טוען...

משקלם של צדיקים

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 25.01.2016, שעה: 20:03

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/5805  25-1-16

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים".

אומרים חכמים זכרונם לברכה, מדוע כתוב למשה ולישראל? והלא משה בכלל ישראל הוא? להודיע ששקול משה כנגד כל ישראל. כך מביא רש"י זכרונו לברכה על המקום.

ויש לשאול מה רוצים חכמים זכרונם לברכה ללמדנו בזאת? וכי מאי נפקא מינא שקול, לא שקול, לכמה שקול? הלא המטרה של הפסוק מתייחסת לשמיעה של יתרו, "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים", אז כל הענין של הפסוק, מה שמועה שמע ובא, אז מה יש מקום בתוך הפסוק הזה למדוד מי שקול כנגד מי, אם משה שקול כנגד כל ישראל.

אבל אם נסתכל מסביבנו אנו רואים שכל המדידות אצלנו בינינו לבין אחרים וכן בין אדם לחברו, הם רק כשמדובר במעלות האדם החומריות, דהיינו ההישגים וההצלחות בגשמיות, מי מרויח יותר, מי מוצלח יותר, מסתכל על כל אחד כיצד הוא לבוש, במה הוא נוסע, באיזה בית הוא גר, עם מי הוא מתחבר, מה הקשרים שלו, וכך ידוע שבעולם כל אחד שווה לפי מה שהוא מרויח בכל חודש, וזהו מקור של כל המידות וכל המצבים המפריעים לאדם בעבודתו. כיון שאדם מייחס חשיבות לחומריות ולאנשים שמשופעים בחומריות ומוצלחים בזה, לכן זה המקור של כל המידות והמצבים המפריעים לאדם בעבודתו, לכן הוא רץ אחרי החומר לרדוף ולהשיג לפחות כמו אלה שהם במעמד הביניים.

אבל כשמדובר על מעלות נפש, או על הישגים ברוחניות, או על מסירות נפש, או על עמידה בנסיונות, או על תיקון המידות, אז יש לאנשים עין טובה, והם לא מתמודדים ולא מקנאים, אלא שכל אחד יתעלה כמה שהוא ירצה, זה לא מפריע לי. אומרים הוא לומד 12 שעות רצוף, שיהיה בריא, שיהיה בריא. אומרים אחד מרויח חצי מיליון בחודש, איך? תגיד לי איך הוא עושה את זה? איך הוא הצליח? מאיפה זה? איך יתכן?

על כן גם מי שלומד מוסר ומתעלה, הוא עושה לשם שמים מוחלט כי אין לו  מזה שום כבוד ושום הסכמה, ואפילו לא התעניינות מהסביבה, זאת אומרת אדם יכול להתעלות בעילויים גדולים, כל מי שמתבונן מבין שפה יש לנו אדם מאד מיוחד, ואף אחד לא מעניין אותו בכלל, מי מתייחס אליו בכלל, לא סופרים אותו, סופרים רק מעות, שטרות, אנשים שיש להם מעמד וסטטוס בחברה. מי היום מקנא בתפקיד של רב אמיתי, מי מעריך ראש ישיבה אמיתי או  משגיח רוחני אמיתי, וכל שכן עובד, עובד שלומד מוסר בסתר ושואף לתיקון מידותיו, הרי מלגלגים, "וסר מרע משתולל", הפוך, מי שסר מרע עוד מחזיקים ממנו שוטה.

לזה כיוונה התורה, יש לך אדם ששקול כנגד כמה בני אדם מצד מעלות הנפש, והדברים מוסברים באריכות, בספר חובת הלבבות שער חשבון הנפש בחשבון התשעה ועשרים, ושם ציטוט קצר שיתבונן יתרון נפשו על גופו, אדם צריך להתבונן תמיד שיש יתרון  נפשו על גופו, רוב בני האדם משקיעים בעבור גופם ולא בעבור נפשם, ויכיר יתרון קצת בני האדם על קצתם, אז גם צריך שאדם יתבונן בשער חשבון הנפש צריך להתבונן גם על יתרון שיש יתרון לקצת בני אדם על קצתם, עד שאחד שקול כנגד אלף בני אדם.

וידע, כי יתרונו אינו מכוחות גופו, אך מצד מעלות נפשו. זאת אומרת אם אחד אם יש לו ביליון דולר, ואחד הוא תפרן אין לו שום מעלה על זה שהוא תפרן, המעלות נמדדות לא מכוחות גופו, אלא מצד מעלות נפשו, שאחד שקול כנגד אלף, למשל. דוד המלך שקול כנגד שבעים אלף מישראל. ופעם נתנו על זה דרשה בהרחבה.

מה שחשוב לאדם אלו ההישגים הנפשיים ולא החומריים.

כדבר הזה אנחנו רואים במלחמת מדין, כתוב שם שפנחס היה שקול כנגד כל פקודי החיל, והכוונה שבגלל פעולתו במסירות נפש, ככתוב "ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו" ועמד מול כולם, וכנגד כולם, בזה הוא הראה שהוא שווה כנגד כולם, מה גם שאפילו משה ואהרן רפו ידיהם כמבואר שם.

בשבת דיברנו על זה שהיינו בסוף השבוע עם הציבור, אז שואלים אנשים שאלה: "איך כל הרבנים הגדולים לא מדברים על הבשר והעופות וכל מיני דברים, איך לא מדברים?"

אז הבאנו את הדוגמא איך יכול להיות שזמרי בן סלוא בא וגורר את המדיינית כזבי בת צור בציצית ראשה מביא אותה למשה רבינו ושואל אותו: "זאת מותרת או אסורה?"

אומר לו: "אסורה!"

-          "ולך מי התיר בת יתרו?"

ולוקח אותה לאהל ורואים שהוא מתכוון לעשות עבירה ואף אחד לא מדבר, ונמצאים שמה גדולי הדור, משה ואהרן ושבעים זקנים, אף אחד לא מדבר. ורואים עבירה בפרהסיא.

"ויקום מתוך העדה", קם בן אדם אנונימי לא מוכר עד עכשיו, לא מפורסם בתורה, ולוקח רומח בידו ועושה מעשה, והקב"ה אומר שהוא הציל את כל ישראל כולל משה ואהרן. בקנאו את קנאתי ולא כיליתי את בני ישראל, איך זה יכול להיות?

אז יש כמה תירוצים, אבל התירוצים ישתנו לפי כל דור ודור, אבל אפשר שיהיה מצב שגדולי הדור יהיו נוכחים אפילו בשעת איסור ולא פועלים מאומה, ויקום אדם פשוט מתוך העדה ויכול למחות ולפעול ולמגר את התופעה. זה כח של פנחס שהוא הוא אליהו הנביא. זאת אומרת, לא צריך לפעור עיניים של שור בשביל לתמוה הכיצד, יש לנו מעשים מהעבר כבר שיכול ואפשר ויתכן.

אבל מה זה משנה, בסופו של דבר הוא עשה מעשה והמעשה היה מוסכם על הקב"ה, נכון? אז מה אתם חושבים שישראל ישתקו? מה אמרו לו? "הראיתם בן פוטי זה אשר פיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הרג נשיא מישראל", ראיתם כזה דבר? מי הוא בכלל שיעשה כזה דבר? יש פה את משה ואהרן, יש פה שבעים זקנים, אף אחד לא מדבר והוא קם ועושה מה שהוא רוצה? אבל מי הצדיק אותו? הקב"ה. אז זאת אומרת אפשר ואפשר שיקרו מקרים כאלה ולא משנה מה הסיבה.

הרי כתוב שבאחרית הימים שחכמת החכמים תאבד, ובינת הנבונים תסתתר, וכתוב שהאמת תהא נעדרת, והיא תיעשה עדרים עדרים, ושהלכה לא תהיה מצויה אפילו, ולא תהיה הלכה שלא יהיה בה מחלוקת, ורואים את הדברים בחוש ושחוצפה יסגא וכו' וכו', כל הנאמר בסוטה, אז מכל מקום רואים פה שפנחס היה שקול כנגד כל ישראל. למה? בזה שהוא עמד מול כולם וכנגד כולם הראה שהוא שווה כנגד כולם, מה גם שאפילו משה ואהרן רפו ידיהם כמבואר שם.

אז כמו שרואים בהישגים הרוחניים החיוביים, אותו דבר רואים בעבירות. אז לא רק שאנשים לא מתערבים ולא מקנאים באנשים שעושים מצוות למעלה מכשיעור, אותו דבר רואים בעבירות, ישנן עבירות כגון שנאת חינם, לשון הרע, מלבין פני חברו, שכל כך החמירו בהם חכמים זכרונם לברכה והעמידו אותם בשווה לכל שאר עבירות כאילו עובד עבודה זרה, הרי זה נורא ואיום, מה ההשוואה בין לשון הרע ועבודה זרה? אבל כך קבעו חכמים זכרונם לברכה, כי המשקל של העבירות הללו משקל מיוחד ומכוון היטב, והמקור שממנו מגיע אדם לדיבור לשון הרע הוא אותו מקור לעבוד עבודה זרה. וכך פשטו לשונם לדבר סרה במי שהטיב להם עשרות שנים.

אם משה רבינו זכה להנהיג דור דעה בתנאים כאלו, הרי הוא שקול כנגד כולם. ככתוב "משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו", כל הזכויות של כל הדור ההוא, הכל תלוי במשה רבינו. זכה וזיכה את הרבים, והוא שקול כנגד כולם,

כך גם הסבא זכר צדיק לברכה, היה מעריך את הישיבה לפי התלמידים המובחרים שבה, הכיתה והחברה נמדדים לפי ההישגים המובחרים שבהם ולא לפי הפחותים, כי קנה המידה זהו מעלות הנפש, הנה לדוגמא, קהילות פז מקפידים על קלה כבחמורה בכל אתר ואתר, נשלחה לי תמונה של מנין וחצי שמתפללים ברחובות ברחוב, כי אין מנין כשר למצוא, שליחי ציבור אוכלים נבלות וטרפות, אין להם איפה להתפלל, עשו מנין ברחוב. גשם בחוץ, שמו למעלה איזה יריעה ועם מטריות מתפללים באמצע הרחוב, כדי שיהיה מנין כשר. נו, שלחתי את התמונה הלאה וכבר נמצאה אשה שתורמת להם את הדירה שלה בשביל שיוכלו להתפלל כראוי. מסיימת שיפוץ תוך שבוע ונותנת להם את האפשרות להתפלל שם. זה מסירות נפש לקיים הלכה. רוצים להתפלל במנין אין מנין מה ע ושים? מעמידים מניחן, אין בית כנסת איפה תתפלל? כולם מתפללים בבתי כנסת מנחה, איפה יתפללו? מתפללים ברחובה של עיר.

אז הכיתה והחברה נמדדים לפי ההישגים המובחרים שבהם ולא לפי הפחותים, כי קנה המידה זהו מעלות הנפש, ובמעלות הנפש אכן משה רבינו היה שקול כנגד כל ישראל, ואת זה רצתה התורה להדגיש כסיבה לביאת יתרו למדבר, ונחזור על הפסוק ונראה: "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים", ושאלנו למה צריך להגיד משה ולישראל עמו? הרי משה הוא בכלל ישראל? אלא שמשה שקול כנגד כל ישראל. במעלות הנפשיות הרוחניות יש מי שקול כנגד אלפים ורבבות. זה הערך האמיתי של אדם, לא מה יש לו בחומר.

רבי חנינא בן דוסא בחומר לא היה לו שום דבר, הוא היה עני מרוד. אבל הוא היה גדול הדור, הוא היה צדיק יסוד עולם, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, נו, והעריכו אותו אתם חושבים? אם היו מעריכים אותו אז ראינו בספרי המוסר, היו דואגים לו קצת, באו לקבל אצלו ברכות אבל אף אחד לא נתן לו אפילו לאכול, והיה לו די בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, יש בעיה להביא לו סל? לארגן לו איזה ארגז? לתת לו משהו? שום דבר. לכן מייללת הבת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, והיא ממשיכה מה שלכאורה מיותר, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת עד ערב שבת, זה הקריאה שכולם קוראים, אבל תקרא ככה: וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת? אחרי שכל העולם  ניזון ממנו אתם משאירים אותו רעב ככה? כן, ככה זה פני הדור בכל דור ודור.

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים