טוען...

מידת האכזריות | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.12.2013, שעה: 07:14

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה". הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. המשנה באבות אומרת שצריך להתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא המורא שיש לאנשים מן המלכות היו בולעים אחד את השני חיים. 

המשנה הזו נאמרה לכולנו, שעלינו להתפלל בשלום המלכות מפני שהמלכות קובעת את סדרי העולם. בני אדם חוששים מאימת מלכות ולכן נעצרים כוחותיהם ודרישותיהם בשעה שזה מנוגד לתקנת המלכות, ז"א החוק מונע מהרבה אנשים מלעבור עבירות כי הם יודעים שהם יכלאו יענשו יקנסו וכו'. לולא זאת יתכן והיינו מגיעים למצב שאיש את רעהו חיים בלעו, משל למה הדבר דומה, לרשת רמזורים תקינה, אז התחבורה מנותבת כראוי, יש חריגים של אנשים שעוברים על החוק אבל בסך הכל זה בסדר, אבל אם מתקלקלים הרמזורים אתה רואה איש את רעהו בולעים, כל אחד רוצה אני יעבור קודם אני.... כמעט ואף אחד לא נותן לאף אחד זכות קדימה. 

באדם טמונה מידה רבה של רשעות ואכזריות, שיכול להגיע עד כדי לבלוע את חברו בחיים, היום זה לא בעיה, רואים שאנשים אוכלים אנשים לא קניבלים. את הסוד הזה גילו לנו חכמים ז"ל כי אין אנו מאמינים בכך, לכן הם גילו לנו שאדם יכול לאכול את חברו חי, היום שומרים גופות במקרר וזה, וסבורים שמידת האכזריות שבאדם מועטת היא, לכן חכמים גילו לנו שאפשר לבלוע בחיים. 

בפרשת השבוע יש לראות מעין הדבר הזה באכזריותם של המצרים, וכשעוסקים בזה דומה בעינינו שהמידה הזאת היא רק אצל המצרים, ולנו אין שייכות כלל לזה, אבל כדי להפקיע את הטעות אז הקדמנו את המשנה באבות שזה אפשרי בכל אדם, מה שנקרא עכשיו. 

"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", למה נתאנחו? מפני שאמרו חרטומי מצרים לפרעה, אין לך רפואה, הוא היה מצורע, אין לך רפואה אם לא נשחט מקטני ישראל 150 ילדים בבוקר 150 ילדים בערב, ואתה תרחץ בדמם פעמיים ביום, בשביל שתעבור לך הצרעת. עד היכן מגיעה מידת אכזריות לשחוט 300 תינוקות ולרחוץ בדמם, רשעות כזאת טמונה באדם, הרי אפילו בעלי חיים אין בהם רשעות כזאת, לכן מכנים חיות אדם, לא חיות אלא חיות אדם, כי חיות מה כתוב בהן - לעתיד לבוא יבואו אל הנחש ויאמרו לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה לך? אתה סתם מכיש והורג, אין לך הנאה מזה. ז"א אריה כשהוא דורס זה בשביל לאכול, זה הקיום שלו, זאב טורף ואוכל, זה לא אכזריות, זה הקיום שלו, זה כמו שאתה אוכל עוף, זה לא אכזריות, זה הקיום. רואים שאפילו בבעלי חיים אין רשעות גדולה כל כך שכולם טורפים ודורסים רק להנאתם, ורק בנחש נמצאת מידת רשעות ללא הנאה כלל. ומגלה לנו התורה הקדושה שאפילו באדם נמצאת מידת ארס כזו של רצון להרע ללא הנאה כלל. תראו מה עשו הנאצים הגרמנים ימח שמם וזכרם, מה הם עשו, איזה התעללויות בבני אדם, איזה מחקרים, מה לא עשו מאנשים, סבונים עשו מהם. שהרי מה יתרון יש לבעל לשון הרע שאינו נהנה כלל מדבריו, הנה אתה רואה סוג הנאה, אדם מזיק את חברו היזק, אפשר שללא תקנה, ואין לו שום הנאה מזה. ומעתה אל נטעה שרק פרעה הרשע הגיע למדרגה איומה כל כך, אלא שבכולם נמצאת מידה רעה זו, שהרי חכמים ז"ל אמרו, וכולם באבק לשון הרע, ולשון הרע מעין מידה זו של האכזריות, אכזריות ללא הנאה. 

יש משנה שאומרת שאדם יכול לקחת את העור של אביו ואמו שמתו ולעשות מהם כסאות ושטיחים בבית. זה האדם. וזו הארה נפלאה, אך עדיין לא ירדנו לעומק הדברים. נמצאות באדם תכונות שיכול מצד אחד להגיע עד למעלות העליונות, ומאידך יתכן וירד עד הדיוטא התחתונה ממש, הפך ליבם לשנוא עמו, כתוב בתהילים, דייק בלשון שלא נאמר שהם רכשו להם המצרים לב חדש אלא הפך ליבם, שאותו הלב עצמו שהיה מלא אהבה לישראל עד שמינו את יוסף למלך עליהם במשך שמונים שנה, וכל מצרים לא עשו דבר ולא הרימו ידיהם ורגליהם ללא יוסף, וגם כלל ישראל חיו במצרים בשלום ובשלוה, אותו הלב נהפך להיות מלא שנאה ואכזריות לישראל כמו בש"ס. וכל מטרתם ומחשבותם רק למצוא עצות והתחכמויות היאך להרע לישראל. וכמו שכתוב "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך" בכל עבודה שהעבידו את ישראל דאגו שתהיה עבודת פרך. וכן מובא במדרש שנתנו מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים, כל מה שהיו נותנים היו נותנים להם כדי לענותם, כל המצב הנורא שהיה ספוג רשעה ואכזריות כל כך, נבע מאותו לב שהיה רצוף אהבה לישראל יום לפני, וביום אחד הכל התהפך, מה זה התהפך מקצה אל קצה, מאהבה לרשעות, מחמלה לאכזריות. כמו כן במה שנוגע לנו, גם בנו נמצאים שני הניגודים הללו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע, נמצאים לפני אדם שתי דרכים, בדרך אחד יש בכוחו להשיג השלמות האמיתית שהיא החיים והטוב, ומאידך יכול להתדרדר עד לרשעות עמוקה שאין לה שיעור. יש אנשים שרוצחים את הנשים שלהם בגלל אהבה, הוא אוהב אותה כל כך שאם משהו לא מסתדר והיא לא עושה בדיוק, ככה הוא חושב שהוא אוהב אותה, הוא לא יודע שהוא אוהב את עצמו, אבל הוא אוהב אותה כל כך שאם היא לא עושה אז הוא רוצח אותה. הוא אוהב את אשתו כל כך אבל אם היא לא נשמעת לו בשביל להכעיס אותו הוא רוצח את הילדים, ממש כמו פרעה והמצרים, הוא רוצח את הילדים, שמה עוד פרעה נהנה מדמם ה' ירחם בשביל לצאת מצרעת, פה הוא רוצח להרגיז אותה, שתסבול כל החיים, אם הוא לא רצח אותה גם. וזה מעשים של כל יום. 

וכמבואר בגמרא, שבעה שמות יש לו ליצר הרע עד שהקב"ה קראו רע, שבעה שמות, והקב"ה קראו רע, ואם הקב"ה קרא לו רע הרי ביאורו שהוא רע ללא תכלית, ובודאי שיש סיבות שונות שיגיע למצב זה. אך הכל טמון בכוחות של האדם. כמו כן לצד הטוב יכול להגיע עד למעלות העליונות ממש, אמנם דרוש לכך עבודה מתמדת בהדרגה, אבל כל מי שלא יעמול בכך אין לו תקוה בעולמו. אין לו תקוה בעולמו. 

אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, אומר שלמה המלך במשלי. הגאון מוילנא אומר שאם אין אדם עובד ומתייגע כדי לעלות למעלה למשכיל - להיות משכיל, אזי חס ושלום הוא מתדרדר אל שאול מטה, אוטומטית. כי אם הוא לא עובד עם כוחות נפשו להעפיל אז הטבע והתכונות של הגוף הם המדריכים ומנהיגים אותו וטבעי האדם וכוחותיו דוחקים אותו עד שאול מטה, כי בטבעו של אדם זה לשקוע ולצלול, אם הוא מניח את עצמו הוא צולל במיטה בדכאון כאילו, אין לו טעם לקום, אין לו קשקושים. זה כמו מטוס, יש לו את הכח להרים את עצמו עד למעלה בזכות מה - המנועים, אבל אם הוא יסגור את המנועים - ססס עד שאול מטה, אם תשתמש בכח של המידות עם דחף של מנועים, תנוע את עצמך קדימה, אתה יכול לעלות לנסוק שמימה, אבל אם לא - אתה צולל ישר, ישר, אם אתה לא עובד כל יום מוסר, מתרומם לכמה שעות, ובערב עוד כמה שעות, וככה להחזיק כמו קרבן התמיד שהיה מכפר ככה לעבוד בשביל להיות במצב של עליה או התבוננות או משהו, אוי ואבוי, בן אדם יום יומיים טרררר זה כבר לא אותו אדם, כל מה שהוא הגיע - מאבד. 

ואל נשלה את עצמנו שאין הדברים כן מפני שאין אנו רואים בעליל את הירידה למטה, כי עלינו להבין שכוחות הרע ומידות טמונים עמוק בלבב, ויתכן שאינו מכיר בהם כלל, אבל ה' יתברך שהוא בוחן ליבות מכיר ויודע את מצבו האמיתי, הקב"ה הוא לבדו מכיר את לב האדם, כמו שכתוב "כל דרך איש זך בעיניו", ביאר רבינו יונה, שדרכו של אדם ישרה וזכה בעיניו לכן אינו יודע את מצבו הנכון, אם אתה בעיני עצמך בסדר והלואי וכולם יהיו כמוך, ותאמין לי אם כולם יהיו כמוני אז המשיח יבוא היום, זה דיבר על זה שלמה המלך. כל דרך איש זך בעיניו, אז לכן לא צריך תיקון ולא צריך בדיקה ולא צריך לימוד הכל בסדר, הוא המודל לחיקוי, כולם צריכים לחקות אותו. אבל רק ס"ד יכולה להכשיר את לבבו של אדם לה' יתברך, אז צריך מאמץ וס"ד, להתפלל לס"ד, שה' ידריך אותנו בדרך ישר לא לסטות ולא לנטות מדרכי התורה אמן ואמן.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת