טוען...

משקלם של צדיקים

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 25.01.2016, שעה: 20:03

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/5805  25-1-16

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים".

אומרים חכמים זכרונם לברכה, מדוע כתוב למשה ולישראל? והלא משה בכלל ישראל הוא? להודיע ששקול משה כנגד כל ישראל. כך מביא רש"י זכרונו לברכה על המקום.

ויש לשאול מה רוצים חכמים זכרונם לברכה ללמדנו בזאת? וכי מאי נפקא מינא שקול, לא שקול, לכמה שקול? הלא המטרה של הפסוק מתייחסת לשמיעה של יתרו, "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים", אז כל הענין של הפסוק, מה שמועה שמע ובא, אז מה יש מקום בתוך הפסוק הזה למדוד מי שקול כנגד מי, אם משה שקול כנגד כל ישראל.

אבל אם נסתכל מסביבנו אנו רואים שכל המדידות אצלנו בינינו לבין אחרים וכן בין אדם לחברו, הם רק כשמדובר במעלות האדם החומריות, דהיינו ההישגים וההצלחות בגשמיות, מי מרויח יותר, מי מוצלח יותר, מסתכל על כל אחד כיצד הוא לבוש, במה הוא נוסע, באיזה בית הוא גר, עם מי הוא מתחבר, מה הקשרים שלו, וכך ידוע שבעולם כל אחד שווה לפי מה שהוא מרויח בכל חודש, וזהו מקור של כל המידות וכל המצבים המפריעים לאדם בעבודתו. כיון שאדם מייחס חשיבות לחומריות ולאנשים שמשופעים בחומריות ומוצלחים בזה, לכן זה המקור של כל המידות והמצבים המפריעים לאדם בעבודתו, לכן הוא רץ אחרי החומר לרדוף ולהשיג לפחות כמו אלה שהם במעמד הביניים.

אבל כשמדובר על מעלות נפש, או על הישגים ברוחניות, או על מסירות נפש, או על עמידה בנסיונות, או על תיקון המידות, אז יש לאנשים עין טובה, והם לא מתמודדים ולא מקנאים, אלא שכל אחד יתעלה כמה שהוא ירצה, זה לא מפריע לי. אומרים הוא לומד 12 שעות רצוף, שיהיה בריא, שיהיה בריא. אומרים אחד מרויח חצי מיליון בחודש, איך? תגיד לי איך הוא עושה את זה? איך הוא הצליח? מאיפה זה? איך יתכן?

על כן גם מי שלומד מוסר ומתעלה, הוא עושה לשם שמים מוחלט כי אין לו  מזה שום כבוד ושום הסכמה, ואפילו לא התעניינות מהסביבה, זאת אומרת אדם יכול להתעלות בעילויים גדולים, כל מי שמתבונן מבין שפה יש לנו אדם מאד מיוחד, ואף אחד לא מעניין אותו בכלל, מי מתייחס אליו בכלל, לא סופרים אותו, סופרים רק מעות, שטרות, אנשים שיש להם מעמד וסטטוס בחברה. מי היום מקנא בתפקיד של רב אמיתי, מי מעריך ראש ישיבה אמיתי או  משגיח רוחני אמיתי, וכל שכן עובד, עובד שלומד מוסר בסתר ושואף לתיקון מידותיו, הרי מלגלגים, "וסר מרע משתולל", הפוך, מי שסר מרע עוד מחזיקים ממנו שוטה.

לזה כיוונה התורה, יש לך אדם ששקול כנגד כמה בני אדם מצד מעלות הנפש, והדברים מוסברים באריכות, בספר חובת הלבבות שער חשבון הנפש בחשבון התשעה ועשרים, ושם ציטוט קצר שיתבונן יתרון נפשו על גופו, אדם צריך להתבונן תמיד שיש יתרון  נפשו על גופו, רוב בני האדם משקיעים בעבור גופם ולא בעבור נפשם, ויכיר יתרון קצת בני האדם על קצתם, אז גם צריך שאדם יתבונן בשער חשבון הנפש צריך להתבונן גם על יתרון שיש יתרון לקצת בני אדם על קצתם, עד שאחד שקול כנגד אלף בני אדם.

וידע, כי יתרונו אינו מכוחות גופו, אך מצד מעלות נפשו. זאת אומרת אם אחד אם יש לו ביליון דולר, ואחד הוא תפרן אין לו שום מעלה על זה שהוא תפרן, המעלות נמדדות לא מכוחות גופו, אלא מצד מעלות נפשו, שאחד שקול כנגד אלף, למשל. דוד המלך שקול כנגד שבעים אלף מישראל. ופעם נתנו על זה דרשה בהרחבה.

מה שחשוב לאדם אלו ההישגים הנפשיים ולא החומריים.

כדבר הזה אנחנו רואים במלחמת מדין, כתוב שם שפנחס היה שקול כנגד כל פקודי החיל, והכוונה שבגלל פעולתו במסירות נפש, ככתוב "ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו" ועמד מול כולם, וכנגד כולם, בזה הוא הראה שהוא שווה כנגד כולם, מה גם שאפילו משה ואהרן רפו ידיהם כמבואר שם.

בשבת דיברנו על זה שהיינו בסוף השבוע עם הציבור, אז שואלים אנשים שאלה: "איך כל הרבנים הגדולים לא מדברים על הבשר והעופות וכל מיני דברים, איך לא מדברים?"

אז הבאנו את הדוגמא איך יכול להיות שזמרי בן סלוא בא וגורר את המדיינית כזבי בת צור בציצית ראשה מביא אותה למשה רבינו ושואל אותו: "זאת מותרת או אסורה?"

אומר לו: "אסורה!"

-          "ולך מי התיר בת יתרו?"

ולוקח אותה לאהל ורואים שהוא מתכוון לעשות עבירה ואף אחד לא מדבר, ונמצאים שמה גדולי הדור, משה ואהרן ושבעים זקנים, אף אחד לא מדבר. ורואים עבירה בפרהסיא.

"ויקום מתוך העדה", קם בן אדם אנונימי לא מוכר עד עכשיו, לא מפורסם בתורה, ולוקח רומח בידו ועושה מעשה, והקב"ה אומר שהוא הציל את כל ישראל כולל משה ואהרן. בקנאו את קנאתי ולא כיליתי את בני ישראל, איך זה יכול להיות?

אז יש כמה תירוצים, אבל התירוצים ישתנו לפי כל דור ודור, אבל אפשר שיהיה מצב שגדולי הדור יהיו נוכחים אפילו בשעת איסור ולא פועלים מאומה, ויקום אדם פשוט מתוך העדה ויכול למחות ולפעול ולמגר את התופעה. זה כח של פנחס שהוא הוא אליהו הנביא. זאת אומרת, לא צריך לפעור עיניים של שור בשביל לתמוה הכיצד, יש לנו מעשים מהעבר כבר שיכול ואפשר ויתכן.

אבל מה זה משנה, בסופו של דבר הוא עשה מעשה והמעשה היה מוסכם על הקב"ה, נכון? אז מה אתם חושבים שישראל ישתקו? מה אמרו לו? "הראיתם בן פוטי זה אשר פיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הרג נשיא מישראל", ראיתם כזה דבר? מי הוא בכלל שיעשה כזה דבר? יש פה את משה ואהרן, יש פה שבעים זקנים, אף אחד לא מדבר והוא קם ועושה מה שהוא רוצה? אבל מי הצדיק אותו? הקב"ה. אז זאת אומרת אפשר ואפשר שיקרו מקרים כאלה ולא משנה מה הסיבה.

הרי כתוב שבאחרית הימים שחכמת החכמים תאבד, ובינת הנבונים תסתתר, וכתוב שהאמת תהא נעדרת, והיא תיעשה עדרים עדרים, ושהלכה לא תהיה מצויה אפילו, ולא תהיה הלכה שלא יהיה בה מחלוקת, ורואים את הדברים בחוש ושחוצפה יסגא וכו' וכו', כל הנאמר בסוטה, אז מכל מקום רואים פה שפנחס היה שקול כנגד כל ישראל. למה? בזה שהוא עמד מול כולם וכנגד כולם הראה שהוא שווה כנגד כולם, מה גם שאפילו משה ואהרן רפו ידיהם כמבואר שם.

אז כמו שרואים בהישגים הרוחניים החיוביים, אותו דבר רואים בעבירות. אז לא רק שאנשים לא מתערבים ולא מקנאים באנשים שעושים מצוות למעלה מכשיעור, אותו דבר רואים בעבירות, ישנן עבירות כגון שנאת חינם, לשון הרע, מלבין פני חברו, שכל כך החמירו בהם חכמים זכרונם לברכה והעמידו אותם בשווה לכל שאר עבירות כאילו עובד עבודה זרה, הרי זה נורא ואיום, מה ההשוואה בין לשון הרע ועבודה זרה? אבל כך קבעו חכמים זכרונם לברכה, כי המשקל של העבירות הללו משקל מיוחד ומכוון היטב, והמקור שממנו מגיע אדם לדיבור לשון הרע הוא אותו מקור לעבוד עבודה זרה. וכך פשטו לשונם לדבר סרה במי שהטיב להם עשרות שנים.

אם משה רבינו זכה להנהיג דור דעה בתנאים כאלו, הרי הוא שקול כנגד כולם. ככתוב "משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו", כל הזכויות של כל הדור ההוא, הכל תלוי במשה רבינו. זכה וזיכה את הרבים, והוא שקול כנגד כולם,

כך גם הסבא זכר צדיק לברכה, היה מעריך את הישיבה לפי התלמידים המובחרים שבה, הכיתה והחברה נמדדים לפי ההישגים המובחרים שבהם ולא לפי הפחותים, כי קנה המידה זהו מעלות הנפש, הנה לדוגמא, קהילות פז מקפידים על קלה כבחמורה בכל אתר ואתר, נשלחה לי תמונה של מנין וחצי שמתפללים ברחובות ברחוב, כי אין מנין כשר למצוא, שליחי ציבור אוכלים נבלות וטרפות, אין להם איפה להתפלל, עשו מנין ברחוב. גשם בחוץ, שמו למעלה איזה יריעה ועם מטריות מתפללים באמצע הרחוב, כדי שיהיה מנין כשר. נו, שלחתי את התמונה הלאה וכבר נמצאה אשה שתורמת להם את הדירה שלה בשביל שיוכלו להתפלל כראוי. מסיימת שיפוץ תוך שבוע ונותנת להם את האפשרות להתפלל שם. זה מסירות נפש לקיים הלכה. רוצים להתפלל במנין אין מנין מה ע ושים? מעמידים מניחן, אין בית כנסת איפה תתפלל? כולם מתפללים בבתי כנסת מנחה, איפה יתפללו? מתפללים ברחובה של עיר.

אז הכיתה והחברה נמדדים לפי ההישגים המובחרים שבהם ולא לפי הפחותים, כי קנה המידה זהו מעלות הנפש, ובמעלות הנפש אכן משה רבינו היה שקול כנגד כל ישראל, ואת זה רצתה התורה להדגיש כסיבה לביאת יתרו למדבר, ונחזור על הפסוק ונראה: "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים", ושאלנו למה צריך להגיד משה ולישראל עמו? הרי משה הוא בכלל ישראל? אלא שמשה שקול כנגד כל ישראל. במעלות הנפשיות הרוחניות יש מי שקול כנגד אלפים ורבבות. זה הערך האמיתי של אדם, לא מה יש לו בחומר.

רבי חנינא בן דוסא בחומר לא היה לו שום דבר, הוא היה עני מרוד. אבל הוא היה גדול הדור, הוא היה צדיק יסוד עולם, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, נו, והעריכו אותו אתם חושבים? אם היו מעריכים אותו אז ראינו בספרי המוסר, היו דואגים לו קצת, באו לקבל אצלו ברכות אבל אף אחד לא נתן לו אפילו לאכול, והיה לו די בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, יש בעיה להביא לו סל? לארגן לו איזה ארגז? לתת לו משהו? שום דבר. לכן מייללת הבת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, והיא ממשיכה מה שלכאורה מיותר, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת עד ערב שבת, זה הקריאה שכולם קוראים, אבל תקרא ככה: וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת? אחרי שכל העולם  ניזון ממנו אתם משאירים אותו רעב ככה? כן, ככה זה פני הדור בכל דור ודור.

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת