טוען...

היציאה לרחוב חשובה כמבול | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 07.11.2016, שעה: 08:11

הורדת MP4 הורדת MP3


היוצא לרחוב כיוצא למבול. אמרו בגמרא בברכות כ"ח, עמוד ב' וכך נפסק להלכה בהרמב"ם, הלכות ברכות פרק י', הלכה כ"ד, ובאורח חיים ק"ו, הלכה ה': היוצא מבית המדרש נותן הודעה על חלקו, ואומר: מודה אני לפנייך ה' אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. והודעה זו חובה. כמו שמובא בפירוש המשניות בברכות פרק ד', משנה ב'. ואמר החפץ חיים ז"ל, שמכך מוכח שעיקר ההודעה היא על עצם השהייה בבית ה', ועל עצם הישיבה בו. דהיינו, ששמתי חלקי מיושבי בית המדרש. לא מלומדי. מיושבי. ועל דרך ששנינו באבות פרק ה', משנה י"ד: שארבע מידות בהולכי לבית המדרש: הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו. ופירש הרב עובדיה מברטנורא לגרסת המדרש שמואל שגם אם אינו לומד ואינו מבין, עצם ההסתופפות בבית המדרש, בכה בה. ויש להודות עלייה. ויותר, שגם לאחר שלמד והתעלה נותן הוא הודעה על הישיבה בבית המדרש. ששקולה כנגד הלימוד ויותר, ועלייה הודעה. כמו שאומרים הפסוק: "אשרי יושבי ביתך". ומדוע? כי הסטייפלר זצ"ל, היה אומר שהישיבה שלומדים בה היא כתיבת נוח. מסביב המבול והמים הזדונים גורפים הכל ברותחין קלקלו וברותחין נידונים. רחמנא ליצלן. כמו שכתוב בסנהדרין ק"ח: ואף האוויר מורעל. כמו שכתוב בזבחים קי"ג. ורק בתיבה תתכן הצלה. וסבורים אתם שבתיבה החי הוא חיים נינוחים, מדושני העונג? המים הסוערים והגועשים ערבלו את התיבה. וכתוב בספר הישר: "ויתהפך כל החי אשר בה כהפוך הנזיד בסיר והתיבה חישבה להישבר ויתבהלו כולם ויראו יראה גדולה ויגיעו עד שערי מוות. ובכל זאת חיו ויצאו כשוך המבול והקימו עולם.  
מספר הרב גלינסקי, זכרונו לחי העולם הבא, שבבני ברק בזמנו היה חלבן. היום לא יודעים מה זה חלבן, אבל היום קונים חלב בשקיות. פעם החלבן היה עולה במדרגות לפני בוקר, מניח לפני הדלת ארבע, שישה בקבוקים מלאים ונוטל את הריקים. ולפני זה העבודה הייתה קשה שבעתיים. היה סובב ברחובות העיר עם הסוס והעגלה ודנדן בפעמון, עקרות הבית היו יורדות עם הסירים, היה דולה מכדי מתכת לכלי עם שנתות, סימונים לחצי ליטר וליטר ושניים, ויוצק לכלים, גובה כסף, והעבודה הייתה מפרכת. אותו חלבן היה לו בן בישיבה, לא מן המתמידים מלשון המעטה. רב הוא לא יהיה, כמו שאומרים. והוא פנה אל החסון איש, וביקש רשות להעסיקו חצי יום, שיקל עליו את פרנסתו. והחזון איש השיב שלהוציא בזמנו בחור שאינו לומד מן הישיבה, אילו דיני נשפות. ויש למסור את הנפש שישהה בישיבה. אז אם אומר החזון איש בזמנו זה דיני נפשות לצאת לרחוב, מה היום? אז המבול של פעם זה בריכה היום. 
עכשיו נעיין בסיפור בגמרא ויהיו הדברים מאירים ושמחים. שכך שנינו: מעשה באדם אחד, אדם כך כתוב, לא תלמיד ולא חכם. שהיה זהיר במצוות ציצית. שמע שיש מקום עבירה בקרחי הים. הרב גלינסקי נמנע מלספר את הסיפור כמו שמובא בגמרא במנחות מ"ד, בגלל הצניעות. והוא שמע שבמקום הזה נוטלים 400 זהובים בעבור העבירה. שיגר את הארבע מאות זהובים וקבעו לו זמן. שהגיע הזמן בה, ביקש לעבור את העבירה ומתואר שם, ואז לפני שיבצע את העבירה באו ארבע ציציותיו וטפחו על פניו. נשמט ולא עבר. וכולם תמהים. 400 זהובים שילם, אורחות ימים עבר ולשווא? אז מה הוא תירץ? מצווה אחת ציוונו לנו ה' אלוקינו וציצית שמה, וכתוב בה: "אני ה' אלוקיכם" שתי פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. ועכשיו הם נדמים עליו כארבעה עדים. אמרה לו אניני מניחה אותך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם ריבך, ומה שם מדרשך שאתה לומד בו תורה. אמר, והגיעה אח"כ ורצתה להתגייר והסיפור גדול, וריבו כיבד אותו בכבוד גדול. ושמה מסכמת הגמרא ואומרת זה מתן שכרו בעולם הזה שבמקום באיסור זכה בהיתר, ולעולם הבא איני יודע כמה שכרו. והתמיהות רבות. מסיום הסיפור למדנו שמדובר בבן תורה. חזותו מוכיחה עליו. מבלי שיאמר דבר הוא נשאל מה שם ריבו, מה שם בית מדרשו שהוא לומד בו תורה. ולהזדעזע! בן תורה שמתמכר לתאוות ולדבר עבירה שמוכן לשלם ארבע מאות זהובים ולנסוע מעבר לים בשביל זה? הייתכן? ולכן מובן מדוע פותחת הברייתא ב"מעשה באדם אחד". לא אומרת חכם ולא תלמיד חכם. מעשה באדם אחד. ומדובר בבן ישיבה. אז איך לא סילקו אותו? איך השאירו אחד כזה בישיבה? וכשנודע הדבר שהוא עשה כזה מעשה והלך למדינת הים, עוד כיבד אותו הרב שלו בכבוד גדול. כולם הקשה אחת. הדברים מוקשים מתחילה ועד סופו. אומר הרב גלינסקי: עיינתי ונתחוור לי הדבר שלב אחר שלב. בראש ובראשונה דברים ככתבם. "מעשה באדם אחד", בודאי שלא היה בן תורה. רקע היה. מבלה עולם. אלא שרשום היה בישיבה. יש כאלה רשומים בישיבה.אז למה לא סילקו אותו? הרי מושחת היה במעשיו ומידותיו. אמת. מאותה סיבה שלא סילקו את חם מהתיבה. הקב"ה רמז לנוח ולבניו מחיי אישות בתיבה. כך אמר: "ובאת אל התיבה, אתה ובנייך". הזכרים לבד. "ואשתך ונשי בנייך איתך לבד". דהיינו אין קשר. להפריד בין הגברים לבין הנשים. ואילו ביציאתם מן התיבה נאמר: "צא מן התיבה אתה ואשתך ובנייך ונשי בנייך איתך". זאת אומרת אתם יכולים לחזור לקיים אישות. בתיבה העולם חרב, זמן המבול, אין דבר כזה אנשים יפרו וירבו בשעה שכל העולם מת. ואמרו: שחם עבר על הציווי וכיוון שעשה מעשיו במחשקים, לקה בעורו ויצא ממנו כוש. כל הכושים יצאו מחם בגלל המעשה הזה. פרוץ היה, ועבר על התקנה. לא סתם תקנה אלא ציווי מעת הבורא יתברך. ובזה הפגין אנוכיות ואכזריות. כי מקור הציווי הוא בנסיעה בעול עם המייסרים הנספים. נשאלת השאלה: אם הוא כזה משוחת ופרוץ ועובר על ציווי ה', למה לא הוציאו אותו מן התיבה? למה לא זרקו אותו החוצה? איזה שאלה? לאן יוציאו אותו? למבול? והישיבה היא כמו התיבת נוח. ולא מוציאם ממנה אלא מבול. וכשעמד בניסיון, אותו האדם שסיפרנו עליו, נסדקה חומת הטומאה שאפפתו. ובקע בעדה אור התורה. והמאור שבה החזירו למוטב. והועבר למפרע שהשהייה בתיבה הצילתו. עצם זה שהוא שהה בישיבה, בכל אופן הוא למד ערכים שם, הוא ידע ערך של מצווה. הוא לא השתלט על תאוותיו. אבל באה מצווה וטפחה על פניו, והיה מסוגל לבלום את עצמו ולעצור לפני מעשה, ששילם עליו 400 זהובים. ונסע לחוץ לארץ. הפליג בים חודשים. בשביל לבצע עבירה. אז רואים שהשהייה בישבה זה דבר עצום וגדול. אפילו אם זה בסה"כ אדם ששוהה שם, לא על מנת להיות רב. 
עכשיו יובן מה שנפסק להלכה: שהיוצא מהבית המדרש נותן הודעה על חלקו ואומר: "מודה אני לפנייך ה' אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש". אז על עצם השהייה אנחנו מודים, על עצם הישיבה. ואפילו הולך ואינו עושה זה אחת מארבע מידות בהולכי לבית מדרש. ושכר הליכה בידו. והברט נורא אומר: גם אם אינו לומד ואינו מבין, עצם ההסתופפות בבית המדרש ברכה בה ויש להודות עלייה. ויותר, שגם לאחר שלמד והתעלה, על מה נותנים את ההודעה? על הישבה בבית המדרש. שהיא שקולה כנגד הלימוד ויותר, ועלייה ההודעה. מכאן נבין מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים להסתופף בבית ה' תמיד, אמן! 
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים