טוען...

מדוע נצרכה בריחת משה למדיין? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 24.12.2013, שעה: 17:27

הורדת MP4 הורדת MP3


"משה היה רועה את צאן יתרו וינהג את הצאן אחר המדבר", כדי להתרחק מן הגזל, משה רבינו מצא לנכון לעזוב את הישוב לגמרי, לעבוד את ה' ולהשלים עצמו בתכלית, אף שעי"ז יבדל לגמרי ולא ידע ממצב אחיו שעד עכשיו מסר נפשו עליהם. אולם באשר ידע שחסר לו עדיין בשלמות הנפש, החליט שאינו ראוי להמצא בסביבה של שקר, ועל כן הבין מסיבה שסיבב הקב"ה בריחתו, מפני שמוכרח להרחיק עצמו ממקום עבירה ומסביבה פחותה ולברוח המדברה, מקום שלא נמצא רע במציאות, ושם עליו להתבודד בעבודת ה' ולהגיע למעלות עליונות. אז כתוב שמשה רבינו הלך המדברה להתרחק מן הגזל, ורעה את הצאן של יתרו שם, הוא עוזב את הישוב כדי לעבוד את ה' בשלמות, וכדי להגיע לתכלית השלמות, אפילו שזה יגרום שהוא ייבדל מאחיו שעזר להם וסייע להם מאד, ועכשיו הוא לא ידע אפילו ממצבם, אבל כיון שידע שחסר לו עדיין בשלמות הנפש, החליט שהוא לא ראוי להמצא בסביבה של שקר, כי סביבה של שקר משפיעה שלא יוכל להשיג את השלמות, לכן צריך להתנתק מאנשי שקר מי שרוצה להשיג את השלמות. והוא החליט שהוא אינו ראוי להמצא בסביבה של שקר, על כן הבין את הסיבה שסיבב הקב"ה את בריחתו ממצרים, כיון שמוכרח להרחיק עצמו ממקום עבירה ומסביבה פחותה ולברוח המדברה, מקום שלא נמצא רע במציאות, ושם עליו להתבודד בעבודת ה' ולהגיע למעלות עליונות. אז כל מעלותיו הנפשיות והרוחניות של משה רבינו היו טובות מאד בשביל ההתחלה, אח"כ היה צריך לנתק אותו מהשקר ואנשי השקר מהסביבה הרעה כדי שיקנה את המעלות העליונות בשלמות נפשו ואז יוכל להנהיג את ישראל, וזו הסיבה שסיבב הקב"ה בעצמו שיצטרך לברוח ממצרים. 

גדולה מזו מצינו שאף בשעה שנגלה לפניו הקב"ה בסנה, נאמר "ויסתר משה פניו", וחכמים ז"ל הפליגו בשבחו, ואמרו בשכר "ויסתר משה פניו", זכה שהתקיים בו "ויראו מגשת אליו", עם ישראל פחד לגשת אליו, קרן עור פניו, זה היה בשכר "ויסתר משה פניו" אז "ויראו מגשת אליו". למה הסתיר את פניו? מפני שהוא חשש שהוא עדיין לא ראוי לגילוי שכינה, וחשש שלא הכשיר את עצמו עדיין להשגות גבוהות כאלה, ואם הוא יציץ אפשר שהוא ייפגע, בבחינת הציץ ונפגע, אז מהחשש הזה הסתיר פניו, לא רצה להסתכל בשכינה.

כל אחד ואחד שיזכה למצב כזה שהקב"ה ישרה עליו רוח הקודש, בודאי יחטוף את זה בלי פקפוק. אדרבא, יחשוב שאם הוא לא יתבונן אז זה יחשב לסירוב בפני הקב"ה, אבל אדם העליון מרגיש אחרת, הוא מסתכל לפי נפשו הרוחניות ומבין את הרמיזות של הקב"ה. על כן משה רבינו לפי מעלות נפשו העליונה, הבין לקבל חלק הרוחני שבמעשה ההשגחה ומכולם נתעלה, בשכר "ויסתר משה פניו" שהשכיל להבין מה יקר חסדך אלהים, שלא כל הרוצה לקפוץ קופץ, וצריך להתייגע הרבה להכין עצמו להשגות גבוהות, בשכר זה שלא קפץ והסתיר את פניו זכה ל"ויראו מגשת אליו", וכי בריחתו היא בחינה לזכות על ידה להיות מנהיג, בזכות זה הוא זכה להיות מנהיג. 

אמרו חכמים ז"ל, אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן, הרי לך שני גדולי עולם בדקן הקב"ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלה אותם לגדולה. דוד ומשה. כמו שכתוב במשה "וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאו מן הגזל", הוא שביארנו, משה זכה להבין כל חלקי הרוחניות שבהנהגת ה' יתברך, בין דבר גדול ובין דבר קטן, ומכולם הוא נתעלה ונבדק טוהר נפשו, שבקשתו לזכך שכלו להפיק רצון מה'. משה רבינו עמד על סוד סיבוב ההשגחה העליונה, להנהיג את הצאן אחר המדבר, להרחיק עצמו מן הגזל כדי לא להמצא במקום של מציאות הרע, כל כך גדולה קנאות שלו על הרע והשקר עד שהרגיש הכרח לנפשו לברוח ממקום שנמצא הרע במציאות, ובזה נבדק, שאם נתעלה להבין את רמיזותיו של הקב"ה, ולהבין שהנהגת ה' לתועלתו בתכלית, אז הוא ראוי להיות מנהיג ישראל, כי על ידי שחפצו טהור מוכשר הוא לעמוד על סוד דרכי ה' ולהנהיג הכלל כפי רצון ה' ודרכי התורה להגיעם אל השלמות האמיתית. מישהו אחר שהוא לא בעל מדרגה עליונה לא יכול להבין את השגחת ה' יתברך, על זה שהוא נושא בעול ומשתתף בצערן של ישראל ונותן עינו וליבו להיות מיצר עליהם ונושא בסבלותם ועוזב דרגון שלו, מוריד את הגלימה של הנסיכות ועוזר להם בכל מה שאפשר, ומפריד בין הניצים, וטומן את המצרי בחול, ומסייע לבנות יתרו, כל מה שהוא עושה מה זה, זה גורם לו שיחפשו אותו וירצו להרוג אותו, פרעה רוצה להרוג אותו בגלל שהוא טמן את המצרי? מה זה הדבר הזה? טומן אותו בחול, אז הוא רוצה להרוג אותו פרעה? זה מגיע לו לברוח ולעזוב את המשפחה ואת כל עם ישראל וללכת לארבעים שנה לערך? מה, מה צריך היה לחשוב אדם, זה מגי עלי, אני עשיתי כל כך טוב, חיפשתי צדק יושר, נשאתי בעול, ואיפה הצדק, איפה הצדק? איפה "בצדק תשפוט עמיתך", איך פרעה מוציא עליו גזר דין מוות בלי לשמוע אותו, בלי לקרוא לו לדין, אפילו הרוצחים הכי גדולים בשואה מביאים אותם לדין, מה זה? בלי דין, רוצה להרוג אותו פרעה, זה לא מדרך משפט. הרג, לא הרג, יש עדים, זה נכון, אולי הם עדים שקרים, אולי לא, תן לו זכות לדבר, להגיד, אח"כ תחליט מה שתחליט. 

אלא פרעה פחד ממשה רבינו פחד מוות, מה היה הפחד שלו? הוא שמע מדתן ואבירם המלשינים שהוא הרג את המצרי בשם המפורש, אז הוא פחד בכלל להביא אותו למשפט, למה שלא יהרוג אותו, יגיד כמה מילים והוא ימות, אז ישר הוציא פסק דין שצריך להרוג אותו. בלי משפט ובלי שום דבר, כזה היה הפחד של פרעה ממשה רבינו. וראינו דברים כאלה בימינו, שפוחדים לדון ולהביא לדין ולברר דברים, דברים ידועים, אבל משה רבינו הבין שמה שמנתקים אותו מהעם, מהסביבה של השקר, זה לטובתו, בשביל שיוכל להתעלות במעלות הרוחניות. ומה יש לך יותר טוב ממדבר, ששם אין מציאות הרע, בדומה לזה מה יש לך יותר טוב מבית כנסת ובית מדרש שאין שמה מציאות הרע ורק אנשים אמיתיים טובים, אין לך יותר טוב מזה, אתה יכול להתעלות עכשיו במעלות להשיג השלמות. 

משה רבינו הבין את הכל והכשיר את עצמו וידע שהוא צריך עדיין להשלים את עצמו במדרגות עליונות לקראת התפקיד הגדול שהקב"ה ייעד אותו, והוא הסתיר את פניו ובזכות זה "ויראו מגשת אליו". זה קטע קטן מתוך נקודה של התבוננות של משה רבינו בכל האירועים הסובבים אותו, ולא היה לו טרוניה על זה שהוא היה צריך לעזוב את עמו לארבעים שנה, אדרבא, הוא זכה להיות משה רבינו. 

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות....

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת