טוען...

הנכבדות מונעת חטא | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.12.2013, שעה: 07:51

הורדת MP4 הורדת MP3


"...וכל אחיו וכל הדור ההוא", כתב אור החיים הקדוש, שבא הכתוב לומר שכל זמן שאחד מן האחים היה קיים היו המצרים מכבדים אותם, ואף כשהיה אחד מהדור ההוא קיים היו חשובים בעיניהם, ולא היה להם פנים להשתעבד בהם, במיתת יוסף ירדו מגדולתם, שהיו מעולים יותר מן המצרים ונעשו שווים להם, ובמיתת האחים ירדו למטה ממדרגתם שהיו בעיניהם נבזים, אבל עדיין לא היו משתעבדים בהם, ורק לאחר שמת כל הדור התחילו להשתעבד להם.

למדנו מדבריו של אור החיים הקדוש, שאע"פ שמצרים רשעים, המצרים היו רשעים מעולם, מכל מקום הם לא היו יכולים להשתעבד בישראל כל זמן שהיו ישראל חשובים ונכבדים בעיניהם, ורק כשירדו ממדרגתם ונעשו מבוזים בעיניהם התחילו לשעבדם. 

נראה שיש כאן שני פנים לדבר, אחד - המצרים שלא היו מסוגלים לשעבד בני אדם שהם נכבדים וחשובים, והצד השני - מצד בני ישראל עצמם, שכל זמן שהיו חשובים ונכבדים בעיני עצמם לא היו המצרים יכולים לשעבדם, ורק כשהושפלו מחשיבותם נעשו בני שעבוד. 

כך דרכו של יצר הרע במלחמתו על האדם, בתחילה הוא משתדל להשפילו בתחומי ההיתר, וכשהדבר עולה בידו הרי אדם ברשותו להכשילו בכל דבר חטא ועוון, אם הוא הצליח להשפיל אותו ממילא הוא יצליח כבר להחטיא אותו בכל חטא ועוון. העבודה המוטלת על האדם היא להתעלות עד היותו נכבד וחשוב, ועל ידי כן הוא נשמר מן החטא, כיון שהוא מכיר במעלתו וחשיבותו הגדולה, הרי הוא נמנע מלחטוא, כדי שלא ירד ממדרגתו. אם הוא מחשיב את עצמו, הוא יודע שע"י חטא הוא ירד מהמדרגה, אז לכן העצה להיות נכבד בעיני עצמו, אז אם הוא נכבד בעיני עצמו הוא לא יקלקל לעצמו את המעלה. ועוד שרוב העבירות כרוכות בבזיון לעברם, ואם תהיה הרגשת נכבדותו וחשיבותו מושרשת בקרבו הוא יימנע מלעבור עבירה.

שתי הדרכים האלה מפורשים בדברי חכמים ז"ל, לא יאומן כי יסופר. הגמרא בסנהדרין ל"ז אומרת, כיצד מאיימין על עדי נפשות, אומרים להם לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי העולם נברא. ועיין בהרמב"ם פרק י"ב בסנהדרין, שכתב שכל זה מדברי האיום שמאיימים על העדים, פירש רש"י שם, כלומר חשוב אני כעולם מלא, לא אטריד את עצמי מן העולם בעבירה אחת וימשוך ממנה, איזה איום מאיימים על העדים? אומרים להם, לפיכך נברא האדם יחידי, אתה אתה, בשבילך נברא כל העולם כולו, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם, זה דברי איום שמאיימים על העדים, שמעתם איזה איום? ורש"י אומר, כלומר חשוב אני כעולם מלא, ככה העד צריך להרגיש, לא אטריד את עצמי מן העולם, אטרד מן העולם בעבירה אחת, בעדות שקר, ואז ימשוך ממנה. 

הרי שהרגשת הגדלות של האדם, בשבילי נברא העולם וחשוב אני כעולם מלא, מביאה אותו למשוך ידו מן החטא ולשמור עצמו שלא לרדת ממדרגתו. וזה מדובר על אחד שהיה יכול לחטוא ולהיות עד בנפשות שימות בן אדם, ומה האיום? תראה מי אתה, עולם ומלואו נבראו בשבילך, בזה הוא ימשוך את ידו. ואף עדים הללו שעומדים להעיד עדות שקר ולשפוך דם נקי, כיון שיתבוננו בגדלות האדם יימנעו מן החטא ויחזרו בהם מלהעיד שקר. ובאיום על עדי ממון, אמרו בסנהדרין כ"ט, איך מאיימים על עדי ממון? אי אפשר להעיד עליהם שבשביל עדות שקר הגשמים נעצרים ודבר בא לעולם, על כל זה ימצאו לעצמם דרך לא להתרשם מן האיום, אלא אומרים להם סהדי שקרי אגורייהו זילי, פירש רש"י - השוכרים אותם מבזים אותם וקלים הם בעיניהם, סהדי שקרי - עדים שקרנים, אגורייהו זילי - אלה ששכרו אותם מזלזלים בהם, הם שילמו להם כסף בשביל לשקר, והם מזלזלים בהם, ז"א הם אומרים לו תשמע, טיפש, אתה הולך לעשות משהו בשבילו תמורת כסף והוא מזלזל בך, הוא לוקח אותך, עושה איתך את התשמיש שלו למטרות שלו וזורק אותך אחרי זה אתה מזולזל בעיניו. העדים הללו שאנו חושדים אותם להעיד עדות שקר, ואין חומר האיסור מרתיע אותם, ואף האיום בענשים החמורים אינו משפיע עליהם, שאומרים בליבם כי עליהם לא יגיעו העונשים, הדרך להשפיע עליהם ע"י שמירת כבודם העצמי, ואומרים להם, שאף בעיני השוכרים אותם לעדות שקר תהיו בזויים, זה האיום שבכוחו להשפיע יותר מן הכל. כאמור שזוהי התועלת הנוספת בהרגשת הנכבדות אשר היא מונעת את האדם מן החטא, אז רואים עד כמה זה עצה שידעו אותה חכמים ז"ל, וככה מתנהגים עם עדי נפשות ועדי ממון.

לא זו בלבד שהנכבדות שומרת את האדם מן החטא, אלא נותנת לו כח ועוז להתעלות מעלה, כמו שכתוב "ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו", במשכן באו אנשים שלא ידעו שום מלאכה ונשא אותם ליבם, פירש הרמב"ן על החכמים העושים במלאכה אמר כן, כי לא היה בהם מי שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שיאמן בהם את ידי וכלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, מצא בטבעו שידע לעשות כן, "ויגבה ליבו בדרכי ה' לבוא אל משה לומר לו אני עושה כל אשר אדוני דובר", מה הבעיה, תגיד לי מה לעשות אני עושה. 

אדם רגיל בראותו לפניו משימה כבדה זו, לחשוב מחשבות ולעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות מחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת, והוא הדיוט באומנות זו ומעולם לא התנסה בכך, היה מרים ידיו ביאוש ואומר, איך אני אוכל לקבל על עצמי דבר שאין לי בו שום מושג, ואילו אלו אשר נשאם ליבם באו לפני משה בעוז ובטחון - אנחנו נעשה כל אשר אדוני דובר. ככה נבנה בית כנסת פה, קהילות פז, לא יאומן כי יסופר, אלה שנשאם ליבם לעשות במלאכה. בלא חשש מקבלים על עצמם לבצע כל מה שצריך למלאכת המשכן, וזהו משום "ויגבה ליבם בדרכי ה'", שאין גבול ואין תכלית מה שיש בכוחו של האדם הנכבד לעשות, ואינו חושש שמא לא יוכל, אבל בבטחון גמור אומר, אני אעשה כל מה שצריך, ועל ידי כן הוא יכול לעשות כן. 

כן מצינו אצל בני תורה, זה שאומר מי אני ומה כוחי להשיג ועד היכן אוכל להתעלות, מתוך כך מושך ידיו ומתייאש, הרי זה משום שלא הגיע לכלל "ויגבה ליבו בדרכי ה'", אבל בר מעלה מרגיש שאין גבול ואין תכלית למה שהוא יכול להגיע, "ויגבה ליבו בדרכי ה'" לומר אני אגיע למדרגות עליונות, ועל ידי כן הדבר מצליח בידו ומתעלה לאין שיעור. ודבר זה פעלו ביותר רבותינו בעלי המוסר, הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל ותלמידיו, ותלמידי תלמידיו ז"ל, שבעת שההשכלה הארורה השפילה את בני התורה פעלו הם לנשאם ולהגביה את ליבם, וידעו והרגישו שבדבר אחד מן התורה ובדברי חכמים ז"ל מונח יותר מכל חכמות האומות. והמפסיד העיקרי לנכבדות זה החיפזון והבהילות, שאפילו מי שהגיע למעלת הנכבדות אם יש בו בהילות - הפסיד נכבדותו ומעלתו, זה מה שאמר יעקב על ראובן, "פחז כמים אל תותר" לא נותר לו שום דבר, לא בכורה לא כהונה ולא מלכות. ואמרו חכמים ז"ל, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ואעפ"כ הפסיד מלכות וכהונה, כל כך למה? משום מידת פחז כמים דהיינו הבהילות. בהילות לא נותן לאדם שיקול דעת לחשוב על מצבו על מעמדו, ואז הוא נופל לגמרי. אדם יכול לישון בשבת ולקום אחרי זה במוצאי שבת מאוחר ומפסיד את כל מעלתו ואת כל היהדות שבו והכל זורק הכל לפח בשביל עוד כמה זמן של שינה. איך יכול להיות דבר כזה לא יאומן כי יסופר. 

כשנכנסנו למחנה שומרון לטירונות היה שלט בכניסה, אין גבול ליכולת, שאלתי הלו, מה זה? מה זה אין גבול ליכולת? אמרו פה יוצאים רק עם אלונקה, כל זמן שאתה לא עולה על אלונקה אתה יכול. מטרטרים את הבן אדם עד אפיסת כוחות, אם הוא לא נופל באלונקה - עדיין הוא יכול. ואם הוא עולה על אלונקה וחברים צריכים לסחוב אותו, גם תוקעים לו את הנשק מלמטה למה הוא נותן להם לסחוב אותו, בקיצור לא פשוט. אז אם בצבא אומרים אין גבול ליכולת, בעבודת ה' על אחת כמה וכמה ובפרט שה' נותן כוחות, מי שרוצה נותן לו כוחות, אז לכן "ויגבה ליבו בדרכי ה'" נכבדות, שאדם יחשיב את עצמו, לא יהיה סמרטוט, שיהיה נכבד, שיהיה חשוב, זה ימנע אותו מן החטא. ואפילו כאלה שעמדו להרשיע אדם שיהרגו אותו, במה מצליחים לאיים עליהם? אתה הולך לאבד את עצמך להיות עד ואתה מאבד נפש מישראל וכל המאבד כאילו איבד עולם מלא, אז תדע לך מה אתה עושה. דבר כזה יכול למנוע אותו. אתם שומעים דבר כזה? זה סוד, סוד גדול, כמה האדם הוא חשוב בעיני עצמו, כשאומרים לו את החשיבות שלו, את המעלה שלו, הוא יכול להתעורר. לכן ילדים צריך להשתדל לרומם אותם ולדבר על החשיבות שבהם, ולא להוריד אותם למטה כל הזמן כי אם מורידים אותם כל הזמן אז הם באמת מאמינים שהם כלום וגורנישט וכלום, ואז ממילא אז הוא אומר טוב אז אני כזה וזהו, אז אני טמבל וזהו. כן. הוכח לחכם ויאהבך. אז ז"א, זו נקודה חשובה הנכבדות, שאדם יחשיב את עצמו. 

אנחנו בנים של מלך מלכי המלכים הקב"ה, יש משהו יותר נכבד מזה? אז איך אפשר לזלזל בצלם אלקים, במעלת ישראל ובכלי חמדה שקיבלנו עם כל זה אדם יכול לזלזל בעצמו ולעשות חטא, כמה טיפשות אפשר לאבד ברגע אחד, כל כך הרבה לנצח נצחים, ואילו אם אדם מתגבר ועושה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כל השונה פרקו מאה ואחד לעומת מאה זה נקרא עובד אלקים וזה נקרא לא עבדו. 

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת