טוען...

ויוסף היה במצרים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.01.2017, שעה: 07:58

הורדת MP4 הורדת MP3


אין מי שלא יודע בעל-פה את שמות 12 השבטים. הלוואי! לקראת סוף ספר "בראשית", קוראים על לידתם, על מכירת יוסף ועל הירידה למצרים. בסוף הספר מברכם יעקב אבינו איש כברכתו לפני פטירתו.

והנה בפתיחת ספר שמות קוראים אנו שוב: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן נפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש. ויוסף היה במצרים".

מדוע צריך לחוזר את כל החזרה הזאת? מה בא הכתוב ללמדנו? הלא אין אות אחת מיותרת בתורה וכאן יש חמישה פסוקים. הסבא מקלם, זכרונו לחיי עולם הבא, אומר: שהכל נכתב עבור שלוש מילים האחרונות "ויוסף היה במצרים".

רש"י כתב: "ויוסף היה במצרים", והלא הוא ובניו היו בכלל 70 הנפשות. אז מה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלה להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרועה צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך, ועמד בצדקתו.

אז את כל זה לומדים מהשלוש מילים "ויוסף היה במצרים". איך לומדים?כל מקום שנאמר :"והיה" פירושו בהוויתו. דהיינו, בהוויה קיימת ובציויונו המדוקדק. ללא שינוי. שעל כן נפסק להלכה שהקורא את "שמע" למפרע, לא יצא. היינו אם קראה שלא כסדרה. משום שנאמר "והיו דברים האלה". בהוויתם יהיו. ומכאן גם למדו שבתפילין ומזוזות נצרכת כתיבה כסדרן. כסדר המפרשיות וכסדר הפסוקים וכסדר המילים. אם לא, זה פסול. כך גם: "ויוסף היה במצרים", בהוויתו.

הנה נתבונן: הוא יוסף בבית פוטיפרה. "וירא אדוניו כי ה' איתו". פוטיפר רואה שה' נמצא עם הצדיק. איך? איך הוא רואה? שלא היה שמו של הקב"ה זז מפיו של יוסף. היה נכנס לשמשו, היה מלחש ואומר: "ריבון העולמים, אתה הוא בטחוני, אתה הוא פטרוני, תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיני ובעיני כל רואי ובעיני פוטיפר אדוני". ופוטיפר אומר לו : "מה אתה מלחש? שמא כשפים אתה עושה לי?". והוא מושיבו: "לא. אלא אני מתפלל שאמצא חן בעינך". תנחומא פרשת "וישב".

וכשעמד בניסיון אשת פוטיפר, מה הוא אמר? "ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים?". כל מה שאני מקריא אתם צריכים לשים לב שבכל מקום הוא מזכיר את ה'. שאין שם שמים זז מפיו. "ריבון העולמים, אתה בטחוני, אתה פטרוני. ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים".

ואמרו במדרש: אין לי אלא ברווחה. בצרה מניין? זאת אומרת, אין לי ראיה אלא ברווחה, שהוא היה במצב של רווחה אז ה' עמו. בצרה מניין שה' עמו? כתוב: "אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר ה' איתו".

ושחלמו שר האופים ושר המשקים, אמר: "הלא לאלוהים פתרונים. ספרו נא לי". וכשהוא רץ לפרעה לפתור חלומו, אמר: "בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה אשר האלוהים עושה יגיד לפרעה, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו". כל הזמן הוא מזכיר לשם שמים בפיו.

את בניו קרא על שם פעולות ה'. מנשה: "כי נשני אלוהים את כל עמלי". דהיינו, הקב"ה השכיח אותו אז הוא קורא על שם הפעולה שה' עשה, את השם של הבן.  ואפרים: "כי הפרני ה' בארץ עווני".

לאחיו אמר: "את האלוהים אני ירא". וכשהתוודה אליהם אמר: "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם". ועוד: "וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. מהרו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים".

ועד לאחר פטירת אביו, באומרו לאחיו: "אל תיראו כי התחת אלוהים אני. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה". ועד לצוואתו: "פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה". אין שם שמים זז מפיו. הבא ויוסף היה במצרים. הוא בהוויתו מתחילתו  ועד סופו. שום שינוי. עקבי.

כנגדו, לעומתו, פרעה: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". עכשיו נשמע פירוש חדש: אמרו במדרש: למה קראו "מלך חדש"? והלא פרעה עצמו היה? אלא שאמרו המצרים לפרעה: בוא ונשתעבד אומה זו. אמר להם: שוטים אתם! עד עכשיו משלהם אנו אוכלים ואיך נשעבד אותם?! אילולא יוסף לא היינו חיים. כיוון שלא שמע להם, הורידהו מכסאו שלושה חודשים. עד שאמר להם: "כל מה שאתם רוצים, הרני עמכם והחזירו אותי". לפי כך נאמר: "ויקם מלך חדש".

זה אותו מלך. לא זה כבר משהו אחר. הורידו אותו מהכיסא? גמרנו. קודם הוא לא רצה להיות כפוי טובה, ואמר למצרים איך נחזיר טובה תחת רעה? הרי בזכותם אנחנו אוכלים? בזכות יוסף אנחנו חיים. והם לא הסכימו לשמוע לו, ולא הייתה לו ברירה מצד מידותיו הגרועות, והוא נהפך למלך חדש. ו"הבה נתחכמה לו" וגזרות. זהו.

אז עכשיו יש לנו הבנה מחודש: מה זה "ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף", מה הפשט? שהוא חזר בו מכל הכרת הטוב, מה שהכיר טובה ליוסף, עכשיו הוא התעלם מיוסף. "אשר לא ידע את יוסף. התעלם. למה? הוא רוצה לחזור לכיסא. זה הפשט הרגיל.

אבל עכשיו יש לנו הבנה מחודשת: "ויקם מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, לא ידע את יוסף, לא התחבר למידותו של יוסף. להיות ההוויה קיימת ואיתנה, להיות בחינת יוסף שהוא לא שמתנה. יוסף לא השתנה בשום מצב. ברווחה, בצרות, בעינויים, בכל, בהאשמות. נשאר אותו יוסף. לא משתנה. מכיר טובה לבורא. הבורא זה הבורא. לא משתנה. אפילו עושה לו טובה, עושה לו רעה כאילו, לא משתנה. היה צריך פרעה גם, היה לו טוב עם יוסף ואח"כ היה לו רע בגלל יוסף, אל תשתנה. רוצים להוריד אותך? תרד, נגמר. אבל אל תשתנה. פרעה זה פרעה, זה לא יוסף. הוא לא התחבר למידתו של יוסף, להוויה הקיימת והאיתנה. החזיק מעמד, חודש וחודשיים, ובשלישי נכנע.

עכשיו כל אחד יבדוק את עצמו. האם הוא דומה ליוסף או דומה לפרעה. משתנה או לא משתנה? האם הוא עקבי? האם הוא הוויה קיימת? האם הוא לא זז ולא מש מהדרך שצריך ללכת בה כל הזמן? או שתלוי באילוצים, במקרים, בתירוצים וכו'. שערי תירוצים לא ננעלו.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת