן, הרי זה אדם מופקר ומופקע לגמרי, לא רק מהעדויות שהבאנו עד עתה, גם מאלה שנביא בהמשך, וגם מפיכם, גם מפיכם.

ש. אני לא פוסל

הרב חממי: אתה יכול לאכול כמו שאכלת עד היום, כל מי שיבוא

הרב: מה פירוש? אתה מורה לו לאכול כמו שאכלת עד ה יום? מה פירוש? אתה נהיית פוסק בעל רוח הקודש להגיד מה לאכול ומה לא לאכול? אתה בדקת מה המצב היום? אתה יודע מה המצב היום? אתה יודע בכל השחיטות מה המצב היום שאתה יכול הלגיד מה שאכלת תאכל, ואם הוא אכל בהכשר של עזה אז הוא גם יכול להמשיך לאכול? בלי לברר בלי לדעת, מה שאכלת אתה יכול לאכול, בשביל מה? להוציא את עצמך כאילו בסדר כלפי מחמוד?

הרב חממי: כל מי שאומר צריך לשמוע בקולו?

הרב: לא הבנתי, אתה אומר כל מי שאומר צריך לשמוע בקולו, אתה מתכוון אלי נכון יוסף, יוסף, ככה אתה מדבר אלי? כל מי שאומר צריך לשמוע בקולו? אז למה הייתי צריך לשמוע בקולך שבאת אלי והלשנת על מורי מחמוד ואמרת לי דברים איומים, שנחשוף אותם עוד בהמשך, למה הייתי צריך לשמוע בקולו, כל מי שבא צריך לשמוע בקולו? אה, היה לך עדויות, והייתי צריך להאמין לך, ואלה שהעידו לי חוץ ממך ואחריך אז מה אני לא צריך לשמוע בקולם? למה לך כן? כי אתה מורי חממי? למה אני צריך לשמוע לך ולמה אתה מזלזל? תדבר בהדרת כבוד, הרי באת ליחיד שיכול להציל, באתם כל הועדה המכובדת, רבנים חשובים דאז, שמינו אתכם מפקח וכו', וכתבתם פרוטוקול, ושיחק אתכם, הוא הלך לאינטרסים לא רצויים כתבתם, ופתאום האיש הזה שעשה את העבודה השחורה בשבילך ובשבילם הוא כבר מה זה, כל אחד שיבוא ויאמר צריך לשמוע בקולו. אז למה באת אלי, שלא ישמעו בקולי או שכן ישמעו בקולי? ואחרי שהבאת את העודות והעברתי אותם לציבור, שישמעו או שלא ישמעו? אז בשביל מה באת אלי? להשמיע רק, מה אני הכותל המערב?

ש... באופן ברור שהיה בעיות ואני שואל אם היום הכל בסדר

הרב חממי: אתה שואל אמרו אמרו אמרו, רוצה לדעת דברים ברורים או לא?

הרב: אמרו אמרו אמרו, צריך לדעת דברים ברורים, נכון אמרו אמרו אמרו, הרב עזרא מחפוד, יעקב מועלם, יוסף חממי ואלעזר נידם, אמרו אמרו אמרו, והדברים הם ברורים, הם גם בכתובים, גם בהקלטות, ברורים ברורים ברורים, אין יותר ברור מברורים, הרי אתם דיברתם בפיכם, מה זה עזוב, אמרו אמרו אמרו, מה זה אמרו אמרו אמרו, ז"א שאמרו, ואם אמרו אז מה הכוונה, שיקרו? שיקרתם? כתבתם מכתב ואתם חתמתם עליו, ואפילו פחדתם לבוא לבית הדין למה סכנת נפשות כתבתם לרב קרליץ, סכנת נפשות, ממי? ממי פחדתם? הא ממחמוד, הא, זה מתאים בדיוק למה שסיפר יהודה אלחרר שאוים ע"י אקדח ושמענו את ההקלטה, או ועוד איומים מכל מיני כיוונים ששמענו שאנשים פחדו, למה לפחד? מה קרה? הא אתם יודעים עם מי התעסקתם, בטח כשרות שעושה מיליון שקל ביום נו מה היא תוותר על נתח הבשר? על העגל? היא לא תוותר על העגל כי אם יאיטו את הקצב ויבדקו את הסכינים כראוי ולא יחפפו בשחיטות בחו"ל לא יתירו סרחות וכו' וכו', כמו שהשמענו ועוד נשמיע אז ודאי, הכסף יענה את הכל. מה שכחתם מה סיפרתם לי, אמרו אמרו אמרו.

ש. אתה לא יודע דברים ברורים

הרב חממי: תמשיך לאכול מה שאתה אוכל

 

הרב: למה אתה אומר לו כמו ירבעם בן נבט תמשיך לאכול מה שאתה אוכל, על סמך מה אתה אומר? הרי בעוד דקות אתה תגיד, תשמע אני לא יודע דברים ברורים מה קורה היום אז אני לא יכול להגיד לך, אז אם אתה לא יודע אם יש דברים ברורים לכאן ולכאן, איך אתה אומר לו תמשיך לאכול? בן אדם אומר לך שהוא שמע עובדות, עדויות, ראה ראיות, לפי דעתו יש בעיה, הוא שואל אותך מקרוב שהייתי שמה, למה אתה לא עונה לו כמו שצריך, תשמע, אני לא מונח היום בפרטים, לא יכול להגיד לך שום דבר, למה אתה אומר כן כן כן, לכסות את מה? את מה אתה רוצה לכסות?

 

ש. אז הרב אמר שמבחינת הרב אין שום בעיה והרב יודע דברים מקרוב והרב אומר אין שום בעיה

הרב חממי: אני לא יודע שום דבר לא בסדר עכשיו, שום דבר

 

הרב: אה, אתה לא יודע שום דבר מה קורה עכשיו, עכשיו נזכרת, כבר פעמיים אמרת לו תאכל מה שאכלת עד היום אבל עכשיו אתה החלטת שבעצם אתה לא יודע כי אתה לא יודע מה הדברים, מה קורה היום, נו תגיד לי אתה יודע מה אתה מדבר, בהתחלה אתה אומר ככה אחרי שלש דקות אתה אומר ככה, עם מי מדברים פה? אה, עם יוסף חממי,

לא יודע, הדברים ...

אז איך הרב אמר לי שכאילו כן אפשר לאכול, אם הרב לא מכיר ...

אני לא יודע על דבר שאתה אומר לא בסדר

אני לא יודע, הוא הראה דברים שהם לא כל כך בסדר, אני לא כל כך מבין בשחיטה, אני לא, אבל אמרו לי שיש פה בעיות

מי זה הרב שלך? מי זה הרב שלך?

שוב, הרב

הרב: למה נזכרת עכשיו ברב שלו, כי הוא מציק לך עם השאלות שאתה לא יודע לצאת מהם? כבר חזרת בעצמך, אמרת בהתחלה לא לאכול, עכשיו אתה לא יודע מה קורה בכלל, ועכשיו אתה רוצה להיחלץ מהמצב מי הרב שלך, מי הרב שלך, מהתחלה היית אומר כמו יעקב מועלם, מי הרב שלך, מי הרב שלך, תשאל אותו את הרב שלך. אתם רק פוסקים הרי לקהילה שלכם בבית כנסת, אלה שלומדים איתכם בשיעור, אז למה אתה עונה לטלפונים ועונה לאנשים? אז אם אתה עונה ואתה אומר סליחה אדוני, אתה מתלמידי? לא, אז בבקשה חפש לך את הרב שלו ודבר איתו, ביי, למה? תגיד כמו אברימי פפושדו, אני חייב לך משהו? אני לא חייב לך כלום ואתה לא חייב לי כלום, תניח לי בבקשה ותטרוק את הטלפון שכשלא יודעים לענות טורקים, אני היחידי שעונה לכולם, במקומכם, במקומכם, אתם מיניתים אותי לענות, שכחת? באתם אלי ביקשתם ממני שאני אייצג אתכם ואת העדויות שלכם, ואתם טורקים לאנשים את הטלפון, ולא עונים, מתחמקים, ומטילים את האחרויות על אחרים, למה? אבל אתם העדים שידעתם, אתם שבאתם ואמרתם, תמשיכו עם זה, תצילו את העם, שכחת שבאת אלי בשביל להציל את העם? אז עכשיו זה לא אותו עם, מה העם פסולים? ואתה החלטת להיות על תקן ירבעם בן נבט תאכל תאכל תאכל, עוד מעט תגיד את הפסוק של מורי מחמוד, יאכלו ענווים וישבעו.

ש. זה לא מישהו שיכול.. זה לא בפן ההלכתי, מבחינת השקפה

הרב חממי: תשאל אותו מה לעשות

 

הרב: שלי אם הוא היה בתחום של השחיטה והכשרויות הייתי שואל אותו, אבל אני לא חושב שזה נכון לשאול אותו כי זה בתחום של הכשרות, אני שואל את הרב בגלל שאני יודע שהרב בתחום ואפשר לסמוך על הרב...

הרב חממי: אני לא יודע על דבר לא בסדר כמו שאמרת, לא יודע.

 

הרב: ועל דבר בסדר אתה כן יודע? אתה מבקר כל יום בכל המשחטות בשביל לדעת אם הכל בסדר? הרי יושב פה יהודי שאתה סמכת עליו וכלכם סמכתם עליו והוא אומר שי שלו עדויות ועובדות והכל, למה אתה לא בא כמו אז לשאול איפה העובדות, איפה הראיות, אתה יותר גדול מהרב משה ברנדסודרפר אב"ד מורה הוראה שבא מירושלים בשביל לברר את העובדות בכדי שידע מה להשיב? לא, אבל אתה תימני משיכון ה', אתה יותר גדול ממנו, אתה לא צריך, מה כל אחד שיבוא ויאמר אנחנו נשמע לו? אייי, יוסף.

 

ש. ...אז הנה בא יהודי הוא אומר שכך וכך ואני יודע שכבר צריך להזהר ולהפסיק

הרב חממי: רגע רגע רגע, אתה ראית וידאו?

ש. הראו לי וידאו, הראו לי כל מיני מסמכים של הועדה מאז

הרב חממי: ראית באיזה תאריך זה כתוב? אתה לא עונה לי תשובה, תענה לי תשובה,

 

הרב: אתה שואל אותו שאלה אם הוא ראה וידאו, אם הוא ראה עדויות, אני ראיתי! אני ראיתי, ואתה יודע שראיתי ואני אומר שראיתי, ומה אתה אומר על זה? שכל מי שיבוא ויאמר אנחנו צריכים לשמוע לו? מה פירוש, אתה אומר אבל אם יש וידאו, אם יש עדויות אז זה ודאי אפשר להתייחס לזה, אז למה אתה לא בא לראות? וגם אם אתה לא רוצה לבוא לראות כי משיכון ה' עד פה זה מרחק גדול, אבל מכל מקום, אם אתה לא רוצה ודאי שאתה לא יכול להגיד לאחרים כן תאכלו, איזה אחריות אתה לוקח על עצמך, נהיית מחטיא הרבים? על מה ולמה?

 

ש. אפשר לכתוב תאריך על כל דבר

הרב חממי: אתה לא עונה לי תשובה

 

הרב: אבל עניתי לך אתה לא שומע? נראה אם אתה תבוא לראות את העובדות או לא.

 

ש. על הוידאו?

הרב חממי: בוידאו ובמסמך, יש תאריך?

ש. בודאי שכתוב תאריכים.

הרב חממי: מה התאריך?

ש. לגבי המסמכים זה לפני 15 שנה, לגבי

אז...

הרב: יפה, אז מלפני 15 שנה זה לא יכול להיות מתתוקן מאז? גם במונסי לפני שלש שנים אז גילו ששמה הכל נבלות וטרפות, אז מה זה לא יכול להיות מתוקן? כן, בטח שזה יכול להיות מתוקן, שמה ביטלו את כל השחיטה, סילקו את הבן אדם לכל הרוחות ועכשיו עושים שחיטה אחרת לגמרי עם אנשים אחרים, אז ודאי שזה יכול לתהקן. וכן בכל מקום, אבל פה לא סילקו אף אחד, נשאר אותו מחמוד ואותה שיטה והעיקר לעשות כסף, אז ודאי שלא השתנה כלום, מה פירוש ודאי יכול להתקן, אם הוא היה רוצה להתקן אז כבר היה יכול לתקן, הוא לא רצה לתקן, הוא לא רצה לתקן אז ודאי במונסי תיקנו, זרקו את כולם לכל הרוחות. לא רק במונסי, בלוס אנג'לס זרקו את כולם לכל הרוחות, בגרמניה זרקו אותם לכל הרוחות, אבל פה הם נשארו והם ממשיכים, ואתה נותן להם גיבוי, ועוונך תשא על ראשך.

 

הרב חממי: אני אגיד לך העדה החרדית...

 

הרב: לא הבנתי, תגיד אתה שם לב מה אתה מדבר, אתה אומר בד"צ העדה החרדית תפסו אותם עם טרפות, אני ומחפוד תפסנו אותם, רגע, מי זה תפסו אותם,] תפסו אותם זה אחרים, אני ומחפוד תפסנו זה אני ומחפוד, אז תפסו זה אתם או זה אחרים? או גם הם תפסו וגם אתם תפסתם, או שהם תפסו ולא אתם ורק אתם רוצים לומר שזה אתם בשביל שאתם תהיו כאילו עדים, כי אחרת מה, אתה שומע שמועה מאחרים, זה לא חזק, אז לכן תפסו אני ומחפוד תפסנו, עכשיו לא הבנתי, אתה ומחמוד נהייתם ספיידרמן? אתם הולכים לרמלה אתה אומר ברמלה תפסו תפסנו ברמלה רמאללה, אתה יודע מה המרחק בין רמלה לרמאללה? אתה יודע איפה זה רמלה ואיפה רמאללה? מה תפסתם שניכם, אחד היה ברמלה ואחד ברמאללה או שניכם ביחד תפסתם כמו ספיידרמן, איך תפסתם, מה אתה עושה שמה אתה בלש? איך הגעת לרמאללה, לא יאומן כי יסופר, בשביל לחזק את החרטה אתה אומר תפסנו, תפסו, בא נראה עוד פעם מה אמרת, תפסו או תפסנו.

 

הרב חממי: את העדה החרדית תפסו אותם .. אני ומחפוד

 

הרב: עצור. תפסו אותם, תפסנו אני, והרב מחפוד, אתם מביני םמה הוא מדבר? אני לא מבין, מי תפסו? ספיידרמן ובת מן תפסו, כן.

 

הרב חממי:

ש. אני לא יודע, הרב מספר לי סיפור אמיתי, אני לא יודע

הרב חממי סיפור אמיתי, תפסנו ברמאלה

 

הרב: קודם אמרת ברמלה, עכשיו ברמאללה, טוב נסלח לך.

 

הרב חממי: תפסנו .... בערב פסח

 

הרב: אה, עוד פעם תפסת? ספיידרמן לא נח, עוד פעם תפסת, עכשיו איפה תפסת? את בית יוסף תפסת, עם חלב, יבבי, איזה תפיסות, ומה עשית עם התפיסות? ולאן הפנית אותם? ומי שלח אותך לתפוס? ולאיזה מטרה הלכת לתפוס? אם אתה לא עובד שמה אז מה היית צריך לעשות בשביל לתפוס?

 

ש. כן אבל אם הרב היה אומר לי

הרב חממי: אתה לא עונה לי תשובה...

 

הרב: עצור, גם אם היתה שגגה ותפסו ותפסתם ותפסנו, אפילו אני יכול להגיד תפסנו כמו שאתה, אבל שמה זה יכול להיות אולי, אולי שגגה, אולי, לא שיטה אצל מורי מחמוד זה שיטה, אתם הודעתם לי שזה השיטה, ולא רק זה, אתה תיכף תגיד חרטה שתתחרט עליה מאד מאד, זה שיטה אצל מחמוד, אתה תתחרט על זה מאד מאד. אתה יודע בעולם האמת כשמגיעים למעלה אז הקב"ה זוכר כל הנשכחות ומזכיר לאדם את כל מה שהוא שכח ורצה לשכוח, אתה חושב שאם אתה אומר כל מי שאומר צריך לשמוע לו, הא? אבל שכחת שלאמנון יצחק יש הקלטות, שכחת? 45 שעות שאתם מדברים איתי, אז אני אזכיר לך אחד מההקלטות תיכף.

 

הרב חממי: אני לא יכול להשליך לפני 15 שנה להיום, אם תעשה ככה יפסלו את כל הכשרויות שבעולם.

 

הרב: יפה, אי אפשר להשליך על הכל מה שהיה לפני 15 שנה אם כן נצטרך לפסול את הכל. אי אפשר להשליך. ז"א מה שהיה לפני 15 שנה זה היה לפני1 5 שנה. ומה שהיה לפני שלש שנים במונסי זה היה לפני שלש שנים, אז מה היום זה לא טוב? אז לפני שלש שנים זה היה. אז כל דבר שעבר זמנו אז זה היה, אבל היום מה? היום זה לא אומר שמה שהיה זה היום, אז יכול להיות שהיום זה בסדר, נכון? אז אם אני בא אליך מורי יוסף ואני אומר לך, היום גילית שיש נבלות וטרפות, אתה תגיד אתה יודע מה, מחר אני יענה לך תשובה, ומחר אני בא עם התשובה ואתה אומר לי מה? אז מה אם היה אתמול? מה שהיה היה, ומה שהיום היום מי אמר שהיו םזה עוד פעם נבלות וטרפות, מה שהיה היה. ומה עם כל הסירים שכולם נטרפו ואתה אומר לכולם יאכלו ענווים וישבעו, וכל דבר שהיה אז הוא היה ואיננו והכל ודאי תוקן? מאיפה אתה מביא את הראיה? ואתה באמת מאמין שמורי מחמוד יכול לתקן את עצמו? אתה באמת, בינינו עד עכשיו עד השיחה עד עכשיו אתה מאמיןש הוא יכול לתקן את עצמו? אתה מאמין שהוא תיקן את עצמו מאז? אתה מאמין? בא נשמע הקלטה שלך מן העבר, רק אני אקדים ואומר, שהייתי אצל הרב בעדני ועדכנתי אותו בכל הפרשה שהיה מודע לה, היה מודע לכל פרשת מחפוד, אמר לא לאכול מחפוד, הזהיר ממחפוד, ניסה לפתור בעיות במקסיקו וברב עמר, בכל הפרשיות שהתחלנו לגלות וכו' וכו' וכו', ויצאת מאצלו אם אתה זוכר, אם אתה זוכר יצאת מאצלו ואמרת שהוא אמר לך לא לענות לו כלום למרות שהוא משמיץ ואומר שאתם פרשתם בשביל כסף, בשביל כסף, אז הוא אמר לך לא לענות לו כלום, שאלת אותו אם להמשיך שמה או לא, אז הוא אמר לך שלא, לא להמשיך, אלא אם כן אתה יכול לתקן, מה אתה ענית לו? אתה זוכר מה אתה ענית לו? שאפשר לתקן אותו או אי אפשר לתקן? בואו נשמע מה אמרת. בבקשה.

אני לא מבין אף מילה שאתה מדבר מהר

הרב בעדני אמר שהוא יגיד.... (לא שומעים)

הרב: ובכן רבותי, שמעתם במו אזניכם שיחה לפני כ-15 שנה יוצא מר יוסף חממי מאצל הרב בעדני, ואומר לו להגיב למה שמפרסם מחמוד ואומר לו הרב, תשמע, אם אתה יכול לתקן אז תשאר, אבל הוא אומר אני לא מאמין שאפשר לתקן, שמעתם? אבל בשיחה של היום הוא אמר, מה, מה שהיה לפני 15 שנה, אז מה, אז עם מה? אז מה ....... בררררררר טננננננננ מה זה? אבל אתה אמרת שאתה לא מאמין, למה אמרת שאתה לא מאמין בגללש הוא צדיק? בגלל שהוא פוטנציאל להיות בעל תשובה? בגלל שהוא ישנה את דרכו? למה אמרת שאתה לא מאמין? בא נשמע עוד פעם, אני לא מאמין למה שאני שומע. טיפה אחורה.

...

הרב: עצור, אני לא מאמין, שמעתם במפורש שהוא אמר, אני לא מאמין. לא הרב בעדני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא אמר לו אם אתה יכול לתקן, אז הוא אמר לו אני לא מאמין, ז"א הוא לא בר תיקון, אז למה אתה מסלף ומטעה את האנשים בטלפון ואומר תאכלו, מה שאכלתם תאכלו, יש לך פצלה? פיצול אישיות? מה קרה מאז להיום? מה נשתנה? למה אז לא נתת לו צ'אנס? כי ידעת בדיוק מי האיש שעבדת במחיצתו חודשים רבים, והגעת למסקנה שקצו כל הקיצין ובאת אלי להציל, להציל את עם ישראל מנבלות וטרפות, ואמרתם לי להוציא את הבשר, אם לא הייתי צריך להוציא את הבשר אז בבקשה תחזיר לי את הכסף על כל מה שזרקתי וזרקו אחרים בבקשה, אם לא הייתי צריך להוציא על מה אמרתם לי להוציא, ואתם ממלאים את האיך קוראים לזה, את המקררים והמקפיאים שלכם בבשר, של מחמוד, מי שאתה לא האמנת שהוא יכול לתקן, היתכן מורי יוסף? כן.

 

הרב: מה אמר

הרב חממי: אמר בסדר, זה נכון

הרב: מה נכון?

הרב חממי: לפרסם, רק הוא אומר אמרת שאתה בתגובה בגלל לראות אם מכירים או לא מכירים...

 

הרב: הרב בעדני נתן לי אושר לפרסם נגד הכשרות של מחמוד, ולא פרסמתי במשך ששה שבועות החזקתי את עצמי עד שסגרנו שהם ילכו לבית דין, והם ברחו מהבית דין, וזה מה שכתב הרב שפירא למי שקרא בעיון שהמתנו עוד ששה שבועות, וכיון שראינו שלא עלה בידו של הרב אמנון יצחק, וגם לא יעלה בידו אז נתתי הוראה לפרסם כמה הייתי מאופק בשעה שהם רצו מעל כל גבעה ותחת עץ רענן להגיד שאני כאילו יוצא כנגדם על לא עוול בכפי כאילו אני רוצה לפתוח עסק, כאילו אני רוצה להפיל אותתם סתם, בשעה שכל הדיונים שלי ויש לי הקלטות על זה, 45 שעות היו רק בשביל לתקן לתקן לתקן והם אפילו הסכימו איתי עד 95 אחוז מהדברים שביקשתי בשם הרב יהודה שפירא, ורק בחמישה אחוז שמורי מחמוד לא רצה לצאת שמה נפל הכל. כן.

 

הרב חממי: לא שומעים

 

הרב: אז כמובן מורי יוסף דואג למשכורת, אז מה אני עושה עכשיו, מאיפה אני מתפרנס, אז הוא אמר לו אין בעיה תלך לכשרות אחרת, והוא אמר הוא יעזור לו אפילו להכנס אל בית יוסף, מן הפח אל הפחת.

 

הרב חממי: לא שומעים

 

הרב: אז הוא אמר שהו אידבר איתי, אתם שומעים, אני יועץ הסתרים שלו אחרי שהרב אומר אמר הרב אומר לי שאני אדבר איתך, אתם שומעים? והיום זה מה זה כל מי שיבוא ויאמר משהו צריך לשמוע לו? איייי. אייי הכופרים בטובה.

 

הרב חממי: לא שומעים

 

הרב: ודאי, אם רק ישמעו את זה הם יתמוטטו, בפרט שהם ישמעו שאתה התפטרת כל הכשרות תתמוטט, ברור, אם הם ישמעו את זה הם יתמוטטו.

 

הרב חממי: הרב בעדני

הרב: הוא יודע יותר, הוא סיפר לי מה קרה במקסיקו

הרב חממי: כן אמרת לי, בסדר

הרב: נראה מה יתפתח

הרב חממי: כן.

 

הרב: כן, ואיפה הרב אמר, למה הפסקת, יש המשך. אין? טוב, אז עכשיו בואו נראה שהרב בעדני סיפר לי מה שקרה במקסיקו עם כל הנבלות וטרפות של מחמוד, והרב עמר גם היה בפרשה ניסה לתווך, ראשי הישיבות במקסיקו לא הסכימו בשום אופן לתיווך הזה, הם לא אוכלים  משחיטתו ומכשרותו של מחמוד שם, ועכשיו תשמעו תוספת לעדות של יהודה אלחרר ששמענו אותו מעיד על מה שהיה שמה תחת השגחתו, מהרב בן חמור ראש ישיבת שובה ישראל במקסיקו שביקר בארץ ונכנס לפה למשרד ושוחחנו שאלתי אותו על הנושא מה היה הסיפור שמה, כמובן שהוא השתדל לא להרחיב את היריעה ולצמצם כמה שאפשר, מתוך צער באמת, שהדברים הם כך, גםאני לא רציתי שיהיו דברים כאלה אבל מה לעשות, הדברים התגלגלו כך, ובואו נשמע עוד עדות נוספת של מי שיודע מה קורה שם.

 

הרב: שלום כבוד הרב... מה נשמע? תהיה בריא כבודו, מזל טוב... תגיד לי משהו, עכשיו יש פרשה שאנחנו בודקים קצת בנושא של הרב שלמה מחפוד, שמעתי שהיתה איזה בעיה אצלכם שם בקהילה עם הרב מחפוד עם הראשי ישיבות עם כל מיני דברים. מה הסיפור? מה הסיפור?

- מה שהיה זה ש... (לא שומעים)

 

הרב: זה בדיוק מה שאמר יהודה אלחרר, שהזמינו אותו אל ראשי הישיבות במקסיקו והוא לא נתן תשובות מספקות, ואמרו לו אבל אתה נותן את הפלומבות בידיים שלהם, אז הם שליחים שלך, אז הוא אמר אני לא חייב לענות לכם. אתם זוכרים את התשובה הזאת? כמו שעונה אברימי פפושדו, אני לא חייב לענות לך, מה זה אתה לא חייב? אתה נותן כשרות פה נגד רצוננו ואתה מחטיא את הרבים ואתה לא נותן תשובות על מה ששואלים ואוכלים נבלות וטרפות וחמץ, ואתה לא נותן תשובות. אז כל דבר הוא מבטל זה שום דבר זה לא נורא זה כלום זה דברים קלים, תחזור טיפה אחורה נשמע מה הוא ענה.

 

לא שומעים

 

הרב: זה לא נורא, זה הכל לא נורא, זה הכל שום דבר, זה הכל בסדר, אנחנו נראה שזה השיטה שלו לאורך כל החיים, כל דבר זה לא נורא זה לא כלום, נבלות וטרפות חלב ודם ידיים רועדות במילה, הכל לא נורא, הכל לא נורא, העיקר יש לך בשר? יש בשר? יש לך ברית מילה? יותר חשוב מהלכה, זה לא נורא זה לא נורא, הם חרדים מזמינים אותו מהארץ לבוא לתרץ קושיות, מה הוא עונה להם, לתלמידי חכמים, זה לא נורא, זה לא נורא.

 

הרב: איך קוראים לרב איתכם שם?

- הרב שווקי

הרב: ועוד אחד?

- הרב

הרב: חכם שבות, אמרו לי שמקללים אותו שמה, את הרב מחפוד, למה הם קראו להם ואמרו להם כמו שאתה אומר... הדברים האלה, ואז הוא אמר שאין שום בעיה ושמו מעקב וגילו שעוד פעם הדברים חוזרים... יעני הם פרסמו בכל מיני דפים.

- פרסמו...  וזהו, ולמעשה ... (לא שומעים)

הרב: אבל הוא חרדי ...

 

הרב: טוב, אז ניתן לתקן או לא ניתן לתקן? למה חכמי ספרד ראשי הישיבות של מקסיקו עד היום מאז לא נתנו לו אפשרות לתקן לחזור בתשובה וכו' וכו'? למה הם לא סומכים, עד עכשיו הוא שם, עד עכשיו הוא נותן ממרחקים, נותן לשמה השגחה, וישבתי עם אנשים ששחטו תחתיו, עכשיו בשנתיים האחרונות ומספרים לי שהוא לא השתנה במאומה, במאומה כולל האיומים. אז ז"א, זה המצב, בואו נמשך ונשמע עכשיו חממי חלק ב'.

 

לא שומעים

 

הרב: מה תביא לי, ואם הוא יביא לך אז תפסיק לאכול מחפוד? הרי אתה בצעמך אמרת שהוא  מאכיל נבלות וטרפות ואתה ממשיך לאכול מחפוד, גם אחרי בתקופה סמוכה תוך חצי שנה אכלת כבר מחפוד בחזרה, אז למה אתה אומר תביא לי? ואם יביא לך אז מה תטריח אותו סתם? ואחרי זה תמשיך לאכול עם סיבות כי מה שהיה שבוע שעבר, מי אמר שזה היום. נכון? אתה זוכר את השיטה?

 

שהוא בודק את הסכינים...

מתי זה היה?

בערך בחודשיים שלשה האחרונים

אמרו לי שהרב מחפוד הוא רועד בידיו וממשיך למול

אז מה, אז מה מוהל לא יכול למול אם רועדות לו הידיים, איזה שטויות

 

הרב: מורי חממי, אתה מוהל, לא למדת אצלו, אבל למדת ממנו הרבה דברים שליליים, לכן אתה אומר אז מה אם הוא רועד, איזה שטויות, איזה שטויות. אז אני מקריא לך עכשיו מורי יוסף, בספר הברית סימן קטן ל"ב בשם כללי מילה לרבינו גרשום הגוזר, זקן שידיו רוטטות או שאין ראייתו טובה אסור למול שמא יעשה את התינוק כרות שופכה, שמעת על זה פעם? זה השטויות הא? שטויות, אז אני אגיד מה תגיד, זקן שידיו רוטות הוא לא זקן הוא עוד צעיר, ידיו רוטטות זה לא רועדות, רוטטות זה לא רועדות, או שאין ראייתו טובה הוא רואה למרחקים, אסור לימול, אתה יודע למה אסור? שמא, לא שהוא יעשה את התינוק ודאי כרות שופכה שיהיה מסכן לכל החיים שלו ואין להתחתן איתו, אלא שמא על השמא הזה אסור, אסור, מי כותב את זה? רבינו גרשום הגוזר, מי זה רבינו גרשום הגוזר? רבינו גרשום בן רבי יעקב הגוזר השני בן רבי גרשום בן רבי יעקב ז"ל מוורמייסה, הוא הנקרא רבי גרשום הגוזר הוא ואביו היו רבנים ומוהלים גוזרים, גוזרים זה מוהלים, בעיר וורמיישה בשנת תתק"ן, ז"א לני 800 שנה הוא היה תלמידו של תלמיד של דודיו הרבנים רבי בוני מנחם ורבי אפרים הנ"ל ותלמידו של הראביה, הראבי"ה זה רבי אליעזר בן יואל הלוי שחי לפני כשמונה מאות ממשפחת בעלי התוס', והוא היה רבינו הגוזר, והיו מוהלים מובהקים עד שהיו רבנים מובהקים לאומנות זו, וגם אביו והוא חיברו כללי הלכות מילה ופריעה בספר כתוב, ושני חכמי תלמידיהם שחיברו גם הם הלכות מילה בקצרה וקיבצו את דברי הרב יעקב הגוזר ודברי רבינו גרשום בנו הגוזר, כל אחד בקונטרס בפני עצמו, וכו' וכו' וכו', אז לפני 800 שנה מדברים שטויות הא? הם לא יודעים כלום בעלי התוס', רק אתה וחמוד יודעים שאפילו אם הידיים רועדות אפשר, מה הבעיה, העיקר קבלת את המילה הערלה ביד, סע לשלום.

כתוב פה בהמשך שמוהל שלא מצץ בפיו יש אומרים שמועל בזכות האב וחייב לו עשרה זהובים, ואם תפס האב מהמוהל את הכסף אין מוציאים מידו, וממון שנטל המוהל על המילה גזל בידו. וילד הזה שנולד דין עמו שתועלתה לריפויו, זה העברת מוהל מתפקידו סעיף ד', הראשון זה מוהל שידיו רוטטות. מוהל שלא מצץ בפיו, לא מצץ ממש בפיו, לא מצץ, זה הדין שלו, והראשון שאסור לו לימול, שאסור לו לימול זה מי שידיו רוטטות, יכול להפוך אותו בעל מום לכל חייו, כרות שופכה. מוהל שלא מצץ לא מעבירים אותו אבל הוא יצטרך לשלם דמים, ותהיה תביעה לבן על סגולות המצוה ועל תועלתה לריפויו, אז מה הדין שלו, אי ה' ירחם ה' ירחם.

כן, אז עכשיו אנחנו נמשיך עם מורי חממי מה הוא אומר.

 

לא שומעים

 

הרב:אז מה אם הוא מוהל שישים שנה, אז מותר לו הלכה אומרת שמי שהוא ותיק, כתוב דוקא בגלל שהוא מוהל שישים שנה, הוא לא שישים שנה, הוא אומר 53, 54, אתה תמיד מפריז, אבל פה הוא אומר זקן, ואם הוא זקן מה אכפת לנושנים, ואם הוא זקן מלפני עשר שנים הוא התחיל אז מה, אם הוא רוטט לו לא יכול למול. כן.

הרב: אף פעם לא יצאה תקלה תחת ידיו? למה אתה אומר, אני דוקא אתמול ראיתי  אצל הרב שמעון רחמים חי הראה לי מילה שהוא מתקן של מורי מחמוד שהשאיר ציצים והוא היה צריך עכשיו לתקן אותם, למה אתה אומר, אם תרצה הוא ישלח לך את התמונה וגם הקלטה של האיש שאומר שהוא השאיר אותו עם ציצים כבר עשרות שנים, זה המילה שלו, חוץ ממה שהרב שפירא אמר שצריך לחזור על המילות שלו ולהקיז דם.

 

אני שואל שאלה פשוטה, ההלכה אומרת... ודאי שההלכה מדברת על מישהו ותיק

הרב חממי: מי אמר לך? ...

 

הרב: די מספיק מספיק, עייפת אותנו מורי יוסף, אין לנו כח לשטויות, אתה לא יודע את הדין וההלכה ואתה מחרבש אותו, מי אמר לך מה אמר לך, תגיד לו תראה לי כתוב כמו שאמרתי לו תשאל את הרב שלך, תראה לי כתוב ואני יעיין ואני יחזור אליך, אתה לא אפילו אם יש הלכה לא מעניין אותך בכלל, מי אמר לך מה אמרו לך... תשאל את הרב של תשאל אותי אל תשאל אף אחד מה זה משנה נו העיקר תדבר.

ועכשיו נשמע את מורי מחמוד בעצמו מזמינים אותו למילה ומה הוא אומר על זה שידיו רועדות. בבקשה.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת