טוען...

היציאה לרחוב חשובה כמבול | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 07.11.2016, שעה: 08:11

הורדת MP4 הורדת MP3


היוצא לרחוב כיוצא למבול. אמרו בגמרא בברכות כ"ח, עמוד ב' וכך נפסק להלכה בהרמב"ם, הלכות ברכות פרק י', הלכה כ"ד, ובאורח חיים ק"ו, הלכה ה': היוצא מבית המדרש נותן הודעה על חלקו, ואומר: מודה אני לפנייך ה' אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. והודעה זו חובה. כמו שמובא בפירוש המשניות בברכות פרק ד', משנה ב'. ואמר החפץ חיים ז"ל, שמכך מוכח שעיקר ההודעה היא על עצם השהייה בבית ה', ועל עצם הישיבה בו. דהיינו, ששמתי חלקי מיושבי בית המדרש. לא מלומדי. מיושבי. ועל דרך ששנינו באבות פרק ה', משנה י"ד: שארבע מידות בהולכי לבית המדרש: הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו. ופירש הרב עובדיה מברטנורא לגרסת המדרש שמואל שגם אם אינו לומד ואינו מבין, עצם ההסתופפות בבית המדרש, בכה בה. ויש להודות עלייה. ויותר, שגם לאחר שלמד והתעלה נותן הוא הודעה על הישיבה בבית המדרש. ששקולה כנגד הלימוד ויותר, ועלייה הודעה. כמו שאומרים הפסוק: "אשרי יושבי ביתך". ומדוע? כי הסטייפלר זצ"ל, היה אומר שהישיבה שלומדים בה היא כתיבת נוח. מסביב המבול והמים הזדונים גורפים הכל ברותחין קלקלו וברותחין נידונים. רחמנא ליצלן. כמו שכתוב בסנהדרין ק"ח: ואף האוויר מורעל. כמו שכתוב בזבחים קי"ג. ורק בתיבה תתכן הצלה. וסבורים אתם שבתיבה החי הוא חיים נינוחים, מדושני העונג? המים הסוערים והגועשים ערבלו את התיבה. וכתוב בספר הישר: "ויתהפך כל החי אשר בה כהפוך הנזיד בסיר והתיבה חישבה להישבר ויתבהלו כולם ויראו יראה גדולה ויגיעו עד שערי מוות. ובכל זאת חיו ויצאו כשוך המבול והקימו עולם.  
מספר הרב גלינסקי, זכרונו לחי העולם הבא, שבבני ברק בזמנו היה חלבן. היום לא יודעים מה זה חלבן, אבל היום קונים חלב בשקיות. פעם החלבן היה עולה במדרגות לפני בוקר, מניח לפני הדלת ארבע, שישה בקבוקים מלאים ונוטל את הריקים. ולפני זה העבודה הייתה קשה שבעתיים. היה סובב ברחובות העיר עם הסוס והעגלה ודנדן בפעמון, עקרות הבית היו יורדות עם הסירים, היה דולה מכדי מתכת לכלי עם שנתות, סימונים לחצי ליטר וליטר ושניים, ויוצק לכלים, גובה כסף, והעבודה הייתה מפרכת. אותו חלבן היה לו בן בישיבה, לא מן המתמידים מלשון המעטה. רב הוא לא יהיה, כמו שאומרים. והוא פנה אל החסון איש, וביקש רשות להעסיקו חצי יום, שיקל עליו את פרנסתו. והחזון איש השיב שלהוציא בזמנו בחור שאינו לומד מן הישיבה, אילו דיני נשפות. ויש למסור את הנפש שישהה בישיבה. אז אם אומר החזון איש בזמנו זה דיני נפשות לצאת לרחוב, מה היום? אז המבול של פעם זה בריכה היום. 
עכשיו נעיין בסיפור בגמרא ויהיו הדברים מאירים ושמחים. שכך שנינו: מעשה באדם אחד, אדם כך כתוב, לא תלמיד ולא חכם. שהיה זהיר במצוות ציצית. שמע שיש מקום עבירה בקרחי הים. הרב גלינסקי נמנע מלספר את הסיפור כמו שמובא בגמרא במנחות מ"ד, בגלל הצניעות. והוא שמע שבמקום הזה נוטלים 400 זהובים בעבור העבירה. שיגר את הארבע מאות זהובים וקבעו לו זמן. שהגיע הזמן בה, ביקש לעבור את העבירה ומתואר שם, ואז לפני שיבצע את העבירה באו ארבע ציציותיו וטפחו על פניו. נשמט ולא עבר. וכולם תמהים. 400 זהובים שילם, אורחות ימים עבר ולשווא? אז מה הוא תירץ? מצווה אחת ציוונו לנו ה' אלוקינו וציצית שמה, וכתוב בה: "אני ה' אלוקיכם" שתי פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. ועכשיו הם נדמים עליו כארבעה עדים. אמרה לו אניני מניחה אותך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם ריבך, ומה שם מדרשך שאתה לומד בו תורה. אמר, והגיעה אח"כ ורצתה להתגייר והסיפור גדול, וריבו כיבד אותו בכבוד גדול. ושמה מסכמת הגמרא ואומרת זה מתן שכרו בעולם הזה שבמקום באיסור זכה בהיתר, ולעולם הבא איני יודע כמה שכרו. והתמיהות רבות. מסיום הסיפור למדנו שמדובר בבן תורה. חזותו מוכיחה עליו. מבלי שיאמר דבר הוא נשאל מה שם ריבו, מה שם בית מדרשו שהוא לומד בו תורה. ולהזדעזע! בן תורה שמתמכר לתאוות ולדבר עבירה שמוכן לשלם ארבע מאות זהובים ולנסוע מעבר לים בשביל זה? הייתכן? ולכן מובן מדוע פותחת הברייתא ב"מעשה באדם אחד". לא אומרת חכם ולא תלמיד חכם. מעשה באדם אחד. ומדובר בבן ישיבה. אז איך לא סילקו אותו? איך השאירו אחד כזה בישיבה? וכשנודע הדבר שהוא עשה כזה מעשה והלך למדינת הים, עוד כיבד אותו הרב שלו בכבוד גדול. כולם הקשה אחת. הדברים מוקשים מתחילה ועד סופו. אומר הרב גלינסקי: עיינתי ונתחוור לי הדבר שלב אחר שלב. בראש ובראשונה דברים ככתבם. "מעשה באדם אחד", בודאי שלא היה בן תורה. רקע היה. מבלה עולם. אלא שרשום היה בישיבה. יש כאלה רשומים בישיבה.אז למה לא סילקו אותו? הרי מושחת היה במעשיו ומידותיו. אמת. מאותה סיבה שלא סילקו את חם מהתיבה. הקב"ה רמז לנוח ולבניו מחיי אישות בתיבה. כך אמר: "ובאת אל התיבה, אתה ובנייך". הזכרים לבד. "ואשתך ונשי בנייך איתך לבד". דהיינו אין קשר. להפריד בין הגברים לבין הנשים. ואילו ביציאתם מן התיבה נאמר: "צא מן התיבה אתה ואשתך ובנייך ונשי בנייך איתך". זאת אומרת אתם יכולים לחזור לקיים אישות. בתיבה העולם חרב, זמן המבול, אין דבר כזה אנשים יפרו וירבו בשעה שכל העולם מת. ואמרו: שחם עבר על הציווי וכיוון שעשה מעשיו במחשקים, לקה בעורו ויצא ממנו כוש. כל הכושים יצאו מחם בגלל המעשה הזה. פרוץ היה, ועבר על התקנה. לא סתם תקנה אלא ציווי מעת הבורא יתברך. ובזה הפגין אנוכיות ואכזריות. כי מקור הציווי הוא בנסיעה בעול עם המייסרים הנספים. נשאלת השאלה: אם הוא כזה משוחת ופרוץ ועובר על ציווי ה', למה לא הוציאו אותו מן התיבה? למה לא זרקו אותו החוצה? איזה שאלה? לאן יוציאו אותו? למבול? והישיבה היא כמו התיבת נוח. ולא מוציאם ממנה אלא מבול. וכשעמד בניסיון, אותו האדם שסיפרנו עליו, נסדקה חומת הטומאה שאפפתו. ובקע בעדה אור התורה. והמאור שבה החזירו למוטב. והועבר למפרע שהשהייה בתיבה הצילתו. עצם זה שהוא שהה בישיבה, בכל אופן הוא למד ערכים שם, הוא ידע ערך של מצווה. הוא לא השתלט על תאוותיו. אבל באה מצווה וטפחה על פניו, והיה מסוגל לבלום את עצמו ולעצור לפני מעשה, ששילם עליו 400 זהובים. ונסע לחוץ לארץ. הפליג בים חודשים. בשביל לבצע עבירה. אז רואים שהשהייה בישבה זה דבר עצום וגדול. אפילו אם זה בסה"כ אדם ששוהה שם, לא על מנת להיות רב. 
עכשיו יובן מה שנפסק להלכה: שהיוצא מהבית המדרש נותן הודעה על חלקו ואומר: "מודה אני לפנייך ה' אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש". אז על עצם השהייה אנחנו מודים, על עצם הישיבה. ואפילו הולך ואינו עושה זה אחת מארבע מידות בהולכי לבית מדרש. ושכר הליכה בידו. והברט נורא אומר: גם אם אינו לומד ואינו מבין, עצם ההסתופפות בבית המדרש ברכה בה ויש להודות עלייה. ויותר, שגם לאחר שלמד והתעלה, על מה נותנים את ההודעה? על הישבה בבית המדרש. שהיא שקולה כנגד הלימוד ויותר, ועלייה ההודעה. מכאן נבין מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים להסתופף בבית ה' תמיד, אמן! 
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת