טוען...

ממתי שיעבדו המצרים את ישראל

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 10.01.2015, שעה: 19:37

הורדת MP4 הורדת MP3


יט' טבת תשע"ה - פרשת שמות - ממתי שעבדו המצרים את ישראל 

"וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא".

כתב אור החיים הקדוש שבא הכתוב לומר: שכל זמן שכל אחד מן האחים היה קיים היו המצרים מכבדים אותם, ואף כשהיה אחד מהדור ההוא קיים היו חשובים בעיניהם, ולא היה להם פנים להשתעבד בהם, במיתת יוסף ירדו מגדולתם שהיו מעולים יותר מהמצרים ונעשו שווים להם {כל זמן שיוסף היה קיים מעלתם של ישראל היתה גבוה משל המצרים, במיתתו נשתוו להם המצרים} ובמיתת האחים ירדו למטה ממדרגתם שהיו בעיניהם נבזים, אבל עדיין לא היו משתעבדין להן, ורק לאחר שמת כל הדור ההוא התחילו השתעבד להם.

עד כאן דברי אור החיים הקדוש.

למדנו מדבריו שאף על פי שמצרים רשעים היו מעולם, מכל מקום לא היו יכולים להשתעבד בישראל כל זמן שהיו ישראל חשובים ונכבדים בעיניהם, רק שירדו ממדרגתם ונעשן מבוזים בעיניהם התחילו לשעבדם, 

ונראה כי שני פנים לדבר, האחד: המצרים שלא היו מסוגלים לשעבד בני אדם שהם נכבדים וחשובים,

והשני: מצד בני ישראל עצמם, שכל זמן שהיו חשובים ונכבדים בעיני עצמם, לא היו המצרים יכולים לשעבדם, ורק שהושפלו מחשיבותם נעשו בני שעבוד "ונהי כחגבים בעינינו" {ברגע שאדם מפחית מערכו ומעצמו הצד השני מרגיש זאת מיד וממלא אתה מזמין את השעבוד}. 

כך דרכו של יצר הרע במלחמתו עם האדם, בתחילה הוא משתדל להשפילו בתחומי ההיתר {כמו שלמדנו בשיעור הקודם מזידים ולא טועים} וכשהדבר עולה בידו, הרי האדם כבר ברשותו להכשילו בכל חטא ועוון {אם נותנים פתח ליצר הרע הוא לא עוזב את האדם והוא מטלטל בכל חטא ובכל עוון, מספיקה ליצר הרע חדירה אחת, כמו שאם נכנס המחבל לתוך החנות יש לו כבר בני ערובה}.

 והעבודה המוטלת על האדם היא להתעלות עד היותו נכבד וחשוב, ועל ידי כן הוא נשמר מהחטא, כיוון שהוא מכיר בחשיבותו ובמעלתו הגדולה הרי הוא נמנע מלחטאו כדי שלא ירד ממדרגתו, לכן אם אתה חשוב בעיני עצמך, אתה לא תתפתה לעבור עבירה, ועוד רוב העבירות כרוכות בביזיון לעבור עליהן, ואם תהיה הרגשת נכבדות וחשיבות מושרשת בקרבו, ימנע מלעבור עבירה {כמו שתלמיד חכם לא יוכל פלאפל לפני אנשים, אז קל וחומר עבירה שהיא נצחית או ואווי} לכן הדרך היא לשמור על עצמו על נכבדות וחשיבות. הגמרא בבא מציעה פה' אומרת: איך הסבירו לנכדו של רבי שמעון בר יוחאי שיעזוב את דרכו הנלוזה, ואמרו לו: מה כבר יצא לא מחבריו אמרו לו בוא תהיה בן תורה! זה מה ששכנע אותו.

אם כן, אם אדם ירגיש שהוא נכבד וחשוב זה ימנע ממנו לעבור עבירה, וכך היה כשהמצרים התחילו לבזות את העברים ואחר כך בני ישראל היו מבוזים בעיני עצמם וזה היה הפתח לשעבוד {בדיוק כך היצר הרע: אם אתה לא מתבזה מעצם העבירה אז קל לו מאוד למכור לך את סחורתו}. 

שני דרכים האלה מפורשים בדבריהם של חכמים זכרונם לברכה בגמרא בסנהדרין לז': כיצד מאיימין על עדי נפשות? "לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא העולם". 

והרמב"ם פרק יב' בסנהדרין אומר: שכל זה הוא מדברי האיום שמאיימין על העדים, היכן האיום? ופירש רש"י שם: כלומר חשוב אני כעולם מלא, לא אטריד את עצמי מן העולם בעבירה אחת וימשוך ממנה {יירתע} אז איך מאיימים על עדי נפשות, כדי שהם לא ישקרו {כי יכול להיות ששכרו עדי שקר} אומרים להם תשמעו: למה נברא אדם יחידי בעולם? "ללמד אותך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא" {כל נפש זה עולם מלא, שיצאו ממנו ומזרע זרעו מעולם ועד עולם, ואם אתה תהרוג אדם אתה אבדת עולם מלא}. 

לפיכך כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, וזה מדברי האיום שמאיימים על העדים אומר הרמב"ם, ורש"י אומר שאומרים לעד: חשוב אתה כעולם מלא, למה תטריד את עצמך מהעולם בעבירה אחת של עדות ואז הוא ימשוך ממנה {הוא יירתע} ולא יעבור את העבירה. אז מה האיום: חשיבותו ומעלתו של האדם! 

אוי כמה עברו על זה, לא היה מי שיאיים עליהם, על נפשות, לאבד את כל בעלי תשובה ככה במחי מכתב אחד בדיבורים כאלה ואחרים במוצאי שבת, כמה נפשות איבדו מישראל רחמנא לצלן כמה נפשות, את כל זה יתבעו מהם, את כל אלא שהלכו לטמיון יתבעו מהם, לא רק אותם גם את זרעם אחריהם, חוץ מאלה שעוקרי תורה ערב ערב וקורעים מודעות משס, ולא מאפשרים לקיום הרצאות וכו' אה! רחמנא לצלן מה מחכה להם בעולם הזה ולעולם הבא.

 הרי שהרגשת הגדלות של האדם: בשבילי נברא העולם וחשוב אני כעולם מלא, מביאה אותו למשוך את ידו מן החטא ולשמור עצמו שלא לרדת ממדרגתו, ואף עדים הללו שעומדים להעיד עדות שקר ולשפוך דם נקי, כיוון שיתבוננו בגדלות האדם, ימנעו מן החטא ויחזרו בהם מלהעיד שקר. 

אומרת הגמרא בסנהדרין כט', וכיצד מאיימים על עדי ממון: שאי אפשר לאיים עליהם שבשביל עדות שקר הגשמים נעצרים, ודבר בא לעולם, שעל כל זה הם ימצאו לעצמם דרך שלא להתרשם מהאיום, אלא אומרים להם: "שהשוכרים אותם מבזים אותם והם קלים בעיניהם" אז מה האיום? אומרים להם: אלה ששכרו אתכם אלה בעצמם מבזים אתכם.

עדים ששוכרים אותם להעיד עדות שקר, ואין חומר האיסור מרתיע אותם, ואף האיום בעונשים החמורים אינו משפיע עליהם, שאומרים בליבם כי עליהם לא יגיעו העונשים, הדרך להשפיע עליהם היא על ידי שמירת כבודם העצמי. ואומרים להם שאפילו בעיני השוכרים אתכם לעדות שקר תהיו בזויים וזה הוא האיום אשר בכוחו להשפיע יותר מהכל וכאמור שזו התועלת הנוספת בהרגשת הנכבדות שהיא מונעת מהחטא. 

אם כן ראינו פה ממש שמה שיכול להציל אדם מעבירה זה הכבוד העצמי שלו, הנכבדות והחשיבות כי אם אין לו את זה הוא אפס מאופס הוא בעל עבירות שהיצר לכד אותו ברשתו ומשתמש בו כתליין, כי אין לו שום חשיבות. 

לא זו בלבד שהנכבדות שומרת את האדם מהחטא אלא נותנת לו כוח ועוז להתעלות מעלה.

כתוב "ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו" פירש הרמב"ן: על חכמים העושים מלאכה אמר כן, כי לא היה מי שילמד את המלאכות האלה , כשנדרשו אנשים לעבודת המשכן לא למדו במצרים את המלאכות שצריכים למשכן לא היה מי שיאמן את ידם כלל, אבל מצאו בטבעם שידעו לעשות כן, על זה נאמר "ויגבה ליבו בדרכי השם" לבא למשה ולומר לו: אני עושה כל אשר אדוני דובר, "ויגבה ליבו בדרכי השם, נשאו ליבו לעסוק במלאכה". 

אדם רגיל מן הישוב כשרואה משימה כבדה לחשוב מחשבות ולעסוק בזהב ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות כל מלאכת מחשבת, והוא אדם הדיוט פשוט שמעולם לא התנשא בכך, היה מרים ידיו בייאוש ואומר: איך אוכל לקבל על עצמי דבר שאין לי בו מושג! ואילו אלו שנשאם ליבם, באו לפני משה בעוז ובביטחון ואמרו: אנחנו נעשה כל אשר אדוני דובר, בלי חשש קבלו על עצמם לבצע כל הצריך למלאכת המשכן, איך הם זכו לזה!? "ויגבה ליבם בדרכי השם" כי אין גבול ואין תכלית למה שיש בכוחו אדם נכבד לעשות, ואינו חושש שמא לא יוכל אלא בביטחון אומר: אנוכי אעשה כל מה שצריך ועל ידי כן הוא יכול לעשות.

 אתם חושבים שהיתה תוכנית לבית הכנסת הזה כמו שאתם רואים אותו עכשיו? לא היתה תוכנית, {בית המדרש קהילות פז של הרב אמנון יצחק} אמרו לי שצריכים יועצים לתאורה, יועץ לחשמל, יועץ לאקוסטיקה, לכל תחום אמרו לי שצריך יועץ, לכל יועץ עשרות אלפי שקלים, חוץ מהמחירים המפוצצים שאחר כך נותנים בהנחה, ולא לקחנו שום יועץ והיועץ היחידי שנעזרנו בו זה היה הקב"ה "ויגבה ליבו בדרכי השם" אין תוכנית. קדימה למלאכה! ולאט לאט נרקם הדבר, כי מי שרוצה לעסוק במלאכה אפילו אם הוא לא יודע מה צריך לעשות השם יתן בליבו, השם ימלא את ליבו חוכמה לעשות במלאכה. 

כך בני תורה, יש מי שאומר: מי אני מה כוחי להשיג עד היכן אוכל להתעלות? וכך הוא מתייאש ומושך את ידיו, זאת משום שאין לו את הבחינה "ויגבה ליבו בדרכי השם" אבל בר מעלה, מרגיש שאין גבול ואין תכלית למה שהוא יכול להגיע ויגבה ליבו בדרכי השם לומר: אני יגיע למדרגות העליונות! ועל ידי כך מצליח בידו ומתעלה לאין שיעור, 

את הדבר הזה פעלו ביותר רבותינו בעלי המוסר,הגאון רבי ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה ותלמידיו ותלמידי תלמידיו זכרונם לברכה שבעת ההשכלה הארורה שהשפילה את בני התורה פעלו הם לנשאם ולהגביהם וידעו והרגישו שבדבר אחד מן התורה, ובדברי חכמים זכרונם לברכה מונח יותר מכל חוכמות העולם. 

מה הוא המפסיד העיקרי לנכבדות? {אמרנו אדם שמכבד ומחשיב את עצמו , לא גאווה סרוחה, אלא באמת ידע מה הערך היהודי ששומר תורה ומצוות} מה ערך של יהודי בכלל? מה מפסיד העיקרי לנכבדות שאדם מאבד את זה ויכול להיות בזוי ולעשות עבירות או דברים יותר גרועים, מה הוא המפסיד העיקרי? החיפזון והבהילות, שאפילו מי שהגיע למעלת הנכבדות אם יש בו בהילות הפסיד נכבדותו ומעלתו. 

זה מה שכתוב אצל יעקב אבינו, יעקב אומר על ראובן "פחז כמים אל תותר" הפחיזות והבהילות לא התירה לו לראובן לא כהונה לא מלכות ולא בכורה, וזה אחרי כל שאמרו כל החכמים מי שאומר שחטא אינו אלא טועה, ואף על פי כן הפסיד את המלכות הכהונה והבכורה, משום מידת פחז כמים דהיינו הבהילות. 

כתוב "איזהו חכם הרואה את הנולד" אסור לחכם להיות נחפז ונבהל, אבל הפוליטיקאים: לוחצים ומפחידים ומדווחים לרבנים בדחיפות שכך וכך ויש כאלה שנופלים ולא רואים מה יהיו ההשלכות, תראו מה קרה אחרי הפחיזות להוציא מכתב שיקרי שאין לו שום קשר למציאות, שלא חתם עליו הרב עובדיה כי פחדו להראות לו שיש מכתב נגדי כזה, כי אם היה רואה לא היה מסכים, כי ניסו ללחוץ עליו שידבר ויכתוב נגדי ולא הסכים, ואחר כך טפטפו לו שאני מבזה ומגדף את בני משפחתו. 

וזה שקר!

כי עד אותו זמן למעט שאמרתי שלא מכניסים אותי אליו במשך שנים, ואמרו שאני בודה דברים, אז שלחתי משלחת להגיד שאני רוצה להיכנס, והם הקליטו את גברת יהודית שאמרה: "הוא לא יכנס, אצלי הוא מחוק, אני מדברת עם רגש" זה הדבר היחידי שפרסמתי בלית ברירה לאור ההכחשות שהכחישו שלא מנעו ממני. 

והרב עובדיה באותה קלטת אמר: "למה לא יבא איתנו? למה נפרד מאיתנו?"

אבל רגע! זה היה אחרי המכתב שכאילו כתב "הקדיח תבשילו" אך איך אתה קורא לי לבא?!

ובסוף אומר לרבנים התימנים: "טוב, אם לא רוצה - אז שיעשה!"

אז הוא הסכים שאני יעשה מפלגה!

אז למה יצאו נגדי?

ועכשיו השם שילם להם - שהם עושים אחד לשני מה שהם עשו לי.

הפחיזות והבהילות לא מותירה לא מלכות ולא כהונה ולא בכורה. 

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת