טוען...

איציק נותן הכשר למאכלות אסורות | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 12.01.2020, שעה: 12:31

הורדת MP4 הורדת MP3


מתוך מאמר קיד: מכתבי הרב החפץ חיים זצ"ל

אל כבוד האלופים הנכבדים יראים ושלמים העומדים לימין דתנו העוסקים בדבר מצוה גדולה להציל מאות יהודים כשרים מלהתגאל במאכלות אסורות האדונים הנכבדים הרב רבי נחום ראזענפעלד והרב רבי אברהם פשעפיורקא והרב רבי שמחה בונם ראטענבערג והרב רבי דוב ווידענפעלד והרב רבי יואל אונגער והרב רבי בנימין זאב הענדלעס ועוד כמה אנשים נכבדים יקרי ערך העוזרים והמסייעים בנדבתם ובכחותם, לדבר מצוה רבה זו, ד' עליהם יחיו.

הנה שמעתי שמעלת כבודם מתעסקים בדבר עשיית בית תבשיל (קיך) שהרשה הממשלה לעשות לצורך אנשי החיל היהודים שלא יוכרחו לאכול מאכלות אסורות ולא להתגאל באכילתם ושמחתי מאוד בראותי כי מעלת כבודם לקחו על עצמם לעסוק בזה כי ענין גדול וקדוש הוא [כי ידוע שע"י המאכלות אסורות של יום א' ואפילו של סעודה אחת יוכלו להצטרף כמה מאות לאוין ועשין וחייבי כריתות ובפרט בחודש אחד ומכל שכן חדשים אחדים יתקבצו כמה וכמה מאות לאוין ועשין וחייבי כריתות בכללם. כי מצוי בתבשיליהם גם כן חלב ודם שיש על זה חיוב כרת ובפרט שארי לאוין כמו בשר חזיר ונבילה וטריפה כגון זה] וכמה גדולה הנחת רוח לפני הקב"ה בראותו כי בניו נצלים בהשתדלות מעלת כבודם מכמה מאכלות אסורות (אף ממה שנוספים על-ידי זה ברכות, כמו נטילת ידים, והמוציא וברכת המזון מכמה מאות אנשים בכל יום, דזה לזה גורם שבזה מחזיק את עצמו ליהודי מה שאין כן בלא זה ודי לחכם) ומשל למה הדבר דומה לאב שיש לו בן שעובד בצבא ונמצא אחד ממכיריו שמשתדל עבור בנו שלא יהיה מוכרח לאכול מאכלות אסורות וטריפה ובשר חזיר וכדומה, ומזמין לו מאכל כשר מדי יום ביומו, בודאי אין לשער את התודה והתשואות חן שנותן האב למכירו בזה שמציל את בנו מדברים אסורים כאלו, כן הדבר בענינו, בנים אנו להקב"ה כדכתיב בנים אתם לד' אלקיכם וכמה צער יש לו להקב"ה שבניו מתגאלים במאכלות אסורות וכשנמצאים אנשים שמשתדלים להאכילם מאכל כשר אין לשער את גודל השמחה והנחת רוח שיש לו להקב"ה מזה, ונאמן הוא לשלם שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא לכבודם ולכל המנדבים והמתעסקים בזה כדכתיב )תהילים( היטבה ד' לטובים, אשריכם ואשרי חלקכם שזיכה הקב"ה אתכם במצוה רבה הזו מחלקכם יהא חלקי.

והנה באמת בענין קדוש כזה הלא היה צריך להתרבות אנשים מתעסקים ומתנדבים, כמו שמצוי בעסק גדול שמביא ריוח הרבה נמצאים הרבה אנשים המתחזקים גם כן לכנוס ולקחת חלק בהעסק. ולדאבוני שמעתי כי הענין הזה הולך ברפיון, וסיבת הדבר הוא מפני צוק העיתים, אבל צריך על כל אדם לדעת כי כעת שכר מצוה כזאת גדולה כפלי כפלים מבעת אחרת, כי לפום צערא אגרא ולהיפך אותם האנשים שיש ביכולתם לעזור להעסק הזה הן בממונו והן להרבות חברים לענין זה ומתרשלים בזה, יהיה עליהם תביעה גדולה לעתיד לבוא. וראיה לזה מצינו בירושלמי דמועד קטן והובא דבר זה להלכה בפוסקים דאבל תוך ז' ימי אבילותו אסור בעשיית מלאכה ואם אין לו מה לאכול מיום ג' ואילך מותר, אבל אמרו חכמים תביא מארה לשכיניו שהצריכוהו לכך, והנה נחזי אנן איסור מלאכה לאבל הוא רק איסור דרבנן ומכל מקום אמרו חכמים שאפילו הוא מוכרח לזה דאין לו מה לאכול דמותר במלאכה אבל תבוא מארה לשכיניו על שלא עזרו בידו שלא להצטרך לעבור על זה. ומכל שכן עניננו במאכלות אסורות שזהו איסור דאורייתא ויש על זה כמה לאוין ועשין וחייבי כריתות כמה אנו מחוייבים להחזיקו ולעזרו שלא יצטרך לעבור על זה שלא יהיה חס ושלום מארה למי שיש בידו לעשות ואינו עושה.

ויותר מזה, הנה ידוע דכל ישראל ערבים זה בזה כמו שמצינו אחד תוקע בשופר וכולם יוצאים בזה וכן בקידוש והבדלה וקריאת מגילה וכהאי גונא שאחד מוציא את חבירו והטעם מפני שכל ישראל ערבים זה בזה ועליו מוטל לעשות שגם לחבירו יהיה המצוה הזו, ואם אחד עושה מצוה יש לו להשני זכות גדול בהמצוה, ולהיפך אחד אחד עבור עבירה ויש ביד השני למנוע מזה ואינו מונעו יש לו גם כן חלק בהעבירה זו. ולפי זה אם אחד יש בידו למנוע להרבה אנשים מישראל שלא לאכול מאכלות אסורות ואינו חושש לזה בודאי יהיה לו לעתיד לבוא תביעה על זה, ויחשב לו כאילו בעצמו גם כן אכל מאותן המאכלות. ועל זה אנו מבקשין באבינו מלכנו, מחה והעבר חטאתינו ופשעינו מנגד עיניך, ואחר כך אנו מבקשין מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו. והנה כיון שכבר נמחה חטאתינו, מאין לנו שטרי חובות חדשים, אלא הכונה כמו שביארנו דכל ישראל ערבים זה לזה ויש לאדם שטר חוב של ערבות על עונות חבירו שהיה בידו למנוע ולא מנע.

והנה כל זמן שלא היה בידנו לתקן דבר זה היינו אנוסים אבל עתה שהממשלה בחסדה מרשה ותומכת עוד לתקן דבר זה, בודאי חיוב גדול עלינו להשתדל בכל מאמצי כחינו ולראות שיצא הענין בכי טוב, כי אם נתרשל חס ושלום כעת ולא נראה לתקן הדבר, יהיה לעתיד לבוא תביעה גדולה על כל מי שהיה בידו לעשות בזה ולא עשה ויתבעו ממנו על כל מאכלות אסורות על כל כזית וכזית שאכל, ויעמוד משתאה ומשתומם דידוע לו שמעולם לא אכל ממאכלות אסורות, ויענו לו אף שאתה בעצמך לא אכלת אבל איש פלוני ופלוני אכל מהם ובידך היה למנוע ממנו המאכלות אסורות ולא חששת לזה, על כן באה עליך הצרה הזאת, כי כל ישראל ערבים זה לזה ובכן הנך ערב על אותן המאכלות שאכל פלוני ופלוני על ידך.

על כן אחי ורעי בראותנו את גודל הענין הזה ורוב האחריות המוטל עלינו, כל אחד ואחד שיש בכחו ובידו לעשות דבר מה מחוייב לעשות הענין הזה הן בגופו והן בממונו ולא יתעצל, כי דבר זה נוגע לו לעצמו וכנ"ל. וזכות המצוה הגדולה הזאת יעמוד לכל העושים והמעשים ויריק ד' עליהם ברכה והצלחה בכל עניניהם.

 

ישראל מאיר הכהן

הרב יצחק יוסף:

ההכשרים של הרבנות הראשית אני עכשיו בחודשים האחרונים נתוודעתי אליהם בן פורת יוסף ברוך השם עושים מעל ומעבר, לפני שנכנסתי לרבנות, אז היה לי תדמית כמו שבעולם הישיבות "רק העדה החרדית" רק זה... כאילו זה ירד מן השמים עדה החרדית (הקהל צוחק), לא היינו מתייחסים נכון להכשרים של הרבנות הראשית...ברוך השם עומדים על המשמר, עובדים אפילו יותר מדי עובדים לפעמים ואני נותן להם על הראש: "תקלו קצת" אני אומר להם ברוך השם! אז צריך להתגאות צריך לפרסם את זה אני כל מקום שאני הולך אני אומר את זה: "רבותי! תסמכו על הרבנות!" מה אתה דוקא מחפש בשר של עדה החרדית עוף של עדה החרדית??? לכן צריך לפרסם את הדברים האלו לחזק את המעמד של הרבנות הראשית לחזק את ההכשרים...

פורסם בכיכר השבת + תמלול ( https://www.kikar.co.il/325393.html כו תמוז תשעט 29-07-2019)

 

הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל

ובכן אדם ירא שמים - שומר נפשו ירחק מהדברים האלה! שלא יאכל מהם, כדי שלא יבוא לידי איסורי דאורייתא!! אנחנו מדגישים את הדברים האלה, ויש אנשים שקוראים לעצמם "רבנים": "כן אפשר לסמוך על "הרבנות", "עד אחד נאמן באיסורין" נו, מה תגיד? הרי "עד אחד נאמן באיסורין" מותר לאכול נכון? תגיד לו לאותו הרב ש"יבוא ויאכל" - נראה אותו "גבר" ... בסדר, אבל הבעיה שהוא אומר לאחרים "לאכול" זה הבעיה! ואנשים תמימים אברכים אהבלים! מאמינים: "כן הוא צודק הרב צודק עד אחד נאמן באיסורים כך כתוב בגמרא..." זהו.

 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הרב שלמה מחפוד:

נהג הרב עובדיה יוסף: "הוא התרגז על המקום! 

אמרתי לו: ככה וככה עושים... 

הוא אמר לי: "עכשיו תן לי לדבר איתו! 

אמר לי: "הנה הטלפון פה, תרים לו טלפון ותתקשר". 

אמר "מי שיכול?! אדם צדיק! תן לי אותו, צריך לברך אותו יום ולילה על המעשים שלו!" 

ודיברתי איתו על אנגליה, וסיפרתי לו מה אתה עושה, אמר לי: "אשריו בשמים! מזכה הרבים! מזכה הרבים! מי יכול לדבר עליו בכלל?! מי יכול להגיד עליו משהו?! מי יכול לפגוע בו? זכות... זכות גדולה יש לו!" כך הוא אמר בהתלהבות! 

הוא אמר: "עכשיו! אני רוצה לדבר איתו, ברגע הזה, עכשיו תשיג לי אותו, קודם כל לדבר איתו".

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "הלו!

הרב אמנון יצחק: שלום כבוד...

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הא רבי אמנון! השם ישמרך ויחייך! אני רוצה לברך אותך; 

הרב אמנון יצחק: אמן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: לחזק את ידך; אל תשים לב לכל האלה הטועים! לכל האלה הטיפשים שרוצים להפריע לך, אין להם זכות! אין להם זכות להפריע לך. הקב"ה אחראי עליך ישתבח שמו! אני מברך אותך: שתזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים לחיים טובים ולשלום, שנה טובה ומבורכת, 'ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לכם שלום', תזכו לשנים רבות! נעימות וטובות, אמן ואמן."

הרב אמנון יצחק: "אמן, ישר כח הרב, 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חזק ואמץ

הרב אמנון יצחק: הרב, יש לי רק בקשה אחת (1) כבודו. 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כן, כן

הרב אמנון יצחק: יצא עכשיו מכתב, הם הוציאו מכתבים, הם מדברים נגדי, והם מנסים לפגוע ב'עולם התשובה'! 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: מי, מי זה? מי זה? מי עושה?

הרב אמנון יצחק: הכשרות של הרב 'מחפוד', ויש עוד יהודי אחד (1') גריידי' שיוצא במפורש ואומר; 'אני אפיל את אמנון יצחק ו'עולם התשובה' שלו!'".

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "רבי אמנון,

הרב אמנון יצחק: כן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: רבי אמנון! תשמע בקולי, אל תתגרה עם הרב 'מחפוד', לא צריך, זה לא תפקיד שלך, 'רישך בקרירי, ורישא דרישך בחמימי', אלה הם 'הרבנים הראשיים' - אחראיים על זה! אתה לא צריך להכנס לדברים האלה, לצאת נגדו - והוא יצא נגדך, זה לא יצא מזה דבר טוב, תשמע בקולי; 'שב ואל תעשה עדיף'. לכל היותר, תרים לו טלפון ותגיד לו; "שלום! שנה טובה, חתימה טובה", זה הכל, וגמרנו, יותר לא לדבר מהדברים האלה, מטוב ועד רע. גם בני, זה אברהם יוסף, הרב של חולון, היה גם כן היה מתגרה, ואני דיברתי איתו מוסר, "שלא יעשה ככה, זה לא התפקיד שלו, מה הוא איכפת לו ממנו?! יש 'רבנים ראשיים' הם אחראיים! הם יתנו את הדין! מה, מה הוא צריך? כל אחד ואחד יכנס לזה, ואחר כך בסוף יהיו שונאים ...חס ושלום!" אומרים: שיש אנשים בריונים!! גם כן רוצים להכות!! רוצים לעשות!!!... למה לך להכנס לזה? זה לא הדרך. תשמע בקולי, אני אוהב אותך! רוצה שהקב"ה יעזור לך, ותוכל להכניס עוד אנשים תחת כנפי השכינה!

הרב אמנון יצחק: אמן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ולכן, אל תתקרב לזה, תשאיר את הדבר הזה".

הרב אמנון יצחק: "טוב, הרב, בסדר רק בקשה אחת (1); כבודו יוכל רק לכתוב שלא יוציאו עלי לעז אנשים וזה...?" 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "חלילה וחס! מי יוציא עליך? טיפשים! אף אחד לא ישים אליהם לב, וגם אתה לא תשים להם לב. "כי עמך השם אלקיך בכל אשר תלך!" חזק ואמץ! 

הרב אמנון יצחק: חזק וברוך הרב,

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הקב"ה יברך אותך! 

הרב אמנון יצחק: אמן-אמן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שנה טובה,

הרב אמנון יצחק: שנה טובה

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, גמר חתימה טובה, 

הרב אמנון יצחק: אמן-אמן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כל טוב,

הרב אמנון יצחק: כל טוב

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שלום, שלום

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת