טוען...

האם צדיקים יכולים להכשל באכילת איסור | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 20.06.2015, שעה: 22:37

הורדת MP4 הורדת MP3


אנחנו נמצאים ב"ויואל משה במאמר שלש שבועת בדף קנ"ב ושמה בתוך דבריו הוא מביא, ושוב ראיתי לבעל ההפלאה בספר פנים יפות פרשת ויקרא, על הכתוב "אשר נשיא יחטא", שכתב וזה לשונו: שסיבת חטא השוגג לכהן המשיח פני אשמת העם שגורם העלמתו, וכן בפר העלם דבר, אך גבי נשיא יפלא יותר, שיחטא בשגגה ולא ישמרהו ה' כיון שנישאו ה' על כל ישראל, ז"א בעל ההפלאה מקשה קושיה, כתוב שכהן משיח יכול לחטוא בשגגה, מפני מה? מפני העם, העם גורם שהכהן המשיח יחטא בשגגה, אבל הוא אומר גבי נשיא זה פלא, איך נשיא יחטא בשגגה, איך ה' לא שומר את הנשיא, הרי הוא ניסה אותו על כל ישראל, ז"א זה אדם המופלא מכולם לטובה, וה' נישאו, אז איך הוא לא שומר עליו שלא יחטא בשגגה?

פה אפשר להכניס בסוגריים, כתוב כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, הצדיקים היחידים שיש להם שמירה מן השמים שלא יכשלו בחטא בשגגה זה מזכי הרבים, שה' שומר עליהם שמירה מיוחדת שאין שמירה כזאת לשום צדיק בעולם. שום צדיק בשום דרגה שלא יהיה אין לו שמירה שלא יחטא בשגגה, על כל עבירה. על כל עבירה. לצדיקים יש שמירה באכילה, במידי דאכילה, תיכף נלמד ונראה מה זה, אבל רק בזה, אבל לא בשאר דברים.

אז פה הוא שואל, אבל נשיא שהוא מעל כל ישראל איך לא מקבל שמירה. עד כאן לשונו של בעל ההפלאה.

ויותר מזה כתב שם לעיל מיני על הכתוב "אם הכהן המשיח  יחטא לאשמת העם וזה לשונו שם באמצע דבריו, כיון דאמרו חכמים ז"ל, כדרגזיא על אנא עביד לנגדא סמותא, שהרועה כועס על הצאן אז הוא מסמא את העיניים, אם כן צריך להזהיר את העם, כשייחר אפו על העם ממילא יענש הוא בסמיות את עיניו, ועובר דרך הילוך הישר, כמאמר הכתוב "במחשכים הושיבני כמתי עולם", וממילא ימצאוהו מכשולים רבים. עד כאן לשונו.

לפי זה הוא מביא שהקב"ה רוגז על הצאן דהיינו על העם, אז הוא מסמא אותם, מסמא את עיניהם שיכשלו במכשולות. ומבואר בזה בהפלאה, שסמיות עיניים של המנהיגים שלא להכיר את האמת, היא באה מאשמת העם שנענשים בכך לסמאות עיני המנהיגים, ז"א לא יוכלו העם לומר אני סומך על גדולי הדור, אני סומך על הרבנים, כי העם בעצמו גרם שהם יהיו סומים ויכשילו אותם בהוראותיהם.

ורש"י אומר בבבא קמא י"ב ע"א על אמרם חכמים אביד לנגדא סמותא, פירוש וזה לשונו: לאיזה מושכת מנקר עיניה ונכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה. ז"א יש עז תמיד שהולכת בראשונה, והעדר אחריה, העדר לא בוחר את הדרכים, זאת שמובילה המנהיגה שלהם כולם אחריה, לכן זה נקרא עדר, שהעדר הולך אחרי המנהיג. איך דורעי קרא לש"סניקים? עדר. והוא העיזה העיוורת שמוביל אותם.

אז לכן עז מושכת מנקרת עיניה אומר רש"י ונכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה, כך כשהמקום - הקב"ה, נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים, עבריינים רשעים גנבים וכו', אז ז"א כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים, עד כאן רש"י. רש"י. איפה רש"י זה בבא קמא דף נ"ב ע"א. ובעוונות הרבים תרוויהו איתנהו, ובעוונות הרבים יש לנו שני הדברים, שעל ידי עוון הדור מתמנים הרבה פרנסים שאינם מהוגנים, סתם ככה לדעת, כבר למדנו את זה בעבר והבאנו מקורות, שאי אפשר להיות פרנס על הציבור שהעם לא הסכים לו, אם זה מינוי בכפיה אין לשמוע בקולו, אפילו שיהיה רב, כל מי שלוקח את השררה בכסף או בכח או בפרוטקשן, בקונקשן, בכל דרך, אז הטלית שעליו היא מרדעת של חמור ואין חולקים לו כבוד. אז זה קודם כל לדעת, זה לא משנה איזה גלימה נתנו לו, מרוקמת או לא.

דבר שני, צריכים לדעת שבעוון הדור מתמנים הרבה פרנסים שאינם מהוגנים, אבל גם הכשרים המהוגנים אם יש כאלה בדורנו, באים לידי סמיות עיניים, והלשון עביד לנגדא סמותא משמע גם כן כדברי ההפלאה שנענשים בסמיות עיניים אף שאינו מתכווין להרע. אפילו שהמנהיג לא מתכוון להרע, הוא יכשל בסמיות עיניים בגלל אשמת העם.

וכן בתחילת לשון רש"י ז"ל שכתב, מנקר עיניו, משמע גם כן כעין זה. ומה שמסיים אח"כ פרנסים שאינם מהוגנים, יש לומר בשביל שתרווייהו איתנהו כמו שכתבנו למעלה. על כל פנים הדברים מבוארים בהפלאה כמו שציינו.

אז מפה רואים שיכולים להיות גם מנהיגים מהוגנים, ויכולים להכשל בסמיות עיניים שידריכו בטעות הפוך מן האמת כל הציבור, בגלל שהעם אשם.

אבל אני אומר לכם לימוד זכות, העם לא אשם, המנהיגים מטעים אותם בלי שהעם יהיה אשם. כי הדור הזה יש למעלה ממיליון בעלי תשובה שביקשו את האמת, ביקשו את האמת, עזבו את הכל, זנחו הכל, שרפו את העבר, ניתקו קשרים עם משפחות וכו', עזבו מקומות עבודה, הפסידו מאות אלפי שקלים רק לשנות את המטבחים ואת הביגוד ואת הכל והכל והכל, אז זה דור כשר מאד ביחס הזה.

והנה המנהיגים מטעים אותם ומכשילים אותם בגלל השררה והחשבונות, כי כולם מקושרים בכשרות, כל אחד יש לו את הביזנס של המשפחה משפחת בית יוסף, לא קראו לזה סתם בית יוסף, זה המשפחה בית יוסף, אחד ברדיו קוראים לו השדרן אבוטבול הוא כל פעם אומר שהכל בסדר צריך להגיד ככה והכל בסדר, הוא דואג לאינטרס, כבר עשו עליו כתבה בערוץ עשר ועל כל המשפחה איך הם דואגים לכשרות, אברהם  יוסף הקרוי אברימי פפושדו עומד להכנס לכלא בגלל שהוא חייב אנשים שהם יקנו דוקא בית יוסף ועטרה ואם לא לא יקבלו כשרות, כולם דואגים לביזנס של המשפחה, לכן ברדיו הם אומרים אותוד בר. הרב מוצפי הוא גם כן קשור למשפחה, הוא מחותן איתם אז הוא שומר על האינטרס שלהם בשביל שהם ישמרו על האינטרס שלו, לכן גם הוא אומר שהכל בסדר למרות שלפני מספר שנים הוא אמר שהכל זה מאפיה והכל זה לא בסדר ומאכילים נבלות וטרפות, ואמרו לו אז למה אתה לא אומר? אז הוא אמר מה אכפת לי, מה אכפת לי, רב אומר מה אכפת לי כשהוא יודע שכל העם חוטא? אז זה לא לאשמת העם, המנהיגים לא בסדר, והם מכשילים את העם. העם רוצה לדעת, שואלת אותו אשה מה לעשות, ומה אומרים לה? אומרים לה אל תדאגי הכל בסדר, למה? לא לפגוע בביזנס של המשפחה. ככה זה עובד, כולם כל ההשגחות, שמור לי ואשמור לך, שמור עלי ואשמור עליך, תפתח את הפה ואפתח עליך, אתה יודע עלי אבל אני גם יודע עליך, כן אבל אלה באים אלי ואומרים לי כת אל הדברים לכן אני משמיע את ההקלטות.

ואני אשמיע עוד הקלטות ואתם תשמעו ותראו בדיוק מי האנשים שעומדים מאחורי הכשרויות האלה, ואז תבינו בדיוק.

אבל טוב, אנחנו רואים שאפילו אם הדברים לא היו כך, אז אם יש שאלה, אם הרבנים הגדולים אומרים אז לא יכול להיות שהם טועים, הנה כתוב במפורש פסוקים בתורה, נשיא כי יחטא, כהן כי יחטא, מה פירוש לאשמת העם, ז"א העם יכול לגרום בגלל שהעם לא בסדר שהמנהיגים יוטעו, ה' יעוור אותם במפורש כמו רש"י, רש"י אומר שיעוור אותם, אז אל תתלה בגדולים וזה, ואל תשאל איך הם אוכלים, בגלל סיבה אחת כמו שכתוב פה. היום זה יותר גרוע, בגלל שאמרנו מה שאמרנו.

ויותר מזה, ממשיך רבינו יואל, ראיתי אח"כ בנזר הקודש בבראשית רבה בפרק ס', סימן ח', דאף במידי דאכילה שאין הקב"ה מביא לצדיקים תקלה על ידם כמו שאמרו התוס' בחולין דף ה' ע"ב דיבור המתחיל צדיקים, ואעפ"כ הובא שם בבראשית רבה עובדה ברבי ירמיה ורבי זעירא דאיתאכלון תאנים בתבלייהו, שאכלו תאנים תבל, ואמרו על זה אם קדמאי כמלאכים אנו כבני אנש וכו', עכשיו אני אקריא לכם את המקור ותשמעו מה כתוב.

כתוב כאן במדרש רבה בבראשית כמו שאמרנו, אז כתוב כאן ככה: פעם אחת גנבו שודדים את החמורה חמורתא דרבי פנחס, את האתון שלו, והיתה אצלם שלשה ימים ולא טעמה כלום, אז הם אמרו תשמע, היא בסוף תמות ותסריח לנו את כל המערה איפה שנמצא כל הגניבות שלהם, אז בא נחזיר אותה לאדון שלה, שילחו אותה וחזרה הביתה שעלתה אל הבית נהקה, ורבי פנחס בן יאיר שמע את קולה אמר תפתחו לאותה עניה ותתנו לה לאכול כי כבר שלשה ימים היא לא טעמה כלום, הוא ידע שהיא לא תאכל, אז לכן ישר בלי לראות אותה בלי כלום הוא אמר תתנו לה לאכול כי היא לא אכלה שלשה ימים. נתנו לה שעורים, היא לא טעמה מהם, אז הוא שאל אותם מה נתתם לה? אמרו לו שעורים, אמר תקנתם אותם? מעשרות נתתם? אז אמרו כן. אז הוא שואל אותם עוד שאלה, ודמאי הפרשתם? אז היו גם עמי ארצות לא חשודים על דמאי, היו מעשרים אבל מכל מקום הם אמרו לו, אתה למדתנו מה ששנינו בדמאי, הלוקח זרע לבהמה וקמח לעורות ושמן לנר ושמן לסוך בו את הכלים פטורים מן הדמאי, מי שלוקח תבואה מעם הארץ לצורך זה בשביל להאכיל לבהמה אז זה פטור מדמאי, למה נעשר דמאי בשביל בהמה? אמר להם מה נעשה והחמורה שלי מחמירה על עצמה, החמורה של רבי פנחס בן יאיר היתה מחמירה, חמור מחמיר. פעם היה מי שאמר מי שמחמיר חמור, כאיל ובגנאי, והנה זה שבח גדול, שבח גדול שהחמורתא דרבי פנחס בן יאיר היתה מחמירה, והיא לא אוכלת אפילו דמאי. מכאן אמרו חכמים, כשם שצדיקים ראשונים היו חסידים מחמירים על עצמם כך בהמתם היו חסידות כמותם. טוב, אז רואים מפה שהבהמות של הדורות הראשונים היו כמותם. אז מפרשים חכמים איך הבהמה נהיית חסידה כמו החסיד הצדיק, כשהוא היה רוכב עליה השפעה שלו היתה עליה ממש, דהיינו שהיא היתה מתקדשת בקדושתו ובצדיקותו.

באותו ענין מובא מעשה רבי ירמיה שלח לרבי זעירא חד קרטל דתאנים, שלח לו סל עם תאנים, רבי ירמיה אמר בליבו, אפשר רבי זעירא אכילהון דלא מתקנן, האם יתכן שאני אשלח לו תאנים והוא לא יתקן אותם? לא יעשר אותם? לא יתכן, לכן הוא שלח לו בשביל שהוא יעשר אותם ויזכה להפריש מן התבל. אז זה אומר רבי ירמיה, אפשר שרבי ירמיה יאכל לא מתוקן? ורבי זעירא שקיבל את התאנים מה אמר בליבו, אמר אפשר לרבי ירמיה דלא משלח לו ומתקנן? מה, אפשר שהו אישלח לי דבר לא מתוקן, לא מעושר, איך יכול להיות דבר כזה? לכן הוא ישר אכל. בין דין לדין איתאכלין תאנין בדיבלייהו, אז בין שזה חושב כך וזה חושב כך בינתיים נאכלו התאנים בתבל וה' ירחם זה עונש חמור ביותר.

למחר קם רבי ירמיה לרבי זעירא, פגש אותו נקף ליבו, אמר לו תגיד לי, תקנת הלל תאניא, תקנת אותם? הפרשת תרומות ומעשרות? אמר ליה לא, אייי, אמר רבי אבא בר ימינא לרבי זעירא, אין אבו קדמהין מלאכין אנן בני אנש, אם הראשונים התנאים הקדושים היו מלאכים אז אנחנו האמוראים בני אנוש, אנשים, ואין אבהון בני אנש, אם התנאים היו נשים אנן חמרין, אנחנו חמורים, ולית אנן כחמורתא דרבי פנחס בן יאיר, ואנחנו אפילו לא במדרגה של החמורה של רבי פנחס בן יאיר, שנתנו לה שעורים בתבלם ולא אכלה מהם, ואפילו דמאי היא לא אכלה, ואנן אכלין תאניא דתבילין, שהם בתבל, תבל עדיין. אתם שומעים דבר כזה? האמוראים אומרים שלדרגת החמורתא דרבי פנחס בכמה דורות לפני הם לא הגיעו אפילו למדרגה שלה, היה כבר ירידת הדורות. היה כבר ירידת הדורות עד כדי כך.

הגמרא אומרת בחולין, אז כתוב היכי מסתייעא מילתא למיכל איסורא, איך יתכן שיסתייע דבר כזה שיכשלו במאכלות אסורות, הרי השתא בהמתם של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, מצאנו שאפילו הבהמות של הצדיקים הקב"ה שומר עליהם שלא יבואו לידי תקלה, הקב"ה שומר על החמורתא שהיא לא תבוא לידי תקלה שלא יכשלו באיסורים, אז צדיקים עצמם לא כל שכן, שהוא לא יביא תקלה על ידם? פשיטא שהוא לא יביא תקלה על ידי הצדיקים, נכון?

אז מה כתוב פה, כתוב כאן התוס' מתרצים שהשמירה מן השמים בחטא בשוגג אינה נוהגת אלא לגבי אכילת מאכלות אסורות, הקב"ה שומר את הצדיקים שלא יכשלו באכילת מאכלות אסורות, למה? שגנאי הוא לצדיק שיאכל דבר איסור, אז בהגהות ערך לחם למהריק"ש בתחילת יורה דעה מבאר את הטעם לכך, שהמאכל נכנס לגוף האדם ונמצא שהאיסור הופך להיות חלק מעצמותו של הצדיק, אז אין לך גנאי יותר גדול מזה שהצדיק הופך להיות משוקץ, לא תשקצו את נפשותיכם וזה שיקוץ, גם אם הוא אוכל בשגגה, אור החיים הקדוש מביא על הדבר הזה דברים חמורים ביותר. אבל נעמוד על זה תיכף.

מכל מקום, עכשיו בואו נביאן מה אומר רבינו יואל, אחרי שראינואת המקורות שהוא מסתמך עליהם אז בואו נחזור. ראיתי בנזר הקודש בבראשית רבה מה שהקראנו פה את המעשים, שאפילו במידי דאכילה שאין הקב"ה מביא לצדיקים תקלה על ידם כמו שאמרו התוס' בחולין דף ה' ע"ב דיבור המתחיל צדיקים, אבל אעפ"כ הובא שם בבראשית רבה המעשה דרבי ירמיה ורבי זעירא שאכלו תאנים בתבל, ואמרו על זה אם הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואפילו לא כחמורתא דרבי פנחס בן יאיר.

ותמהו כולם, איך אפשר באמוראים הקדושים שהם נכשלו בדברי  מאכל? איך אפשר? עיין ביפה תואר מה שתירץ בזה, והנזר הקודש כתב, דכיון שנתמעטו הדורות לית אנן כחמורו דרבי פנחס בן יאיר. ואע"פ שבודאי נמצא גם בדורות האחרונים בני אדם גדולים מאד במעלה, מכל מקום באשר אין הדור זכאי גם הם יורדים ממדרגתם כהא דאמרינן בפרק שלישי דתענית, מה יעשו גדולי הדור שאין דורם דומה יפה. ז"א אם הדור לא ראוי גם המנהיגים נכשלים ולא זוכים למדרגות הראויות להם. עד כאן לשונו יעויין שם.

הנה אמר זה על ד ורם של האמוראים חכמי הש"ס ואנן מה נענה אבתרייהו, מה אנחנו בדורותינו אלה נוכל לענות, ואף שבודאי היו גם דורות האחרונים צדיקים גדולים, שהקב"ה היה שומרם מכל מכשול, אבל לפעמים עוון הדור גורם בפרט במה שתלוי בהנהגת הדור, דרכיהם ומעשיהם של בני הדור משפיעים הרבה גם על המנהיגים, כמו שהבאתי לעיל מדברי חכמים ז"ל, שזה עונש הדור, זה עונש הדור, ואין להאריך בזה שכבר העידו חכמים ז"ל על מצב ההנהגה שבדור האחרון עקבתא דמשיחא. ומי שיקרא את הספר הדור האחרון בכלל יבין הכל. שלא צריך להגיע אפילו לתירוצים כאלה, שם כתוב איזה שפלות תהיה בדור האחרון ובפרט במנהיגים שהם בכלל יהיו מערב רב.

אמנם אעפ"כ בדורם של חכמי הש"ס, שנכשלו גם מהאמוראים הקדושים, הוא דבר פלא, בפרט בדברים של אכילה שבפרטיות, הרי בפרטיות בדברי חז"ל אמרו שצדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם כמו שמבואר בתוס' בכמה מקומות, ועיין ישמח משה פרשת משפטים שהאריך בזה ועדיין תמוהים הדברים להבין, ונראה לפי עניות דעתי שהוא על דרך שאמרו חז"ל לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה, וכל המאורעות שבדורות הקודמים המה להורות הדרך לדורות הבאים אחריהם. ז"א מה שאמרו חכמים לא היו ראויים ישראל, הם לא היו ראויים לאותו מעשה, הכוונה למעשה העגל, ולא היה ראוי דוד לאותו מעשה, מעשה בת שבע, מה כתוב שם, דור דעה שהיו במדבר לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, אז איך הם עשו עגל שכל בן אדם נורמלי מבין שלא עושים כזה דבר, ובפרט לאחר מתןתורה איך אפשר, אלא מאי, אמרו חכמים ז"ל הם לא היו ראויים לאותו מעשה אלא להורות תשובה לרבים. שאם יקרה במשך הדורות הבאים שדור שלם ילך אחרי עבודה זרה, ויטעה אז הוא יגיד, אין לנו צ'אנס, נגמר, זהו, אנחנו אבודים ואפסה כל תקוה. דור המדבר בא להורות תשובה לרבים שאף פעם לא נסגרים דלתי תשובה, גם אם דור שלם יעבוד עבודה זרה עדיין דרך התשובה פתוחה, שהרי מיד עשו תשובה והקב"ה בנה להם משכן ושכן בתוכם ונתכפר להם. אז כל המעשה שנתגלגל לידיהם זה היה בשביל להורות תשובה לרבים. ולמה דוקא הדור ההוא? למה דוקא הדור ההוא ללמד אותו תשובה לרבים? כי היה להם משו כבר מזה, עדיין היה להם סרך של עבודה זרה כשהם יצאו ממצרים ולא היו נקיים מזה לגמרי, לכן בקל הם נתפתו לדבר הזה. אז לכן כיון שהיתה להם הכנה לדבר אז כבר אותו דור הם הם דוקא שיורו את הדבר הזה.

דוד המלך שהיה המעשה של בת שבע, גם כן להורות תשובה ליחיד, שאם אדם יעשה עבירות בעריות או דברים כאלה ויחשוב שזהו, אני אין לי צ'אנס לחזור בתשובה, אז הנה תראה דוד המלך שהיה מלך וחילול ה' גדול מאד מאד מהמעשה שנעשה אע"פ שלימדו עליו זכות חכמים, אבל גם הוא נתקבל, ברגע שהוא אמר חטאתי הקב"ה מחל לו. ז"א להורות תשובה ליחיד.

וגם אצלו היתה כעין הכנה מן הדבר הזה ולא נרחיב כמו שהיה עם העצה שנתנה לו אביגיל מי שיעיין שמה בפסוקים יראה ויבין.

מכל מקום אז הדברים פה הם דברים שיש מעשים שנעשים במשך הדורות לא לצורך עצמם אל אלצורך להורות לרבים, אז על אותו משקל מה שנכשלו רבי ירמיה ורבי זעירא, שרבי זעירא אכל תבל ואפילו לדרגת חמורתא דרבי פנחס בן יאיר הם לא זכו אז זה בא להסביר לנו שכיון שנתמעטו הדורות מבין התנאים עד למצב של האמוראים, כיון שנתמעטו הדורות זה יכול להביא כבר מכשלה לגדולי הדור, ז"א זה להורות, אל תחשבו בדורות הבאים שאתם יהיו לכם צדיקים גדולים וכו' שאתם לא תכשלו כי השמירה של צדיקים לא נכשלים במידי דאכילה היא תחול עליכם, תדעו שכבר האמוראים נכשלו באכילה, ולא הועיל להם מה שיש הבטחה שאפילו הבהמות של הצדיקים נשמרות על ידי הקב"ה, שהרי ראינו כמה דורות שהאמוראים לאחר מכן נכשלו בעצמם, בגלל מה? ירידת הדורות. אז כשיש ירידת הדורות זה אומר שכבר אין שמירה אפילו על הצדיקים אפילו במידי דאכילה. אז אל תקשה ותאמר, אז אם הצדיקים אומרים שאפשר לאכול אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך, למה? כי למדנו לאשמת העם הם יהיו עיוורים, סומים. ואני אמרתי שזה לאו דוקא בא מהעם כמו שהסברתי קודם.

עכשיו צריך להבין, שגם במקום שאומרים שיש עדויות ויש הקלטות ויש הסרטות שמראות שיש איסורים דאורייתא ועבירות של נבלות וטרפות, איך יכולים כל השדרנים האלה ברדיו באיצטלה של רב להגיד הכל בסדר, אני הייתי במשחטה חמש שעות וראיתי את עטרה, אתה בכלל פסול לעדות, אתה מהמשפחה, איך אתה אבוטבול אומר שהכל בסדר אם אתה מהמשפחה, ואתה מקדם את המכירות של המשפחה, אתה פסול לעדות, אז אתה אומר שהיית חמש שעות, נגיד, נגיד שהיית, היית חמש שעות, כן? למה היית בבית יוסף? למה לא הלכת לרב לנדא? למה לא הלכת לשארית? אתה באת להגיד שאצלם זה בסדר שהביזנס ימשיך, נכון? ונגיד שהיית חמש שעות, אז מה אתה מפקיע את מה שאנחנו מביאים ראיות, מה שהרב רבין מביא ראיות, מה שראשי צוותות אחרים מביאים ראיות, מה ששוחטים מביאים ראיות, מה אתה פוסל? הרי אברימי פפושדו מהמשפחה שלך, אברם יוסף, הוא בעצמו אמר הקבר, המסמר האחרון בקבר של מחמוד, כשדיבר איתי בשיחה והשמעתי אותה באחרונה, אתה שמעת את זה איך הוא אמר שהכל, אתה שמעת שהרב מאיה אמר שהוא האכיל, הוא ממועצת החכמים של ש"ס, שהוא האכיל מיליון אנשים נבלות וטרפות כשהמליץ להם על מחמוד, אתה שמעת את זה? אתה שמעת שהרב עמאר אמרבמפורש את הדברים ובקשי וכל החבר'ה אמרו את כל הדברים, מה עם זה? אז האדם הזה כשר בכלל להיות בראש כשרות? תראה לי מאיזה פסק אתה מביא את זה, גם תשובה לא מועילה לו, גם תשובה לא מעוילה לו, לשמש במשרה זו לעולם הוא לא יכול, אז איך אתם אומרים שהכל בסדר? כדי לקדם את המכירות? והמסכנים הולכים אנשים ברחוב ואומרים אני שמעתי את השדרן אבוטבול שהוא אומר, אני שמעתי את הרב מוצפי במורשת שאומר, ומה שהוא אמר קודם מה הוא אומר? עלה אחד באחרונה ואמר לו כבוד הרב, אני חושב שיש לי את ההקלטה, אמר לו כבוד הרב, תגיד לי, לפני שלש שנים אתה אמרת כך ועכשיו אתה אומר שהכל בסדר, איך זה מסתדר? מה אתם אומרים, מה הו איענה לו? מה הוא יענה לו, תשובה הגיונית תגידו לי, נו מה אתם חושבים שהוא יענה לו? לא, לא, לא יאומן כי יסופר, אתם לא תאמינו אפילו מה שאני משמיע לכם, אתם לא  תאמינו. לא תאמינו. תשמעו.

 

הלו

שלום

שלום

כן מה השם?

לב

לב מאיפה סליחה?

לב מאשקלון תקבל את הרב בבקשה.

שלום הרב...

לא שומעים

 

שלום לכבוד הרב

הרב: שלום שבת שלום

כבוד הרב, רציתי להגיד לרב, אני חוזר בתשובה כמה שנים ואני שומע הרבה הרצאות, גם באינטרנט וגם ביוטיוב של הרב ושל רבנים אחרים, ולפני כמה זמן ראיתי כמה שיעורים של הרב לפני שלש שנים בערך שהוא ממש תוקף בחריפות את הבדצים ועכשיו הוא מגן עליהם, אני רציתי לשאול את הרב איך הוא מסביר את זה.

הרב מוצפי: למה אתם עושים כל שבוע מישהו תורן להטיל בוץ על הבד"צים ואני לא הגנתי על אף אחד ואני לא הייתי נגד אף אחד, אני הייתי נגד טעויות שנעשו ועכשיו אני יושב בצד כי אני רוצה לראות, אני לא יושב בצד, אני כן מעורב, אני רוצה לראות מה כן מה נכון מה לא נכון, מה מניע את האנשים שכל כך תוססים וכל כך נלחמים, אני לא יודע מה וכי רק זה יש, אתה יודע כמה בעיות יש בדור שלנו, מה עם הפריצות החוגגת, מה עם התערובות, מה עם כל שאר הדברים, זה נשאר להם להתקיף ולהתקיף ולהתקיף, אדוני, אנחנו בפרשת קרח בבקשה אל תעוררו, תודה רבה.

ביתר שאת אנחנו נעורר אהבה ואחוה שלום ורעות, סליחה לרב על ה, והדברים באמת כבר צריכים להפסק עם השאלות האלה.

הרב מוצפי: הם לא מפסיקים את זה, בכל מיני שיטות, כל מיני דרכים וזה לא לשם שמים בכלל.

דוקא בשבת הזאת שצריך להרבות באהבה ואחוה.

 

הרב: טוב יפה מאד, זה לא מתאים לרב מוצפי להתחזק בצורה כזאת לא דיפלומטית. אפילו הוא לא ערך את הדברים הלסביר בדיוק, מה אתה רוצה, הוא אומר לך לפני שלש שנים יצאת בשצף קצף, ביזית את כולם, לפני כמה זמן לא מזמן אמרת שזה מאפיה כל הבד"צים, עכשיו אתה אומר הכל בסדר אפילו רבנות, רוצה לשאול אותך איך אתה מסביר את זה, מה הוא עונה לו, לא אני לא יצאתי אני לא אמרתי, אני עומד בצד, לא אני לא עומד בצד, אני בודק בוחן עכשיו לא הבנתי מה אתה עונה, חסר בעיות מה פירוש, אם יש מיליונים שאוכלים ספק נבלות וטרפות זה לא בעיה רצינית? יש בעיות אחרות? אתה התמקדת בבעיות האלה, אתה עוררת אותם, אתה אמרת שיעורים, אתה מצולם ביוטיוב, אתה לא יכול להכחיש, כבר עשיתי את ההשוואה בין מה שאמרת למה שאתה אומר, אז איך אתה יכול להתעלם? אבל כיון שיש לו כשרות, וזה קשור למשפחה, אז אחד שומר על השני, השדרן אבוטבול שומר מפה והוא שומר מכאן שהעסק ימשיך, ואח"כ אומרים זה לא לשם שמים מה ששואלים, מה פתאום שואלים על נבלות וטרפות, מה פתאום? הרב רבין סיפר לי שהוא הלך אליו ואמר לו כבוד הרב, אצלך יש נבלות וטרפות, מתוך ידיעה, אז מה הוא אמר לו, זה עובר לכיס שלי? זה לישיבה. זה תשובה שנותן תלמיד חכם? ובאים אצלו אנשים ואומרים יש נבלות וטרפות, הוא אומר אתם רוצים להפיל לי את הכשרות. קמת מהכסא הלכת לבדוק את הכל? אני לא מדבר עוד על השיעורים שהוא מעביר טעויות, מלמד חולין ואומר דברים שהם לא לענין בכלל נגד ההלכה, ונעמוד על זה גם כן. ויושבים אנשים ומקשיבים ואומרים הוא אמר, הרב מוצפי אמר, אז מה אם הוא אמר? הוא אומר על אחרים הם לא לשם שמים הוא לשם שמים עם תשובות כאלה? וכשהוא דיבר נגד אז זה מותר? וכשהשדרן אבוטבול אומר לאשה, אפשר להעיר הערות על כשרות אבל לא לבזות תלמיד חכם, לומר את הדברים שאני מקפיד על צומת הגידים ויש בעיות וזה יותר מחנג'ורי, איך הוא אמר את זה שמה, הוא אמר יש מיעוט המצוי ויש מיעוט שלא מצוי אז כרגע זה מצוי, אז אנחנו איך קוראים לו כרגע צריכים לדאוג, בקיצור מה אתה אומר, יש נבלות וטרפות, רק תלוי איך אומרים, אם אומרים נבלות וטרפות לא, כשר, אם אומרים יש חשש כזה וכזה, ולא מבזים תלמיד חכם אז אפשר לקבל את הדברים, שמעתם מה הוא אומר, בסוף מה הלכה האשה הזאת לעשות? לאכול נבלות וטרפות. בזכות השדרן אבוטבול, למה כי הוא דואג לאינטרס של הכשרות שלו. מי זה שלו? משפחתו, והוא פסול לעדות, הוא אומר עד אחד נאמן באיסורים. עד אחד לא נאמן באיסורים, אין אדם רואה טריפה לעצמו, אדם לא אומר על עצמו, הוא לא מעיד על עצמו, הוא נוגע בדבר, אין אדם רואה טריפה לעצמו, מה אתה מבלבל במח לאנשים, אבל מה לעשות, זה השדרן שיש ברדיו. וקוראים לו רב אז כולם אומרים הוא אמר. מסכנים יונקים אתה מבין ממקום טמא רדיו, שכבר החריב את עולם היהדות, את הדת, שיצאו נגד זה כל גדולי ישראל שאסור רדיו בשום ציור אסור, ואמרתי לכם שהרב שפירא אמרתי לו אם אני אפתח רדיו בזמנו לפני עשרות שנים עוד לפני שהם היו, אמר לי תלמיד חכם לא הולך לרדיו. לא מדבר ברדיו. אם הם רוצים שיקחו קלטת ישימו שם. לא ללכת לרדיו.

אבל הם יושבים שמה והם מבלבלים את המח לאנשים ואנשים יושבים ואומרים הוא אמר הוא אמר. אבל את הלימוד הזה הם לא יודעים, הם לא מלמדים אותם את מה שכתוב פה. כשאני מביא תשובות, שאלות ותשובות של הרב נתן גשטטנר, מביא של הרב שטרנבוך, מביא של הרב יברוב, אנשים שהם בתחום השחיטה, הם ראשים של בד"צ העדה החרדית, של שארית ישראל, והם אומרים לא לאכול משחיטה תעשייתית כי אי אפשר שיהיה כשר למהדרין, רק מחבורה, רק מחבורה קטנה ולאט, עם כל התנאים, אז מה אתם מבלבלים את המח, אני המצאתי את הגלגל? הם בעצמם אומרים, עוד בלי עדויות, לא יתכן הם אומרים שיהיה בסדר, אז אומרים אבל הם אומרים אבל הם אומרים, כן יש כאלה גם שאומרים אבל זה הביזנס שלהם מה לעשות, ביזנס לחוד והלכה לחוד, בזה נכשלים כולם, מה לעשות, הכסף. השוחד יעוור עיני חכמים. מה חשבתם?

אז לכן אומר רבינו יואל, אומר רבינו יואל, מה הוא אומר, ונראה לפי עניות דעתי שהוא על דרך שאמרו חז"ל לא היו ישראל ראויים לאותו  מעשה ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה, וכל המאורעות שבדורות הקודמים המה להורות הדרך לדורות הבאים אחריהם, ולזה בימי חכמי הש"ס שהתחילו הדורות להתמעט אף שעדיין היו אז דורות קדושים ונשגבים, מכל מקום לגבי דורות הקודמים התחילו להתמעט, והיה צורך להראות מן השמים שמחמת מיעוט הדורות יוכל גם בגדולים מאד שיהיה מכשול מחמת השפעת הדור, כיון שנתמעטו הדורות איתרע המקרא הזה של רבי ירמיה ורבי זעירא ושאכלו תבל. דמי לנו גדול מחכמי הש"ס שבא להם מכשול מחמת מצב הדור, כמו שכתב בנזר הקודש.

ונדע מזה קל וחומר בן בנו של קל וחומר על הדור האחרון השפל והאפל שיוכל להשפיע גם על גדולי הדור במכשולות גדולות ונוראות רח"ל, ואין לנו אלא מה שאמרו בדורות הראשונים שעדיין לא היתה ירידה כל כך בדיוטא התחתונה כמו עכשיו, אז על הדור הזה אין בכלל שאלה, פשוט וברור שגם החכמים הגדולים יכולים להכשל בלי שום ספק.

ועכשיו אני אומר לכם עוד כמה דברים בנושא זה, מדהימים. מאכלות אסורות, בספר בית יהודי חלק א' פרק כ"ז, אחד מן הדברים המטמטמים המח והלב ומחשיכים את אור הנפש ומכבים את אש הקודש ומאכלות אסורות או שיש בהם חשש, אפילו מאכלות שיש בהם חשש, וזה מבואר בספרי הקודש. וכתבו שהאוכל מאכלות אסורות בילדותו מזיק לו ליהדות בזקנותו, וזה לשון תשובת חתם סופר, בחלק אור החיים חלק א' תשובה פ"ג, שאלה, על דבר יתום קטן עתיר נכסים בר שתי, דהיינו מדובר ביתום שיש לו הרבה רכוש שהשאירו לו, אבל הוא מסכן שוטה, וקרוביו ביקשו מנוח אשר ייטיבו לו בעולם הזה למוסרו בבית חינוך חרשים ושוטים ללמדם דעת ותבונות ידועים, אז למסור אותו למוסד, שהילד השוטה הזה יהיה במוסד. אך הוא מסור בידי בעלי לא דת אשר לא מבני עמנו, דהיינו נמצא אצל הנוצרים, ואי אפשר להמציא לו שם מאכליו ומשקיו ויתר צרכיו על פי דת תורתנו הקדושה, ז"א יש בעיה אי אפשר לתת לו מאכלים ומשקים על פי התורה, אז הם שואלים אותו, עתה הוא בן שבע שנים, מה לעשות, מותר למוסרו למקום כזה כשיודעים שיאכילו אותו איסור כי מה אוכלים הנוצרים? תשובה, ואז הוא אומר את התשובה ובמסקנה כך נכתב, מכל מקום שרי מכל מקום יהיה מותר, אילו עביד על דעת אביו אם כן הכי שרי, ובתנאי שכשיגיע לבן 13 שנים ויום אחד יוציאוהו משם, לא להשאיר אותו אחרי גיל 13, על כל פנים זה נראה לעניות דעתי עיקר הדין, ומכל מקום העידו קדמוננו, אומר החתם סופר, העידו קדמוננו ז"ל שעל ידי מאכלות אסורות בנערות מטמטם הלב ומוריד לו טבע רע, אבל עדיין אני אומר מוטב שיהיה שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום, וה' יחוננו דעה בינה והשכל ויראנו נפלאות מתורתו הקדושה, עד כאן לשון קדשו. אז הוא אומר לנו שהעירו קדמוננו שמאכלות אסורות בנערות, כל מי שמאכיל את הילדים שלו דברים שיש בהם אפילו חשש איסור, מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע.

ועכשיו תשמעו דבר מזעזע, חכמים ז"ל פירשו בזה מה שאמרו חז"ל, יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי, שזה בא לו מפני שאכל פעם אחת שלא כהוגן. שמעתם דבר כזה? להכנס לפני ולפנים שמונים שנה ולצאת חי, כשבבית שני כמעט 300 כהנים גדולים מתו, נכנסו פעם אחת ויצאו מתים. והוא נכנס שמונים פעם, לא היה עוד בן אדם כזה בתבל, שמונים פעם נכנס ויצא חי ולא הרהר שום מחשבה אסורה, אנחנו דקות ספורות בתפילה לא יכולים לרכז את המחשבה, ושמה הם נכנסים וסוטים קצת עם המחשבה לכיוון לא נכון, מתים, הוא שמונם פעם נכנס לפני ולפנים, אתם מבינים איזה מדרגה היתה לו, הוא היה בן 110 לפחות, ופעם אחת הוא אכל שלא כהוגן ומזה נהיה צדוקי וכפר בכל. אתם שומעים מה זה אכילה אחת!? אכילה אחת לצדיק כזה. אז אם בדור הזה אוכלים ואומרים הכל אפשר לאכול והם אוכלים בעצמם אז מה אתם רוצים שהם יגידו אם לא שטויות כל היום, והרי הם בעצמם אוכלים את השחיטה שלהם או של אחרים שהם יודעים שזו בעיה.

בספר צפנת פענח פרשת יתרו, מהרב הקדוש בעל התולדות, ומובא זאת גם בספר מחנה אפרים פרשת עקב, וזה לשונו: אמרנו את זה כבר בעבר נחזור עוד פעם, ונראה ששמעתי ממורי דיש בכתבי שו"ת של הרמב"ם, ששלחו מדינה אחת להרמב"ם וחתמו על שאלה זו כמספר שבעים אלף, שאלה שחתומים עליה שבעים אלף איש, ילמדנו רבנו, מאחר שתחיית המתים מפורש בתורה רק בש"ס רמזו ודרשו מהוכחות שלהם, אם כן גם לנו יש להוכיח ולדרוש הפוך. ככה הם ביקשו. והרמב"ם לא רצה בעצמו להשיב, וציוה לתלמידו רבי שמואל אבן תיבון לכתוב תשובתם, ותוך ענין תשובתם הוא זה אבאר לכם: מאחר שנמשך לכם ספק זה אם כן אין נשמתכם נמשך מאברהם יצחק ויעקב רק מאנשי סדום ועמורה. והנ הנפש האדם הוא דם, הנעשה ממרירות המאכלים, ממה הנפש של הבן אדם? היא נעשית ממרירות המאכלים, כשאדם אוכל האוכל מתברר, בהתחלה הוא אוכל ואח"כ מתחיל להתפרק בקיבה וכו' וכו' עובר תהליך עד שהוא מגיע, התמצית של הטוב של המאכל ללב, ומבחר הדם נכנס ללב ואח"כ במח, ומזה נעשה השכל והדעת, ומדבריכם נראה שאתם כופרים בדברי חכמים ז"ל, אם כן לא נזהרתם מאכילת איסור ודברים טמאים והשכל והדעת שלכם נמשך להכריע אל הטומאה, כי ממנו הוא נעשה, ואם כן איך תוכלו להכריע בשכל שלכם נגד רבותינו חכמי התלמוד אשר רוחב ליבם היה רחבה מיני ים, ותדעו נאמנה מאחר שירדתם לספק זה וכפירה זו, שהפורענויות קרובה לכם. וכך עלתה להם שבא עליהם מלך אחד והרגם והשמידם. שבעים אלף מישראל מתו בגלל מאכלות אסורות. מהמאכלות אסורות עלה להם דברי הכפירה, כמו רבי יוחנן כהן גדול, מאכילה אחת נהיה צדוקי, הם נהיו כופרים מאכילה. גם כל אלה הם כופרים, אפיקורסים, כתוב המבזה את חברו בפני תלמיד חכם אפיקורס, מי זה אפיקורס? מבזה את חברו בפני תלמיד חכם. לבזות אותי ברדיו או בכל מיני מקומות ששומעים תלמידי חכמים וכולם וכל העולם שומע, זה אפיקורסות שאין כדוגמתה, כל אלה אפיקורסים, אלא אם כן ישנו את הגמרא, והם ישנו את הגמרא, הרי הם אמרו שאין דין בכלל שמוע בין אחיכם, כי חכמים הם מעל השו"ע של הדור הזה דוקא. זה אפיקורסים, בגלל שהם אוכלים נ בלות וטרפות מהבוקר ועד הערב. הרמב"ם לא רצה לענות, תלמידו ענה ואמר להם אתם אפיקורסים רק בגלל שאכלתם מאכלות אסורות, אחרת שאלה כזאת לא היתה יוצאת להם אף פעם, והעונש שלכם שתבוא עליכם פורענות. ומה קרה באמת, שבא מלך אחד והרג את השבעים אלף.

ובאור החיים הקדוש הוא לא סתם היה קדוש, ולא קוראים לו סתם קדוש, היו שני מעשים מפורסמים איתו, פעם אחת המלך שלח לאור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר שיעשה לבתו חלוק, כי הוא היה בקיא ברקמה והוא לא רצה לעשות, אז שאלו אותו העבדים, למה אתה לא רוצה לעשות? הוא אמר אני יש לי כלל, כל זמן שיש לי כסף עוד מהעבודה אני לא עובד יותר, כשיכלה הכסף אני שב לעבוד, עכשיו אני לומד, אמרו למלך, כעס מאד אמר, אם הוא לא יסכים תגידו לו שהוא יהיה מאכל לאריות. חזרו אליו אמר אני לא מסכים, יש לי עדיין כסף. אסרו אותו אזקו אותו, קבעו יום באצטדיון כל העם מוזמן המלך בראשם וכולם צופים, שמו אותו במרכז האצטדיון, הרעיבו את האריות, שחררו אותם והם רצו לקראתו לטרפו חי, והנה הם מגיעים אליו קרוב מאד ונכנעים בפניו, ולא עושים לו מאומה. מה קרה הם ראו את הצלם אלקים שלו, שהוא לא נתגעל בגיעולים של מאכלות אסורות אף פעם, לכן נשאר בו צלם אלקים והם לא נגעו בו, כמו דניאל בגוב האריות שלא טימא את עצמו במאכלות, כמו חנניה מישאל ועזריה, שלא אכלו מפתבג המלך, אז לכן לא יכול האריה היה לגעת בו. והיה עוד מקרה אחד איתו שפעם היתה שיירה ובא לקראתם גם כן אריה כשהם עלו לארץ ישראל למירון וכולם חששו והוא פשוט פשט מלבושו לפני האריה והוא ראה את הברית קודש שלו והאריה נרתע וברח. שהוא היה שמור בברית קדשו. זה אור החיים הקדוש, והוא כותב כאן בפרשת שמיני בפסוק "אל תשקצו את נפשותיכם", האוכל מהשרצים נעשה נשפו עצמו שרץ, הוא נהיה עכבר, שצריכים ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת, כי ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות זה כשוגג כמזיד. מה זה משנה אם הכנסת לפה מאכל אסור בשוגג או במזיד, זה נכנס, אתה נהפכת להיות שקץ, מה זה משנה, אדם מכניס את היד בטעות לכיס היא לא נשרפת? אדם אוכל נבלות וטרפות בשוגג על סמך אבוטבול, על סמך הרב מוצפי, הוא נהיה שקץ. וצריך האדם להזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר, אשר יכנס בגדר ספק, שיקוץ זה. אדם צריך להזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר שיזהר שיקוץ זה. אדם צריך להזהר בתוספת של זהירות וזריזות בכל דבר שאפשר להכנס אפילו בגדר ספק שיקוץ זה. ומה גם בזמנים האלה שנזהם האויר והארצות כולם יחד ואין לך גידולי קרקע שאין בם מן השיקוץ, זה הוא כותב לפני 250 שנה שכבר אז היה תולעים וכנימות והיה את כל הזבובונים וכל מה שאנחנו כבר מכירים מהסרטונים של הרב דורפמן ושל הרב ויא, כבר אין דבר שאין בו מן השיקוץ, אומר אור החיים הקדוש, שומר נפשו ישמור את הדבר.

בפסוק אחרי זה בפסוק כמעשה ארץ  מצרים לא תעשון, הוא מביא שם כך: עוד אולי שנתכוין להודיע הקדמה אחת ששמעתיה משם הקדוש מורינו הרב יצחק לוריא, הארי הקדוש זצוק"ל, והוא כי לפעמים, שימו לב, יתהפך האדם וישתנה מטוב לרע בטבעו ומזגו, ולא ידע באיזה סיבה, והוא עצמו יתמה איך נהפך בדעתו. ז"א יכול בן אדם לבוא, אתה מכיר אותו הוא בסדר ונורמלי והכל טוב, ופתאום הוא משתנה, פתאום מתהפך, פתאום הוריד זקן, עשה שטויות, דיבר לא לענין, מה קרה? מה קרה? מה עבר עליך? מה עברת? שום דבר, הוא אפילו לא מבין מה קרה למה הוא התהפך, מה קרה? הוא אומר ככה, אומר הארי הקדוש, כי זה יסובב לצד שלפעמים יאכל אדם מאכל שיש בו חלק מחלקי הרע, לא כל המאכל הוא איסור גמור, בתוך המאכל יש חלק מחלקי הרע. חרק אחד, כל האוכל בסדר גמור, בכשרות מעולה הכל טוב ויפה, אבל יש בו שמה חלק מחלקי הרע, זה יכול לגרום לאדם להתהפך, להשתנות מטוב לרע, מטוב, טוב גמור לרע גמור, בטבעו ומזגו ולא ידע מאיזה סיבה, והוא יתמה איך הוא התהפך?

אז זה לצד זה שאכל מאכל שיש בו חלק מחלקי הרע, או עוד סיבה, או יש בו נפש רעה במאכל מהגלגולים לסיבת תחלואיהם, וכאשר תכנס הנפש הרעה או הניצוץ הרע בקרבו תטהו מטוב לרע ותגבר בו בחינת הרע.

מעתה השומר עצמו ממאכלות הרעות יתגבר החפץ בו בדברים הנוגעים לנפש, מעתה השומר עצמו ממאכלות אסורות רעות מה יקרה? יתגבר החפץ בו, חפצו יהיה בדברים שנוגעים לנפש לרוחניות, זה אם הוא נשמר, אבל אם לא הוא יימשך לדברים שליליים, לדברי טומאה, לחומר. מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק שאומר דוד המלך, לעשות רצונך אלהי חפצתי, וזה הי הלי להיות תורתך בתוך מעי. ז"א מתי רצונך אלהי חפצתי? מתי לעשות רצונך אני חפץ? כשתורתך בתוך מעי, כשמה שאני מכניס למעיים זה רק על פי התורה הקדושה ולא משהו אחר שהתורה אוסרת או מרחיקה או מזהירה, אז אני ארצה לעשות את רצונך. אם אני  מרגיש שאני לא רוצה, לא נמשך, לא בא לי ללמוד, לא בא לי כלום,] לא בא לי לקום, לא בא לי שום דבר, לא בא לי, אני לא נמשך לעשות את רצונך, תבדוק בתוך המעיים שלך מה אתה מכניס לבפנים, משמה זה מתחיל. עד שאתה מוציא דברי תורה מתוך פיך תבדוק מה אתה מכניס לתוך מעיך.

אז לכן עוד פעם כתוב פה שתי סיבות שאדם יכול להתהפך מטובה לרעה, זה מאכלות שיש בהם שמץ או חלק מחלקי הרע או נפש רעה מהגלגולים שנכנסה במאכל.

ולפני שבועיים אמרו שהיה איזה דיבוק, עוד פעם הליצנים התחילו מחדש כי עושים מזה כסף, פרסום כאילו, והשטויות האלה ממשיכות כשהכל חרטה ברטה, ויש עוד אחד, ועקנין אחד ששוכב על הרצפה ואליהו מדבר איתו, גם כן ליצן אחד שוכב על הרצפה בשביל שיבואו אח"כ לבקש ממנו ברכות ויעשו קופה וכו' וכו', ומפיצים את זה איזה כמה כאלה שמסביבו, ליצנות שאין כדוגמתה, חוצפה לעשות כאלה דברים וכו' וכו', אבל מה לעשות, השחקנים לא נגמרו, ובדורנו יש מלא מלא, אם החילונים יפסיקו כבר בתיאטרון הקאמרי ובהיכל התרבות אפשר להביא הרבה מהדרום להכניס אותם שם יש גם בצפון ולעשות הרבה משחקים של חרדים לא צריך שיעשו עלינו הצגות, יש פה כאלה שנראים כמו חרדים שעושים את ההצגות לבד.

מכל מקום אז רואים מכאן עד כמה הדברים האלה הם חמורים שאור החיים הקדוש מזהיר עליהם.

ויש להתפלא על מנהג העולם שמצד אחד כולם רוצים ועמלים שבניהם יהיו תלמידי חכמים יראי ה', וכמה טרחה והוצאות כסף מוציאים על זה, ומצד שני מפטמים אותם במאכלים שאין הכשרות בטוחה. ובפרט אם העידו על זה כבר, אם העידו על זה שיש שמה בעיות והביאו ראיות והסרטות והקלטות והכל, אז איך ממשיכים לתת להם מאכלים כאלה? ואפילו המדקדקים בכשרות אבל הם מקילים לקטנים, וחסים בזה על הכסף. ז"א לעצמם הם קונים מכשרות הכי מהודרת מחבורה שזה עולה יותר, ולילדים הם קונים מחמוד וכל מיני דברים כאלה שזה עולה בזול, זה ברור למה עולה בזול, כן? ולפעמים גם באיסורים מקילים במקום שהיו יכולים להשמר בזה ע"י טרחה והשתדלות והוצאות של כסף. אז זה פלא על מנהג העולם, והרי עמלנו אלו הבנים, בסוף אתה רוצה שהבנים שלך יהיו נורמלים, ואתה דופק להם את המח עד סוף החיים, במה? במאכלות האסורות כמו שלמדנו. ואינם יודעים כמה היזק גורמים לעצמם ולבניהם בזה, כי מקטינים לבניהם את פתיחת ליבם לתורה ויראת שמים, ואם היו נזהרים בזה היה נפתח ליבם בהרבה מדרגות יותר ויותר. ואח"כ אומר למה אתה לא לומד, בגלל מה שדחפת לנו בפה.

והיה ראוי להיות להיפך, שההורים יקפידו יורת על מה שנכנס לפה של הילדים, כי אם לנו כבר אין פתיחות של הלב, בגלל מאכלות אסורות שאכלנו בימי חיינו, אז לכל הפחות שבנינו יהיו יהודיים אמיתיים וכלים מוכנים לקדושה. אם תשקיע בהם שיאכלו רק מאכלות כמו חנניה מישאל ועזריה ודניאל ואור החיים הקדוש וכל הצדיקים שנשמרו ונזהרו ממאכלות, אז יש לך סיכוי שהילדים שלך יהיו באמת כאלה.

ועוד דבר לסיום, וידע שהזיופים גדולים מאד בזמננו, וצריך חקירה גדולה על כל פרט, צריך חקירה גדולה על כל פרט כי הרבה זיופים יש בזמננו, ולכן בעל נפש הרוצה להיות בטוח בכשרות יזהר מאד מאד ואז יהיה טוב לו.

אם כן אנחנו רואים בקצרה, שאין לשמוע גם לכאלה שמוחזקים בעינינו כמי שהם רבנים חשובים והכל, אחד הם נוגעים בדבר, יש להם את הכשרויות שלהם והם דואגים לפרנסה שלהם לכבוד שלהם ולשם שלהם, ולי ברור שהרב מוצפי לצערנו הרב  ואני רומז לו כבר כמה פעמים והוא לא מבין, ואני לא פתחתי את כל מה שאני יודע, אולי יחזור בו, אבל אני מבין שהוא מאויים, אחרת אי אפשר להסביר חוץ ממה שאמרתי שיש גם נגיעה, אבל מאויים כי כל המהלך שהוא עשה עם ש"ס פתאום ושהוא לימד זכות על העבריין הרשע דורעי שאסור לדבר עליו ושהוא מזכה הרבים, עלי הוא לא לימד זכות כזאת, מזכה הרבים בזמן הבחירות שיצאו נגדי שחטו אותי, הוא לא עמד ואמר שאסור לדבר נגדי, למה מדברים נגדי, והוא יודע שלא דיברתי נגד הרב עובדיה יוסף, אבל על דורעי הוא פתאום  מלמד זכות והולך לשמה ויושב באצטדיון ואפילו שומע זמרים פסולים אחרי שהוא בכה לידי, כמה הם מחטיאים את הרבים ורוצחים נפשות, ואחרי כל זה הוא הפך את עורו והלך בצד ההוא של הש"סניקים שאני יודע בדיוק מהד עתו עליהם, אני יודע בדיוק מפיו גם, ואני לא אפתח את כל מה שאני יודע. אז לכן פלא פלאות. אבל מה לעשות, לא תגורו מפני איש כבר בטל בזמן הגמרא, אנשים מפחדים, מאיימים עליהם והם לא עומדים בלחץ, זה פרנסה, זה כבוד, זה שיעורים, זה קידום, זה כל מיני דברים, יסגרו להם פה יסגרו להם שם, יקטינו להם את האפשרויות, זה בעיה. אין מי שמסוגל בדור הזה לעמוד מול הש"סניקים והאיומים שלהם שהרי הם בעצמם אמרו על עצמם בכמה אירועים שהם מאפיה. אז מה לעשות, הרב בן ציון מוצפי אמר שזה מאפיה הבד"צים, אברימי פפושדו אמר על החבר'ה שהם מנעו ממנו וסיכלו ממנו שזה דורעי, שזה מאפיה שסיכלו את התפקיד להיות הראשל"צ והם אומרים אחד על השני מאפיה, והרב עובדיה אמר על מחמוד שהוא מאפיה, בקיצור הכל זה מאפיה, כולם אומרים שזה מאפיה. אז בקיצורו של דבר זה המצב, ובגלל שאנשים נהנים מהם, מקבלים מהם ותלויים בהם לכן הם לא יכולים להגיד דעתם האמיתית, גם אם הם היו צדיקים הם לא יכולים. ואני בגלל שאני לא תלוי בהם ואף פעם לא נצטרכתי להם, הם הצטרכו אלי ולא אני להם, אז ממילא אני יכול להגיד את כל מה שאני רוצה.

בזמנו כשהיה להם ארבעה חברי כנסת, הם רצו שאני אהי ההח"כ הרביעי, תשאלו את הרב פרץ שהיה אז ראש התנועה, הם רצו שאני אהיה הח"כ הרביעי של ש"ס, ואני הלכתי לפגישה איתו אמר לי לא כדאי לך זה זיכוי הרבים וכו' וכו', אמרתי לו אני מסכים איתך, תהיה בריא ביי ביי והלכתי. ואחרי זה כשהיה להם עוד פעם בחירות אז פנה אלי לא אגיד את שמו כרגע, פנה אלי מישהו ואמר שהם מוכנים לתת לי מאתיים אלף דולר, לפני עשרים וכמה שנה, שאני רק אגיד, הם ידעו שאני לא בוחר, שאני רק אגיד שאם ישאלו אותי במי לבחור אני אגיד תבחרו במה שחכמי הספרדים אומרים, אל תגיד ש"ס אפילו, תגיד רק את זה, אמרתי לו אתה רוצה עם מאתיים אלף לדחוף לי לפה שאני אסתום אותו אני לא אוכל לדבר יותר? שאני כבר לא יהיה לי פה לדבר? אפילו אם תתן לי מיליון דולר שזה סכום אדיר, אתם אפיל ולא מבינים מה זה, יכלתי לעורר את כל העולם בתשובה עם סכומים כאלה, אמרתי לו את הפה שלי אי אפשר לסגור עם כסף בבא. כמה אנשים בשביל כסף עושים, הנה אמרו עכשיו לדני צעקני, שחררו קרקעות עכשיו אחרי עבודה טובה שהוא עשה כנגדי, אז פה שחררו לו עכשיו קרקעות, החבר'ה מש"ס, אז זהו, הם משלמים נותנים או מאיימים, תלוי, הכל לפי הענין וכו' וכו'.

מכל מקום זה מה שאמרתי לכם שההבטחה שהוא קיבל בבחירות הקודמות שאם הוא יצא כנגדי הוא יקבל - הוא קיבל. אז עכשיו הוא בתהליך של קבלה. ככה זה עובד רבותי. אבל דעו לכם, אני אגיד ואפילו אם לא ישמע רק אחד, אני לעצמי. אני אמשיך להגיד, כי לקב"ה צריך שיהיה שופר, לכן אנחנו נקראים שופר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.07 00:38

  הרצאה מחכימה ממש כבוד הרב שליט"א 🙏 (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) הלוואי שכולם יזכו לראות את ההרצאות האלה שבוודאי מתאימות לכל אחד נסיעה טובה ובטוחה כבוד הרב שליט"א עמוד התשובה של עם ישראל ✨

 • 25.07 00:37

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רצינו לפרסם ישועה בזכות סעודת השמחה! (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) זכינו להתבשר הלילה שב"ה ביטוח לאומי העלה את אחוזי הנכות ואת הקצבה ב2000₪ חשוב לציין: שלא פנינו ולא ביקשנו כלום! בנוסף, זיכוי מכובד בגין הפרשים. אז החלטנו: כהכרת הטוב לארגן בכסף הזה הרצאה של כבוד הרב שליט"א כהכרת הטוב לבורא עולם! ולכבוד הרב היקר שליט"א על כל פועלו!

 • 25.07 00:36

  הרב, ב"ה היום מצאתי את הטבעת שלי, מאמינה שזה חלק מהישועות בעקבות האירוע של השמחה (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) איזה כיף, תודה לבורא עולם!

 • 24.07 08:20

  כבוד הרב שלום🌹 ברצוני לפרסם זאת שידעו מעלת מעשר לארגון ״שופר״ יש אתר שנקרא יד 2 שם מוכרים דברים שלא חפצים בהם (ריהוט, חפצים וכו') פרסמתי כמעט 10 מוצרים (2 ארון בגדים, מנורה, שולחן מחשב ועוד…) והיה תקוע, לא התקשרו לא התעניינו. הקב״ה שם בראשי מחשבה / החלטה וכך עשיתי: הבטחתי להשי"ת שיעזור שימכר! וכל פריט שאמכור מעשרת לקופת שופר מהסכום. ב"ה כעבור מספר ימים טלפונים זרמו, פריט אחרי פריט נמכר🙌🏽😄 כמובן שכל פריט רשמתי בדף שאזכור כמה לשים בקופת שופר... הרגע מכרתי את הפריט האחרון, הגיעו מבני ברק דווקא לקנות.😄 תודה לקב״ה שעזר עוזר ויעזור לכולנו אמן תודה שיש את ארגון האמת 'שופר', שיהיה לנצח אמן❗️ זכות לתרום לשם! תודה לכבוד הרב על הכל השם ישמרהו אמן🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים