טוען...

'לכתחילה' - המסלול שתעשה לעילוי נשמת יקיריך!

  פורסם בתאריך: 27.03.2023, 14:02 • מערכת שופר

בס"ד

בספר 'לכתחילה'

(לכתבה: 'מאמר נפלא! על 'שימוש חכמים' מתוך הספר 'לכתחילה' - לחץ כאן)

בכרך על 'בין אדם לחבירו', חלק: 'עשה טוב' פרק ב (עמ נא) מביא כמה דברים המועילים לע"נ.

תוכן ענינים: כיבוד הורים לאחר פטירתם / לימוד תורה / אמירת תהלים / קדיש / תפלה / הפטרה / זימון / צדקה / קניית ספרים / חיזוקים והנהגות טובות.

כיבוד הורים לאחר פטירתם

א. כל אשר בכוח הבן לעשות לעילוי נשמת הוריו ולמנוחתם בג"ע – יעשה במשך כל ימי חייו. [פלא יועץ, ערך בן].

ב. כשהבן עושה מעשה טוב, ראוי ונכון שיאמר שהוא עושה מעשה זה לע"נ ההורים. [שלמת חיים, סימן שכא. ואין זה נחשב שעושה 'שלא לשמה' כיון שמצות התורה לכבד את ההורים, והכל יעלה לנחת רוח לפניו יתברך שציוה על כך (שם)].

לימוד תורה

ג. המעלה הגדולה ביותר לנשמת הנפטר היא כאשר בניו לומדים תורה, ולימוד תורה מועיל שבעתיים מתפילה וקדיש (מדרש הנעלם, הובאו דבריו ביוסף אומץ (עמ' 331) קב הישר (פרק לה)).

ד. יש לבן להתאמץ לחדש חידושי תורה לאחר פטירת אביו (ובפרט בשבתות) כי אין ערך וגבול לכבוד שזוכה אביו ע"י זה בישיבה של מעלה. (יוסף אומץ, דיני שלושים ויב' חודש, ראה גם קב הישר, פרק לח' ודרך פקודיך מצוה לג).

ה. גם כאשר חתנו של הנפטר מחדש חידושי תורה – מעטרים את חמיו בכמה עיטורים בעולם האמת (יוסף אומץ, עמ' 331, קב הישר, פרק לה).

ו. ישתדלו הבנים לומר חידושי תורה בשם אביהם לאחר פטירתו (ירושלמי שקלים פ"ב ה"ה, שכל האומר דבר תורה בשם אביו שמת, שפתותיו דובבות בקבר).

ז. לימוד משניות עבור נפש המת, היא טובה עצומה בשבילו (ואמרו חז"ל, שאשר בן יעקב אבינו יושב על פתחו של גיהנם, וכל שלומדים משנה עבורו – מצילו מן הגיהנם, וזה מה שברכו יעקב אבינו ע"ה: 'מאשר שמנה לחמו' שמנה – אותיות משנה. אלף המגן (בסוף הספר) היו גדולים שכתבו זאת בצוואתם לבניהם: רעק"א (מכתבים סקע"ח א"ב) נתיבות המשפט, יסוד ושורש העבודה ועוד. בלימוד פרק שביעי דמסכת מקוואות – ישנה מעלה רבה. אלף המגן (שם).

אמירת תהלים

ח. אמירת תהלים לעילוי נשמת ההורים – היא טובה גדולה מאוד עבורם (אלף המגן, בסוף הספר).

ט. הרוצה לזכות את הוריו ולהגן עליהם לאחר מותם – יאמר מעט מזמורי תהלים ולאחריהם קדיש, וכך ראוי לנהוג כל יום מימי השנה (שיורי ברכה, סימן שעו, בשם ויקהל משה).

קדיש

י. אמירת קדיש מועילה להורים, הן להצילם מדינה של גיהנם, והן להעלותם מדרגה לדרגה בג"ע (אריז"ל, הובאו דבריו בשער הכוונות ובבן איש חי שנה א' ויחי אות יב).

יא. כשהבנים והבנות עושים מעשים טובים – טוב שיאמרו שעושים זאת לעילוי נשמת ההורים (שלמת חיים סימן שכא'); אולם בעת אמירת הקדיש – יכוונו לשם שמים, להלל, לשבח ולפאר את בורא עולם, וכוונה זו תועיל ממילא לנשמת ההורים (יד אליהו, לר"א רוגלר אב"ד קאליש, בצוואתו לבניו. ואפשר גם להוסיף כוונה משנית: לעילוי נשמת הוריו ולשם מצוות כיבודם. ואם כי בשמים אינם סובלים שום כוונה זרה, כי אם הכל לשם שמים, זה כולו לשם שמים, מאחר והוא יתברך שמו ציוה גם על כיבוד הורים, הג"ר יוסף חיים זוננפלד, שו"ת שלמת חיים, חלק ד' סימן ב, הובאו דבריו בשו"ת בצל החכמה חלק ח' סימן כח').

יב. מעלת אמירת קדיש על ההורים אינה רק בשנה הראשונה, אלא גם כעבור שנים רבות, כי אין ספור מדרגות ישנן בג"ע ('יש הטועים, שלאחר שעברו כמה שנים מפטירת ההורים, אינם אומרים קדיש, באומרים שהוריהם כבר יושבים בג"ע וזכו בדינם, ואינו כן, שאינם יודעים שגם בג"ע יש כמה מדרגות' קיצור השל"ה, סוף מסכת תענית).

תפלה

יג. התועלת בתפלת הבנים לפני התיבה – גדולה יותר מהתועלת שבאמירת קדיש יתום הנאמר לאחר התפלה (שכן עיקר קדיש יתום נתקן ליתומים קטנים שאינם יכולים להיות שליחי ציבור, שלחן ערוך סימן שעו' סעיף ד', ורמ"א ומשנה ברורה, סקל"ב ס"י, וערוך השלחן שם סעיף יב').

יד. תפילת ערבית לפני התיבה – מועילה מאוד להגן על ההורים (לפי שזמן תפילת ערבית הוא זמן שהדינים מתגברים בו, קיצור שלחן ערוך סימן כו' סעיף א, וחכמת אדם כלל קעא סעיף יב') ובמיוחד תפילת ערבית של מוצאי שבת (לפי שבשבת אין דנים את הרשעים בגיהנם, ובמוצאי שבת חוזרים הם לדינם, רמ"א סימן שעו' סעיף ד').

הפטרה

טו. בכוחה של אמירת ההפטרה ע"י יתום – להציל את הוריו מדינה של גיהנם (מדרש הנעלם, פרשת אחרי מות, מהרב ר' חיים ויטאל, שער הכוונות בשם האריז"ל, בבן איש חי, שנה ראשונה תולדות אכ"א, מובא שעליית הבן למפטיר – מועילה לנשמת המת, וק"ו אם הוא מפטיר בקרבנות המוספים, וק"ו אם הוא מפטיר ב'זכור' ו'פרה' שיש אומרים שהם דאורייתא). ונוהגים לומר את ההפטרה בכל שנים עשר חודש שלאחר פטירת ההורים (מטה אפרים דיני קדיש יתום שער ד סעיף ב).

זימון

טז. בשנה הראשונה שלאחר פטירת ההורים – זכות גדולה ותועלת רבה תהיה לנשמתם אם הבנים יזמנו בברכת המזון (פתחי תשובה, סימן שעח' סעיף קטן ג', שו"ת שבות יעקב חלק א' סעיף קטן ב').

צדקה

יז. נתינת צדקה ע"י הבנים לזכות הוריהם – מועילה מאוד לעילוי נשמתם (רמ"א, סימן רמט' סעיף טז').

יח. כשהבן מחלק צדקה לעילוי נשמת הוריו, עיקר כוונתו תהיה לשם קיום מצוות צדקה, ואפשר גם להוסיף כוונה לעילוי נשמת הוריו ולשם מצוות כיבודם (הג"ר יוסף חיים זוננפלד, שו"ת שלמת חיים חלק ד' ס"ב, הובאו דבריו בשו"ת בצל החכמה חלק ח' סכ"ה).

קניית ספרים

יט. אם היתומים רוצים לתת ממון לעילוי נשמת הוריהם, טוב יעשו אם יקנו ספרים וגמרות, ויכתבו עליהם שהוא לזכר נשמות הוריהם, ובזה מתעלה נפש ההורים מאוד (אהבת חסד, חלק ב' פרק טו' בהערה).

חיזוקים והנהגות טובות

כ. כל אדם יבקש מבניו ובנותיו שלאחר מותו יתחזקו במצוה מסויימת, וכשיתאמצו בכך – יהיה לו עילוי נשמה עוד יותר מאמירת קדיש (קיצור שולחן ערוך סימן כו' סעיף כב'). כן ינהג אדם שיש לו רק בנות, שיבקש מהן להתחזק במצוה מסויימת (שם).

כא. אב שציוה את בניו לפני מותו ללכת בהנהגות טובות וישרות ופירט להן את רצונו – מצוה עליהם לקיים את דברי המת, וקיום צוואה זו יעמוד לנשמת האב, משום ד'ברא מזכה אבא' (ופשוט שמדובר באב שביקש מצאצאיו לעשות דברים המקובלים אצל אנשים כמותם, ואפילו כשהם ממידת חסידות. אבל אם האב ביקש דברים מופרזים, כגון; להתפלל ליד קבר רחוק או לטבול הרבה טבילות כל יום וכדומה, יש להתייעץ עם ת"ח 'לדעת עד כמה הדברים מגיעים' משפטי השלום פרק כא' סעיף ל').

 

וב"ה ב'שופר' - ארגון להפצת יהדות

ישמחו הנציגים היקרים הי"ו לעזור בבחירת מסלול

בכדי שתוכלו לעשות לעילוי נשמת יקירכם ולהעלותן בס"ד לדרגה הכי גבוהה שניתן! 

למשל;

* משניות - תלמידי הת"ת הישיבה הכולל ועוד... נבחנים בכל שבועיים על פרקי משניות בע"פ + מבחן בהבנה! ראה כתבה 'ספרית הילדים').

* קדיש - ע"י הרב שליט"א לאחר כל 'נציב יום' בבוקר – כתבה לנציב יום. ראה כתבה '19 מצוות בקדיש בכוונת הלב'.

* לימוד וחידוש תורה - ע"י שיעורי כבוד הרב שליט"א מבית מדרש קהילות פז, ואו בהרצאותיו ברחבי הארץ. ראה כתבה: 'מהן ה-35 מצוות שמקיים הדרשן בכל הרצאה!'.

* תהלים - בכל שבת מתקיים אמירת תהילים ע"י תשב"ר בבית כנסת 'קהילות פז' (שעון קיץ: 14:00 שעון חורף 13:00).

* זימון – בכל שבת בסעודה שלישית שבבית מדרש קפז' – ראה כתבה.

* צדקה - קופות צדקה – ראה כתבה.

* קנית ספרים - הלכה, מוסר, ספרי יסוד, סט: 'לכתחילה', סט 'ישמחו במלכותך' הקמת ספריה לילדים... הספרים המרתקים 'שלום ואושר בבית היהודי' ו: 'להתעלות'ועוד...

* חיזוקים והנהגות טובות; חצי שעה לנשים, שעתים לגברים, סיום התנ"ך, סיום השס בגרסא, תענית 40 יום, לימוד חפץ חיים שמירת הלשון (בזכות סדרת השיעורים 'סמא דחיי'), קבלת שבת מוקדם ועוד הכנות לשבת המלכה (בזכות סדרת השיעורים 'ישמחו במלכותך'), כיבוד אב ואם, לדון לכף זכות את החבר, להכיר טובה! תפילות וברכות בכוונת הלב, ועוד...

* הפטרה – בימי השבתות ע"י כבוד הרב שליט"א בבית מדרש קפז'.

 

לכתבה: 'המסלולים לעולם הבא' - לחץ כאן.

לביצוע תרומה - לחץ כאן.

אשריו של מי שיקח ויזכה לאחרים עמו - לטובת נשמת קרוביו!

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.06 12:06

  בוקר אור לרב היקר! בראשית דברי ברצוני להודות לרב היקר על הכול. בהקשר לדרשה אמש, להערכתי אחת הדרשות הארוכות של הרב היקר (שעה וחצי), (רמלה - תיקון המידות חיים חדשים 11.06.2024 shofar.tv/lectures/1607) תוכן מעניין ומרתק במיוחד!!! הכנה נפלאה לקראת חג מתן תורה. יה"ר שהאל יתברך ישלח לרב היקר שמחה, ברכה והצלחה עד בלי קץ בכל אשר עולה על ליבו - בכול העניינים. 🌹חג שבועות שמח לרב היקר 🌹 (אמן).

 • 11.06 12:04

  רבנו הקדוש לילה טוב. תודה על הרצאה מדהימה, (רמלה - תיקון המידות חיים חדשים 11.06.2024 shofar.tv/lectures/1607) בתור אחת שגדלה ברמלה, לראות את רבנו במקום שהיית מופיע במסיבות סיום, לא פעם ולא פעמיים בבתי הספר, גורם לי לחייך איפה שעמדתי פעם, רבנו הקדוש והיקר יושב ומעביר שיעורי תורה, מין זכות ושלווה נפש, איפה הייתי ואיפה אני היום! זכות ענקית עבורי, שכל יום בעזרת השי"ת עולה עוד ועוד בקדושה ולא נשארת באותו מקום, ב"ה בזכות שיעוריו והרצאותיו המופלאים של רבנו וכמובן חוכמתך. כל פעם שרבנו נמצא במקום שהיה לי קשר אליו מרגישה שלמות, מין סגירת מעגל של מתיקות. על כך מודה לך אלפי תודות.

 • 11.06 12:02

  כבוד הרב איזה שמחה גדולה היתה בהרצאה 🥳 (רמלה - תיקון המידות חיים חדשים 11.06.2024 shofar.tv/lectures/1607) תודה על הדרשה על הברכות והזכויות, יה"ר: שהקב"ה יברך אותך וישמור עליך ועל משפחתך אמן 🙌🏼.

 • 11.06 12:02

  לדעתי בלבד ההרצאה הזו כבוד הרב שליט"א עמוד התשובה, ההרצאה הזו היא ההסבר הכי טוב לאנשים שלא מבינים את מטרת הייסורים. אני כשירו לי בראש (ל"ע) אז בהתחלה לא הבנתי שזה מהשי"ת ולטובתי וכעסתי על כל העולם ובפרט על היורה ועל אלה שהיו איתי והפקירו וכו'... ואז הבנתי שזה רק מהשי"ת! בכדי להגדיל ולהאדיר את שמו יתברך 🙏 (כדור בראש מטווח אפס shofar.tv/videos/15518) והיום אין לי טינה על אף אחד מהם וגם לא על זה שירה בי. לאחר לימוד בספרים שהרב ממליץ הבנתי כמה ניקו אותי כביכול וזה אפס ממה שבאמת היה ראוי לגמול לי, לשמחתי הרבה אני מחובר לרב האמת! ולא רוצה לדעת מה היה קורה אם הייתי סומך על אחד הרבנים שהיו אצלי בבית חולים... נסיעה טובה ובטוחה כבוד הרב שליט"א 🙏 (אמן)

 • 11.06 11:59

  רבנו היקר!! ההרצאה טרם הסתיימה (רמלה - תיקון המידות חיים חדשים 11.06.2024 shofar.tv/lectures/1607) אבל אני כ"כ מרוגשת ומעודדת ומרגישה כאילו כל מילה נאמרה עבורי ובשבילי. אלפי תודות רבנו היקר על מילים שנכנסות ללב ומחיות את הנשמה.

 • 11.06 11:57

  מי צריך את ה: 'בכיר בפיקוד צפון' שיגיד לנו: 'כמה אלפי טילים ישוגרו מהצפון...'?! הרי זה המילים של רבנו הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א מעל ארבעים (40) שנה שמזהיר את עם ישראל בכל העולם!

 • 11.06 11:55

  כבוד הרב היקר לנו מאד😄 שמעתי את ההרצאה (רמלה - תיקון המידות חיים חדשים 11.06.2024 shofar.tv/lectures/1607) זה משאיר אותנו ללא מילים כמה אנחנו צרכים רק להודות ולהסתכל רק בטוב והתחזקתי בקטע של לפתוח ב: אורחות צדיקים כי קראתי לרוב שערי תשובה. זה כל כך נכון בקטע של לבטוח ולדבר עם השי"ת. זה משאיר אותי כל כך בהרגשה של כמה קטנוני זה להתלונן על שטויות וגם בבית בכללי צריך להפוך את בני הבית למלכים ולהתחזק בכל מצב בכל מקום ולהפך כמה טוב זה לקבל הכל בשירה: "עבדו-עבדו את השם בשמחה בואו לפניו לפניו ברננה"!!!!🧬🌸👑🌟💫!! (תהלים ק, ב) ובדיוק כבוד הרב גם דיבר על החטופים על הניסים שהיו שם שהרי השי"ת שחילץ אותם אם כן כמה השי"ת קרוב אלינו כי הכל השי"ת יכול לעשות לטובתנו!... אנחנו אוהבים אותך הרב תשיר תמיד תשמח תמיד זה הופך אותנו למאושרים!😄 אנחנו כמו מגנט אחרי רבינו הקדוש 🌷

 • 11.06 11:53

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! אני רוצה להודות לכבוד הרב שליט"א על שיעור הבוקר! (בלי תפילה לא מקבלים - חלק ט' 10.06.2024, shofar.tv/lessons/17232) הדברים עוררו אותי מאוד ועשו רושם גדול. ברוך השם מרוב עשייה ומטלות הבית קשה למצוא הזדמנות להתפלל עם כל הלב והנשמה בדמעות ולהתחנן לבורא עולם תוך כדי הבנה ומחשבה ש: "אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ" (דברים ד, לה). והיום ברוך השם בזכות שיעור הבוקר של כבוד הרב היקר שליט"א הצלחתי! אני כבר שנים רוצה ליצור קו בגדים צנועים לפי ההלכה וכבוד הרב אפילו בירך בעבר וזה היה תקוע שנים. כל מאמץ שלי עלה בתוהו מניעות ומחסומים עד שכמעט ויתרתי על הרצון. והיום ברוך השם זכיתי שנענתה תפילתי והתחלתי את התהליך ליצירת מספר דגמים של שמלות צנועות. ממש כמו חלום שמתגשם ורוקם עור וגידים. ואני בטוחה שהתפילה היום עשתה פירות בנוסף לכל הברכות והתפילות שהיו עד כה. אודה לברכתו של כבוד הרב היקר שליט"א שתהיה הצלחה גדולה ללא מניעות כלל ושאזכה ליצור בגדים צנועים כרצון שמים ולהלביש את בנות ישראל בבגדים צנועים ומכובדים כראוי לבנות מלך! תודה רבה כבוד הרב על הכל מכל וכל!

 • 11.06 11:51

  שלום כבוד הרב, אני מעדכנת את הרב שאחרי שרקדנו ושרנו "עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" תהלים ק, ב) עם אסתר וכל הילדים, ב"ה אסתר אכלה כמו שצריך והלכה לישון ממש טוב, אח"כ קילחתי אותה וישתבח שמו לעד ראיתי שיוצאת לה הדלקת מהאוזן ועכשיו יודעים מה כואב לה. אפשר לבקש עוד ברכה מכבוד הרב שהברכות והעצות תמיד מועילות! שבעזרת השי"ת יעבור לה הדלקת באוזניים מהר ושתרגיש טוב (אמן). שמה אסתר בת א. תודה רבה כבוד הרב על הכל!

 • 10.06 16:38

  חמותי שתהיה בריאה כבר במשך כמה חודשים יש לה שיעול עם ליחות ומציק לה (ל"ע) שום דבר לא עזר לה בעלי אמר לה: 'לשיר את השיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" תהלים ק, ב) בשמחה מהלב! ואמונה בהשי"ת שהכל לטובה!' והתקשרה אליו למחרת כולה בהתרגשות שב"ה עבר לה השיעולים! והיא לא מאמינה איך מפעם אחת נהיה לה ישועה. לחמי בעלי אמר לשיר לפני התאוריה ולהאמין: שהכל מאיתו יתברך! ואם יעבור ברוך השם ואם לא מאת השם לטובה!! ובעזרת השם מחכים לתאוריה שלו בהתרגשות סליחה שזה ככה ארוך. מודים לך על הכל ולפני הכל תודה רבה להשם יתברך שזכינו בך בדורנו אין לתאר כמה נפשות הצלת וכמה פעם אתה מציל את אותה נשמה מהכל פשוט מחולי מצער ורגעי משבר תודה-תודה-תודה לך. יה"ר שהשי"ת ישמח אותך ואת משפחתך כפל כפליים! ויהי רצון מאת השי"ת שתזכה לכל ברכות התורה לעולם (אמן) אוהבים אותך ומעריכים אותך מאוד.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים