טוען...

פרעה הפוליטיקאי

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.01.2015, שעה: 18:33

הורדת MP4 הורדת MP3


כא' טבת תשע"ה - פרשת שמות - פרעה הפוליטיקאי 

"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף".

 גמרא בסוטה יא': רב ושמואל, אחד אמר: חדש ממש ואחד אמר שנתחדשו גזרותיו.

מחלוקת רב ושמואל האם "ויקם מלך חדש" חדש ממש או שנתחדשו גזרותיו? 

יש להתבונן פרעה שחכם גדול היה מכיר את האמת ומכניע עצמו בפניה, כמו שמצינו בפרשת מקץ: ויאמר פרעה: "הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו" אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וגם וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו". 

הרי רק בשומעו פתרון חלומו הכיר את רוח האלוקים אשר ביוסף, הכניע את עצמו ומסר את כל ממשלת מצרים בידו, קל וחומר כשיוסף היה כבר מכלכל את מצרים ואת כל העולם כולו, אז איך היה כבר צריך להחשיב אותו! ועוד כשבא יעקב אבינו: ועלה הנילוס לרגליו ופסק הרעב וחסך מהם חמש שנות רעב, ודאי שאפילו הפתי והשפל ביותר בעולם לא יוכל להשכיח מליבו רגשי ההכרה בטובות האלו. 

אומנם מצינו בחכמים זכרונם לברכה, שאמרו לו "בא ונזדווג לאומה זו" אמר להם: עד עכשיו חיינו משלהם, ואנו מזדווגין להם? פרעה לא הסכים לעצה שנתנו לו, אמרו לו כדאי לרדת על החרדים, כדאי לצאת נגדם, אמר להם איך? כל הזמן הקואליציה היתה רצינית בזכותם, הרבה טובות היו מהם.

 פרעה לא הסכים. הורידוהו מכיסאו שלושה חודשים, ומכיוון שראה כן אמר להם: "כל מה שאתם אומרים אני שומע לכם" יה-בביי !!! "רק הכסא אגדל ממך", אז כשזה מגיע לעניין של הכיסא אפילו פרעה המבין הגדול שהיה כזה שהסכים שהוא יהיה משנה למלך ונתן לו הכל בגלל פתרון חלום, ואחרי כן כלכל את כל מצרים, ואח"כ אביו בא ועשה מופתים. 

ואחר כל זה אומר: איך נזדווג אחרי שחיינו על חשבונם ומשלהם! הורידוהו מהכיסא והחזיק מעמד שלושה חודשים {בינתיים יכלו להכתיר מלך אחר ולא היה יכולה להיות חזרה אחורה, ולבסוף נכנע, בלי שררה בלי שלטון אי אפשר}.

מה עשה? אמר להם: כל מה שאתם אומרים אני שומע לכם, ביטל דעתו לחלוטין.

איך יצאו נגדי: תלמידי חכמים עם שכל כאילו, למדו תורה והכל, אין ביטלו דעתם בשביל כמה בריונים שעמדו בראש הכנופיה, ביטלו דעתם, הפסידו עולמם, ככה זה:

אם פרעה החכם הגדול שמבין שאפילו מפתרון של חלום אחד שיש רוח אלוקים באיש, לא עוזר מאומה כשזה מדובר על כיסאות ומשכורות למשפחה. 

הנה יש למלך הזה הכרה נפלאה ומידה קדושה של הכרת הטוב, שוויתר משום כך על מלכותו שלושה חודשים, ואם כן אף לאחר שלא היה יכול לעמוד בניסיון והסכים להם נו! יש לדונו לכף זכות, כן , אך נשאלת השאלה איך הוא נהפך לרע כל כך, עד שהיה מחדש גזרותיו ונמחה מליבו לגמרי כל הטוב שבו ולא ידע את יוסף.

כאילו לא היה ולא נברא ולא שלח בעלי תשובה לישיבות, ולא החזיר יהודים שהפכו להיות שסניקים, ולא כלום, איך זה יכול להיות שהכל נשכח? 

למדנו מכאן מהן כוחות נפשו של אדם, שבזמן קצר יכול להתגלגל במדרון נורא, מאור החיים למעלה למשכיל, עד רדת שאול מטה בדיוטא התחתונה ממש. ממצב שהוא אמר על יוסף "נמצא כזה איש שרוח אלוקים בו" עד לגזרה "הבה נתחכמה לו" להטביע את כל הילדים, לא רק ישראלים גם מצרים. 

הנה מחה אדם זה מליבו כל מידת הכרת הטוב שהיה בו עד להפליא, ונעשה אחר, מלך חדש אשר לא ידע את יוסף כאילו לא היה יוסף כלל בעולם, ולא עוד אלא שהגיע ברשעותו עד "הבה נתחכמה לו" נורא ואיום. 

רואים מפה כוחות הנפש של האדם: אדם שאינו יציב והוא בר שינוי,

האדם הזה כמובן תלוי באינטרסים, כמובן שאת האינטרסים הוא יגדיר בהלכה, הוא ימצא איזו מאמר חכמים שיוכל לצדק את מעשיו את מחשבותיו {והפתי והלא מבין יסכים שהפסוקים על פי התורה "כאשר יורוך" למשל, ומה קרה עד עכשיו "כאשר יורוך" כל אחד מראה תורה אחרת, כל אחד מורה לכל אחד תורה אחרת, כל אחד אומר משהו אחר}

 אלא לא התורה כבר העניין, אלא הרב מזוז אומר: אנחנו ימניים והם שמאליים ולא יכולים להיות ביחד,

רגע! התורה ימנית או שמאלית ?

דעת תורה זה דעת תורה!! 

מה זה מראש ימני או שמאלי! זה על פי התורה אשר יורוך כשאני בתמונה, וכשאני מחוץ לתמונה: עכשיו זה כפי "התורה" כאשר יורוך יורים אחד בשני! אייי!! 

אבל מאידך גיסא: מאלפינו הרגש הזה בינה בצד הטוב: שיש בכוח האדם להתעלות ולבא בדרך חיים, אפילו אם הוא נמצא בשפל המדרגה, ומידה טובה מרובה, אם פרעה יכול להתהפך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אפשר גם לצאת מבירא עמיקתא ולהגיע לאיגרא רמא. 

ומידה טובה היא מרובה "והבא להיטהר מסייעין לו" אז זה יותר קל, ואין זה כלל מן הנמנעות לעורר את עצמו ולהתנער מעפרו, וברגע אחד יצא מאפילה לאור גדול ואין מעקב בידו. אבל זה רק בתנאי שאין לו גאווה כי אם יש לו גאווה סרוחה היא תקבריהו עמוק עמוק.

אז קל וחומר: אם הבא לטמא שרק פותחין לו, הבא להיטהר: שמסייעין לו, על אחת כמה וכמה. 

מכאן נמצא סתירת כל בניינם של טענת המון בני אדם יושבי חושך וצלמוות, אשר אף יחשבו ברצינות על דרכם ומעלליהם, מוציאים אנחה מליבם ואומרים: מה אוכל לעשות, טבעי הוא כך איך אפשר לשנותו? {מיואשים מעצמם ואומרים, הלוואי ויכולתי, מאז שנולדתי אני כך} שקר ידברו!! ובזה ימצאו די סיפוקם ומשתקעים באבליהם ונופלים בתרדמת מוות ר"ל עם התירוץ הדחוק הזה. 

אבל לא ידעו ולא יבינו אסירי עוני וברזל כי שקר מענה זה בפיהם, ורק עצלותם וכבדות ליבם גרם, כי רצונם להישאר ישנים שוכבים על עריסותיהם סרוחים ולא יניעו אבר, לו חכמו ישכילו זאת כי ביכולתם להסיר מעליהם את כבלי המידות, והמחתרת חתורה לפניהם למהר להימלט על נפשם, אם רק יפעילו את צו ליבם המתעורר לזירוז מיד ולדורות, זאת יכלו לעשות.

אך מה לעשות אנשים ישנים ועצלים ואינם רוצים לשנות. 

כמו שאני מנתח את הדברים: למה השסניקים לא משתנים, ולא קולטים באיזה ביצה עמוקה וסרוחה הם נמצאים, למה? היום לדוגמא תיחשף קלטת אצל איילה חסון שבה מספר אלי ישי לאחד מהאנשים: איך הוא שכנע את הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לזרוק את אמסלם משס, עדיין לא ראינו את הקלטת אבל, לפי הכותרת הזאת הוא שכנע, מה פירוש? הייתי מביא עובדות והרב היה מחליט, מה פירוש שכנע? כלומר שהפעלת לחץ! תחכום וכל מיני טריקים ושתיקים בכדי להשיג את המטרה שחפצת. 

סיפר לי אחד מהרבנים שהרב עדס ראש ישיבה בירושלים, שהיה אצלו דורעי עוד בהתחלה ושאל אותו: "תגיד לי אם הרב ש"ך זכר צדיק לברכה היה יאמר לך משהו ואתה אומר משהוא מה אתה תעשה?"

הוא אמר: "אני ינסה לשכנע אותו",

הבנתם?

אז הוא זרק אותו לכל הרוחות, הוא הבין בדיוק מי הטיפוס. 

יש גדול תורה קוראים לו הרב ש"ך מנהיג הדור ואתה פיצ'ר קטן ואתה תנסה לשכנע את גדול הדור בן שמונים, ואתה רבע ממנו בגיל ואתה תנסה לשכנע אותו כלומר דעתך היא כל כך כבדת משקל שתה תנסה לשכנע אותו, לא אומר אני ישמע לו, הוא כל הזמן אומר לאנשים: אמונת חכמים אמונת חכמים! אבל הוא ינסה לשכנע אותו כלומר הוא אינו מוותר הוא אומר וגם אני אומר ושלא חשוב מה שהרב ש"ך אומר אלא רק מה שהוא אומר, אם הרב לא מה מקבל מה ששכלי הרם אומר אז אני ישכנע אותו, וזה לא פלא כי הוא עבד על הרב ש"ך בסוף. 

ברצוני להקריא לכם כתבה שכתב מרדכי גילת {הארץ} זה שכתב את הספר "קיללת דרעי" מומלץ מאוד לקרא את הספר בכדי להכיר את דורעי וקיללתו {הספר ירד מ- 99 ש"ח ל- 29 ש"ח רוצו אוצו} 

הכותרת: בין ליברמן לדרעי

מבחינת אזרחים החרדים לשלטון החוק, הבחירות האלה הם להפטר משתי מפלגות סקטורליות ומיותרות כיום, שבראשן עומדים אנשים מפוקפקים אביגדור ליברמן ואריה דרעי, ליברמן ודרעי הם חברים אישיים בעלי אינטרס משותף לעשות כמה שיותר לביתם, להלום בשלטון החוק, לפתוח את שערי הכנסת והממשלה בפני עבריינים, למוטת את המשטרה ואת הפרקליטות, להחליש את בתי המשפט, להציף את השירות הציבורי באנשים בלתי ראויים, להפוך את שומרי הסף של השירות הציבורי לבובות. 

האזרח הקטן זה שהמדינה צריכה לשרת אותו לא ממש מעניין אותם, בדיבורים כן במעשים שלא נדע, התלונות הנערמות על שולחני ועל שולחן עמיתי, עוזי דיין ומיכל שבת, מלמדות ששני הפוליטיקאים הציניים האלה, מתייחסים אל בוחריהם במיוחד המבוגרים והמזדקנים כאל עדר מטומטמים, הם בזים להם בדרכם.

 דרעי טיפח שנים את סיפור בקבוקי המים הקדושים, הקללות, המר"ן אמר המר"ן פסק, ועכשיו התחזה למתפטר מרשות שס, עוד מסכת שקרים עלובה שבהמשך אדרש אליה.

ליברמן מצידו עשה ועושה זאת באמצעות הצגת עצמו: כאדם נאור רגיש לזכויות הפרט, לוחם אמיץ בכפיה החרדית, שהחזרתו להנהגת שס תגרום נזק למפלגה. 

ביקש ממני עורך דין אבינועם מגן שעוסק בהגנה המתריעים בשער לפרסם מטעמו כמה שורות של בקשת סליחה מהרב המנוח, למרות שזה מאוחר מידי כתב: אני רוצה לבקש סליחה ולהתנצל בפני הרב עובדיה יוסף, על השנים שבהם השמצתי אותו, טענתי כי מי שתומך בעבריינים, גנבים, ולוקחי שוחד אינו רב, שותף לפשע, כעת מתברר כי הרב בעת שהיה חד וצלול, בחר להרחיק ממנו את אריה דרעי מהסיבות הנכונות, אז באמת סליחה! הקלטת אינה פוגעת במורשתו אלא, בדיוק להפך היא פוגעת בדרעי עצמו ומכאן הצעקה הגדולה שלו. 

דברים ברוח דומה שמעתי גם מאחרים מסקנתם: הרב יוסף שנשמע לעיתים מגדף יריבים אומר דברים הזויים מסית ומה לא, הרב שהשתלח בשולה אלוני וביוסי שריד ובאחרים באלימות נוראה, הרב שקשר לראשו של דרעי "הוא זכאי הוא זכאי" ידע בשורה התחתונה ברגע האמת, מי האיש שעמד שנים בראש התנועה, הוא קרא לילד הזה בשמו האמיתי, עבריין, גנב, מורשע בשוחד, הוא הבין שהאסיר המשוחרר הוא נטל ולא נכס שצריך להתרחק ממנו. 

מה עולה מהקלטת? שמבחינת המר"ן שנשמע מדבר ישר ולעניין ובאופן הגיוני, לא כל התומכים בשס מגיעים מעולם הפשע והדמדומים, יש להערכתו שלושים אחוז ואפילו יותר שאינם מוכנים לתמוך בתנועה שעומד בראשה הוא עבריין מורשע, החזרה דרעי להנהגה הבהיר הרב בצדק תבריח את האנשים האלה מהתנועה, נכון לעכשיו הרב צדק כבר אז, נכון לעכשיו לא כולם ולא רובם מוכנים להיות מזוהים עם תנועה שהיתה חממת פשע, יצאה מזה בעמל רב והנה עכשיו מונהגת בידי מי שמעל בשליחותה, הוא דאג לעצמו ולחבריו, אלה עם החליפות "ורסאצי" שלושה חלקים לא לעניים ולבני העניים, הוא וחבריו התעשרו, האנשים שלמענם הוקמה בעצם שס נשארו למטה הם לא מעניינים אותם. 

ודרעי עצמו האחרון הפך את היוצרות ואנשי החצר שלו גייסו כמה כתבי חצר ממושמעים ובישרו להם על דרמה גדולה: דרעי החליט להתפטר מהנהגת התנועה והכנסת, מהפך כביכול רעידת אדמה במדינה, איך הכנסת והתנועה יחזיקו מעמד בלעדיו.

נוכל נשאר נוכל, למדנו כבר מניסיון החיים וגם דרעי לא השתנה, תרגיל מסריח חדש הוא בישל, הכין מראש מכתב התפטרות, דאג לצלמים, גייס את מועצת הבובות המכונה מועצת הרבנים, וכרגיל התחפש לקורבן. 

לא נמאס לו? מתברר שלא! זה טבוע בו: הוא יודע כמה קל להתל בתקשורת הוא יודע כמה קל להתל מחלק מהציבור, מה בעצם הוא אמר למצביעי שס במכתב ההתפטרות שלו?: חברים! אתם מבחינתי מטומטמים, אתם כסילים אתם כחומר ביד היוצר, אתם אוכלים כל מה שמגישים לכם. זה מה שאכן דרעי חושב על רבים מתומכיו, לכן לא היססה חצרו להציב בקדמת הבמה של קמפיין: "אריה אל תתפטר!" עבריינים מסוגו של השר לשעבר שלמה בניזרי, לכן מצאנו ברשימת מליצי היושר את הרב דוד יוסף, שכבר בשנות התשעים גונן על דרעי ועל יתר אנשי ארגון הפשע, לכן מצאנו את הזמר בני אלבז עם הרקורד העברייני שלו וכך גם אחרים.

 הבושה של דרעי מתה מזמן, הוציא אותה להורג עשרות פעמים, אבל גם כאן לא עצר המתפטר המדומה, מחשש שאנשי אלי ישי יפיצו קלטות נוספות מביכות יותר מזו ששודרה כבר, פרסמו שלושה רבנים מחיילי יושב ראש שס אזהרה חמורה: מי שיפיצו קלטות נוספות יענשו בחרם ובנידוי.

רוצים לומר: נמרר להם את החיים, הציבור אינו זכאי לדעת מה באמת אמר המר"ן על יקירם, דרעי לא טיפש הוא הבין היטב את הנזק האישי שגורמת ועוד תגרום לו הקלטת, הוא הבין שגם אנשים תמימים מבינים, מה חשב עליו בזמן אמת הרב, הוא הבין שהוא בבעיה גדולה, הוא הבין וחיפש חבל הצלה. איך ניסה להיחלץ בסוף מאמירות הרב, באמצעות הסטת האש בדברי מר"ן לפגיעה כביכול במר"ן {ויש לזה המשך} זה כתב מוטי גילת בישראל היום השבת. 

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת