טוען...

הלכות כשרות עפ"י הרב שלום אלישיב זצ"ל - א' | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 21.05.2017, שעה: 07:05

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 21/05/2017 הלכות כשרות על פי הרב שלום אלישיב זכר צדיק לברכה - א'

דיני כשרות על פי הרב אלישיב זכר צדיק לברכה:

תולעת שלימה אינה בטלה, אכן כאשר אינה תולעת שלימה, ואפילו חסר לה כנף או רגל, ונתערבה בתוך מאכל – הרי היא בטלה ברוב ומותר לאכול את המאכל. כל זה מדובר שלא רואים אותה, אם רואים צריך להוציא. אבל הדבר החייב בבדיקה אין להתירו על ידי ריסוק וערבוב דאין מבטלין איסור לכתחילה.

זאת אומרת: כל דבר שהוא חייב בדיקה – אי אפשר לבטל בריה על ידי ריסוק וערבוב, דאין מבטלין איסור לכתחילה. כמבואר בשולחן ערוך סימן צט' סעיף ה, ועיין בש"ך סעיף קטן ז' שיש אומרים דהוי, שיש איסור מן התורה, דהיינו: לבטל איסור לכתחילה.

שוב, דבר החייב בבדיקה אין להתירו על ידי ריסוק וערבוב דאין מבטלין איסור לכתחילה.

במקום שאין חיוב בדיקה כגון במיעוט שאינו מצוי- מותר לרסק ולערבבו. מיעוט שאינו מצוי כגון מלפפונים, שמה לא נמצא בדרך כלל לא חרקים ולא תולעים, דברים שלא מצוי בהם, אין מיעוט אפילו, אז מותר לרסק ולערבב. ובמקום שקשה לבדוק ובדקו עד כמה שידם מגעת - ובדקו, עד כמה שידם מגעת – זאת אומרת לא זלזלו ולא חפפו ולא בדיקה קלה, בדקו עד כמה שידם מגעת, ושטפו, דהיינו שאם היה משהו בטוח ולא הבחינו אז זה נשטף - אחרי זה מותר לרסק ולטחון, אבל בתנאי שגודל הטחינה יהיה פחות מגודל תולעת קטנה, ואין מספיק לזה חיתוך דק אלא צריך טחינה.

למה? שאם חלילה נשאר משהו - תולעת הכי קטנה - ודאי נטחנה, כל זה אחרי שבדקו עד היכן שידם מגעת, ושטפו - אחרי זה אם נעלם מעיניהם חלילה ונשאר שמה תולעת קטנה, כדי שלא תהיה בריה בפני עצמה, אז צריך לטחון, לא לחתוך דק אלא לטחון שיהיה פחות מגודל של תולעת קטנה.

מעשה שהיה הכניסו פטרוזיליה לתבשיל, והתברר שהיא מתולעת, זאת אומרת: ממה שנותר, הסתכלו בשקית וראו שהיא מתולעת, והוציאו חלק מתוך התבשיל, מה שהבחינו הוציאו, אבל אין ביטחון שהוציאו את הכל, וגם אין אפשרות לשטוף הכל מעורב בתבשיל.

שאלו את הרב אלישיב: האם אפשר להחשיב כאן ספק ספקא? ספק אחד אם נשאר, הרי לא רואים לא רואים אם נשאר ספק אם נשאר, ואם נשאר שמא נתמעך בבישול ואז בטל שם בריה, או נאמר או שנאמר שיש כאן רק ספק אחד כי ודאי היו תולעים, ואין אנחנו יודעים אם הוציאו את כולם.

אמר רבנו: זה אסור ואין כאן ספק ספקא.

כעין זה נשאל רבנו: ירק "המוחזק בתולעים" ירק המוחזק בתולעים אם מוצאים שלושה - זה נקרא "מוחזק". וניקוהו ניקוי פשוט, כגון: ששטפו פטרוזיליה ואחר כך בישלוה, זאת אומרת לא עשו בדיקה כראוי. השאלה היא: מועיל לצרף כאן את הספק של הרשב"א שמא נמחה בבישול, ולסמוך לאוכלו בדיעבד מאחר וכבר בושל?

אמר רבנו: שרק אם ברור שהבישול מועיל לרסק את התולעים, ומה שהרשב"א כותב - זה לפי המציאות שהוא גילה, ותלוי במציאות האם זה באמת מרסק.  אז הוא לא אמר כלל, הרשב"א שכל מה שנכנס לתבשיל נמחה, אלא לפי המציאות שהוא גילה, ופה בעניינו תלוי במציאות, האם זה באמת מרסק או לא מרסק, לכן אי אפשר לסמוך על מה שאמר הרשב"א.

האם מצרפים חרקים שונים "להחזיק" מאכל כנגוע?  זאת אומרת: האם צריך שיהיה מאותו מין כדי שיהיה "מוחזק"? אם מצאנו לדוגמה שני חרקים ותולעת, זה שני סוגי איסורים, חרקים ותולעת, האם זה מצטרף להיות מוחזק כנגוע?

אומר הרב אלישיב: הוי "חזקה" זה חזקה לא משנה מה, אם תולעים אם זה חרקים אם זה טריפסים, אם זה כנימות אם זה כל משהו ממין האסור - שלושה מצטרפים "למוחזק" והרי זה כנגוע.  אבל שני חרקים וקורי משי - לא הווי "חזקה".

קורי משי - מיוצרים רק על ידי תולעים לא על ידי חרקים. ואם מצאנו קורים לכאורה היה צריך לחוש שישנה כאן תולעת בנוסף לחרקים, אז הוא אומר שזה לא מצטרף, צריך לראות תולעת, הקורים לא מעידים עדיין שיש פה תולעת.

מוחזק ושאינו מוחזק:

דבר שלא מוחזק כנגוע - מועילה בדיקה קלה, זאת אומרת: אדם עובר על זה בקלות יחסית לא אחד אחד אחד אחד ככה כמו שמעבירים אורז, ואחר כך טחינה, דבספק איסור – אפשר להקל ולטחון על סמך בדיקה קלה. זה בדבר שאינו מוחזק כנגוע. אבל במוחזק כנגוע שנמצאו שלושה חרקים, לאחר ניקוי טוב, מזה ניקוי טוב? לא ניקו 100%, 90-95% זה ניקוי טוב.

שאלו את רבנו האם מותר לטחון? אחרי שעשינו ניקוי טוב של 90-95% האם מותר לטחון? מדובר במוחזק כנגוע, מוחזק כנגוע. ואם מותר-האם צריך לטחון כמו קמח ודייסה? או מספיק לחתוך עם סכין לחתיכות קטנות?

אמר הרב אלישיב: צריך לטחון באופן שלא נשארים תולעים שלמים {על הצד שב- 5% שלא בדקו הכי טוב, נשאר משהו כיוון שזה דין של מוחזק. אז הוא אומר: צריך לטחון באופן שלא נשארים תולעים שלמים, ואם חותכים, אם זה דבר שצריך לחתוך ולא לטחון - אז שהחיתוך יהיה יותר קטן מהתולעים. זה אתם שומעים כשבדקו טוב 90-95%, הוא מוחזק, לכן צריך לטחון.

בכל אופן: בירקות המוחזקים בתולעים - לא מספיקה בדיקה קלה לבשל ולטחון. זאת אומרת: לסמוך על זה שבלאו - הכי אני מבשל וזה יימחה, או לטחון ואני אבטל אותו מדין בריה, לא! בכל אופן בירקות המוחזקים בתולעים לא מספיקה בדיקה קלה. רק במה שאמרנו שהוא לא מוחזק כנגוע.

מזון הטעון בדיקה- שנתבשל ללא בדיקה; אם ניתן לבדקו לאחר הבישול, כגון לפתן שזיפים - בודקים לאחר הבישול. אתה יכול לפתוח את השזיף אחרי הבישול ולבדוק, ובמקרה שנמצאת תולעת - די בהסרת החלק הנגוע בלבד ומי שלא נגעל אז החלק הנותר שנמצא נקי - מותר באכילה.

אבל אם אי אפשר לבדוק אחר הבישול, כגון שעועית יבשה בתוך החמין וכדומה. כיוון שהשעועית אינה מוחזקת בתולעים {לא ככלל} אלא שעועית הזאת לא מוחזקת, {כי תכף נראה ששעועית זה בעיה} כיוון שהשעועית אינה מוחזקת בתולעים אלא הן רק מיעוט המצוי, זאת אומרת יש מיעוט המצוי שיש בשעועית, לכן אף על פי שחייבים לבודקה לפני האכילה, מכל מקום אם לא בדק -הרי היא מותרת באכילה.

אבל חסה, בצל ירוק, כרוב, כרובית, סלרי, פטרוזיליה, שמיר, תאנים, תות שדה {זה גם למעדנים שאוכלים כן, יש תות שדה} תירס בקלחים - כל אלה בחזקת נגועים בתולעים, בחזקת נגועים בתולעים, גרגירי תירס הם בחזקת נקיים, אלה שקונים גרגירי תירס וזה גם ניתן לבדוק וצריך לבדוק, ואם עשו מהם סלט, או בישלו אותם ללא בדיקה - הרי הם אסורים באכילה.

זאת אומרת: חסה, בצל ירוק, כרוב, כרובית, סלרי, פטרוזיליה, שמיר, תאנים, תות שדה תירס בקלחים - כל אלה בחזקת נגועים בתולעים, אם עשו מהם סלט, או בישלו אותם ללא בדיקה - הרי אלו אסורים באכילה.

על מי מוטלת האחריות שלא לבטל איסור לכתחילה?

שאלו את הרב אלישיב, על בתי חרושת לריבה, פטרוזיליה יבשה, חומוס טחון וכדומה: שיש כאן בעיה של ביטול איסור לכתחילה, למה? כי אין אפשרות לבדוק את הכול. בתי חרושת לא יכולים לבדוק את כל מה שהם עושים מאות טונות, לא יכולים לבדוק! אז כגון: ריבה פטרוזליה וחומוס טחון, טחינה וכדומה: שיש כאן בעיה של ביטול איסור לכתחילה.

על מי מוטלת האחריות? האם על בית החרושת? וההשגחה רק מאשרת את המוצר הסופי שהוא בסדר? או שההשגחה אחראית על כל התהליך, ואם כן - איסור ביטול איסור - מוטל על ההשגחה!! זאת אומרת: ברור שיש ביטול איסור לכתחילה, השאלה על מי האחריות על בית החרושת? או על ההשגחה של הבד"ץ, והאם יש להקפיד על זה?

אמר הרב אלישיב: האחריות בכשרות היא על נותן ההשגחה, הבדצי"ם אחראים על זה. וצריך לחוש גם לדעת רבי עקיבא איגר בסימן צט' סעיף ה: "שאם עושה עבור אחרים גם לאחרים זה נאסר" זאת אומרת: זה אסור על מי שעשה, ואסור על כל מי שנעשה עבורו, אפילו לא ידע שנעשה איסור עבורו. זה פסק של הריב"ש, הוא היה תלמיד הר"ן, תלמיד תלמידו של הרמב"ן, חי לפני 600 שנה בערך, והוא פסק שזה אסור גם למי שיאכל, כלשהו שיקנה את זה. אפילו לא ידע שעשו ביטול מעיקרה.

לכן אמרנו שאסור בכלל לקנות תבלינים, כי כל התבלינים וכל המוצרים: אבקת מרק, ושאר הדברים שהם מטובלנים - או שהם בפירות מרוסקים וכו' - כל אלה לא נבדקו אחת אחת כמו שמחייבת הבדיקה, אלא עושים להם ביטול איסור לכתחילה שלפי הש"ך זה איסור דאורייתא.

מוחזקים! מוחזקים הקראתי.

אז זאת אומרת: אני בודק פה תבלינים אני יודע מה מוחזק, כל דבר כל דבר, כל דבר, כל התבלינים, כל התבלינים,

עוד נוסף: גם חרקים שהתבטלו באוכל על ידי ריסוק, אם ניכר ואפשרי, לכתחילה יפריד את חלקי החרקים.אפילו שהיה ריסוק צריך לכתחילה להפריד את חלקי החרקים.

מאכל שמוחזק כנגוע: והסירו ממנו את רוב התולעים, אך ברור שמקצתם נותרו במאכל- דינו נשאר כמוחזק בתולעים, ויהיה אסור לאכול.

מאכל שנמצא נגוע, והבדיקה כרוכה בטירחה מרובה. אנחנו בדקנו הל לדוגמה – 250 גרם לקילו נגוע, כל מה שבדקנו.  פפריקה אדומה - מתוך 10 קילו 3 קילו הלך לפח בגלל עובש, פחות בתולעים אבל עובש, לכלוך, גבעולים, בלגן וכו'. בדקנו פלפלים, פלפל שחור -   הרבה מאוד מהם יורד איך קוראים לו חרקים שחורים מהניפוי, ואחר כך כשלוחצים עליהם הרבה מתפרקים, כי הם חלולים מה שחדרו אליהם תולעים. ועוד כל מיני תבלינים שכל אחד יש לו את האופי שלו.

מאכל שנמצא נגוע ובדיקתו כרוכה בטרחה מרובה מרובה, או שהמאכל מאוס בעיניו לאור זאת-  מותר לזרוק ואין בזה איסור בל תשחית.

עכשיו תשמעו פ צ צ ה !מה שאמרנו כתוב במפורש הרב אלישיב אומר: מאכל חייב בדיקה, כל מאכל חייב בדיקה חוץ ממה שלא מצוי בו. כמו שאמרנו יש מלפפונים אבוקדו, בננות דברים האלה לא מצוי בהם תולעים חרקים וכו', אלה לא צריכים בדיקה.

אבל מאכל שחייב בדיקה - חייבים לבדוק את כל הכמות שרוצים להשתמש ואין להסתמך על בדיקת מדגם!!! מה שעושים הבדצי"ם כי הם לא יכולים לבדוק. גם כאשר המדגם נמצא נקי מנגיעות!! זה לא מועיל, צריך לבדוק הכל!

ודע! וחיוב הבדיקה הוא: גם כאשר משתמשים בכמות גדולה, יש טרחה בבדיקה. כמו: בבתי מלון, בבתי חרושת לשימורים, מוסדות וכדומה. ואחריות על כך מוטלת על נותני ההכשר!

ודע עוד: שמאכל המוחזק בנגיעות-  אפילו אם משתמש כעת בכמות קטנה – דינו נשאר כמוחזק בנגיעות! ואסור לאוכלו ללא בדיקה.

במאכלים שכאשר מצויה בהם נגיעות הם בדרך כלל נכרת גם בצד החיצוני של המאכל; מאכלים שכאשר מצויה בתוכם נגיעות, היא בדרך כלל ניכרת גם בצד החיצוני של המאכל. מאכלים שכאשר מצויה בתוכם נגיעות, היא בדרך כלל ניכרת גם בצד החיצוני של המאכל-ניתן להסתפק בבדיקה חיצונית של כל המאכל, ובדיקה פנימית של מדגם בלבד. נגיד: כמו שקדים אגוזים, בוטנים קלופים, וכן מחלק מהבדיקות מורים לבדוק בוטנים אגוזים קלופים רק מצדם החיצוני וחלקם גם מבפנים. אולם אם מוצאים סימנים ברורים של נגיעות-או בתקופה באחוזי הנגיעות גבוהים כמו בקיץ - יש לפתוח את כולם אחד אחד.

מאכלים כגון ירקות עלים; שבאופן רגיל הם מוחזקים כתולעים, אבל אם מגדלים אותם בתנאים מיוחדים המונעים את הנגיעות כמו בחממות המיוחדות, והם עומדים תחת פיקוח מוסמך, יהי רצון. שמבצע בדיקות תמידיות בשטח לוודא שכל הפעולות נעשו כראוי - הרי ההשגחה מסירה את החשש, שאולי לא נעשה מעשה, ואפשר להסתפק במדגם מייצג של התוצר הסופי לוודא שהפעולות הננקטות- אכן הועילו, והרי בחזקת שאין צריך בדיקה.

על מה מדובר? כגון החממות שמקפידות שלא יהיה נגיד זבוב המנהרות, אז אחרי שהם עושים את הכל בשביל שלא ייכנס זבוב המנהרות - אחרי זה הם הולכים לערוגות ועושים מדגם, ואם הם לא מוצאים בעלים את זבוב המנהרות שזה לא ניתן לשטיפה, אז זה נקרא "בחזקת לא נגוע" והם משחררים את זה, אם לא הם אמורים לפסול את הכל לגמרי.

אבל הם אומרים שנגיעות של מרחפים למיניהם - זה יכול להיות ולכן צריך בדיקה, והיום מציינים גם על ה... פעם היו מתרברבים ואומרים שלא צריך בדיקה, היום אומרים יש לבדוק לפני השימוש, היום כל דבר בזכות מה שדברנו בשנים האחרונות, כבר כולם כותבים שצריך לבדוק אחרי שנבדק כבר, כאילו, אז יש לבדוק.

זאת אומרת: אין לסמוך.

וכן בדגים: אם נערכו בדיקות שמבררות שהמגדלים נקטו בפעולות הדרושות המונעות נגיעות - אז שם יכולים לסמוך על מדגם מייצג, זה כמובן שפעלו ודאגו שלא יהיה מצב שיהיה תולעים, אחרי שעשו את כל הפעולות שהם אכן יכולים לידי כל שלא יהיה תולעים - על זה יכול להיות מדגם. אבל זה דבר שהשגיחו במיוחד במיוחד שלא יהיה, אבל כל דבר שהוא לא באופן הזה - חייב בדיקה אחד אחד כל דבר ודבר.

בדבר שמוחזק כנגוע ; ככרוב חסה ושעועית, זה דוגמאות, {אתם רואים ששעועית זה נגוע לא כמו שאמרנו קודם}, בדבר שמוחזק כנגוע - ככרוב חסה ושעועית - אין היתר של מדגם. זאת אומרת: בתי חרושת בתי מלון כל מיני מקומות אין מושג כזה היתר של מדגם, וצריך לבדוק הכל! אפילו במפעלים שמתקשים בבדיקת כמויות. הם לא מתקשים הם לא בודקים. אין מתקשים אין בטיח, בכלל לא מתקשים הם לא בודקים!.

אז לכן חייבים אומר הרב אלישיב, אם לא, אתה לא יכול לאכול שום דבר, מבתי חרושת מאף אחד, לא ריבות ולא את שאר הדברים שלא ניתנים לבדיקה "לאחר". תירס לדוגמה, אפשר לבדוק אותו עדיין לאחר, כי הוא מגיע שלם רק מפורק. או חומוס, אפשר לבדוק אותו כי הוא לא טחון, אבל אם הוא טחון אין לסמוך כיוון שזה בחזקת מנוגע.

עכשיו שאלה: אם בבדיקה מצאו נגיעות, כגון בבדיקת החצי הראשון מצאו שני חרקים, ובבדיקה של החצי השני מצאו עוד אחד, האם זה מצטרף "למוחזק"? וכן בבדיקות של בית מלון, שבבית מלון בודקים כמות גדולה בכמה פעמים, לארוחה הזו הוציאו חלק - ובדקו, ואחר כך מוציאים חלק, אבל זה מאותו שק. האם זה מצטרף או כל בדיקה היא בפני עצמה? או כמו בבית, לפעמים בודקים חצי שקית בפעם הבאה חצי שקית.

אמר הרב אלישיב: כל פעם הולכים לפי הכמות שבודקים עכשיו. זאת אומרת: כמה שהוצאת אתה בודק, אם מצאת שלושה "מוחזק" אז הכל מוחזק. אבל אם אתה לא, מצאת זה... לא מצטרף. אם בפעם מצאת שתיים ואחר כך מצאת שתיים  - זה לא מצטרף.

ולסיום: אם ביטל איסור בסתם, למי שירצה לקנות. זאת אומרת: לקח דבר, וביטל, מה ביטל? לא בדק או לא בדק כראוי, וטחן את הכל, ולמי הוא עשה את זה? בסתם לא למשהו מיוחד. אם ביטל איסור לכתחילה "בסתם" למי שירצה לקנות.

אומר הרב אלישיב: הרי כמו שנעשה בשבילם בייחוד ואסור לכולם! זאת תשובה הריב"ש כמו שאמרנו. ונשמע מזה דאף אם מי שנתבטל עבורו-לא ידע מזה! כמו שמצדד בריב"ש רבי עקיבא איגר ולא קטז. ואמר רבנו הרב אלישיב: שחוששים לדעת הריב"ש ואסור לכולם. זאת אומרת זהו הדין.

לכן למסקנה: לצערנו הרב הלוואי ולא היה כך, כולם מבטלין איסור לכתחילה, ולא בודקים, ועושים מדגם, ומדגם לא מועיל, וצריך לבדוק דבר דבר, וזה לא משנה שזה בית חרושת, בבית מלון, במסעדות, וכו וכו' וכו'. ומי שלא עשה כן, אסור לאכול את מה שהם נותנים. לא תבלינים ולא בטיח ולא שאר דברים ולא טחינה ולא חומוס ולא מה שטוחנים, ולא ריבות ולא פרי לי וכל אלה שיש בפנים, אין מה לעשות אלא-  לעשות לבד, לבדוק לבד ותבלינים לבד.

מי שירצה להשיג תבלינים אצלנו - יכול לשיג, מי שלא יקנה איפה שיקנה רק את התבלינים ויטחן לבד בבית.

ואני רק רוצה להגיד לכם עד כמה הבדיקה היא קשה -  בדקו פה איש לחוד ואישה לחוד, פלפל - האישה בדקה 200 גרם והאיש בדק 250 גרם. זה הממוצע. זאת אומרת: בממוצע כל שעה ניתן לבדוק 100-125 גרם של פלפל שחור. כמה מוכרים בארץ פלפל שחור בכל יום? כמה שעות צריך בשביל 100 גרם, מי עושה כזה דבר? וכן על זה הדרך. הל- קילו 3 שעות, 3 שעות ונמצא מתוך זה 250 גרם מהקילו מנוגע עם חורים של תולעים מתולע.

ואנחנו קונים סחורה הכי טובה, טרייה, ומקפידים שיהיה אם צריך לשלם יותר העיקר לקבל טוב, אין מה לעשות. יש קללה של התולעים, והיום הכל מתולע ומנוגע, למעט כמה דברים כמון שציינתי ויש עוד כמה בודדים שאין בהם נגיעות, אבל, על כל שאר הדברים שאנחנו אוכלים ומשתמשים הכל בחזקת מנוגע וצריך לבדוק היטב היטב ואין מה לעשות.

וזה לא ביטול תורה! זה חובה מן התורה לבדוק!.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת